SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt : Budynek Poradni zdrowia Psychicznego - Przychodni Psychiatrycznej w Kościanie Adres budowy: Kościan, Pl. Paderewskiego 1 A, działka nr 1894 / 16 Inwestor: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1 A Jednostka projektowa : Pracownia Projektowa mgr inŝ. Przemysław Szymanowski ul. Podgórna 17, Kościan Biuro : ul. Racocka 2, Kurza Góra, Kościan tel. / fax

2 I. OGÓLNE WARUNKI : I. 1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej Opracowanie dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, będącej częścią Dokumentacji Przetargowej. Są to wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki Administracyjne kontraktu na wykonanie robót zostaną sformułowane przez Inwestora w osobnym opracowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej. W przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek zwrócenia się do Inwestora, który jako jedyny jest upowaŝniony do decydowania o wprowadzeniu zmian. Wykonawca powinien, jeśli uzna to za konieczne, przedstawić swoje zastrzeŝenia do przedstawionych procedur. W przeciwnym wypadku będzie to oznaczało, Ŝe Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania techniczne. Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego budynku Poradni Zdrowia Psychicznego w Kościanie. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów. Niniejsze opracowanie nie obejmuje wewnętrznych instalacji poza podłączeniem nowych rynien i rur spustowych. I. 2. Informacje o placu budowy Inwestor w terminie określonym w umowie przekaŝe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia budowy: Dziennik Budowy, minimum jeden komplet Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy przez cały czas realizacji, aŝ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności, Ŝe: - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŝącego do pracy ; - zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŝnionych ; - przed przystąpieniem do robót przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram robót oraz plan BIOZ ; - Wykonawca umieści przed rozpoczęciem prac budowlanych tablice informacyjne o budowie, którą przez cały czas realizacji robót utrzyma w stanie czytelnym ; - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy związane z ochroną środowiska ; - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposaŝy teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla pracowników, zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 2

3 sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną część kontraktu. I. 3. Roboty towarzyszące i specjalne Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do: Ochrony sieci na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. - uzyskania od odpowiednich organów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych przez Inwestora a dotyczących przebiegu sieci - właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urządzeń na czas trwania budowy - utrzymania urządzeń i placu budowy wraz z maszynami - dokonywania pomiarów do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów - oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń zaplecza socjalnego dla pracowników - doprowadzenia wody i energii do punktów wykorzystania - przewozu materiałów do miejsca ich wykorzystania - zabezpieczenia robót przed wodą opadową - usuwania odpadów z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczeń wynikających z prowadzonych przez Wykonawcę robót - nadzorowania robót wykonywanych przez podwykonawców - ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń poza placem budowy w celu sterowania objazdem oraz regulowania ruchem w przypadku wystąpienia utrudnień związanych z budową - przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŝarowej i właściwego składowania materiałów łatwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub poprzez pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego podwykonawcę, odpowiedzialność ponosi Wykonawca - bezzwłocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organów o fakcie uszkodzenia, jeśli takowy zaistnieje, sieci zewnętrznej lub urządzeń podziemnych, usunięcia na własny koszt awarii lub uszkodzeń spowodowanych w trakcie realizacji robót - wykonania robót nie objętych kontraktem, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jeŝeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarią lub katastrofą. I. 4. Dokumenty odniesienia Podstawą do wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarem robót i ślepym kosztorysem. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest zobowiązany równieŝ do prowadzenia prac zgodnie z : 3

4 - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom I - Budownictwo ogólne - Obowiązującymi Polskimi Normami. I. 5. Informacje o wykonaniu robót I Dokumentacja prawna Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji moŝna rozpocząć jedynie na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, dołączając na piśmie oświadczenia: - Kierownika robót - stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami ; - Inspektora nadzoru inwestorskiego - stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami. Przed rozpoczęciem budowy Kierownik budowy Obowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu oraz przekazania placu budowy, przy spisaniu protokołu zawierającego informacje o uzbrojeniu terenu w obce instalacje, stanie zagospodarowania przejmowanego terenu, usytuowaniu w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazaniu geodezyjnych punktów pomiarowych. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy (wszystkie spisane w trakcie realizacji robót protokoły uzgodnień, decyzje, umowy). Dokumentacja prawna po wykonaniu robót objętych kontraktem powinna zawierać zaktualizowane dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonania robót - dziennik budowy, księgi obmiaru, protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru końcowego i pogwarancyjnego. Księgi obmiaru i protokoły powinny być sporządzona w oparciu o aktualne przepisy, określające m.in. ogólne zasady obmiaru robót, zasady określające ilości robót i materiałów oraz czas przeprowadzania obmiaru. Dokumenty budowy Wykonawca obowiązany jest przechowywać na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i udostępniać Inspektorowi Nadzoru, osobom pełniącym nadzór autorski oraz Inwestorowi. I Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowe (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia r) prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy. Do dziennika budowy Wykonawca obowiązany jest wpisywać: - datę przekazania terenu budowy ; - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót ; 4

5 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu ; - okresy i przyczyny przerw w prowadzeniu robót ; zgłoszenia i odbiory robót zanikowych, odbiorów częściowych i końcowych ; stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymogom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi ; zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej ; dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót ; dane dotyczące jakości wbudowanych materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał ; istotne informacje o przebiegu robót. Prawo do dokonywania wpisów do dziennika budowy posiadają równieŝ: - pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego - inspektorom nadzoru inwestorskiego - osobom pełniącym nadzór autorski - pracownikom słuŝb bhp - majstrom budowlanym - pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora. I Wykonanie robót Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, tzn. zagospodarowania terenu na czas budowy wraz z wykonaniem obiektów tymczasowych i ogrodzeniem terenu budowy. Prace przygotowawcze Wykonawca moŝe prowadzić tylko na terenie objętym decyzją o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŝenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu organizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, z materiałów i wyrobów budowlanych, które muszą być zgodne z Polskimi Normami i posiadać Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac. Dla materiałów lub elementów budowlanych mogących wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, przed ich wbudowaniem, oceny higieniczno-sanitarnej. Wbudowanie takich materiałów lub wyrobów bez takiej oceny jest zabronione. Osoby pełniące nadzór techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego mają obowiązek powiadomić bezzwłocznie właściwy organ, jeŝeli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych stwierdzono niezgodność z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi, albo wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagroŝenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami 5

6 sztuki budowlanej oraz wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robót budowlanych. I. 6. Materiały Materiały wykorzystane w realizacji muszą odpowiadać wymaganiom podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszą być zgodne z Polskimi Normami i posiadać Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych materiałów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub niniejszą specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem lub uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli wykonawca zamierza uŝyć w jakimś szczególnym przypadku materiały, lub urządzenia zamienne, inne niŝ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uŝyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŝe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacja umowy.,.,.,,,. Transport Uczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót Przy ruchu po drogach pobieŝnych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruefuj drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŝeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŝąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. I. 7. Sprzęt Wykonawca zobowiązany jest do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w stanie gotowości do pracy. 6

7 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy i właściwego wykonania robót, nie mogą być dopuszczone do uŝytkowania w trakcie realizacji robót. Za całość skutków pracy sprzętu znajdującego się na budowie w związku z realizacją niniejszej inwestycji całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną ponosi Wykonawca. I. 8. Kontrola jakości robót Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŝe zaŝądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zadernonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzającego realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacja umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŝna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pobieranie próbek Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacja umowy musi mieć zapewnioną moŝliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego ziecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o Ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacja umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować moŝna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŝne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacja umowy natychmiast wstrzyma uŝycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŝ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŝ przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŝytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacja umowy moŝe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŝnie od wykonawcy, na swój koszt JeŜeli wyniki tych badań wykaŝą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŝnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 7

8 przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. I. 9. Warunki zgodności wykonania robót Po zakończeniu kaŝdego rodzaju robót ogólnobudowlanych Wykonawca jest zobowiązany dokonać odbiorów w celu sprawdzenia z Dokumentacją Projektową, określenia jakości wykonanych robót oraz stwierdzenia moŝliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. Gotowość danego rodzaju robót do odbioru, Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru naleŝy dokonać w ciągu trzech dni od daty dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia. Z kaŝdego odbioru robót naleŝy sporządzić protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonać wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Przed dokonaniem końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, przepisach lub określonych w umowie prób i uzyskać właściwe zaświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów pozwalających na naleŝytą ocenę wykonanego obiektu, a w szczególności: umowę wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, dziennik budowy, księgę obmiarów, opinie rzeczoznawców, jeŝeli takie były wykonywane, Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami, odzwierciedlającymi stan aktualny obiektu, protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły z odbiorów częściowych robót, protokoły z przeprowadzonych badań i prób, instrukcje o obsłudze maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w obiekcie, atesty jakościowe i deklaracje zgodności z Polskimi Normami wbudowanych materiałów, Wykonawca zobowiązany jest równieŝ do umoŝliwienia komisji odbioru zapoznania się z powyŝszymi dokumentami oraz z przedmiotem odbioru. Komisja dokonująca odbioru końcowego powinna stwierdzić: zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy oraz umową, spełnienia przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez Prawo Budowlane pozwolenia na uŝytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru końcowego robót poprawkowych i uzupełniających. I. 10. Warunki płatności 8

9 Płatność naleŝy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wbudowanego materiału na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe wykonanie robót lub wbudowany materiał. Szczegółowe zasady płatności określone zostaną w umowie kontraktowej. I. 11. Odpowiedzialność wykonawcy Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, projektem organizacji robót oraz umową, - jakość zastosowanych materiałów budowlanych, ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając słuŝby zaopatrzenia, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne pobierania próbek, badań materiałów i robót. Do obowiązku wykonawcy naleŝy sprawdzenie, czy kaŝdy przyjmowany na budowie materiał, element lub konstrukcja, posiada zaświadczenie o jakości wydane na podstawie norm państwowych (PN, BN) albo świadectwo dopuszczenia tego materiału, elementu czy konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskim rynku. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu, stwierdzonych przez odpowiednie komisje i poparte zaświadczeniami upowaŝniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. II. CZĘŚĆ BUDOWLANA II. 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: - zlecenie Inwestora ; - wypis z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala ; - mapa do celów projektowych ; - ustalenia z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych ; - zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Kościanie projekt budowlany z wydanym pozwoleniem na budowę ; - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego. II. 2. Przedmiot opracowania W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt nowego budynku Poradni Zdrowia Psychicznego w Kościanie projektowanego na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie. 9

10 II. 3. Opis stanu istniejącego i zakres robót Cały obiekt to nowo projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem działki przy nim ( budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, chodników, ogrodzeń wewnętrznych i ogrodzenia frontowego od strony ulicy Bernardyńskiej ) oraz infrastrukturą techniczną ( budową nowych przyłączy, podłączeniem budynku do wewnętrznych sieci szpitala ). Budynek został zaprojektowany jako wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z nieuŝytkowym poddaszem, ze stropodachem dwuspadowym krytym dachówką karpiówką. Posiada on rzut w kształcie litery " L ". Zostanie on wykonany w technologii tradycyjnej ( murowanej ) z elementami uprzemysłowionymi ( prefabrykowane nadproŝa, płyty stropowe ). Układ funkcjonalny przychodni zaprojektowano w sposób spełniający podstawowe wymagania sanitarno - higieniczne, zdrowotne, bhp oraz przeciwpoŝarowe, projektując w niej obszerny holl z poczekalnią, punkt informacyjny z rejestracją, pomieszczenia sanitarne i szatnie z umywalniami dla pracowników przychodni, trzynaście gabinetów lekarskich o róŝnych funkcjach, toalety dla pacjentów, w tym takŝe toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz magazyny brudnej i czystej bielizny, schowek porządkowy, pomieszczenia na odpady medyczne i archiwum. Do budynku wchodzi się przez przeszklony wiatrołap. Przy wejściu do budynku zaprojektowano podest z podjazdem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Ściany zewnętrzne budynku projektuje się jako trójwarstwowe z pustaków ceramicznych Poroton grubości 24 cm, 12 cm warstwy wełny mineralnej, 2 cm pustki powietrznej oraz od zewnątrz warstwy z pustaków Poroton grubości 11,5 cm tynkowanej tynkiem cementowo - wapiennym oraz tynkiem cienkowarstwowym silikatowym lub warstwy z cegły klinkierowej. Projektowana konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo - kleszczowa, o spadku połaci dachowych 35 o. Dach kryty ceramiczną dachówką karpiówką podwójnie. Budynek zostanie podłączony do szpitalnej sieci cieplnej, teletechnicznej i energetycznej. Zostały zaprojektowane nowe przyłącza wodociągowe, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. Prace rozpocząć od prac niwelacyjnych i wycinki drzew i krzewów. Następnie moŝna przystąpić do wytyczenia obiektu, robót ziemnych, prac związanych ze stanem surowym. Dalej wykonać nowe przyłącza i instalacje wewnątrz budynku i zewnętrzne. Kolejnym krokiem będą prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz roboty brukarskie na zewnątrz. W międzyczasie moŝna wykonać nowe ogrodzenia wewnętrzne i od ulicy Bernardyńskiej. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca jest zobowiązany wykonać plan BIOZ a następnie zabezpieczyć zgodnie z planem obiekt pod względem BHP. Dodatkowo wykonawca powinien wykonać projekt organizacji robót wraz z harmonogramem ich trwania i uzgodnić go ze słuŝbami Inwestora. 10

11 II. 4. ROBOTY BUDOWLANE - BETONOWANIE Spis treści 1. Wstęp Przedmiot Zakres robót objętych ST Materiały 2.1. Składniki mieszanki betonowej Beton Sprzęt 4. Transport Wykonanie robót Zalecenia ogólne Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Pielęgnacja betonu Wykańczanie powierzchni betonu Deskowania Kontrola jakości robót Badania kontrolne betonu Tolerancja wykonania Obmiar robót Odbiór robót Odbiór robót Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Odbiór końcowy Przepisy związane - Normy Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, szczeliny dylatacyjne Wymagania ogólne dotyczące izolacji Materiały Szczegółowy opis wykonywania robót... 11

12 10.4 Kontrola Jakości robót Odbiór robót izolacyjnych... BETONOWANIE - betonowanie konstrukcji oraz betonowanie bez zbrojenia 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inŝynieryjnego Zakres robót objętych ST Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych lub elementów konstrukcyjnych obiektów mowo projektowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inŝynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 2. Materiały - przygotowaniem mieszanki betonowej, - wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, - pielęgnacją betonu. Materiały do wykonania robót budowlanych poszczególnych obiektów naleŝy stosować zgodnie z dokumentacją projektową Składniki mieszanki betonowej Cement - wymagania i badania Cement pochodzący z kaŝdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B Do kaŝdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej uŝyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŝeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uŝyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: - oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, - sprawdzenie zawartości grudek. 12

13 Wyniki wyŝej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): - początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, - koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: - wg próby Le Chateliera - nie więcej niŝ 8 mm, - wg próby na plackach - normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŝ 20% cięŝaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŝy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŝą niezgodność z normami, cement nie moŝe być uŝyty do wykonania betonu. Magazynowanie: - cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); - cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŝny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŝe być uŝyty do betonu po okresie: - l O dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, - po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŝliwiający jej łatwe rozróŝnienie Kruszywo Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŝu w sposób uniemoŝliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 13

14 W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŝ: -1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, -3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŝącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Do betonów klas B30 i wyŝszych naleŝy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - zawartość pyłów mineralnych - do 1%, - zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŝonych płaskich) - do 20%, - wskaźnik rozkruszenia: dla grysów granitowych - do 16%, dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, - nasiąkliwość - do l,2%, - mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, - mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, - reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, - zawartość związków siarki - do 0,1%, - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, - zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: -do 0,25 mm -l 4-19%, - do 0,50 mm %, -do l,00 mm %. Piasek powinien spełniać następujące wymagania: - zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, - reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, - zawartość związków siarki - do 0,2%, - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, - zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B , 14

15 - w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z kaŝdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: - oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B , - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B , - oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŝdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaŝe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN- B-06712, uŝycie takiego kruszywa moŝe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŝącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B dla korygowania receptury roboczej betonu Woda zarobowa - wymagania i badania Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania Domieszki i dodatki do betonu Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: - napowietrzającym, - uplastyczniającym, - przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco - uplastyczniających, - przyśpieszająco-uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta Beton Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŝynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: - nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, - mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŝ 20% po 150 cyklach zamraŝania i odmraŝania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, - wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), - wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 15

16 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŝenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŝ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: - z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŝną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, - za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową naleŝy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŝnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŝna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zaleŝności od klasy betonu są następujące: kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyŝszych. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŝsza niŝ 10 C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŝy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B nie powinna przekraczać: - wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, - wartości 3,5+5,5% - dla betonu naraŝonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, - wartości 4,5+6,5% - dla betonu naraŝonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: - metodą Ve-Be, - metodą stoŝka opadowego. RóŜnice pomiędzy załoŝoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B nie mogą przekraczać: 16

17 - ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, - ±10 mm przy pomiarze stoŝkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve- Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŝka opadowego. 3. Sprzęt Roboty moŝna wykonać przy uŝyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek naleŝy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŝy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŝącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 4. Transport Transport mieszanki betonowej naleŝy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość gruszek" naleŝy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŝna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŝszy niŝ: - 90 min. - przy temperaturze +15 C, - 70 min. - przy temperaturze +20 C, - 30 min. - przy temperaturze +30 C. 5. Wykonanie robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane Zalecenia ogólne Rozpoczęcie robót betoniarskich moŝe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: - wybór składników betonu, - opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, - sposób wytwarzania mieszanki betonowej, - sposób transportu mieszanki betonowej, - kolejność i sposób betonowania, - wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 17

18 - sposób pielęgnacji betonu, - warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), - zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: - prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., - prawidłowość wykonania zbrojenia, - zgodność rzędnych z projektem, - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŝonego w miejscu przerwy roboczej, - prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., - prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B i PN-B Betonowanie moŝna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który moŝe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: - ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, - ±3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania naleŝy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŝ 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych naleŝy stosować pojemniki o konstrukcji umoŝliwiającej łatwe ich opróŝnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie naleŝy zrzucać z wysokości większej niŝ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŝy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŝy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 18

19 - w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŝy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŝ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, - przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŝy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, - przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŝy spełniać następujące warunki: - wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŝ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŝącymi w płaszczyźnie poziomej, - podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, - podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŝy zagłębiać buławę na głębokość 5^8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-K30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, - kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-K),5 m, - belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; - czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., - zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŝy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu naleŝy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach moŝna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŝym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŝenie wodą. PowyŜsze zabiegi naleŝy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŝ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŝsza niŝ 20 C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŝy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŝonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŝe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 19

20 5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Betonowanie konstrukcji naleŝy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŝszych niŝ plus 5 C, zachowując warunki umoŝliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŝniania betoniarki nie powinna być wyŝsza niŝ 35 C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŝy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii Pielęgnacja betonu Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŝszej niŝ +5 C naleŝy nie później niŝ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 C i wyŝszej beton naleŝy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa Wykańczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowiązuj ą następujące wymagania: - wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, - pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, - równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŝ 2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŝy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody Deskowania Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŝy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŝej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: - szybkość betonowania, - sposób zagęszczania, 20

ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1)

ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1) ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Remont przepustu na potoku Młynne w km w Powroźniku

Specyfikacja techniczna. Remont przepustu na potoku Młynne w km w Powroźniku Specyfikacja techniczna Remont przepustu na potoku Młynne w km 0+142 w Powroźniku 1 1. Beton konstrukcyjny w szalunkach i bez szalunków (45223500-1) 1.1 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE

ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pozostałą infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST - 05 BETONOWANIE. Kod 45262311 WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST - 05 BETONOWANIE. Kod 45262311 WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST - 05 BETONOWANIE Kod 45262311 WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I śelbetowych NA ROWACH I ZBIORNIKACH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV )

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-05 PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV 45223820-0) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91 BETON NIEKONSTRUKCYJNY M.13.02.00 M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...8 7. OBMIAR ROBÓT...10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców na działce nr 221/3, obręb Jadwisin, gmina Zagrodno BETONOWANIE kod CPV 45262300-4 str.

Bardziej szczegółowo

w MPa. 1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

w MPa. 1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb M.13.00.00 M.13.01.00 ROBOTY BETONOWE BETON KONSTRUKCYJNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE kod CPV: Betonowanie

BETONOWANIE kod CPV: Betonowanie 3.2.4. BETONOWANIE kod CPV: 45262300-4 Betonowanie 59 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.3. Beton konstrukcji nośnych klasy B-20, B-25, B-30, B-35 (CPV 45262000-1)

ST 2.1. S.T.-2.1.3. Beton konstrukcji nośnych klasy B-20, B-25, B-30, B-35 (CPV 45262000-1) ST 2.1. S.T.-2.1.3. Beton konstrukcji nośnych klasy B-20, B-25, B-30, B-35 (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETONOWANIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETONOWANIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262300-4 BETONOWANIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.

Bardziej szczegółowo

4.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON

4.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON 4.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

ST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BETONOWE. Specyfikacja Techniczna - ST-04 Roboty betonowe 50

ST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BETONOWE. Specyfikacja Techniczna - ST-04 Roboty betonowe 50 Specyfikacja Techniczna - ST-04 Roboty betonowe 50 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY BETONOWE Specyfikacja Techniczna - ST-04 Roboty betonowe 51 1. PRZEDMIOT Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 2 Chodniki D-08.02.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1)

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna - ST-05 Roboty betonowe 53 ST-05 ROBOTY BETONOWE

Specyfikacja Techniczna - ST-05 Roboty betonowe 53 ST-05 ROBOTY BETONOWE Specyfikacja Techniczna - ST-05 Roboty betonowe 53 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BETONOWE Specyfikacja Techniczna - ST-05 Roboty betonowe 54 1. PRZEDMIOT Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SST 05 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST 05 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST 05 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST I BRANśA BUDOWLANA B 07.00.00 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe kod CPV 45223500-1 B 07.01.00 Betonowanie SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...96-97 2. MATERIAŁY...97-101

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST B 03 ROBOTY BETONIARSKIE CPV 45262300-4 Betonowanie 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są

Bardziej szczegółowo

ST 01.02. Kod CPV 45262300 BETONOWANIE

ST 01.02. Kod CPV 45262300 BETONOWANIE ST 01.02 Kod CPV 45262300 BETONOWANIE Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...1 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2.

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. 10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. Inne dokumenty 13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do projektu budowlanego p.n.: Nowe ogrodzenie kwatery A na Szkółce w Choinku Lokalizacja: Aleksandrynów, działka nr weid. 184 S P I S T R E S C I 1. Roboty przygotowawcze Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 78 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 79 D.04.05.01. PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAśOWYCH BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALBIGOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAśOWYCH BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALBIGOWEJ 3. BETON 3.1. Wstęp. 3.1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich, słuŝących realizacji obiektu sali

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

Kod 45262300-4 BETONOWANIE

Kod 45262300-4 BETONOWANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod 45262300-4 BETONOWANIE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262350-9 BETONOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1.4. Kod CPV 45262300 BETONOWANIE. Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1.4. Kod CPV 45262300 BETONOWANIE. Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1.4 Kod CPV 45262300 BETONOWANIE Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...3 5. WYKONANIE ROBÓT...3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

M-13.01.02-03 BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.01.02-03 BETON KONSTRUKCYJNY M-13.01.02-03 BETON KONSTRUKCYJNY 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI KLINKIEROWE

D ŚCIEKI KLINKIEROWE Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 D-08.05.02 ŚCIEKI KLINKIEROWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D.08.01.01 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH L I P N O 2 0 10 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KONSTRUKCJE śelbetowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KONSTRUKCJE śelbetowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-2 KONSTRUKCJE śelbetowe 43 1. WSTĘP... 45 1.1. Przedmiot SST... 45 1.2. Zakres stosowania SST... 45 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BETONIARSKIE B-02.01.00 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

Kod 45262300 BETONOWANIE

Kod 45262300 BETONOWANIE Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe INWEST ROL Spółka z o.o. 37 700 Przemyśl ul. Klasztorna 1, tel/fax. 016 670 38 17 NIP 795-02-00-527 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII ROLNICZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU ST 452-1

INSTYTUT INśYNIERII ROLNICZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU ST 452-1 452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE I śelbetowe MONOLITYCZNE 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów. 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT ROBOTY BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT ROBOTY BETONOWE ST 01.02 Kod CPV 45262000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT ROBOTY BETONOWE 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i

Bardziej szczegółowo

ST.0.7. ROBOTY BETONIARSKIE.

ST.0.7. ROBOTY BETONIARSKIE. ST.0.7. ROBOTY BETONIARSKIE. Nazwa zadania:,,badania archeologiczno- architektoniczne oraz prace zabezpieczające i budowlane zespołu obiektów obronnych w Muszynie ( zamek i gródek ) Inwestor: Miasto i

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETONOWANIE. (Kod CPV 45262300-4) BETONOWANIE KONSTRUKCJI. (Kod CPV 45262311-4)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETONOWANIE. (Kod CPV 45262300-4) BETONOWANIE KONSTRUKCJI. (Kod CPV 45262311-4) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETONOWANIE (Kod CPV 45262300-4) BETONOWANIE KONSTRUKCJI (Kod CPV 45262311-4) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ODTWORZENIA NAWIERZCHNI. Z KOSTKI BETONOWEJ I KRAWĘśNIKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ODTWORZENIA NAWIERZCHNI. Z KOSTKI BETONOWEJ I KRAWĘśNIKÓW ST 06-06 Odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej i krawęŝników SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 06-06 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ I KRAWĘśNIKÓW 144 ST 06-06 Odtworzenia nawierzchni z kostki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 1. W S T Ę P 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45262300 - BETONOWANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45262300 - BETONOWANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45262300 - BETONOWANIE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262350

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI 1.0 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot OST 1.2 Zakres stosowania OST 1.3 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KOSTKI BRUKOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KOSTKI BRUKOWEJ - 66 - D-05.03.23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 05.03.23 KOSTKI BRUKOWEJ - 67 - D-05.03.23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE D.08.05.01. ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego w ramach

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETON, PŁYTY STROPOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo