PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ"

Transkrypt

1 MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51 Dla medycznej szkdy policealnej na podbudowie programowej: liceum og6lnoksztalcaceg0, liceum technicmego MINISTER ZDROWIA I r OPIEKl SPOLECZNEJ I Warszawa 1998

2 Socjologia mgr Zbigniew Kobak Psychologia mgr Bogumila Chrystowska -Jablotiska Pedagogika mgr Zofia Hajdukiewicz Anatomia i fujologia doc. dr hab. Teresa Stariczak Patologia z mrysem klinicmym ehorbb doc. dr hab. Teresa Stariczak Rehabilitacja mgs Zofia Pakula Terapia zajeciowa mgr Chrystowska - Jablotiska Pracownia terapii mjqciowej doc. dr hab. Teresa Stsuiczak Zajqcia praktycme doc. dr hab Taesa Stsuiczak mgr Bogurnila Chrystowska-JaMotiska rngr E1Z;bieta Pisarkiewicz Praktyka zawodowa doc. dr hab. Teresa Stariczak Prace progfamowe prowadzila Kornisja Programowa dla Zawodu Terapeuty Zajeciowego powdana przez Ministxa Zdrowia i Opieki Spdecznej.

3 PLAN NAUCZANIA Medycma Szkda Policealna Zawod: Terapeuta Zajeciowy 322 [15] Podbudowa programowa: liceum og6lnokszta3cqce, licewn techniczne Lp Przedmioty nauczania Semestr I II ( I11 I IV Liczba tygodni nauki Liczba godzin tygodniowo Wychowanie fizycme Socjologia Psychologia Pedagogka Anatolnia i iizjologia Patologia z zarysem klinicznym chorbb Rehabilitacja Terapia zajeciowa Pracownia terapii zajqciowej Zajecia praktyczne*) Praktyka zawodowa w semestrze IV - 3 tygodnie Razem I Liczba godziu tygodniowo w cyklu nauczania 4 2,5 3,5 2, ,5 60 *) W zaleaoici od potrzeb i spec* ksztalcenia w zawodzie, zajecia praktyc,me moga, by6 realizowane w spos6b ciqgly w semestrze I.

4 4 SOC JOLOGIA 1. SKZEGOLOWE CELE KSZTALCENIA W wyruku zorganizowanego procesu ksztalcenia shtchacz powinien umiec: 0 wshak praktyczne zastosowanie wiedzy o zbiorowosciach spdecznych; wykorzystywad wiedzq o zbiorowokiach spdecznych do organizowania pracy z grupami pacjent6w; okre9lac czynniki patologicne wplywajqce na funkcjonowanie gnrp spolecznych; charakteryzowak rolq rodziny jako podstawowej grupy spdecznej; oceniac sytuacjq spdecznq chorych; nawiqzywac kontakt z chorym, jego rodziiq i jego Srodowiskiem zawodowyrn i spdecnym; pomaga6 w ronviqzywaniu sytuacji trudnych; okreslac spdecne przyczyny chor6b; wsp~czestniczy6 w tworzeniu systemu wsparcia spdecznego; wykorzystywak podstawowe zasady i metody socjotechniezne; korzysta6 z literatury fachowej i stosowac terminologiq dyscypliny.

5 2. TRESCI NAUCZANIA Podzial treici nauczania leczenia i rehabilitacji Do dyspozycji nauczyciela Razem Razem w cyklu nauczania Ternat 1: Socjologia jako nauka Socjologia jako nauka, kierunki, narzqdzia badawcze, teorie czl-owieka, kulturowe uwarunkowania zachowari. Ternat 2: Zbiorowoici spoleczne Zbiorowoici spdeczne ze szczegolnym uwzglqdnieniem socjologii malych grup. Rodzina jako podstawowa grupa spdeczna. ZbadaC struktury grup przy zastosowaniu techniki I. L. Moreno (roine moiliwobi modyfikacji tej techniki).

6 Temat 3: spolecznego Patologia iycia spolecmego. Socjotechnika. Rozwiqywac symulowane sytuacje spoleczne (np. rozwiqywanie konfliktu gmpowego). Temat 4: Teoretyczne zaloienia socjologii medycyny Zdrowie i choroba jako problem spoleczny. Spoleczne przyczyny chorob. Temat 5: Spoleczne uwarunkowania procesu leczenia i rehabilitacji Spoleczne uwarunkowania procesu leczenia i rehabilitacji. Stosunki spdeczne w zaktadzie shaby zdrowia. Rola rodziny. Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleiy przeznaczyc na realizacjq tematow nie ujqtych w materide nauczania, a wymkajqcych z rozwoju nauki. 3. UWAGI 0 REALIZACJI Podstawowym zadaniem nauczania socjologii w szkole terapii zajqciowej jest wyposaienie shchacza w takq wiedq i urniejqtnoici ~unoiliwiajqce mu skutecnq organizacje i kierowanie zespdami ludzkimi, w celu przyspieszenia efektow leczenia i rehabilitacji. W wyruku realizacji tregci programowych shchacz powinien wykazywak nastqpujqce postawy: dgenia do podnoszenia swojej wiedzy; gotowosci akceptacji ludzi z roinych Srodowisk spdecmych oraz znajdujqcych siq w roinych sytuacjach zdrowotnych; Program pomyilany zosta3 w ten sposbb, ze naukq w pienvszym semestrze przeznaczono na zapoznanie sluchaczy z podstawowymi pojqciami oraz elementamymi wiadomosciami z socjologii ogolnej. W drugim semestrze ndeiy

7 d-6 naleiy do przedstawienia ustaleri socjologii medycyny i sposobow ich praktycznego wykorzystania w pracy z chorym i jego irodowiskiem. Nauczanie socjologii powinno by6 skorelowane z nauczaniem innych przedmiotow wyldadanych w szkole, jak na przyldad z psychologia, pedagogika, rehabilitacjq oraz z wiodqcym przedmiotem jakim jest terapia zajqciowa. Realizacja tak zaprojektowanego progamu wyrnaga, aby prowadzqcy zajecia daiyl do angaiowania sluchaczy do aktywnego udziah w zajqciach. Wyklad powinien zawierac obok treici teoretycznych opisy sytuacji spdecznych ilustmjqc~ch omawiany temat. W wyldadzie mogq znaleic sie elementy metody serninaryjnej. Shchacze, opracowujqc dany temat na podstawie uzyskanej wiedzy, wlasnycl~ obsenvacji i piimiennictwa fachowego wykorzystujqc informacje prasowe, filmowe i telewizyjne, przedstawiajq go w klasie w formie referatu lub dyskisji. W wykladzie moaa takie wykorzystak obrazy r6inych sytuacji spolecznych pokazywanych przez litera- pi~kna, film dokunentalny lub fabularny. Wainq formq przekazywania wiedzy socjologicznej jest przedyskutowanie problemow spo'recznych ze sluchaczami, do sformdowania przez nich opinii na temat zjawisk spdecznych. Wymaga to umiejqtnego sterowania przez prowadzqcego dyskusje. Bardzo wainym zadaniem nauczyciela jest ewaluacja osiqgniec sluchaczy, tj. sprawdzanie i ocenianie w zakresie wyodrebnionych celow ksztdcenia. Ocenianie powinno miec charakter jakoiciowy i by6 przeprowadzone wg uprzednio sprecyzowanych kryteriow i wymagab. Ogolne kryteria oceny wiadomoici i umiejqtnoici nabytych przez shchacza powinny obejmowak nastqpujqce czynnoici: wykorzystak wiedzq o zbiorowosciach spolecznych Srodowiska do organizowania pracy z gruparni pacjentow; wykorzystak w pracy uwarunkowania Srodowiskowe i kulturowe zachowah chorych; nawivak kontakt z chorym i jego rodzina; zaobsenvowak, zanalizowak przyczyny powstawania konfliktow w grupie i zastosowak skuteczne sposoby ich rozwivania; wsp6lpracowac ze Srodowiskiem w procesie powrotu chorego do doradzik w trudnych sytt~acjach rodzinnych, zawodowych i spolecznych; zapobiec zjawisku pigtnowania i etykietowania chorych; spowodowak zmianq rozumienia przyczyn powstawania chorob; podjqk dzidania na rzecz humanizacji stosunk6w spolecznych w procesie leczenia i rehabilitacji.

8 Wyiej wylnienione kryteria oceniania nauczyciel powinien konsekwentnie stosowak i poinfomowak o nich sh~chacza. Sprawdzanie osiqgniei: sh~cl~aczy moina przeprowadzik w fonnie pisemnej, ustnej oraz zadati praktycznych za pomocq: - pytari problemowych i polecen; - testow dydaktycznych o robej fonnie zadari, np. wielokrotnego wyboru, z luk% uzupelnien, krotkiej wypowiedzi; - ukierunkowanej obserwacji czynnoici shchaczy podczas wykonywania zadah formufowanych przez nauczyciela. Warunkiem prawidlowego sprawdzania i oceniania jest analiza treici nauczania, ktoq naleq przeprowadzik przed podjqciem procesu ksztalcenia. Do prawidowej realizacji programu ksztdcenia konieczne jest posiadanie wlaiciwie wyposaionej w Srodki dydaktyczne sali wykladowej (komplet technicznych irodk6w nauczania). Nauczyciel powinien dysponowak odpowiednim zestawem foliogram6w, przekroczy, tablic, fihnow dydaktycznych oraz bibliotekq bogato wyposaionq w i czasopisma fachowe na potrzeby wlasne i sluchaczy. Tematy 1-3 Przedstawiajqc problelnatykq metod badawczych w socjologii, naleiy zwr6cic uwage na teclmiki nawiwania kontakt6w z chorymi, sposoby prowadzenia rozlnowy i wywiadu. W trakcie wyldadu lnoha zademonstrowak przykladowe kwestionariusze wywiadu i ankietq socjologiczna, Przedstawiajqc problematyke zbiorowoici spokecznych, szczegcilny nacisk naleiy pdoiyc na zagadnienia mikrosocjologiczne dotyczqce malych grup spdecznych, ukazujqc ich znaczenie dla procesu socjalizacji, leczenia, rehabilitacji oraz organizacji zajqk dla chorych. W&e jest przedstawienie problematyki struktury gn~py i mechanizmow psychospolecznych zwivanych z jej funkcjonowaniem. Realimjqc kwiczenia do tego tematu wykorzystujemy technike J. L. Moreno, polegajqcq na zadawaniu badanym czlonkom grupy odpowiednio sformufowanych pytah, np. z kim z twojej grupy chcialbyi wsp6ipracowak przy wykonywaniu zadania? Z uzyskanych wypowiedzi sporzqdzamy tzw. socjogram, kt6ry obrazuje strukturq wpy. Odpowiednio przeksztalcajqc tq metodq moiemy otrzymac odpowiedzi na inne pytania dotyczqce funkcjonowania i organizacji grup spdecznych, np. socjogram hierarchicmy przedstawiajqcy pozycje poszczegolnych osob w grupie bqdk infarmacje na temat spoistoici grupy itp. Do badania wi~kszych zbiorowoici moha wykorzystac tzw. macierz wyborow socjometsycznych.

9 Najwainiejszq grupq spolecq w procesie leczenia, zdrowienia i rehabilitacji jest rodzina, dlatego bardzo waine jest przedstawienie jej Mcji, cech oraz przernian zachodzqcych pod wplywem czynnik6w spolecznych i ekonornicznych. Omawiajqc zagadnienia patologii spolecznej, zwracamy uwagq na takie zjawiska, jak: samobbjstwa, zabbjstwa, alkoholizm. W-ym problemem jest rodzinnego, dlatego wskazujemy przyczyny jej powstawania i sposoby przeciwdzialania. Naleiy podkreslic, ze choroba rbwniei ma wpw na omawiane wyzej zjawiska. Prezentujqc problemy socjotechniki, wskazac na jej praktyczne zastosowanie przy organizacji pracy z gruparni chorych. Na Cwiczeniach z tego zagadnienia moina wykorzystac eksperyment Acha, ukazujqcy wplyw grupy na postrzeganie zjawisk i rzeczy przez jednostkq. Mob r6wniei zainscenizowac sytuacjq konfliktowq i podjqc pr6by budowy scenariusza jej rozwiqzania za pomocq wiedzy socjologicznej, psychologicnej i pedagogicznej uzyskanej w trakcie nauki. Tematy 4-5 Ternaty te majq na celu nauczenie wykorzystywania ustaleri socjologii og6lnej do przyspieszenia powrotu chorych do zdrowia. Ukazujemy, w jaki sposbb czynruki spoleczne i ekonomiczne wpiywajqna powstawanie choroby, jej przebieg i leczenie. Zwracamy uwagq na znaczenie procesu komunikowania siq personelu leczqcego z pacjentem. Tablice, plansze, foliogramy Przeirocza i filmy wg katalogbw: PZWL, Filmosu i Cezasu TaSmy magnetofonowe i video z odpowiednirni nagraniarni (np. z zebrania spolecznoki leczniczej) Prasa, wydawnictwa, ksiqki 1. Grqbowski R.: Rodzina a zdrowie. Koncepcje wzajemnych uwarunkowaxi. Zeszyty Naukowe Politechniki Bialostockiej 1986 nr 7 2. Rodzina a struktura spdeczna. Red. J. Tyszka. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Sokdowska M.: Socjologia medycyny. Warszawa: PZWL 1986

10 4. Studia z socjologii niepelnej sprawnoici. Red. M. Sokolowska. Warszawa: PAN Sokolowska M.: Spoleczne przyczyny choroby. Warszawa: PWN Sokdowska M.: Szpital a pacjenci.,,problemyy' 1987 nr 4 7. Sokolowska M.: Idee zdrowia i choroby w socjologii. W: Spoieczeristwo i socjologia. Ksiega poiwiqcona prof. J.Szczepariskiemu. Red. J. Kulpibska. Warszawa: Ossolineum Szmatka J.: Male struktury spoleczne. Warszawa: PWN Titkow* A.: Zachowania i postawy wobec zdrowia i choroby. Warszawa: PWN 1983 Literature naleg uzupehiac na bieiqco nowyrni pozycjami wydawniczymi.

11 11 PSYCHOLOGIA 1. SZCZEG~EOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu ksztalcenia sh~chacz powinien tuniec: charakteryzowae procesy psychicme; przedstawiak problemy zwiqzane z osobowoiciq czlowieka jako centralnym systemem regulacji; analizowak okresy i fazy rozwoju psychicznego cdowieka; okreilac czynniki zewnqtrzne i wewnqtrme wplywajqce na fimkcjonowanie psychiki czlowieka; charakteryzowac zmiany zachodzqce w psychice cdowieka pod wplywem choroby lub inwalidztwa; nawiqywac kontakt z chorym i jego rodzin% stosowak metody i formy oddzialywania na pacjenta; rozwiagwac problemy zdrowotne, psychologiczne i spdeczne pacjenta; wsp6fpracowac z wielospecjalistycznym zespdem diagnostyczno-leczqcyn. Podzial treici nauczania

12 Temat 1: Wprowadzenie do przedmiotu Przedmiot psychologii. Glbwne kierunki psychologii. Czlowiek jako podrniot. Cele i zadania nauczania przedmiotu. Temat 2: Psychologia og6lna Pojqcie procesbw psychicmych i ich rodzaje. Pojqcie i struktura czynnosci. Nawyki i hmiejgtnoici. Reakcja zlozona. Procesy poznawcze i ich charakterystyka. Obsenvacja jako forma spostrzegania i celowego poznania. Motywacja i emocje jako gl6wne mechanivny regulacji czynnoici czlowieka. OsobowoSC jako centralny system regulacji czlowieka. Problem integracji i dezintegracji czlowieka - podstawowe pojqcia, ksztaltowanie i zmiana postaw. Potrzeby i zadania jako podstawa sarnoregulacji. Istota i czynniki ronvoju psychicmego. Okresy i fazy ronvoju psychicmego: wiek niemowlgcy i poniemowlqcy, wiek szkolny, adolescencja - og6lna charakterystyka z uwzglqdnieniem rozwoju psychomotorycmego, proces6w poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych, osobowosci i sfery spoleczno-moralnej. Psychogerontologia - podstawowe pojqcia, proces starzenia siq, zaburzenia osobowobi i psychicme, metody postqpowania. Konflikt, stres, hstracja - podstawowe pojqcia. Radzenie sobie ze stresem. Psychoterapia - podstawowe pojqcia, wybrane kienmki, cechy osobowosci terapeuty, spolecznosc terapeutycma, formy oddzialywania psychoterapeutycznego. Poj~cie zdrowia psychicmego i higieny psychicmej. Promocja zdrowia psychicmego. Psychologicme metody poznawania czlowieka: rozmowa i wywiad, obserwacja. 1. ZaprojektowaC scenariusz rozmowy psychologicznej. 2. PrzeprowadziC rozmowg psychologicznq. 3.ZebraC wywiad psychologiczny. 4. Przeprowadzid obsenvacj~.

13 Temat 3: Psychologia kliniczna Przedmiot i zadania psychologii klinicznej. Og6lna charakterystyka Srodowiska lecniczego. Charalcterystyka sytuacji czlowieka chorego, hospitalizowanego, leczonego. W$yw choroby na stan psychicmy pacjenta - reakcje pacjenta na chorobq, ich uwarunkowania. Sposoby zmagania siq z chorobq. Psychopatologicme nastqpstwa choroby. Psychologicme nastqpstwa chor6b przewleklych. Pacjent umierajqcy. Wplyw stanu psychicznego na chorobq - koncepcja psychosomatyczna i cerebrowisceralna. Blqdy jatrogenne - rodzaje, przyczyny blqd6w i ich nastqpstwa. 1. PrzekazywaC w prawidlowy spos6b informacje pacjentowi. 2. PrzygotowaC pacjenta do wykonywania terapii zaj~ciowej jako jednego z dzial~ rehabilitacyjnych. 3. AnaliiowaC schemat: stosunek pacjent - zesp61 diagnostyczno-leczqcy. Metody i fonny oddzialywania na pacjenta: oddziatywanie posrednie - tworzenie wlasciwej atmosfery, udzielanie wskaz6wek. Oddzialywanie bezposrednie - metody oddzialywania werbalnego, terapia zachowania, terapia praca, muzykoterapia, biblioterapia, terapia neuropsychologiczna. 1.ZaprojektowaC scenariusz rozmowy psychologicmej dla r6inych grup wiekowych i r6bych grup chorobowych. 2. ZaprojektowaC i przeprowadzik wywiad psychologicmy. 3. Przeprowadzid: rozmowq z pacjentem pediatrycznyrn i dorosiym. Psychologiczne skutki niepelnosprawnogci. Czynmki determinujqce zachowanie siq odb niepehosprawnych. Czynniki warunkujqce przystosowanie siq do inwalidztwa, do iycia w spoieczehtwie,do pracy. Metody psychologicme postqpowania z inwalidami. Postawy otoczenia wobec os6b niepehosprawnych. Rehabilitacja psychologicma dzieci z upobledzeniami umysl.owymi, z uszkodzeniami motorycmymi, z chorobami przewleklymi, z chorobami somatycznymi, z chorobami psychosomatycznymi. Rehabilitacja psychologicma inwalid6w wzroku, shchu, ghchoniewidomych. Rehabilitacja psychologicma os6b z chorobq alkoholowa, narkoman6w i lekoman6w.

14 1. PosfugiwaC siq sprzetem ulatwiajqcym iycie, zwlaszcza dla niewidomych i ghchoniemych. 2. StosowaC podstawowe formy wspqracy z pacjentem niedowidzqcym, niewidomym, ghchoniemym, ghchoniewidzqcym i upoiledzonym umyslowo. Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleiy przemczyc na ternaty nie objqte programem nauczania, a wynikajqce z romoju nauki. Program przedmiotu psychologia ma za zadanie przygotowac shchaczy do kontaktu z dntgirn czlowiekiem w specj.ficznej sytuacji plac6wki ochrony zdrowia lub pomocy spolecmej. Szczeg6iowy zapis cel6w ksztalcenia obejmuje wiadomobi i umiejetnoici oraz wlaiciwe postawy, kt6re powinny zostac uksztahowane i romijane w pracy zawodowej. W wyniku realizacji programu nauczania shchacz powinien wykazywac postawy: uczciwosci i sprawiedliwobi; odpowiedzialnosci za stan wlasnej wiedzy i umiejqtnoici praktycznych; empatycmego stosunku do chorych i podopiecznych; akceptacji, tolerancji i poszanowania zachowah pacjent6w; syntonicmego kontaktu z otoczeniem; odpowiedzialnoici za skutki wlasnych zachowah w kontakcie z hgim czlowiekiem; wrailiwos'ci na zaburzenia kontakt6w w grupie wspqracownik6w. Terapeuta zajqciowy styka siq z czlowiekiem choryrn i niepdnosprawnym oraz innymi czlonkami zesph diagnostyczno - terapeutycmego. Trebi przekazywane w ramach przedmiotu powinny zapobiegac dehurnanizacji tych kontakt6w. Nauczanie psychologii powinno icis'le korelowac z takimi przedmiotami, jak: pedagogika, socjologia, rehabilitacja i terapia zajqciowa. Dob6r i umad trebi obejmuje wiadomosci og6lne z psychologii oraz zagadnienia zwiqane z psychologiq klinicmq. Nauczyciel realizujqcy program z psychologii powinien zapomad siq z opisem zawodu terapeuty zajqciowego, wykazem umiejqtnoici zawodowych oraz dokonac anahzy tres'ci programu nauczania i wykazu umiejqtnosci, kt6re powinien opanowad shchacz w wyniku

15 realizacji programu. UmiejqtnoSci zawarte w programie powinny by6 r6wniez przedstawione sluchaczom. Rozbudzenie zainteresowania przedmiotem na poczqtku nauczania wzmocni skutecznosd uczenia siq. W dobome metod nauczania, naleiy preferowak metody aktywizujqce. ~wiczenia, M6e mob pmeprowadzit w warunkach naturalnych powinny stwarzak sytuacje wymagajqce od sluchacza samodzielnego, twbrczego myslenia i postawy poznawczej oraz rozwislzywania problem6w os6b niepehosprawnych. Naleiy wyrabiak umiejqtnoib komunikowania siq z drugim czlowiekie& przydatnq w kontakcie z pacjentem oraz umiejqtnosc zbierania informacji istotnych w procesie leczenia. Prawidlowa realizacja materialu nauczania wymaga ilustrowania omawianych temat6w odpowiednio dobranymi przykladami z pracy zawodowej codziennego, uzupelnionymi piimiennictwem. Bardzo waknym zadaniem nauczyciela jest ewaluacja osiqgniqk sluchaczy, tj. sprawdzanie i ocenianie w zakresie wyodr~bnionych cel6w ksztalcenia. Ocenianie powinno mied charalcter jakosciowy i by6 przeprowadzone wedfug uprzednio sprecyzowanych kryteri6w i wymagah Oghlne kryteria oceny wiadomobi i urniejqtnosci nabytych przez shchacza powinny obejmowak nastqpujqce czynnogci: wykorzystat wiedzq zaw- w tregciach ksztalcenia w pracy z pacjentem, nawiqak wlaiciwy kontakt z chorym i jego Srodowiskiem, zinterpretowat zmiany zachodzqce u czlowieka pod wplywem choroby i przeciwdzialab im za pomocq Srodk6w i metod oddzialywania wychowawczego i psychoterapeutycznego; rozwinqt u czlowieka czasowo lub trwale poszkodowanego na zdrowiu zdolnoici do samodzielnego iycia; zanalizowad przyczyny i skutki biqd6w jatrogennych; zastosowad zasady psychologii we wsp6lpracy z innymi czlonkami zespoh diagnostyczno-terapeutycznego; unikr~k wypowiedzi i zachowari, mogqcych wywierak ujernny wplyw na przebieg choroby i procesu leczenia pacjenta; zanalizowad przyczyny wlasnych, negatywnych emocji w kontakcie z pacjentem; skorzystac z literatmy fachowej i innych ir6del informacji; poslugiwak siq profesjonalnym jqzykiem danej grupy specjalist6w; zastosowat poprawnie poznane metody psychologiczne i formy oddzialywah Wyiej wymienione kryteria oceniania nauczyciel powinien konsekwentnie stosowat i poinformowak o nich sluchacza. Sprawdzanie osiilgniqd sluchaczy moina przeprowadzid w formie pisemnej, ustnej oraz zadari pralctycznych za pomocq:

16 - pytari problemowych i polecen; - testow dydaktycznych o rohej forrnie zadari, np. wielokrotnego wyboru, z luk% uzupelnien, krotkiej wypowiedzi; - ukierunkowanej obserwacji czynnoici sluchaczy podczas wykonywania zadari formuiowanych przez nauczyciela. Warunkiem prawidlowego sprawdzania i oceniania jest analiza treici nauczania, ktorq naleiy przeprowadzic przed podjeciem procesu ksztalcenia. Konfrole postqpow w nauce naleiy przeprowadzak systematycznie, co pozwoli na uchwyc&e partii materialu niezrozumialych dla sluchacza. Dla prawidlowej realizacji programu nauczania zajecia naleiy prowadzik w dobrze wyposaionej w irodki dydaktyczne sali wykladowej, zai Cwiczenia w rownie dobrze wyposaionych salach cwiczen. Nauczyciel powinien dysponowak zestawem przekroczy, fihnow dydaktycznych, albumow, taim z nagraniami oraz posiadak biblioteczke podrqcznq wyposaionq w literature i czasopisma fachowe. Tematy 1-2 Naleiy zapomat sluchacza z podstawowymi pojqciarni i zasadami przyjqtymi w psychologii. Wiedza psychologiczna zawarta w tej czeici zajek powinna przyczynik sie do wyksztdcenia wtaiciwego spostrzegania, rozumienia i komunikowania siq z innymi lu&. Stqd tez waine jest, by ukazac istote procesow w rozwoju cdowieka i komunikowania sie ze irodowiskiem. Istotne jest zwrocenie uwagi na rodzaje czynmkow i ich role w ksztaltowaniu osobowoki czlowieka i wynikajqce z osobowoici postawy w stosunku do siebie i otoczenia. Szczegolnie naleiy zwr6cik uwage na zaburzenia osobowoici i trudnoici w przystosowaniu siq cdowieka do otoczenia. Realizujqc temat zawarty w materiale nauczania: konflikt, stres, hsfracja, proponuje sie mocic uwage sluchaczy na formy i rodzaje zabaw w poszczegoinych grupach wiekowych, jako czynnikow rozwoju procesbw poznawczych emocjonalno - motywacyjnych i uspolecznienia dziecka oraz jako podstawowej formy terapii zajeciowej w wieku romojowym. Z zakresu psychogerontologii - shchacz powinien poznak przebieg procesu starzenia siq, straty ponoszone w wymku staroici, potrzeby ludzi starych oraz zaburzenia wyst~pujqce w okresie staroici. Szczegolnie naleky zwrocic uwage na zapoznanie sluchaczy z podstawowymi metodami postepowania leczniczego i terapeutycznego w odniesieniu do tej gnrpy wiekowej. Ornawiajqc temat zdrowie psychiczne i higiena psychiczna, sluchacz powinien nauczyk sie rozpoznawak mechanizmy obronne wystepujqce u cztowieka

17 w wymku stresu i sytuacji trudnych, frustracyjnych oraz wskazad sposoby przezwyciq2ania tych sytuacji. Przedstawiajqc metody poznawania czlowieka, naleiy poloiyc szczegblny nacisk na zasady kierowania rounowq i wywiadem oraz staranne przygotowanie siq do tych metod, z uwzgl~dnieniem potrzeb pacjentalub podopiecznego. Naleiy zwr6cic uwagq na znaczenie umiejqtnoici siuchania. Temat 3 W dziale tym tresci ksztdcenia obejmujqzagadnienia psychologii kliicmej - jako nauki zajmujqcej siq cziowiekiem choryrn lub niepehosprawnym oraz jego problemami natury zdrowotnej i psychologicznej. Wiedza z tego zakresu powinna przyczynic sig do pehego zrozumienia pacjentaw chorobie, nauczyd umiejqtnoici nawiwania kontaktu z pacjentem oraz wyrabiania prawidlowej postawy wobec ludzi chorychi inwalidbw. Siuchacz powinien wynie96 z zajqd przekonanie, ie niejednokrotnie przykre zachowanie pacjenta jest w duiej rnierze skutkiem choroby. Powinien rbwniez posiqs6 umiej~tnosci takiego kontaktowania siq z pacjentem, by nie pogl~biai: jui istniejqcych zmian w sferze funkcjonowania psychicznego. Wskazane jest, by siuchacz zrozumial r6\nnie2: mechanizmy wfasnych negatywnych emocji w kontakcie z chorym, co pozwoli na ~gcieniekontrolowanych zachowd. Przedstawiajqc temat metody i formy actdzieania na pacjenta, naleiy poloqc nacisk na nastqpstwa blqd6w jatrogennychpope~onych przez personel medyczny oraz uczulic sluchaczy na skutki tych blgdbw. Przedstawiajqc temat psychologicme skutki niepehosprawnosci, szczeg6lny nacisk naleiy poloiyd na zasady kierowaniarozmow~ z osobq chorq lub niepeinosprawnq oraz rolq obsenvacji pacjenta. Naleiy takze wykaza6, jak waine w procesie leczenia jest wysiuchiwanie, zachqcanie i mobilizowanie pacjenta. Realizujqc pozostaie ternaty naleq pdoiyb nacisk na niepehosprawnosc jako czynmk permanentnie stresujqcy i ograniczajqcy aktywnosc Eqcznq i psychicma, Naleiy wskazai: sposoby rehabilitacji ukierunkowane na stymulowanie funkcji zast~pczych, a takie pobudzenie zachowanych funkcji fizycznych i psychicmych. 4. PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE Tablice, schematy, plansze TaSmy z nagraniami Albumy Przeirocza i filmy wediug katalogu: PZWL, Cezasu, Filmosu.

18 5. LITERATURA 1. Aleksandrowicz J.: Nie ma nieuleczalnie chorych. Warszawa: Iskry Ciekiera C.: Toksykomania. Warszawa: PWN Dqbrowski K.: Trud istnienia. Warszawa: WP Falicki Z.: Zespoly psychopatologicme w medycynie. Stan psychiczny chorego somatycznie. Warszawa: PZWL Gerstmmn S.: Podstawy psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Lbdzkiego Gerstmann S.: Podstawy psychologii konkretnej. Warszawa: PWN Krotochvil S.: Psychoterapia. Warszawa: PWN Mika S.: Psychologia spoleczna. Warszawa: PWN Murray J. E.: Motywacje i uczucia. Warszawa: PWN Pitt B.: Psychogeriatria. Warszawa: PZWL Psychologia romojowa dzieci i dodzieq. Red. M. Zebrowska. Warszawa: PWN Siek S.: OsobowoSC. Warszawa: ATK Tomaszewski T.: Psychologia jako nauka o czlowieku. Warszawa: KiW 1987 Literaturq naleiy aktualizowac na bieiqco nowymi pozycjami wydawniczymi.

19 19 PEDAGOGIKA 1. SZCZEGOLOWE CELE KSZTA3LCENIA W wyillku zorganizowanego procesu ksztalcenia sluchacz powinien urnie6: definiowak podstawowe zagadnienia z pedagogiki; okresla6 teoretyczne podstawy wychowania,ze szczeg6lnym uwzglednieniem roli wlasnej aktywnosci czlowieka oraz wplywu Srodowiska spolecznego na osoby niepehosprawne; nawislzywac kontakt z chorym i jego Srodowiskiem; przeprowadza6 wywiad grodowiskowy; analiiowa6 potrzeby os6b niepehosprawnych; planowa6 i opracowywa6 formy prowadzenia oswiaty zdrowotnej; analizowa6 cele i zadania rehabilitacyjne w zaleinoici od profilu plac6wki opiekuriczej; planowa6 spos6b spqdzania czasu wolnego przez ludzi niepehosprawnych; stosowa6 zdobyh wiedzq dotycz~c~proces6wychowania i nauczania w pracy z niepefnosprawnymi.

20 20 2. TRESCI NAUCZANIA Podzid tresci nauczania o wychowaniu czlowieka - nauki Temat 1: Pedagogika jako nauka o wychowaniu czlowieka - nauki wsp6ldzialajqce Pojgcie pedagogh. Pedagogka a nauki wsp~dzialajqce. 1. ZaprojektowaC scenariusz wywiadu - dokonak pomiaru Srodowiska wychowawczego lub przeprowadzic obsenvacjq. 2. OpracowaC formy oiwiaty zdrowotnej z wykorzystaniem Srodkow audiowizualnych - wykazac role terapeuty zajqciowego. Temat 2: Teoria i metodyka wychowania oraz dydaktyka Wychowanie jako zjawisko spdeczne. Podstawowe teorie i metody wychowawcze. Pedagogka a prakseologia. Podstawy dydaktyki medycnej.

21 1. Analizowad zachowania wsp~czestnik6w inscenizacji ich wzajemnego oddzialywania w malej grupie sluchaczy. 2. Zastosowad Srodki audiowizualne w dowolnie wybranej dyskusji lub filmie - ocenid ich przydatnosd w uczeniu siq. Temat 3: Pedagogika specjalna Pojqcia i zadania pedagogiki specjalnej. 1. Analizowad cele i zadania rehabilitacyjne skierowane na dzieci, dodziez lub doroslych w dzialalnoici zwiedzanej plac6wki (wycieczka). 2. Opracowad fomy rehabilitacji inwalid6w lub dzieci niepelnosprawnych w hospitalizowanej plac6wce (wycieczka). 3. ZaplanowaC rhe formy wypoczynku ludzi niepelnosprawnych (wycieczka). Temat 4: Pedagogika rewalidacyjna Pojqcia i zadania pedagogiki rewalidacyjnej. Sporz~dzid sprawozdanie z hospitacji zajqd w plac6wce rewalidacyjnej - analizowaf; objawy nieprzystosowania (wycieczka). Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleiy przeznaczyc na tematy nie objqte programem nauczania a wynikajqce z rozwoju nauki. 3. WAG1 0 REALIZACJI Program przedmiotu pedagogika ma za zadanie przygotowai siuchaczy do stosowania wiedzy z zalcresu proces6w wychowania i nauczania w pracy terapeutycznej z niepehosprawnymi oraz ich Srodowiskiern. Wiedza pedagogiczna powinna przyczynid siq do wyksztalcenia u shchaczy umiejqtnoici planowanego, systematycznego, celowego dziafania w zespole terapeutycznym.

22 W wyniku realizacji programu nauczania sluchacz powinien wykazywac postawy: odpowiedzialnoici za sku% zachowaii w kontaktach z drugim czlowiekiem; odpowiedzialnoici za poziom wlasnej wiedzy oraz gotowoici i checi do systematycznego uczenia siq; empatycnego stosunku do podopiecznych; tolerancji i poszanowania zachowari os6b niepehosprawnych. Nauczanie przedmiotu powinno by6 icidle skorelowane z trebiami przedmiotdw psychologia, socjologia, rehabilitacja oraz terapia zajeciowa w celu uniknigcia zbednych powtdrzen. Dob6r i &lad treici obejmuje wiadomos'ci z zakresu pedagogiki og6lnej i specjalnej z naciskiem na prag z malq grupq i ludimi niepehosprawnymi. Nauczyciel ma mozliwoic zmiany kolejnos'ci realizowanych tredci w zaleinoici od korelacji z innymi przedmiotami. W czasie realizacji prograrnu nauczania naleiy stosowac metody aktywiijqce sluchaczy. Zajecia teoretyczne, jak i Cwiczenia powinny stwarza6 sytuacje wymagajqce od shchaczy sarnodzielnego tw6rczego myilenia i aktywnej postawy poznawczej, nauczy6 dostrzega6 problemy os6b niepehosprawnych oraz ronviqzywa6 je, przyjmujqc rdine teoretyczne warianty. Szerokie sformulowanie temat6w ma za zadanie ulatwi6 nauczycielowi samodzielne okredlenie wiedzy, jakq shchacze mogqpercepowa6, uwzgl~dniajqc koniecznoid przybliienia tresci pedagogicznych na uiytek zawodu terapeuty zajqciowego. Wiele uwagi naleiy poiwigci6 na zapoznanie sluchaczy ze sprzqtem audiowizualnym oraz celowym wykorzystywaniem tego sprzetu w pracy z niepebosprawnymi. W drugim semestrze program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauki o cztowieku niepehosprawnym wyrnagajqcym od shchacza poznania i zrozumienia problem6w specyficznych dla ludzi dotknietych kalectwem. Wiedza z tego zakresu powinna ulatwi6 kontakt terapeuty z pacjentem niepehosprawnym. Prawidlowa realizacja tresci ksztalcenia wymaga ilustrowania omawianych zagadnieri odpowiednio dobranymi przykl-adarni z pracy zawodowej i iycia codziennego, uzupelnionymi wskazanym piimiennictwem przedmiotu lub filmem. Szczeg6lnie zalecane sq filmy dydaktyczno-wychowawcze mivane tematycznie z przystosowaniem do iyeia ludzi niepehosprawnych. Czqste wykorzystanie sprqtu audiowizualnego na lekcjach pozwoli sluchaczom na lepsze jego poznanie. Proponuje siq realizacjq kwiczeri z dziah II na podstawie materialu przygotowanego przez sluchaczy Cjedno zadanie do wybom).

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 51 3[02] y'i { Akceptujp: Zatwierdzam: w/z MINBSTRA Minister Edu kacji Narodowej Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

==?@ PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie ortoptystki 322 [05] MINISTERSTWO ZDROWLA I OPIEKI SPOLECZNFJ

==?@ PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie ortoptystki 322 [05] MINISTERSTWO ZDROWLA I OPIEKI SPOLECZNFJ MINISTERSTWO ZDROWLA I OPIEKI SPOLECZNFJ ==?@ SPI 322[05] lmziosl1998...... PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie ortoptystki 322 [05] Dla medycmej szkoly policealnej na podbudowie: liceum og6lnoksztalc~ceg0, liceum

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia CECHA PRZEDMIOTU Jednostka realizująca Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez studenta KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

w zawodzie higienistki stomatologicznej 322[03]

w zawodzie higienistki stomatologicznej 322[03] MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ /,I PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie higienistki stomatologicznej 322[03] Dla medycznej szkoly policealnej na podbndowie progranowej: licewn ogolnokszta~c~cego, liceum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE K URS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DL A STUDENTÓW K IERUNK ÓW I SPECJAL NOSCI NIEPEDAGOGICZNY CH PWSZ ORAZ ABSOL WENTÓW SZK ÓL WYZSZYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii Kod S-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów I nforma cje ogólne Podstawy psychoterapii

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Opracował zespół nauczycieli przedszkola: mgr Halina Klisz mgr Czesława Tylka mgr Agata Śmietana

Opracował zespół nauczycieli przedszkola: mgr Halina Klisz mgr Czesława Tylka mgr Agata Śmietana Opracował zespół nauczycieli przedszkola: mgr Halina Klisz mgr Czesława Tylka mgr Agata Śmietana PLAN PRACY REWALIDACYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PROMOCJA ZDROWIA WŁASNEGO W ASPEKCIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Wydział wychowania fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Specjalność Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12]

I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12] I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1451 Przystąpiło łącznie: 2182 przystąpiło: 1390 przystąpiło: 1387 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1375 (98,9%) zdało: 1135 (81,8%)

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej na poziomie szkoły średniej

Zaawansowany. Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej na poziomie szkoły średniej 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Patologia Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy Wymagania wstępne Zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna

Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin 1 Anatomia dr Jarosław Domaradzki 8 2 Antropomotoryka dr Marek Konefał 8 3 Teoria sportu Mgr Leszek

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia przedmiotu Jednostka realizująca Instytut

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Wyższa

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Maria Pąchalska - Neuropsychologia kliniczna. T. 2

Księgarnia PWN: Maria Pąchalska - Neuropsychologia kliniczna. T. 2 Księgarnia PWN: Maria Pąchalska - Neuropsychologia kliniczna. T. 2 Spis treœci Wprowadzenie................................................... 10 Cel ksi¹ ki............................................................

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pedagogika

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pedagogika S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Pedagogika Obowiązkowy Nauk o

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu: Kierunek: Specjalność: Dietetyka Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 45godzin Wykłady: 15godzin, Samokształcenie: 30godzin, Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Kod: Rok

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROGRAM: PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Informacja o programie. Program powstał z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć świetlicowych. Jest on propozycją podjęcia systematycznych działań w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo