Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju"

Transkrypt

1 1

2 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju Mental Health Nursing. Trends and issues Opracowane przez Kim Usher, Margaret Grigg dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek International Council of Nurses

3 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) 2009 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP)2010 Red. naukowa: dr Ewa Wilczek Rużyczka Uniwersytet Jagiellooski, CM, WNoZ, Kraków mgr Dorota Kilaoska Uniwersytet Medyczny w Łodzi, WNoZ dr hab. Anna Hajduk PAM w Szczecinie, WNoZ tłumaczenie: dr hab. n hum. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski Tłumaczenie książki było możliwe dzięki funduszom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem na inne języki. Żadna część tej publikacji nie może być powielana drukiem, kserograficznie ani w żadnej inny sposób przechowywana w systemach informacyjnych, przekazywana w jakiejkolwiek formie, ani sprzedawana bez pisemnej zgody Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Fragmenty (nie dłuższe niż 300 słów) mogą być powielane bez zgody, pod warunkiem wskazania źródła. Copyright 2009 by ICN Międzynarodowa Rada Pielęgniarek, 3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be reproduced in print, by photostatic means or in any other manner, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form without the express written permission of the International Council of Nurses. Short excerpts (under 300 words) may be reproduced without authorisation, on condition that the source is indicated. ISBN:

4 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Spis treści: Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Współczesne kierunki rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego 13 Rozdział 3. Polityka zdrowia psychicznego 29 Rozdział 4. Problem zasobów ludzkich 36 Rozdział 5. Rola pielęgniarek psychiatrycznych w sytuacjach katastrof i klęsk żywiołowych 43 Bibliografia 56

5 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju PTP, 2010 O autorkach Prof. Kim Usher, RN, RPN, BA, DipNEd, DipHSc, MNSt, PhD, FACMHN, FRCNA Kim Usher jest profesorem w Szkole Pielęgniarstwa, Położnictwa i Żywienia James w Cook University w North Queensland (Australia). Pełni funkcję prodziekana ds. studiów podyplomowych Cairns Campus na tymże uniwersytecie. Zajmowała wiele ważnych stanowisk w pielęgniarstwie australijskim, była m.in. przewodniczącą Rady Dziekanów Pielęgniarstwa i Położnictwa (dla Australii i Nowej Zelandii), członkiem Grupy ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Queensland, członkiem Grupy Roboczej ds. Kształcenia Pielęgniarek Psychiatrycznych, członkiem Grupy Ekspertów ds. Zdrowia Psychicznego, członkiem Aborygeoskiej Grupy Roboczej ds. Edukacji Pielęgniarek. W skali międzynarodowej prof. Usher była członkiem Międzynarodowego Związku Kształcenia i Stypendiów Pielęgniarskich (GANES), konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia, starszym doradcą AusAID na Fidżi. Jest autorką wielu publikacji specjalistycznych, dotyczących zwłaszcza pielęgniarskiej opieki psychiatrycznej, współautorką książek naukowych z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego. Dr Margaret Grigg, RN, RPN, BA & M.Bioethics, MSc, PhD Dr Margaret Grigg od ponad 25 lat pracuje jako pielęgniarka psychiatryczna, na stanowiskach klinicznych, kierowniczych, naukowych. Obecnie jest zastępcą dyrektora w Bushfire Psychosiocal Recovery Plan, Victorian Department of Human Services w Australii. Zajmowała wysokie stanowiska we władzach odpowiedzialnych za placówki opieki zdrowotnej, w tym też psychiatrycznej. Współpracowała ze Światową Organizacją Zdrowia, jest międzynarodowym konsultantem w sprawach zdrowia psychicznego. Jest honorowym profesorem pielęgniarstwa na James Cook University. Wydała wiele publikacji naukowych, jest współredaktorką monografii Mental Health In Australia. str. 3

6 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Rozdział 1. Wprowadzenie Cel monografii Niniejszą książkę pisałyśmy z zamiarem przygotowania przewodnika po aktualnych problemach oraz kierunkach rozwoju opieki psychiatrycznej i pielęgniarstwa psychiatrycznego, dostępnych w różnego typu placówkach ochrony zdrowia. Chciałyśmy przede wszystkim udostępnid pielęgniarkom psychiatrycznym i wszystkim innym pracującym z osobami chorymi psychicznie wartościowe materiały. Poruszamy tu wiele ważnych zagadnieo, takich jak: skala zachorowalności na choroby psychiczne na świecie, stygmatyzacja pacjentów, ich prawa i udział w terapii, problemy kadrowe (np. edukacja i szkolenia), polityka w zakresie opieki psychiatrycznej, zadania pielęgniarek w sytuacji katastrofy czy klęski żywiołowej. Mamy nadzieję, że nasza monografia okaże się przydatna w Paostwa pracy. Czym jest zdrowie psychiczne? Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała pojęcie zdrowie psychiczne jako stan całkowitego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, nie tylko niewystępowanie choroby czy ułomności (WHO 2001a, s. 1). Innymi słowy, zdrowie psychiczne jest integralną częścią zdrowia, czymś więcej niż tylko brak choroby psychicznej; jest także ściśle powiązane ze zdrowiem somatycznym i sposobami zachowania (WHO 2005a). Ostatnio WHO rozszerzyło tę definicję, dodając następującą treśd: dobrostan, w którym osoba realizuje swoje zdolności, jest w stanie radzid sobie ze standardowymi sytuacjami stresowymi w życiu, jest produktywny/a w pracy, potrafi wnosid wkład w funkcjonowanie jego/jej społeczności lokalnej (WHO 2001b, s. 1). W powyższej definicji zdrowie psychiczne jest kluczowe dla dobrostanu i właściwego funkcjonowania zarówno osoby, jak i społeczności. Jest też traktowane jako coś więcej niż tylko brak choroby psychicznej. Determinanty zdrowia i zdrowia psychicznego Stan zdrowia poszczególnych osób zależy od ich stylu życia (m.in. od tego, czy palą papierosy, jedzą tłusto), ale też od czynników niezależnych, takich jak płed czy pochodzenie etniczne. Inne determinanty, zwane społecznymi determinantami zdrowia, obejmują: dostęp do opieki zdrowotnej, szkół i edukacji, miejsce zamieszkania, środowisko. Termin determinanty społeczne dotyczy więc czynników społecznych, politycznych, ekonomicznych, środowiskowych i kulturowych, które w znacznym stopniu oddziałują na stan zdrowia (WHO 2008a). Wskaźnik umieralności kobiet w okresie połogu jest w Afryce środkowej wyższy niż w krajach rozwiniętych i rozwijających się innych regionów świata (WHO 2007a). W Australii obserwuje się znaczną różnicę między długością życia Aborygenów i Australijczyków innego pochodzenia. Długośd życia mężczyzn pochodzenia aborygeoskiego wynosi 59 lat, natomiast pozostałych Australijczyków 77 lat. Aborygenki żyją średnio 65 lat, pozostałe Australijki

7 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju PTP, lata (SCRGSP 2007). Podobne różnice zdrowotne między tubylcami i ludnością napływową są notowane na całym świecie. Zdrowie psychiczne człowieka także podlega wpływom szerszego kontekstu społecznego czy miejsca zamieszkania. Jest to szczególnie ważne, jako że zdrowie i choroba to doświadczenia społeczne, realizowane w takim właśnie kontekście (Germov 2005). Niestety, prowadzone badania nieustannie potwierdzają, że zdrowie psychiczne jest relatywnie gorsze wśród osób o niskim poziomie wykształcenia, mających problemy ze znalezieniem pracy, niskie dochody oraz bezrobotnych. Ponadto u dzieci z grup z marginesu społecznego częściej notuje się lękliwośd, depresję, nałogi, przestępstwa i niskie zdolności adaptacyjne. Dzieci te są też bardziej narażone na wiele negatywnych doświadczeo i przeżyd, które mogą mied poważny, szkodliwy wpływ na ich zdrowie psychiczne (WHO 2005a). Ważne jest, aby pielęgniarki i inni pracownicy opieki zdrowotnej byli świadomi powiązao między tymi czynnikami a ich wpływem na człowieka i brali je pod uwagę przy planowaniu oraz realizowaniu opieki. Skala występowania chorób psychicznych Światowe wskaźniki chorób oraz problemów psychiatrycznych są wysokie i spodziewamy się dalszego ich wzrostu. Globalny raport dotyczący występowania różnych chorób (The Global BUrden of Disease Report Murray, Lopez, 1996) szacuje, że schorzenia psychiczne w roku 2020 będą stanowid 15% wszystkich chorób. Jego autorzy spodziewają się też, że w krajach rozwiniętych wskaźnik ten wyniesie 22% w roku 2020, a depresja znajdzie się w tymże roku na drugim miejscu wśród najczęściej występujących chorób. Problemy psychiczne i neurologiczne będą powodem 30,8% lat przeżytych w niepełnosprawności (ang. years lived with disability YLD), a depresja będzie powodem 12% wszystkich niepełnosprawności (WHO 2001c). W roku 1998 szacowano, że schorzenia neuropsychiatryczne były przyczyną 23,5% lat życia skorygowanych niesprawnością (ang. disability adjusted life years DALYs) w krajach rozwiniętych i 10,5% w krajach o niskim i średnim poziomie ekonomicznym (WHO 1999). Warto też zauważyd, że niemal 50% osób chorych psychicznie nie jest notowanych z uwagi na problemy psychiczne w podstawowej opiece zdrowotnej, pomimo że większośd tych schorzeo zaczyna się przed 25 rokiem życia, a leczenie jest opóźnione o 2 do 8 lat (Proctor, 2006). Dane te są alarmujące, zwłaszcza gdy wiemy, że większośd tych osób ma także powiązane z psychicznymi schorzenia somatyczne. Rozwój choroby psychicznej u osób młodych jest problematyczny, jako że jest to dla nich czas edukacji, budowania relacji i uniezależniania się (Wood et al., 2005). Choroba taka może więc prowadzid do poważnej, długotrwałej niepełnosprawności, zmniejszenia szans na wyleczenie, a także do innych konsekwencji dotykających daną osobę i społeczeostwo. Chodzi na przykład o koszty leczenia i opieki społecznej, utratę możliwości edukacyjnych, produktywności, zwolnienia lekarskie oraz skutki dotykające rodziny i przyjaciół. W wielu przypadkach oznacza to, że pacjenci tracą zdolnośd do prowadzenia produktywnego życia, str. 5

8 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 a przez to stają się zależni od pomocy innych. Jeśli choroba psychiczna nie jest leczona, wspomniane problemy występują w większej skali, a koszty rosną. W występowaniu schorzeo psychicznych obserwuje się różnice między osobami reprezentującymi poszczególne płci. O ile u kobiet i mężczyzn notuje się ten sam wskaźnik zachorowalności, mężczyźni częściej zapadają na schorzenia związane z nadużywaniem (alkoholu, narkotyków itp.), a kobiety na depresję i schorzenia lękowe. Wiemy też, że kobiety chętniej niż mężczyźni korzystają z pomocy medycznej (Wood et al., 2005). Na całym świecie długośd życia ludzi wzrasta, mamy więc coraz większą grupę osób w wieku starszym. W związku z tym wzrasta liczba chorób psychicznych w tej populacji. To, co kiedyś uważano za normalny proces starzenia się, coraz częściej uznaje się obecnie za wynik choroby, ubytek zdrowia, efekt przemocy zewnętrznej lub wewnętrznej których można uniknąd. Kraje rozwinięte uczyniły duży postęp jeśli chodzi o poprawę zdrowia i samodzielności osób starszych (z wyjątkiem demencji). Natomiast w krajach rozwijających się samodzielnośd tej grupy nadal stanowi poważny problem, a depresja i demencja pozostają dwoma najpoważniejszymi chorobami psychicznymi dotykającymi osoby starsze (Dierckx et al., 2008). Ludzie chorzy psychicznie często cierpią też na występujące równocześnie choroby somatyczne, a zły stan fizyczny jak i psychiczny wzajemnie się pogarszają. Wiele badao potwierdza to powiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi o depresję i choroby z nią współwystępujące (w tym lękliwośd) w relacji do chorób serca, udarów, cukrzycy, astmy i nowotworów. Sugeruje się, że ograniczenie depresji może pomóc w ich zwalczaniu (WHO 2005a). Niedobór zasobów ludzkich w opiece zdrowotnej w skali światowej Na tle tej alarmującej statystyki rozpatrywany jest problem globalnych braków kadrowych wśród pielęgniarek (w tym pielęgniarek psychiatrycznych) i innych pracowników opieki zdrowotnej. Największe braki dotyczą krajów najbiedniejszych, w których notowane są najwyższe wskaźniki zachorowalności (WHO 2006a). Ostatnie badania pokazują, że Europa, kontynent o największej liczbie krajów o wysokim dochodzie narodowym, ma największą liczbę pielęgniarek na 1 mieszkaoca, pracujących w opiece psychiatrycznej (WHO 2007a). Pielęgniarki psychiatrycznie, podobnie jak inne osoby opiekujące się chorymi psychicznie, należą do podstawowej grupy pracowników tej opieki specjalistycznej, często pomijanej i niedocenianej (WHO 2007a). Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w realizacji odpowiednich, skutecznych, szybkich usług osobom chorym psychicznie, mogą także dbad o przestrzeganie praw człowieka swoich pacjentów zarówno w placówkach opieki, jak i całym życiu społecznym (Oulton et al., cyt. za: WHO 2007a, s. v). Dane sumaryczne z ostatniej publikacji Atlas: Nurses In Mental Health (WHO 2007a) pokazują jednak, że kraje o niższym poziomie dochodu mają mniejszą liczbę pielęgniarek pracujących w szpitalach psychiatrycznych i ogólnych, a w krajach o niskim dochodzie pielęgniarstwo środowiskowe

9 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju PTP, 2010 właściwie nie istnieje. Dramatycznie niska jest na przykład liczba pielęgniarek pracujących w opiece psychiatrycznej w Afryce (WHO 2007a). Pielęgniarki psychiatryczne Pielęgniarki psychiatryczne to ważni członkowie zespołu sprawującego opiekę nad osobami z tego typu schorzeniami. Często stanowią one proporcjonalnie największą grupę w takim zespole, współpracując z psychiatrami, pracownikami społecznymi i innymi przedstawicielami zawodów medycznych. Ogromną rolę w takiej opiece odgrywają też członkowie rodzin chorych i inne osoby niosące pomoc. Ale należy pamiętad, że członkiem zespołu jest też sama osoba chora jako że jest ona ekspertem w zakresie swojego stanu zdrowia. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zaszło wiele zmian w opiece psychiatrycznej. Zamknięto wiele szpitali co miało byd skutkiem zjawisk zwanych de instytucjonalizacją i integracją (Ash et al., 2007). W wielu krajach rozwiniętych chorzy są pacjentami opieki środowiskowej lub oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Nie jest to jednak trend obowiązujący na całym świecie. W krajach o niskim i średnim poziomie dochodu częściej spotyka się szpitale psychiatrycznie, a dostępnośd opieki środowiskowej jest niska lub żadna. W niektórych krajach powraca się do opieki szpitalnej, zwiększając jej ofertę. Zmiany te mają służyd zapewnieniu bezpieczniejszej, bardziej humanistycznej opieki osobom chorym. Studium przypadku Fidżi Fidżi jest dużym krajem, położonym na około 300 wyspach, z których wiele jest bardzo niewielkich. Jedyny szpital psychiatryczny St GIles Hospital oferuje 136 łóżek, obsługując wszystkich mieszkaoców wysp i niektórych krajów sąsiednich. Pracują w nim przede wszystkim pielęgniarki dyplomowane, bez przeszkolenia specjalistycznego w zakresie opieki psychiatrycznej i sanitariusze. Ale po niedawnych ważnych zmianach, Szkoła Pielęgniarstwa w Fidżi oferuje kurs podyplomowy w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego, który ukooczyło wielu pracowników szpitala. W placówce pracuje też jeden psychiatra rezydent. Problemy, z jakimi mierzy się personel St GIles, to między innymi: zdobywanie odpowiedniej liczby i rodzaju leków, nadzór nad sanitariuszami (którzy stanowią większośd pracowników), dostęp do kształcenia i materiałów edukacyjnych, tworzenie odpowiednich warunków do terapii pacjentów. Szpital został ostatnio wyremontowany, planowane są dalsze prace tego rodzaju, uzależnione od dostępnych funduszy. Zmiany miały pozytywny wpływ na personel i pacjentów. Zaproponowano także opiekę dla pacjentów już wypisanych, mieszkających na Suva i w okolicy. Podsumowując w opiece psychiatrycznej na Fidżi zaszły pozytywne zmiany. str. 7

10 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Pielęgniarstwo psychiatryczne łączy w sobie umiejętności instrumentalne z humanistycznymi. Typowe funkcje z nim związane to bezpośrednia opieka nad pacjentami, podawanie przepisanych leków, organizowanie odpowiedniego dla terapii otoczenia, obserwacja i ocena, uczenie pacjentów oraz ich opiekunów o chorobie i sposobach terapii, doradztwo indywidualne i grupowe w połączeniu z psychoterapią, rzecznictwo (Elsom, 2001; Happell et al., 2008). W niektórych krajach przepisywanie przez pielęgniarki leków psychotropowych jest faktem, prawo to przysługuje pielęgniarkom zaawansowanej praktyki (ANP) 1, które przechodzą specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie. Ostatnie badanie WHO (WHO 2007a, s. 50) wykazało, że prawo wypisywania (i kontynuowania) recept przez pielęgniarki jest realizowane w krajach o niskim dochodzie, w Afryce, Azji Południowo- Wschodniej i regionie Zachodniego Pacyfiku. Pielęgniarki psychiatryczne, jeśli mają skutecznie wykonywad swoje zadania, muszą posiadad wiedzę z zakresu fizjologii człowieka, psychologii, psychiatrii i farmakologii, umied myśled krytycznie, rozumied istotę oraz ograniczenia relacji zawodowych i terapeutycznych. Powinny także posiadad takie cechy, jak: otwartośd, samoświadomośd, wnikliwośd (Jackson, O Brien, 2005), chęd sprawowania opieki, obiektywizm bez osądzania innych. Podstawą pielęgniarstwa psychiatrycznego jest relacja terapeutyczna. Jackson i O Brien (2005) twierdzą, że tak naprawdę jest ona także podstawą wszystkich innych działao, a tworząc więzi, pielęgniarka używa siebie jako środka, dzięki któremu relacja z pacjentami jest utrzymywana. O ile jednak coraz częściej w podstawowych programach kształcenia zawodowego pielęgniarek pojawiają się treści dotyczące zdrowia psychicznego, to w wielu krajach uboższych pielęgniarki, psychiatrzy, psychologowie, pracownicy społeczni i inni mają niewielki (jeśli w ogóle) dostęp do edukacji specjalistycznej (WHO 2007a). W publikacji Atlas. Nurses In Mental Health (WHO 2007a, s. 47) przytoczono wypowiedź jednego z respondentów z Wysp Salomona: to pielęgniarki oceniają, diagnozują i leczą pacjentów psychiatrycznych. Pielęgniarki psychiatryczne stają w swojej pracy przed wieloma wyzwaniami, na przykład związanymi ze zdobywaniem środków i narzędzi niezbędnych w opiece (w tym leków), radzeniem sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi ludźmi, zwalczaniem stygmatyzacji i dyskryminacji społecznej oraz realizowaniem opieki w bardzo trudnych warunkach. Do wspomnianych wyzwao zalicza się także nabór i odchodzenie z zawodu odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pielęgniarek, przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego, regulacje prawne i zawodowe, udział pielęgniarek w tworzeniu polityki resortowej i reformie legislacji, a także zapewnienie zaopatrzenia. Pielęgniarki psychiatryczne, jak i te pracujące w opiece specjalistycznej, mają do odegrania ważną rolę. Autorzy Atlas. Nurses in Mental Health WHO (WHO 2007a, s ) proponują następujące kierunki rozwoju tej grupy: a) docenienie pielęgniarek jako podstawowej kategorii pracowników opieki psychiatrycznej; b) zapewnienie odpowiedniej 1 zob.. Zakres praktyki, standardy i kompetencje pielęgniarki zaawansowanej praktyki. ICN 2009/PTP 2010

11 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju PTP, 2010 liczby wyszkolonych pielęgniarek; c) włączenie zagadnieo zdrowia psychicznego do programów kształcenia zawodowego i podyplomowego. Stygmatyzacja Chorzy psychicznie często spotykają się z negatywnymi postawami społeczeostwa. Bycie naznaczonym, traktowanym jak nienormalny, skutkuje tragicznym napiętnowaniem. Wszyscy chorzy powinni byd traktowani z tym samym szacunkiem, który przynależy innym ICN potępia fakt, że na całym świecie wciąż obserwuje się przejawy stygmatyzacji, dyskryminacji, braku opieki, ciągłości tej opieki i dostępu do usług. Pielęgniarki a zdrowie psychiczne. Stanowisko ICN. Wyd ludziom. Dlatego też ze stygmatyzacją należy walczyd, gdziekolwiek się ona ujawni. Z napiętnowaniem wiąże się wstyd, poczucie winy i tajemnica. Często prowadzi ona do wyłączenia społecznego, stereotypowego traktowania i dyskryminacji (Byrne 2000). Stygmatyzację definiuje się jako współwystępowanie następujących komponentów: a) naznaczenie: dostrzeżenie i wskazanie różnic w osobowości czy zachowaniach (odbiegających od norm społecznych); b) stereotypizacja: powiązanie dostrzeżonych różnic ze stereotypami negatywnymi (na przykład osoby z poważnymi schorzeniami są najczęściej traktowane jako niebezpieczne dla otoczenia); c) oddzielanie ich od nas : klasyfikowanie osób naznaczonych negatywnie jako całkowicie odmiennych od pozostałych, postrzeganie ich jako ludzi innej kategorii, w sytuacjach ekstremalnych odmawianie im cech ludzkich; d) utrata pozycji społecznej i dyskryminacja jako efekt trzech powyższych elementów (Link, Phelan 2001). Opinia publiczna formułuje także teorie dotyczące istoty chorób psychicznych i sposobu, w jaki należy traktowad osoby z tymi chorobami. Teorie te podlegają wielu wpływom, między innymi takim jak: czynniki kulturowe, osobisty kontakt z osobą chorą i informacje medialne o ludziach chorych (Gaebel et al. 2006). W rzeczywistości twierdzi się, że napiętnowanie społeczne związane z chorobami psychicznymi często szkodzi pacjentowi bardziej niż sama choroba (Goodwin, Happell 2006), prowadzi w wielu obszarach do dyskryminacji, np. bezdomności, utraty możliwości pracy, dostępu do edukacji i szkoleo, a nawet braku dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej (Happell et al. 2008). Może także prowadzid do niechęci i rezygnacji z szukania pomocy medycznej (Kushner, Sher 1991). Pielęgniarki pracujące z chorymi psychicznie muszą mied świadomośd wpływu stygmatyzacji i starad się zapewnid wszystkim chorym odpowiednią opiekę realizowaną we właściwym czasie. Napiętnowanie i dyskryminacja, towarzyszące chorobom psychicznym, mogą byd także wyrażane przez pracowników opieki specjalistycznej, w tym pielęgniarki psychiatryczne. Na szczęście indywidualny kontakt z chorymi i edukacja, która obala mity, mogą prowadzid do zmiany postaw na lepsze (Emrich et al. 2003). str. 9

12 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Często zdarza się też, że stygmatyzacja dotyka same pielęgniarki. Członkowie rodzin, koledzy, starsze pielęgniarki mogą zdecydowanie zniechęcad je od podejmowania pracy w opiece psychiatrycznej. Niestety, piętno towarzyszące chorobom psychicznym jest jedną z przyczyn braków kadrowych wśród pielęgniarek o przygotowaniu specjalistycznym w tym zakresie. W niektórych krajach zarabiają one mniej niż pielęgniarki w innych obszarach opieki, albo pracują w gorszych warunkach. Nie zawsze jednak się tak zdarza, gdyż w niektórych krajach pielęgniarki psychiatryczne zarabiają więcej niż koleżanki o innej specjalizacji. Prawa osób chorych psychicznie Deklaracja praw człowieka traktuje zdrowie psychiczne jako jedno z podstawowych praw człowieka. Ich naruszenie może byd szkodliwe dla zdrowia psychicznego danej osoby, które zależy między innymi od możliwości cieszenia się pełnią tychże praw (Gostin 2001). Niektóre grupy społeczne są szczególnie narażone na naruszenia swoich podstawowych praw, są to m.in. kobiety, dzieci, uchodźcy i chorzy psychicznie. Naruszenia takie mogą mied miejsce w placówkach opieki psychiatrycznej (nieodpowiednia, szkodliwa, realizowana w sposób upokarzający pacjenta opieka lub nieludzkie warunki życia). Z przypadkami nieprzestrzegania praw człowieka można mied do czynienia także poza placówkami opieki. Będą to: stygmatyzacja, mity i nieporozumienia dotyczące chorób psychicznych, oddziałujące negatywnie na codzienne życie chorych, powodujące dyskryminację i odmowę realizacji wielu praw (WHO 2005a). Na przykład chorzy psychicznie mogą spotykad się z odmową realizacji niektórych praw obywatelskich (np. udział w głosowaniu, kierowanie pojazdami mechanicznymi, posiadanie własności, zawieranie związków małżeoskich). Z subtelniejszymi przejawami dyskryminacji spotykają się chorzy poszukujący pracy, miejsca zamieszkania, możliwości leczenia (WHO 2005b). W uznaniu wagi ochrony praw osób chorych psychicznie Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała w 1991 roku Zasady ochrony osób chorych psychicznie oraz poprawy opieki psychiatrycznej. Zawarto w nich sposób postrzegania osoby i unikatowych potrzeb chorych, na przykład ich praw dotyczących poszanowania prywatności, życia i pracy w społeczeostwie, dobrowolnego poddania się leczeniu, uzyskania odpowiedniej terapii oraz składania skarg i zażaleo (SIngh 2001). Udział w opiece Coraz większą uwagę zwraca się na udział osób chorych we wszystkich aspektach realizacji opieki zdrowotnej. W rzeczywistości jednak udział ten wygląda różnie. Niektórzy chorzy informują o jego braku czy włączeniu w niektóre tylko rodzaje usług (Tobin et al. 2002; Lammers, Happell 2004). W ostatnim badaniu Goodwin i Happell (2006) stwierdzili, że sam system opieki często jest barierą dla aktywnego zaangażowania osób chorych psychicznie w opiekę.

13 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju PTP, 2010 Autorzy podkreślają, że kamieniem węgielnym wszystkich relacji terapeutycznych jest potrzeba szacunku, jak również potrzeba zachęty do współpracy. Sama współpraca zaś powinna byd procesem realizowanym wspólnie z pacjentem, a więc pacjent powinien byd jej podmiotem, nie przedmiotem. Ogromne znaczenie udziału chorych w opiece wynika z bogactwa ich doświadczenia, znajomości systemu z punktu widzenia jego użytkownika. Tam, gdzie zaproszono pacjentów do współpracy, uzyskano bardzo pozytywne jej wyniki, między innymi nawiązanie głębszych relacji między chorymi a pielęgniarkami (Eisen et al. 2000). Dlatego tak ważne jest aktywizowanie pacjentów we wszystkich typach i placówkach opieki. str. 11

14 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Rola leków psychotropowych Osoby chore psychicznie żądają udostępnienia odpowiedniej informacji dotyczącej (co najmniej) skutków ubocznych działania leków psychotropowych, przyczyn ich podawania oraz niezbędnego okresu przyjmowania (Happell et al. 2004). Wielu pacjentów musiało się nauczyd żyd na co dzieo ze skutkami ubocznymi (Usher 2001), dlatego tak ważne jest przekazanie przez pielęgniarkę odpowiednich, aktualnych informacji. Zadaniem pracowników opieki zdrowotnej jest wspieranie pacjentów w terapii lekowej, w tym zwłaszcza wykorzystanie komunikacji nieformalnej i zwracanie uwagi na potrzebę wyjaśnienia ewentualnych skutków ubocznych (Happell et al. 2004). Medyczne klasyfikacje chorób psychicznych Systemy klasyfikacyjne same w sobie polegają na pewnym etykietowaniu, a przez to są silnie powiązane piętnowaniem dotyczącym chorób psychicznym. Stosuje się je do rozpoznawania poszczególnych objawów i diagnozowania stanu pacjenta. Są pożyteczne w medycynie, ale wykorzystywane też przez innych pracowników opieki zdrowotnej. Pomagają również w doborze najskuteczniejszej terapii. Ludzi opisuje się jako chorych psychicznie, jeśli ich zachowanie jest zgodne z objawami wymienionymi w jednym lub dwóch obowiązujących obecnie systemach klasyfikacyjnych: Międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10-AM (International Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 th Revision, Australian Modification), Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual DSM-IV- TR). Tabela 1.1. Kody ICD-10-AM ICD-10-AM zawiera kody wszystkich schorzeo fizycznych i psychicznych. Oferuje listę 458 rodzajów chorób psychicznych oraz szczegółową listę diagnoz klinicznych towarzyszących kodom. Kody schorzeo psychicznych rozpoczynają się od litery F. Zawierają następujące kategorie: F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi, takimi jak demencja czy delirium F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe F30-F39 Zaburzenia nastroju (afektywne) F40-F49 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoformiczne) F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

15 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju PTP, 2010 F70-F89 Upośledzenie umysłowe i zaburzenia rozwoju psychicznego F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciostwie i w wieku młodzieoczym (Barling 2005 s. 165). Tabela 1.2. Klasyfikacje DSM-IV-TR DSM-IV-TR to klasyfikacja wieloosiowa. Obejmuje następujących 5 osi: Oś 1 zaburzenia kliniczne, np. głęboka depresja Oś 2 zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwojowe, np. pograniczne zaburzenie osobowości Oś 3 stany ogólnomedyczne, np. nadciśnienie Oś 4 problemy psychospołeczne i środowiskowe, wpływające na zdrowie psychiczne człowieka, np. trudności finansowe, bezdomnośd Oś 5 poziom przystosowania, oceniony za pomocą Skali Ogólnej Oceny Funkcjonowania (ang. Global Assessment of Functioning Score GAF Score) Niniejszy rozdział zawierał ogólny obraz zachorowalności na choroby psychiczne oraz analizę zadao realizowanych przez pielęgniarki psychiatryczne. W kolejnym zajmiemy się dyskusją nad współczesnymi kierunkami rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego. Rozdział 2. Współczesne kierunki rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego Modele teoretyczne i pojęciowe stosowane w pielęgniarstwie psychiatrycznym Modele teoretyczne Istnieje wiele teorii dotyczących chorób psychicznych. Każda z nich przedstawia własny pomysł na to, skąd i dlaczego one się biorą. Dostępne teorie są pomocne w pracy pielęgniarek psychiatrycznych, ponieważ zawierają trochę elementów psychoanalizy, teorii rozwoju, podstaw biologicznych, teorii behawioralnej, społecznej i interpersonalnej. Wiele pielęgniarek woli jednak podejście wielowymiarowe, wykorzystując wiedzę reprezentowaną przez różne podejścia, nie tylko jednostronną (Happell et al. 2008). Modele pojęciowe Modele pojęciowe zawierają pojęcia i uwarunkowania rzeczywiste reprezentujące abstrakcyjny wymiar teorii. Teorie często są bardzo skomplikowane, łatwiej więc zrozumied je, jeśli zostaną rozbite na pewne pojęcia lub modele. Główne modele wykorzystywane w pielęgniarstwie psychiatrycznym to: medyczny, psychospołeczny, społeczny i interpersonalny. str. 13

16 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Model medyczny Model medyczny zakłada, że choroba psychiczna jest wynikiem pewnej formy patologii. W związku z tym traktuje się ją w taki sam sposób jak choroby somatyczne. W efekcie takiego podejścia zwolennicy tego modelu próbują udowodnid, że przyczyn chorób psychicznych należy szukad w zmianach genetycznych, organicznych lub funkcji fizjologicznych. Model medyczny ma wiele wspólnego z modelami klasyfikacyjnymi, takimi jak Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR czy ICD-10-AM, które obecnie są podstawą klasyfikacji i diagnoz psychiatrycznych. Ostatni rozwój technologiczny doprowadził do lepszego poznania organicznych uwarunkowao chorób psychicznych. Na przykład w kilku badaniach wykazano, że ponad 50 różnych neurotransmiterów jest genetycznie powiązana z rozwojem schizofrenii (Barkway 2005). Model psychospołeczny Teorie psychospołeczne wywodzą się z założenia, że osobowośd człowieka wpływa na jego zachowanie. Jest ich wiele, na przykład teoria psychoanalizy, według której mechanizmy obronne mają za zadanie chronid umysł świadomy, psychologia behawioralna, której zwolennicy wierzą we wzmacnianie zachowao, które prowadzi do ich powtórzeo, psychologia humanistyczna, która wyodrębnia trzy główne kategorie potrzeb: 1) podstawową potrzebę przetrwania, 2) psychologiczną potrzebę przynależności i szacunku do siebie, oraz 3) potrzebę samorealizacji, czyli możliwości realizacji swojego potencjału. Modele społeczne Ten model większe znaczenie przypisuje oddziaływaniu szerszych czynników społecznych na daną osobę niż poszukiwaniu przyczyn indywidualnych zachowao. Na przykład na każdego człowieka oddziałują zmienne takie, jak płed, wiek, wykształcenie, zawód, status społeczno-ekonomiczny, miejsce zamieszkania. Innymi słowy, socjologowie uważają, że przyczyną choroby nie jest umysł człowieka, ale oddziaływanie społeczeostwa, w którym żyje (Barkway 2005). Model biopsychospołeczny Został on zaproponowany ze względu na krytykę innych modeli, związaną zwłaszcza z ich niemożnością wytłumaczenia przyczyn, dla których niektórzy chorują psychicznie, a inni nie. Jego istota polega na połączeniu trzech wcześniej omawianych modeli, tzn. czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Zwraca on uwagę na wpływ różnych czynników na daną osobę, który może przyczyniad się do rozwoju choroby. Model interpersonalny Cechą odróżniającą pielęgniarstwo psychiatryczne od innych specjalizacji zawodowych jest zwracanie szczególnej uwagi na relacje interpersonalne. Są one oczywiście ważne także w pracy innych pielęgniarek, ale tu stanowią kluczowy element, przez co stały się podstawą rozwoju teorii pielęgniarstwa psychiatrycznego (Happell et al. 2008). Hildegard

17 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju PTP, 2010 Peplau, uważana za pionierkę teorii pielęgniarstwa, wyjaśniła znaczenie relacji terapeutycznej dla pielęgniarstwa psychiatrycznego. Jej książka Relacje interpersonalne w pielęgniarstwie (Interpersonal Relations in Nursing) omawia znaczenie tejże oraz uzasadnia, dlaczego więź taka jest podstawowym elementem pracy z pacjentami. Innymi słowy, nawiązywanie relacji jest elementem niezbędnym w pracy pielęgniarki psychiatrycznej, ważniejszym od jakiejkolwiek innej terapii (Barkway 2005). Od modelu dualistycznego do holistycznego Z dualizmem mamy do czynienia, gdy umysł i ciało są postrzegane jako dwa odrębne podmioty. Psychiatrzy będący zwolennikami tego poglądu koncentrują się coraz bardziej na objawach, z wyłączeniem większości innych elementów. Model ten jednak nie daje się utrzymad, ponieważ chorzy uznali takie koncentrowanie się na objawach i problemach za nieprzynoszące im żadnej pomocy. Przyjmując postawę holistyczną, pielęgniarki zaczęły zwracad uwagę na wszystkie aspekty życia pacjenta, w tym ich doświadczenia, na znaczenie przypisywane relacji z samym sobą, innymi, środowiskiem społecznym i ogółem społeczeostwa, na budowanie zaufania i poszanowanie praw każdego indywidualnie. W tym podejściu troska i opieka zyskały dla wielu pielęgniarek nowe znaczenie. Jego realizacja nadal jednak stanowi wyzwanie w wielu systemach opieki, zwłaszcza tych zdominowanych przez model medyczny (Stanton, Tooth 2008). Od modelu deficytów do modelu mocnych stron Całkiem niedawno przestano koncentrowad się na brakach, a zaczęto pracowad nad rozwijanie mocnych stron. Zgodnie z tym modelem, wszyscy ludzie mają jakieś cele, talenty i zaufanie, a wszystkie środowiska oferują możliwości konieczne do odniesienia sukcesu. Niestety, często nie dostrzega się tych pozytywów, koncentrując na ograniczeniach czy dysfunkcjach danego człowieka. Podejście pozytywne pozwala nam skoncentrowad się raczej na potencjale niż problemach, możliwościach nie przeszkodach, zdrowiu i dobrym samopoczuciu nie chorobie. To jest ważne w pracy z chorymi psychicznie, którzy najczęściej wolą, aby zajmowad się tym, co są w stanie zrobid, aby zmienid swoje życie (Stanton, Tooth 2008). Ten model koresponduje z modelem promocji zdrowia. Aktualne kierunki rozwoju promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania chorobom i rehabilitacji a zadania pielęgniarek Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w opiece nad osobami chorymi psychicznie. Cytowany już Atlas WHO (WHO 2007a) twierdzi, że pielęgniarki posiadające odpowiednie przygotowanie mogą wykonywad znacznie więcej zadao niż czynią to obecnie, a rozszerzenie ich ról powinno zostad uwzględnione w planach dotyczących rozwoju opieki psychiatrycznej na całym świecie. Jest to szczególnie ważne w tych krajach, gdzie brakuje specjalistów str. 15

18 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 z innych zawodów (WHO 2007). Pamiętając o stopniu zachorowalności na choroby psychiczne na całym świecie, władze w poszczególnych krajach powinny dostrzec potrzebę poprawy wyników tej specjalistycznej opieki (Murray, Lopez 1996). W efekcie, zamiast koncentrowad się na leczeniu, należałoby zacząd zachęcad i działad w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu występowania tego typu problemów, w całym społeczeostwie, a zwłaszcza w grupach ryzyka. Takie stanowisko znalazło poparcie w tekście WHO Investing in Mental Health (WHO 2003b), w którym stwierdza się, że największy wpływ na zdrowie psychiczne ma nie specjalistyczne leczenie, ale otaczająca pacjentów rzeczywistośd. Odpowiedź leży więc w promocji zdrowia psychicznego działalności, która powinna byd realizowana wspólnie przez wielu partnerów, reprezentujących różne dziedziny (WHO 2005c). Termin promocja zdrowia jest obecnie często stosowany zamiast edukacji zdrowotnej, ponieważ w swojej definicji zakłada połączenie tejże edukacji i podstawowych działao związanych z zapobieganiem chorobom, dotyczących zmian w zachowaniach i środowisku (Jirojwong, Liamputtong 2008). Promocja zdrowia psychicznego ma na celu poprawę zdrowia publicznego, wymaga jednak szerokiego zaangażowania społecznego. Jest realizowana w formie działao i orędownictwa dotyczących wszystkich determinant zdrowia psychicznego, na które możemy mied wpływ (WHO 2005a). Strategie promocji zdrowia psychicznego obejmują: programy kierowane do matek z małymi dziedmi, warsztaty radzenia sobie ze stresem dla pracowników, programy umiejętności życiowych dla dzieci (z uwzględnieniem rozwoju umiejętności komunikacyjnych w szkole, aby zmniejszyd zjawisko przemocy), programy rozwoju środowisk lokalnych, różne programy wspierające, programy dla małych społeczności sąsiedzkich. Chod jest to sprawa ważna dla każdego z nas, szczególny potencjał w realizacji tej promocji mają pielęgniarki POZ. Przykładem może byd rozwinięta w niektórych krajach współpraca położnych, pielęgniarek pediatrycznych i psychiatrycznych. Współpraca ta, zainicjowana w związku z promocją zdrowia psychicznego, rozwinęła się w programy prewencji i wczesnego wykrywania/ wczesnego reagowania, dotyczące okołoporodowych zaburzeo afektywnych (McNamara 2004). Największe problemy, z jakimi mierzą się osoby odpowiedzialne za promocję zdrowia psychicznego, to brak infrastruktury, zasobów ludzkich, materialnych, a także brak poszanowania praw człowieka (WHO 2005a). Osoby cierpiące na poważne, długoterminowe schorzenia psychiczne, są objęte rehabilitacją. Jej celem jest pomoc w powrocie do takiego funkcjonowania człowieka, jakie realizował on przed wystąpieniem choroby. Pierwszym celem jest reintegracja w środowisku lokalnym, przy czym całkiem niedawno proces jego realizacji koncentruje się na powracaniu do zdrowia, a nie na chorobie. Tak prowadzona rehabilitacja skupia się na indywidualnych celach i wynikach pacjenta, pielęgniarka współpracuje z nim w zakresie planowania terapii od momentu rozpoznania choroby bądź przyjęcia do szpitala. Powrót do zdrowia jest tu rozumiany inaczej niż w medycynie, jest budowany na nadziei i rozumieniu, że chodzi raczej

19 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju PTP, 2010 o permanentnie realizowany proces niż o osiągnięcie planowanego wyniku (co się może nigdy nie wydarzyd). Model rehabilitacji zorientowanej na wyzdrowienie zachęca zarówno chorego, jak i pielęgniarkę, do zachowania nadziei (Muir-Cochrane et al. 2005). Podstawowe zasady praktyki zorientowanej na wyzdrowienie Zmiana profilu opieki psychiatrycznej. Odejście od koncentracji na realizacji procesu terapeutycznego i reagowania na objawy na rzecz udostępniania zasobów danej społeczności, zwiększających dostęp mieszkaoców do życia i zasobów społecznych oraz wykorzystywanie dostępnych szans i możliwości. Realizatorzy opieki muszą gromadzid informację zwrotną o oferowanych usługach i na jej podstawie wprowadzad konieczne zmiany. Konieczna jest współpraca, dzielenie się władzą, obalanie mitów dotyczących wszechwładzy i wszechwiedzy pracowników opieki. Opieka psychiatryczna musi akceptowad fakt, że bycie aktywnym obywatelem i członkiem społeczeostwa jest warunkiem powrotu do zdrowia a nie odwrotnie (bycie zdrowym warunkuje korzystanie z praw obywatelskich). Pracownicy opieki nie muszą mied dostępu do różnych form pomocy oferowanych pacjentom przez społecznośd lokalną. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Stanton, Tooth 2008, s. 23. Ocena stanu zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i umiejętności radzenia sobie w życiu Proces oceny jest zazwyczaj punktem wyjścia dla diagnozy, planowania terapii lub rehabilitacji (Happell et al. 2008). Hapell et al. (2008) przypominają, że podczas zbierania informacji bardzo ważne jest uwzględnienie punktu widzenia osoby szukającej pomocy. Elementy oceny stanu zdrowia psychicznego Ocena stanu zdrowia psychicznego zazwyczaj składa się z następujących elementów: ocena diagnostyczna, ocena behawioralna, ocena psychospołeczna, ocena humanistyczna, ocena holistyczna (całościowa). Zależnie od potrzeb pacjenta, może ona również obejmowad kolejne składniki: ocena ryzyka popełnienia samobójstw, możliwośd wystąpienia zachowao o charakterze agresywnym lub przemocy, ocena poziomu nadużywania substancji. str. 17

20 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Test MSE (ang. Mental Status Examination, badanie stanu psychicznego) Stanowi on zazwyczaj kluczowy element oceny, zwłaszcza jeśli osoba nie ma bezpośrednich objawów fizykalnych lub innych. Przeprowadzany na początku spotkania, test MSE powinien byd powtarzany regularnie, jako że stan psychiczny pacjenta zmienia się (Happell et al. 2008). MSE jest prowadzony metodą częściowo ustrukturyzowanego wywiadu, jako narzędzie pozwalające wielowymiarowo ocenid bieżący stan psychiczny i neurologiczny pacjenta (Barling 2005). Poza wywiadem, w którym pielęgniarka (lub inny pracownik opieki zdrowotnej) zadaje pacjentowi zestaw uprzednio przygotowanych pytao, a także dokonuje obserwacji. Główne kategorie i przykładowe deskryptory stosowane w MSE przedstawiono w Tabeli 2.1. Tabela 2.1. Główne kategorie i deskryptory badania MSE Kategoria wygląd zewnętrzny Deskryptory ogólna ocena wyglądu zewnętrznego, obejmująca uczesanie, ubranie, sposób zachowania, postawę zachowanie ogólnie W tej kategorii mieści się wiele różnych zachowao motorycznych, takich jak maniery i gesty. Może również obejmowad mimikę twarzy grymasy, drgnienia, skurcze, tiki, objawy podniecenia; postawy takie jak przyjazne nastawienie, zakłopotanie, obawy, gniew, rozżalenie. Mowa Nastrój sposób myślenia Obejmuje ilośd, częstotliwośd i jakośd wypowiedzi, na przykład gadatliwośd, wielomównośd, rozmownośd, gawędziarstwo, nierozmownośd; powolnośd, gwałtownośd, presja; jąkanie się, zacinanie, niepewnośd, wahania w wypowiedzi. Głębokośd, czas trwania, zmiany i intensywnośd uczud. Nastrój można opisad jako: przytępiony, przybity lub normalny, albo też odpowiedni lub nieodpowiedni, dopasowany lub nie, ekspansywny, podniecony, euforyczny, normalny, depresyjny lub labilny. Pomocne są tu: wyraz twarzy i język ciała. Chodzi tu zarówno o treśd, jak i formę. Jako formę traktuje się brak lub nadmiar myśli, na przykład gwałtowne myśli (zalew pomysłów lub myślenie powolne, niepewne, ociężałe. Można je także opisywad jako niejasne, bez wyraźnego kierunku czy tematu. Powiązania myślowe można opisywad jako luźne, lub bez powiązao przyczyna-skutek (łaocuch myśli). Niepowiązane, przypadkowe, krążące (wokół tematu), jak również wymijające, chaotyczne czy konfabulacje (budowanie opowieści). Treśd może zawierad złudzenia (fałszywe opinie), urojenia odniesienia, urojenia wpływu, natrętne lub obsesyjne. Złudzenia można także klasyfikowad jako paranoidalne, prześladowcze, manię wielkości, somatyczne lub nihilistyczne w treści.

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autorzy prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz dr n. med. mgr (ekon.) Dominik Golicki prof. dr hab. med. Janusz Heitzman prof. dr hab. med. Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

Edukacja a jakość życia seniorów

Edukacja a jakość życia seniorów Edukacja a jakość życia seniorów Częstochowa 2014 Zespół redakcyjny: Pilar Escuder Mollon Koordynator, Universitat Jaume I, Castellón Alina Gil Koordynator, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zespół

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz dr hab. n. med. Dorota Cianciara Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież Poradnik dla szkół Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież Poradnik dla szkół

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań w pielęgniarstwie

Metodologia badań w pielęgniarstwie Człowiek najlepsza inwestycja Metodologia badań w pielęgniarstwie Anna Stodolak Skrypt dla studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo Copyright by Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Wydanie I, Legnica

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 2 Spis treści Od redakcji...3 Opolskie szkice z teorii i praktyki pracy socjalnej Dorota

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Hrubieszów 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jagoda Latkowska Partnerzy Redakcja: Dominika Cieślikowska Skład: Grzegorz Zaraska Zdjęcie na okładce: 123RF Wydawca: Fundacja Praesterno 00-023 Warszawa Ul. Widok 22 lokal 30 www.profnet.org.pl www.praesterno.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku.

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Zrzeszamy trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia

Bardziej szczegółowo