magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi A00F H A

2 Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4650EN/4650DN. Twój wybór był trafny. Drukarka magicolor 4650EN/4650DN jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności w środowisku Windows, Macintosh i Linux. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor i PageScope są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki ochronne są majątkiem odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować w całości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Przy opracowaniu podręcznika dołożono wszelkich starań, aby był bez błędów i aby były w nim podane wszystkie potrzebne informacje. Pomimo to firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek gwarancje sprzedajnosci lub zastosowania do określonych celów, które by mogły wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w podręczniku, lub za przypadkowe, specjalne lub następcze szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami.

3 Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego oprogramowania Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu drukowego, kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej Czcionki ), oprogramowanie do instalacji do komputera iużytkowania w połączeniu z oprogramowaniem do drukowania (dalej Oprogramowanie sterujące ) oraz materiały pisemne (dalej Dokumentacja ). Termin Oprogramowanie w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Oprogramowanie możesz użytkować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela nie wyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem wyrażenia zgody na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki możesz stosować do wyobrażania na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek, podanych w podanej powyżej sekcji 1 (Oprogramowanie do drukowania), możesz używać czcionki Roman do reprodukowania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ( Kroje czcionki ) na ekranie lub monitorze na potrzeby Twojej firmy. 3. Możesz sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia Oprogramowanie sterujące możesz zainstalować do jakiegokolwiek komputera wyłącznie do celu użytkowania z jednym lub więcej systemów drukowych korzystających z Oprogramowania do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej możesz przenieść na nabywcę wszystkich praw właściciela licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej Nabywca ) pod warunkiem, że Nabywcy przekażesz wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków iwymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, przerabiać ani tłumaczyć Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie i Dokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku towarowego. Znaków towarowych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku towarowego nie daje żadnych praw własności na te znaki towarowe. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nie używanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nie używanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej.

4 10. Spółka KMBT ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiadać za następcze, przypadkowe POŚREDNIE, ZWIĄZANE Z PRAWEM KARNYM lub specjalne szkody obejmujące jakąkolwiek stratę zysku lub inwestycji nawet w przypadku, kiedy spółka KMBT została poinformowana o możliwości zaistnienia takiej szkody, lub za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich. Spółka KMBT i jej dostawcy zrzekają się wszystkich gwarancji dotyczących Oprogramowania, jawnych i niejawnych, obejmujących bez ograniczeń wynikające z nich gwarancje sprzedajności lub przydatności do określonego celu, prawo własności i naruszenie praw stron trzecich. Prawodawstwo niektórych państw nie dopuszcza wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze, przypadkowe lub specjalne, dlatego podane ograniczenia nie muszą dotyczyć Ciebie. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest pozycją komercyjną według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie zartykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju. Adobe Color Profile ADOBE SYSTEMS INCORPORATED UMOWA LICENCYJNA O KORZYSTANIU Z PROFILI KOLOROWYCH UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW. KORZYSTAJĄC Z CAŁEGO OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNYCH JEGO CZĘŚCI WYRAŻASZ SWOJĄ ZGODĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI, NIE UŻYWAJ OPROGRAMOWANIAA. 1. DEFINICJE: Termin spółka Adobe w niniejszej Umowie oznacza spółkę Adobe Systems Incorporated, filię Delaware, z siedzibą 345 Park Avenue, San Jose, California Oprogramowanie oznacza oprogramowanie i związane z nim pozycje, których dotyczy niniejsza Umowa. 2. LICENCJA: Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy spółka Adobe udziela nie wyłącznej, nie przenośnej, bezpłatnej licencji na używanie, kopiowanie i publiczne prezentowanie Oprogramowania Softwaru. Spółka Adobe udziela również prawa na dystrybucję Oprogramowania wyłącznie (a) jako części plików z cyfrowymi obrazami lub (b) samodzielnie. Żadna inna dystrybucja oprogramowania nie jest dozwolona; łącznie, a to bez ograniczeń, z dystrybucją Oprogramowania będącego częścią jakiejkolwiek innej aplikacji. Wszystkie samodzielne profile muszą być oznaczone odpowiednim tekstem opisu profilu ICC. Nie wolno zmieniać oprogramowania. Spółka Adobe nie jest niniejszą Umową w żaden sposób zobowiązana do udzielania jakiejkolwiek pomocy, łącznie z aktualizacją lub nowszymi wersjami Oprogramowania lub pozostałych pozycji. W ramach niniejszej Umowy na Użytkownika nie są przenoszone żadne prawa na własność intelektualną Oprogramowania. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw na Oprogramowanie z wyjątkiem tych, które są dosłownie podane w niniejszej Umowie.

5 3. DYSTRYBUCJA: Jeżeli zdecydujesz się na dystrybucję Oprogramowania, postępujesz tak ze świadomością tego, że spółka Adobe nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty wynikające z jakichkolwiek roszczeń, praw lub innych ustawowych kroków wynikających z takiej dystrybucji, co bez ograniczeń obejmuje również to, że użytkownik nie jest w stanie spełnić warunków niniejszego ustępu 3. Jeżeli użytkownik dystrybuuje oprogramowanie samodzielnie, postępuje tak w ramach warunków niniejszej Umowy lub własnej Umowy licencyjnej, która spełnia (a) warunki i wymagania niniejszej Umowy, (b) wyklucza wszystkie gwarancje i prawa, wyrażone lub następcze w stosunku do spółki Adobe, (c) wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność spółki Adobe za szkody, (d) jakiekolwiek warunki inne, niż niniejsza Umowa oferuje użytkownik, nie spółka Adobe i (e) informuje o tym, że Oprogramowanie udostępnia użytkownik lub spółka Adobe i informuje klientów o możliwościach jego nabycia w normalny sposób na mediach powszechnie stosowanych do przekazywania oprogramowania. Jakiekolwiek dystrybuowane oprogramowanie będzie zawierać informację o prawach autorskich spółki Adobe tak, jak są podane w Oprogramowaniu udostępnionym przez spółkę Adobe. 4. OGRANICZENIE GWARANCJI: Spółka Adobe udziela licencji na Oprogramowanie TAKIE, JAKIE JEST. Spółka Adobe nie udziela gwarancji przydatności Oprogramowania do jakichkolwiek konkretnych zastosowań lub do uzyskania jakichkolwiek konkretnych wyników. Spółka Adobe nie odpowiada za szkody lub straty wynikające z niniejszej Umowy lub z dystrybucji, ew. używania Oprogramowania lub jakichkolwiek materiałów znim związanych. SPÓŁKA ADOBE I JEJ DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ I NIE MOGĄ ODPOWIADAĆ ZA EFEKTY LUB WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem wszelkich gwarancji, warunków, zastosowań lub warunków do zakresu, w jakim nie mogą być ograniczone prawodawstwem właściwym dla użytkownika. SPÓŁKA ADOBE I JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI BEZPOŚREDNICH LUB NASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW, PRAWODAWSTWA, ZWYCZAJÓW LUB INNYCH OBEJMUJĄCYCH, ALE NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO NARUSZENIA PRAW TRZECICH STRON, ŁĄCZNIE Z DOSTATECZNĄ JAKOŚCIĄ LUB PRZYDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONYCH CELÓW. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ INNE PRAWA WYNIKAJĄCE Z LOKALNYCH PRZEPISÓW. Przepisy paragrafów 4, 5 i 6 obowiązują również po ukończeniu ważności niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny, ale z tego nie wynika ani nie powstaje prawo do kontynuowania używania Oprogramowania po ukończeniu ważności niniejszej Umowy. 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: SPÓŁKA ADOBE ANI JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, ROSZCZENIA LUB KOSZTY, EWENTUALNIE ZA ŻADNE NASTĘPCZE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK STRATY ZYSKU LUB STRATY OSZCZĘDNOŚCI, NAWET W PRZYPADKU, KIEDY PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI ADOBE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH STRAT. SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KOSZTÓW, EW. ZA ROSZCZENIA TRZECICH STRON. PODANE POWYŻEJ OGRANICZENIA I WYJĄTKI OBOWIĄZUJĄ W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI PRAWNYMI WŁAŚCIWYMI DLA UŻYTKOWNIKA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ADOBE DOTYCZY RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI JEJ DOSTAWCÓW WYNIKAJĄCEJ LUB POWSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I JEST OGRANICZONA SUMĄ ZAPŁACONĄ ZA OPROGRAMOWANIE. Nic, co jest podane w niniejszej umowie, nie ogranicza odpowiedzialności spółki Adobe wobec użytkownika w przypadku śmierci lub urazu, do którego dojdzie w wyniku zaniedbania spółki Adobe lub oszustwa. Spółka Adobe reprezentuje swoich dostawców w zakresie ograniczeń, wyjątków i/lub ograniczeń zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności, jak jest podane w niniejszej Umowie, ale nie w innych kwestiach i do żadnych innych celów.

6 6. ZNAKI TOWAROWE: Nazwa i logotyp Adobe są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami ochronnymi spółki Adobe w USA i innych państwach. Z wyjątkiem odsyłaczy jest zabronione używanie tych znaków ochronnych lub jakichkolwiek innych znaków ochronnych lub logotypów spółki Adobe bez pisemnej zgody spółki Adobe. 7. WAŻNOŚĆ: niniejsza Umowa obowiązuje do ukończenia jej ważności. Spółka Adobe ma prawo do ukończenia ważności Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik nie dotrzyma jakichkolwiek jej warunków. Na podstawie takiego ukończenia użytkownik jest obowiązany zwrócić spółce Adobe wszystkie kompletne lub częściowe kopie Oprogramowania, które posiada. 8. OGRANICZENIA RZĄDOWE: Jeżeli jakakolwiek część oprogramowania jest zaliczona jako przedmiot ograniczeń eksportu, podlegająca przepisom United States Export Administration Act lub jakimkolwiek innym przepisom eksportowym, zakazowi lub ograniczeniu (dalej tylko przepisy eksportowe), użytkownik potwierdza i gwarantuje, że nie jest obywatelem i że nie ma żadnego innego stosunku do państwa, którego dotyczy embargo (co dotyczy Iraku, Syrii, Sudanu, Libii, Kuby, Korei Północnej i Serbii, ale nie ogranicza się tylko na nie) i że przepisy eksportowe nie zakazują mu odbioru Oprogramowania. Wszelkie prawa do używania Oprogramowania są udzielane pod warunkiem, że użytkownik traci te prawa w przypadku nie spełnienia warunków niniejszej Umowy. 9. WŁAŚCIWE PRAWO: Niniejszą Umowę reguluje i interpretuje odpowiednie prawo obowiązujące w stanie Kalifornia, ponieważ takie prawa są stosowane wobec umów zawieranych i przestrzeganych w całej Kalifornii między jej obywatelami. Niniejsza Umowa nie obowiązuje w przypadku sprzeczności z normami prawnymi innych jurysdykcji lub z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o Kontraktach w międzynarodowej wymianie towarów, której aplikacja jest wykluczona. Wszelkie spory wynikające, związane z niniejszą Umową lub jej dotyczące będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd stanowy Santa Clara County, California, USA. 10. OGÓLNIE: Użytkownik nie ma prawa przenosić swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na inne osoby bez pisemnej zgody spółki Adobe. Żaden z warunków niniejszej Umowy nie może być unieważniony przez jakikolwiek akt lub cichą zgodę ze strony spółki Adobe, jej przedstawicieli lub pracowników, możliwe jest to wyłącznie w formie pisemnej z podpisem uprawnionego przedstawiciela spółki Adobe. Jeżeli wystąpią sprzeczności niniejszej Umowy z jakimikolwiek innymi warunkami zawartymi w Oprogramowaniu, obowiązują te warunki. Jeżeli Użytkownik lub spółka Adobe korzystają zusług prawnych w ramach dochodzenia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, strona wygrywająca spór ma prawo żądać kompensaty odpowiednich kosztów usług prawnych. Użytkownik potwierdza, że przeczytał Umowę, zrozumiał ją i w pełni wyraża zgodę z jej warunkami. Oświadcza, że niniejsza Umowa całkowicie zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze umowy ustne lub pisemne zawarte ze spółką Adobe, które dotyczą uszielenia licencji na Oprogramowanie Nie jest możliwe żądanie od spółki Adobe jakichkolwiek zmian warunków niniejszej Umowy, jeżeli spółka Adobe nie wyraziła pisemnie zgody podpisanej przez uprawnionego przedstawiciela spółki Adobe.

7 Profil ICC dla kolorów TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 2.0) Ten profil ICC (TOYO Offset Coated 2.0) charakteryzuje japoński druk offsetowy na papier Coated i jest w pełni kompatybilny z formatem profilu ICC. Informacje o TOYO INK Standard Color on Coated paper Jest to standard reprodukcji kolorów druku offsetowego na pojedyncze arkusze papieru Coated opracowany przez spółkę TOYO INK MFG. CO., LTD. ( TOYO INK. Standard został opracowany na podstawie wydruków testowych z wykorzystaniem offsetowych farb drukarskich TOYO INK do druku na pojedyncze arkusze oraz na podstawie własnych warunków druku TOYO INK. TOYO INK Standard Color on Coated paper jest kompatybilny z JAPAN COLOR. Umowa 1. Reprodukcja obrazków w drukarce lub na monitorze z wykorzystaniem tego profilu ICC nie odpowiada w pełni TOYO INK Standard Color on Coated paper. 2. Jakiekolwiek i wszystkie prawa autorskie na ten profil ICC należą do TOYO INK. Nie wolno przekazywać, udostępniać, wynajmować, dystrybuować, publikować lub gwarantować jakichkolwiek praw na ten profil ICC trzecim stronom bez uprzedniej pisemnej zgody spółki TOYO INK. 3. W żadnym wypadku spółka TOYO INK, jej kierownictwo, urzędnicy, pracownicy lub przedstawiciele nie odpowiadają za jakiekoiwiek szkody wynikające lub następcze, bezpośrednie lub pośrednie (łącznie ze stratą zysku, przerwaniem działalności, stratą informacji handlowych itp.) wynikające ze stosowania lub niemożliwości użycia tego profilu ICC. 4. TOYO INK nie odpowiada za reakcje na jakiekolwiek pytania dotyczące tego profilu ICC. 5. Wszystkie nazwy spółki i wyrobu użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi odpowiednich właścicieli. Profil ICC został opracowany z wykorzystaniem GretagMacbeth ProfileMaker a spółka GretagMacbeth AG udzeliła TOYO INK licencji na jego dystrybucję. TOYO Offset Coated 2.0 TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004

8 Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie likwiduj tego produktu z odpadem domowym! Zalecenia dotyczace prawidlowej likwidacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jezeli kupujesz nowy wyrób, stary mozesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej likwidacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wplywowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC).

9 Spis treści 1 Wstęp... 1 Zapoznanie z drukarką 2 Wymagania dotyczące wolnego miejsca 2 Części drukarki 4 Widok z przodu 4 Widok z tyłu 5 Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi 5 2 Oprogramowanie... 7 CD-ROM Printer Driver 8 Sterowniki PostScript 8 Sterowniki PCL 8 Sterowniki XPS 8 Pliki PPD 9 CD-ROM Utilities and Documentation 9 Programy użytkowe 9 Wymagania systemowe 11 Wybór nastawień podstawowych sterownika dla Windows 12 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA mc4650 PCL6, KONICA MINOLTA mc4650ps) 12 i Spis treści

10 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) 14 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA mc4650 PCL6, KONICA MINOLTA mc4650ps) 14 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) 15 Windows Vista 15 Windows XP/Server Windows Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL 16 Wspólne przyciski 16 OK 16 Anuluj 16 Zastosuj 16 Pomoc 16 Ulubione nastawienia 16 Obrazek papieru 17 Obrazek drukarki 17 Obrazek Jakość 17 Domyślne 17 Karta Rozszerzone (tylko sterownik PostScript) 17 Karta Podstawowe 17 Karta Rozłożenie 18 Karta Nastawienie okładki 18 Karta Znak wodny/przedruk 19 Karta Jakość 19 Karta Pozostałe 20 Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj 20 3 Program Monitor stanu (tylko dla Windows)...21 Praca z programem Monitor stanu 22 Wstęp 22 System operacyjny 22 Uruchamianie programu Monitor stanu 22 Korzystanie z programu Monitor stanu 23 Rozpoznanie komunikatu programu Monitor stanu 24 Rozwiązywanie problemów z pomocą programu Monitor stanu 24 Ukończenie programu Monitor stanu 24 ii Spis treści

11 4 Pulpit sterowniczy drukarki i menu konfiguracji Pulpit sterowniczy 26 Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym 27 Wyświetlacz 28 Pomoc 29 Przegląd menu konfiguracji 30 Menu główne 30 Menu DRUK PRÓBNY 32 Drukowanie lub usunięcie zapisanego zadania 32 Zadanie hasła 34 Menu DRUK 35 Menu PAPIER 37 Menu JAKOŚĆ 44 Menu DRUK Z PAMIĘCI 62 Menu DRUK Z AP.FOTOGR. 65 Menu INTERFEJS 68 Menu WYJŚC. SYSTEM 76 Menu UTRZYMANIE 87 Menu SERWIS 94 5 Bezpośrednie podłączenie aparatu fotograficznego Bezpośrednie podłączenie aparatu fotograficznego 96 Druk bezpośredni z cyfrowego aparatu fotograficznego 96 6 Bezpośredni druk z pamięci Bezpośredni druk z pamięci 100 Druk z podłączonego nośnika pamięciowego USB Media do drukowania Właściwości mediów do drukowania 104 Typy mediów do drukowania 105 Papier biurowy (Papier recyklowany) 105 Papier gruby 107 Koperty 108 Etykiety samoprzylepne 109 Papier firmowy 110 Kartki pocztowe 111 Folia przezroczysta 112 Media błyszczące 113 Gwarantowany obszar drukowania 114 Marginesy strony 114 Spis treści iii

12 Ładowanie mediów 115 Podajnik 1 (Podajnik do podawania ręcznego) 115 Ładowanie papieru biurowego 115 Inne media 117 Ładowanie kopert 118 Ładowanie arkuszy z etykietami, kart pocztowych, papieru grubego, medium błyszczącego i folii przezroczystych 120 Podajnik Ładowanie papieru biurowego 122 Podajnik 3 (dodatkowa jednostka podajnika dolnego) 124 Ładowanie papieru biurowego 124 Druk obustronny 127 Zasobnik wyjściowy 129 Przechowywanie mediów do drukowania Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana materiałów eksploatacyjnych 132 Kasety z tonerem 132 Wymiana kasety z tonerem 135 Wymiana jednostki tworzenia obrazu 139 Wymiana pojemnika na zużyty toner 145 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 148 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 148 Wymiana filtra ozonowego 151 Wymiana jednostki taśmy przenoszenia obrazu 152 Wymiana baterii 159 Wymiana jednostki utrwalająceji Utrzymanie drukarki Utrzymanie drukarki 166 Czyszczenie drukarki 168 Części zewnętrzne 168 Wałki posuwu 169 Czyszczenie wałków posuwu mediów (Podajnik do podawania ręcznego) 169 Czyszczenie wałków posuwu mediów (Podajnik 2 i 3) 171 Czyszczenie wałków posuwu mediów Podajnika Czyszczenie soczewki lasera 173 iv Spis treści

13 10 Usuwanie problemów Wstęp 176 Drukowanie strony konfiguracyjnej drukarki 176 Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania 177 Trasa przejścia mediów do drukowania przez drukarkę 178 Wyjmowanie zablokowanych mediów 179 Komunikat o zablokowaniu mediów i ich usuwaniu 180 Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki druku obustronnego (tylko drukarka magicolor 4650DN) 187 Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki utrwalającej 188 Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika 1 (Podajnika do podawania ręcznego) i okolicy wałka przenoszenia obrazu 192 Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów 195 Usuwanie innych problemów 198 Rozwiązywanie problemów z jakością druku 204 Komunikat stanu, błędu i serwisowy 210 Standardowy komunikat stanu 210 Komunikaty błędów (Ostrzeżenia) 211 Komunikaty błędów (Uwagi dla obsługi) 215 Komunikat serwisowy Instalacja urządzeń dodatkowych Wstęp 222 Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 223 Pamięci DIMM 224 Instalacja modułu DIMM 224 Zestaw dysku twardego 227 Instalacja zestawu dysku twardego 227 Karta CompactFlash 231 Instalacja adaptera CF i karty CompactFlash 231 Jednostka dolnego podajnika 235 Skład zestawu 235 Instalacja jednostki dolnego podajnika 236 A Dodatek Dane dotyczące bezpieczeństwa 240 Dane techniczne 240 Drukarka 240 Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych 243 Nasze zainteresowanie ochroną środowiska 245 Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR? 245 Spis treści v

14 vi Spis treści

15 1Wstęp

16 Zapoznanie z drukarką Wymagania dotyczące wolnego miejsca Zalecamy przestrzeganie wymagań dotyczących wolnego miejsca podane na rysunkach, zapewniają one łatwą obsługę drukarki, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie. 913 mm (35,9 ") 100 mm (3,9 ") 469 mm (18,5 ") 244 mm (9,6 ") 100 mm (3,9 ") 436 mm (21,6 ") 385 mm (15,2 ") 51 mm (2,0 ") Widok z przodu 913 mm (35,9 ") 100 mm (3,9 ") 469 mm (18,5 ") 244 mm (9,6 ") 100 mm (3,9 ") 112,5 mm (4,4 ") 548,5 mm (21,6 ") 385 mm (15,2 ") 51 mm (2,0 ") Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi 2 Zapoznanie z drukarką

17 326 mm (12,8 ") 962 mm (37,9 ") 536 mm (21,1 ") 100 mm (3,9 ") Widok z boku drukarki z urządzeniami dodatkowymi Wyposażenie dodatkowe urządzenia jest na ilustracji zaznaczone szarym kolorem. Zapoznanie z drukarką 3

18 PUSH Części drukarki Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu Pulpit 2. Taca wyjściowa 3. Podajnik 1 (Podajnik do podawania ręcznego) 4. Podajnik 2 5. Urządzenie utrwalające 6. Prawa pokrywa boczna 7. Wałek przenoszenia obrazu Taśma przenoszenia obrazu 9. Jednostki tworzenia obrazu Narzędzie do czyszczenia soczewki lasera Pokrywa przednia 12. Pojemnik na zużyty toner Kasety z tonerem 14. Filtr ozonowy Y Y 9 4 Zapoznanie z drukarką

19 Widok z tyłu 1. Interfejs KONICA MINOLTA Digital Camera Direct Print 2. Wyłącznik Gniazdko kabla sieciowego 4. Konektor interfejsu równoległowo 5. Konektor interfejsu 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T Ethernet 6. Konektor interfejsu USB Otwory wentylacyjne 8. Ogranicznik papieru Widok z przodu drukarki zurządzeniami dodatkowymi 1. Jednostka podajnika dolnego (Podajnik 3) 1 Zapoznanie z drukarką 5

20 6 Zapoznanie z drukarką

21 2Oprogramowanie

22 CD-ROM Printer Driver Sterowniki PostScript System operacyjny Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64 bit Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) na stronie 15. Dla aplikacji wymagających podczas drukowania zadania pliku PPD (np. PageMaker lub Corel Draw), są przygotowane potrzebne pliki PPD. Zadając plik PPD podczas drukowania w systemie Windows Vista, XP, Server 2003 i 2000 użyj odpowiedniego pliku PPD dostarczonego na płycie CD-ROM Printer Driver. Sterowniki PCL System operacyjny Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64 bit Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) na stronie 15. Sterowniki XPS System operacyjny Windows Vista Windows Vista dla 64 bit Zastosowanie Te mini sterowniki do systemu Windows Vista są oparte o trzon systemu Windows. Szczegółowe informacje o metodach instalacji i funkcjach znajdziesz na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Sterownika XPS nie można instalować funkcją automatycznego odtwarzania płyty CD-ROM Printer Driver. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. 8 CD-ROM Printer Driver

23 Pliki PPD System operacyjny Macintosh OS X Linux Korzystanie W celu korzystania ze sterownika drukarki w danych systemach operacyjnych trzeba użyć tych plików PPD. Szczegółowe informacje o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Szczegółowe informacje o instalacji sterowników drukarki w systemach Windows znajdziesz w podręczniku Asystent instalacji, ktery znajduje się na płycie CD-ROM Documentation. CD-ROM Utilities and Documentation Programy użytkowe Program użytkowy Download Manager (Windows Vista/XP/Server 2003/2000, Macintosh OS 10.2.x lub nowszą) Monitor Stanu (tylko Windows) Korzystanie Z programu można korzystać tylko po zainstalowaniu dodatkowego dysku twardego. Umożliwia ładowanie czcionek i danych przedruków na dysk twardy drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w pomocy dla wszystkich funkcji programu Download Manager. Podaje informacje o aktualnym stanie drukarki, łącznie ze stanem materiałów eksploatacyjnych i wyświetla komunikaty błędów. Szczegółowe informacje znajdziesz w części Program Monitor stanu (tylko dla Windows) na stronie 21. CD-ROM Utilities and Documentation 9

24 Program użytkowy PageScope Net Care PageScope Web Connection PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Korzystanie Udostępnia funkcje zarządzania drukarką, na przykład śledzenie stanu drukarki i nastawień sieciowych. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Net Care Quick Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia kontrolę stanu drukarek i zmianę różnych nastawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia zadawanie podstawowych nastawień sieciowych za pomocą protokołów TCP/IP i IPX. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Network Setup User Manual, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Automatycznie rozpoznaje nowe drukarki podłączone do sieci i wytwarza obiekty drukowe na serwerze drukowym systemu Windows. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Plug and Print Quick Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia korzystanie z drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA w środowisku NDPS. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope NDPS Gateway User Manual, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Ta aplikacja przynosi funkcje wysyłania plików w formacie PDF i TIFF bezpośrednio do drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Direct Print User s Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. 10 CD-ROM Utilities and Documentation

25 Wymagania systemowe Komputer osobisty Pentium 2; 400 MHz (zalecamy Pentium 3; 500 MHz lub nowszy) Power Mac G3 lub nowszy (zalecamy G4 lub nowszy) Komputer Macintosh wyposażony w procesor Intel System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 lub nowszy, zalecamy Service Pack 2), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy) Mac OS X (10.2 lub nowszy zalecamy instalację nowszej poprawki), Mac OS X Server (10.2 lub nowszy) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Wolne miejsce na dysku twardym Ok. 20 MB wolnego miejsca na sterownik drukarki i program Monitor Stanu Ok. 128 MB wolnego miejsca na przetwarzanie obrazów drukowych Pamięć RAM 128 MB lub więcej Stacja dysków CD-ROM/DVD Interfejs I/O Interfejs10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet Interfejs USB spełniający wymagania USB Revision 2.0 Interfejs równoległy (IEEE 1284) Bliższe informacje o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Wymagania systemowe 11

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi A0DX-9561-15H 1800850-009F Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki pagepro 4650EN/5650EN. Twój wybór był trafny. Drukarka pagepro 4650EN/5650EN jest specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera A0FD-9569-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia bizhub C20. Twój wybór był trafny. Urządzenie bizhub C20 jest specjalnie zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi magicolor 3730DN

Instrukcja obsługi magicolor 3730DN Instrukcja obsługi magicolor 3730DN A0VD-9571-01H Dziękujemy Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 3730DN. Dokonałeś doskonałego wyboru. Drukarki magicolor 3730DN są specjalnie zaprojektowane do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści-1. 1 Witamy. 2 Przegląd. 3 Instalacja Sterownika Drukarki

Spis treści-1. 1 Witamy. 2 Przegląd. 3 Instalacja Sterownika Drukarki Spis treści 1 Witamy 1.1 Energy Star... 1-4 Co to jest produkt zgodny z ENERGY STAR?... 1-4 1.2 Znaki towarowe i prawa autorskie... 1-5 Informacje licencyjne... 1-6 Oświadczenie OpenSSL... 1-7 1.3 Umowa

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

magicolor 2210 Podręcznik instalacji

magicolor 2210 Podręcznik instalacji magicolor 2210 Podręcznik instalacji 1800668-009A# Dziękujemy za zakupienie drukarki magicolor 2210. Twoja decyzja była słuszna. Drukarka magicolor 2210 jest przystosowana do optymalnego działania na platformie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji magicolor 2300W Podręcznik instalacji 1800707-009B Dziękujemy za zakupienie drukarki produkcji KONICA MINOLTA. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji magicolor 3100 Podręcznik instalacji Uwagi dla użytkownika: Niniejsza Instrukcja Obsługi pomoże Ci w nastawieniu sprzętowym Twojej drukarki magicolor 3100. Zawiera również informacje o drukarce magicolor

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS User Guide HP OFFICEJET PRO X451 HP OFFICEJET PRO X551 HP Officejet Pro serii X451 i X551 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka)

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka) INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka) DRUKARKA LASEROWA Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przed zainstalowaniem urządzenia należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi LASERJET PRO M1530 SERII Instrukcja obsługi HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi

HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet serii P2010 Instrukcja obsługi

HP LaserJet serii P2010 Instrukcja obsługi HP LaserJet serii P2010 Instrukcja obsługi HP LaserJet serii P2010 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi

Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 009 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo