magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi A00F H A

2 Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4650EN/4650DN. Twój wybór był trafny. Drukarka magicolor 4650EN/4650DN jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności w środowisku Windows, Macintosh i Linux. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor i PageScope są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki ochronne są majątkiem odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować w całości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Przy opracowaniu podręcznika dołożono wszelkich starań, aby był bez błędów i aby były w nim podane wszystkie potrzebne informacje. Pomimo to firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek gwarancje sprzedajnosci lub zastosowania do określonych celów, które by mogły wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w podręczniku, lub za przypadkowe, specjalne lub następcze szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami.

3 Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego oprogramowania Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu drukowego, kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej Czcionki ), oprogramowanie do instalacji do komputera iużytkowania w połączeniu z oprogramowaniem do drukowania (dalej Oprogramowanie sterujące ) oraz materiały pisemne (dalej Dokumentacja ). Termin Oprogramowanie w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Oprogramowanie możesz użytkować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela nie wyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem wyrażenia zgody na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki możesz stosować do wyobrażania na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek, podanych w podanej powyżej sekcji 1 (Oprogramowanie do drukowania), możesz używać czcionki Roman do reprodukowania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ( Kroje czcionki ) na ekranie lub monitorze na potrzeby Twojej firmy. 3. Możesz sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia Oprogramowanie sterujące możesz zainstalować do jakiegokolwiek komputera wyłącznie do celu użytkowania z jednym lub więcej systemów drukowych korzystających z Oprogramowania do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej możesz przenieść na nabywcę wszystkich praw właściciela licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej Nabywca ) pod warunkiem, że Nabywcy przekażesz wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków iwymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, przerabiać ani tłumaczyć Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie i Dokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku towarowego. Znaków towarowych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku towarowego nie daje żadnych praw własności na te znaki towarowe. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nie używanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nie używanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej.

4 10. Spółka KMBT ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiadać za następcze, przypadkowe POŚREDNIE, ZWIĄZANE Z PRAWEM KARNYM lub specjalne szkody obejmujące jakąkolwiek stratę zysku lub inwestycji nawet w przypadku, kiedy spółka KMBT została poinformowana o możliwości zaistnienia takiej szkody, lub za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich. Spółka KMBT i jej dostawcy zrzekają się wszystkich gwarancji dotyczących Oprogramowania, jawnych i niejawnych, obejmujących bez ograniczeń wynikające z nich gwarancje sprzedajności lub przydatności do określonego celu, prawo własności i naruszenie praw stron trzecich. Prawodawstwo niektórych państw nie dopuszcza wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze, przypadkowe lub specjalne, dlatego podane ograniczenia nie muszą dotyczyć Ciebie. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest pozycją komercyjną według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie zartykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju. Adobe Color Profile ADOBE SYSTEMS INCORPORATED UMOWA LICENCYJNA O KORZYSTANIU Z PROFILI KOLOROWYCH UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW. KORZYSTAJĄC Z CAŁEGO OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNYCH JEGO CZĘŚCI WYRAŻASZ SWOJĄ ZGODĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI, NIE UŻYWAJ OPROGRAMOWANIAA. 1. DEFINICJE: Termin spółka Adobe w niniejszej Umowie oznacza spółkę Adobe Systems Incorporated, filię Delaware, z siedzibą 345 Park Avenue, San Jose, California Oprogramowanie oznacza oprogramowanie i związane z nim pozycje, których dotyczy niniejsza Umowa. 2. LICENCJA: Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy spółka Adobe udziela nie wyłącznej, nie przenośnej, bezpłatnej licencji na używanie, kopiowanie i publiczne prezentowanie Oprogramowania Softwaru. Spółka Adobe udziela również prawa na dystrybucję Oprogramowania wyłącznie (a) jako części plików z cyfrowymi obrazami lub (b) samodzielnie. Żadna inna dystrybucja oprogramowania nie jest dozwolona; łącznie, a to bez ograniczeń, z dystrybucją Oprogramowania będącego częścią jakiejkolwiek innej aplikacji. Wszystkie samodzielne profile muszą być oznaczone odpowiednim tekstem opisu profilu ICC. Nie wolno zmieniać oprogramowania. Spółka Adobe nie jest niniejszą Umową w żaden sposób zobowiązana do udzielania jakiejkolwiek pomocy, łącznie z aktualizacją lub nowszymi wersjami Oprogramowania lub pozostałych pozycji. W ramach niniejszej Umowy na Użytkownika nie są przenoszone żadne prawa na własność intelektualną Oprogramowania. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw na Oprogramowanie z wyjątkiem tych, które są dosłownie podane w niniejszej Umowie.

5 3. DYSTRYBUCJA: Jeżeli zdecydujesz się na dystrybucję Oprogramowania, postępujesz tak ze świadomością tego, że spółka Adobe nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty wynikające z jakichkolwiek roszczeń, praw lub innych ustawowych kroków wynikających z takiej dystrybucji, co bez ograniczeń obejmuje również to, że użytkownik nie jest w stanie spełnić warunków niniejszego ustępu 3. Jeżeli użytkownik dystrybuuje oprogramowanie samodzielnie, postępuje tak w ramach warunków niniejszej Umowy lub własnej Umowy licencyjnej, która spełnia (a) warunki i wymagania niniejszej Umowy, (b) wyklucza wszystkie gwarancje i prawa, wyrażone lub następcze w stosunku do spółki Adobe, (c) wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność spółki Adobe za szkody, (d) jakiekolwiek warunki inne, niż niniejsza Umowa oferuje użytkownik, nie spółka Adobe i (e) informuje o tym, że Oprogramowanie udostępnia użytkownik lub spółka Adobe i informuje klientów o możliwościach jego nabycia w normalny sposób na mediach powszechnie stosowanych do przekazywania oprogramowania. Jakiekolwiek dystrybuowane oprogramowanie będzie zawierać informację o prawach autorskich spółki Adobe tak, jak są podane w Oprogramowaniu udostępnionym przez spółkę Adobe. 4. OGRANICZENIE GWARANCJI: Spółka Adobe udziela licencji na Oprogramowanie TAKIE, JAKIE JEST. Spółka Adobe nie udziela gwarancji przydatności Oprogramowania do jakichkolwiek konkretnych zastosowań lub do uzyskania jakichkolwiek konkretnych wyników. Spółka Adobe nie odpowiada za szkody lub straty wynikające z niniejszej Umowy lub z dystrybucji, ew. używania Oprogramowania lub jakichkolwiek materiałów znim związanych. SPÓŁKA ADOBE I JEJ DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ I NIE MOGĄ ODPOWIADAĆ ZA EFEKTY LUB WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem wszelkich gwarancji, warunków, zastosowań lub warunków do zakresu, w jakim nie mogą być ograniczone prawodawstwem właściwym dla użytkownika. SPÓŁKA ADOBE I JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI BEZPOŚREDNICH LUB NASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW, PRAWODAWSTWA, ZWYCZAJÓW LUB INNYCH OBEJMUJĄCYCH, ALE NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO NARUSZENIA PRAW TRZECICH STRON, ŁĄCZNIE Z DOSTATECZNĄ JAKOŚCIĄ LUB PRZYDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONYCH CELÓW. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ INNE PRAWA WYNIKAJĄCE Z LOKALNYCH PRZEPISÓW. Przepisy paragrafów 4, 5 i 6 obowiązują również po ukończeniu ważności niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny, ale z tego nie wynika ani nie powstaje prawo do kontynuowania używania Oprogramowania po ukończeniu ważności niniejszej Umowy. 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: SPÓŁKA ADOBE ANI JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, ROSZCZENIA LUB KOSZTY, EWENTUALNIE ZA ŻADNE NASTĘPCZE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK STRATY ZYSKU LUB STRATY OSZCZĘDNOŚCI, NAWET W PRZYPADKU, KIEDY PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI ADOBE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH STRAT. SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KOSZTÓW, EW. ZA ROSZCZENIA TRZECICH STRON. PODANE POWYŻEJ OGRANICZENIA I WYJĄTKI OBOWIĄZUJĄ W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI PRAWNYMI WŁAŚCIWYMI DLA UŻYTKOWNIKA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ADOBE DOTYCZY RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI JEJ DOSTAWCÓW WYNIKAJĄCEJ LUB POWSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I JEST OGRANICZONA SUMĄ ZAPŁACONĄ ZA OPROGRAMOWANIE. Nic, co jest podane w niniejszej umowie, nie ogranicza odpowiedzialności spółki Adobe wobec użytkownika w przypadku śmierci lub urazu, do którego dojdzie w wyniku zaniedbania spółki Adobe lub oszustwa. Spółka Adobe reprezentuje swoich dostawców w zakresie ograniczeń, wyjątków i/lub ograniczeń zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności, jak jest podane w niniejszej Umowie, ale nie w innych kwestiach i do żadnych innych celów.

6 6. ZNAKI TOWAROWE: Nazwa i logotyp Adobe są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami ochronnymi spółki Adobe w USA i innych państwach. Z wyjątkiem odsyłaczy jest zabronione używanie tych znaków ochronnych lub jakichkolwiek innych znaków ochronnych lub logotypów spółki Adobe bez pisemnej zgody spółki Adobe. 7. WAŻNOŚĆ: niniejsza Umowa obowiązuje do ukończenia jej ważności. Spółka Adobe ma prawo do ukończenia ważności Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik nie dotrzyma jakichkolwiek jej warunków. Na podstawie takiego ukończenia użytkownik jest obowiązany zwrócić spółce Adobe wszystkie kompletne lub częściowe kopie Oprogramowania, które posiada. 8. OGRANICZENIA RZĄDOWE: Jeżeli jakakolwiek część oprogramowania jest zaliczona jako przedmiot ograniczeń eksportu, podlegająca przepisom United States Export Administration Act lub jakimkolwiek innym przepisom eksportowym, zakazowi lub ograniczeniu (dalej tylko przepisy eksportowe), użytkownik potwierdza i gwarantuje, że nie jest obywatelem i że nie ma żadnego innego stosunku do państwa, którego dotyczy embargo (co dotyczy Iraku, Syrii, Sudanu, Libii, Kuby, Korei Północnej i Serbii, ale nie ogranicza się tylko na nie) i że przepisy eksportowe nie zakazują mu odbioru Oprogramowania. Wszelkie prawa do używania Oprogramowania są udzielane pod warunkiem, że użytkownik traci te prawa w przypadku nie spełnienia warunków niniejszej Umowy. 9. WŁAŚCIWE PRAWO: Niniejszą Umowę reguluje i interpretuje odpowiednie prawo obowiązujące w stanie Kalifornia, ponieważ takie prawa są stosowane wobec umów zawieranych i przestrzeganych w całej Kalifornii między jej obywatelami. Niniejsza Umowa nie obowiązuje w przypadku sprzeczności z normami prawnymi innych jurysdykcji lub z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o Kontraktach w międzynarodowej wymianie towarów, której aplikacja jest wykluczona. Wszelkie spory wynikające, związane z niniejszą Umową lub jej dotyczące będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd stanowy Santa Clara County, California, USA. 10. OGÓLNIE: Użytkownik nie ma prawa przenosić swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na inne osoby bez pisemnej zgody spółki Adobe. Żaden z warunków niniejszej Umowy nie może być unieważniony przez jakikolwiek akt lub cichą zgodę ze strony spółki Adobe, jej przedstawicieli lub pracowników, możliwe jest to wyłącznie w formie pisemnej z podpisem uprawnionego przedstawiciela spółki Adobe. Jeżeli wystąpią sprzeczności niniejszej Umowy z jakimikolwiek innymi warunkami zawartymi w Oprogramowaniu, obowiązują te warunki. Jeżeli Użytkownik lub spółka Adobe korzystają zusług prawnych w ramach dochodzenia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, strona wygrywająca spór ma prawo żądać kompensaty odpowiednich kosztów usług prawnych. Użytkownik potwierdza, że przeczytał Umowę, zrozumiał ją i w pełni wyraża zgodę z jej warunkami. Oświadcza, że niniejsza Umowa całkowicie zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze umowy ustne lub pisemne zawarte ze spółką Adobe, które dotyczą uszielenia licencji na Oprogramowanie Nie jest możliwe żądanie od spółki Adobe jakichkolwiek zmian warunków niniejszej Umowy, jeżeli spółka Adobe nie wyraziła pisemnie zgody podpisanej przez uprawnionego przedstawiciela spółki Adobe.

7 Profil ICC dla kolorów TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 2.0) Ten profil ICC (TOYO Offset Coated 2.0) charakteryzuje japoński druk offsetowy na papier Coated i jest w pełni kompatybilny z formatem profilu ICC. Informacje o TOYO INK Standard Color on Coated paper Jest to standard reprodukcji kolorów druku offsetowego na pojedyncze arkusze papieru Coated opracowany przez spółkę TOYO INK MFG. CO., LTD. ( TOYO INK. Standard został opracowany na podstawie wydruków testowych z wykorzystaniem offsetowych farb drukarskich TOYO INK do druku na pojedyncze arkusze oraz na podstawie własnych warunków druku TOYO INK. TOYO INK Standard Color on Coated paper jest kompatybilny z JAPAN COLOR. Umowa 1. Reprodukcja obrazków w drukarce lub na monitorze z wykorzystaniem tego profilu ICC nie odpowiada w pełni TOYO INK Standard Color on Coated paper. 2. Jakiekolwiek i wszystkie prawa autorskie na ten profil ICC należą do TOYO INK. Nie wolno przekazywać, udostępniać, wynajmować, dystrybuować, publikować lub gwarantować jakichkolwiek praw na ten profil ICC trzecim stronom bez uprzedniej pisemnej zgody spółki TOYO INK. 3. W żadnym wypadku spółka TOYO INK, jej kierownictwo, urzędnicy, pracownicy lub przedstawiciele nie odpowiadają za jakiekoiwiek szkody wynikające lub następcze, bezpośrednie lub pośrednie (łącznie ze stratą zysku, przerwaniem działalności, stratą informacji handlowych itp.) wynikające ze stosowania lub niemożliwości użycia tego profilu ICC. 4. TOYO INK nie odpowiada za reakcje na jakiekolwiek pytania dotyczące tego profilu ICC. 5. Wszystkie nazwy spółki i wyrobu użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi odpowiednich właścicieli. Profil ICC został opracowany z wykorzystaniem GretagMacbeth ProfileMaker a spółka GretagMacbeth AG udzeliła TOYO INK licencji na jego dystrybucję. TOYO Offset Coated 2.0 TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004

8 Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie likwiduj tego produktu z odpadem domowym! Zalecenia dotyczace prawidlowej likwidacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jezeli kupujesz nowy wyrób, stary mozesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej likwidacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wplywowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC).

9 Spis treści 1 Wstęp... 1 Zapoznanie z drukarką 2 Wymagania dotyczące wolnego miejsca 2 Części drukarki 4 Widok z przodu 4 Widok z tyłu 5 Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi 5 2 Oprogramowanie... 7 CD-ROM Printer Driver 8 Sterowniki PostScript 8 Sterowniki PCL 8 Sterowniki XPS 8 Pliki PPD 9 CD-ROM Utilities and Documentation 9 Programy użytkowe 9 Wymagania systemowe 11 Wybór nastawień podstawowych sterownika dla Windows 12 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA mc4650 PCL6, KONICA MINOLTA mc4650ps) 12 i Spis treści

10 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) 14 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA mc4650 PCL6, KONICA MINOLTA mc4650ps) 14 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) 15 Windows Vista 15 Windows XP/Server Windows Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL 16 Wspólne przyciski 16 OK 16 Anuluj 16 Zastosuj 16 Pomoc 16 Ulubione nastawienia 16 Obrazek papieru 17 Obrazek drukarki 17 Obrazek Jakość 17 Domyślne 17 Karta Rozszerzone (tylko sterownik PostScript) 17 Karta Podstawowe 17 Karta Rozłożenie 18 Karta Nastawienie okładki 18 Karta Znak wodny/przedruk 19 Karta Jakość 19 Karta Pozostałe 20 Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj 20 3 Program Monitor stanu (tylko dla Windows)...21 Praca z programem Monitor stanu 22 Wstęp 22 System operacyjny 22 Uruchamianie programu Monitor stanu 22 Korzystanie z programu Monitor stanu 23 Rozpoznanie komunikatu programu Monitor stanu 24 Rozwiązywanie problemów z pomocą programu Monitor stanu 24 Ukończenie programu Monitor stanu 24 ii Spis treści

11 4 Pulpit sterowniczy drukarki i menu konfiguracji Pulpit sterowniczy 26 Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym 27 Wyświetlacz 28 Pomoc 29 Przegląd menu konfiguracji 30 Menu główne 30 Menu DRUK PRÓBNY 32 Drukowanie lub usunięcie zapisanego zadania 32 Zadanie hasła 34 Menu DRUK 35 Menu PAPIER 37 Menu JAKOŚĆ 44 Menu DRUK Z PAMIĘCI 62 Menu DRUK Z AP.FOTOGR. 65 Menu INTERFEJS 68 Menu WYJŚC. SYSTEM 76 Menu UTRZYMANIE 87 Menu SERWIS 94 5 Bezpośrednie podłączenie aparatu fotograficznego Bezpośrednie podłączenie aparatu fotograficznego 96 Druk bezpośredni z cyfrowego aparatu fotograficznego 96 6 Bezpośredni druk z pamięci Bezpośredni druk z pamięci 100 Druk z podłączonego nośnika pamięciowego USB Media do drukowania Właściwości mediów do drukowania 104 Typy mediów do drukowania 105 Papier biurowy (Papier recyklowany) 105 Papier gruby 107 Koperty 108 Etykiety samoprzylepne 109 Papier firmowy 110 Kartki pocztowe 111 Folia przezroczysta 112 Media błyszczące 113 Gwarantowany obszar drukowania 114 Marginesy strony 114 Spis treści iii

12 Ładowanie mediów 115 Podajnik 1 (Podajnik do podawania ręcznego) 115 Ładowanie papieru biurowego 115 Inne media 117 Ładowanie kopert 118 Ładowanie arkuszy z etykietami, kart pocztowych, papieru grubego, medium błyszczącego i folii przezroczystych 120 Podajnik Ładowanie papieru biurowego 122 Podajnik 3 (dodatkowa jednostka podajnika dolnego) 124 Ładowanie papieru biurowego 124 Druk obustronny 127 Zasobnik wyjściowy 129 Przechowywanie mediów do drukowania Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana materiałów eksploatacyjnych 132 Kasety z tonerem 132 Wymiana kasety z tonerem 135 Wymiana jednostki tworzenia obrazu 139 Wymiana pojemnika na zużyty toner 145 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 148 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 148 Wymiana filtra ozonowego 151 Wymiana jednostki taśmy przenoszenia obrazu 152 Wymiana baterii 159 Wymiana jednostki utrwalająceji Utrzymanie drukarki Utrzymanie drukarki 166 Czyszczenie drukarki 168 Części zewnętrzne 168 Wałki posuwu 169 Czyszczenie wałków posuwu mediów (Podajnik do podawania ręcznego) 169 Czyszczenie wałków posuwu mediów (Podajnik 2 i 3) 171 Czyszczenie wałków posuwu mediów Podajnika Czyszczenie soczewki lasera 173 iv Spis treści

13 10 Usuwanie problemów Wstęp 176 Drukowanie strony konfiguracyjnej drukarki 176 Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania 177 Trasa przejścia mediów do drukowania przez drukarkę 178 Wyjmowanie zablokowanych mediów 179 Komunikat o zablokowaniu mediów i ich usuwaniu 180 Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki druku obustronnego (tylko drukarka magicolor 4650DN) 187 Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki utrwalającej 188 Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika 1 (Podajnika do podawania ręcznego) i okolicy wałka przenoszenia obrazu 192 Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów 195 Usuwanie innych problemów 198 Rozwiązywanie problemów z jakością druku 204 Komunikat stanu, błędu i serwisowy 210 Standardowy komunikat stanu 210 Komunikaty błędów (Ostrzeżenia) 211 Komunikaty błędów (Uwagi dla obsługi) 215 Komunikat serwisowy Instalacja urządzeń dodatkowych Wstęp 222 Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 223 Pamięci DIMM 224 Instalacja modułu DIMM 224 Zestaw dysku twardego 227 Instalacja zestawu dysku twardego 227 Karta CompactFlash 231 Instalacja adaptera CF i karty CompactFlash 231 Jednostka dolnego podajnika 235 Skład zestawu 235 Instalacja jednostki dolnego podajnika 236 A Dodatek Dane dotyczące bezpieczeństwa 240 Dane techniczne 240 Drukarka 240 Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych 243 Nasze zainteresowanie ochroną środowiska 245 Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR? 245 Spis treści v

14 vi Spis treści

15 1Wstęp

16 Zapoznanie z drukarką Wymagania dotyczące wolnego miejsca Zalecamy przestrzeganie wymagań dotyczących wolnego miejsca podane na rysunkach, zapewniają one łatwą obsługę drukarki, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie. 913 mm (35,9 ") 100 mm (3,9 ") 469 mm (18,5 ") 244 mm (9,6 ") 100 mm (3,9 ") 436 mm (21,6 ") 385 mm (15,2 ") 51 mm (2,0 ") Widok z przodu 913 mm (35,9 ") 100 mm (3,9 ") 469 mm (18,5 ") 244 mm (9,6 ") 100 mm (3,9 ") 112,5 mm (4,4 ") 548,5 mm (21,6 ") 385 mm (15,2 ") 51 mm (2,0 ") Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi 2 Zapoznanie z drukarką

17 326 mm (12,8 ") 962 mm (37,9 ") 536 mm (21,1 ") 100 mm (3,9 ") Widok z boku drukarki z urządzeniami dodatkowymi Wyposażenie dodatkowe urządzenia jest na ilustracji zaznaczone szarym kolorem. Zapoznanie z drukarką 3

18 PUSH Części drukarki Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu Pulpit 2. Taca wyjściowa 3. Podajnik 1 (Podajnik do podawania ręcznego) 4. Podajnik 2 5. Urządzenie utrwalające 6. Prawa pokrywa boczna 7. Wałek przenoszenia obrazu Taśma przenoszenia obrazu 9. Jednostki tworzenia obrazu Narzędzie do czyszczenia soczewki lasera Pokrywa przednia 12. Pojemnik na zużyty toner Kasety z tonerem 14. Filtr ozonowy Y Y 9 4 Zapoznanie z drukarką

19 Widok z tyłu 1. Interfejs KONICA MINOLTA Digital Camera Direct Print 2. Wyłącznik Gniazdko kabla sieciowego 4. Konektor interfejsu równoległowo 5. Konektor interfejsu 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T Ethernet 6. Konektor interfejsu USB Otwory wentylacyjne 8. Ogranicznik papieru Widok z przodu drukarki zurządzeniami dodatkowymi 1. Jednostka podajnika dolnego (Podajnik 3) 1 Zapoznanie z drukarką 5

20 6 Zapoznanie z drukarką

21 2Oprogramowanie

22 CD-ROM Printer Driver Sterowniki PostScript System operacyjny Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64 bit Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) na stronie 15. Dla aplikacji wymagających podczas drukowania zadania pliku PPD (np. PageMaker lub Corel Draw), są przygotowane potrzebne pliki PPD. Zadając plik PPD podczas drukowania w systemie Windows Vista, XP, Server 2003 i 2000 użyj odpowiedniego pliku PPD dostarczonego na płycie CD-ROM Printer Driver. Sterowniki PCL System operacyjny Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64 bit Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) na stronie 15. Sterowniki XPS System operacyjny Windows Vista Windows Vista dla 64 bit Zastosowanie Te mini sterowniki do systemu Windows Vista są oparte o trzon systemu Windows. Szczegółowe informacje o metodach instalacji i funkcjach znajdziesz na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Sterownika XPS nie można instalować funkcją automatycznego odtwarzania płyty CD-ROM Printer Driver. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. 8 CD-ROM Printer Driver

23 Pliki PPD System operacyjny Macintosh OS X Linux Korzystanie W celu korzystania ze sterownika drukarki w danych systemach operacyjnych trzeba użyć tych plików PPD. Szczegółowe informacje o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Szczegółowe informacje o instalacji sterowników drukarki w systemach Windows znajdziesz w podręczniku Asystent instalacji, ktery znajduje się na płycie CD-ROM Documentation. CD-ROM Utilities and Documentation Programy użytkowe Program użytkowy Download Manager (Windows Vista/XP/Server 2003/2000, Macintosh OS 10.2.x lub nowszą) Monitor Stanu (tylko Windows) Korzystanie Z programu można korzystać tylko po zainstalowaniu dodatkowego dysku twardego. Umożliwia ładowanie czcionek i danych przedruków na dysk twardy drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w pomocy dla wszystkich funkcji programu Download Manager. Podaje informacje o aktualnym stanie drukarki, łącznie ze stanem materiałów eksploatacyjnych i wyświetla komunikaty błędów. Szczegółowe informacje znajdziesz w części Program Monitor stanu (tylko dla Windows) na stronie 21. CD-ROM Utilities and Documentation 9

24 Program użytkowy PageScope Net Care PageScope Web Connection PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Korzystanie Udostępnia funkcje zarządzania drukarką, na przykład śledzenie stanu drukarki i nastawień sieciowych. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Net Care Quick Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia kontrolę stanu drukarek i zmianę różnych nastawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia zadawanie podstawowych nastawień sieciowych za pomocą protokołów TCP/IP i IPX. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Network Setup User Manual, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Automatycznie rozpoznaje nowe drukarki podłączone do sieci i wytwarza obiekty drukowe na serwerze drukowym systemu Windows. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Plug and Print Quick Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia korzystanie z drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA w środowisku NDPS. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope NDPS Gateway User Manual, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Ta aplikacja przynosi funkcje wysyłania plików w formacie PDF i TIFF bezpośrednio do drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Direct Print User s Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. 10 CD-ROM Utilities and Documentation

25 Wymagania systemowe Komputer osobisty Pentium 2; 400 MHz (zalecamy Pentium 3; 500 MHz lub nowszy) Power Mac G3 lub nowszy (zalecamy G4 lub nowszy) Komputer Macintosh wyposażony w procesor Intel System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 lub nowszy, zalecamy Service Pack 2), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy) Mac OS X (10.2 lub nowszy zalecamy instalację nowszej poprawki), Mac OS X Server (10.2 lub nowszy) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Wolne miejsce na dysku twardym Ok. 20 MB wolnego miejsca na sterownik drukarki i program Monitor Stanu Ok. 128 MB wolnego miejsca na przetwarzanie obrazów drukowych Pamięć RAM 128 MB lub więcej Stacja dysków CD-ROM/DVD Interfejs I/O Interfejs10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet Interfejs USB spełniający wymagania USB Revision 2.0 Interfejs równoległy (IEEE 1284) Bliższe informacje o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Wymagania systemowe 11

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi A0DX-9561-15H 1800850-009F Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki pagepro 4650EN/5650EN. Twój wybór był trafny. Drukarka pagepro 4650EN/5650EN jest specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

bizhub 40P Instrukcja obsługi

bizhub 40P Instrukcja obsługi bizhub 40P Instrukcja obsługi A0DX-9564-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki bizhub 40P. Twój wybór był trafny. Drukarka bizhub 40P jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi

magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi A0VD-9561-00H Dziękujemy Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4750EN/4750DN. Dokonałeś doskonałego wyboru. Drukarki magicolor 4750EN/4750DN są specjalnie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

bizhub C35P Instrukcja obsługi

bizhub C35P Instrukcja obsługi bizhub C35P Instrukcja obsługi A0VD-9581-12H Dziękujemy Dziękujemy za nabycie drukarki bizhub C35P. Dokonałeś doskonałego wyboru. Drukarki bizhub C35P są specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

C130 INSTRUKCJA OBSŁUGI

C130 INSTRUKCJA OBSŁUGI C130 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedmowa Podjęto wszelkie działania w celu zamieszczenia w niniejszym dokumencie kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo