PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ"

Transkrypt

1 MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51 Dla medycznej szkdy policealnej na podbudowie programowej: liceum og6lnoksztalcaceg0, liceum technicmego MINISTER ZDROWIA I r OPIEKl SPOLECZNEJ I Warszawa 1998

2 Socjologia mgr Zbigniew Kobak Psychologia mgr Bogumila Chrystowska -Jablotiska Pedagogika mgr Zofia Hajdukiewicz Anatomia i fujologia doc. dr hab. Teresa Stariczak Patologia z mrysem klinicmym ehorbb doc. dr hab. Teresa Stariczak Rehabilitacja mgs Zofia Pakula Terapia zajeciowa mgr Chrystowska - Jablotiska Pracownia terapii mjqciowej doc. dr hab. Teresa Stsuiczak Zajqcia praktycme doc. dr hab Taesa Stsuiczak mgr Bogurnila Chrystowska-JaMotiska rngr E1Z;bieta Pisarkiewicz Praktyka zawodowa doc. dr hab. Teresa Stariczak Prace progfamowe prowadzila Kornisja Programowa dla Zawodu Terapeuty Zajeciowego powdana przez Ministxa Zdrowia i Opieki Spdecznej.

3 PLAN NAUCZANIA Medycma Szkda Policealna Zawod: Terapeuta Zajeciowy 322 [15] Podbudowa programowa: liceum og6lnokszta3cqce, licewn techniczne Lp Przedmioty nauczania Semestr I II ( I11 I IV Liczba tygodni nauki Liczba godzin tygodniowo Wychowanie fizycme Socjologia Psychologia Pedagogka Anatolnia i iizjologia Patologia z zarysem klinicznym chorbb Rehabilitacja Terapia zajeciowa Pracownia terapii zajqciowej Zajecia praktyczne*) Praktyka zawodowa w semestrze IV - 3 tygodnie Razem I Liczba godziu tygodniowo w cyklu nauczania 4 2,5 3,5 2, ,5 60 *) W zaleaoici od potrzeb i spec* ksztalcenia w zawodzie, zajecia praktyc,me moga, by6 realizowane w spos6b ciqgly w semestrze I.

4 4 SOC JOLOGIA 1. SKZEGOLOWE CELE KSZTALCENIA W wyruku zorganizowanego procesu ksztalcenia shtchacz powinien umiec: 0 wshak praktyczne zastosowanie wiedzy o zbiorowosciach spdecznych; wykorzystywad wiedzq o zbiorowokiach spdecznych do organizowania pracy z grupami pacjent6w; okre9lac czynniki patologicne wplywajqce na funkcjonowanie gnrp spolecznych; charakteryzowak rolq rodziny jako podstawowej grupy spdecznej; oceniac sytuacjq spdecznq chorych; nawiqzywac kontakt z chorym, jego rodziiq i jego Srodowiskiem zawodowyrn i spdecnym; pomaga6 w ronviqzywaniu sytuacji trudnych; okreslac spdecne przyczyny chor6b; wsp~czestniczy6 w tworzeniu systemu wsparcia spdecznego; wykorzystywak podstawowe zasady i metody socjotechniezne; korzysta6 z literatury fachowej i stosowac terminologiq dyscypliny.

5 2. TRESCI NAUCZANIA Podzial treici nauczania leczenia i rehabilitacji Do dyspozycji nauczyciela Razem Razem w cyklu nauczania Ternat 1: Socjologia jako nauka Socjologia jako nauka, kierunki, narzqdzia badawcze, teorie czl-owieka, kulturowe uwarunkowania zachowari. Ternat 2: Zbiorowoici spoleczne Zbiorowoici spdeczne ze szczegolnym uwzglqdnieniem socjologii malych grup. Rodzina jako podstawowa grupa spdeczna. ZbadaC struktury grup przy zastosowaniu techniki I. L. Moreno (roine moiliwobi modyfikacji tej techniki).

6 Temat 3: spolecznego Patologia iycia spolecmego. Socjotechnika. Rozwiqywac symulowane sytuacje spoleczne (np. rozwiqywanie konfliktu gmpowego). Temat 4: Teoretyczne zaloienia socjologii medycyny Zdrowie i choroba jako problem spoleczny. Spoleczne przyczyny chorob. Temat 5: Spoleczne uwarunkowania procesu leczenia i rehabilitacji Spoleczne uwarunkowania procesu leczenia i rehabilitacji. Stosunki spdeczne w zaktadzie shaby zdrowia. Rola rodziny. Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleiy przeznaczyc na realizacjq tematow nie ujqtych w materide nauczania, a wymkajqcych z rozwoju nauki. 3. UWAGI 0 REALIZACJI Podstawowym zadaniem nauczania socjologii w szkole terapii zajqciowej jest wyposaienie shchacza w takq wiedq i urniejqtnoici ~unoiliwiajqce mu skutecnq organizacje i kierowanie zespdami ludzkimi, w celu przyspieszenia efektow leczenia i rehabilitacji. W wyruku realizacji tregci programowych shchacz powinien wykazywak nastqpujqce postawy: dgenia do podnoszenia swojej wiedzy; gotowosci akceptacji ludzi z roinych Srodowisk spdecmych oraz znajdujqcych siq w roinych sytuacjach zdrowotnych; Program pomyilany zosta3 w ten sposbb, ze naukq w pienvszym semestrze przeznaczono na zapoznanie sluchaczy z podstawowymi pojqciami oraz elementamymi wiadomosciami z socjologii ogolnej. W drugim semestrze ndeiy

7 d-6 naleiy do przedstawienia ustaleri socjologii medycyny i sposobow ich praktycznego wykorzystania w pracy z chorym i jego irodowiskiem. Nauczanie socjologii powinno by6 skorelowane z nauczaniem innych przedmiotow wyldadanych w szkole, jak na przyldad z psychologia, pedagogika, rehabilitacjq oraz z wiodqcym przedmiotem jakim jest terapia zajqciowa. Realizacja tak zaprojektowanego progamu wyrnaga, aby prowadzqcy zajecia daiyl do angaiowania sluchaczy do aktywnego udziah w zajqciach. Wyklad powinien zawierac obok treici teoretycznych opisy sytuacji spdecznych ilustmjqc~ch omawiany temat. W wyldadzie mogq znaleic sie elementy metody serninaryjnej. Shchacze, opracowujqc dany temat na podstawie uzyskanej wiedzy, wlasnycl~ obsenvacji i piimiennictwa fachowego wykorzystujqc informacje prasowe, filmowe i telewizyjne, przedstawiajq go w klasie w formie referatu lub dyskisji. W wykladzie moaa takie wykorzystak obrazy r6inych sytuacji spolecznych pokazywanych przez litera- pi~kna, film dokunentalny lub fabularny. Wainq formq przekazywania wiedzy socjologicznej jest przedyskutowanie problemow spo'recznych ze sluchaczami, do sformdowania przez nich opinii na temat zjawisk spdecznych. Wymaga to umiejqtnego sterowania przez prowadzqcego dyskusje. Bardzo wainym zadaniem nauczyciela jest ewaluacja osiqgniec sluchaczy, tj. sprawdzanie i ocenianie w zakresie wyodrebnionych celow ksztdcenia. Ocenianie powinno miec charakter jakoiciowy i by6 przeprowadzone wg uprzednio sprecyzowanych kryteriow i wymagab. Ogolne kryteria oceny wiadomoici i umiejqtnoici nabytych przez shchacza powinny obejmowak nastqpujqce czynnoici: wykorzystak wiedzq o zbiorowosciach spolecznych Srodowiska do organizowania pracy z gruparni pacjentow; wykorzystak w pracy uwarunkowania Srodowiskowe i kulturowe zachowah chorych; nawivak kontakt z chorym i jego rodzina; zaobsenvowak, zanalizowak przyczyny powstawania konfliktow w grupie i zastosowak skuteczne sposoby ich rozwivania; wsp6lpracowac ze Srodowiskiem w procesie powrotu chorego do doradzik w trudnych sytt~acjach rodzinnych, zawodowych i spolecznych; zapobiec zjawisku pigtnowania i etykietowania chorych; spowodowak zmianq rozumienia przyczyn powstawania chorob; podjqk dzidania na rzecz humanizacji stosunk6w spolecznych w procesie leczenia i rehabilitacji.

8 Wyiej wylnienione kryteria oceniania nauczyciel powinien konsekwentnie stosowak i poinfomowak o nich sh~chacza. Sprawdzanie osiqgniei: sh~cl~aczy moina przeprowadzik w fonnie pisemnej, ustnej oraz zadati praktycznych za pomocq: - pytari problemowych i polecen; - testow dydaktycznych o robej fonnie zadari, np. wielokrotnego wyboru, z luk% uzupelnien, krotkiej wypowiedzi; - ukierunkowanej obserwacji czynnoici shchaczy podczas wykonywania zadah formufowanych przez nauczyciela. Warunkiem prawidlowego sprawdzania i oceniania jest analiza treici nauczania, ktoq naleq przeprowadzik przed podjqciem procesu ksztalcenia. Do prawidowej realizacji programu ksztdcenia konieczne jest posiadanie wlaiciwie wyposaionej w Srodki dydaktyczne sali wykladowej (komplet technicznych irodk6w nauczania). Nauczyciel powinien dysponowak odpowiednim zestawem foliogram6w, przekroczy, tablic, fihnow dydaktycznych oraz bibliotekq bogato wyposaionq w i czasopisma fachowe na potrzeby wlasne i sluchaczy. Tematy 1-3 Przedstawiajqc problelnatykq metod badawczych w socjologii, naleiy zwr6cic uwage na teclmiki nawiwania kontakt6w z chorymi, sposoby prowadzenia rozlnowy i wywiadu. W trakcie wyldadu lnoha zademonstrowak przykladowe kwestionariusze wywiadu i ankietq socjologiczna, Przedstawiajqc problematyke zbiorowoici spokecznych, szczegcilny nacisk naleiy pdoiyc na zagadnienia mikrosocjologiczne dotyczqce malych grup spdecznych, ukazujqc ich znaczenie dla procesu socjalizacji, leczenia, rehabilitacji oraz organizacji zajqk dla chorych. W&e jest przedstawienie problematyki struktury gn~py i mechanizmow psychospolecznych zwivanych z jej funkcjonowaniem. Realimjqc kwiczenia do tego tematu wykorzystujemy technike J. L. Moreno, polegajqcq na zadawaniu badanym czlonkom grupy odpowiednio sformufowanych pytah, np. z kim z twojej grupy chcialbyi wsp6ipracowak przy wykonywaniu zadania? Z uzyskanych wypowiedzi sporzqdzamy tzw. socjogram, kt6ry obrazuje strukturq wpy. Odpowiednio przeksztalcajqc tq metodq moiemy otrzymac odpowiedzi na inne pytania dotyczqce funkcjonowania i organizacji grup spdecznych, np. socjogram hierarchicmy przedstawiajqcy pozycje poszczegolnych osob w grupie bqdk infarmacje na temat spoistoici grupy itp. Do badania wi~kszych zbiorowoici moha wykorzystac tzw. macierz wyborow socjometsycznych.

9 Najwainiejszq grupq spolecq w procesie leczenia, zdrowienia i rehabilitacji jest rodzina, dlatego bardzo waine jest przedstawienie jej Mcji, cech oraz przernian zachodzqcych pod wplywem czynnik6w spolecznych i ekonornicznych. Omawiajqc zagadnienia patologii spolecznej, zwracamy uwagq na takie zjawiska, jak: samobbjstwa, zabbjstwa, alkoholizm. W-ym problemem jest rodzinnego, dlatego wskazujemy przyczyny jej powstawania i sposoby przeciwdzialania. Naleiy podkreslic, ze choroba rbwniei ma wpw na omawiane wyzej zjawiska. Prezentujqc problemy socjotechniki, wskazac na jej praktyczne zastosowanie przy organizacji pracy z gruparni chorych. Na Cwiczeniach z tego zagadnienia moina wykorzystac eksperyment Acha, ukazujqcy wplyw grupy na postrzeganie zjawisk i rzeczy przez jednostkq. Mob r6wniei zainscenizowac sytuacjq konfliktowq i podjqc pr6by budowy scenariusza jej rozwiqzania za pomocq wiedzy socjologicznej, psychologicnej i pedagogicznej uzyskanej w trakcie nauki. Tematy 4-5 Ternaty te majq na celu nauczenie wykorzystywania ustaleri socjologii og6lnej do przyspieszenia powrotu chorych do zdrowia. Ukazujemy, w jaki sposbb czynruki spoleczne i ekonomiczne wpiywajqna powstawanie choroby, jej przebieg i leczenie. Zwracamy uwagq na znaczenie procesu komunikowania siq personelu leczqcego z pacjentem. Tablice, plansze, foliogramy Przeirocza i filmy wg katalogbw: PZWL, Filmosu i Cezasu TaSmy magnetofonowe i video z odpowiednirni nagraniarni (np. z zebrania spolecznoki leczniczej) Prasa, wydawnictwa, ksiqki 1. Grqbowski R.: Rodzina a zdrowie. Koncepcje wzajemnych uwarunkowaxi. Zeszyty Naukowe Politechniki Bialostockiej 1986 nr 7 2. Rodzina a struktura spdeczna. Red. J. Tyszka. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Sokdowska M.: Socjologia medycyny. Warszawa: PZWL 1986

10 4. Studia z socjologii niepelnej sprawnoici. Red. M. Sokolowska. Warszawa: PAN Sokolowska M.: Spoleczne przyczyny choroby. Warszawa: PWN Sokdowska M.: Szpital a pacjenci.,,problemyy' 1987 nr 4 7. Sokolowska M.: Idee zdrowia i choroby w socjologii. W: Spoieczeristwo i socjologia. Ksiega poiwiqcona prof. J.Szczepariskiemu. Red. J. Kulpibska. Warszawa: Ossolineum Szmatka J.: Male struktury spoleczne. Warszawa: PWN Titkow* A.: Zachowania i postawy wobec zdrowia i choroby. Warszawa: PWN 1983 Literature naleg uzupehiac na bieiqco nowyrni pozycjami wydawniczymi.

11 11 PSYCHOLOGIA 1. SZCZEG~EOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu ksztalcenia sh~chacz powinien tuniec: charakteryzowae procesy psychicme; przedstawiak problemy zwiqzane z osobowoiciq czlowieka jako centralnym systemem regulacji; analizowak okresy i fazy rozwoju psychicznego cdowieka; okreilac czynniki zewnqtrzne i wewnqtrme wplywajqce na fimkcjonowanie psychiki czlowieka; charakteryzowac zmiany zachodzqce w psychice cdowieka pod wplywem choroby lub inwalidztwa; nawiqywac kontakt z chorym i jego rodzin% stosowak metody i formy oddzialywania na pacjenta; rozwiagwac problemy zdrowotne, psychologiczne i spdeczne pacjenta; wsp6fpracowac z wielospecjalistycznym zespdem diagnostyczno-leczqcyn. Podzial treici nauczania

12 Temat 1: Wprowadzenie do przedmiotu Przedmiot psychologii. Glbwne kierunki psychologii. Czlowiek jako podrniot. Cele i zadania nauczania przedmiotu. Temat 2: Psychologia og6lna Pojqcie procesbw psychicmych i ich rodzaje. Pojqcie i struktura czynnosci. Nawyki i hmiejgtnoici. Reakcja zlozona. Procesy poznawcze i ich charakterystyka. Obsenvacja jako forma spostrzegania i celowego poznania. Motywacja i emocje jako gl6wne mechanivny regulacji czynnoici czlowieka. OsobowoSC jako centralny system regulacji czlowieka. Problem integracji i dezintegracji czlowieka - podstawowe pojqcia, ksztaltowanie i zmiana postaw. Potrzeby i zadania jako podstawa sarnoregulacji. Istota i czynniki ronvoju psychicmego. Okresy i fazy ronvoju psychicmego: wiek niemowlgcy i poniemowlqcy, wiek szkolny, adolescencja - og6lna charakterystyka z uwzglqdnieniem rozwoju psychomotorycmego, proces6w poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych, osobowosci i sfery spoleczno-moralnej. Psychogerontologia - podstawowe pojqcia, proces starzenia siq, zaburzenia osobowobi i psychicme, metody postqpowania. Konflikt, stres, hstracja - podstawowe pojqcia. Radzenie sobie ze stresem. Psychoterapia - podstawowe pojqcia, wybrane kienmki, cechy osobowosci terapeuty, spolecznosc terapeutycma, formy oddzialywania psychoterapeutycznego. Poj~cie zdrowia psychicmego i higieny psychicmej. Promocja zdrowia psychicmego. Psychologicme metody poznawania czlowieka: rozmowa i wywiad, obserwacja. 1. ZaprojektowaC scenariusz rozmowy psychologicznej. 2. PrzeprowadziC rozmowg psychologicznq. 3.ZebraC wywiad psychologiczny. 4. Przeprowadzid obsenvacj~.

13 Temat 3: Psychologia kliniczna Przedmiot i zadania psychologii klinicznej. Og6lna charakterystyka Srodowiska lecniczego. Charalcterystyka sytuacji czlowieka chorego, hospitalizowanego, leczonego. W$yw choroby na stan psychicmy pacjenta - reakcje pacjenta na chorobq, ich uwarunkowania. Sposoby zmagania siq z chorobq. Psychopatologicme nastqpstwa choroby. Psychologicme nastqpstwa chor6b przewleklych. Pacjent umierajqcy. Wplyw stanu psychicznego na chorobq - koncepcja psychosomatyczna i cerebrowisceralna. Blqdy jatrogenne - rodzaje, przyczyny blqd6w i ich nastqpstwa. 1. PrzekazywaC w prawidlowy spos6b informacje pacjentowi. 2. PrzygotowaC pacjenta do wykonywania terapii zaj~ciowej jako jednego z dzial~ rehabilitacyjnych. 3. AnaliiowaC schemat: stosunek pacjent - zesp61 diagnostyczno-leczqcy. Metody i fonny oddzialywania na pacjenta: oddziatywanie posrednie - tworzenie wlasciwej atmosfery, udzielanie wskaz6wek. Oddzialywanie bezposrednie - metody oddzialywania werbalnego, terapia zachowania, terapia praca, muzykoterapia, biblioterapia, terapia neuropsychologiczna. 1.ZaprojektowaC scenariusz rozmowy psychologicmej dla r6inych grup wiekowych i r6bych grup chorobowych. 2. ZaprojektowaC i przeprowadzik wywiad psychologicmy. 3. Przeprowadzid: rozmowq z pacjentem pediatrycznyrn i dorosiym. Psychologiczne skutki niepelnosprawnogci. Czynmki determinujqce zachowanie siq odb niepehosprawnych. Czynniki warunkujqce przystosowanie siq do inwalidztwa, do iycia w spoieczehtwie,do pracy. Metody psychologicme postqpowania z inwalidami. Postawy otoczenia wobec os6b niepehosprawnych. Rehabilitacja psychologicma dzieci z upobledzeniami umysl.owymi, z uszkodzeniami motorycmymi, z chorobami przewleklymi, z chorobami somatycznymi, z chorobami psychosomatycznymi. Rehabilitacja psychologicma inwalid6w wzroku, shchu, ghchoniewidomych. Rehabilitacja psychologicma os6b z chorobq alkoholowa, narkoman6w i lekoman6w.

14 1. PosfugiwaC siq sprzetem ulatwiajqcym iycie, zwlaszcza dla niewidomych i ghchoniemych. 2. StosowaC podstawowe formy wspqracy z pacjentem niedowidzqcym, niewidomym, ghchoniemym, ghchoniewidzqcym i upoiledzonym umyslowo. Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleiy przemczyc na ternaty nie objqte programem nauczania, a wynikajqce z romoju nauki. Program przedmiotu psychologia ma za zadanie przygotowac shchaczy do kontaktu z dntgirn czlowiekiem w specj.ficznej sytuacji plac6wki ochrony zdrowia lub pomocy spolecmej. Szczeg6iowy zapis cel6w ksztalcenia obejmuje wiadomobi i umiejetnoici oraz wlaiciwe postawy, kt6re powinny zostac uksztahowane i romijane w pracy zawodowej. W wyniku realizacji programu nauczania shchacz powinien wykazywac postawy: uczciwosci i sprawiedliwobi; odpowiedzialnosci za stan wlasnej wiedzy i umiejqtnoici praktycznych; empatycmego stosunku do chorych i podopiecznych; akceptacji, tolerancji i poszanowania zachowah pacjent6w; syntonicmego kontaktu z otoczeniem; odpowiedzialnoici za skutki wlasnych zachowah w kontakcie z hgim czlowiekiem; wrailiwos'ci na zaburzenia kontakt6w w grupie wspqracownik6w. Terapeuta zajqciowy styka siq z czlowiekiem choryrn i niepdnosprawnym oraz innymi czlonkami zesph diagnostyczno - terapeutycmego. Trebi przekazywane w ramach przedmiotu powinny zapobiegac dehurnanizacji tych kontakt6w. Nauczanie psychologii powinno icis'le korelowac z takimi przedmiotami, jak: pedagogika, socjologia, rehabilitacja i terapia zajqciowa. Dob6r i umad trebi obejmuje wiadomosci og6lne z psychologii oraz zagadnienia zwiqane z psychologiq klinicmq. Nauczyciel realizujqcy program z psychologii powinien zapomad siq z opisem zawodu terapeuty zajqciowego, wykazem umiejqtnoici zawodowych oraz dokonac anahzy tres'ci programu nauczania i wykazu umiejqtnosci, kt6re powinien opanowad shchacz w wyniku

15 realizacji programu. UmiejqtnoSci zawarte w programie powinny by6 r6wniez przedstawione sluchaczom. Rozbudzenie zainteresowania przedmiotem na poczqtku nauczania wzmocni skutecznosd uczenia siq. W dobome metod nauczania, naleiy preferowak metody aktywizujqce. ~wiczenia, M6e mob pmeprowadzit w warunkach naturalnych powinny stwarzak sytuacje wymagajqce od sluchacza samodzielnego, twbrczego myslenia i postawy poznawczej oraz rozwislzywania problem6w os6b niepehosprawnych. Naleiy wyrabiak umiejqtnoib komunikowania siq z drugim czlowiekie& przydatnq w kontakcie z pacjentem oraz umiejqtnosc zbierania informacji istotnych w procesie leczenia. Prawidlowa realizacja materialu nauczania wymaga ilustrowania omawianych temat6w odpowiednio dobranymi przykladami z pracy zawodowej codziennego, uzupelnionymi piimiennictwem. Bardzo waknym zadaniem nauczyciela jest ewaluacja osiqgniqk sluchaczy, tj. sprawdzanie i ocenianie w zakresie wyodr~bnionych cel6w ksztalcenia. Ocenianie powinno mied charalcter jakosciowy i by6 przeprowadzone wedfug uprzednio sprecyzowanych kryteri6w i wymagah Oghlne kryteria oceny wiadomobi i urniejqtnosci nabytych przez shchacza powinny obejmowak nastqpujqce czynnogci: wykorzystat wiedzq zaw- w tregciach ksztalcenia w pracy z pacjentem, nawiqak wlaiciwy kontakt z chorym i jego Srodowiskiem, zinterpretowat zmiany zachodzqce u czlowieka pod wplywem choroby i przeciwdzialab im za pomocq Srodk6w i metod oddzialywania wychowawczego i psychoterapeutycznego; rozwinqt u czlowieka czasowo lub trwale poszkodowanego na zdrowiu zdolnoici do samodzielnego iycia; zanalizowad przyczyny i skutki biqd6w jatrogennych; zastosowad zasady psychologii we wsp6lpracy z innymi czlonkami zespoh diagnostyczno-terapeutycznego; unikr~k wypowiedzi i zachowari, mogqcych wywierak ujernny wplyw na przebieg choroby i procesu leczenia pacjenta; zanalizowad przyczyny wlasnych, negatywnych emocji w kontakcie z pacjentem; skorzystac z literatmy fachowej i innych ir6del informacji; poslugiwak siq profesjonalnym jqzykiem danej grupy specjalist6w; zastosowat poprawnie poznane metody psychologiczne i formy oddzialywah Wyiej wymienione kryteria oceniania nauczyciel powinien konsekwentnie stosowat i poinformowak o nich sluchacza. Sprawdzanie osiilgniqd sluchaczy moina przeprowadzid w formie pisemnej, ustnej oraz zadari pralctycznych za pomocq:

16 - pytari problemowych i polecen; - testow dydaktycznych o rohej forrnie zadari, np. wielokrotnego wyboru, z luk% uzupelnien, krotkiej wypowiedzi; - ukierunkowanej obserwacji czynnoici sluchaczy podczas wykonywania zadari formuiowanych przez nauczyciela. Warunkiem prawidlowego sprawdzania i oceniania jest analiza treici nauczania, ktorq naleiy przeprowadzic przed podjeciem procesu ksztalcenia. Konfrole postqpow w nauce naleiy przeprowadzak systematycznie, co pozwoli na uchwyc&e partii materialu niezrozumialych dla sluchacza. Dla prawidlowej realizacji programu nauczania zajecia naleiy prowadzik w dobrze wyposaionej w irodki dydaktyczne sali wykladowej, zai Cwiczenia w rownie dobrze wyposaionych salach cwiczen. Nauczyciel powinien dysponowak zestawem przekroczy, fihnow dydaktycznych, albumow, taim z nagraniami oraz posiadak biblioteczke podrqcznq wyposaionq w literature i czasopisma fachowe. Tematy 1-2 Naleiy zapomat sluchacza z podstawowymi pojqciarni i zasadami przyjqtymi w psychologii. Wiedza psychologiczna zawarta w tej czeici zajek powinna przyczynik sie do wyksztdcenia wtaiciwego spostrzegania, rozumienia i komunikowania siq z innymi lu&. Stqd tez waine jest, by ukazac istote procesow w rozwoju cdowieka i komunikowania sie ze irodowiskiem. Istotne jest zwrocenie uwagi na rodzaje czynmkow i ich role w ksztaltowaniu osobowoki czlowieka i wynikajqce z osobowoici postawy w stosunku do siebie i otoczenia. Szczegolnie naleiy zwr6cik uwage na zaburzenia osobowoici i trudnoici w przystosowaniu siq cdowieka do otoczenia. Realizujqc temat zawarty w materiale nauczania: konflikt, stres, hsfracja, proponuje sie mocic uwage sluchaczy na formy i rodzaje zabaw w poszczegoinych grupach wiekowych, jako czynnikow rozwoju procesbw poznawczych emocjonalno - motywacyjnych i uspolecznienia dziecka oraz jako podstawowej formy terapii zajeciowej w wieku romojowym. Z zakresu psychogerontologii - shchacz powinien poznak przebieg procesu starzenia siq, straty ponoszone w wymku staroici, potrzeby ludzi starych oraz zaburzenia wyst~pujqce w okresie staroici. Szczegolnie naleky zwrocic uwage na zapoznanie sluchaczy z podstawowymi metodami postepowania leczniczego i terapeutycznego w odniesieniu do tej gnrpy wiekowej. Ornawiajqc temat zdrowie psychiczne i higiena psychiczna, sluchacz powinien nauczyk sie rozpoznawak mechanizmy obronne wystepujqce u cztowieka

17 w wymku stresu i sytuacji trudnych, frustracyjnych oraz wskazad sposoby przezwyciq2ania tych sytuacji. Przedstawiajqc metody poznawania czlowieka, naleiy poloiyc szczegblny nacisk na zasady kierowania rounowq i wywiadem oraz staranne przygotowanie siq do tych metod, z uwzgl~dnieniem potrzeb pacjentalub podopiecznego. Naleiy zwr6cic uwagq na znaczenie umiejqtnoici siuchania. Temat 3 W dziale tym tresci ksztdcenia obejmujqzagadnienia psychologii kliicmej - jako nauki zajmujqcej siq cziowiekiem choryrn lub niepehosprawnym oraz jego problemami natury zdrowotnej i psychologicznej. Wiedza z tego zakresu powinna przyczynic sig do pehego zrozumienia pacjentaw chorobie, nauczyd umiejqtnoici nawiwania kontaktu z pacjentem oraz wyrabiania prawidlowej postawy wobec ludzi chorychi inwalidbw. Siuchacz powinien wynie96 z zajqd przekonanie, ie niejednokrotnie przykre zachowanie pacjenta jest w duiej rnierze skutkiem choroby. Powinien rbwniez posiqs6 umiej~tnosci takiego kontaktowania siq z pacjentem, by nie pogl~biai: jui istniejqcych zmian w sferze funkcjonowania psychicznego. Wskazane jest, by siuchacz zrozumial r6\nnie2: mechanizmy wfasnych negatywnych emocji w kontakcie z chorym, co pozwoli na ~gcieniekontrolowanych zachowd. Przedstawiajqc temat metody i formy actdzieania na pacjenta, naleiy poloqc nacisk na nastqpstwa blqd6w jatrogennychpope~onych przez personel medyczny oraz uczulic sluchaczy na skutki tych blgdbw. Przedstawiajqc temat psychologicme skutki niepehosprawnosci, szczeg6lny nacisk naleiy poloiyd na zasady kierowaniarozmow~ z osobq chorq lub niepeinosprawnq oraz rolq obsenvacji pacjenta. Naleiy takze wykaza6, jak waine w procesie leczenia jest wysiuchiwanie, zachqcanie i mobilizowanie pacjenta. Realizujqc pozostaie ternaty naleq pdoiyb nacisk na niepehosprawnosc jako czynmk permanentnie stresujqcy i ograniczajqcy aktywnosc Eqcznq i psychicma, Naleiy wskazai: sposoby rehabilitacji ukierunkowane na stymulowanie funkcji zast~pczych, a takie pobudzenie zachowanych funkcji fizycznych i psychicmych. 4. PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE Tablice, schematy, plansze TaSmy z nagraniami Albumy Przeirocza i filmy wediug katalogu: PZWL, Cezasu, Filmosu.

18 5. LITERATURA 1. Aleksandrowicz J.: Nie ma nieuleczalnie chorych. Warszawa: Iskry Ciekiera C.: Toksykomania. Warszawa: PWN Dqbrowski K.: Trud istnienia. Warszawa: WP Falicki Z.: Zespoly psychopatologicme w medycynie. Stan psychiczny chorego somatycznie. Warszawa: PZWL Gerstmmn S.: Podstawy psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Lbdzkiego Gerstmann S.: Podstawy psychologii konkretnej. Warszawa: PWN Krotochvil S.: Psychoterapia. Warszawa: PWN Mika S.: Psychologia spoleczna. Warszawa: PWN Murray J. E.: Motywacje i uczucia. Warszawa: PWN Pitt B.: Psychogeriatria. Warszawa: PZWL Psychologia romojowa dzieci i dodzieq. Red. M. Zebrowska. Warszawa: PWN Siek S.: OsobowoSC. Warszawa: ATK Tomaszewski T.: Psychologia jako nauka o czlowieku. Warszawa: KiW 1987 Literaturq naleiy aktualizowac na bieiqco nowymi pozycjami wydawniczymi.

19 19 PEDAGOGIKA 1. SZCZEGOLOWE CELE KSZTA3LCENIA W wyillku zorganizowanego procesu ksztalcenia sluchacz powinien urnie6: definiowak podstawowe zagadnienia z pedagogiki; okresla6 teoretyczne podstawy wychowania,ze szczeg6lnym uwzglednieniem roli wlasnej aktywnosci czlowieka oraz wplywu Srodowiska spolecznego na osoby niepehosprawne; nawislzywac kontakt z chorym i jego Srodowiskiem; przeprowadza6 wywiad grodowiskowy; analiiowa6 potrzeby os6b niepehosprawnych; planowa6 i opracowywa6 formy prowadzenia oswiaty zdrowotnej; analizowa6 cele i zadania rehabilitacyjne w zaleinoici od profilu plac6wki opiekuriczej; planowa6 spos6b spqdzania czasu wolnego przez ludzi niepehosprawnych; stosowa6 zdobyh wiedzq dotycz~c~proces6wychowania i nauczania w pracy z niepefnosprawnymi.

20 20 2. TRESCI NAUCZANIA Podzid tresci nauczania o wychowaniu czlowieka - nauki Temat 1: Pedagogika jako nauka o wychowaniu czlowieka - nauki wsp6ldzialajqce Pojgcie pedagogh. Pedagogka a nauki wsp~dzialajqce. 1. ZaprojektowaC scenariusz wywiadu - dokonak pomiaru Srodowiska wychowawczego lub przeprowadzic obsenvacjq. 2. OpracowaC formy oiwiaty zdrowotnej z wykorzystaniem Srodkow audiowizualnych - wykazac role terapeuty zajqciowego. Temat 2: Teoria i metodyka wychowania oraz dydaktyka Wychowanie jako zjawisko spdeczne. Podstawowe teorie i metody wychowawcze. Pedagogka a prakseologia. Podstawy dydaktyki medycnej.

21 1. Analizowad zachowania wsp~czestnik6w inscenizacji ich wzajemnego oddzialywania w malej grupie sluchaczy. 2. Zastosowad Srodki audiowizualne w dowolnie wybranej dyskusji lub filmie - ocenid ich przydatnosd w uczeniu siq. Temat 3: Pedagogika specjalna Pojqcia i zadania pedagogiki specjalnej. 1. Analizowad cele i zadania rehabilitacyjne skierowane na dzieci, dodziez lub doroslych w dzialalnoici zwiedzanej plac6wki (wycieczka). 2. Opracowad fomy rehabilitacji inwalid6w lub dzieci niepelnosprawnych w hospitalizowanej plac6wce (wycieczka). 3. ZaplanowaC rhe formy wypoczynku ludzi niepelnosprawnych (wycieczka). Temat 4: Pedagogika rewalidacyjna Pojqcia i zadania pedagogiki rewalidacyjnej. Sporz~dzid sprawozdanie z hospitacji zajqd w plac6wce rewalidacyjnej - analizowaf; objawy nieprzystosowania (wycieczka). Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleiy przeznaczyc na tematy nie objqte programem nauczania a wynikajqce z rozwoju nauki. 3. WAG1 0 REALIZACJI Program przedmiotu pedagogika ma za zadanie przygotowai siuchaczy do stosowania wiedzy z zalcresu proces6w wychowania i nauczania w pracy terapeutycznej z niepehosprawnymi oraz ich Srodowiskiern. Wiedza pedagogiczna powinna przyczynid siq do wyksztalcenia u shchaczy umiejqtnoici planowanego, systematycznego, celowego dziafania w zespole terapeutycznym.

22 W wyniku realizacji programu nauczania sluchacz powinien wykazywac postawy: odpowiedzialnoici za sku% zachowaii w kontaktach z drugim czlowiekiem; odpowiedzialnoici za poziom wlasnej wiedzy oraz gotowoici i checi do systematycznego uczenia siq; empatycnego stosunku do podopiecznych; tolerancji i poszanowania zachowari os6b niepehosprawnych. Nauczanie przedmiotu powinno by6 icidle skorelowane z trebiami przedmiotdw psychologia, socjologia, rehabilitacja oraz terapia zajeciowa w celu uniknigcia zbednych powtdrzen. Dob6r i &lad treici obejmuje wiadomos'ci z zakresu pedagogiki og6lnej i specjalnej z naciskiem na prag z malq grupq i ludimi niepehosprawnymi. Nauczyciel ma mozliwoic zmiany kolejnos'ci realizowanych tredci w zaleinoici od korelacji z innymi przedmiotami. W czasie realizacji prograrnu nauczania naleiy stosowac metody aktywiijqce sluchaczy. Zajecia teoretyczne, jak i Cwiczenia powinny stwarza6 sytuacje wymagajqce od shchaczy sarnodzielnego tw6rczego myilenia i aktywnej postawy poznawczej, nauczy6 dostrzega6 problemy os6b niepehosprawnych oraz ronviqzywa6 je, przyjmujqc rdine teoretyczne warianty. Szerokie sformulowanie temat6w ma za zadanie ulatwi6 nauczycielowi samodzielne okredlenie wiedzy, jakq shchacze mogqpercepowa6, uwzgl~dniajqc koniecznoid przybliienia tresci pedagogicznych na uiytek zawodu terapeuty zajqciowego. Wiele uwagi naleiy poiwigci6 na zapoznanie sluchaczy ze sprzqtem audiowizualnym oraz celowym wykorzystywaniem tego sprzetu w pracy z niepebosprawnymi. W drugim semestrze program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauki o cztowieku niepehosprawnym wyrnagajqcym od shchacza poznania i zrozumienia problem6w specyficznych dla ludzi dotknietych kalectwem. Wiedza z tego zakresu powinna ulatwi6 kontakt terapeuty z pacjentem niepehosprawnym. Prawidlowa realizacja tresci ksztalcenia wymaga ilustrowania omawianych zagadnieri odpowiednio dobranymi przykl-adarni z pracy zawodowej i iycia codziennego, uzupelnionymi wskazanym piimiennictwem przedmiotu lub filmem. Szczeg6lnie zalecane sq filmy dydaktyczno-wychowawcze mivane tematycznie z przystosowaniem do iyeia ludzi niepehosprawnych. Czqste wykorzystanie sprqtu audiowizualnego na lekcjach pozwoli sluchaczom na lepsze jego poznanie. Proponuje siq realizacjq kwiczeri z dziah II na podstawie materialu przygotowanego przez sluchaczy Cjedno zadanie do wybom).

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] z Zatwierdzam PODSEKRETHR TANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa

Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Magdalena Drozdowicz Nr albumu: 9284 Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa Praca licencjacka na kierunku: turystyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Hrubieszów 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek SPIS TREŚCI: 1. Wstęp.......5 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście aktualnych przepisów prawnych 7 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zasady stosowane w terapii pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo