Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r."

Transkrypt

1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA Jasło, 2013r.

3 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I. Podstawa prawna opracowania Programu... 5 II. Diagnoza sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Jasła... 5 II.1 Charakterystyka miasta Jasła i jego mieszkańców z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi... 6 II.2 Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy... 7 II.3 Diagnoza psychiatrycznej opieki zdrowotnej... 8 II.4 Diagnoza wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi II.5 Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi II.6 Skala problemów osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie badań własnych II.6.1. Sytuacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w środowisku rodzinnym II.6.2. Sytuacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym II.6.3. Sytuacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II.6.4. Wsparcie instytucji i organizacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi II.6.5. Wiedza dotycząca instytucji i organizacji udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz realizowanych projektów w tym zakresie II.6.6. Oczekiwane formy wsparcia III. Zasoby systemu ochrony zdrowia psychicznego w mieście Jaśle IV. Analiza SWOT V. Cele główne i szczegółowe programu VI. Adresaci VII. Monitoring Zakończenie Spis tabel: Spis wykresów: Wykaz załączników:

4 WPROWADZENIE Sprawnie działający lokalny system wsparcia zdrowotnego i społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi to aktualne wyzwanie dla wielu instytucji i organizacji współdziałających w tej sferze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisuje zdrowie psychiczne jako: stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Zły stan zdrowia psychicznego to problemy ze zdrowiem psychicznym i napięcie, osłabione funkcjonowanie połączone z cierpieniem, pojawiające się objawy i rozpoznawalne zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia i depresja. 1 Waga tego problemu została dostrzeżona w wielu dokumentach strategicznych krajowych i międzynarodowych, w tym w tzw. Zielonej Księdze: Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia Zdrowia Psychicznego dla Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami ww. dokumentu najważniejszymi zadaniami dla reformowania polityki ochrony zdrowia psychicznego w krajach UE są: wspieranie zdrowia psychicznego wszystkich ludzi, czyli promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie złemu stanowi zdrowia psychicznego, czyli działania profilaktyczne podejmowane wobec grup narażonych na zagrożenia dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie, poprzez integrację społeczną oraz ochronę ich praw i godności, opracowanie zasad budowania systemu informacji, współpracy w zakresie badań naukowych i upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego między krajami Unii Europejskiej. Podstawowe znaczenie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce ma art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobienia do pracy oraz komunikacji społecznej. Ponadto Sejm RP uchwałą z dnia 1 sierpnia 1997r. przyjął Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Uznano, że: osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Jakkolwiek Karta Praw Osób Niepełnosprawnych nie ma wiążącej mocy prawnej, to jednak zawiera katalog dziesięciu praw osób niepełnosprawnych, wskazując tym samym kluczowe obszary dla polityki państwa m.in. w zakresie szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych i zapobiegania dyskryminacji tych osób w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy. Strategicznym aktem prawnym, który został opracowany z myślą o ochronie zdrowia psychicznego jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. Reguluje ona kwestie prawne dotyczące problematyki zdrowia psychicznego w Polsce. W preambule wskazuje, że zdrowie psychiczne jest 1 Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga: Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej, Bruksela 2005, s. 4 3

5 fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. W rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy osoba z zaburzeniami psychicznymi to: osoba chora psychicznie, upośledzona umysłowo, wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W związku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ustanowiono Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który określił strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Wśród celów głównych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego znalazły się: 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 3. Rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego podmiotami realizującymi Program są m.in. samorządy województw, powiatów i gmin. W realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, grupy samopomocowe itp. Od 2012r. realizowany jest Podkarpacki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który ma na celu długoletnie kreowanie rozwoju polityki ochrony zdrowia psychicznego na obszarze województwa podkarpackiego. Na szczeblu powiatowym realizowany jest Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata , który ma na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu społecznym, ich integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata zostały zawarte zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców miasta. Został on opracowany przez Zespół Programowy powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła z dnia r. Nr III/3/2013. Niniejszy Program składa się z wprowadzenia, siedmiu rozdziałów, zakończenia oraz pięciu załączników. Rozdział pierwszy dotyczy podstawy prawnej opracowania Programu. W rozdziale drugim omówiono diagnozę sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta, biorąc pod uwagę ich sytuację na rynku pracy, psychiatryczną opiekę zdrowotną, wsparcie społeczne dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. W kolejnym rozdziale przedstawiono zasoby w zakresie wsparcia zdrowotnego, zawodowego i społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta. W czwartym 4

6 rozdziale została przedstawiona analiza SWOT, tj. czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na sytuację osób z zaburzeniami psychicznymi. W piątym rozdziale zawarto cele, zadania, realizatorów i partnerów, harmonogram realizacji poszczególnych zadań, wskaźniki oraz źródła finansowania Programu. W kolejnym rozdziale zostali opisani adresaci Programu. Ostatni rozdział zawiera sposób monitorowania Programu. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (DZ. U. z 2011r. Nr 24, poz. 128). II. DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA JASŁA Celem diagnozy jest przedstawienie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Jasła. Diagnoza stanowi podstawę opracowanych zadań do realizacji w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata Do przygotowania diagnozy wykorzystano metodę analizy źródeł wtórnych oraz metodę badań ankietowych. Kwestionariusze ankiet obejmowały zbiór celowo skonstruowanych pytań dostosowanych do danej grupy badawczej. Zawarto w nich pytania pozwalające określić skalę problemów osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogółem skierowano ankiety do: osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; mieszkańców powiatu jasielskiego; rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi; rodziców dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; lokalnych pracodawców; instytucji i organizacji społecznych powiatu jasielskiego. Ostatecznie, w badaniu wzięło udział: mieszkańców powiatu jasielskiego (z tego 47 z Jasła); osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi (z tego 63 z Jasła); członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi (z tego 24 z Jasła); rodziców dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (z tego 11 z Jasła); lokalnych pracodawców; pracowników instytucji i organizacji społecznych powiatu jasielskiego. 5

7 Wykres 1. Poziom zwrotu ankiet Źródło: opracowanie własne Wyniki z analizy badań ankietowych zostały zawarte w Raporcie z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła. II.1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA JASŁA I JEGO MIESZKAŃCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Miasto Jasło jest miastem powiatowym położonym w południowo wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Mieszkańcy Jasła stanowią 31,9% ogółu mieszkańców powiatu jasielskiego. Na dzień r. miasto liczyło mieszkańców, w tym: kobiet, mężczyzn. Dane statystyczne wskazują na systematyczny spadek liczby mieszkańców. W porównaniu z 2009r. liczba mieszkańców jest mniejsza o 792 osoby. Osoby niepełnosprawne stanowią 4,2% ogółu mieszkańców miasta. Według danych 185 mieszkańców Jasła legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na zaburzenia psychiczne, co stanowi 0,50% ogólnej liczby mieszkańców. Analiza danych wskazuje na znaczny wzrost w 2012r. liczby osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących teren Jasła, w porównaniu do lat ubiegłych (Tabela 1). 6

8 Ogółem ON % ogólnej liczby mieszkańców Ogółem ON % ogólnej liczby mieszkańców Ogółem ON % ogólnej liczby mieszkańców Ogółem ON % ogólnej liczby mieszkańców Tabela 1. Liczba ludności miasta Jasła z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności (ON) w latach ,29% ,30% ,28% ,50% Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r., dane Urzędu Miasta w Jaśle oraz pismo Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia r. Ponadto zgodnie z danymi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi stanowią trzecią co do wielkości grupę, biorąc pod uwagę inne przyczyny uzyskania orzeczenia, osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 2 II.2 DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Na koniec grudnia 2012r. bez pracy na terenie powiatu pozostawało osób, z czego stanowili mieszkańcy miasta Jasła. Zarejestrowane osoby niepełnosprawne stanowiły 2,24% ogólnej liczby osób zarejestrowanych, z czego na terenie miasta zamieszkiwało 102 osoby. Wśród zarejestrowanych w PUP osób niepełnosprawnych z terenu miasta, osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi stanowiły 16,7% (tabela 2). Nadmienić należy, że osoby z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowane w PUP stanowiły niewielki odsetek mieszkańców posiadających orzeczenie ze względu na zaburzenia psychiczne, co zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ankietowymi spowodowane jest najczęściej posiadaniem tytułu do świadczeń (m.in. renty, renty socjalnej), pobieraniem zasiłku stałego, obawą przed wyjściem z domu, hospitalizacją. 3 2 Pismo Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia r. 3 Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. 7

9 Osoby niepełnosprawne Osoby z zaburzeniami psychicznymi Osoby niepełnosprawne Osoby z zaburzeniami psychicznymi Osoby niepełnosprawne Osoby z zaburzeniami psychicznymi Osoby niepełnosprawne Osoby z zaburzeniami psychicznymi Tabela 2. Liczba osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, zamieszkałych na terenie miasta Jasła w latach Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r., oraz pisma PUP w Jaśle z dnia r. II.3 DIAGNOZA PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonują 3 poradnie zdrowia psychicznego oraz poradnia leczenia uzależnień. Poradnie te zlokalizowane są na terenie miasta Jasła. Według danych otrzymanych z Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Chir Med oraz Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Gemini z pomocy ww. placówek w 2012r. skorzystało 3439 osób. Analizując dane w latach można zauważyć, że w roku 2012 w stosunku do roku 2009 nastąpił spadek osób leczonych w Poradniach Zdrowia Psychicznego o ok. 10%. Największą grupę leczonych osób stanowiły osoby z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i somatoformicznymi. W 2012r. ww. osoby stanowiły 23,6% ogółu leczonych w Poradniach. Drugą co do wielkości grupą leczonych byli chorzy na depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (15,5% leczonych). Liczba osób leczonych w Poradniach w związku z ww. schorzeniem wzrasta od 2009r (w 2012r. w stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost osób leczonych o 31%). Dużą grupę leczonych stanowiły również osoby cierpiące na organiczne zaburzenia psychotyczne (15,27%), schizofrenię (15,20%), upośledzenie umysłowe (7,82%) oraz organiczne zaburzenia niepsychotyczne (7,73%) (tabele 3, 4, 5). Tabela 3. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Organiczne zaburzenia psychotyczne

10 Schizofrenia Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Inne zaburzenia nastroju Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: Sprawozdania MZ-15 Tabela 4. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Gemini. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Organiczne zaburzenia psychotyczne Schizofrenia Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Inne zaburzenia nastroju

11 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: Sprawozdania MZ-15 Tabela 5. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Chir med. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Organiczne zaburzenia psychotyczne Schizofrenia Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Inne zaburzenia nastroju Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami

12 fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: Sprawozdania MZ-15 Dane Poradni Zdrowia Psychicznego wskazują, że największą grupę leczonych osób w latach stanowiły osoby w wieku lata. W 2012r. leczeni w tej grupie wiekowej stanowili 69,18% ogółu leczonych. Drugą co do wielkości grupą leczonych były osoby w wieku lat (9,94%). Dużą grupę stanowili również leczeni w wieku 0-18 roku życia (w 2012r. 6,77%). Od 2009r. liczba leczonych w tym wieku utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2012r. po raz pierwszy w życiu z pomocy Poradni skorzystało 7,76% ogółu leczonych (tabele 6, 7, 8). Tabela 6. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w podziale na grupy wiekowe, w tym po raz pierwszy w życiu. Wiek w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu i więcej w tym po raz pierwszy w życiu Źródło: Sprawozdania MZ-15 11

13 Tabela 7. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Chir med w podziale na grupy wiekowe, w tym po raz pierwszy w życiu. Wiek w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu i więcej w tym po raz pierwszy w życiu Źródło: Sprawozdania MZ-15 Tabela 8. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Gemini w podziale na grupy wiekowe, w tym po raz pierwszy w życiu. Wiek w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu i więcej w tym po raz pierwszy w życiu Źródło: Sprawozdania MZ-15 Zaburzenia psychiczne mogą być związane również z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżniła grupy substancji psychoaktywnych, które są źródłem różnorodnych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń psychicznych. Należą do nich m.in. alkohol, leki uspokajające i nasenne, wyroby tytoniowe, substancje halucynogenne. 4 4 R. Kowalczyk, Praca socjalna z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, Instytut Europejski i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie 12

14 Z analizy danych Poradni Leczenia Uzależnień wynika, że od 2010r. wzrasta liczba osób leczonych w Poradni. W 2012r. nastąpił wzrost leczonych o 23,53% w stosunku do roku Większość osób uzależnionych leczących się w Poradni w 2012r. stanowiły osoby w wieku lata (86,15%), w tym po raz pierwszy w życiu 40,09% ogółu grupy wiekowej. Tabela 9. Liczba osób leczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w powiecie jasielskim w latach Wyszczególnienie Ogółem w tym po raz pierwszy w tym po raz pierwszy w tym po raz pierwszy I więcej w tym po raz pierwszy Źródło: Sprawozdania MZ-15 W powiecie jasielskim jedynie Szpital Specjalistyczny w Jaśle w swej strukturze posiada Oddział Psychiatryczny, który dysponuje 40 miejscami. Liczba hospitalizowanych mieszkańców powiatu jasielskiego wzrosła w 2012r. w stosunku do roku 2009 o 13,37% (tabela 10). Tabela 10. Liczba osób hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w latach powiat jasielski Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz pismo Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nr ADO/0216/2/13 z dnia Od 1 stycznia 2012r. działa Dzienny Odział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, który dysponuje 14 miejscami. Ze wsparcia Dziennego Oddziału w 2012r. skorzystało 75 osób, w tym 64 z terenu miasta Jasła, co stanowiło 85% ogółu pacjentów. Z informacji uzyskanych od pracowników ww. placówki wynika, że zapotrzebowanie na tego typu wsparcie jest większe niż ilość oferowanych miejsc. 13

15 II.4 DIAGNOZA WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z opieki w Środowiskowych Domach Samopomocy, Domach Pomocy Społecznej, Mieszkaniach Chronionych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Aktywizacji Zawodowej. Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samopomocy - Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach oraz w Nowym Żmigrodzie (dawniej w Foluszu), które są ośrodkami wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach funkcjonują 3 pracownie terapeutyczne. W ramach terapii odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, sportowe, muzyczne oraz świetlicowe, prowadzony jest trening samoobsługi i higieny. Dla uczestników organizowane są również zajęcia o charakterze kulturalno rozrywkowym (spotkania integracyjne, wycieczki, imprezy sportowe). 5 W 2012 r. 4 osoby z terenu miasta Jasła skorzystały z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach, co stanowi 12% ogólnej liczby osób korzystających z pomocy ŚDS (tabela 11). Tabela 11. Ilość osób, które skorzystały z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz informacje uzyskane z ŚDS w Przysiekach. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach swej działalności prowadzi: treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej (poprzez trening higieny, trening kulinarny, trening owy, trening obsługi sprzętów i urządzeń AGD, trening sprzątania, trening lekowy), trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, oraz terapię zajęciową 6. Z danych wynika, że w 2012r. z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 9 osób z terenu miasta Jasła co stanowi około 32% ogólnej liczby osób korzystających z ŚDS. Ponadto w 2012r. w porównaniu do roku 2009 zauważalny jest spadek osób z terenu Jasła korzystających ze wsparcia ŚDS o 18% (tabela 12) Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z dnia r. PR MM 14

16 Tabela 12. Ilość osób, które skorzystały z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Foluszu (obecnie w Nowym Żmigrodzie) w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane z ŚDS w Foluszu. Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Foluszu (DPS), który sprawuje kompleksową całodobową opiekę nad osobami dotkniętymi schorzeniami natury psychicznej. Podstawowym celem DPS jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających, społecznych i religijnych swoich mieszkańców. 7 Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu mogą korzystać z następujących form pomocy: wsparcia lekarza psychiatry, wsparcia psychologa, indywidualnej terapii, warsztatów psychologicznych, terapii zajęciowej. 8 Jak wynika z danych w 2012r. z pomocy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu skorzystało 29 osób z terenu Jasła. W porównaniu z latami ubiegłymi zauważalny jest znaczny spadek liczby mieszkańców miasta Jasła, którzy skorzystali z pomocy DPS. Dla porównania z rokiem 2009 nastąpił spadek o około 31% (tabela 13). Tabela 13. Ilość osób, które skorzystały z pomocy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane z PCPR w Jaśle. Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonują także Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle. Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 7 8 pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z dnia r. 15

17 uczestników, niezbędnych do możliwie samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku. Z poniższych danych (tabela 14) wynika, że w 2012r. nastąpił wzrost mieszkańców Jasła, którzy skorzystali z Warsztatów Terapii Zajęciowej (27 osób). W porównaniu do roku 2009 liczba ta wzrosła o 42%. Ponadto mieszkańcy miasta w 2012r. stanowili 49% ogólnej liczby uczestników. Tabela 14. Ilość uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach ogółem w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane z WTZ w Jaśle. Dane wskazują, że cztery Gminy wchodzące w skład powiatu jasielskiego realizują wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Większość mieszkańców powiatu, którzy korzystają z pomocy w ww. formie zamieszkuje teren miasta Jasła. Biorąc pod uwagę rok 2012 mieszkańcy Jasła korzystający z tej formy wsparcia stanowili 72,6% ogólnej liczby mieszkańców powiatu korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Analizując dane można zauważyć również, że w 2012r. nastąpił wzrost liczby osób z terenu miasta Jasła, które skorzystały z ww. pomocy o 20,4% w porównaniu do roku 2009 (wykres 2). Wykres 2. Liczba osób objętych wsparciem w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminach powiatu jasielskiego w latach Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Jaśle. 16

18 Analizując dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle można zauważyć wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w latach W 2012r. liczba mieszkańców powiatu korzystających z ww. wsparcia wzrosła o 178 osób, a mieszkańców Jasła o 34 osoby w porównaniu do roku 2009 (tabela 15). Jak wynika z uzyskanych informacji, znaczny wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia PFRON może wynikać z większej świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie dostępnych form wsparcia. Tabela 15. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz informacje uzyskane z PCPR w Jaśle. Na podstawie danych Zespołu ds. realizacji zadań ośrodka interwencji kryzysowej (OIK) na przestrzeni lat zauważalny jest spadek ilość interwencji w związku z przemocą domową ze strony osoby niepełnosprawnej zaburzonej psychicznie oraz ilości osób, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego i wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia psychicznego zarówno w powiecie jasielskim jak i mieście Jaśle. W stosunku do roku 2009 ilość interwencji w 2012r. w powiecie jasielskim zmniejszyła się o 67%, a w mieście Jaśle aż o 75%. Z kolei liczba osób, która skorzystała z poradnictwa specjalistycznego i wsparcia psychologicznego w 2012r. w stosunku do roku 2009r. zmniejszyła się o 30%, a w mieście Jaśle o 20% (tabele: 16, 17). Tabela 16. Ilość interwencji OIK w związku z przemocą domową ze strony osoby niepełnosprawnej zaburzonej psychicznie w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz danych statystycznych uzyskanych w dniu r.z PCPR w Jaśle. 17

19 Tabela 17. Ilość osób, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego i wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia psychicznego w OIK w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz danych statystycznych uzyskanych w dniu r.z PCPR w Jaśle. II.5 DIAGNOZA SYTUACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Na terenie powiatu jasielskiego wsparcie na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin oferowane jest m.in. przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Radzę Sobie, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol. Zgodnie z danymi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jaśle 201 dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w 2012r. skorzystało z pomocy Poradni. Analizując dane zawarte w poniższej tabeli można stwierdzić, że liczba dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, które skorzystały z pomocy Poradni w 2012 r. zmniejszyła się o ok. 12% w stosunku do roku 2009 (tabela 18). Tabela 18. Ilość dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, które skorzystały z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaśle w latach Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz dane statystyczne uzyskane w dniu r..z PPP w Jaśle. Z uzyskanych danych wynika, że liczba wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z terenu miasta Jasła systematycznie malała w latach W porównaniu z rokiem 2009 liczba ta spadła o 28%. Ponadto wychowankowie zamieszkujący teren miasta Jasła w 2012r. stanowili ok. 23,4% ogółu wychowanków Ośrodka (tabela 19). 18

20 Tabela 19. Ilość wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jaśle w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz dane statystyczne uzyskane w dniu r. z SOSW w Jaśle. W 2012r. ze wsparcia Świetlicy Integracyjno Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich zdrowych rówieśników pod nazwą Klub Pod Niebieskim Parasolem prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol skorzystało 28 dzieci i młodzieży. Analizując dane zawarte w poniższej tabeli należy stwierdzić, że w stosunku do lat ubiegłych nastąpił w 2012r. wzrost dzieci i młodzieży, które skorzystały z pomocy świetlicy o 27,3% w porównaniu z rokiem 2009 (tabela 20). Tabela 20. Ilość dzieci i młodzieży z terenu miasta Jasła, które skorzystały z pomocy Świetlicy Integracyjno Terapeutycznej Klub Pod Niebieskim Parasolem w latach Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane ze Stowarzyszenia Niebieski Parasol. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w 2012r. sześcioro dzieci zostało objętych pomocą w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co stanowi 11,3% ogółu korzystających z ww. wsparcia. II.6 SKALA PROBLEMÓW OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH. II.6.1. RODZINNYM. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ŚRODOWISKU Większość osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (59,8%) określiło, że nie potrzebuje pomocy rodziny w wypełnianiu obowiązków domowych lub rodzinnych. Wśród pozostałych osób, które stwierdziły, że takiej pomocy wymagają do najczęściej wymienianych czynności sprawiających im trudności były: pomoc w codziennych obowiązkach tj. gotowanie, sprzątanie, pranie, opłacanie rachunków, pomoc 19

21 w robieniu zakupów, kontrola w przyjmowaniu leków, pomoc w sprawach urzędowych, pomoc w czasie zaostrzenia objawów choroby, pomoc w opiece nad dzieckiem. Natomiast 53% uczestniczących w badaniu członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi określiło, że pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w wypełnianiu codziennych obowiązków jest konieczna. W ocenie respondentów osoby z zaburzeniami psychicznymi najczęściej potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, codziennej pielęgnacji, podawaniu leków i posiłków. Wykres 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w wypełnianiu codziennych czynności według członków rodzin tych osób. wymaga pomocy 47% 53% nie wymaga pomocy Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet. II.6.2. LOKALNYM SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ŚRODOWISKU Ankietowane osoby z zaburzeniami psychicznymi w większości (45,7%) nie odczuwają braku akceptacji ze strony członków społeczności lokalnej. Wśród osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 70,7% badanych czuje się bardzo dobrze lub dobrze w środowisku lokalnym. Jednak 17,4% badanych nie czuje się akceptowanymi. Odczuwają oni lekceważenie, dyskryminację, zobojętnienie, strach, brak zrozumienia ze strony rodziny i społeczeństwa, izolację. Uczestniczący w badaniu mieszkańcy powiatu zapytani o stosunek do osób z zaburzeniami psychicznymi w większości (58%) określili, że jest to stosunek neutralny. Jedynie 1% badanych wykazuje stosunek negatywny. Duża cześć badanych odczuwa w kontakcie z osobą z zaburzeniami psychicznymi niepewność, jak dana osoba się zachowa (38%), współczucie (25%), chęć udzielenia pomocy (22%). Wśród odpowiedzi pojawiły się również odczucia negatywne, takie jak irytacja, lęk, zażenowanie (Wykres 4). 20

22 Wykres 4. Odczucia mieszkańców powiatu w kontakcie z osobą zaburzoną psychicznie. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet. II.6.3. PRACY. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU Spośród wszystkich ankietowanych osób z zaburzeniami psychicznymi zaledwie 13% ogółu badanych pracuje zawodowo. Wykres 5. Aktywność zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 4% 13% aktywni zawodowo nieaktywni zawodowo brak odpowiedzi 83% Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy badań ankietowych. Większość zatrudnionych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które wzięły udział w badaniu twierdzi, że napotyka na problemy w miejscu pracy, które dotyczą głównie dyskryminacji oraz niedocenienia przez pracodawcę. 21

23 Natomiast do najczęściej napotykanych przez nich ograniczeń na lokalnym rynku pracy należały kolejno: niechęć do zatrudniania przez pracodawców osób z zaburzeniami psychicznymi, zbyt mała liczba zakładów pracy chronionych, kierowanie się pracodawców stereotypami na temat osób z zaburzeniami psychicznymi, brak wiedzy badanych na temat szkoleń i projektów, ograniczona liczba szkoleń i projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych nakierowanych na ich aktywizacje zawodową. Zdaniem 92% ankietowanych członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi osoby te mają większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy niż osoby pełnosprawne. Podobnie uważają inni ankietowani mieszkańcy powiatu oraz pracodawcy. Aż 86% badanych mieszkańców uważa, że ww. osoby napotykają na trudności na lokalnym rynku pracy. Natomiast wśród badanych pracodawców liczba ta stanowi 100%. Badani mieszkańcy wskazują, że podstawowe ograniczenia z jakimi spotykają się osoby z zaburzeniami psychicznymi na lokalnym rynku pracy to: niechęć pracodawców (36%), stereotypy na temat osób z zaburzeniami psychicznymi (28%) oraz zbyt mała liczba zakładów pracy chronionej (23%). Najczęściej udzielone przez mieszkańców odpowiedzi pokrywają się z odpowiedziami, których udzielili niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi. Wykres 6. Ograniczenia na lokalnym rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet. 22

24 Z analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród lokalnych pracodawców wynika, że tylko 1 zakład pracy zatrudnia osobę niepełnosprawną z zaburzeniami psychicznymi. Do najczęstszych powodów niezatrudniania ww. grupy społecznej przez pracodawców należą: brak takiej potrzeby, wątpliwości dotyczące funkcjonowania, wydajności w pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, brak podań o pracę osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto z badań wynika, że 86,7% ankietowanych pracodawców obawiałoby się przyjęcia do pracy osoby z zaburzeniami psychicznymi. Co więcej uczestniczący w badaniach pracownicy służb społecznych wśród problemów jakie dotykają osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi wymieniają brak propozycji pracy w warunkach chronionych. II.6.4. WSPARCIE INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ankietach, najczęściej korzystają ze wsparcia i pomocy Urzędu Miasta/ Gminy/ Starostwa Powiatowego i ich jednostek organizacyjnych (MOPS, GOPS, PCPR, PUP), własnej rodziny, poradni, szpitala, organizacji pozarządowych. Najbardziej popularnymi formami pomocy są kolejno: pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, porady prawne, pomoc psychologiczna/praca socjalna, rzadziej pomoc w zalezieniu pracy, pomoc edukacyjna i wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych, inne najczęściej usługi opiekuńcze (Wykres 7). Jak wynika z badań 26,1% ww. respondentów uważa, że występująca oferta wsparcia medycznego nie jest wystarczająca. Wskazanymi brakami w tym zakresie jest przede wszystkim długi okres oczekiwania na wizyty u lekarza psychiatry, obciążenie lekarzy psychiatrów dużą liczbą pacjentów. Ponadto wskazywano na małą dostępność leczenia na oddziale psychiatrycznym, brak długotrwałej psychoterapii, brak grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zbyt małą liczbę placówek oferujących pomoc, długi okres oczekiwania na wizytę w środowisku zamieszkania, słabą opiekę socjalną, brak rehabilitacji fizycznej. 23

25 Wykres 7. Najczęściej otrzymywane formy pomocy i wparcia, z których korzystają osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi. inne 8 pomoc w uzyskaniu asystenta osoby niepenosprawnej 3 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych pomoc psychologiczna/praca socjalna pomoc edukacyjna 5 pomoc w znalezieniu pracy 13 porady prawne 17 pomoc rzeczowa 27 pomoc finansowa Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy badań ankietowych. Ankietowani z badanych grup w większości uważają także, że wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi jest niewystarczające. Takiego zdania jest 83% badanych członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej wskazywali oni na braki w obszarze medycznym, terapeutycznym, psychologicznym oraz brak grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także organizacji, które oferowałaby kompleksową pomoc tym osobom. Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (83% badanych) uważają, że pomoc instytucji w opiece nad osobą zaburzoną psychicznie jest konieczna. Zakres pomocy ze strony instytucji zdaniem respondentów powinien obejmować głównie wsparcie finansowe, medyczne, terapeutyczne oraz organizację opieki nad osobą chorą. 24

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I. Podstawa prawna opracowania Programu... 5 II. Diagnoza sytuacji osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /13 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr /13 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. /Projekt/ Uchwała Nr /13 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego na lata 2013 2015 Na podstawie art. 2 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XXI/113/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Kamienna Góra, kwiecień 2012 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo