Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r."

Transkrypt

1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA Jasło, 2013r.

3 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I. Podstawa prawna opracowania Programu... 5 II. Diagnoza sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Jasła... 5 II.1 Charakterystyka miasta Jasła i jego mieszkańców z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi... 6 II.2 Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy... 7 II.3 Diagnoza psychiatrycznej opieki zdrowotnej... 8 II.4 Diagnoza wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi II.5 Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi II.6 Skala problemów osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie badań własnych II.6.1. Sytuacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w środowisku rodzinnym II.6.2. Sytuacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym II.6.3. Sytuacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II.6.4. Wsparcie instytucji i organizacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi II.6.5. Wiedza dotycząca instytucji i organizacji udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz realizowanych projektów w tym zakresie II.6.6. Oczekiwane formy wsparcia III. Zasoby systemu ochrony zdrowia psychicznego w mieście Jaśle IV. Analiza SWOT V. Cele główne i szczegółowe programu VI. Adresaci VII. Monitoring Zakończenie Spis tabel: Spis wykresów: Wykaz załączników:

4 WPROWADZENIE Sprawnie działający lokalny system wsparcia zdrowotnego i społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi to aktualne wyzwanie dla wielu instytucji i organizacji współdziałających w tej sferze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisuje zdrowie psychiczne jako: stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Zły stan zdrowia psychicznego to problemy ze zdrowiem psychicznym i napięcie, osłabione funkcjonowanie połączone z cierpieniem, pojawiające się objawy i rozpoznawalne zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia i depresja. 1 Waga tego problemu została dostrzeżona w wielu dokumentach strategicznych krajowych i międzynarodowych, w tym w tzw. Zielonej Księdze: Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia Zdrowia Psychicznego dla Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami ww. dokumentu najważniejszymi zadaniami dla reformowania polityki ochrony zdrowia psychicznego w krajach UE są: wspieranie zdrowia psychicznego wszystkich ludzi, czyli promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie złemu stanowi zdrowia psychicznego, czyli działania profilaktyczne podejmowane wobec grup narażonych na zagrożenia dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie, poprzez integrację społeczną oraz ochronę ich praw i godności, opracowanie zasad budowania systemu informacji, współpracy w zakresie badań naukowych i upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego między krajami Unii Europejskiej. Podstawowe znaczenie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce ma art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobienia do pracy oraz komunikacji społecznej. Ponadto Sejm RP uchwałą z dnia 1 sierpnia 1997r. przyjął Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Uznano, że: osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Jakkolwiek Karta Praw Osób Niepełnosprawnych nie ma wiążącej mocy prawnej, to jednak zawiera katalog dziesięciu praw osób niepełnosprawnych, wskazując tym samym kluczowe obszary dla polityki państwa m.in. w zakresie szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych i zapobiegania dyskryminacji tych osób w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy. Strategicznym aktem prawnym, który został opracowany z myślą o ochronie zdrowia psychicznego jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. Reguluje ona kwestie prawne dotyczące problematyki zdrowia psychicznego w Polsce. W preambule wskazuje, że zdrowie psychiczne jest 1 Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga: Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej, Bruksela 2005, s. 4 3

5 fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. W rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy osoba z zaburzeniami psychicznymi to: osoba chora psychicznie, upośledzona umysłowo, wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W związku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ustanowiono Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który określił strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Wśród celów głównych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego znalazły się: 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 3. Rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego podmiotami realizującymi Program są m.in. samorządy województw, powiatów i gmin. W realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, grupy samopomocowe itp. Od 2012r. realizowany jest Podkarpacki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który ma na celu długoletnie kreowanie rozwoju polityki ochrony zdrowia psychicznego na obszarze województwa podkarpackiego. Na szczeblu powiatowym realizowany jest Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata , który ma na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu społecznym, ich integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata zostały zawarte zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców miasta. Został on opracowany przez Zespół Programowy powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła z dnia r. Nr III/3/2013. Niniejszy Program składa się z wprowadzenia, siedmiu rozdziałów, zakończenia oraz pięciu załączników. Rozdział pierwszy dotyczy podstawy prawnej opracowania Programu. W rozdziale drugim omówiono diagnozę sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta, biorąc pod uwagę ich sytuację na rynku pracy, psychiatryczną opiekę zdrowotną, wsparcie społeczne dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. W kolejnym rozdziale przedstawiono zasoby w zakresie wsparcia zdrowotnego, zawodowego i społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta. W czwartym 4

6 rozdziale została przedstawiona analiza SWOT, tj. czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na sytuację osób z zaburzeniami psychicznymi. W piątym rozdziale zawarto cele, zadania, realizatorów i partnerów, harmonogram realizacji poszczególnych zadań, wskaźniki oraz źródła finansowania Programu. W kolejnym rozdziale zostali opisani adresaci Programu. Ostatni rozdział zawiera sposób monitorowania Programu. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (DZ. U. z 2011r. Nr 24, poz. 128). II. DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA JASŁA Celem diagnozy jest przedstawienie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Jasła. Diagnoza stanowi podstawę opracowanych zadań do realizacji w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata Do przygotowania diagnozy wykorzystano metodę analizy źródeł wtórnych oraz metodę badań ankietowych. Kwestionariusze ankiet obejmowały zbiór celowo skonstruowanych pytań dostosowanych do danej grupy badawczej. Zawarto w nich pytania pozwalające określić skalę problemów osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogółem skierowano ankiety do: osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; mieszkańców powiatu jasielskiego; rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi; rodziców dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; lokalnych pracodawców; instytucji i organizacji społecznych powiatu jasielskiego. Ostatecznie, w badaniu wzięło udział: mieszkańców powiatu jasielskiego (z tego 47 z Jasła); osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi (z tego 63 z Jasła); członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi (z tego 24 z Jasła); rodziców dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (z tego 11 z Jasła); lokalnych pracodawców; pracowników instytucji i organizacji społecznych powiatu jasielskiego. 5

7 Wykres 1. Poziom zwrotu ankiet Źródło: opracowanie własne Wyniki z analizy badań ankietowych zostały zawarte w Raporcie z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła. II.1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA JASŁA I JEGO MIESZKAŃCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Miasto Jasło jest miastem powiatowym położonym w południowo wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Mieszkańcy Jasła stanowią 31,9% ogółu mieszkańców powiatu jasielskiego. Na dzień r. miasto liczyło mieszkańców, w tym: kobiet, mężczyzn. Dane statystyczne wskazują na systematyczny spadek liczby mieszkańców. W porównaniu z 2009r. liczba mieszkańców jest mniejsza o 792 osoby. Osoby niepełnosprawne stanowią 4,2% ogółu mieszkańców miasta. Według danych 185 mieszkańców Jasła legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na zaburzenia psychiczne, co stanowi 0,50% ogólnej liczby mieszkańców. Analiza danych wskazuje na znaczny wzrost w 2012r. liczby osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących teren Jasła, w porównaniu do lat ubiegłych (Tabela 1). 6

8 Ogółem ON % ogólnej liczby mieszkańców Ogółem ON % ogólnej liczby mieszkańców Ogółem ON % ogólnej liczby mieszkańców Ogółem ON % ogólnej liczby mieszkańców Tabela 1. Liczba ludności miasta Jasła z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności (ON) w latach ,29% ,30% ,28% ,50% Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r., dane Urzędu Miasta w Jaśle oraz pismo Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia r. Ponadto zgodnie z danymi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi stanowią trzecią co do wielkości grupę, biorąc pod uwagę inne przyczyny uzyskania orzeczenia, osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 2 II.2 DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Na koniec grudnia 2012r. bez pracy na terenie powiatu pozostawało osób, z czego stanowili mieszkańcy miasta Jasła. Zarejestrowane osoby niepełnosprawne stanowiły 2,24% ogólnej liczby osób zarejestrowanych, z czego na terenie miasta zamieszkiwało 102 osoby. Wśród zarejestrowanych w PUP osób niepełnosprawnych z terenu miasta, osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi stanowiły 16,7% (tabela 2). Nadmienić należy, że osoby z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowane w PUP stanowiły niewielki odsetek mieszkańców posiadających orzeczenie ze względu na zaburzenia psychiczne, co zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ankietowymi spowodowane jest najczęściej posiadaniem tytułu do świadczeń (m.in. renty, renty socjalnej), pobieraniem zasiłku stałego, obawą przed wyjściem z domu, hospitalizacją. 3 2 Pismo Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia r. 3 Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. 7

9 Osoby niepełnosprawne Osoby z zaburzeniami psychicznymi Osoby niepełnosprawne Osoby z zaburzeniami psychicznymi Osoby niepełnosprawne Osoby z zaburzeniami psychicznymi Osoby niepełnosprawne Osoby z zaburzeniami psychicznymi Tabela 2. Liczba osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, zamieszkałych na terenie miasta Jasła w latach Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r., oraz pisma PUP w Jaśle z dnia r. II.3 DIAGNOZA PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonują 3 poradnie zdrowia psychicznego oraz poradnia leczenia uzależnień. Poradnie te zlokalizowane są na terenie miasta Jasła. Według danych otrzymanych z Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Chir Med oraz Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Gemini z pomocy ww. placówek w 2012r. skorzystało 3439 osób. Analizując dane w latach można zauważyć, że w roku 2012 w stosunku do roku 2009 nastąpił spadek osób leczonych w Poradniach Zdrowia Psychicznego o ok. 10%. Największą grupę leczonych osób stanowiły osoby z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i somatoformicznymi. W 2012r. ww. osoby stanowiły 23,6% ogółu leczonych w Poradniach. Drugą co do wielkości grupą leczonych byli chorzy na depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (15,5% leczonych). Liczba osób leczonych w Poradniach w związku z ww. schorzeniem wzrasta od 2009r (w 2012r. w stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost osób leczonych o 31%). Dużą grupę leczonych stanowiły również osoby cierpiące na organiczne zaburzenia psychotyczne (15,27%), schizofrenię (15,20%), upośledzenie umysłowe (7,82%) oraz organiczne zaburzenia niepsychotyczne (7,73%) (tabele 3, 4, 5). Tabela 3. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Organiczne zaburzenia psychotyczne

10 Schizofrenia Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Inne zaburzenia nastroju Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: Sprawozdania MZ-15 Tabela 4. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Gemini. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Organiczne zaburzenia psychotyczne Schizofrenia Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Inne zaburzenia nastroju

11 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: Sprawozdania MZ-15 Tabela 5. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Chir med. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Organiczne zaburzenia psychotyczne Schizofrenia Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Inne zaburzenia nastroju Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami

12 fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: Sprawozdania MZ-15 Dane Poradni Zdrowia Psychicznego wskazują, że największą grupę leczonych osób w latach stanowiły osoby w wieku lata. W 2012r. leczeni w tej grupie wiekowej stanowili 69,18% ogółu leczonych. Drugą co do wielkości grupą leczonych były osoby w wieku lat (9,94%). Dużą grupę stanowili również leczeni w wieku 0-18 roku życia (w 2012r. 6,77%). Od 2009r. liczba leczonych w tym wieku utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2012r. po raz pierwszy w życiu z pomocy Poradni skorzystało 7,76% ogółu leczonych (tabele 6, 7, 8). Tabela 6. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w podziale na grupy wiekowe, w tym po raz pierwszy w życiu. Wiek w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu i więcej w tym po raz pierwszy w życiu Źródło: Sprawozdania MZ-15 11

13 Tabela 7. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Chir med w podziale na grupy wiekowe, w tym po raz pierwszy w życiu. Wiek w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu i więcej w tym po raz pierwszy w życiu Źródło: Sprawozdania MZ-15 Tabela 8. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Gemini w podziale na grupy wiekowe, w tym po raz pierwszy w życiu. Wiek w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu w tym po raz pierwszy w życiu i więcej w tym po raz pierwszy w życiu Źródło: Sprawozdania MZ-15 Zaburzenia psychiczne mogą być związane również z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżniła grupy substancji psychoaktywnych, które są źródłem różnorodnych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń psychicznych. Należą do nich m.in. alkohol, leki uspokajające i nasenne, wyroby tytoniowe, substancje halucynogenne. 4 4 R. Kowalczyk, Praca socjalna z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, Instytut Europejski i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie 12

14 Z analizy danych Poradni Leczenia Uzależnień wynika, że od 2010r. wzrasta liczba osób leczonych w Poradni. W 2012r. nastąpił wzrost leczonych o 23,53% w stosunku do roku Większość osób uzależnionych leczących się w Poradni w 2012r. stanowiły osoby w wieku lata (86,15%), w tym po raz pierwszy w życiu 40,09% ogółu grupy wiekowej. Tabela 9. Liczba osób leczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w powiecie jasielskim w latach Wyszczególnienie Ogółem w tym po raz pierwszy w tym po raz pierwszy w tym po raz pierwszy I więcej w tym po raz pierwszy Źródło: Sprawozdania MZ-15 W powiecie jasielskim jedynie Szpital Specjalistyczny w Jaśle w swej strukturze posiada Oddział Psychiatryczny, który dysponuje 40 miejscami. Liczba hospitalizowanych mieszkańców powiatu jasielskiego wzrosła w 2012r. w stosunku do roku 2009 o 13,37% (tabela 10). Tabela 10. Liczba osób hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w latach powiat jasielski Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz pismo Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nr ADO/0216/2/13 z dnia Od 1 stycznia 2012r. działa Dzienny Odział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, który dysponuje 14 miejscami. Ze wsparcia Dziennego Oddziału w 2012r. skorzystało 75 osób, w tym 64 z terenu miasta Jasła, co stanowiło 85% ogółu pacjentów. Z informacji uzyskanych od pracowników ww. placówki wynika, że zapotrzebowanie na tego typu wsparcie jest większe niż ilość oferowanych miejsc. 13

15 II.4 DIAGNOZA WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z opieki w Środowiskowych Domach Samopomocy, Domach Pomocy Społecznej, Mieszkaniach Chronionych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Aktywizacji Zawodowej. Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samopomocy - Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach oraz w Nowym Żmigrodzie (dawniej w Foluszu), które są ośrodkami wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach funkcjonują 3 pracownie terapeutyczne. W ramach terapii odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, sportowe, muzyczne oraz świetlicowe, prowadzony jest trening samoobsługi i higieny. Dla uczestników organizowane są również zajęcia o charakterze kulturalno rozrywkowym (spotkania integracyjne, wycieczki, imprezy sportowe). 5 W 2012 r. 4 osoby z terenu miasta Jasła skorzystały z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach, co stanowi 12% ogólnej liczby osób korzystających z pomocy ŚDS (tabela 11). Tabela 11. Ilość osób, które skorzystały z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz informacje uzyskane z ŚDS w Przysiekach. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach swej działalności prowadzi: treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej (poprzez trening higieny, trening kulinarny, trening owy, trening obsługi sprzętów i urządzeń AGD, trening sprzątania, trening lekowy), trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, oraz terapię zajęciową 6. Z danych wynika, że w 2012r. z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 9 osób z terenu miasta Jasła co stanowi około 32% ogólnej liczby osób korzystających z ŚDS. Ponadto w 2012r. w porównaniu do roku 2009 zauważalny jest spadek osób z terenu Jasła korzystających ze wsparcia ŚDS o 18% (tabela 12) Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z dnia r. PR MM 14

16 Tabela 12. Ilość osób, które skorzystały z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Foluszu (obecnie w Nowym Żmigrodzie) w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane z ŚDS w Foluszu. Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Foluszu (DPS), który sprawuje kompleksową całodobową opiekę nad osobami dotkniętymi schorzeniami natury psychicznej. Podstawowym celem DPS jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających, społecznych i religijnych swoich mieszkańców. 7 Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu mogą korzystać z następujących form pomocy: wsparcia lekarza psychiatry, wsparcia psychologa, indywidualnej terapii, warsztatów psychologicznych, terapii zajęciowej. 8 Jak wynika z danych w 2012r. z pomocy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu skorzystało 29 osób z terenu Jasła. W porównaniu z latami ubiegłymi zauważalny jest znaczny spadek liczby mieszkańców miasta Jasła, którzy skorzystali z pomocy DPS. Dla porównania z rokiem 2009 nastąpił spadek o około 31% (tabela 13). Tabela 13. Ilość osób, które skorzystały z pomocy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane z PCPR w Jaśle. Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonują także Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle. Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 7 8 pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z dnia r. 15

17 uczestników, niezbędnych do możliwie samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku. Z poniższych danych (tabela 14) wynika, że w 2012r. nastąpił wzrost mieszkańców Jasła, którzy skorzystali z Warsztatów Terapii Zajęciowej (27 osób). W porównaniu do roku 2009 liczba ta wzrosła o 42%. Ponadto mieszkańcy miasta w 2012r. stanowili 49% ogólnej liczby uczestników. Tabela 14. Ilość uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach ogółem w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane z WTZ w Jaśle. Dane wskazują, że cztery Gminy wchodzące w skład powiatu jasielskiego realizują wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Większość mieszkańców powiatu, którzy korzystają z pomocy w ww. formie zamieszkuje teren miasta Jasła. Biorąc pod uwagę rok 2012 mieszkańcy Jasła korzystający z tej formy wsparcia stanowili 72,6% ogólnej liczby mieszkańców powiatu korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Analizując dane można zauważyć również, że w 2012r. nastąpił wzrost liczby osób z terenu miasta Jasła, które skorzystały z ww. pomocy o 20,4% w porównaniu do roku 2009 (wykres 2). Wykres 2. Liczba osób objętych wsparciem w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminach powiatu jasielskiego w latach Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Jaśle. 16

18 Analizując dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle można zauważyć wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w latach W 2012r. liczba mieszkańców powiatu korzystających z ww. wsparcia wzrosła o 178 osób, a mieszkańców Jasła o 34 osoby w porównaniu do roku 2009 (tabela 15). Jak wynika z uzyskanych informacji, znaczny wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia PFRON może wynikać z większej świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie dostępnych form wsparcia. Tabela 15. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz informacje uzyskane z PCPR w Jaśle. Na podstawie danych Zespołu ds. realizacji zadań ośrodka interwencji kryzysowej (OIK) na przestrzeni lat zauważalny jest spadek ilość interwencji w związku z przemocą domową ze strony osoby niepełnosprawnej zaburzonej psychicznie oraz ilości osób, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego i wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia psychicznego zarówno w powiecie jasielskim jak i mieście Jaśle. W stosunku do roku 2009 ilość interwencji w 2012r. w powiecie jasielskim zmniejszyła się o 67%, a w mieście Jaśle aż o 75%. Z kolei liczba osób, która skorzystała z poradnictwa specjalistycznego i wsparcia psychologicznego w 2012r. w stosunku do roku 2009r. zmniejszyła się o 30%, a w mieście Jaśle o 20% (tabele: 16, 17). Tabela 16. Ilość interwencji OIK w związku z przemocą domową ze strony osoby niepełnosprawnej zaburzonej psychicznie w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz danych statystycznych uzyskanych w dniu r.z PCPR w Jaśle. 17

19 Tabela 17. Ilość osób, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego i wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia psychicznego w OIK w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz danych statystycznych uzyskanych w dniu r.z PCPR w Jaśle. II.5 DIAGNOZA SYTUACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Na terenie powiatu jasielskiego wsparcie na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin oferowane jest m.in. przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Radzę Sobie, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol. Zgodnie z danymi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jaśle 201 dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w 2012r. skorzystało z pomocy Poradni. Analizując dane zawarte w poniższej tabeli można stwierdzić, że liczba dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, które skorzystały z pomocy Poradni w 2012 r. zmniejszyła się o ok. 12% w stosunku do roku 2009 (tabela 18). Tabela 18. Ilość dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, które skorzystały z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaśle w latach Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz dane statystyczne uzyskane w dniu r..z PPP w Jaśle. Z uzyskanych danych wynika, że liczba wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z terenu miasta Jasła systematycznie malała w latach W porównaniu z rokiem 2009 liczba ta spadła o 28%. Ponadto wychowankowie zamieszkujący teren miasta Jasła w 2012r. stanowili ok. 23,4% ogółu wychowanków Ośrodka (tabela 19). 18

20 Tabela 19. Ilość wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jaśle w latach powiat jasielski w tym miasto Jasło Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r. oraz dane statystyczne uzyskane w dniu r. z SOSW w Jaśle. W 2012r. ze wsparcia Świetlicy Integracyjno Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich zdrowych rówieśników pod nazwą Klub Pod Niebieskim Parasolem prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol skorzystało 28 dzieci i młodzieży. Analizując dane zawarte w poniższej tabeli należy stwierdzić, że w stosunku do lat ubiegłych nastąpił w 2012r. wzrost dzieci i młodzieży, które skorzystały z pomocy świetlicy o 27,3% w porównaniu z rokiem 2009 (tabela 20). Tabela 20. Ilość dzieci i młodzieży z terenu miasta Jasła, które skorzystały z pomocy Świetlicy Integracyjno Terapeutycznej Klub Pod Niebieskim Parasolem w latach Źródło: Raport z badań systemu wsparcia społecznego i zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu jasielskiego z wyszczególnieniem miasta Jasła, listopad 2012r.oraz informacje uzyskane ze Stowarzyszenia Niebieski Parasol. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w 2012r. sześcioro dzieci zostało objętych pomocą w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co stanowi 11,3% ogółu korzystających z ww. wsparcia. II.6 SKALA PROBLEMÓW OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH. II.6.1. RODZINNYM. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ŚRODOWISKU Większość osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (59,8%) określiło, że nie potrzebuje pomocy rodziny w wypełnianiu obowiązków domowych lub rodzinnych. Wśród pozostałych osób, które stwierdziły, że takiej pomocy wymagają do najczęściej wymienianych czynności sprawiających im trudności były: pomoc w codziennych obowiązkach tj. gotowanie, sprzątanie, pranie, opłacanie rachunków, pomoc 19

21 w robieniu zakupów, kontrola w przyjmowaniu leków, pomoc w sprawach urzędowych, pomoc w czasie zaostrzenia objawów choroby, pomoc w opiece nad dzieckiem. Natomiast 53% uczestniczących w badaniu członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi określiło, że pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w wypełnianiu codziennych obowiązków jest konieczna. W ocenie respondentów osoby z zaburzeniami psychicznymi najczęściej potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, codziennej pielęgnacji, podawaniu leków i posiłków. Wykres 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w wypełnianiu codziennych czynności według członków rodzin tych osób. wymaga pomocy 47% 53% nie wymaga pomocy Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet. II.6.2. LOKALNYM SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ŚRODOWISKU Ankietowane osoby z zaburzeniami psychicznymi w większości (45,7%) nie odczuwają braku akceptacji ze strony członków społeczności lokalnej. Wśród osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 70,7% badanych czuje się bardzo dobrze lub dobrze w środowisku lokalnym. Jednak 17,4% badanych nie czuje się akceptowanymi. Odczuwają oni lekceważenie, dyskryminację, zobojętnienie, strach, brak zrozumienia ze strony rodziny i społeczeństwa, izolację. Uczestniczący w badaniu mieszkańcy powiatu zapytani o stosunek do osób z zaburzeniami psychicznymi w większości (58%) określili, że jest to stosunek neutralny. Jedynie 1% badanych wykazuje stosunek negatywny. Duża cześć badanych odczuwa w kontakcie z osobą z zaburzeniami psychicznymi niepewność, jak dana osoba się zachowa (38%), współczucie (25%), chęć udzielenia pomocy (22%). Wśród odpowiedzi pojawiły się również odczucia negatywne, takie jak irytacja, lęk, zażenowanie (Wykres 4). 20

22 Wykres 4. Odczucia mieszkańców powiatu w kontakcie z osobą zaburzoną psychicznie. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet. II.6.3. PRACY. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU Spośród wszystkich ankietowanych osób z zaburzeniami psychicznymi zaledwie 13% ogółu badanych pracuje zawodowo. Wykres 5. Aktywność zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 4% 13% aktywni zawodowo nieaktywni zawodowo brak odpowiedzi 83% Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy badań ankietowych. Większość zatrudnionych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które wzięły udział w badaniu twierdzi, że napotyka na problemy w miejscu pracy, które dotyczą głównie dyskryminacji oraz niedocenienia przez pracodawcę. 21

23 Natomiast do najczęściej napotykanych przez nich ograniczeń na lokalnym rynku pracy należały kolejno: niechęć do zatrudniania przez pracodawców osób z zaburzeniami psychicznymi, zbyt mała liczba zakładów pracy chronionych, kierowanie się pracodawców stereotypami na temat osób z zaburzeniami psychicznymi, brak wiedzy badanych na temat szkoleń i projektów, ograniczona liczba szkoleń i projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych nakierowanych na ich aktywizacje zawodową. Zdaniem 92% ankietowanych członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi osoby te mają większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy niż osoby pełnosprawne. Podobnie uważają inni ankietowani mieszkańcy powiatu oraz pracodawcy. Aż 86% badanych mieszkańców uważa, że ww. osoby napotykają na trudności na lokalnym rynku pracy. Natomiast wśród badanych pracodawców liczba ta stanowi 100%. Badani mieszkańcy wskazują, że podstawowe ograniczenia z jakimi spotykają się osoby z zaburzeniami psychicznymi na lokalnym rynku pracy to: niechęć pracodawców (36%), stereotypy na temat osób z zaburzeniami psychicznymi (28%) oraz zbyt mała liczba zakładów pracy chronionej (23%). Najczęściej udzielone przez mieszkańców odpowiedzi pokrywają się z odpowiedziami, których udzielili niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi. Wykres 6. Ograniczenia na lokalnym rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet. 22

24 Z analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród lokalnych pracodawców wynika, że tylko 1 zakład pracy zatrudnia osobę niepełnosprawną z zaburzeniami psychicznymi. Do najczęstszych powodów niezatrudniania ww. grupy społecznej przez pracodawców należą: brak takiej potrzeby, wątpliwości dotyczące funkcjonowania, wydajności w pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, brak podań o pracę osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto z badań wynika, że 86,7% ankietowanych pracodawców obawiałoby się przyjęcia do pracy osoby z zaburzeniami psychicznymi. Co więcej uczestniczący w badaniach pracownicy służb społecznych wśród problemów jakie dotykają osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi wymieniają brak propozycji pracy w warunkach chronionych. II.6.4. WSPARCIE INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ankietach, najczęściej korzystają ze wsparcia i pomocy Urzędu Miasta/ Gminy/ Starostwa Powiatowego i ich jednostek organizacyjnych (MOPS, GOPS, PCPR, PUP), własnej rodziny, poradni, szpitala, organizacji pozarządowych. Najbardziej popularnymi formami pomocy są kolejno: pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, porady prawne, pomoc psychologiczna/praca socjalna, rzadziej pomoc w zalezieniu pracy, pomoc edukacyjna i wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych, inne najczęściej usługi opiekuńcze (Wykres 7). Jak wynika z badań 26,1% ww. respondentów uważa, że występująca oferta wsparcia medycznego nie jest wystarczająca. Wskazanymi brakami w tym zakresie jest przede wszystkim długi okres oczekiwania na wizyty u lekarza psychiatry, obciążenie lekarzy psychiatrów dużą liczbą pacjentów. Ponadto wskazywano na małą dostępność leczenia na oddziale psychiatrycznym, brak długotrwałej psychoterapii, brak grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zbyt małą liczbę placówek oferujących pomoc, długi okres oczekiwania na wizytę w środowisku zamieszkania, słabą opiekę socjalną, brak rehabilitacji fizycznej. 23

25 Wykres 7. Najczęściej otrzymywane formy pomocy i wparcia, z których korzystają osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi. inne 8 pomoc w uzyskaniu asystenta osoby niepenosprawnej 3 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych pomoc psychologiczna/praca socjalna pomoc edukacyjna 5 pomoc w znalezieniu pracy 13 porady prawne 17 pomoc rzeczowa 27 pomoc finansowa Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy badań ankietowych. Ankietowani z badanych grup w większości uważają także, że wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi jest niewystarczające. Takiego zdania jest 83% badanych członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej wskazywali oni na braki w obszarze medycznym, terapeutycznym, psychologicznym oraz brak grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także organizacji, które oferowałaby kompleksową pomoc tym osobom. Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (83% badanych) uważają, że pomoc instytucji w opiece nad osobą zaburzoną psychicznie jest konieczna. Zakres pomocy ze strony instytucji zdaniem respondentów powinien obejmować głównie wsparcie finansowe, medyczne, terapeutyczne oraz organizację opieki nad osobą chorą. 24

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo