C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M"

Transkrypt

1 Mr C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies. Każdy czytelnik powinien abonament z góry płacić. W ynik w y b o r ó w w O posskiem, O dpraw a, d an a L, O e o r g e ł wi i BBEttiemu NA ŁAMACH NEUE FREIE P R E SSE PRZEZ POS. LASOCKIEGO. W iedeń, (A. W.) D zisiejsza po- O m aw iając ostatni a rty k u ł Lloyd G eorges w południow a N eue F reie P re sse p. t. W sp ra w ie k am p an ii an ty p o lsk iej zam ieszcza a rty k u ł posła polskiego dr. L asockiego, stw ierdzający, Że system atyczna kampania przeciw ko Polsce m oże zniw eczyć starania pacyfistyczne E uropy, * Podjęte obecnie p rzez L igę N arodów. A utor zajm u je się ostatniem i enuncjacjami Nfttiego 1 Lloyd Georgea w spraw ie Polski. Z pow odu tw ierdzenia N ittiego, że Polska zag arn ęła obszary czysto czeskie (!!!), pow ołuje się na sąd swój o obiektyw ności N ittiego, w ypow iedziany n a łam ach Neue F reie P re sse podczas p rz e silenia górnośląskiego i stw ierdza, że N łtti z a j m uje się sprawami, których zupełnie nie zna. 4 r (Wychodź! codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt). N ie dam y ziem i, sk ą d n a sz ród! I Adres Redakcji i Administracji: Katowice, ulica W arszaw ska 58. TELEFON: Katowice Nr Konto czekowe spraw ie M ałopolski w schodniej p. m inister L a socki w y raża zdziw ienie, że L loyd G eorge z jed n ej strony b ierze w obronę R osję, z d ru giej zaś ata k u je Mac D onalda ze w zględów wew nętrzno-politycznych za zaw arcie tra k ta tu angielsko-rosyjskiego. W dalszym ciągu a rty kułu m inister na podstaw ie d at statystycznych p ro stu je fałszy w e tw ierdzenie Lloyd G eorgea w sprawie Białorusi i M ałopolski W schodniej, poczem w zakończeniu stw ierdza, że chłop rusiński p rag n ie pokoju i że ew entualność ro z ruchów rusińskich m ogłaby n astąp ić tylko w ów czas, gdyby niepowołani politycy zapragnęli rozw iązyw ać obce sobie zagadnienia. A ro g a n cja ü iem äec n ie m a g ra n ic, ZADAJA ZWROTU KOLONIJ I CHCĄ SIE WYKRĘCIĆ Londyn, (A. W.),D aily T elegraph donosi, że N iem cy bezpośrednio po w stąpieniu do Ligi N arodów zam ierzają postaw ić dw a w nioski: 1) w spraw ie now ego podziału m andatów kolonialnych, tak, żeby Niemcy m o WOJNY. OD WINY ZA WYWOŁANIE gli»otrzym ać pew na część kolonii i 2) w sp raw ie natychm iastowego otwarcia przez w szystkie państw a tajnych archiw ów, celem w szczęcia bezpartyjnych dochodzeń co do odpowiedzialności za wybuch wojny światowej. P r z y c z y n ą w o jn y b yła te n d e n c ja ü ie m ie c DO HEGEMONJI PRZEMYSŁOWEJ W EUROPIE. - ZNAMIENNE ARTYKUŁY ERE NOU- VELLE. PROBLEM PRZYSZŁEJ WOJNY- Paryż, (A. W.) Ere N ouvelle o- głasza specjalny num er, pośw ięcony Lidze Narodów, w którym zabierają glos delegaci francuscy w Genewie- W stępny arty k u ł napisał Briand, k tó ry om aw ia ogólne znaczenie Lihgi Narodów 1 przypomina, że usiłow ania dla zapew nienia Lidze jak najw iększego znaczenia nigdy nie ustaw ały. O becnie najw iększą sła bością Ligi N a ro d ó w jest okoliczność, że niem a w niej Stanów Zjednoczonych- Loucbeur om a w ia sp raw y ekonom iczne i przem ysłow e w now ym ustroju pod opieką Ligi N arodów. Jedną Reklamy: 0,18 zł. za w. mm. Ogłoszenia: 0,06 za w. mm. Za nieścisłość telefonicznie podanych o- głoszeń nie bierzemy odpowiedzialności. z głównych przyczyn wybuchu wojny św iatowej trzecim artykule podkreśla, że naród, który bę była tendencja Niemiec do hegemonii przedzie m iał w przyszłości silnie rozw iniętą napo Bytom, (Tel- od w}, k o re sp ) W czora m ysłow ej w E uropie i pragnienie zabrania Zaw ietrzną flotę handlow ą i odpow iedni przemysł j odbyty się na Śląsku Opolskim pow tórne W czorajsze w y b o ry na Śląsku Opolski tp pogłębia w ęgłow ego w Lotaryngii. D latego sady chem iczny, może zapanow ać nad stolicam i sw o w y b o ry do parlam entu R zeszy. W chwili, gdy przedziła ostra kam panją, która będzie dla P olski dosadnem stw ierdzeniem odw etow ych ten N arodów są niezbędne. Wojna zburzyła rów nomości środków w ojennych, rozbrojenie nie da rozjem cze i obow iązek w ykonania uchw ał Ligi ich sąsiad ó w. Póki niema rów ności w znajo telefonuję (godz- 12 w nocy) brak jeszcze re zultatów z 3 pow iatów. Na ogół z powodu dency) stronnictw niem ieckich w stosunku do wagę m iędzy produkcja a konsum ują. D łuższy żadnej gw arancji bezpieczeństw a. Rozbrojenie mniejszej, niż w maju (o 15%) frekw encji przy G órnego Śląska. Z w racaliśm y kilkakrotnie u- czas przeszedł, zanim w szystkie rządy poznały nie jest środkiem, lecz celem, a ludy m uszą być urnach w yborczych, straciły znaczną liczbę głosów w agę na szow inizm w tym kierunku nietylko przyczynę złego, jak rów nież przyczynę w y zw olnione o d tych ciężarów, które przyniosła w szystkie stronnictw a z w yjątkiem cen skrajnych nacjonalistów, ale i na głosy k iero sokiej chw iejności walut- W szystkie państw a wojna. C ały -wysiłek i cała energja narodów trum, k tóre zachow ało mniej w ięcej poprzednie w ników państw ow ej n aw y Niemiec z obozu pragną dz'ś uregulow ania produkcji na racjo potrzebna jest obecnie po to, aby dojść do rów. głosy- O dnosi się to zarów no do list kom u t. z w. dem okracji. Ebert, M arx i Stresem ann nalnych podstaw ach- H enryk de Jouvenel w now agi i spokojuw nistycznych (straciły one aż do 50%!), jak n a nie w ąhali się nigdy rzucać haseł odw etu w są w iadom e (bez trzech pow iatów ) tylko tyczne stronnictw o nie pogodziło się bynajmniej z u trata G- Śląska. Żle snać dzieje się N śbgół Ilość oddanych głosów polskich była cjonalistycznych niem ieckich 1 tak że polskich- obałam ucone tłum y. D zisiaj m ożem y skonstatow ać na odezw ach przedw yborczych niem iec iw maju głosow ało Polaków, upraw nionych do głosow ania; o ile do tej pory w yniki kiej partii dem okratycznej, że i to dem okra Kw p raw dziw em u pokojow i. PO R O ZU M IEN IE FRANCUSK O -A N G IELSK IE. w iększa, niż w maju, w obw odach przem ysłow w kraju, k tó ry w sw ym program ie, chociażby Genewa, 20, 9. (P at.) A ngielski m ini w spraw ie epjum. W spraw ie zw alczania p a ych. gdzie klęska kom unistów była szczegól m aksym alnym, na jednem z pierw szych miejsc ster spraw w ew nętrznych H enderson oznajm ił leata. opjum zw ołana będzie do G enew y w li nie dotkliw a- N ajw iększa u tratę głosów p rzy staw ia rew anż- Jedna z takich odezw partii dziennikarzom angielskim i am erykańskim, że stopadzie b. r. specjalna konferencja. niosły nam obw ody rolnicze. dem okratycznej ośw jadcza m. in-, co następuje* porozum ienie francusko-angielskie je st pew B yły prem ier w ioski S alan d ra złożył o P rzy czy n ą ubytku g ło só w jest. jak o tern G órnośląscy dem okaci byli, są i pozostaną niejsze. niż kiedykolw iek. K onferencja dla św iadczenie, p rzy jęte przez Z grom adzenie w yżej m ow a, ogólne zm niejszenie się frekw encji Niemcami. Nie zapom nim y nigdy, że zrab o spraw rozbrojenia ma być zw ołana 15. czerw ca bardzo życzliw ie, że w dniu dzisiejszym pod w porów naniu z w yboram i m ajowem i (z 75% w ano (?) nam w brew w szelkiem u praw u cen roku. p isan y został w R zym ie m iędzy S zw ajcaria I głosujących w maju zgłosiło się w czoraj do urn ny kraj. W iernie pam iętam y o braciach z W łocham i tra k ta t p rzy jaźn i i układ w spraw ie K O N FER EN C JA W S P R A W IE R ED U K C JI zaledw ie 60%). tam tej strony granicy. N adejdzie chw ila, która nas znow u połączy." obu tem i państw am i poddaw ane być m ają obo arbitrażu. W szy stk ie sporne k w estie m iędzy Z B R O JE Ń. Bytom, (W edług Pata). W ybory Nie należy w ątpić, że dem okraci niem ieccy Genewa, (P at.) K onferencja w w iązkow o sądow i polubow em u. U kład ten, jak dały nast. ostateczny wynik: Palący są, byli i,b ę d ą Niemcami; nie należy rów nież spraw ie red u k cji zbrojeń ma sie zebrać dopiero p o dkreślił S alandra, ow iany jest duchem l i g i głosów (ani jednego mandatu). Mandaty uzyskało w ątpić po w ym ienionej odezw ie, że są, byli i w tedy, gdy 15 m ocarstw, z ty ch cztery w chodzące Narodów. Przew odniczący Z grom adzenia Ligi 3 centrow ców, i macjonalista I 1 komu nista. będą szow inistam i _ na rów ni ze skrajną p ra w icą. w skład R ady L igi uznają, że nadszedł w łaściw y czas po tem u. POSIEDZENIE PLENARNE. - UKŁAD W ŁOSKO-SZW AJCARSKI. Genewa, (P at.) Po 9-dniow ej p rzerw ie odbyło się w sobotę przed południem p len arn e posiedzenie Z grom adzenia L igi Narodów. D elegat w łoski sen ato r S cia lija w ygłosił referat o b ezp ła tn ej obronie p raw n ej ubogich przed sądam i, poczem p rzy jęto odnośne rezolucje. Postanow iono następnie zw rócić sie do sek re ta ria tu L igi N arodów, aby ustalił w poszczególnych państw ach listę w szystkich p ry w atnych in sty tu cji, k tó re w y rażą zgodę r a u- dzielanie tak iej obrony. W ysłuchano referatu M otta w yraził nadzieję, że układ ten będzie stanow ił krok naprzód na drodze do całkow i tego urzeczyw istnienia zasady arbitrażu. OŚW IADCZENIE DRA BENESZA. Genewa, (P at.) B enesz ośw iadczył dziennikarzom, iż kom itet 12-tu w spólnie z podkom isją p raw niczą opracuje szczegóły spraw y a rb itra ż u i stw ierdził, że kom itet p rzy jął jednogłośnie a rty k u ł 6., przew idujący możliwość tw orzenia przez państw a stref dem ilitaryzow anych, co stanow iłoby rodzaj sankcji dodatkow ych. R ów nież jednogłośnie p rzy jęto a rk 8., dotyczący sił w szelkiego rodzaju, jakie m a ją być oddane do dyspozycji R ady, przeciw ke napastnikom. P r z e o iw p o m y sło m w s p r a w ie u n iw e r s y te tu r u s k ie g o. (R ezolucja w spraw ie G. Śląska.) Po ujaw nieniu przez m inistra Skrzyńskiego w G enew ie pom ysłu odrębnego u n iw ersy tetu ruskiego z siedziba tym czasow ą w K rakow ie, skąd z czasem m ógłby być przeniesiony do L w ow a, co następnie zm ieniono na w yrazy, że u staw a sejm ow a w yznaczy defin ity w n ą siedzibę, uniw ersytetow i ukrańskiem u (?!) na ziem iach o w iększości zasiedlenia ukraińskiego (!), odbył sie we Lw ow ie w niedzielę dnia 14. w rześn ia 1924 w iec na podw órzu ra tu sz e - wem. W ięc zw ołały następujące zw iązki i to w a rzy stw a, obejm ujące p rzew ażnie swą. działalnością cały teren w ojew ództw południow o- w schodnich: Z w iązek L udow o - N arodow y, C hrześcijańska D em okracja, Stronnictw o C brześcijańsko-n a- rodow e, C hrz. Z w iązek Jedności N arodow ej, N arodow a P a rt ja R obotnicza, Z w iązek Spofeczno-N arodcw y, Zw iązek Główmy O rg an izar.yj N arodow ych w schodniej M ałopolski, Z w iązek L w ow skich O rganizacyj N arodow ych, S ek cja W schodnia Z arządu G łów nego T o w arzy stw a Szkoły Ludow ej, Sokół-M acierz, Sokół III, Zjednoczenie Polskich. C hrześcijańskich T ow a rzystw K obiecych, N arodow a O rg an izacja K o biet, Z w iązek O brońców Lwow a- M ałopolska S traż O byw atelska, S tała D elegacja P racow ników P aństw ow ych, O k ręg L w ow ski T o w arzy stwa N auczycieli Szkół Średnich i Wy ższyeh. L w ow ski O kręg S tow arzyszeń. C hrześcijańsko- N arodow ego N auczycielstw a S zkół P ow szechnych, Z w iązek Sędziów M ałopolski, Zw iązek U rzędników R achunkow o-k ontrolnych M ałopolski, Polskie T ow arzystw o E m erytów U rzędników i Profesorów, Z w iązek Inw alidów Rzeczypospolitej P olskiej: Koło Lwów, Z w iązek Ziem ian W schodnich W ojew ództw M ałopolski, T ow arzystw o G ospodarskie, S to w a m sza ni«kupców Polskich, K ongregacja K upiecka, Dyrekcja O kręgowa. Tow arzystw a. R ozw ój, L iga Sam oobrony Społecznej, - C zytelnia K atolicka, S kała, B iały S ztandar, T ow arzystw o rm lenia K ościuszki, C zytelnia A kadem icka. W iec zagaił sen ato r w ojew ództw a lw ow skiego Dr. M. Thu-Iie, a na w niosek prezesa Z w iązku O brońców Lwowa Dr. St. Z agórskiego w ybrano p rezy d iu m : prezes Dr. Thulie, wicep rezesi: w iceprezes Tow. Pow stańców z r St. K uczyński, w ójt Ż ubrzy J. K urm an i rękodzielnik Dr. N iew czyk, sek retarze: prezes Sokoła-M acierzy Dr. J. B orow iec i prezes O kręgu lw ow skiego T ow arzystw a N auczycieli Szkół Średnich i W yższych prof. F r. O ziębły. R eferat w ygłosił poseł okręgu lw ow skiego Dr. M arceli Prószyński. N astępnie przem ar wiali pp.: Dr. >T. Borowiec, poseł m. Lw ow a Cz. M ączyński. Dr. J. OpieńskL sen ato r w oje-

2 Str.*?,. GONIEC St. ASK I. xm ia ZZ-go -września 19¾ r. tfództwa tarnopolskiego T. Cieńgti i Dr. Wł. Świrski z Krakowa. Wiec uchwalił jednomyślnie poniższe rezolucje, z których trzy przedłożył Dr. Prószyński, czwarta Dr. Opieński, a w sprawie G. Śląską Dr. Borowiec. R ezolucje: Obywatele oraz reprezentanci narodowych zrzeszeń, obejmujących województwa południowo wschodlnie, zebrani na wiecu na podwórzu ratuszowem , uchwalamy jednomyślnieh 1) Minister Skrzyński w Genewie zapowiedział utworzenie uniwersytetu ruskiego w Krakowie, z tern, że ma być potem przeniesiony do Lwowa, względnie na kresy wschodnie. Tego rodzaju szczegółowe postawienie sprawy nie opiera się na brzmieniu ustawy, a co więcej jest zaskoczeniem w tej kwestii sejmu, senatu i społeczeństwa i to prz d opinia zagraniczna, tern ja skra wszem, że kluby sejmowe, zgodnie z uchwałą Chrześcijańskiej Demokracji są za studium słowiańskiem wydziału filozoficznego uniwersytetu Jagiellońskiego, a nie za osobnym uniwersytetem. Wobec tego sprzeciwiamy sie temu pomysłowi jak najbardziej stanowczo i użyjemy wszelkich sił, by takie zamierzenia, niewykonalne a zabójcze dla państwa, nigdy nie doszły do skutku. 2) Zamiar ten stoi w rażącej sprzeczności ze stanowiskiem rządu w sprawie językowej u- sławy szkolnej i jest przejawem zatracenia wszelkiej myśli przewodniej w tej kwestii, a ponadto jest odciąganiem od nauki młodzieży ruskiej studiującej w istniejących już uniwersytetach i podniecaniem jej do bojkotu szkół wyższych, do wrzenia i agitacji przeciwpań- stwowej. 3) Oświadczamy, że podobnie jak obroniliśmy zbrojnie te kresy przed napadem Rusinów i bolszewików, a następnie nasza niengniętą postawa przed narzuceniem statutu, tak też nie dopuścimy nigdy do podkopania polskiego charakteru tej ziemi i nie cofniemy się przed niczem w obronie Ojczyzny. Tak nam dopomóż Bóg! 41 Wyrażamy przekonanie, że min. Skry risk i nie zasługuje na zaufanie i nie powinien nadal pozostać na swem stanowisku. Wzywamy Kluby sejmowe, aby wdrożyły w tym kierunku natychmiastową akcję i zażądały wyjaśnienia stanowiska rządu w kwestii tworzenia odrębnego uniwersytetu ruskiego. Rezolucja w sprawie Górnego Śląska: Z teatrw. Początek now ego sezonu teatralnego. Aleksander Fredro Wielki człow iek do m a łych interesów". W trzymiesięcznym okresie czasu, oddzielającym obecnie rozpoczynający się sezon teatralny od zeszłorocznego, nastąpiły tak zasadnicze zmiany, nie tylko w osobie dyrektora, ale i wśród członków- zespołu aktorskiego, że sprawa ta nabrała dużego rozgłosu- zaciekawiając t- zw. szerszy ogół do tego stopnia, iż wczorajsze, coprawda grubo spóźnione inauguracyjne przedstawienie, stało się do pewnego stopnia sensacją dnia- Nie ma więc tego złego, coby na dobre nie wyszło- Oto z całej burzy w szklance wody. jaka rozpętała się poza kulisami życia teatralnego, zanotować należy jeden realny zysk. a mianowicie żywsze zainteresowanie się społeczeństwa teatrem, którego znaczenie na Śląsku jest nadzwyczaj doniosłe- Wszak jest to placówka, której przypadł w udziale posiew artystycznej kultury polskiej na zachwaszczonej zielskiem obcej twórczości niwie- Ona to ma budzić zamiłowanie słowa polskiego i sztuki rodzinnej, wypleniać na wyczki i naleciałości obce, odmieniać spaczone gusty- Niemcy, szczególnie tu, na zachodnich ziemiach polskich, wysilali się. by wpajać w nas za pomocą wszelkich dostępnych sposobów jak muzyka, śpiew, sztuki plastyczne, a przedewszystkiem teatr, pierwiastki duszy germańskiej i przyzwyczajać nas nieznacznie do obyczaju niemieckiego. Szczególnie zaś scena oddziaływająca bezpośrednio na umysł i wyobraźnię żywem słowem, ruchem, gestem i teatralnemi efektami, miała kształtować dusze i urabiać je na modłę germańską. Obecnie więc. polski teatr, przy pomocy tych samych środków, winien rzeźbić i formować umysiowość naszego społeczeństwa, żłobić i torow ać w niej drogi polskości i zawracać u- ska otrzym ała w traktatach, nigdy wydrzeć sobie nie pozwolimy. Następnie uchw alona, by prezydium wiecu wręczyło rezolucje rządowi na ręce p. wojewody. Po wiecu odbył się pochód pod pomnik Mickiewicza, gdzie przemówił prezes Związku Obrońców Lwowa Dr. S-t. Zagórski, a po złożeniu ślubowania i odśpiewania Roty pochód się rozwiązał O OOQOOO Likwiiłacja strajku piekarzy W W A R SZ A W IE. Warszawa, (Pat.) Strajk piekarzy zakończył się. Od poniedziałku rozpocznie sie w piekarniach normalna praca. Pracownicy piekarniami otrzymali 11 proc. podwyżki do płacy sierpniowej. Urnowe zawarto na rok. Żaden z pracowników za udział w strajku wydalony być nie może. Zjazd okultystow polskich. Lwów, (Pat.) W gmachu uniwersytetu rozpoczął obrady 11.. zjazd okultystów polskich. Honorowym prezesem wybrano prof, uniwersytetu lwowskiego, znanego okulistę Mac.heka. W zjeździe bierze udział jako najstarszy wiekiem członek zjazdu S?-Ie.t:ni doktór Zagórski z Rzeszowa, powstaniec, weteran z 63. rodni. Referaty wygłosili na pierwszem posiedzeniu profesor Kapuściński z Poznania i Majewski z Krakowa. OOOQOOO Ze św iata. POW ODZENIE PRZEMYŚLU POLSKIEGO W KONSTANTYNOPOLU. Konstantynopol, (P at.) Zainteresowanie w ystaw a w zrasta coraz bardziej. Znaczną cześć eksponatów sprzedano już w trzech pierw szych dniach. Firm y polskie o- trzym ały duże zamówienia, przew ażnie z działu m aszyn, ciężkich i rolniczych. Szereg firm zakłada na miejscu stałe przedstawicielstw a. D ziennie zw iedza w ystaw ę kilka tysięcy osób. W bankiecie, wydanym 14. b. m. przez Izbę Handlową turecką, brało udział około 59 polaków, przem ysłow ców i dziennikarzy. DZIENNIK W IEDEŃSKI O POLSCE. Wiedeń, (A. W.) Warszawski korespondent Neues Wiener Abendblatt", o- mawiając działalność ministra Skrzyńskiego w Genewie, podaje streszczenie ostatniej mewy ministra i stwierdza, że stanowisko Rządu polskiego wobec zagadnień światowych wyraża się W iec stwierdza, że nazwanie w Genewie przez Mac Donalda decyzji w sprawie Śląska błędem może być prawdziwe tylko w tym sensie, że owa decyzja skrzywdziła ciężko Polskę, nie przysądzając nam należnej całości Górnego w dążeniu do ogólnego rozbrojenia, które je Śląska. Oświadczamy, że tego, co Pol- dnak pozostanie nieziszczainym ideałem, o ile sta spragnione do czystej krynicy rodzim ej kultury- C hyba czas już najw yższy, by odw rócić ten zalew dław iący i paczący dusze i stw arzający.polaków nie chcących w idzieć i uznaw ać nic po nadto, co nie jest m ade in G erm any". Tu te a tr nasz ma otw ierać nieznane, a przeczuw ane ataw izm em duszy polskiej horyzonty. Jak P e r G y n to w j w e śnie w ierna Solveiga. tak nam w w izjach teatralnych zjaw iać się winna polskość, gotow a zaw sze zbłąkanych lub odpadłych przytulić do siebie- W tern znaczeniu pojęty teatr polski na Śląsku ma być św iątynią, w której płonie znicz sztuki narodow ej, której kapłanam i je st zespół teatralny. D latego też nie należy się dziwić, że opinja społeczna uw ażnie śledzi i śledzić będzie zm ianę dokonaną obecnie w teatrze, czuw ając bacznie, b y nie zeszedł on z linji w ytyczonej odrębr.emi w arunkam i dla teatru kresow ego- Z satysfakcją w ięc i ulgą przyjęła opinja tę w iadom ość, że o ile dotyczy do repertuaru, zamierzonem jest w szerokiej m ierze sięgnięcie do repertuaru klasycznego, Na pierw szy ogień poszedł A leksander F redro. W ielki człow iek do m ałych interesów jest jednym z późniejszych utw orów F redry, kiedy ten zrażony i zniechęcony do pracy niespraw iedliw ą k ry ty k ą G oszczyńskiego, zaw iesił sw ą działalność kom edjopisarską, tw orząc jedynie dla najbliższego kola sw oich znajom ych- U tw ór ten napisał w roku 1866 jako starzec 73-letni- B ohaterem jest scharakteryzow ana w tytule postać A m broży Je n ialk iew ic z. Oto- co o n ie j'p i sze Prof- M arjan Szyjkow skh A m broży Jenialkiew icz jest ow ym cytow a nym w e w stępnem przysłow iu złotnikiem, co dęto, nie odlew ano robi ; jego zaw ód w pozorze jest coś, lubo w rzeczy nic. Pod w zględem charak tery sty k i należy ta postać do najlepszych figur teatru Fredry- Charakteryzuje nie zapanuje ogólna solidarność, która może być przeprowadzona tylko przez Ligę Narodów. B E L G IA ŻEGNA PO SŁA POLSKIEGO. Bruksela, (Pat.) Opuszczający we stanowisko poseł Rzeczypospolitej Sobański był przyjęty na pożoga lnem posłuchaniu przez,króla, poczem odbył się na cześć pp. Sobańskich obiad w gronie rodziny królewskiej. WZÓR PO LSK I DLA GDAŃSKA- Gdańsk, (A- W.) D anziger Zeitung", aby zaradzić głodowi mieszkaniowem u, zaleca budow ać dom y drew niane w edług typu i sposobu, stosow anego przez firmę polska O ikos". W PRZYSZŁYM ROKU - DWA TARGI parlam entarnem u odbyw ały się w y b o ry nalne. GDAŃSKIE- Gdańsk (A- W.) R ada N adzorcza T a rg ó w G dańskich postanow iła w r u rządzić dw a razy: w zimie m iędzy 5 S lutym i w lecie m iędzy 20 a 25 sierpnia. PRECZ Z OBŁUDA LITEW SKA! Mieszkańcy Kłajpedy protestują przeciw bezprawiu. Kłajpeda, (A. W ) Kłajpedzki niemiecki Zw iązek K ultury" w ystępuje przeciw ko prześladow aniom litew skim, dom agając sie w odezw ie rów noupraw nienia języka niem ieckiego z litewskim- jak to było przew idziane w sta tucie klajpedzkim - O dezw a dom aga się dalej uw zględnienia praw Niemców i innych mniejszości narodow ych w szkole i w kościele i zapow iada w alke w szelkiem i legalnemi środkam i o uzyskanie tych p ra w. JAKICH SPOSO BÓ W TRZEBA UŻYW AĆ NA NIEMCÓW. Paryż, (Pat.) Dziennik urzędowy ogłasza dekret, wprowadzający z d.n. 1. października opłaty celne w wysokości 26 proc. na towary, importowane z Niemiec. Zarządzenie to jest środkiem przelania do skarbu francuskego części wypłat niemieckich, należnych Francji z tyftiłu odszkodowań. POSTULAT WYBORÓW PERSONALNYCH K A ' r a r n s x Tallin, (A- W) Pae W aleth w y stępuje przeciw ko dotychczasow em u system ow i w yborczem u, dzięki którem u społeczeństw o estońskie traci zaufanie do parlam entu- D ziennik proponuje, aby zam iast w yborów listami Że robi dęto", tego dow odzi szereg scen obfitujących w komizm sytuacyjny. Oto w i dzim y go przy p racy ziem ianina w akcie II, kiedy w y d aje szereg arcybiurokratycznych dyspozycji, przy których zdrow y sens p raktycznej gospodarki topi się w m asie zużytego a tra m entu. Jenialkiew iczow i sekunduje safanduła Dolski, w yborny zw łaszcza w scenie, co praw da zapożyczonej z komedji' Goldoniego, kiedy zajętemu rachunkam i przeszkadzają nieproszeni goście- E kscentryczna M atylda i sentym entalna, blada w rysunku Aniela stanow ią personaż kobiecy komedji, tw o rząc jak gdyby zmienione nieco w y danie K lary i Anieli ze Ś lubó w panieńskich - Co do w ystaw ienia sztuki, to na sam ym w stępie spotkało nas rozczarow anie- Jak w iadom o w roli JenialkiewfcZa w y stą pić m iał M ieczysław Frenkiel- Tym czasem za podniesieniem k u rty n y ukazał się oczom naszym w praw dzie także M ieczysław, ale Petrycki- Nie chcę ja tu ujm ow ać zasłudze i talentow i p Petryckiego, zaw szeć to jednak dla publiczności, nieuprzedzonej o zm ianie, był pew ien Ząwód- D odać należy, że p- P etrzycki w yw iązał się w tych w arunkach ze sw ego trudnego zadania ku ogólnemu zadowoleniu- G dyby mnie ktoś zap y tał o zbiorow y sąd o całości przedstaw ienia, to zganiłbym przedew szystkiem niedociegnięcie do w yżyn stylu F redrowskiego. W inny tu zarów no opraw ą sztuki: jak w nętrze izby. m ogące całkiem dobrze imitow ać jakąś spelunkę z niem ożliwem i bohom a zami na ścianach, jak i kost jurny kobiece, a perso KONFERENCJA KOLEJOWA państw bałtyckich z Niemcami» Tallin (A- W.) Odbywa się tu konferencja kolejowa, w której uczestniczą Niemcy, Litwą, Łotwą } Estonia- Chodzi o u- tworzenie bezpośredniej komunikacji osobowej i towarowej. Chodzi o utworzenie bezpośredniej komunikacji osobowej i towarowej- Jako podstawą do rokowań służy propozycja estońska- Delegat niemiecki wyjechał do Królewca, aby projekt poddać opinji o rg a n ó w niemieckich» KONKURS NA GMACH LIGI N AROD ÓW. Genewa, (Pat.) Czwarta. Komisja postanowiła, że dla opracowania planów $rmauchu Ligi Narodów ogłoszony będzie konkurs, w którym wezmą udział architekci- wszystkich narodów. Z z wuj car ja ofiarowała teren pod budowę gmachu. ZAMĘT W BUŁGARII- Grat z (A- W.) T ages-p ost" donosi z Sofji, że w ostatnich czasach zam ordow ano w B ułgarii przeszło 300 osób a 600 ra niono. Kor. O s podaje, że federaliścl nocy dzisiejszej zdobyli m iasto P etry c, przyczem, jak ośw iadczył przedstaw icielom p racy m inister spraw w ew nętrznych, zginąć miało 150 żołnierzy bułgarskich- CYRYL SAMOZWANIEC. Wiedeń, (A- WO Wiener Allgemeine Zeitung" donosi z Londynu, że wielki książę Cyryl na życzenie w pływ ow ych osobistości ogłosił się carem rosyjskim- OOOQOOO fe Drobne wiadomości. Radiostacja- w B ordeaux donosi, że T yflłs został ponow nie zajęty przez bolszew ików, (P at.) m * ' Prezydent ministrów Herriot postanowił u- tworzyć komisję, której zadaniem będzie rozpatrzenie warunków podjęcia stosunków s Rosją- Sowiecka- (Pat.) Konstanty Bendkowski. Pogrzeb śp- Bendkowskiego odbędzie się w torek dn. 23- hm- o godz- 3 popołudniu w B y tomiu z domu żałoby przy ul- W ielka Błotnica 48. się słow em i gestem, rów nie jak słow o w y przedew szystkiem b rak tego głębszego wniknięcia mownym- Sakram entalne spuść się na m nie! i w czucia się w ten styl, co da się tylko oraz ruch rąk, naśladujących kierow nictw o co uzyskać długoletnią pracą i naw iązaniem do najm niej czw órki rozhukanych rum aków, które dośw iadczony w eźnica w odzi po niezaw odnej linji w łasnego zam ysłu, ( jak Febus ) to sa, bodaj najbardziej kapitalne, a zarazem niew y szukane środki autocharakteryzacji ow ego złotnika. co dęto robi. najlepszej tradycji scenicznej w tym kierunku- Pomijam już nieodłączną prem jerow ą trem ę, która zw łaszcza dała się w yczuw ać w pierw szym akcie. B yć może, że to pierw sze lody, że zespól nie w yczuw a jeszcze tej niew idocznej nici sym patii, jaka naw iązuje się z czasem pom iędzy scena a w idow nią. M iejmy nadzieję, że ta powoli się w y tw o rzy. Z panów w ysunął się na pierw szy plan p- Czaplicki jako Dolski. W artyście tym. zdaje się, scena nasza pozyskała niezaprzeczony ta lent. D obrze oddaną była w IV- akcie scena ż natrętam i, gdzie a rty sta zupełnie prosterni środkam i ekspresji zdołał uzyskać zam ierzony efekt budząc w słuchaczach w spółczucie dla tego prześladow anego niedołęgi, a zarazem komicznego am anta. Równie jako dobra siła zapow iada się p- P o rębska w roli M atyldy- O kazała dużo tem peramentu i w czucia się w rolę- B rak jej jeszcze należytego opanow ania środków technicznych I u trafienia odpow iedniego tem pa w danym mo mencie- B lada już w sam ym założeniu postać Anieli w ypadła dosyć w dzięcznie w interpretacji p, K osteckiej. P opraw nym b y ł p- Szafrański jako Karol, natom iast p- ^ Kluszczyńskiem u (Leon) zw rócić należy uw agę, by popracow ał nad dykcją. miejscami zupełnie niezrozum iałą. Nie w y starczy w ysilać się na głośne m ówienie na scenie i mocne zabarw ianie głosu tam, gdzie każde słow o w inno być w ycyzelow ane w raz ze w s z y - stkiem i spółgłoskam i, gdyż inaczej pcha się ono do naszych uszu jako nieokreślony dźw ięk w y pierając m yśl w niem zaw artą. Z postaci drugoplanow ych na pochw ałę zasługują pp- Kisielew ski jako Telem becki i Ja w orski jako Pan Ignacy. W ładysław MledmaŁ ^

3 D nia 22-go w rześnia 1924 r. GONIEC ŚLĄSKI. Str. 3. C hiński c h a o s. Na D alekim w schodzie rozgryw ają się obecnie w ypadki, o których przedostają się do nas krótkie w iadom ości zagranicznych ajencji telegraficznych. Na w ypadki te nic zw racam y racznej uw agi, gdyż w ydaje nam się. że podchw ytyw ane w iadom ości przychodzące jakby z zaśw iata, nie mają dla nas w ażniejszego znaczenia. Jednak ocena ta jest poniekąd nie słuszną bo rynki tych w ypadków na W schodzie zadec y d u j o sile k c rji, i zaciążą ' " z t e i v : czv różniej na naszym losie- cyjnych- o C zy b ę d z ie u n iw e r s y te t r u s k i w K ra k o w ie. (W yw iad z postem Stanisław em Rymarem.) K orespondent nasz, k o rzy stają c e pobytu posła. R y m ara o trzy m ał n astępujące in form acje w te j w a żnej spraw ie. Sprawa urat-hom ienia u n iw ersy tetu ru sk ie go do b ieg a do końca. Z w iązana je s t o r a z p e r traktacjam i, ja k ie z g ra p ą profesorów ruskich prow adzi obecnie d e le g a t rząd u pośredniczący m iedzy rząd em a profesoram i p. S tudziń ski. P. S tudziński (Rusim) zniósł sie w ty m celu z p ro fesoram i ruskiem i baw iącym i w P ra d z e i B erim e a za d w a lub trz y d n i oczekiw any.jest w "W arszawie. Z akres d z ia ła n ia u n iw ersytetu ruskiego o ra term in o tw arcia teg o ż w K rakow ie u stali kom isja m iędzym inisterialna, k tó ra się zb iera w now ym składzie. W ejd ą bow iem do niej ju ż m etylko p rzedstaw iciele M inisterstw a W. i O. Publ. ale n ad to p rzed staw iciele P re zydium R ady M inistrów oraz M inisterstw a Spr. Z agranicznych. O dpow iedzialność bow iem za ta k ie lub inlne załatw ienie te j spraw y w ziąść m usi cały R ząd, 1 n ie w yłącznie M inisterstw o O św iaty. W pro g ram ie uniw ersytetu ru sk ieg o n a rok 1925 przew id sianem je s t Utworzenie katedr w y łącznie hum anistycznych. W p relim inarzu budżetow ym na rok 1925 w staw iono sum ę 262 tysięcy złotych polskich przeznaczoną na utw o rzenie uniw ersytetu ruskiego w Krakowie. Kraków jako m iejsce przyszłego uniw ersytetu ruskiego jest nieodw ołalnie zdecydow any I niema żadnych podstaw, aby przypuszczać, że jest to stan tym czasow y i przejściow y. Deklaracje prof. Fryderyka, Zolla, członka kom isji pow ołanej do tw o rzen ia u n iw ersytetu ruskiego, ja k rów nież sam ego m in istra spraw zagranicznych S krzyńskiego, podnoszące tym - Z m ię d z y n a r o d o w e g o k o n g r e s u s tu d e n tó w. O brady kongresu są już w pełnym toku- Komisje p racują dzień i noc w alcząc z naw a łem pracy- P rz e rw a spow odow ana w yjazdem gości zagranicznych na w ycieczki po kraju, już się skończyła i obecnie w szyscy delegaci są raź w W arszaw ie. Z w ażniejszych w ydarzeń dni ostatnich zanotow ać należy przyjęcie W ęgier na członka rzeczyw istego C. I. E- i w y b o ry w ładz naczelnych konfederacji, które nastąpią w najbliższym czasie. N aogół jednak prace kongresu idą raźnie i nie utykają na żadnych pow ażniejszych nieporozumieniach. Drobna różnica zap atry w ań an- P róbą w yjścia z chaosu, było zgłoszenie przez rząd pekiński w roku 1917 przystąpienia do koalicji i w ypow iedzenia w ojny Niemcom- Celem tego w ystąpienia byt zam iar poddania rew izji przy sposobności spodziew anej konferencji pokojow ej, w ym uszonego z Japan ją tra k tatu. W ypadki jednak nie odpow iedziały nadziejom- W czasie pertrak tacji pokojow ych zaś, pełnom ocnicy chińscy nie dochodzą praw ie do głosu i odm aw iają sw ych podpisów na tra k ta cie w ersalskim, m ocą którego zostało w zm ocnione stanow isko Japonii przez oddanie jej w dziedzictw o w szelkiej w łasności niem ieckiej w B y zrozum ieć, co obecnie dzieje się w C hinach, należy cofnąć się kilka lat w stecz, do W ypadków, k tó re skutkiem zaangażow ania n a Chinach. T rakta t dziesięciu uchw alony na szego w w ielkiej europejskiej wojnie, uszły konferencji W aszyngtońskiej spow odow ał p raw ie kom pletnie uw adze. D yktatorskie rz ą w praw dzie zgodę Japonji na opuszczenie Szantungu, lecz do popraw y realnej stosunków w d y pierw szego, po w ielkiej rew olucji chińskiej, p rezy d en ta republiki Chin Juan-Szi-K aia skońc niczem się nie przyczynił. z y ły się buntem południow ych prow incji i u- tw orzeniem osobnego rządu ze stolicą w C an- Na naczelnym miejscu stoją ciągłe dw a rządy północnych i południow ych -Chin. tj. P e tonie- P ró b a restauracji m onarchii i ogłoszenia kinu i Cantonu., *, się cesarzem Chin przy p raw iła Juan.Szi-K ai'a Poszczególne p artje łączą się z nimi lub w alczą o śm ierć z ręki spiskow ca- Z tą chw ilą n astąpiło przeciw nim, często niesluchają żadnego i zupełne zam ieszanie i upadek w ładzy centralnej- w alczą z obom a. C zytując przeto w iadom ość, C hiny sta ły się p astw ą intryg, już nie- że generał U -Pei-Fu, gubernator prow incji H u tylko w iększych europejskich m ocarstw i w p ły w ow ych kom panii handlow ych, lecz rów nież am nan obalił rząd pekiński, m ożna b y ć pew nym następnej w iadom ości, że w kilka tygodni zostanie bitnych m andarynów, generałów lub aw an tu r w y p arty przez m arszałka Czang-Co-Lin, ników organizujących zbrojne bandy- Ferm ent w ładającego północnym i prowincjami- O statnie dom ow ej w ojny i chaos politycznych stosunków depesze doniosły, że arm ja C zang-jang a zajębliżej, w zrósł do niebyw ałych rozm iarów. Najła m arszałkow i jego b azę operacyjną m iejsco położona Japonja, w yzyskując sytuację w ość Ibing i grozi Nankinowj. Angielskie depesze stw orzoną przez w ojnę europejską (1915) narzuca zapew niają, że decydująca bitw ą toczy się rządow i pekińskiem u tra k ta t oddający o 100 km- na północ od Pekinu. P y tan ie, co w ielka część północnych prow incji w w ieczną (na 99 lat) Japonii arendę dla celów kolonizajest praw dą, pytanie głów ne czy bitw a taka m oże zadecydow ać o losie C hin? czasow ość w yboru K rakow a jak o siedziby u - niworsytetu nisk iego poszły daleko poza zobow iązania Rządu o tej sprawie. S praw a ta będzie z re sztą ustalo n a w drod z e ustaw ow ej. W każdym ra z ie trz e b a stw ierdzić, że sprawa, otw arcia u n iw ersy tetu ru skiego uczy n iła ogrom ny krok naprzód. N atom iast k re ow anie studium słow iańskiego, którego częścią ma być uniw ersytet ruski, utknęło na m artw ym punkcie z w iny. M inisterstw a, k tó re dotąd naelżycie sp raw y te j nie przygotow ało. K w estja frekw encji m łodzieży ru sk iej c a ten u n iw ersy tet przedstaw ia, się ba,rdzo dodatnio. W edług obliczeń posła ks. Ilskowa należy się spodziew ać około 500 słuchaczy na nowym uniw ersytecie. Zagada, bow iem bojkot.u w yższych nauk polskich zupełnie zbankrutow ała. F ak tem jest, że na polskich uczelniach w yższych zn ajd u je się około 800 studentów ruskich. Co w ięcej! M inisterstw o W. i Oś w. Publ. w W arszaw ie je s t zasypyw ane eodzień stosam i listów pisanych przez ruskich nauczycieli średnich i w yższych szkół, ba.wiącyeh na. em igracji z p ro śb ą o zajęcie ich z pow rotem w Polsce. P rzy czy n ia się do tego niew ątpliw ie i ta okoliczność, że rząd czesko-sfow adci nosi się z zamiarem zupełnego zlikwidowania w yższych u- czelni tzw. ukraińskich i cofnięcia pomocy, jakiej rząd czesko-słow acki udzielał m łodzieży u- kraińsfciej. R ząd polski posiada b ard zo w iele dek laracy j eze-sko-slew ackich, że Czech o-słow acy nie b ęd ą popierać ru ch u ukraiń sk ieg o przeciw Polsce. J e s t to ta k e ż re z u lta t zrozum ienia p rzez C zechosłow ację now ej sytuacji politycznej, k tó ra wymaga, od niej w zm ocnienia. i jednolitości frontu am trniem ieckiego. POLAK PREZESEM C- I- E- Miecz. gielskich i francuskich w spraw ie m andatów i reprezentacji L uksem burga, przem inęła bez e- cha i będzie w krótce definityw nie załatw iona- Ze stro n y starszego społeczeństw a w idać olbrzym ie zainteresow anie się zjazdem- P rzejaw ia się ono w licznym i częstym udziale najw yższych przedstaw icieli rządu, sejmu, sfer naukow ych itp. na w szelkich im prezach zw iązanych ż kongresem. Pod adresem II K ongresu C I. B- nadeszło szereg depesz 1 listów powitalnych od W ładz i osobistości z różnych stron Polski i polskiego zw iązku akadem ickiego w Stanach Zjednoczonych, R ów nież i prezydent Rzeczyplitej przesłał za pośrednictw em p. Lenca, szefa kancelarii cywilnej, podziękow anie za uczucia, w yrażone mu w depeszy od członków kongresu- Dnia 17. bm. odbyły się w ybory nowych członków prezydium C- 1. E- P rezesem konfederacji został w y b ran y je dnom yślnie p. Jan B aliński-jundźw iłł (Polska).! y-prezesem p. M acadam (Anglja), II. II V"Prezesem p M othe (Francja), III. y-prezesem p. G resler (Danja). IV. y-prezesem p. Hans Stahel (Szw ajcaria). V. y-prezesem p. D eak (W ęgry)- Na sekretarza generalnego w ybrano p. Mońk a (C zechosłow acja). Skarbnikiem zaś w ybrane p. Mac Dongall (Anglia). W ybór p- B alińskiego pow itać należy jakt sukces jaki odnieśli akadem icy polscy na te re nie m iędzynarodow ej konfederacji studentów. N ie z w lą z k o w i mmi HfiiiśGi gralic/ni, Igrali, m laniattarze i \Mw\m m leeefiyelicgcyę inciyć smaś aa usifnie oraz mim ulu# si? fnqt znajdą natychmiast stałe umieszczenie w Drukarniach Poznańskich za wynagrodzeniem przyznanym przez Arbitraż z dnia 4-go bm. Zgłoszenia wprost do Drukarń Poznańskich lub do Cen. Sekr., Stary Rynek 4. Zwiaieh M H w M i m A i M m W i P o ' * M o #. F a ś w ię e e u le p om n ik a p o le g ły c h pod R a d zy m in em. Piękna i w zniosła uroczystość odbyła się w niedzielę w W ólce R adzym ińskiej, przy szosie, w iodącej ze Strugi do Zegrza, na tle zieleni lasów- polskich, Odsłoniono tu i pośw ięcono pomnik poległych przy obronie W arszaw y na tym odcinku oficerów i szeregow ców 28-go pułku strzelców kaniow skich- U roczystość rozpoczęła się m szą św. połową, odpraw ioną przez J, E- ks. biskupa Stanisław a G alla w asystencji duchow ieństw a. O becni byli: P rezy d en t R zeczypospolitej W ojciechow ski, J. E. ks. k ardynał R akow ski, prezes m inistrów W ładysław G rabski, m inister spraw w ojskow ych W ładysław Sikorski, G enerał Żeligowski, gen- Thomme, pułk- Jacynik. ppłk- K ossow ski i w. in- przedstaw icieli w ładz w ojskow ych i cyw ilnych, tak państw ow ych jak w o jew ódzkich i sam orządow ych. Specjalna delegacja w ojskow ą dyw izji w alczącej pod Radzym inem pełniła honory w ojskowe. Po nabożeństw ie p. P rezy d en t R zeczypospolitej odsłonił pomnik, a ks- k ardynał R akow ski dokonał poświęcenia- Przedm iotem serdecznej uw agi byli rodzice W ielkie n ie s z c z ę ś c ie na k op aln i. D ortm und. Na kopalni Schlesw ig zostało p rzy przeładow aniu popiołu hałdow ego przez usuw ającą się spaloną m asę 3 ro botników Zabitych, 7 ciężko rannych i 2 ludzi ma być jeszcze zasypanych. C zy dalsze O s z c z ę d n o ś ć, n ie d o p a tr z e n ie c z y z b y tn ia lo ja ln o ść. C ieszyn. N iemieckiej szkole realnej w Cieszynie przyw rócono 7 ksas. D laczego? Obiega z ust do ust w szystkich cieszyniaków, k rzy w dząc przytem w znacznej m ierze polskie zakłady średnie, k tóre przepełnione uczniami nie mają pom ieszczenia- Dziennik Śląska cieszyńskiego podnosi w tej spraw ie głos publicznego protestu uzasadniając sw e w y w ody na podstaw ie przeprow adzonej rozm ow y z dyrektorem gimnazjum polskiego następująco. Polskie gimnazjum w C ieszynie obejmuje w tym roku szkolnym 579 uczniów. W szystkie klasy są przepełnione, obejmują po 35, 39, 34, 40, 39, 39, 37, 41, 35, 42, 44, najm niej zaś 8. ks- 25 uczniów. Najsilniej zapełnione są klasy 4b i 5b, bo m ają 42 i 44 uczniów. Są to w łaśnie grupy m atem atyczno-przyrodnicze, dla których podstaw ow ym przedm iotem są ćw iczenia fizykalne. Ć w iczenia te mogą się odbyw ać z pożytkiem dla ucznia w ów czas tylko, jeżeli odbyw a ją się grupam i po 10 do 12 uczniów najw yżej. W obec przepełnienia tych w łaśnie oddziałów m atem atyczno-przyrodniczych dzieje się jednak tak, że uczeń przychodzi do ćw iczeń zaledw ie dw a ra z y w m iesiącu. P roszono (dyrekcja), by # I I! poległych kapitanów śp. Pogonow skiego i Sp. Pęczkow skiego- W bólu ich w ielką pociechą być m usiały praw dziw ą słow a czci, jaką oddał ich drogim zm arłym kapelan 10-ej dyw izji (w r kapelan 28-go pułku) ks. O lesiński w p rzemowie, w ygłoszonej po pośw ięceniu pomnika- Po ks. O lesińskim zab rał głos gen- Żeligowski (w r dow ódca grupy) i odm alow ał dzieje w alki podczas obrony W arszaw y na tym odcinku, gdzie sta rły się dw ie psychologie i dw a h a sła: W ażm iom W arszaw a! i Nie dam y W a r szaw y! Dzięki poległym i żyw ym obrońcom naszym to drugie hasło zw yciężyło. N astępnie mówili w sposób w zruszający sama siłą w ym ienainych fak tó w : gen- Thomme (w czasach w alk dow ódca brygady) i kap. Boski (który w alczył razem ze śp. kap. Pogonow skim ) O statni przem aw iał prezes łódzkiej R ady Miejskiej. składając hołd poległym dzieciom łódzkim. Pom nik skrom ny lecz piękny, ufundowali sw ym kosztem- oficerow ie 28-go pułku strzelców kaniow skich. W ym ieniono na nim nazw iska w szystkich poległych o św icie dnia 15-go sierpnia 1920 r. pod Radzym inem. ofiary są dotychczas, nie jest stw ierdzone- Z ludzi, k tórzy zostali ciężko poranieni zm arło dotychczas 6, tak że razem 9 poniosło śmierć- W lazarecie znajdują się jeszcze 2 robotników, których stan jest groźny. W ydział ośw iecenia zgodził się na podzielenie 4b na dw a oddziały, jak było w zeszłym roku w m yśl zasady, że jeśli oddział m atem.-przyrodniczy przekroczy liczbę 40 uczniów, winien być podzielony. W ydział zgodził się, Kiedy do 5b zapisało się aż 44 uczniów, chciała dyrekcja zastosow ać tę sam ą zasadę, zw róciła się też 0 pozw olenie do W ydziału ośw iecenia, k tó ry pierw otnie zgodził się ustnie, niespodzianie jednak cofnął później obydw a pozw olenia z pow ołaniem się na surow y nakaz z Min- ośw iaty, nakaz oszczędności. K lasy 4b i 5 są niepodzielone i ze w zględów oszczędnościow ych nie odpow iedzą sw em ti celowi. Tak sam o łączy się ze w zględów oszczędnościow ych po kilka oddziałów jednego rocznika na naukę religji- Za to p rzy w raca się 7 klasę niemieckiego zakładu o uczniach z polskiem i nazw iskam i. U- niżoność w obec obcych nie na darm o jest jedną z p rzyw ar naszych narodow ych! Mówią, że uczniow ie ci niem cy to ludzie u- bodzy, nie stać ich na utrzym anie się poza domem np. w Bielsku. A nasi polscy uczniow ie w A ustrji? N aw et stypendja, fundow ane przez polaków, rozdaw ał c. k- rząd niem coml

4 Str. 1. GONIEC ŚLĄSKI. D nia 22-po w rześnia 192¾ r. V K ronika W o j e w ó d z t w a Ś lą s k ie g o. E e p a rtu a r T eatru Polskiego. Poniedziałek: CZYSTY INTERES. Stefan a Ki edrzy ńskiego. Wtorek: T A JF U N. Z p. W oje. B rydzińskim. w ro li dokto ra T okeram o. Środa: DON JU A N. W roli ty*, z p. W ojciechem B rydzitiskim. Czwartek: BIAŁY MAZUR. O p eretk a L e- h ara. S p rzed aż M ętó w n a pow yższy re p e rtu a r rozpoczęta. Egzaminy dla nauczycieli szkól średnich- P ań stw o w a kom isja egzam inacyjna dla kandydatów na nauczycieli szkól średnich, podaje do w iadom ości, że egzam iny rozpoczynają się dnia 20-go października r, b- P odania należy składać na ręce prezesa komisji, w poniedziałki, śro d y i piątki od godziny 1-ej do 2- giej, w zakładzie geologicznym uniw ersytetu w arszaw skiego (K rakow skie przedm ieście 26). O stateczny term in składania podań upływ a dnia 15-go października rb. W szystkie pism a u prasza się o przedrukow anie niniejszego. Zakup koni w ierzchow ych dla armii. D nia 36. w rześn ia br. n a targ o w icy m iejsk iej w Bielaku p rzep ro w ad zi w ojskow a k o m isja rem ontow a zak u p koni w ierzchow ych. B liższe szczegóły uw idocznione są w ogłoszeniu wy wie zonom n a tab licach w b udynku m ag istratu w zgl. w b iu rze m ag istratu d rz w i nr. 24. Z KATOW ICKIEGO. KATOWICE- (Ze zw. urzędników państw. 1 kom unalnych.) N a zebraniu głów nego zarządu %. Hfh. W e, H m. H % % - tow icach dnia 14, 9. br. został w y b ran y Ma członka zarządu centralnego w K atow icach p- prof. Jurk o w sk i z R ybnika, k tó ry już piastuje urząd prezesa tego zw iązku na pow iat rybnicki. Raj s o w ie c k i. VI. Stan sanitarny. O prócz fali gw ałtow nej agitacji kom unistycznej rozchodzącej się z M oskw y po całym św ięcie, szła z R osji sow ieckiej do niedaw na całym pędem rów nież groźna dla ludzkości naw ała epidem ii przeciw ko której Polska m usiała być ow ym m urem, zagradzającym jej drogę na zachód. Zaledw ie trzeci rok upływ a od chwili, kiedy polskie w ładze graniczne odbierały całe pociągi trupów rep atriow anych z Rosji uchodźców, zm arłych w drodze do kraju- 1 tylko nadm ierne w ysiłki naszych w ład z sanitarnych p rz y pom ocy Ligi N arodów nie dopuściły do p rzed arcia się m asow ego szerzących się zaraz w R o sji KATOWICE. (Teatr Polski.) W poniedziałek prem iera- Je s t nią św ietna aktualna saty ra S tefana K iedrzyńskiego, znanego autora doby o- becnej «C zysty intereses. P opularny autor sztu k : «Z abaw a w m iłość. G ra serc 1 w iele Innych jest ulubieńcem byw alców teatralnych, to te ż sztuki jego cieszą się olbrzym iem pow o dzeniem. T ak te ż będzie 1 u nas z C zystym interesem. W torek B rydzyński. N aszych m e lom anów czeka p raw dziw a uczta arty sty czna, gdyż p o raź pierw szy n a scenie katow ickiej w y stąpi a rty sta o niepospolitym talencie, filar te atró w w arszaw skich, W ojciech B rydzyński w sztuce Tajfun, jako doktór T okeram o. Znakom ita sztuka, k tó ra obiegła w szystkie sceny europejskie, w y stęp niezrów nanego a rty sty na tle naszego sym patycznego zespołu, złożą się na w ielce zajm ującą całość. Ś roda D onjuan, interesu jąca sztuka T adeusza R ittn era ujrzy św iatło kikietów na scenie katow ickiej poraź pierw szy. Rolę ty tu ło w ą kreow ać będzie W ojciech B rydzyński. O peretka B iały M azur daną będzie po raz pierw szy w nadchodzący czw artek. P ró b y odbyw ają się pod w ytraw n ą ręką re ż y serską T adeusza W ołow skiego: nad częścią muzyczną czuw a znakom ity kapelm istrz Zdzisław G órzyński. Te dw a nazw iska w ystarczą, że o- p eretka B iały M azur na czw artkow em przedstaw ieniu zdobędzie sobie w stępnym bojem publiczność. D opełnią całości przepiękne ew olucje i tańce E- W ojnara. P rem jera operetki budzi o- gólne zainteresow anie- Sprzedaż biletów na pow yższy rep ertu ar rozpoczęta, odbyw a się w kasie teatru codziennie od godz. 10-tej rano do 2-giej pp. i od 2-ej do godz 9-tej w ieczorem. W próbach H am let Szekspira, Sublokatorka G rzym ały-siedleckiego, P tak Szaniaw skiego i G rube R y b y B ałuckiego. P A W Ł Ó W. W gm im e tu te jsz e j m am y p rz e szło 150 bezrobotnych, tj. razem z żonam i i dziećm i p rzeszło 400 osób. Po w iększej części są to robotnicy wydaletm z kopalni Ska-dbofermu z B ielszow ic. Po w iększej części bezrobotni s ą to ojcow ie rodzin, któ rzy m ają 6 8 dzieci do w yżyw ienia. N ajg o rzej je st z 50-le*nimi, bo to jeszcze ludzie w sile wieku,, a n ie m ają p ra w a p obierać jakiejb ądź p en sji lub innego w sparcia. Co n ajsm u tn iejsze to fakt, że pom iędzy niemi s ą tacy, co d łu g ie lata pośw ięcali sw ój czas i siły d la p racy narodow ej, a d ziś oni i ich ro dziny głód m uszą cierpieć. J e s t to dopraw dy nie zrozum iałe, ja k kopalnię państw ow e ta k m ogą postępow ać z tym i zasłużonym i wobec P olski robotnikam i. J. K. ciel czytelnictw a polskiego. M ałżonkow ie cieszą się dotąd czerstw em zdrow iem, O b yw atelepolacy życzą szan. Ju b ilato m szczęścia i błogosław ień stw a B ożego i doczekania diam entow ych godów m ałżeńskich. SIEM IANOW ICE. Dnia 22. b. m- obchodzą m ałżonkow ie Zielińscy H uty-l aury ul. G raniczna, uroczystość złotego w esela. Z ŚW IETOCHLO W SKIEGO. RUDA. (Z byteczne pam iątki.) W gm inie n aszej, k tó ra to, ja k k a ż d a in n a, m a być kom órką w o rganizm ie p a ń stw a i narodu, zasiad a ją p rzew ażn ie urzędnicy stojący kied y ś na usługach naszych odw iecznych w rogów N iem ców. P o u p ły w ie dw óch la t o d objęcia G órnego Ś ląska przez w ładze polslde, nazw y 'niektórych ulic w idnieją je szcze w języ k u n iem ieckim, taksam o n iek tó ry ch in sty tu cji. Z apew ne vw e niem ieckie napisy m ają stanow ić p a m iątkę. S podziew ać ' się należy, iż pow yższe k ró tk ie u w ag i skłonią o dnośna w ładzę do u sunięcia w szystkich niem ieckich p am iątek z ulic i budynków publicznych. K ilku obyw ateli. Z PSZCZYŃSKIEGO. M IKOŁÓW. W niedzielę dnia 14- bm- odbyła się uroczystość pośw ięcenia sztandaru tutejszego B ractw a Strzeleckiego do śpiew a nia podczas sum y zostało zaproszone to w arzy stw o śpiew u H arm onia. Nie było to jednak na ręk ę miejscowem u organiście p. Lokajow i, kochającem u calem sercem tylko sw ój Klrchenchor, i 30 minut przed rozpoczęciem n a bożeństw a p rzy słał dyrygentow i H arm onii11 pismo następującej treści: D aję do w iadom o ści, że H arm onia dzisiaj na chórze śpiew ać nie m oże, poniew aż chór liturgiczny (niem iecki) p rz y tern nabożeństw ie S trzelców figurow ać będzie- (Podpis.) Zakazał tern sam em H arm onji w stępu na chór- K om entarz zbyteczny. D osyć, że przy pośw ięceniu sztandaru polsk B ractw a Strzeleckiego śpiew ał niem iecki Kirchenchor- (W spraw ie tej zasięgllśm y inform acji u Zarządu B ractw a Strzeleckiego, k tó ry potw ierdziw szy fakt, ośw iadczył, że w iny w tern nie ponosi, że po skończeniu sp raw ę dokładnie zbada, w innego pociągnie do odpow iedzialności, zaś to w. śpiew u H arm onia" da pełną satysfakcję. P rzy p. Red ) Z RYBNICKIEGO. RYBNIK. (O strzeżen ie p rzed dom okrążcami.) K ilk ak ro tn ie o strzeg ały gazety publiczność p rzed kupow aniem różnych tow arów p raw ie w k ażdym w ypadku lichej tan d ety od dom okrążców. S ą to p rzew ażn ie żydzi w h a ła - cie i z b ro d ą lub w ygolone m łokosy, g rasu jące po calem w ojew ództw ie i sp rzed ające wino, m aterjały n a u b ran ia i p łó tn a rzekom o po bajecznie niskich cenach. D om okrążni h an d larze m ają szczególne szczęście po w siach. T u ta j naciąg a ją i łupią łatww iernie gosposie. O to do P A W Ł Ó W. O byw atel L eon Żrtr i jego m ałżonka obchodzą w tych dniach złoty ju b i leusz m ałżeństw a. P an Ż ur należy do ty ch n ie licznych i w zorow ych Polaków, k tó rzy przez n o szą nam z k ilku całe życie pracow ali d la d o b ra spraw y polskiej. Z aznaczyć należy, iż p. Ż u r je s t jednym z n a j sta rsz y c h czytelników g azet polskich i k rz e w i- niezdolnym i do w iększych w ysiłków, i sprow a dza w dalszem pokoleniu degenerację, jaką u- czeni zagraniczni zupełnie pow ażnie przepow iadają społeczeństw u rosyjskiem u. R ząd bolszew icki od sam ego początku sw e go istnienia utrzym uje m inisterstw o zdrow ia publicznego ( narkom zdraw ), którem u podlegają gubzdraw y, a tym znow u pow iatow e z a rząd y zdrow ia. Na czele nich niezaw sze stoją lekarze, lecz tak że felczerzy i akuszerki, raz z braku personelu lekarskiego, a po drugie, że i tutaj, jak i w innych dziedzinach, rząd przy nadaw aniu stanow isk kieruje się nie fachow o ścią kandydatów, lecz praw om yślnością polityczną. Mimo bow iem pozornej troski o zdrow ie sw ych poddanych, w ład cy z K rem la w czasie najw iększego szerzenia się epidem ii m ordow ali setki lek arzy i profesorów, lub też pow o ływ ali ich do najniższych robót, nie m ających D ziś w praw dzie epidem ie w Rosji nieco nic w spólnego z zaw odem lekarskim, a naw et, przygasły, nie w ygasło jednak zupełnie ich prthmlwnie, pozostających z nim w rażącej koźródło, stale grożące zniszczeniem - O kropne Ifejl. W W ierchnieudińsku n ap rzykład została w arunki życiow e najniższych w arstw p roletariatu, odrzucona jako nieuzasadniona prośba profesokach brud w w ięzieniach i różnych p rzy tu ł ra-chirurga, żądającego zw olnienia go od obo stanow ią doskonale podłoże dla tyfusu plam istego, rozgoszczonego już, zdaje się, na stałe w postępowcem państw ie bolszewickiem - B rak środków odpow iednich i energji pow ołanych organów nie pozw ala rów nież na zagaszeniu ognisk dżum y i cholery, stale grożących ze stepów R epubliki Zakaspijskiej, nie m ówiąc w iązku czyszczenia ulic, ze w zględu, iż ciężka praca fizyczna pow oduje drżenie rąk, uniem ożliw iające przeprow adzanie operacyj. Dziś stosunki się nieco zm ieniły, ale trudno obecnie n apraw ić b łęd y przeszłości, gdyż naw et i dobra w ola nie potrafi uzupełnić szeregów personelu sanitarnego i lekarskiego, pozbaw już o epidem iach i chorobach, grasujących ionego poprzednich źródeł w iedzy. A p rzy w śród ludów tubylczych, jak ospa czarea i t- tern cała adm inistracja urzędów zdrow ia g rzeszy p. O prócz tego w ostatnich latach p rzybyła zw yczajną nieudolnością (o ile nie chodzi jeszcze i m alaria, odbyw ająca sw ój pochód po o sp raw y partyjne), cechującą urzędy sow ie całej Rosji, zabierając mil jony ofiar. Je s t ona ckie- w praw dzie w m ałym ty lko procencie śm iertel- Na p ierw szy plan rzuca się odrazu b rak pro- «w * # # orgąniznffi ludzkie,, c g ^ n i* je ä ä BUIl- je g e nierealność, skutkiem gm in pow. rybnick ieg o i pszczyńskiego, gdzie kilka niezam ożnych gospodyń skorzy stało z p rzy b y cia h ałaciarza i zakupiło. m aterjały, na_ u b ran ie i. %lóbno. Ż ydzina zam ienił jed n ak kupione i zap łaco n e tow ary, podsuw ając tak ie, przez k tó re m ożna było czytać, w neiktórych zaś k aw ałk ach znajdow ały się w środku gorsze m ateriały. T ak łatw ow iern e kobiety sta ja się o b jek tem w y zy sk a dla żydow skich dom okrążców. te t postanow ił środki żyw nościow e dać zdee klarow ać u kupców kolonjalistów rzeźnikók i tam pozostaw ić do podziału m iędzy potrzebujących. K ażda rodzina o trzym ała z komitetu kartki, k tóre zam ieniano u poszczególnych kupców na odpow iednią ilość żyw ności. Sarnę zebraną w ypożyczono aż do nadejścia za# sitków rządow ych kasie miejskiej do w ypłaca# nia jednorazow ych w sparć bezrobotnym. T a pożyczka w róci sw ego czasu do dyspozycji kom itetu. Zadanie kom itetu się jeszcze nie skończyło. P o pierw sze kw estja bezrobotnych nie jest jeszcze zlikw idow aną, po drugie komite t musi opiekę sw oją rozciągnąć 1 na tych biednych, k tó rzy nie gadają o sw ojej biedzie. P ozatem trzeba uregulow ać kw estję żebraków, k tó rzy kilka ra z y w tygodniu zaszczycają W o dzisław sw em i odw iedzinam i i po części zalew ają sobie za w yżebrane pieniądze czupryny zaraz na miejscu- B ez w ielkiej szum nej reklam y jaką się dzisiaj zw ykle urządza p rzy ta kich sposobnościach, cicho spokojnie zeb rał kom itet żyw ności na pięć tygodni dla 500 osób rodzin bezrobotnych- I to w mieście, k tóre m a nie cała 4000 pom ieszkańców. O byw atelom, k tó rzy poparli naszą akcje tak hojnie, składam y na tern miejscu serdeczne B óg zapłać! I prosim y nadal pam iętać o naszych potrzebach i składać dalsze ofiary na nasze ręce- Za kom itet: J. M ichalski. J. Nowak. flnłnfyenld rk,cstra 74 pp- * lowine» p, u y i U J lib lilk. szokuje ehłopeów w charakterze uczniów-grajków, wieku od lat 13 17, Polaków, których rodzice lub opiekunowie zgodzą się oddać na naukę do orkiestry wojskowej na przeciąg 4 la t Do podania należy załączyć następujące załączniki: a) piśmienna zgoda rodziców lub opiekunów na 4-letnie oddanie chłopca do orkiestry, b) potwierdzenie obywatelstwa rodziców, c) świadectwo moralności rodziców, d) metryka urodzenia chłopca, e) ewentualnie inne dokumenty (świadectwa wykształcenia chłopca itp.). Przyjęcie następuje na zasadzie umowy zawartej między Dowódcą pułku a rodzicami '(wzgl. opiekunami) chłopca na przeciąg 4 lat, przyczem za wspólną zgodą umowa może być przedłużona co rok aż do czasu osiągnięcia przez elew a wieku poborowego 458$ Z CIESZYŃSKIEGO. BIELSKO. (Klub radiow y). W środę pod W ODZISŁAW. Z kom itetu dla bezrobotnych). przew odnictw em burm- P o n g ratza odbyłło sie Z inicjatyw y p. M ichalskiego, pow stał konstytujące zebranie klubu radiow ego w Biel tutaj kom itet dla bezrobotnych na m iasto W o sku- W ybrano zarząd z P olaków i N iem ców. dzisław, w skłałd którego w eszli pp. M ichalski, Do prezydium w eszli burm istrz P ongratz, b u r insp. poczty N owak, odw okat Dr- Filipek, drog ery sta W ilhelm Prokop, księgarz Jan Stanina. Zadaniem kom itetu było urządzenie k w esty na m istrz B iałej Schm eja, sekretarzem został rad ca G ubatta, kasjerem E ugeniusz Jędrzejew ski- Nadto w ybrano 10 członków zarządu- Klub w ybuduje rzecz biedę cierpiących obyw ateli m. W odzisław w Bielsku stację odbiorczą kosztem 300 do ia w ogóle, a bezrobotnych w szczególności. Celem szybkiego i spraw nego przeprow a dzenia k w esty kooptow ano do kom itetu pp. L a soka, Konopkę, N ieslera, Fojcika 1 panie P ekalarów. Z ZAGLRBIA DĄBROW SKIEGO. SO SN O W IE C. (T rag iczn y w ypadbk.) O b*. łow ą i Jakubczykow ą. K w esta dała następujące gdaj zo stała zasy p an a w czasie zabaw y 8-1 mmi* w yniki: m ąki pszennej 270 kg. m ąki ży t niej 1600 kg, ży ta 275 kg, pszenicy 250 kg, krup uczennica szkoły pow szechnej p rzy ni. Ż y tn iej na placu zabaw w dolach. Mimo natychm iastow kg, m ięsa 95 kg, grochu 279 kg, fasoli ej pom ocy n ie zdołano d ziew czynki uraitować 305 kg, ryżu 110 kg, I złotych- Komi gdyż z pod1ziem i w ydobyto ju ż ty lk o tru p a. nieliczenia się z podstaw ą m aterialną, dającą m ożność jego w ykonania- N ieraz w ięc z różnych szum nych projektów po przejściu przez w yższe ihstancje nic nie pozostaje. Dalej, I pod tym w zględem rząd robotniczow łościański uprzyw ilejow uje m iasta w stosunku do w$i, uw ażając w łościanina za obyw atela drugiego rzędu- D latego też po w siach okręgi lekarskie (uczastki) nie posiadają lekarzy, szpitale zam yka się jeden po drugim, lub w najlepszym razie zarządzając nimi felczerzy. Np w N ow onikolajew skiej gubernii pod koniec 1923 r- na 28 okręgów lekarskich i 77 punktów felczerskich g 481 łóżkam i było w szystkiego 9 lek arzy i to nierów nom iernie po pow iatach rozdzielonych, tak że naprzykład pow iat K argacki nie m iał ani jednego lekarza- W om skiej gubernji na ludności miejskiej było 755 łóżek szpitalnych, to jest średnio 1 łóżko na 136 osób, podczas gdy na ludności w iejskiej przypadało 742 łóżek, t- j osób na jedno łóżko- W niektórych zaś pow iatach Irkuckiej gubernji jedno łóżko szpitalne w ypadało na 5000 osób. D alsza w adą urzędów zdrow ia jest zupełny brak inicjatyw y I kancelaryjne załatw ianie spraw, polegające na przyjm ow aniu 1 w y sy łaniu różnych papierków, bez zajm ow ania się jakąkolw iek akcją uśw iadam iającą ludność pod w zględem higjeny I odpow iedniego zw alczania szerzących się chorób. Prócz tego zauważa się olbrzymi niedostatek środków lekarskich i instrumentów chirurgicznych w e w szystkich szpitalach i ambulatoriach. Niejeden też z lekarzy znalazłszy säe wśród takich warunków, porzuca swe stanowisko, przenosząc się w w arunki w ięcej odpowiednie, t. j. do w iększych miast- W ieś zaś pozostaw iona jest na łaskę losu, albow iem, jak n- p- w gubernji Irkuckiej jeden lekarz przy p ad a na m ieszkańców. I w cale nie zanosi się w Rosji sow ieckiej n* popraw ę stosunków sanitarnych, zw łaszcza, że rząd trw oniąc pieniądze na zagraniczną propagandę kom unistyczną, obcina do ostatecznych granic prelim inarze, przedkładane przez poszczególne urzędy zdrow ia. N- p- liczba łóżek szpitalnych w r w Irkuckiej gubernji W ilości 840, spada w ciągu r na 600«Nic w ięc dziw nego- że w skutek tegfi. ro d zaju opieki sanitarnej w państw ie..e rw ta r ja c - kiem, stan zdrow otny ludności ulega stałem u pogorszeniu. O bserw ow ać to m ożna zw łaszcza w rejonach przem ysłow ych, najbardziej pod w zględem higjeny odczuw ających dobrodziejstw a rządów robotniczo-w łościańskich". W Kuźniecklm rejonie w ęglow ym w r ogólna ilość zapadłych na choroby w ynosiła 57-3¾. w r- zaś 1923 dochodziła już do 62%. T ypow ym przykładem, jak bolszew icy dbają o zdrow ie ludności, jest słynna n a całą S yberję, lecznica psychiatryczna w Tom sku, k tóra jeszcze w r d aw ała schronienie 2400 um y słow o chorym, a dziś zostało zupełnie w strzy m ane przyjm ow anie pacjentów, z pow odu braku w szelkich środków, potrzebnych na u trzy manie lecznicy- Jak bolszew icy opiekują się tego rodzaju zakładam i, św iadczy jeszcze i ten fakt, że kiedy przed objęciem przez nich w ładzy w S yberji, w r zm arło w lecznicy Tom skiej 340 chorych, to zaraz z ich nadejściem w r liczba ta w zrasta do 565, aby w t osiągnąć wprost niewiarygodną

5 = 3 D n ia 22-go w r z e ś n i a 1924 r. GONIEC ŚLĄSKI. Strona 5 de* :6 * Z e - raivcü Sn» za» CO* Ta zeä nie cb ml» >w«5 > Ie» nv: lata«:o- 6b na m. a- 1 5 i t i : ia T» 0- «, Y~ ia u g ie a $ S Z q t s b ; O p o E g E s ". K olonie letnie dla dzieci polskich z N ieiffiiec. W roku biożąrym bawiło w Polsce na rak ariach w ' ach lipru i sierpniu 925 dzieci polskich z Niemiec i to: 316 dzieci ze Śląsk a opolskiego, -171 z Berlina, 122 z Lipska i Dro? 16 z Wrocławia oraz 15 dzieci Gdańska. Z tej liczby 278 dzieci umieszczonych Łyło w koloniach zbiorowych, 355 u krewnych i znajomych. 307 w dom ach prywatnych. C za., pobytu w Polsce trwał od 3 do 5 tygodni.,wszystkie dzieci wróciły zadowolone, pokrzepione na ciele i duchu do swych rodziców BYTOM. (W y k ry cie han d larzy dziew cząt.) Tutejsza policja kryminalna zaaresztowała a- merykańskiego obyw ateli1bobińskiego (żyda) i niejaka Heartsmann (rosjanke). Aresztowany Rubiński zeznał, że prowadził t r "orty dziewcząt, które emigrowały z Polski do Ameryki. Stwierdzono dalej, że przez Bytom przejeżdżały rzeczywiście, młodsze dziewczyny, które znajdowały się w drodze rzekomo do Frankfurtu nad Menem. Dziewczyny te jednak, tam trie przybyły. Aresztowani są niewątpliwie zawodowymi. rafinowanymi handlarzami dziewcząt. Policja kryminalna czyni wszystko, by wyjaśnić sprawę, która budzi wielką senzację. GLIW ICE. Na torze kolejow ym pom iędzy stacja Nędza i P ila najechał pociąg o so b o w y na dzieci szkolne które przez to r przechodziły- C zw oro z nich i to dw óch chłopców i dw ie dziew czyny zostały na śm ierć przejechane. G LIW ICE. (Liczba m ieszkańców Gliwic). L iczba m ieszkańców w zrosła w m iesiącu sierpniu z na dusz- Do m iasta p rzy prow adziło sie 50 rodzin liczących 167 członków, w yprow adziło się zaś 28 rodzin obejm u jących 96 głów. Zgłoszono 111 urodzin i 67 w y p a d k ó w śmierci- RACIBÓRZ. (P o w ró t zaginionego). Syn in stalato ra elektrycznego E dw arda Rudziokaliczący obecnie 14 lat zaginął w roku 1920 i od tego czasu nie m ożna go było znaleźć pomimo energicznych poszukiw ań. W ostatni w torek pow rócił do domu rodzicielskiego ku w ielkiej radości sw ych rodziców. T ułał sie 4 lata po polskim G órnym Śląsku i Polsce- * Z Zurychu donoszą: Wdowa po Mefiurichu który jak wiadomo- zginął w katastrofie kolejowej. zażądała od zarządu szwajcarskich kolei związkowych odszkodowania w wysokości 7 milionów marek złotych. Zarząd związko Biuro Wolffa donosi: Według doniesienia - Lokal Anzeigcr'a związki osławionych tak zwanych Heimattreuer Oberschlesier obchodziły uroczystość poświęcenia sztandaru grupy miejscowej Ostberlin. Na uroczystości tej był obecny między innymi nadprezydent prowincji górnośląskiej dr- Proske- l ;chwalono łatg eaa z a I PŁOCK- (W spraw je w yboru prezydenta I m- Płocka). W związku z trwającymi targanu wych kolei żądanie to odrzucił, wobec czego I pomiędzy partiami politycznymi m iasta Płocka oczekiwać należy sensacyjnego Procesu- Najwyższe odszkodowanie, wypłacone dotychczas i sprawie wyboru prezydenta, kandydatura na (po ośtatirich wyborach do rady miejskiej w przez koleje zw iązkow e wynosi frk- I to stanowisko nie została jeszcze wysunięta-.lak nas informują, wobec trudności dojścia do porozumienia stronnictw, najwięcej poparci! zyskuje wniosek postawienia kandydatury ta chowej. ESIiiff56 H eim atówi rezolucję, wskazującą na to- iż stosunki na polskim Górnym Śląsku z powodu bezmyślnego rozgraniczenia są coraz gorsze, a cierpienia ludności górnośląskiej z dnia na dzień powiększają się. Wobec tego rezolucja domaga się. aby poczyniono kroki celem przyłączenia polskiego Górnego Śląska Znow-u do Niemiec- F o ü i ü i i c w y z w o l e n i a B w i g a r j e. W Sofii zakończyły się 3-dniow e uroczystości pośw ięcenia k ated ry św. A leksandra Newskiego- Św iątynai jest pomnikiem w yzw olenia Bułgarii, posiada w ysoką w artość dzieła sztuki i jest w ykonana przez arty stó w bułgarskich i rosyjskich- W uroczystości Wzięli udział król, przedstaw iciele synodu, rządu, ciała dyplom a tycznego, arm ji, m łodzieży oraz setki tysięcy lu- Dywany B. Walter y a ł A M f i f O u!ica Młyńska 5 B - V ö l v W s C C (M Uhlstrasse) Telefon Z c a ł e P o l s k i. W ARSZAW A. K onferencja kolejarzy z m i nistrem kolei). C entralny zw iązek kolejow y Z- Z P- ogłasza udzieloną przez m inistra odpow iedź w spraw ie postulatów robotniczych- O dpow iedź ta zaw iera 10 punktów, M- in- mih ister kolei prźyw rócił pełny tydzień p fäcy w G RO SZO W lce, po w. opolski- (M ów cy cen- «rowi proszą Polaków o opiekę). W tych dniach odbył się w G roszow icach w iec przedw yborczy na który zjechali agitato rzy centrow i z w arsztatach m edian, dyr. gdańskiej. Redukcje B erlina Z.ram ienia Polskiej P artji L udow ej zostały odw ołane- D eputat w ęglow y na zimę przem aw iał poseł B aczew ski, k tó ry jak grom z ma być w ydany- Nocna praca kolejarzy będzie w ynagradzana od 1- stycznia 1925 r- W jasnego nieba zbił w szystkie w yw ody centrow ców i kom unistów, nie te ż dziw nego, że po taw ypadku przekształcenia P- K- P- na przedsiębiorstw o p ry w atn e, dotychczasow e upraw nie kiem przem ówieniu słuchacze na centrow ców byli tak rozgniew ani, że referenci centrow i poprosili Polaków, by ich zabrali pow ozem do nia kolejarzy m ają być zagw arantow ane- O pola, poniew aż mieli strach iść przez w ioskę Nasi m ów cy zlitow ali sie nad kłopotem ludow ego w W arszaw ie. Na m ocy decyzji M- W ARSZAW A- (Zam knięcie uniw ersytetu centrow ców i zabrali ich pod sw oją pieczą do S. W ew n. zam knięte zostało stow arzyszenie Dpola- Lm iw ersytet L udow y" p rzy ul. O bożnej 4- W OOOQOOO m otyw acji tej decyzji zaznaczono stw ierdzenie <B»p;^..:»um<ii»*w»WMMaargirn'aa- r-rauai «Szpital tani, złożony z 5 oddziałów mieści się w 4 dom kach, rozrzuconych w różnych stronach m iasta, tuż nad brzegiem rzeki Obu- N a w iosnę skutkiem w ylew u, w oda zalew a szpital. co roku więc stale przenosi się chorych na ten czas w głąb miasta- W salach szpitalnych tem peratura praw ie ta ka Sama jak na ulicy, w obec czego chorzy śpią w butach, w w alonkach *), nakryci w łasnym i futrami- Sienniki pokryte gruba w arstw ą pyłu. i w szelt ego rodzaju śmiecia- Niema zupełnie chałatów szpitalnych ani pantofli, odczuw a się niedostatek prześcieradeł i poduszek- I braku spluw aczek, chorzy plują w prost na podłogę, p o ż y w a n ie w ydaje się niesm aczne i do tego nieregularnie- a nierzadkie są w ypadki, że chorz y tun..za zadow alać się przez cały dzień ciepłą w odą z m ałym i kaw ałeczkam i m ięsa, nieraz rów nież nr zez kilka dni z.rzędu nie dostają żadnych too zczpw. Mleko otrzym uje się tylko w n ad er rzadkich w ypadkach, h erbatę podaje się bez cukru, a w niektórych salach niema nawet go to w i. hej w ody. Zdarzrią sie Wypadki, że dozorczynie pozostaw iają sam ych cfcctyck r a salach, w -azie potrzeb y w ięc m uszą m i w y w o ły w ać je z ich pokojów. Na noc szpital s ta k pozbaw iony jest ) C iep łe łta io w ę o b u w ie, T T - m r - "i ii i i i i i i w ii ii i i m n - r - y i n m T i r m a B r w»» i i T i i " io t T - - T T n ' r r i iiii 1. 1 i m ii i i ii W ysokość, bo aż 916 zgonów. W tych w ięc lekarskiego personelu, niem a żadnych dyżurów, W arunkach lepiej naw et, że zam yka się ów w razie w ięc w ypadku sprow adza się felczera z Szpital. domu. Nie prow adzi się żadnej ew idencji rzeczy, Aby mieć dokładny pogląd, jak w yglądała niektóre szpitale sow ieckie, nie od rzeczy będzie. idąc śladem sanitarnej komisji rew izyjnej, pozostałych po zm arłych, a rozdaje się je pom iędzy służbę szpitala- Z d ro w y w takich w arunkach zachorow ałby, zaglądnąć do pow iatow ego m iasta Kamienia, a cóż dopiero m ów ić o w yleczeniu chorego- N ow om kołajew skiej gubernji, centra adm inistracyjnego Syberji. Rozumie się, że i w Rosji są szpitale mniejw ięcej w zorow e, są one jednak takimi w y jątkami-. jak w innych państw ach źle urządzone- R ów nież i stosunki w eterynaryjne pozostaw iają bardzo w iele do życzenia, skutkiem czego szerzące się zarazy bydła, nie znajdując odpow iedniego ham ulca, pow odują upadek hodowli, a tern sam em i gospodarstw a. Zam knięta murem nie do przebycia R osja obecna, żadną m iarą niezdolna jest o w łasnych siłach w ydżw jgnać się i pod tym względem z upadku. P om oc zagranicy jest tu konieczną i to nietylko finansow a, ale i w setkach lekarzy, m ogących mieć nader szerokie pole do działania- Jak długo jednak panują komuniści, pomoc ta jest nie do pom yślenia, bo n aw et gdyby rzad sow iecki uzyskał na ten cel pożyczkę zagraniczną, obróciłby ia z pew nością na co innego, nie w yłączając i propagandy przeciw ko sw ym naiw nym w ierzycielom, a po drugie w razie udzielenia zgody na przyjazd osób z zagranicy, otoczonoby ich taką troskliw ą opieką, iż nic nie m ogąc zdziałać, czem prędzej w róciliby ;; pow rotem - T ak długo w jęc w okropnych w arunkach sanitarnych w Rosji będą żyć robotnicy i w łościanie. jak długo będzie istniał rząd robotniczo-w łościański". T Olsz. dności z całego kraju- C ała Sofja była przez 3 dni w szacie św iątecznej. U roczystości odbyły się w podniosłym nastroju, bez najm niejszego incydentu, pomimo, że m iały m iejsce W czasie, kiedy grupa zw olenników m acedońsko-bolszew j. ckiegc porozum ienia prow adzi w alkę z rządem i jest w ostatnich czasach niem iłosiernie tępiona przez ogół emigracji macedońskiejantypaństw ow ej działalności". U niw ersytet ludow y polecono natychm iast zlikw idow ać. W ARSZAW A- (W szechpolski kongres Zw. Lud. Nar-) Jak nas informują, na dzień 26- października zw ołany został do W arszaw y w szechpolski kongres Zw. Lud- Nar- DZIEDZICE. (S trajk w rafineriach). Dziś 15. b. m. w ybuchł w rafineriach dziedzjekich strajk. P rzedsiębiorcy domagali sie 20-procentow ego obniżenia płacy- O prócz tego m iał być zniesiony podział robotników na czte ry k ategorie a zastąpiony przez 30 stopni płac- Ze w zględu na w zrost drożyzny odstąpiono od obniżenia płac, robotnicy natom iast dom agają się podw yższenia płac. O becna w alka je st zasadnicza; rozchodź) się o to, czy dotychczasow e kategorie płac m ają być dalej utrzym a ne albo nie. W edług zdania przedsiębiorców System ten, pochodzący jeszcze z c za só w w ojny, jest zupełnie niecelow y i nie do utrzym a nia. DZIEDZICE- (Zgrom adzenie uchodźców C ieszyńskiego.) Dnia 28. w rześnia br- o godzinie 2 popołudniu odbędzie się w gospodzie p- K utnika w D ziedzicach zgrom adzenie u- chodźców ślą sk a C ieszyńskiego z następującym porządkiem dziennym : -. S tan sp raw y u- chodźców ślą sk a cieszyńskiego- 2- Omówienie dotychczasow ej działalności kom itetu uchodźców na Śląsku cieszyńskim - 3. W nioski i ż y czenia- O liczny udział uprasza komitet. O ŚW IĘCIM. (U roczystość P ow stańców śl.) Z pow odu dekorow ania uczestników pow stania Ś ląską w stęgą w aleczności odbyła się tu taj w p ierw szej połow ie w rześnia m anifestacyjna uro czystość t f któ rej to w zięły u d ział ty siące u - czestników z m iasta i okolicy. Obok naraków odbyła się m sza palow a. K a-an ie okolicznościow e w ygłosił ks. kapelan K ubik, k tó ry porów nał zm artw y ch w stałą n aszą O jczyznę do m atki dźw igającej się z d ługiej choroby. P rag n ęłab y ona ja k n a jp rę d z e j dzieciom p rzy jść z pomocą, ale je st w yczerpana i sił niem a. I n asza m atka O jczyzna p rag n ęłab y w szystkie sw e dzieci p rz y g a rn ą ć do łona, ale nie pow inniśm y za w iele żądać, gdyż zaborcy w yczerpali jej siły.' musim y zatem in ien zy w n ą p ra c ą dopom óc jej, aby sił n ab rała. Po ukończeniu nabożeństw a deleg at górnośląskiej k apituły M aksym ilian H arnaś, były dowódca, baonu cieszyńskiego w ręczył w im ieniu P rezydenta R zeczypospolitej Ś ląską w stęgę w aleczności 30 pow stańcom i 4 działaczom społecznym z O św ięcim ia. Po p rzy pięciu odznak n astąp iła przy dźw iękach d z ia r skiej m uzyki kolejw ej z D ziedzic defilada. Z ośw ięcim skich działaczy społecznych, k tórzy oddali w alczącym rodakom w czasie pow stania górnośląskiego niepożyte usługi, zostali odznaczeni : b urm istrz M ayzel, d y re k to r O rłow ski, kolejarz S zym eczko i inspektor szkolny Z a ją czkow ski. * KRAKÓW. (Doroczny Zjazd T o w arzy stw a Szkoły Ludow ej) odbędzie się dnia 27. (sobota) i 28- (niedziela) w rześnia b- r. w Krakowie- O brady toczyć się będą w sali R ady Miejskiej O prócz spraw ozdania, głów nem i tematami obrad będzie now a ustaw a szkolna, w alka z a- nalfabetyem em i sp raw y zw iązane z osadnictw em na Kresach W schodnich, tów zapowiada d ę H ssafe Ziazd dclcga- E3 8 gst-: f i S ] D D 3 D IÜ 0 IRH S_J 1 m ö ir o a ö iö im m e i Sp. ftke. Handlowa - Rolnicza Q?? KQQPROLHA 9 Związek Syndykatów S i Stou/arzyszeń roln.-handlowych N Oddział śląski Katowice, ul. Mickiewicza nr. 10 H Telefon 1228, 326, 2058 sprzedaje ze składów w Katowicach przy ulicy Mickiewicza nr. 10 Orvuiiiöine żytn P E I K I I S " 4.¾ ¾ WIERZBIŃSKIE Oryginoing psienise W V S 0 K 0 U I E H E - S D B I f S Z Y Ń S K Ą GraniatKu-OańKowsKg. j-ęj Ls iiooqoiqayoioiqqguo M adesłano. Z aproszenie do zw iedzenia II M iędzynarodo w ych T argów Gdańskich- Z w racam y uw agę Stan- C zytelnikom na o- gfoszenie w dzisiejszym num erze zaw ierające zaproszenie Z arządu T argów G dańskich do zw iedzenia tychże- Pozatem U rząd Targów komunikuje, że na II- M iędzynarodow ych T a r gach G dańskich w ystaw ia przeszło 1000 firm z 20 różnych krajów. Z tak w spaniałego w zięcia udziału w ynika, że M iędzynarodow e Koła Kupieckie przyw iązują ogrom ną w agę do G dańskiego Handlu Św iatow ego, m ającego bezw a runkow o w ielki w pływ na eksport Polski. W T argach bierze udział przeszło 60 polskich firm przem ysłow ych i handlow ych. Z arząd T argu zaprosił do w zięcia udziału w T argach w szy stkie Izby H andlow e i Związki G ospodarcze, licząc na liczny w spółudział- M inisterstw o Kolei w W arszaw ie przyznało dla zw iedzających T argi G dańskie te sam e ulgi, jak dla zw iedzających T argi w Polsce. W ycieczki złożone z w ięcej jak 30 osób korzystają z ulgi w ten sposób, że kupując bilet III. klasy jadą w klasie II., rów nież w pociągach pospiesznych. S tałe k a r ty w stępu za opłatą 5 zł. są do nabycia w R e prezentacji T argów na G- Śląsku K atow ice, P lebiscytow a 12, w A dministracji R ew ja P rzem y słu i Handlu, gdzie rów nież przyjm uje się zgłoszenia na grupę zbiorow ą zw iedzających tudzież udziela się w szelkich informacji- U rząd Mieszkaniow y T argów w Gdańsku ma do sw ej dyspozycji dostateczną ilość pokoji hotelow ych i pryw atnych, gdzie zw iedzający T argi m ają za pew nione w ygodne pom ieszczenie. Zw iedzenie T argów G dańskich w czasie od 2 5 października poleca się gorąco w szystkim P rzem y sło w com i Kupcom, gdyż w yniki T argów Gdańskich, po dobrych w ynikach T argów W rocław skich. Kotońskich i Lipskich zapow iadają się św ietnie. -OOOQOOO Od K edakcfl H ar. Sw. H ajduki. Z nadesłanego; skryptuk orzystać nie m ożem y, gdyż nic now ego nie zaw iera- Aktualne i rzeczow e rzeczy chętnie w idzim y. J. M. W. 50- W spraw ie czynszu od sublok ato ra zw rócić się należy do zw iązku lokatorów, lub też S tow arz. w łaścicieli nieruchom o ści K atow ice, M ikołow ska 15. Co do pożyczki w ojennej o ile nam w iadom o, to R ząd takow ą w ypłaca w stosunku 1 zł- za 500 Mn- Bliższych szczegółów dow ie się Pan w Banku P olskim w K atow icach ul- Bankowa- O szczędności złożone w kasach przęw alu- to vane w stosunku do złotego. W jatom sto siniku i kiedy płatne wy.aśpi również L-.tm: Polski- Reklama Śląska- Notatkę otrzyirr;v «sobotę a w ięc po ukazaniu się nuu -.ru. i.-mościć nie m ogliśm y.

6 Strona b GONI EC S LASKI Dnia 22-go w rześnia 1924 roku Dnia 18 września b. r. o godz. 11 wieczorem zmarł po długich, ciężkich cierpieniach w 68 roku życia, zaopatrzony św. Sakram entam i nasz kochany mąż i ojciec m i s t r z s z e w s k i K o n s t a n t y B e n d k o w s k i o czem zawiadamia w ciężkiem smutku pogrążona Bytom, dnia 18 września 1924 r. Rodzina. D r. Strassmann lekarz specjalista dla chorób skórnych i płciowych KATOWICE, Warszswska 3 urzęduje znów 4650 od poniedziałku, dnia 22-go września 1924 Śląski Urząd W ojewódzki w Katowicach- C. Prez Katowice, dnia 17. w rześnia Konkurs Śląski Urząd W ojewódzki w Katowicach o- «lasza konkurs na stanowisko referenta aptekarskiego przy Śląskim Urzędzie W ojew ódzkim (w W ydziale Zdrowia Publicznego w Katowicach). Z posada związane są pobory VIII względnie VII grupy, przewidzianej ustawą o uposażeniu lunkcjonarjuszy państw ow ych z 9- października 1923 Dz. Ust. Rz. P. Nr- 116 poz. 924, zalegnie od osobistych kwalifikacji- Kandydaci ubiegający sie o nadanie tej posady winni w nieść w terminie do 15- października br. do Śląskiego Urzędu W ojewódzkiego należycie udokumentowane podanie- Do podania należy dołączyć: 1. metrykę urodzenia. 2. św iadectw a następujących egzaminów, a) aptekarskiego egzam inu w stępnego, b) uniw ersyteckiego egzaminu farmaceutycznego, 3. Św iadectw o aprobaty aptekarskiej, 4- św iadectw o obyw atelstw a polskiego, 5- św iadectw o zdrowia lekarza rządowego, 6 -własnoręcznie napisane curriculum vitae, :7. w szystkie św iadectwa kondycji z czasów przed i po egzaminie uniwersyteckim i 8- św iadectw o z odbytej praktycznej nauki \ aptekarskiej. Oprócz tego wym aga się: a) doskonałej znajomości języka polskiego i niemieckiego w słow ie i piśmie, b) znajomości ustaw odaw stw a aptekarskiego i drogeryjnego, polskiego, niemieckiego i austriackiego, c) biegłości w chemicznej analizie jakościowej i ilościowej środków leczniczych, d) wprawy w makro i mikroskopowem rozpoznawaniu leków. Za W ojewodę Caspary m- p., N aczelnik Wydziału- Rutynowana nauczycielka udziela lekcji jeżyku polskiego ik również przygotowuje w zakresie szkół powszechnych. W iadomość u p. Żebrowskiej, Rynek 9, ficyna III. p. między 11 2 popoł leiem zaopatrzenia kooperatyw w kilkaset wagonów epnycl ależy wnosić oferty pod adresem : Administracja Gońca Śląskiego dla ELKI 19 w terminie 7-miu ni z dokładnem podaniem: 1. możliwej ilości o dostawy, 2. terminu dostawy, 3. jakości tow aru piko pochodzenia z Małopolski, i 4. ceny loco ragon stacji załadowania, jakoteż loco dworzec jałowice i t+ 4 I* * O + * 4 Mamy zaszczyt zawiadomić P. T. kupców, iż otworzyliśmy 8 il i wszelkich innych artykółow pierwszej potrzeby. Katolicka Spółka Handlowa SKs. 10 ßdp. KATOWICE, ul. Kościuszki 33 s. z o 'Confidentia Biuro Rewizyjne, Sp. z o. p. załatwia w myśl ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Skarbu fachowo wszelkie sprawy podatkowe, pozatem sporządza księgi handlowe, bilanse, rewizje, i t d. Katowice, ul. Francuska 4. Telefon Nr. 2. Z w a ż c i e r ó ż n i c y pomiędzy zelówkami skórzaneml a podem m m m Grodzka akcji F-wa Przem.-Handl. Piast sp. Akc. w W arszawie sprzedam. Oferty z podaniem maksymalnej ceny proszę adresować: Biuro Ogłoszeń, Teofil Pietraszek, W arszawa, Marszałkowska nr. 115 pod «5 0 0 e k d l **r> I 4» S> * $ $ Baczność! noszone ubiory, koszule, M i umiliui1 itp. po wysokich cenach. Lokal sprzedaży: ul. Młyńska 13 Katowice. za gotówkę i na raty poleca 4664 ulica Bytomska 15/17. lie ish i [ t o r e m jako druga Służąca do probostwa potrzebna od 1. października. Św iadectwa od księdza proboszcza potwiedzone być muszą. Zgłusz, pod do eksp. Gońca Śląskiego w Katowicach Szofer 4645 zdemobilizowany z wojska dobrze obznajmiony na motorach poszukuje posady. Zgłoszenia pod Z dołaj do eksp. Gońca Śląskiego w Katowicach. Do naszej fabryki ksiąg handlowych przyjmiemy zaraz z praktyką. Edward KrggM i, Tm akc., Poznań ulica Szyper-łka nr Pfzeisiirsli zbożowe w mieście na głównej linji Pom iń Bawiez z bocznicą kolej., 2 spichlerze, jeden nowy, nadaje się na założenie młyna parowego lub motorowego, ponieważ takiego w okolicy niema. Dora mieszkalny 8-pok. i kuchnia, budynki gospodarcze wszystkmasw. mur., dachówką kr}te i welbowane, wszędzie światło elektryczne, śliczny ogród owocowy. Do tego 20 mg. pszenno-buraczanej ziemi, w tera 3 mg. łąki, 3 konie, 6 sztuk bydła, 5 świń, 7 wozów roboczych, 5 powozów i wszelkie narzędzia i maszyny rolnicze. Przedsiębiorca ma także przedstawicielstwo cukrowni, obecnie prowadzi się handel zboża, ospy, kuchu, sztucznego nawozu, węgla, drzewa, wapna, cementu ltd., z powodu przejęcia innego majątku sp ieszn ie na sprzedaż. Cena 90000, zł., wpłaty zł Zgłoszenia przyjmuje Biuro Komisowe Fr, Kempa. Leszno, ul. Dworoowa 26. Telefon M a r j a ^ Ż a b i ń s k a # Katowice, ul. Kościuszki 12, Telefon 2149 l piętro. Telefon '» Polska Składnica Skór w Tarnow skich G órach, przy ulicy Piastowskiej 9 posiada na składzie duży wybór p o d e s z e w T w kruponach, połówkach, karków, boków i wszelkie miękkie skóry krajowe i zagraniczne, oraz w ększe ilości przyborów szewskich po cenach najniższych. Polecając się łaskawym względom Szan. Klienteli i zwiedzenia mojego składu Z poważaniem F r a n c is z e k K ę d z ia c h. Wszyscy, którzy kupią za tak minimalną cenę, będą mogli zarobić 4666 od MO milionów złotych. Interesentów przyjmuje się codziennie od godz i od 3 6. Zgłaszać się należy pod adresem: Kichał Boczek, p.iemhrzpce Nr. 284 u p. Mikołaja pow. Wadowice (Małapolska) 7 minut od stacji. P rzy pisemnych zgłoszeniach proszę załączyć 2 Zł, t. j, na koszta odpowiedzi. W niedzielę i święta spraw się nie załatwia, nie udziela się informacje, nie wydaje się wzorów. Dom mas., H 3 pomieszk., l/i mg. ogrodu, wielki chlew, za 9000 zł. d ) sprzedania. Alfons Drewniok, Rybnik ulica św. Jadwigi nr. 13. skradziono platformę (Rollwagen) świeżo terowaną z podkładem poprzecznym, kto pomoże do znalezienia jej, dostanie wysoką nagrodę. F r a n c is a c h B e r g e r, Skład mebli, Roździeń pow. Katowicki, ul. Hutnicza nr

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 85-128 BYDGOSZCZ OI/KI- 072/4/15/2270 Bydgoszcz dnia. 14.05.2015 r. RPW/31314/2015 P Data:20l5-05-18 - i, /,.' v.. L v' 1 u v.v o i v a rr*

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88 Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali Palestra 2/3-4(7), 84-88 1958 STANISŁAW CICHOSZ TADEUSZ S2AWŁOWSKI Ustanowienie odrębnej własności lokali* Do państw owych biur

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja]

Sz. W. Ślaga Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta, P.E. Siwokon, Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja] Studia Philosophiae Christianae 5/2, 231-235 1969

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ D R P-X.40320.3.2015.M P W ed ług rozdzielnika Uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/proiektv-aktow-prawnych/proiektv-rozporzadzen-izarzadzen/rynek-pracy/

Bardziej szczegółowo

Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18

Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18 Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach Palestra 2/5-6(8), 11-18 1958 WŁADYSŁAW ŻYWICKI adwokat Adwokatura w cyfrach Podobnie jak trudno byłoby wyrobić sobie należyte zdanie o sytuacji w gospodarce narodow

Bardziej szczegółowo

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20 Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty Palestra 8/10(82), 14-20 1964 14 Janusz Szwaja N r 10 (82) B rak je st w p.o.p.c. odpow iedniego przepisu. P o trzeb a jego w y n ik a z zasad ro z ra c h u

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: ,, Ankietowe badanie satysfakcji pacjentów w jako element programu poprawy jakości usług

TYTUŁ PROJEKTU: ,, Ankietowe badanie satysfakcji pacjentów w jako element programu poprawy jakości usług TYTUŁ PROJEKTU:,, Ankietowe badanie satysfakcji pacjentów w jako element programu poprawy jakości usług ug Samodzielny Publiczny Zakład ad Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 6 7 00 Przeworsk e mail: spzoz-przeworsk

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

70 Nr XVI/85/96 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turośń Kościelna. 923

70 Nr XVI/85/96 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turośń Kościelna. 923 Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 1 lipca 1996 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz. Str. Zarządzenie 69 Nr 59/96 Wojewody Białostockiego z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 Projekt z dnia 22 m arca 2016 r. U S TAW A z d n i a... 2016 r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 A rt. 1. W ustaw ie z dnia 23 m aja 1991 r. o zw iązkach zaw

Bardziej szczegółowo

Palestra 9/12(96), 69-73

Palestra 9/12(96), 69-73 Władysław Chojnowski O działach uczynionych przez wstępnego (art. 1075-1080 k.n.) i jego skutkach na wypadek śmierci wstępnego - po wejściu w życie prawa spadkowego i kodeksu cywilnego Palestra 9/12(96),

Bardziej szczegółowo

T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r.

T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r. T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r. Studia Philosophiae Christianae 6/2, 290-293 1970 290 M A

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 2001 Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 7 Przem ysław N ow ak - student IV roku Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ECTS w praktyce zasady punktacji

ECTS w praktyce zasady punktacji ECTS w praktyce zasady punktacji Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa 12 Kwietnia 2010 r. Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska 1 Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS Przewodnik dla użytkowników;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Maria Skłodowska-Curie w opinii warszawiaków

Maria Skłodowska-Curie w opinii warszawiaków Maria Skłodowska-Curie w opinii warszawiaków Raport z badania Opracowanie: Alicja Sopińska Wydział Badań, Analiz i Strategii Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Wrzesień 2010 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 3 MAJ CZERWIEC 1959 W yda w nictw o U rzędu P a te n to w e g o P o lsk ie j R zeczypospolitej Ludow ej W a rsza w a SPIS TREŚCI Część I U staw y, rozporządzenia, kom unikaty

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31 Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Palestra 8/10(82), 20-31 1964 20 Andrzej Rembieli±ski N r 10 (82) 127 k.z. P rzep isy te ag o d n ie tr a k tu j osobû

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Zbiór wierszy poświęconych Patronowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu 9 Pułkowi Piechoty Legionów AK

Zbiór wierszy poświęconych Patronowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu 9 Pułkowi Piechoty Legionów AK Tam głęboko, w gęstym lesie... Zbiór wierszy poświęconych Patronowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu 9 Pułkowi Piechoty Legionów AK Z imą 1943r. w L asach Strzeleckich, w okolicach M aziarni,

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/10(22),

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/10(22), Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 3/10(22), 105-109 1959 NACZELIMA RADA ADWOKACKA Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej 1. TERMIN ODW OŁANIA OD POSTANOW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2

ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2 55 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W O P O L U Do u ż y tk u służbow ego % z. N r.... ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2 O pole G

Bardziej szczegółowo

Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154

Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154 Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154 1975 R O Z T R Z Ą SA N IA I ROZBIORY domego operow ania nim. W prawdzie tłum aczenie

Bardziej szczegółowo

SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439

SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439 SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439 sprzedaż wydawnictw. Z nowo przybyłych do zbiorów przedm iotów należy wymienić przedew szystkiem panoram ę W arszaw y Vogla, szere g akwafort

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 1/1, 94-98

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 1/1, 94-98 Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 1/1, 94-98 1957 94 NACZELNA BA DA ADW OKACKA N r 1 B. U chw ały W ydziału W ykonaw czego N aczelnej Rady A d w o ka ckie j 1. SKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA BRAMKI Linksys PAP2T

INSTALACJA I KONFIGURACJA BRAMKI Linksys PAP2T INSTALACJA I KONFIGURACJA BRAMKI Linksys PAP2T W rzesień 2 0 0 6 1. Szybka instalacja A. Podepnij kabel sieci internetowej do portu ETHERNET w bramce. B. Podepnij zasilanie do w ejścia PO W ER C. U żyw

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ---- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ---- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 S P IS Z A W A R T O Ś C I T E C Z K I I./l. Relacja J L 3- s. A- l I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ---- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora II. Materiały uzupełniające

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach WÓJT GMINY ROJEWO 88-111 Rojewo woj. kujaw sko-pom orskie R B.II.6220.3.2012 R ojew o, 3.04.2012r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach N a podstaw ie art. 71, ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an O N A U C ZA N IU M A TE M A T Y K I W S T U D IU M JĘ Z Y K A P O L S K IE G O D LA C U D Z O Z IE M C Ó W W K IE LC A C H Studium Języka Polskiego dla C udzoziemców

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia

Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Palestra 3/7-8(19-20), 82-86 1959 ALBERT M E S ZO R E R s ę d iia Sadu N a jw yższe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r WÓJT G M IN Y 97-515 MASŁOWICE p cw. radomszczański iel«44 787-46-25 UG 0050.40.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Joanna Łuczyńska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Biuletyn Polonistyczny 21/2 (68), 84-87

Joanna Łuczyńska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Biuletyn Polonistyczny 21/2 (68), 84-87 Joanna Łuczyńska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Biuletyn Polonistyczny 21/2 (68), 84-87 1978 - 84 - i uniw ersytetów. Z w łaszcza że doktoranci delegowani przez uczelnie są objęci niejako podwójnym

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309

Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309 Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79 Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309 2014 UWM Studia Prawnoustrojowe 24 2014 Glosa do uchwały Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102 Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102 1960 NACZELNĄ RADA ADWOKACKA A. Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r.

Bardziej szczegółowo

Obraz Szkolnictwa na Śląsku Zaolziańskim II Przedszkola

Obraz Szkolnictwa na Śląsku Zaolziańskim II Przedszkola Zezwala sig na dowolne korzystanie z komunikatów Instytutu Śląskiego dla celów prasowych bez żadnego zobowiązania finansowego INSTYTUT ŚLĄSKI W KATOWICACH Seria III Komunikat Nr 3 8 Obraz Szkolnictwa na

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zofia Betley Prawnicy w realizacji ustawy o radach narodowych. Palestra 2/3-4(7), 48-55

Zofia Betley Prawnicy w realizacji ustawy o radach narodowych. Palestra 2/3-4(7), 48-55 Zofia Betley Prawnicy w realizacji ustawy o radach narodowych Palestra 2/3-4(7), 48-55 1958 ZOFIA BETLEY odwoltał Prawnicy w realizacji ustawy o radach narodowych U staw a z dnia 25 stycznia 1958 r. o

Bardziej szczegółowo

j l t j g J. f i,... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej)

j l t j g J. f i,... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROW IA *8-500 Sanok, ul. Konarskieao 26 WIP 687-10-90-185 REGON 370193191 j l t j g J. f i,......... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Dąbrowszczaków 12 10-959 O lsztyn 2 I.A.022/^/15 ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz utraconego

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl M ISCELLANEA P O L S K A W OBEC SPR A W Y E W A K U A C JI N A D R EN II (1926 1929)

http://rcin.org.pl M ISCELLANEA P O L S K A W OBEC SPR A W Y E W A K U A C JI N A D R EN II (1926 1929) D Z I E J E N A J N O W S Z E, R O C Z N IK V II 1975, 1 M ISCELLANEA LEON GROSFELD P O L S K A W OBEC SPR A W Y E W A K U A C JI N A D R EN II (1926 1929) W d ru g iej połow ie la t dw udziestych n ieu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 A gnieszka M alarew icz-jakubów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo