I. Dane ogólne II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16"

Transkrypt

1 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów IV. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności V. Dochody Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach Wykonanie dochodów w działach Szczegółowe wykonanie dochodów za 2006 r. (załącznik Nr 1) Najniższe wykonanie dochodów wraz z uzasadnieniem Zaległości w podatkach i opłatach na dzień r VI. Wykonanie wydatków Wykonanie wydatków w poszczególnych działach. 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek 3) Dotacje przekazywane z budżetu na zadania bieżące i inwestycyjne 2. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach (załącznik Nr 2) Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach Zobowiązania niewymagalne w poszczególnych jednostkach a) Urząd Miejski b) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Najniższe oraz zerowe wykonanie wydatków wraz z uzasadnieniem Realizacja dochodów i wydatków przez poszczególne szkoły, gimnazja, przedszkola wraz ze świetlicami szkolnymi oraz zestawienie zobowiązań 7. Zestawienie dochodów i wydatków w opiece społecznej na dzień r Zestawienie wydatków w dziale transport i łączność na dzień r. 80 1

2 VII. 9. Zestawienie wydatków w dziale administracja publiczna na dzień r. 10. Zestawienie wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. 1. Dane ogólne 2. Zestawienie tabelaryczne kredytów i pożyczek VIII. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych 84 IX. Załączniki: 1. Wykonanie dochodów za 2006 r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania. 2. Wykonanie wydatków za 2006 r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania. 3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stan na r. 4. Wykonanie wydatków majątkowych wraz z częścią opisową. 5. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań. 6.Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 7.Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego). 8.Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 9.Wykonanie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2006 r.: a)dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa b)wykonanie wydatków zleconych (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) 10.Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy: a)wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy na zadania bieżące. b)wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy na wydatki bieżące c)wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy na zadania inwestycyjne. 2

3 11.Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 12.Szczegółowe wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 13.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3

4 Załącznik do Zarządzenia Nr33/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2007 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2006 roku I. Dane ogólne Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2006 roku. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. Nr 107, poz. 726) 3. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości stosownie do art.10 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok zostało opracowane w szczegółowości jak uchwała budżetowa wraz z opisaniem i przedstawieniem w formie tabelarycznej dwunastu załączników do uchwały budżetowej i załącznika Nr 13 z wykonania wynagrodzeń i pochodnych. Sprawozdanie podlega przekazaniu zgodnie z art.199 ust.1 pkt 1, i ust. 2 ustawy o finansach publicznych do organu stanowiącego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 4

5 W załączniku do Zarządzenia Burmistrza przedstawiono sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok w następujących zagadnieniach: I. Dane ogólne. II. Zmiany dokonane w trakcie wykonania budżetu uchwałami i zarządzeniami uchwalonego budżetu Gminy Rogoźno w 2006 r. III. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za rok IV. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności na dzień r. V. Szczegółowe wykonanie dochodów. VI. Wykonanie wydatków. VII. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. VIII. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. IX. Załączniki: 1. Wykonanie dochodów za 2006 r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania. 2. Wykonanie wydatków za 2006 r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania. 3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. 4. Wykonanie wydatków majątkowych wraz z częścią opisową. 5. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań. 6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 7. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego). 8. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 9. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa i wykonanie wydatków zleconych (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji 5

6 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) 10.Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy: a) Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy na zadania bieżące. b) Wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące. c) Wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy na zadania inwestycyjne. 11. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 12. Szczegółowe wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 13.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6

7 II. Zmiany w budżecie 2006 roku Uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 30 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XLI/301/2005 budżet Gminy zmieniony został: 1. Uchwałą Nr XLII/309/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2006 r. 2. Zarządzeniem Nr 20/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2006 roku, 3. Uchwałą Nr XLV/335/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2006 roku, 4. Zarządzeniem Nr 37/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2006 roku, 5. Uchwałą Nr XLVII/359/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2006 roku, 6. Uchwałą Nr XLVIII/365/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2006r. 7. Uchwała Nr XLIX/372/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006r. 8. Uchwała Nr L/381/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 października 2006r. 9. Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 listopada 2006r. 10. Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 grudnia 2006r. 11. Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 grudnia 2006r. 12. Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2006r. Na 2006 rok w dniu roku zaplanowano: po stronie dochodów ,- zł po stronie wydatków ,- zł II.1. Krótka charakterystyka poszczególnych uchwał i zarządzeń Uchwała Nr XLI/301/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia roku Uchwalono budżet w następujących wysokościach: dochody zaplanowano na kwotę ,00 zł wydatki zaplanowano na kwotę ,00 zł Ww. uchwałą uchwalono deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł 7

8 W paragrafie 3 zaplanowano: 1. Na sfinansowanie części wydatków inwestycji pn. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I (z wyłączeniem etapu Ia) planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. 2. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach przeznacza się kwotę zł tj. - PKO Oborniki (kredyt) zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) zł Uchwała Nr XLII/309/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2006 r. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między działami: 1. zwiększono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł 2. zmniejszono wydatki w dziale Różne rozliczenia o kwotę zł Dokonano zmian w załącznikach: 1. Wykaz wydatków majątkowych zwiększono o kwotę zł zakupy inwestycyjne zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rogoźnie w kwocie zł. 2. Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w Poszczególnych Latach Realizacji Zadań zmieniono o kwotę zł Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2006 roku Wprowadzono następujące zmiany: zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł zwiększono wydatki o kwotę zł 8

9 i ustalono je na kwotę zł Dokonano zmiany paragrafu 9 i 10 Uchwały Nr XLI/301/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia roku. Dokonano zmian w załącznikach: 1. Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 r. wydatki zwiększono o kwotę zł 2. Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r. plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące zwiększono o kwotę zł Uchwała Nr XLV/335/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2006 roku dochody zwiększono o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł wydatki zwiększono o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Dokonano zmian w załącznikach: 1. W załączniku Nr 3 po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł, natomiast po stronie przychodów wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki w kwocie zł. 2. W załączniku Nr 4 wydatki majątkowe wprowadzono nowe zadania inwestycyjne i dokonano zmian w przyjętych do realizacji zadań. Ogółem wydatki majątkowe zwiększono o kwotę zł. 3. W załączniku Nr 5 zwiększono wydatki na pomoc finansową o kwotę zł 4. W załączniku Nr 6 WPI zmieniono o wydatki majątkowe oraz przyjęto zadanie Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wełna Jaracz Rożnowice do realizacji w 2006 r zł i w 2007 r zł. 5. W załączniku Nr 7 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 rok: plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę zł, plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące zwiększono o kwotę zł. 6. W załączniku Nr 8 GPPiRPAiN zwiększono dochody o zł i wydatki zwiększono o kwotę zł, w tym różnica między dochodami, a wydatkami z roku 2005 o kwotę zł 9

10 7. W 2006 r. zaangażowano wolne środki z 2005 r. w kwocie zł na wykonanie ,97zł. Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2006 roku Wprowadzono następujące zmiany: zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Dochody zwiększono w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie zł (dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) W/w dziale wydatki zwiększono o tą samą kwotę. Jednocześnie dokonano zmiany załącznika Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r. o kwotę zł, po zmianach plan dotacji wynosił zł. Uchwała Nr XLVII/359/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2006 roku zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł W/w uchwałą dokonano następujących zmian: 1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie zł. 2. W załączniku Nr 4 Ogółem wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę zł 3. W załaczniku Nr 5 WPI dokonano zmniejszenia o kwotę zł 4. W załączniku Nr 6 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy zwiększono o kwotę zł i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r. zmniejszono o kwotę 10

11 8.680 zł (zmiana porozumienia z Zarządem Powiatu dotyczącego Gimnazjum Nr 2) 5. W załączniku Nr 7 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych (Kaziopole, Owczegłowy, Laskowo, Ruda) Uchwała Nr XLVIII/365/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2006 roku Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł W/w uchwałą dokonano następujących zmian: 1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie zł. 2. Zwiększono dochody własne o kwotę zł oraz wprowadzono dotacje otrzymane do budżetu w kwocie zł 3. W załączniku nr 4 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę zł - zakup sprzętu komputerowego zmniejszono o kwotę ,- - budowa chodnika przed muzeum w Rogoźnie zwiększono o kwotę 5.000,- 4. W załączniku nr 5 WPI dokonano zmniejszenia o kwotę ,- na w/w zadaniach. 5. W załączniku nr 6 GFOŚ i GW wprowadzono zadanie inwestycyjne wykonanie przyłączy do budynków komunalnych w kwocie ,- 6. W załączniku nr 7 zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 500 zł 7. W załączniku nr 8 - zwiększono dotacje otrzymane do budżetu o kwotę zł oraz zmniejszono dotacje przekazywane z budżetu o kwotę 5.000zł 8. W załączniku nr 9 - dokonano przesunięć wydatków w jednostkach pomocniczych; Parkowo, Ruda, Gościejewo. Studzieniec Uchwała Nr XLIX/372/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006r. 11

12 Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę 1.000zł i ustalono je na kwotę zł W/w uchwałą dokonano następujących zmian: 1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie ,-. 2. Zwiększono dochody własne o kwotę 1.000zł 3. Zwiększono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000zł oraz dokonano przesunięć wydatków miedzy działami, rozdziałami i paragrafami. 4. Zmian dokonano w załącznikach nr: - 3 Plan Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu, - 4 Wykaz wydatków majątkowych - 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - 6 Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonano przesunięć wydatków między paragrafami, - 7 Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę zl dla SP ZOZ w Obornikach na zakup sprzętu. - 8 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy dokonano przesunięć wydatków w sołectwach : Ruda, Budziszewko, Owieczki. Uchwała Nr L/381/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 października 2006r. Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł 1. W załączniku nr 1 wprowadzono następujące dochody: - dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie zł - rekompensatę utraconych dochodów w kwocie ,- - zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 12

13 1.500,- - wprowadzono otrzymaną dotacje na dożywianie dzieci w kwocie ,- 2.W załączniku nr 2 po stronie wydatków wprowadzono kwotę zł z przeznaczeniem na: - wydatki majątkowe kwotę zł - wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych ,- - wydatki na dożywianie dzieci ,- - wydatki bieżące kwotę ,- W związku z w/w zmianami wprowadzono zmiany w załącznikach nr : - 3 Wykaz wydatków majątkowych - 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - 5 Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6 Plan dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy Zarządzenie Nr 125/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 listopada 2006r. Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Wprowadzone dochody dotyczyły: 1. Zwiększenia dotacji w dziale : - Rolnictwo i łowiectwo zł - Oświata i wychowanie zł - Pomoc społeczna zł - Edukacyjna opieka wychowawcza ,- 2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w dotacje oraz dokonano przesunięć wydatków jednostki pomocniczej Gosciejewo. Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 grudnia 2006r. Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł 1. Wprowadzone dochody dotyczyły: - zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę ,- 13

14 - zwiększenia dotacji celowych o kwotę ,- - zwiększenia dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 463,- - otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na spłatę pożyczki z budżetu państwa na realizacje projektu Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I w kwocie zł. 2. W związku z w/w dochodami dokonano zmian w załącznikach: - nr 3 po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł i ustalono nadwyżkę w kwocie zł, - nr 4 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania zlecone zwiększono o kwotę zł - nr 5 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę zł i przekazanych z budżetu Gminy o kwotę 4.357zł na zadania bieżące realizowane przez powiat, - nr 6 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Parkowo i Ruda Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 grudnia 2006r. Zwiększono dochody o kwotę 9.697,-zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę 9.697zł i ustalono je na kwotę zł 1. Po stronie dochodów wprowadzono otrzymaną dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 9.697,- 2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w kwotę oraz dokonano przesunięć środków między działami i rozdziałami i paragrafami. Dokonano zmian w załącznikach: - nr 3 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania zlecone, dokonano przesunięć między paragrafami działu Pomoc społeczna, - nr 4 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę 9.697zł - nr 5 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Parkowo, Owieczki i Studzieniec. Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2006r. 14

15 Zwiększono dochody o kwotę ,-zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł 1. Po stronie dochodów wprowadzono otrzymane dotacje na wypłatę: - obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie zł - pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. w kwocie zł. 2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w zmianę oraz dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami. W/w zmiany spowodowały zmiany w załącznikach: - nr 3 Wykaz wydatków majątkowych Gminy zwiększono wydatki o kwotę 5.000zł na zadaniu Wodociąg Boguniewo Międzylesie na wykonanie projektu wodociągu. - nr 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań zwiększono kwotę zł na w/w zadaniu. - nr 5 Plan dotacji otrzymanych do budżetu na zadania zlecone zwiększono o kwotę zł - nr 6 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę zł - nr 7 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Studzieniec i Pruśce. Po dokonanych zmianach w 2006 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Rogoźna budżet Gminy Rogoźno zaplanowano: Po stronie dochodów zł Po stronie wydatków zł w tym: a) wydatki bieżące zł z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł 15

16 3) dotacje przekazywane z budżetu zł - zadania bieżące zł - b) wydatki majątkowe zł z tego: 1) dotacje przekazywane z budżetu na zadania inwestycyjne zł 16

17 III. Sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % wykonania A. Dochody , ,55 100,19 B. Wydatki , ,69 98,21 B1. Wydatki bieżące , ,44 97,85 B2. Wydatki majątkowe , ,25 99,13 C. Nadwyżka / Deficyt , ,86 X D. Finansowanie , ,24 56,98 D1. Przychody ogółem, z tego: , ,13 99,22 D11. Kredyty i pożyczki w tym: , ,16 99,12 D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:. D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa , ,16 99, , ,27 99,12 D17. Inne źródła w tym: , , D 171. Środki na pokrycie deficytu , ,73 90,85 D2. Rozchody ogółem, z tego: , , D21. spłaty pożyczek i kredytów w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa , , , , , ,

18 Budżet Gminy Rogoźno za 2006 r. wykonany został następująco: dochody wykonano w wysokości ,55 zł co stanowi 100,19 % w stosunku do planu wydatki wykonano w wysokości ,69zł co stanowi 98,21 % w stosunku do planu na planowany deficyt zł wykonano nadwyżkę w wysokości ,86 zł. PRZYCHODY po stronie przychodów zaplanowano kwotę ,00 zł wykonanie ,13 zł, co stanowi 99,22 %. 1) z zaplanowanej do otrzymania w 2006 roku pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na sfinansowanie 22,5 % realizacji projektu pod nazwą Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I w wysokości ,83 zł otrzymano faktycznie ,89zł różnica ,94 zł, dotyczy nie zaliczenia do wydatku kwalifikowanego części robót budowlanych nie ujętych w projekcie w zamian za nie wykonanie 10 studni w stosunku do ilości wykazanych we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Dnia 28 grudnia 2006 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 zawartej dnia r. na ogólną kwotę ,06zł ( w 2005 r. otrzymano ,17 i 2006r ,89zł). 2) z zaplanowanej pożyczki na prefinansowanie programu z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymane z budżetu państwa w 2006 roku jest niższe o kwotę ,08zł z powodów opisanych w punkcie 1. Cały koszt projektu na lata miał wynosić ,57zł, Faktyczne wykonanie wyniosło ,49zł. Zrealizowano w 2005 r. kwotę ,22zł, w planie 2006r. ujęto ,35zł w zaokrągleniu do pełnych złotych zł, otrzymano w 2006r ,27 zł. 18

19 3) w innych źródłach wykazano kwotę ,00 zł po stronie planu a po stronie wykonania ,97 zł. Jest to faktyczna wysokość wprowadzonych przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) z 2005 roku, które zostały zaangażowane na pokrycie deficytu 2006r. w wysokości ,73zł ROZCHODY rozchody wykonano w wysokości 100 %. Na plan ,00 zł, wykonano ,89 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach przeznaczono kwotę ,89 zł tj. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa (pożyczka) ,00 zł Umowa pożyczki Nr 495/0001/Wn15/OW/P zawarta w dniu r. na kwotę ,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Rogoźna, wraz z przepompownią główną i punktem odbioru ścieków dowożonych (etap I). 2. PKO Oborniki (kredyt) ,00 zł Umowa Nr /9/II/3/2003 na kwotę ,00 zł zaciągnięty na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych z 2002 r. 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) ,00 zł Umowa pożyczki Nr 189/P/Po/OW/04 z dnia r. na zadanie pn.: Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap Ia 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) ,00 zł Umowa pożyczki Nr 188/P/Po/OW/04 z dnia r. na zadanie pn.: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parkowie, gm. Rogoźno. 19

20 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) ,00 zł Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia r. na zadanie pn.: Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I (z wyłączeniem etapu Ia). 6. Bank Gospodarstwa Krajowego Piła ,89zł (pożyczka na prefinansowanie) Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów zostało przedstawione załączniku nr 3 do sprawozdania. 20

21 IV. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2006 r. I. Podatki i opłaty ,34 1. Dochody z dzierżawy ziemi 560,27 2. Podatek od nieruchomości ,46 3. Podatek rolny ,17 4. Podatek leśny 964,30 5. Podatek od środków transportowych ,44 6. Podatek od posiadania psów 1.179,20 7. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,30 8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.094,13 9. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 11. Należności z tytułu opłaty planistycznej , ,75 II. Urzędy skarbowe ,13 Razem: ,47 III. Dzierżawa składników majątkowych jst. 500,00 IV. Różne opłaty 200,00 V. Kary umowne ,92 VI. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u ,00 VII. Należności ZAMK-u ,00 VIII. Należności GFOŚiGW ,90 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI (Razem I+II+ III + IV + V + VI + VII + VIII): ,29 W sprawozdaniu Rb-N należności wykazano w wartości nominalnej bez odsetek. Odsetki wymagalne od podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą ,67zł 21

22 Zaliczki alimentacyjne GOPS-u zostały wykazane w 100 % należności zaliczek alimentacyjnych, które przedstawiono w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości zł. Natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwota ,98 zł dotycząca zaliczek alimentacyjnych stanowi 50% należności. 22

23 V. Dochody V1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela: Nazwa Plan dochodów Wykonanie dochodów Tabela 1 % wykonania Ogółem dochody: w tym: , ,55 100,19 1. Subwencje , ,00 100,00 2. Dotacje celowe, rekompensaty utraconych dochodów, oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji pozyskane z innych źródeł , ,28 99,98 a. dotacje celowe , ,39 99,97 b. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,00 c. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł , ,00 91,13 d. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł , ,89 100,00 3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: a. podatek dochodowy od osób fizycznych b. podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 98, , ,00 103, , ,22 49,55 4. Pozostałe dochody , ,05 101,96 23

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-7. II. Wstęp. 8-18

I. Dane ogólne. 4-7. II. Wstęp. 8-18 Spis treści I. Dane ogólne. 4-7 II. Wstęp. 8-18 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. 2. Wykonanie przychodów i rozchodów 19-20 21-23 IV. Sprawozdanie Rb-N

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo