RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS"

Transkrypt

1 1 RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS Wykonał dr Sławomir Mandes przy udziale członków Zespołu Badawczego w składzie: Ewa Biskup Marianna Zieleńska Konrad Lang Zamawiający Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Warszawa, styczeń 2012

2 2 Spis treści: I. Diagnoza lokalna: cele i zakres badania...5 II. Charakterystyka gminy/gmin na obszarze Partnerstwa Lokalnego...6 III. Ogólna charakterystyka problemów społecznych na obszarze Partnerstwa Lokalnego Krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR Hierarchia problemów społecznych na podstawie DR Przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR Hierarchia problemów społecznych w ujęciu osób kluczowych (IDI) IV. Szczegółowa analiza problemu bezdomności w kontekście materiałów zastanych Dane ilościowe pochodzące z DR dotyczące bezdomności gromadzone przez ośrodki pomocy społecznej, Metodologiczna oraz merytoryczna ocena diagnozy bezdomności Opisane działania mające rozwiązywać problem bezdomności, Konkretne formy działań z bezdomnymi, Finanse V. Postrzeganie bezdomności jako lokalnego problemu społecznego z perspektywy kluczowych informatorów (IDI) Znaczenie bezdomności wśród problemów społecznych gminy oraz stosunek do bezdomności przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych i lokalnych elit Ocena skali zjawiska bezdomności w gminie/ach zdaniem respondentów (także u ujęciu dynamicznym) Charakter bezdomności i ewentualnie dynamika zmian oraz najważniejsze potrzeby osób bezdomnych w gminie/ach Stosunek społeczności lokalnej do bezdomności VI. Ocena systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie Partnerstwa Lokalnego Funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie prewencji bezdomności Funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu pomocy doraźnej Współpraca międzyinstytucjonalna Instytucje i organizacje które należałoby szerzej zaangażować Najważniejsze wady i zalety lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym, Zalety lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym Wady lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym... 67

3 3 6. Najpilniejsze potrzeby systemu pomocy osobom bezdomnym w Partnerstwie 68 VII. Ocena systemu wsparcia dokonana przez osoby bezdomne Charakterystyka badanej grupy System wsparcia Sytuacja społeczno-ekonomiczna bezdomnych Sytuacja prawna Profil psychospołeczny Sytuacja zdrowotna Wchodzenie i wychodzenie z bezdomności VIII. Wnioski i rekomendacje dla systemu wsparcia w Partnerstwie Lokalnym IX. Aneks Spis rysunków i tabel Rys. 1 Struktura ludności Dzielnicy Ursus. Źródło: GUS BDL...7 Rys. 2 Struktura bezrobotnych według wieku...8 Rys. 3 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy...8 Rys. 4 Świadczenia pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej. Źródło: GUS Rys. 5 Rozkład liczebności poszczególnych grup podzielonych ze względu na długość bezdomności Rys. 6 Najczęstsze miejsce pobytu bezdomnego w ciągu ostatniego roku Rys. 7 Czas przebywania na terenie dzielnicy Rys. 8 Wykorzystanie instytucji systemu wsparcia osób bezdomnych Rys. 9 Najbardziej pożądane formy wsparcia zdaniem osób bezdomnych Rys. 10 Ocena ośrodka pomocy społecznej Rys. 11 Ocena placówki na skali ocen szkolnych, w której badani aktualnie przebywają Rys. 12 Ocena różnych aspektów placówki, w której badani aktualnie przebywają Rys. 13 Aktualna sytuacja zawodowa badanych Rys. 14 Źródła dochodu osób bezdomnych Rys. 15 Rozkład dochodów badanych Rys. 16 Zróżnicowane zachowania społeczne: występowanie Rys. 17 Aktualna sytuacja finansowa badanych Rys. 18 Aktualna sytuacja prawna badanych Rys. 19 Patologie społeczne wśród badanych Rys. 20 Kapitał społeczny wśród badanych Rys. 21 Wsparcie społeczne badanych ze strony otoczenia społecznego Rys. 22 Dobrostan psychiczny badanych Rys. 23 Zdrowie badanych Rys. 24 Działania podjęte przez badanych w celu wyjścia z bezdomności Rys. 25 Najlepsze, według badanych, sposoby wspierania wychodzenia z bezdomności Rys. 26 Deklarowane przez badanych przyczyny popadnięcia w bezdomności... 99

4 Tabela 1 Liczebność mieszkańców Ursusa wg wieku. Źródło: GUS BDL...6 Tabela 2 Zasoby mieszkaniowe Źródło: GUS BDL...9 Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe według form własności. Źródło: GUS BDL Tabela 4 Przesłanki do udzielenia pomocy społecznej w latach Tabela 5 Liczba osób otrzymujących zasiłek okresowy Tabela 6 Analiza sprawozdania rocznego MPiPS Tabela 7 Analiza sprawozdania OPS Tabela 8 Analiza uchwał budżetowych Tabela 9 Analiza sprawozdania policji Tabela 10 Analiza sprawozdania Straży Miejskiej Tabela 10 Analiza statutu gminy Tabela 11 Analiza regulaminu organizacyjnego Tabela 12 Analiza dokumentów organizacyjnych OPS Tabela 13 Tabela wypełniona przez OPS Tabela 14 Rozkład liczebności poszczególnych grup podzielonych ze względu na długość bezdomności Tabela 15 Miejsce pobytu w przeciągu ostatniego roku Tabela 16 Czas przebywania na terenie dzielnicy Tabela 17 Liczba dzieci Tabela 18 Wykorzystanie i ocena użyteczności instytucji systemu wsparcia osób bezdomnych Tabela 19 Odsetek bezdomnych, którym odmówiono pomocy Tabela 20 Odsetek bezdomnych korzystających z pomocy OPS Tabela 21 Ocena pomocy uzyskiwanej w aktualnym miejscu pobytu Tabela 22 Ocena placówki aktualnego pobytu badanych Tabela 23 Aktualna sytuacja zawodowa badanych Tabela 24 Deklarowane źródła dochodów w bieżącym roku Tabela 25 Deklarowana przez badanych wysokość dochodu na miesiąc Tabela 26 Różne zachowania społeczne Tabela 27 Aktualna sytuacja finansowa badanych Tabela 28 Aktualna sytuacja prawna badanych Tabela 29 Patologie społeczne wśród badanych Tabela 30 Kapitał społeczny wśród badanych Tabela 31 Wsparcie społeczne badanych ze strony otoczenia społecznego Tabela 32 Dobrostan psychiczny badanych Tabela 33 Zdrowie badanych Tabela 34 Odsetek badanych deklarujących orzeczenie o niepełnosprawności Tabela 35 Działania podjęte przez badanych w celu wyjścia z bezdomności Tabela 36 Najlepsze, według badanych, sposoby wspierania wychodzenia z bezdomności Tabela 37 Miejsce pobytu w okresie poprzedzającym zostanie bezdomnym Tabela 38 Deklarowane przez badanych przyczyny popadnięcia w bezdomności

5 5 I. DIAGNOZA LOKALNA: CELE I ZAKRES BADANIA Raport przedstawia diagnozę Partnerstwa Lokalnego zawiązanego na terenie dzielnicy Ursus, m.st. Warszawa w ramach konkursu na pilotażowe wdrażanie Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w ramach Zadania 4 w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi w ramach projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Zgodnie z zamówieniem zasadniczym celem realizowanych diagnoz jest dostarczenie obiektywnej wiedzy o systemie wsparcia osób bezdomnych na obszarze partnerstwa lokalnego, w szczególności o zasadach funkcjonowania systemu, jego najważniejszych deficytach i zasobach w kontekście rozwiązywania problematyki bezdomności. System pomocy osobom bezdomnym rozumiany jest w sposób szeroki, tzn. taki, który zawiera elementy prewencji, interwencji, integracji. Diagnozą objęte zostaną kluczowe dla problemu bezdomności dokumenty, osoby będące przedstawicielami lokalnego systemu wsparcia osób bezdomnych i same osoby bezdomne. W ramach diagnozy przeprowadzono następujące badania: analizę źródeł wtórnych (desk research - DR), czyli dotarcie do wskazanych dokumentów - materiałów źródłowych (obejmujących rok 2010) i ich analiza. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z najważniejszymi przedstawicielami systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie zawiązanego partnerstwa lokalnego. zestandaryzowany kwestionariuszy wywiadu z osobami bezdomnymi przebywającymi w dostępnych na terenie partnerstwa lokalnego placówkach specjalistycznego wsparcia W ramach procesu badawczego realizowanego w okresie od listopada do grudnia 2011 roku zrealizowano następujące badania: przeprowadzono analizę wybranych dokumentów zastanych przeprowadzono 8 wywiadów pogłębionych z następującymi osobami: 4 osobami z OPS 3 pracownikami socjalnymi Pensjonatu Socjalnego Św. Łazarz 1 przedstawiciela Straży Miejskiej przeprowadzono 50 wywiadów kwestionariuszowych z bezdomnymi ze schroniska Pensjonat św. Łazarza, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej.

6 6 II. CHARAKTERYSTYKA GMINY/GMIN NA OBSZARZE PARTNERSTWA LOKALNEGO Ursus jest jedną z osiemnastu dzielnic Warszawy. Status Ursusa (jak i pozostałych dzielnic) jest określony w tzw. Ustawie warszawskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 wraz późniejszymi zmianami). Zgodnie z Ustawą Warszawa jest gminą, która ma status miasta na prawach powiatu. Dzielnice pełnią charakter administracyjnych jednostek pomocniczych. Do zakresu dzielnic należą sprawy lokalne niezastrzeżone dla Miasta, w tym pomoc społeczna. Wg danych GUS dzielnica posiada powierzchnię 9,35 km² i na dzień r. liczy mieszkańców, w tym mężczyzn 23764, kobiet Ludność wg grup wieku i więcej 689 Tabela 1 Liczebność mieszkańców Ursusa wg wieku. Źródło: GUS BDL Powyższe dane pokazują, że ludność Ursusa jest względnie młoda. Mediana wieku kobiet wynosi 37,5 a mężczyzn 36,8. Dane pokazują wzrost ludności dzielnicy z (2002 r.) do (2010 r.). Analizując przepływu pomiędzy grupą osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym obserwujemy stabilność reprodukcji demograficznej.

7 w wieku w wieku przedprodukcyjnym -produkcyjnym: lat i mniej lat kobiety, lata mężczyźni w wieku poprodukcyjnym Rys. 1 Struktura ludności Dzielnicy Ursus. Źródło: GUS BDL Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym lekko wzrósł z 18% w 2002 do 18,6% w 2010, udział osób w wieku produkcyjnym spadł z 65,1% do 63,3%, a osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,9% do 18,1%. Obserwowane zmiany są jednak niewielkie. Można zatem powiedzieć, że Ursus ominął jak dotąd występujący w większości gmin Polski problem starzenia się populacji. Bezrobocie na koniec 2010 wynosiło 1102 osób, w tym 48,5% to kobiety (GUS 2011). Poniższy wykres przedstawia strukturę bezrobotnych według wieku

8 8 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24 lata i mniej lat i więcej Rys. 2 Struktura bezrobotnych według wieku Dane pokazują, że największe bezrobocie jest w grupie osób w wieku pomiędzy 25 i 34 lat, czyli osób młodych. Sytuacja ta odwzorowuje dość dokładnie strukturę bezrobocia w całym kraju. Optymizmem napawana natomiast fakt, że wśród osób bezrobotnych względnie mało jest osób starszych, w wieku powyżej 54 lat. Niepokojące wyniki pokazuje analiza czasu pozostawania bez pracy. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 miesiąc i mniej 1-3 3,1-6 6, ,1-24 powyżej 24 Rys. 3 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Dane GUS-u pokazują, że odsetek osób pozbawionych pracy od roku do dwóch lat jest duży i wynosi 28,7%. W porównaniu do 2009 roku oznacza to wzrost o 20,4%. Istnieje duże

9 9 prawdopodobieństwo, że grupa osób trwale bezrobotnych będzie wrastała, co oznacza nawarstwianie się innych problemów społecznych, u źródeł których zazwyczaj leży bezrobocie. Na terenie dzielnicy działa 6 szkół podstawowych (3012 uczniów stan z 2010 r.), 5 gimnazjów (992), 1 szkoła zawodowa (89), 1 liceum ogólnokształcące (289), 1 technikum (115), 1 szkoła policealna (8). Poza tym Ursus ma 23 przedszkola z 2079 miejscami. Na ternie dzielnicy działa 16 ZOZ-ów, (w tym 4 publiczne). Na terenie Ursusa popełniono w sumie 1064 przestępstw, w tym 930 kryminalnych, 20 gospodarczych, 88 drogowych. Wskaźnik wykrywalności dla poszczególnych typów przestępstw wynosił odpowiednio: 48,2%; 100%; 100%. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy na terenie gminy dynamiczny przyrost liczny mieszkań. Zasoby mieszkaniowe mieszkania mieszk izby izba powierzchnia użytkowa mieszkań m Tabela 2 Zasoby mieszkaniowe Źródło: GUS BDL Ilość mieszkań wzrosła o Niestety nie są jeszcze dostępne dane ze spisu powszechnego z 2010 roku, które mogłyby pokazać, formę własności nowopowstałych mieszkań. Interesujących obraz wyłania się z danych pokazujących zasoby mieszkaniowe w podziale na formy własności. Zasoby mieszkaniowe według form własności 2002 r. zasoby gmin (komunalne) mieszkania mieszk izby izba 2938 powierzchnia użytkowa mieszkań m zasoby spółdzielni mieszkaniowych mieszkania mieszk izby izba powierzchnia użytkowa mieszkań m zasoby zakładów pracy mieszkania mieszk. 10 izby izba 32 powierzchnia użytkowa mieszkań m2 521 zasoby osób fizycznych mieszkania mieszk izby izba 26637

10 10 powierzchnia użytkowa mieszkań m zasoby pozostałych podmiotów mieszkania mieszk. 489 izby izba 1166 powierzchnia użytkowa mieszkań m Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe według form własności. Źródło: GUS BDL Dominującą formą własności mieszkań w Ursusie były spółdzielnie mieszkaniowe, a drugiej kolejności, własność prywatne. Zwracają uwagę duże zasoby komunalne wynoszące ponad 1 tys. mieszkań. Zgodnie z danymi GUS w 2010 udzielono w formie pieniężnej 979 zasiłków. Strukturę zasiłków przedstawia poniższy wykres. 22% 62,30% 15,70% Rys. 4 Świadczenia pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej. Źródło: GUS Zgodnie ze sprawozdaniem OPS W 2010 r. z różnych form pomocy w ramach zadań gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 1377 rodzin, w których było 2556 osób. Grupa ta stanowiła 5% ogólnej liczby mieszkańców. W porównaniu do roku 2009 nastąpił nieznaczny spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej o 1%. (Sprawozdanie OPS z 2010 r.) Główną przesłanką do udzielania pomocy społecznej w 2010 roku była długotrwała lub ciężka choroba. Powód trudnej sytuacji życiowej * okresowe stałe celowe Liczba rodzin 2009r Liczba rodzin 2010r różnica % wzrost spadek Długotrwała choroba lub ciężka % - choroba Niepełnosprawność % Ubóstwo % -

11 11 Bezrobocie % Rodziny niepełne % Alkoholizm % Przemoc % - Potrzeba ochrony macierzyństwa % - Bezdomność % - Tabela 4 Przesłanki do udzielenia pomocy społecznej w latach Jedna rodzina może wystąpić w kilku rodzajach dysfunkcji. Źródło: sprawozdanie OPS z 2010 r. Bezdomność była najrzadziej występującą przyczyną udzielania pomocy: stanowiła tylko 1,47% wszystkich przyczyn. Natomiast zwraca uwagę fakt wzrostu ilości świadczeń z tego powodu w porównaniu do 2009 roku. Dane OPS pokazują wzrost ogólnej liczby osób otrzymujących zasiłek okresowy oraz niewielkie zmiany w ilości przyznawanych zasiłków celowych Zasiłki okresowe Liczba osób korzystających z zasiłku okresowego ogółem w tym: * Ze względu na długotrwałą chorobę Ze względu na niepełnosprawność Ze względu na bezrobocie Zasiłki celowe Liczba osób korzystających z zasiłku celowego ogółem w tym: Zasiłek specjalny celowy Tabela 5 Liczba osób otrzymujących zasiłek okresowy. *Liczba osób ogółem nie jest sumą wierszy Źródło: sprawozdanie OPS z 2010 r. Pomoc celowa przede wszystkim była przeznaczona na zakup żywności, przeznaczone na to było 28% przyznawanych zasiłków, kolejne pod względem częstości to: zakup żywności (18%), leczenie (17%), dofinansowanie czynszu (13%) i dofinansowanie opłat energii i gazu (13%). Struktura pomocy celowej wskazuje, że była ona skierowana przede wszystkim na doraźną pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej często z problemów zdrowotnych.

12 12 Nie pojawiają się natomiast żadne pozycje związane z usamodzielnianiem się mieszkaniowymi osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Należy jednak zaznaczyć, że formalnie zadanie to należy do zadań powiatu.

13 13 III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE PARTNERSTWA LOKALNEGO 1. Krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR. Większość analizowanych dokumentów 1 dotyczy procedur i rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie urzędu dzielnicy bądź OPS (statut i regulamin), albo stanowi szczegółowe sprawozdania (finansowe czy też dotyczące podjętych działań interwencyjnych), z których nie wyłania się ogólniejszy obraz sytuacji na obszarze Partnerstwa. Jedynym dokumentem dotykającym tej kwestii pozostaje sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak również w nim nie poświęca się zbyt wiele uwagi samej charakterystyce problemów społecznych, koncentrując się raczej na działaniach podejmowanych w celu ich łagodzenia. Zatem jedynie w oparciu o informacje takie jak powody przyznawania świadczeń czy też oferowane przez OPS usługi i doradztwo możemy wyciągać wnioski na temat struktury tych problemów. Ze sprawozdania dowiadujemy się, że najczęstszym powodem przyznania świadczeń pomocy społecznej w 2010 roku były: długotrwała lub ciężka choroba (617), niepełnosprawność (374), ubóstwo (348) oraz bezrobocie (239) przy czym jedna rodzina mogła otrzymać świadczenia z kilku względów, co wskazuje na współwystępowanie tych problemów. Fakt dominacji choroby i niepełnosprawności wśród przyczyn związany jest z dużą liczbą zasiłków stałych, które przyznawane są ze względu na niezdolność do pracy. Liczba takich osób wzrosła o 7% w stosunku do roku poprzedniego (ze 143 do 154 osób), co wskazuje na to, że skala problemu może się powiększać (np. w związku ze zjawiskiem starzenia się mieszkańców dzielnicy). Natomiast gdy spojrzymy na powody przyznawania zasiłku okresowego, zobaczymy, że najczęstszą przyczyną jego otrzymywania jest bezrobocie (118 osób), dopiero potem niepełnosprawność (86) i przewlekła choroba (32). Co więcej skala tego pierwszego zdaje się powiększać (nastąpił 13% wzrost liczby osób korzystających z zasiłków okresowego z tego powodu). 1 Analizowano następujące dokumenty: Sprawozdania kierowane przez OPS do MPiPS, sprawozdanie OPS za rok 2010, statut i regulamin dzielnicy, statut OPS, zestawienie zbiorcze straży miejskiej z książek przebiegu służby, informację zbiorczą na temat interwencji przesłaną przez policję, uchwałę budżetową m. st. Warszawy na rok 2010 wraz z załącznikiem dzielnicowym do uchwały na rok 2010.

14 14 Zgodnie ze sprawozdaniem praca środowiskowo koncentrowała się przede wszystkim na wsparciu rodzin, w których dzieci nie rozwijają się prawidłowo (mają problemy w nauce, sprawiają trudności wychowawcze, są uzależnione od substancji psychoaktywnych, etc.); na pracy z rodzinami i osobami dotkniętymi uzależnieniem, współuzależnieniem i przemocą, a także ze sprawcami przemocy; na działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej (głównie pomocy w poszukiwaniu pracy); wreszcie wspierano również osoby niepełnosprawne (przede wszystkim doradztwo w kwestii pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego, refundacji z NFZ i PFRON, transportu, dostępnych ulg oraz przysługujących praw, korzystania ze wsparcia ośrodków, etc.) oraz oferowano pomoc osobom bezdomnym (dotyczącą zwłaszcza poszukiwania miejsc w noclegowniach, domach pomocy społecznej, jadłodajniach oraz praw im przysługujących oraz możliwości, z których mogą skorzystać). Ponadto ośrodek oferuje także usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne osobom starszym, niepełnosprawnym lub chorym oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach OPS funkcjonują również placówki kierujące działania do różnych grup, mające pomóc im w rozwiązywaniu problemów, a także oferujące ciekawe formy spędzania czasu: Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku (wsparcie dla dorosłych i dzieci z rodzin dotkniętych dysfunkcjami rozwojowymi i społecznymi), Dom Dziennego Pobytu Seniorów (oferujący szeroki wachlarz zajęć dla osób starszych), Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (dla polskich i romskich dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 6 do 17 lat). Przy OPS działa również Centrum Aktywności Lokalnej, które prowadzi różnego rodzaju działania mające prowadzić do pogłębienia integracji społecznej mieszkańców dzielnicy i ich aktywizacja, m. in. poprzez: imprezy tematyczne, konferencje i spotkania, akcje mobilizujące do udzielenia pomocy innym. Zakładając, że OPS wdraża omówione powyżej działania w oparciu o dobre rozpoznanie sytuacji mieszkańców dzielnicy możemy więc stwierdzić, że w Ursusie występują przede wszystkim następujące problemy społeczne: niezdolność do pracy ze względu na chorobę, niepełnosprawność i wiążące się z nią trudności z samodzielnością, bezrobocie, uzależnienia i przemoc w rodzinie, choroby psychiczne, bezdomność, marginalizacja osób starszych. Warto również zwrócić uwagę na listę szerszych priorytetów dla przyszłych działań, które przygotował OPS:

15 15 Zwiększenie dostępu rodzin z dziećmi do usług publicznych w szczególności w obszarach edukacji, kultury oraz czasu wolnego Promocja integracji społecznej poprzez rozwoju i upowszechnienie aktywnej integracji Zwiększenie poziomu partycypacji mieszkańców i partnerów społecznych w życiu publicznym Podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ich integracje społeczną i zawodową Wskazuje to na następujące nierozwiązane problemy społeczne na terenie dzielnicy: brak wystarczającej oferty edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej dla rodzin z dziećmi, problem wykluczenia społecznego i zawodowego dotykający między innymi osoby niepełnosprawne oraz ograniczoną partycypację mieszkańców i organizacji pozarządowych w życiu dzielnicy. 2. Hierarchia problemów społecznych na podstawie DR. Z analizy dokumentów nie wyłania się przejrzysta hierarchia problemów społecznych występujących na terenie dzielnicy. Możemy o niej wnioskować jedynie na podstawie intensywności działań OPS nakierowanych na rozwiązanie jakiegoś problemu, bądź liczby osób objętej jakąś formą pomocy. Gdy przyjrzymy się powodom przyznawania świadczeń, wówczas możemy dojść do wniosku, że największym problemem, z którym borykają się mieszkańcy dzielnicy jest niemożność podjęcia pracy w związku z przewlekłą chorobą i niepełnosprawnością. W drugiej kolejności wymienić należy bezrobocie, które jest najczęstszą przyczyną popierania zasiłków okresowych. Trzeba jednak pamiętać, że w wielu przypadkach kumuluje się na raz kilka poważnych problemów. Natomiast gdy hierarchię tworzyć będziemy na podstawie intensywności działań Ośrodka na rzecz rozwiązania konkretnych problemów, wówczas na pierwszy plan wydaje się wysuwać praca z dysfunkcyjnymi rodzinami (dotkniętymi problemem uzależnień i przemocy). Wyraźne zdaje się również wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych czy też przewlekle chorych oraz osób chorych psychicznie. Z kolei działalność CAL-u wskazuje na konieczność aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.

16 16 Ponadto w sprawozdaniu zwrócono także uwagę na problemy społeczne, których natężenie się zwiększa lub, które dopiero się ujawniają i zaczynają stanowić coraz większe wyzwanie i wymagają wypracowania nowych sposobów działania. Należą do nich: wzrost bezrobocia, starzenie się, problemy w opiece zdrowotnej, pogłębianie się wykluczenia społecznego. 3. Przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR. W sprawozdaniu OSP zauważono wzrost natężenia problemu bezdomności o 34% zwiększyła się w stosunku do 2009 roku liczba osób korzystających z pomocy ośrodka (większość stanowili mieszkańcy Pensjonatu św. Łazarza prowadzonego przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Nie ma jednak w sprawozdaniu refleksji nad przyczynami intensyfikacji zjawiska nie wiadomo czy jest to jedynie kwestia przyciągania przez tę placówkę większej liczby osób bezdomnych czy też wynik jakiejś ogólniejszej zmiany. 4. Hierarchia problemów społecznych w ujęciu osób kluczowych (IDI). Percepcja problematycznych obszarów dzielnicy charakteryzuje się wyraźną niespójnością: wprawdzie zarówno przedstawiciele samorządu jak i pracownicy placówki pomocowej wskazują na tożsame kwestie wymagające podjęcia działań naprawczych, jednak w inny sposób je hierarchizują. Ursus postrzegany jest jako dzielnica postindustrialna, w której swego czasu dominowało bezrobocie oraz związane z tym różnego rodzaju patologie; mimo iż kwestie te są nadal obecne w społecznym życiu dzielnicy, to jednak - zdaniem pracowników samorządu - nie wybijają się w szczególny sposób, nie dominują pozostałych problemów, co więcej panuje przekonanie, iż w ostatnich latach udało się je w pewnym stopniu załagodzić i osłabić skalę ich oddziaływania. W przeświadczeniu przedstawicieli sektora publicznego, w chwili obecnej w Ursusie występuje kilka obszarów problematycznych, wszystkie jednak posiadają podobny poziom natężenia i zbliżony zasięg oddziaływania.

17 17 Za dotkliwą społecznie kwestię uznaje się przyrost osób niepełnosprawnych bądź obciążonych długotrwałą chorobą jak również coraz bardziej utrudniony dostęp do specjalistycznej pomocy lekarskiej (choć problem ten uznawany jest za mało specyficzny dla dzielnicy, raczej typowy dla całego miasta stołecznego Warszawa). Gros osób niepełnosprawnych korzysta z naszej pomocy. I tutaj też kierujemy różne programy, ale tutaj też widać ten problem niepełnosprawności, i on się pogłębia, bo znowu bieda, brak możliwości leczenia, brak możliwości wykupywania leków. OPS boryka się też często z budżetem, wiec też nie jesteśmy w stanie zapewnić ludziom takiej pomocy jakiej oczekują. W katalogu istotnych problemów społecznych znajduje się również brak odpowiedniej infrastruktury o charakterze edukacyjno-wychowawczym: za gwałtowną rozbudową mieszkań (dzięki nowym osiedlom, w przeciągu ostatnich 15 lat w dzielnicy przybyło ponad 20 tys. mieszkańców), nie nadąża rozbudowa placówek przedszkolnych oraz żłobków. Znacznej części mieszkańców nie stać na korzystanie z instytucji prywatnych, w związku z czym starają się organizować pomoc własnym sumptem bądź rezygnują z pracy zawodowej, co znacznie ogranicza ich środki finansowe, w konsekwencji często prowadząc do ubóstwa (w tym także trudności z regulowaniem należności czynszowych) W tej chwili jest brak miejsc w żłobkach, przede wszystkim, i w przedszkolach, to chyba są takie największe problemy. Chociaż w tej chwili buduje się nowe przedszkole i nowy żłobek, więc tych nowych miejsc za chwilę będzie więcej niż do tej pory. Dzięki temu, oczywiście, bo nie może być luki, powstało multum prywatnych tego typu placówek, więc te osoby które stać na to, to zwyczajnie umieszczają dzieci swoje w prywatnych placówkach, natomiast jeśli chodzi o tych biednych to albo mają wymówkę, żeby nie pracować, albo nie pracują właśnie dlatego naprawdę, mamy szczególnie, albo babcie albo opiekunki Podkreślano wciąż wysoki poziom ubóstwa, szczególnie w sektorze osób starszych niskie świadczenia emerytalne nie zapewniają wystarczających środków na utrzymanie, zmuszając tę grupę osób do korzystania ze świadczeń OPS. Generalnie borykamy się z może bezrobociem nie aż tak dużym, bo ten procent bezrobocia tu u nas jest stosunkowo niewielki, natomiast generalnie widać ubóstwo, widać niskie dochody wśród osób, które nie są w stanie sobie poradzić, chociażby niskie świadczenia emerytalne, jest to grono emerytów, rencistów, przychodzących do pomocy społecznej po zasiłki. Z perspektywy osób zajmujących się pomocą społeczną, istotną i nasilającą się w ostatnim czasie kwestią jest problem przemocy, posiadającej różne podłoża, często o charakterze ekonomicznym. Ubóstwo dotykające pewną część mieszkańców dzielnicy prowadzi do

18 18 różnego rodzaju uzależnień i nałogów, te zaś stają się podłożem rozwoju postaw i relacji o charakterze patologicznym. Zdaniem osób diagnozujących problem przemocy rodzinnej, w ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczne nasilenie zjawiska, widoczne przede wszystkim w obszarze problemów szkolno-wychowawczych (pasywność oraz bezradność rodzicielska, mniejsza ilość czasu poświęcanego dzieciom, brak kontroli, etc.) Wydaje mi się, ze najistotniejszym problemem to jest mój ogląd jest z mojego działu, ponieważ ja zajmuję się działem pomocy specjalistycznej, w naszym dziale największym problemem jest przemoc. Ja widzę po pracy swoich pracowników, ze jest to teraz największy problem, którym my się zajmujemy Przedstawiciele jedynej placówki pomocowej zlokalizowanej na terenie Ursusa Pensjonatu Św. Łazarza - problemy społeczne postrzegają głównie przez pryzmat prowadzonej przez siebie działalności, najistotniejsze deficyty lokując w obszarze ściśle powiązanym z bezdomnością. Z ich perspektywy, najbardziej dotkliwym społecznie problemem jest wysoki poziom bezrobocia, w dużej mierze spowodowanego likwidacją Zakładów Ursus, która doprowadziła do znacznej redukcji miejsc pracy. Wprawdzie w Ursusie brak jest bezrobocia bardzo widocznego, spektakularnego (osoby zdeterminowane emigrują w poszukiwaniu pracy do innych dzielnic Warszawy), jednak część mieszkańców doświadcza znacznego poziomu ubóstwa. Generalnie tutaj jest spore bezrobocie. Nie ma tutaj za bardzo miejsc pracy. Były Zakłady Ursus za nami, które teraz straszą murami pustymi, bardzo dużo osób straciło pracę przez to i już jej nie odzyskało więcej. Chyba że to były jakieś prace dorywcze, najczęściej nielegalne. Jest u nas sporo osób, albo osób, które się przewijały u nas, które pracowały w tych Zakładach i mówiły o tych problemach. Bo tam było masę ludzi zatrudnionych, często na fikcyjnych stanowiskach i generalnie z nimi się nic nie działo Brak wystarczających miejsc pracy, niska mobilność zawodowa osób bezrobotnych w połączeniu z brakiem kwalifikacji zawodowych, przy jednoczesnej niechęci do nabywania nowych wszystko to nasila nie tylko zjawisko samego bezrobocia, ale także negatywnych zjawisk społecznych z nim związanych: różnego rodzaju dysfunkcji społecznych. Ubóstwo spowodowane brakiem pracy, trudności z regulowaniem opłat czynszowych często skutkują radykalnymi i dramatycznymi konsekwencjami w postaci eksmisji, stanowiącej ostatni etap złożonego procesu prowadzącego do wykluczenia społecznego (bezdomności).

19 19 IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI W KONTEKŚCIE MATERIAŁÓW ZASTANYCH 1. Dane ilościowe pochodzące z DR dotyczące bezdomności gromadzone przez ośrodki pomocy społecznej, Informacje ilościowe dotyczące bezdomności znaleźć możemy w czterech analizowanych dokumentach: sprawozdaniach przygotowywanych dla MPiPS, corocznym sprawozdaniu OPS, zestawienia zbiorczego z książek przebiegu służby prowadzonych przez straż miejską oraz informacji ze statystyk policji2. Ponadto, dodatkowym źródłem informacji jest dla nas kwestionariusz wypełniony przez Ośrodek w ramach niniejszego badania. Dwa pierwsze dokumenty przygotowywane są przez pracowników Ośrodka. Trudno jednak stwierdzić w jakim stopniu korzysta on ze statystyk oraz współdzieli wiedzę ze strażą miejską (z dokumentów wynika jedynie, że prowadzą razem objazdy pustostanów) oraz policją (prawdopodobnie w niewielkim, gdyż o dane te wystąpiono w związku z niniejszym badaniem). W przypadku pierwszego dokumentu otrzymujemy przede wszystkim informacje na temat liczby rodzin/osób, które objęto świadczeniami z pomocy społecznej (odpowiednio 44 i 45). Zawiera on również dane o liczbie noclegowni, schronisk i domów dla bezdomnych oraz jadłodajni na terenie Ursusa nie działają żadne objęte sprawozdawczością OPS. Informacje z drugiego dokumentu częściowo pokrywają się z tymi z poprzedniego dowiadujemy się ile rodzin objęto świadczeniami z tytułu bezdomności. Liczba ta zostaje porównana z rokiem poprzednim (29 rodzin). Ponadto w sprawozdaniu wspomina się również o osobach, które objęto inną formą pomocy czyli poradnictwem lub pomocą w naturze w postaci ubrania i obuwia (53 osoby 3 ). Wiemy także, że podczas pracy w terenie znaleziono 11 osób przebywających w miejscach niemieszkalnych, które nie godziły się na umieszczenie w noclegowni lub schronisku. 2 Pozostałe dokumenty dotyczą albo procedur, rozwiązań organizacyjnych i zakresu obowiązków, które wiążą się z konkretnymi stanowiskami bądź funkcjami (statut i regulamin dzielnicy, statut OPS), albo planowanego budżetu dzielnicy, który podzielony jest na ogólne kategorie, przez pryzmat których problem bezdomności jest niewidoczny. 3 W sprawozdaniu OPS i kierowanym do MPiPS jest pewna niezgodność w pierwszym wspomina się najpierw o 44 rodzinach, którym przyznano świadczenia, a następnie o 44 osobach. W drugim podaje różną liczbę: 44 rodziny i 45 osób. Wydaje się, że błąd nastąpił w przypadku pierwszego dokumentu, przy zdawaniu sprawy z działalności specjalisty na rzecz osób bezdomnych, dlatego przyjmuję, że pomoc w postaci świadczeń otrzymało 45 osób, a poradnictwa 53 osoby.

20 20 Kwestionariusz wypełniony przez OPS dostarczył kilku dodatkowych danych dotyczących rodzajów świadczeń przyznanych osobom bezdomnym i kwot zbiorczych na nie wydanych. Te drugie omówione zostaną w ostatnim punkcie (patrz pkt. e). Pierwsze natomiast nie są wyczerpujące wiemy jedynie, że 22 osoby korzystały z zasiłków celowych, a 6 z zasiłków stałych, natomiast 9 przyznano świadczenia opieki zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Należy zwrócić uwagę, że nie sumują się do 45, czyli brakuje niektórych szczegółowych danych. Jak wspomniano trudno stwierdzić na ile pomoc społeczna korzysta ze statystyk straży miejskiej i policji oraz czy zbiera podobne informacje. W przypadku tej pierwszej dane z książek przebiegu służby umieszczane są w tabelach, z których niewiele wynika. Dowiadujemy się jedynie o rodzajach interwencji i w bardzo pobieżnie o sposobach dalszego postępowania. I tak: przeprowadzono 94 interwencje związane z osobami bezdomnymi, w tym 42 niesprecyzowane, 4 dotyczące bezdomnych przebywających na działkach, 10 dotyczących bezdomnych w altanie śmietnikowej, 24 dotyczące bezdomnych w budynkach, 2 ze względu na wykrycie koczowiska, 10 na wychłodzenie, 1 zakłócanie porządku przez bezdomnego i 1 zanieczyszczanie. W przypadku policji natomiast na potrzeby niniejszych badań przekazano jedynie informację zbiorczą przygotowaną na podstawie prowadzonej dokumentacji. Zgodnie z nią udzielono pomocy 6 osobom bezdomnym: w dwóch przypadkach wezwano pogotowie i zostały odwiezione do szpitala (zagrożenie życia i zdrowia), cztery osoby przewieziono do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych (również zagrożenie życia lub zdrowia) Metodologiczna oraz merytoryczna ocena diagnozy bezdomności Analizowane dokumenty nie pozwalają na jednoznaczną ocenę adekwatności i stopnia pogłębienia diagnozy problemu bezdomności. Na ich poziomie mamy do czynienia z wyrywkowymi informacjami na ten temat, co nie oznacza, że pracownicy zajmujący się bezpośrednio problemem bezdomności nie mają znacznie większej wiedzy i rozeznania niż jest to widoczne na papierze : Z jednej strony dokumenty zawierają powierzchowne dane dotyczące korzystania ze świadczeń, liczby placówek publicznych i niepublicznych działających na rzecz wsparcia osób bezdomnych, liczby i rodzajów interwencji dokonanych 4 Zastanawiające jest czy statystyka taka była dostępna czy też musiała zostać dopiero przygotowana na potrzeby badania. Jeżeli prawdą jest to drugie, to można wnioskować, że problem bezdomności nie jest w ogóle zauważany w sprawozdawczości policji.

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GDÓW DO ROKU 2020 Załącznik do uchwały Nr... Rady Gminy Gdów z dnia... Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 GMINA

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020 Trzebiel 2014 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Metodyka... 4 2. RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI... 5 2.1. Unijne dokumenty strategiczne... 6 2.2. Krajowe dokumenty strategiczne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna

Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna Badanie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu pt. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo