I. Dane ogólne II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16"

Transkrypt

1 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów IV. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności V. Dochody Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach Wykonanie dochodów w działach Szczegółowe wykonanie dochodów za 2006 r. (załącznik Nr 1) Najniższe wykonanie dochodów wraz z uzasadnieniem Zaległości w podatkach i opłatach na dzień r VI. Wykonanie wydatków Wykonanie wydatków w poszczególnych działach. 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek 3) Dotacje przekazywane z budżetu na zadania bieżące i inwestycyjne 2. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach (załącznik Nr 2) Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach Zobowiązania niewymagalne w poszczególnych jednostkach a) Urząd Miejski b) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Najniższe oraz zerowe wykonanie wydatków wraz z uzasadnieniem Realizacja dochodów i wydatków przez poszczególne szkoły, gimnazja, przedszkola wraz ze świetlicami szkolnymi oraz zestawienie zobowiązań 7. Zestawienie dochodów i wydatków w opiece społecznej na dzień r Zestawienie wydatków w dziale transport i łączność na dzień r. 80 1

2 VII. 9. Zestawienie wydatków w dziale administracja publiczna na dzień r. 10. Zestawienie wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. 1. Dane ogólne 2. Zestawienie tabelaryczne kredytów i pożyczek VIII. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych 84 IX. Załączniki: 1. Wykonanie dochodów za 2006 r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania. 2. Wykonanie wydatków za 2006 r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania. 3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stan na r. 4. Wykonanie wydatków majątkowych wraz z częścią opisową. 5. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań. 6.Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 7.Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego). 8.Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 9.Wykonanie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2006 r.: a)dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa b)wykonanie wydatków zleconych (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) 10.Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy: a)wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy na zadania bieżące. b)wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy na wydatki bieżące c)wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy na zadania inwestycyjne. 2

3 11.Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 12.Szczegółowe wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 13.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3

4 Załącznik do Zarządzenia Nr33/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2007 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2006 roku I. Dane ogólne Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2006 roku. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. Nr 107, poz. 726) 3. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości stosownie do art.10 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok zostało opracowane w szczegółowości jak uchwała budżetowa wraz z opisaniem i przedstawieniem w formie tabelarycznej dwunastu załączników do uchwały budżetowej i załącznika Nr 13 z wykonania wynagrodzeń i pochodnych. Sprawozdanie podlega przekazaniu zgodnie z art.199 ust.1 pkt 1, i ust. 2 ustawy o finansach publicznych do organu stanowiącego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 4

5 W załączniku do Zarządzenia Burmistrza przedstawiono sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok w następujących zagadnieniach: I. Dane ogólne. II. Zmiany dokonane w trakcie wykonania budżetu uchwałami i zarządzeniami uchwalonego budżetu Gminy Rogoźno w 2006 r. III. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za rok IV. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności na dzień r. V. Szczegółowe wykonanie dochodów. VI. Wykonanie wydatków. VII. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. VIII. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. IX. Załączniki: 1. Wykonanie dochodów za 2006 r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania. 2. Wykonanie wydatków za 2006 r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania. 3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. 4. Wykonanie wydatków majątkowych wraz z częścią opisową. 5. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań. 6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 7. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego). 8. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 9. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa i wykonanie wydatków zleconych (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji 5

6 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) 10.Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy: a) Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy na zadania bieżące. b) Wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące. c) Wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy na zadania inwestycyjne. 11. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 12. Szczegółowe wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 13.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6

7 II. Zmiany w budżecie 2006 roku Uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 30 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XLI/301/2005 budżet Gminy zmieniony został: 1. Uchwałą Nr XLII/309/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2006 r. 2. Zarządzeniem Nr 20/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2006 roku, 3. Uchwałą Nr XLV/335/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2006 roku, 4. Zarządzeniem Nr 37/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2006 roku, 5. Uchwałą Nr XLVII/359/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2006 roku, 6. Uchwałą Nr XLVIII/365/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2006r. 7. Uchwała Nr XLIX/372/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006r. 8. Uchwała Nr L/381/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 października 2006r. 9. Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 listopada 2006r. 10. Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 grudnia 2006r. 11. Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 grudnia 2006r. 12. Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2006r. Na 2006 rok w dniu roku zaplanowano: po stronie dochodów ,- zł po stronie wydatków ,- zł II.1. Krótka charakterystyka poszczególnych uchwał i zarządzeń Uchwała Nr XLI/301/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia roku Uchwalono budżet w następujących wysokościach: dochody zaplanowano na kwotę ,00 zł wydatki zaplanowano na kwotę ,00 zł Ww. uchwałą uchwalono deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł 7

8 W paragrafie 3 zaplanowano: 1. Na sfinansowanie części wydatków inwestycji pn. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I (z wyłączeniem etapu Ia) planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. 2. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach przeznacza się kwotę zł tj. - PKO Oborniki (kredyt) zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) zł Uchwała Nr XLII/309/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2006 r. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między działami: 1. zwiększono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł 2. zmniejszono wydatki w dziale Różne rozliczenia o kwotę zł Dokonano zmian w załącznikach: 1. Wykaz wydatków majątkowych zwiększono o kwotę zł zakupy inwestycyjne zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rogoźnie w kwocie zł. 2. Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w Poszczególnych Latach Realizacji Zadań zmieniono o kwotę zł Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2006 roku Wprowadzono następujące zmiany: zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł zwiększono wydatki o kwotę zł 8

9 i ustalono je na kwotę zł Dokonano zmiany paragrafu 9 i 10 Uchwały Nr XLI/301/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia roku. Dokonano zmian w załącznikach: 1. Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 r. wydatki zwiększono o kwotę zł 2. Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r. plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące zwiększono o kwotę zł Uchwała Nr XLV/335/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2006 roku dochody zwiększono o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł wydatki zwiększono o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Dokonano zmian w załącznikach: 1. W załączniku Nr 3 po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł, natomiast po stronie przychodów wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki w kwocie zł. 2. W załączniku Nr 4 wydatki majątkowe wprowadzono nowe zadania inwestycyjne i dokonano zmian w przyjętych do realizacji zadań. Ogółem wydatki majątkowe zwiększono o kwotę zł. 3. W załączniku Nr 5 zwiększono wydatki na pomoc finansową o kwotę zł 4. W załączniku Nr 6 WPI zmieniono o wydatki majątkowe oraz przyjęto zadanie Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wełna Jaracz Rożnowice do realizacji w 2006 r zł i w 2007 r zł. 5. W załączniku Nr 7 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 rok: plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę zł, plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące zwiększono o kwotę zł. 6. W załączniku Nr 8 GPPiRPAiN zwiększono dochody o zł i wydatki zwiększono o kwotę zł, w tym różnica między dochodami, a wydatkami z roku 2005 o kwotę zł 9

10 7. W 2006 r. zaangażowano wolne środki z 2005 r. w kwocie zł na wykonanie ,97zł. Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2006 roku Wprowadzono następujące zmiany: zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Dochody zwiększono w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie zł (dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) W/w dziale wydatki zwiększono o tą samą kwotę. Jednocześnie dokonano zmiany załącznika Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r. o kwotę zł, po zmianach plan dotacji wynosił zł. Uchwała Nr XLVII/359/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2006 roku zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł W/w uchwałą dokonano następujących zmian: 1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie zł. 2. W załączniku Nr 4 Ogółem wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę zł 3. W załaczniku Nr 5 WPI dokonano zmniejszenia o kwotę zł 4. W załączniku Nr 6 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy zwiększono o kwotę zł i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r. zmniejszono o kwotę 10

11 8.680 zł (zmiana porozumienia z Zarządem Powiatu dotyczącego Gimnazjum Nr 2) 5. W załączniku Nr 7 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych (Kaziopole, Owczegłowy, Laskowo, Ruda) Uchwała Nr XLVIII/365/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2006 roku Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł W/w uchwałą dokonano następujących zmian: 1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie zł. 2. Zwiększono dochody własne o kwotę zł oraz wprowadzono dotacje otrzymane do budżetu w kwocie zł 3. W załączniku nr 4 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę zł - zakup sprzętu komputerowego zmniejszono o kwotę ,- - budowa chodnika przed muzeum w Rogoźnie zwiększono o kwotę 5.000,- 4. W załączniku nr 5 WPI dokonano zmniejszenia o kwotę ,- na w/w zadaniach. 5. W załączniku nr 6 GFOŚ i GW wprowadzono zadanie inwestycyjne wykonanie przyłączy do budynków komunalnych w kwocie ,- 6. W załączniku nr 7 zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 500 zł 7. W załączniku nr 8 - zwiększono dotacje otrzymane do budżetu o kwotę zł oraz zmniejszono dotacje przekazywane z budżetu o kwotę 5.000zł 8. W załączniku nr 9 - dokonano przesunięć wydatków w jednostkach pomocniczych; Parkowo, Ruda, Gościejewo. Studzieniec Uchwała Nr XLIX/372/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006r. 11

12 Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę 1.000zł i ustalono je na kwotę zł W/w uchwałą dokonano następujących zmian: 1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie ,-. 2. Zwiększono dochody własne o kwotę 1.000zł 3. Zwiększono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000zł oraz dokonano przesunięć wydatków miedzy działami, rozdziałami i paragrafami. 4. Zmian dokonano w załącznikach nr: - 3 Plan Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu, - 4 Wykaz wydatków majątkowych - 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - 6 Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonano przesunięć wydatków między paragrafami, - 7 Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę zl dla SP ZOZ w Obornikach na zakup sprzętu. - 8 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy dokonano przesunięć wydatków w sołectwach : Ruda, Budziszewko, Owieczki. Uchwała Nr L/381/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 października 2006r. Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł 1. W załączniku nr 1 wprowadzono następujące dochody: - dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie zł - rekompensatę utraconych dochodów w kwocie ,- - zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 12

13 1.500,- - wprowadzono otrzymaną dotacje na dożywianie dzieci w kwocie ,- 2.W załączniku nr 2 po stronie wydatków wprowadzono kwotę zł z przeznaczeniem na: - wydatki majątkowe kwotę zł - wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych ,- - wydatki na dożywianie dzieci ,- - wydatki bieżące kwotę ,- W związku z w/w zmianami wprowadzono zmiany w załącznikach nr : - 3 Wykaz wydatków majątkowych - 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - 5 Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6 Plan dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy Zarządzenie Nr 125/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 listopada 2006r. Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Wprowadzone dochody dotyczyły: 1. Zwiększenia dotacji w dziale : - Rolnictwo i łowiectwo zł - Oświata i wychowanie zł - Pomoc społeczna zł - Edukacyjna opieka wychowawcza ,- 2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w dotacje oraz dokonano przesunięć wydatków jednostki pomocniczej Gosciejewo. Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 grudnia 2006r. Zwiększono dochody o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł 1. Wprowadzone dochody dotyczyły: - zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę ,- 13

14 - zwiększenia dotacji celowych o kwotę ,- - zwiększenia dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 463,- - otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na spłatę pożyczki z budżetu państwa na realizacje projektu Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I w kwocie zł. 2. W związku z w/w dochodami dokonano zmian w załącznikach: - nr 3 po stronie rozchodów wprowadzono kwotę zł i ustalono nadwyżkę w kwocie zł, - nr 4 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania zlecone zwiększono o kwotę zł - nr 5 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę zł i przekazanych z budżetu Gminy o kwotę 4.357zł na zadania bieżące realizowane przez powiat, - nr 6 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Parkowo i Ruda Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 grudnia 2006r. Zwiększono dochody o kwotę 9.697,-zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę 9.697zł i ustalono je na kwotę zł 1. Po stronie dochodów wprowadzono otrzymaną dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 9.697,- 2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w kwotę oraz dokonano przesunięć środków między działami i rozdziałami i paragrafami. Dokonano zmian w załącznikach: - nr 3 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania zlecone, dokonano przesunięć między paragrafami działu Pomoc społeczna, - nr 4 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę 9.697zł - nr 5 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Parkowo, Owieczki i Studzieniec. Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2006r. 14

15 Zwiększono dochody o kwotę ,-zł i ustalono je na kwotę zł Zwiększono wydatki o kwotę zł i ustalono je na kwotę zł 1. Po stronie dochodów wprowadzono otrzymane dotacje na wypłatę: - obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie zł - pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. w kwocie zł. 2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w zmianę oraz dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami. W/w zmiany spowodowały zmiany w załącznikach: - nr 3 Wykaz wydatków majątkowych Gminy zwiększono wydatki o kwotę 5.000zł na zadaniu Wodociąg Boguniewo Międzylesie na wykonanie projektu wodociągu. - nr 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań zwiększono kwotę zł na w/w zadaniu. - nr 5 Plan dotacji otrzymanych do budżetu na zadania zlecone zwiększono o kwotę zł - nr 6 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę zł - nr 7 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Studzieniec i Pruśce. Po dokonanych zmianach w 2006 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Rogoźna budżet Gminy Rogoźno zaplanowano: Po stronie dochodów zł Po stronie wydatków zł w tym: a) wydatki bieżące zł z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł 15

16 3) dotacje przekazywane z budżetu zł - zadania bieżące zł - b) wydatki majątkowe zł z tego: 1) dotacje przekazywane z budżetu na zadania inwestycyjne zł 16

17 III. Sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % wykonania A. Dochody , ,55 100,19 B. Wydatki , ,69 98,21 B1. Wydatki bieżące , ,44 97,85 B2. Wydatki majątkowe , ,25 99,13 C. Nadwyżka / Deficyt , ,86 X D. Finansowanie , ,24 56,98 D1. Przychody ogółem, z tego: , ,13 99,22 D11. Kredyty i pożyczki w tym: , ,16 99,12 D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:. D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa , ,16 99, , ,27 99,12 D17. Inne źródła w tym: , , D 171. Środki na pokrycie deficytu , ,73 90,85 D2. Rozchody ogółem, z tego: , , D21. spłaty pożyczek i kredytów w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa , , , , , ,

18 Budżet Gminy Rogoźno za 2006 r. wykonany został następująco: dochody wykonano w wysokości ,55 zł co stanowi 100,19 % w stosunku do planu wydatki wykonano w wysokości ,69zł co stanowi 98,21 % w stosunku do planu na planowany deficyt zł wykonano nadwyżkę w wysokości ,86 zł. PRZYCHODY po stronie przychodów zaplanowano kwotę ,00 zł wykonanie ,13 zł, co stanowi 99,22 %. 1) z zaplanowanej do otrzymania w 2006 roku pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na sfinansowanie 22,5 % realizacji projektu pod nazwą Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I w wysokości ,83 zł otrzymano faktycznie ,89zł różnica ,94 zł, dotyczy nie zaliczenia do wydatku kwalifikowanego części robót budowlanych nie ujętych w projekcie w zamian za nie wykonanie 10 studni w stosunku do ilości wykazanych we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Dnia 28 grudnia 2006 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 zawartej dnia r. na ogólną kwotę ,06zł ( w 2005 r. otrzymano ,17 i 2006r ,89zł). 2) z zaplanowanej pożyczki na prefinansowanie programu z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymane z budżetu państwa w 2006 roku jest niższe o kwotę ,08zł z powodów opisanych w punkcie 1. Cały koszt projektu na lata miał wynosić ,57zł, Faktyczne wykonanie wyniosło ,49zł. Zrealizowano w 2005 r. kwotę ,22zł, w planie 2006r. ujęto ,35zł w zaokrągleniu do pełnych złotych zł, otrzymano w 2006r ,27 zł. 18

19 3) w innych źródłach wykazano kwotę ,00 zł po stronie planu a po stronie wykonania ,97 zł. Jest to faktyczna wysokość wprowadzonych przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) z 2005 roku, które zostały zaangażowane na pokrycie deficytu 2006r. w wysokości ,73zł ROZCHODY rozchody wykonano w wysokości 100 %. Na plan ,00 zł, wykonano ,89 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach przeznaczono kwotę ,89 zł tj. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa (pożyczka) ,00 zł Umowa pożyczki Nr 495/0001/Wn15/OW/P zawarta w dniu r. na kwotę ,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Rogoźna, wraz z przepompownią główną i punktem odbioru ścieków dowożonych (etap I). 2. PKO Oborniki (kredyt) ,00 zł Umowa Nr /9/II/3/2003 na kwotę ,00 zł zaciągnięty na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych z 2002 r. 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) ,00 zł Umowa pożyczki Nr 189/P/Po/OW/04 z dnia r. na zadanie pn.: Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap Ia 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) ,00 zł Umowa pożyczki Nr 188/P/Po/OW/04 z dnia r. na zadanie pn.: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parkowie, gm. Rogoźno. 19

20 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) ,00 zł Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia r. na zadanie pn.: Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I (z wyłączeniem etapu Ia). 6. Bank Gospodarstwa Krajowego Piła ,89zł (pożyczka na prefinansowanie) Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów zostało przedstawione załączniku nr 3 do sprawozdania. 20

21 IV. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2006 r. I. Podatki i opłaty ,34 1. Dochody z dzierżawy ziemi 560,27 2. Podatek od nieruchomości ,46 3. Podatek rolny ,17 4. Podatek leśny 964,30 5. Podatek od środków transportowych ,44 6. Podatek od posiadania psów 1.179,20 7. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,30 8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.094,13 9. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 11. Należności z tytułu opłaty planistycznej , ,75 II. Urzędy skarbowe ,13 Razem: ,47 III. Dzierżawa składników majątkowych jst. 500,00 IV. Różne opłaty 200,00 V. Kary umowne ,92 VI. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u ,00 VII. Należności ZAMK-u ,00 VIII. Należności GFOŚiGW ,90 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI (Razem I+II+ III + IV + V + VI + VII + VIII): ,29 W sprawozdaniu Rb-N należności wykazano w wartości nominalnej bez odsetek. Odsetki wymagalne od podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą ,67zł 21

22 Zaliczki alimentacyjne GOPS-u zostały wykazane w 100 % należności zaliczek alimentacyjnych, które przedstawiono w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości zł. Natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwota ,98 zł dotycząca zaliczek alimentacyjnych stanowi 50% należności. 22

23 V. Dochody V1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela: Nazwa Plan dochodów Wykonanie dochodów Tabela 1 % wykonania Ogółem dochody: w tym: , ,55 100,19 1. Subwencje , ,00 100,00 2. Dotacje celowe, rekompensaty utraconych dochodów, oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji pozyskane z innych źródeł , ,28 99,98 a. dotacje celowe , ,39 99,97 b. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,00 c. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł , ,00 91,13 d. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł , ,89 100,00 3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: a. podatek dochodowy od osób fizycznych b. podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 98, , ,00 103, , ,22 49,55 4. Pozostałe dochody , ,05 101,96 23

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo