RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS"

Transkrypt

1 1 RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS Wykonał dr Sławomir Mandes przy udziale członków Zespołu Badawczego w składzie: Ewa Biskup Marianna Zieleńska Konrad Lang Zamawiający Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Warszawa, styczeń 2012

2 2 Spis treści: I. Diagnoza lokalna: cele i zakres badania...5 II. Charakterystyka gminy/gmin na obszarze Partnerstwa Lokalnego...6 III. Ogólna charakterystyka problemów społecznych na obszarze Partnerstwa Lokalnego Krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR Hierarchia problemów społecznych na podstawie DR Przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR Hierarchia problemów społecznych w ujęciu osób kluczowych (IDI) IV. Szczegółowa analiza problemu bezdomności w kontekście materiałów zastanych Dane ilościowe pochodzące z DR dotyczące bezdomności gromadzone przez ośrodki pomocy społecznej, Metodologiczna oraz merytoryczna ocena diagnozy bezdomności Opisane działania mające rozwiązywać problem bezdomności, Konkretne formy działań z bezdomnymi, Finanse V. Postrzeganie bezdomności jako lokalnego problemu społecznego z perspektywy kluczowych informatorów (IDI) Znaczenie bezdomności wśród problemów społecznych gminy oraz stosunek do bezdomności przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych i lokalnych elit Ocena skali zjawiska bezdomności w gminie/ach zdaniem respondentów (także u ujęciu dynamicznym) Charakter bezdomności i ewentualnie dynamika zmian oraz najważniejsze potrzeby osób bezdomnych w gminie/ach Stosunek społeczności lokalnej do bezdomności VI. Ocena systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie Partnerstwa Lokalnego Funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie prewencji bezdomności Funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu pomocy doraźnej Współpraca międzyinstytucjonalna Instytucje i organizacje które należałoby szerzej zaangażować Najważniejsze wady i zalety lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym, Zalety lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym Wady lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym... 67

3 3 6. Najpilniejsze potrzeby systemu pomocy osobom bezdomnym w Partnerstwie 68 VII. Ocena systemu wsparcia dokonana przez osoby bezdomne Charakterystyka badanej grupy System wsparcia Sytuacja społeczno-ekonomiczna bezdomnych Sytuacja prawna Profil psychospołeczny Sytuacja zdrowotna Wchodzenie i wychodzenie z bezdomności VIII. Wnioski i rekomendacje dla systemu wsparcia w Partnerstwie Lokalnym IX. Aneks Spis rysunków i tabel Rys. 1 Struktura ludności Dzielnicy Ursus. Źródło: GUS BDL...7 Rys. 2 Struktura bezrobotnych według wieku...8 Rys. 3 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy...8 Rys. 4 Świadczenia pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej. Źródło: GUS Rys. 5 Rozkład liczebności poszczególnych grup podzielonych ze względu na długość bezdomności Rys. 6 Najczęstsze miejsce pobytu bezdomnego w ciągu ostatniego roku Rys. 7 Czas przebywania na terenie dzielnicy Rys. 8 Wykorzystanie instytucji systemu wsparcia osób bezdomnych Rys. 9 Najbardziej pożądane formy wsparcia zdaniem osób bezdomnych Rys. 10 Ocena ośrodka pomocy społecznej Rys. 11 Ocena placówki na skali ocen szkolnych, w której badani aktualnie przebywają Rys. 12 Ocena różnych aspektów placówki, w której badani aktualnie przebywają Rys. 13 Aktualna sytuacja zawodowa badanych Rys. 14 Źródła dochodu osób bezdomnych Rys. 15 Rozkład dochodów badanych Rys. 16 Zróżnicowane zachowania społeczne: występowanie Rys. 17 Aktualna sytuacja finansowa badanych Rys. 18 Aktualna sytuacja prawna badanych Rys. 19 Patologie społeczne wśród badanych Rys. 20 Kapitał społeczny wśród badanych Rys. 21 Wsparcie społeczne badanych ze strony otoczenia społecznego Rys. 22 Dobrostan psychiczny badanych Rys. 23 Zdrowie badanych Rys. 24 Działania podjęte przez badanych w celu wyjścia z bezdomności Rys. 25 Najlepsze, według badanych, sposoby wspierania wychodzenia z bezdomności Rys. 26 Deklarowane przez badanych przyczyny popadnięcia w bezdomności... 99

4 Tabela 1 Liczebność mieszkańców Ursusa wg wieku. Źródło: GUS BDL...6 Tabela 2 Zasoby mieszkaniowe Źródło: GUS BDL...9 Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe według form własności. Źródło: GUS BDL Tabela 4 Przesłanki do udzielenia pomocy społecznej w latach Tabela 5 Liczba osób otrzymujących zasiłek okresowy Tabela 6 Analiza sprawozdania rocznego MPiPS Tabela 7 Analiza sprawozdania OPS Tabela 8 Analiza uchwał budżetowych Tabela 9 Analiza sprawozdania policji Tabela 10 Analiza sprawozdania Straży Miejskiej Tabela 10 Analiza statutu gminy Tabela 11 Analiza regulaminu organizacyjnego Tabela 12 Analiza dokumentów organizacyjnych OPS Tabela 13 Tabela wypełniona przez OPS Tabela 14 Rozkład liczebności poszczególnych grup podzielonych ze względu na długość bezdomności Tabela 15 Miejsce pobytu w przeciągu ostatniego roku Tabela 16 Czas przebywania na terenie dzielnicy Tabela 17 Liczba dzieci Tabela 18 Wykorzystanie i ocena użyteczności instytucji systemu wsparcia osób bezdomnych Tabela 19 Odsetek bezdomnych, którym odmówiono pomocy Tabela 20 Odsetek bezdomnych korzystających z pomocy OPS Tabela 21 Ocena pomocy uzyskiwanej w aktualnym miejscu pobytu Tabela 22 Ocena placówki aktualnego pobytu badanych Tabela 23 Aktualna sytuacja zawodowa badanych Tabela 24 Deklarowane źródła dochodów w bieżącym roku Tabela 25 Deklarowana przez badanych wysokość dochodu na miesiąc Tabela 26 Różne zachowania społeczne Tabela 27 Aktualna sytuacja finansowa badanych Tabela 28 Aktualna sytuacja prawna badanych Tabela 29 Patologie społeczne wśród badanych Tabela 30 Kapitał społeczny wśród badanych Tabela 31 Wsparcie społeczne badanych ze strony otoczenia społecznego Tabela 32 Dobrostan psychiczny badanych Tabela 33 Zdrowie badanych Tabela 34 Odsetek badanych deklarujących orzeczenie o niepełnosprawności Tabela 35 Działania podjęte przez badanych w celu wyjścia z bezdomności Tabela 36 Najlepsze, według badanych, sposoby wspierania wychodzenia z bezdomności Tabela 37 Miejsce pobytu w okresie poprzedzającym zostanie bezdomnym Tabela 38 Deklarowane przez badanych przyczyny popadnięcia w bezdomności

5 5 I. DIAGNOZA LOKALNA: CELE I ZAKRES BADANIA Raport przedstawia diagnozę Partnerstwa Lokalnego zawiązanego na terenie dzielnicy Ursus, m.st. Warszawa w ramach konkursu na pilotażowe wdrażanie Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w ramach Zadania 4 w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi w ramach projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Zgodnie z zamówieniem zasadniczym celem realizowanych diagnoz jest dostarczenie obiektywnej wiedzy o systemie wsparcia osób bezdomnych na obszarze partnerstwa lokalnego, w szczególności o zasadach funkcjonowania systemu, jego najważniejszych deficytach i zasobach w kontekście rozwiązywania problematyki bezdomności. System pomocy osobom bezdomnym rozumiany jest w sposób szeroki, tzn. taki, który zawiera elementy prewencji, interwencji, integracji. Diagnozą objęte zostaną kluczowe dla problemu bezdomności dokumenty, osoby będące przedstawicielami lokalnego systemu wsparcia osób bezdomnych i same osoby bezdomne. W ramach diagnozy przeprowadzono następujące badania: analizę źródeł wtórnych (desk research - DR), czyli dotarcie do wskazanych dokumentów - materiałów źródłowych (obejmujących rok 2010) i ich analiza. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z najważniejszymi przedstawicielami systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie zawiązanego partnerstwa lokalnego. zestandaryzowany kwestionariuszy wywiadu z osobami bezdomnymi przebywającymi w dostępnych na terenie partnerstwa lokalnego placówkach specjalistycznego wsparcia W ramach procesu badawczego realizowanego w okresie od listopada do grudnia 2011 roku zrealizowano następujące badania: przeprowadzono analizę wybranych dokumentów zastanych przeprowadzono 8 wywiadów pogłębionych z następującymi osobami: 4 osobami z OPS 3 pracownikami socjalnymi Pensjonatu Socjalnego Św. Łazarz 1 przedstawiciela Straży Miejskiej przeprowadzono 50 wywiadów kwestionariuszowych z bezdomnymi ze schroniska Pensjonat św. Łazarza, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej.

6 6 II. CHARAKTERYSTYKA GMINY/GMIN NA OBSZARZE PARTNERSTWA LOKALNEGO Ursus jest jedną z osiemnastu dzielnic Warszawy. Status Ursusa (jak i pozostałych dzielnic) jest określony w tzw. Ustawie warszawskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 wraz późniejszymi zmianami). Zgodnie z Ustawą Warszawa jest gminą, która ma status miasta na prawach powiatu. Dzielnice pełnią charakter administracyjnych jednostek pomocniczych. Do zakresu dzielnic należą sprawy lokalne niezastrzeżone dla Miasta, w tym pomoc społeczna. Wg danych GUS dzielnica posiada powierzchnię 9,35 km² i na dzień r. liczy mieszkańców, w tym mężczyzn 23764, kobiet Ludność wg grup wieku i więcej 689 Tabela 1 Liczebność mieszkańców Ursusa wg wieku. Źródło: GUS BDL Powyższe dane pokazują, że ludność Ursusa jest względnie młoda. Mediana wieku kobiet wynosi 37,5 a mężczyzn 36,8. Dane pokazują wzrost ludności dzielnicy z (2002 r.) do (2010 r.). Analizując przepływu pomiędzy grupą osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym obserwujemy stabilność reprodukcji demograficznej.

7 w wieku w wieku przedprodukcyjnym -produkcyjnym: lat i mniej lat kobiety, lata mężczyźni w wieku poprodukcyjnym Rys. 1 Struktura ludności Dzielnicy Ursus. Źródło: GUS BDL Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym lekko wzrósł z 18% w 2002 do 18,6% w 2010, udział osób w wieku produkcyjnym spadł z 65,1% do 63,3%, a osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,9% do 18,1%. Obserwowane zmiany są jednak niewielkie. Można zatem powiedzieć, że Ursus ominął jak dotąd występujący w większości gmin Polski problem starzenia się populacji. Bezrobocie na koniec 2010 wynosiło 1102 osób, w tym 48,5% to kobiety (GUS 2011). Poniższy wykres przedstawia strukturę bezrobotnych według wieku

8 8 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24 lata i mniej lat i więcej Rys. 2 Struktura bezrobotnych według wieku Dane pokazują, że największe bezrobocie jest w grupie osób w wieku pomiędzy 25 i 34 lat, czyli osób młodych. Sytuacja ta odwzorowuje dość dokładnie strukturę bezrobocia w całym kraju. Optymizmem napawana natomiast fakt, że wśród osób bezrobotnych względnie mało jest osób starszych, w wieku powyżej 54 lat. Niepokojące wyniki pokazuje analiza czasu pozostawania bez pracy. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 miesiąc i mniej 1-3 3,1-6 6, ,1-24 powyżej 24 Rys. 3 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Dane GUS-u pokazują, że odsetek osób pozbawionych pracy od roku do dwóch lat jest duży i wynosi 28,7%. W porównaniu do 2009 roku oznacza to wzrost o 20,4%. Istnieje duże

9 9 prawdopodobieństwo, że grupa osób trwale bezrobotnych będzie wrastała, co oznacza nawarstwianie się innych problemów społecznych, u źródeł których zazwyczaj leży bezrobocie. Na terenie dzielnicy działa 6 szkół podstawowych (3012 uczniów stan z 2010 r.), 5 gimnazjów (992), 1 szkoła zawodowa (89), 1 liceum ogólnokształcące (289), 1 technikum (115), 1 szkoła policealna (8). Poza tym Ursus ma 23 przedszkola z 2079 miejscami. Na ternie dzielnicy działa 16 ZOZ-ów, (w tym 4 publiczne). Na terenie Ursusa popełniono w sumie 1064 przestępstw, w tym 930 kryminalnych, 20 gospodarczych, 88 drogowych. Wskaźnik wykrywalności dla poszczególnych typów przestępstw wynosił odpowiednio: 48,2%; 100%; 100%. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy na terenie gminy dynamiczny przyrost liczny mieszkań. Zasoby mieszkaniowe mieszkania mieszk izby izba powierzchnia użytkowa mieszkań m Tabela 2 Zasoby mieszkaniowe Źródło: GUS BDL Ilość mieszkań wzrosła o Niestety nie są jeszcze dostępne dane ze spisu powszechnego z 2010 roku, które mogłyby pokazać, formę własności nowopowstałych mieszkań. Interesujących obraz wyłania się z danych pokazujących zasoby mieszkaniowe w podziale na formy własności. Zasoby mieszkaniowe według form własności 2002 r. zasoby gmin (komunalne) mieszkania mieszk izby izba 2938 powierzchnia użytkowa mieszkań m zasoby spółdzielni mieszkaniowych mieszkania mieszk izby izba powierzchnia użytkowa mieszkań m zasoby zakładów pracy mieszkania mieszk. 10 izby izba 32 powierzchnia użytkowa mieszkań m2 521 zasoby osób fizycznych mieszkania mieszk izby izba 26637

10 10 powierzchnia użytkowa mieszkań m zasoby pozostałych podmiotów mieszkania mieszk. 489 izby izba 1166 powierzchnia użytkowa mieszkań m Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe według form własności. Źródło: GUS BDL Dominującą formą własności mieszkań w Ursusie były spółdzielnie mieszkaniowe, a drugiej kolejności, własność prywatne. Zwracają uwagę duże zasoby komunalne wynoszące ponad 1 tys. mieszkań. Zgodnie z danymi GUS w 2010 udzielono w formie pieniężnej 979 zasiłków. Strukturę zasiłków przedstawia poniższy wykres. 22% 62,30% 15,70% Rys. 4 Świadczenia pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej. Źródło: GUS Zgodnie ze sprawozdaniem OPS W 2010 r. z różnych form pomocy w ramach zadań gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 1377 rodzin, w których było 2556 osób. Grupa ta stanowiła 5% ogólnej liczby mieszkańców. W porównaniu do roku 2009 nastąpił nieznaczny spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej o 1%. (Sprawozdanie OPS z 2010 r.) Główną przesłanką do udzielania pomocy społecznej w 2010 roku była długotrwała lub ciężka choroba. Powód trudnej sytuacji życiowej * okresowe stałe celowe Liczba rodzin 2009r Liczba rodzin 2010r różnica % wzrost spadek Długotrwała choroba lub ciężka % - choroba Niepełnosprawność % Ubóstwo % -

11 11 Bezrobocie % Rodziny niepełne % Alkoholizm % Przemoc % - Potrzeba ochrony macierzyństwa % - Bezdomność % - Tabela 4 Przesłanki do udzielenia pomocy społecznej w latach Jedna rodzina może wystąpić w kilku rodzajach dysfunkcji. Źródło: sprawozdanie OPS z 2010 r. Bezdomność była najrzadziej występującą przyczyną udzielania pomocy: stanowiła tylko 1,47% wszystkich przyczyn. Natomiast zwraca uwagę fakt wzrostu ilości świadczeń z tego powodu w porównaniu do 2009 roku. Dane OPS pokazują wzrost ogólnej liczby osób otrzymujących zasiłek okresowy oraz niewielkie zmiany w ilości przyznawanych zasiłków celowych Zasiłki okresowe Liczba osób korzystających z zasiłku okresowego ogółem w tym: * Ze względu na długotrwałą chorobę Ze względu na niepełnosprawność Ze względu na bezrobocie Zasiłki celowe Liczba osób korzystających z zasiłku celowego ogółem w tym: Zasiłek specjalny celowy Tabela 5 Liczba osób otrzymujących zasiłek okresowy. *Liczba osób ogółem nie jest sumą wierszy Źródło: sprawozdanie OPS z 2010 r. Pomoc celowa przede wszystkim była przeznaczona na zakup żywności, przeznaczone na to było 28% przyznawanych zasiłków, kolejne pod względem częstości to: zakup żywności (18%), leczenie (17%), dofinansowanie czynszu (13%) i dofinansowanie opłat energii i gazu (13%). Struktura pomocy celowej wskazuje, że była ona skierowana przede wszystkim na doraźną pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej często z problemów zdrowotnych.

12 12 Nie pojawiają się natomiast żadne pozycje związane z usamodzielnianiem się mieszkaniowymi osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Należy jednak zaznaczyć, że formalnie zadanie to należy do zadań powiatu.

13 13 III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE PARTNERSTWA LOKALNEGO 1. Krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR. Większość analizowanych dokumentów 1 dotyczy procedur i rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie urzędu dzielnicy bądź OPS (statut i regulamin), albo stanowi szczegółowe sprawozdania (finansowe czy też dotyczące podjętych działań interwencyjnych), z których nie wyłania się ogólniejszy obraz sytuacji na obszarze Partnerstwa. Jedynym dokumentem dotykającym tej kwestii pozostaje sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak również w nim nie poświęca się zbyt wiele uwagi samej charakterystyce problemów społecznych, koncentrując się raczej na działaniach podejmowanych w celu ich łagodzenia. Zatem jedynie w oparciu o informacje takie jak powody przyznawania świadczeń czy też oferowane przez OPS usługi i doradztwo możemy wyciągać wnioski na temat struktury tych problemów. Ze sprawozdania dowiadujemy się, że najczęstszym powodem przyznania świadczeń pomocy społecznej w 2010 roku były: długotrwała lub ciężka choroba (617), niepełnosprawność (374), ubóstwo (348) oraz bezrobocie (239) przy czym jedna rodzina mogła otrzymać świadczenia z kilku względów, co wskazuje na współwystępowanie tych problemów. Fakt dominacji choroby i niepełnosprawności wśród przyczyn związany jest z dużą liczbą zasiłków stałych, które przyznawane są ze względu na niezdolność do pracy. Liczba takich osób wzrosła o 7% w stosunku do roku poprzedniego (ze 143 do 154 osób), co wskazuje na to, że skala problemu może się powiększać (np. w związku ze zjawiskiem starzenia się mieszkańców dzielnicy). Natomiast gdy spojrzymy na powody przyznawania zasiłku okresowego, zobaczymy, że najczęstszą przyczyną jego otrzymywania jest bezrobocie (118 osób), dopiero potem niepełnosprawność (86) i przewlekła choroba (32). Co więcej skala tego pierwszego zdaje się powiększać (nastąpił 13% wzrost liczby osób korzystających z zasiłków okresowego z tego powodu). 1 Analizowano następujące dokumenty: Sprawozdania kierowane przez OPS do MPiPS, sprawozdanie OPS za rok 2010, statut i regulamin dzielnicy, statut OPS, zestawienie zbiorcze straży miejskiej z książek przebiegu służby, informację zbiorczą na temat interwencji przesłaną przez policję, uchwałę budżetową m. st. Warszawy na rok 2010 wraz z załącznikiem dzielnicowym do uchwały na rok 2010.

14 14 Zgodnie ze sprawozdaniem praca środowiskowo koncentrowała się przede wszystkim na wsparciu rodzin, w których dzieci nie rozwijają się prawidłowo (mają problemy w nauce, sprawiają trudności wychowawcze, są uzależnione od substancji psychoaktywnych, etc.); na pracy z rodzinami i osobami dotkniętymi uzależnieniem, współuzależnieniem i przemocą, a także ze sprawcami przemocy; na działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej (głównie pomocy w poszukiwaniu pracy); wreszcie wspierano również osoby niepełnosprawne (przede wszystkim doradztwo w kwestii pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego, refundacji z NFZ i PFRON, transportu, dostępnych ulg oraz przysługujących praw, korzystania ze wsparcia ośrodków, etc.) oraz oferowano pomoc osobom bezdomnym (dotyczącą zwłaszcza poszukiwania miejsc w noclegowniach, domach pomocy społecznej, jadłodajniach oraz praw im przysługujących oraz możliwości, z których mogą skorzystać). Ponadto ośrodek oferuje także usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne osobom starszym, niepełnosprawnym lub chorym oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach OPS funkcjonują również placówki kierujące działania do różnych grup, mające pomóc im w rozwiązywaniu problemów, a także oferujące ciekawe formy spędzania czasu: Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku (wsparcie dla dorosłych i dzieci z rodzin dotkniętych dysfunkcjami rozwojowymi i społecznymi), Dom Dziennego Pobytu Seniorów (oferujący szeroki wachlarz zajęć dla osób starszych), Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (dla polskich i romskich dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 6 do 17 lat). Przy OPS działa również Centrum Aktywności Lokalnej, które prowadzi różnego rodzaju działania mające prowadzić do pogłębienia integracji społecznej mieszkańców dzielnicy i ich aktywizacja, m. in. poprzez: imprezy tematyczne, konferencje i spotkania, akcje mobilizujące do udzielenia pomocy innym. Zakładając, że OPS wdraża omówione powyżej działania w oparciu o dobre rozpoznanie sytuacji mieszkańców dzielnicy możemy więc stwierdzić, że w Ursusie występują przede wszystkim następujące problemy społeczne: niezdolność do pracy ze względu na chorobę, niepełnosprawność i wiążące się z nią trudności z samodzielnością, bezrobocie, uzależnienia i przemoc w rodzinie, choroby psychiczne, bezdomność, marginalizacja osób starszych. Warto również zwrócić uwagę na listę szerszych priorytetów dla przyszłych działań, które przygotował OPS:

15 15 Zwiększenie dostępu rodzin z dziećmi do usług publicznych w szczególności w obszarach edukacji, kultury oraz czasu wolnego Promocja integracji społecznej poprzez rozwoju i upowszechnienie aktywnej integracji Zwiększenie poziomu partycypacji mieszkańców i partnerów społecznych w życiu publicznym Podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ich integracje społeczną i zawodową Wskazuje to na następujące nierozwiązane problemy społeczne na terenie dzielnicy: brak wystarczającej oferty edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej dla rodzin z dziećmi, problem wykluczenia społecznego i zawodowego dotykający między innymi osoby niepełnosprawne oraz ograniczoną partycypację mieszkańców i organizacji pozarządowych w życiu dzielnicy. 2. Hierarchia problemów społecznych na podstawie DR. Z analizy dokumentów nie wyłania się przejrzysta hierarchia problemów społecznych występujących na terenie dzielnicy. Możemy o niej wnioskować jedynie na podstawie intensywności działań OPS nakierowanych na rozwiązanie jakiegoś problemu, bądź liczby osób objętej jakąś formą pomocy. Gdy przyjrzymy się powodom przyznawania świadczeń, wówczas możemy dojść do wniosku, że największym problemem, z którym borykają się mieszkańcy dzielnicy jest niemożność podjęcia pracy w związku z przewlekłą chorobą i niepełnosprawnością. W drugiej kolejności wymienić należy bezrobocie, które jest najczęstszą przyczyną popierania zasiłków okresowych. Trzeba jednak pamiętać, że w wielu przypadkach kumuluje się na raz kilka poważnych problemów. Natomiast gdy hierarchię tworzyć będziemy na podstawie intensywności działań Ośrodka na rzecz rozwiązania konkretnych problemów, wówczas na pierwszy plan wydaje się wysuwać praca z dysfunkcyjnymi rodzinami (dotkniętymi problemem uzależnień i przemocy). Wyraźne zdaje się również wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych czy też przewlekle chorych oraz osób chorych psychicznie. Z kolei działalność CAL-u wskazuje na konieczność aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.

16 16 Ponadto w sprawozdaniu zwrócono także uwagę na problemy społeczne, których natężenie się zwiększa lub, które dopiero się ujawniają i zaczynają stanowić coraz większe wyzwanie i wymagają wypracowania nowych sposobów działania. Należą do nich: wzrost bezrobocia, starzenie się, problemy w opiece zdrowotnej, pogłębianie się wykluczenia społecznego. 3. Przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR. W sprawozdaniu OSP zauważono wzrost natężenia problemu bezdomności o 34% zwiększyła się w stosunku do 2009 roku liczba osób korzystających z pomocy ośrodka (większość stanowili mieszkańcy Pensjonatu św. Łazarza prowadzonego przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Nie ma jednak w sprawozdaniu refleksji nad przyczynami intensyfikacji zjawiska nie wiadomo czy jest to jedynie kwestia przyciągania przez tę placówkę większej liczby osób bezdomnych czy też wynik jakiejś ogólniejszej zmiany. 4. Hierarchia problemów społecznych w ujęciu osób kluczowych (IDI). Percepcja problematycznych obszarów dzielnicy charakteryzuje się wyraźną niespójnością: wprawdzie zarówno przedstawiciele samorządu jak i pracownicy placówki pomocowej wskazują na tożsame kwestie wymagające podjęcia działań naprawczych, jednak w inny sposób je hierarchizują. Ursus postrzegany jest jako dzielnica postindustrialna, w której swego czasu dominowało bezrobocie oraz związane z tym różnego rodzaju patologie; mimo iż kwestie te są nadal obecne w społecznym życiu dzielnicy, to jednak - zdaniem pracowników samorządu - nie wybijają się w szczególny sposób, nie dominują pozostałych problemów, co więcej panuje przekonanie, iż w ostatnich latach udało się je w pewnym stopniu załagodzić i osłabić skalę ich oddziaływania. W przeświadczeniu przedstawicieli sektora publicznego, w chwili obecnej w Ursusie występuje kilka obszarów problematycznych, wszystkie jednak posiadają podobny poziom natężenia i zbliżony zasięg oddziaływania.

17 17 Za dotkliwą społecznie kwestię uznaje się przyrost osób niepełnosprawnych bądź obciążonych długotrwałą chorobą jak również coraz bardziej utrudniony dostęp do specjalistycznej pomocy lekarskiej (choć problem ten uznawany jest za mało specyficzny dla dzielnicy, raczej typowy dla całego miasta stołecznego Warszawa). Gros osób niepełnosprawnych korzysta z naszej pomocy. I tutaj też kierujemy różne programy, ale tutaj też widać ten problem niepełnosprawności, i on się pogłębia, bo znowu bieda, brak możliwości leczenia, brak możliwości wykupywania leków. OPS boryka się też często z budżetem, wiec też nie jesteśmy w stanie zapewnić ludziom takiej pomocy jakiej oczekują. W katalogu istotnych problemów społecznych znajduje się również brak odpowiedniej infrastruktury o charakterze edukacyjno-wychowawczym: za gwałtowną rozbudową mieszkań (dzięki nowym osiedlom, w przeciągu ostatnich 15 lat w dzielnicy przybyło ponad 20 tys. mieszkańców), nie nadąża rozbudowa placówek przedszkolnych oraz żłobków. Znacznej części mieszkańców nie stać na korzystanie z instytucji prywatnych, w związku z czym starają się organizować pomoc własnym sumptem bądź rezygnują z pracy zawodowej, co znacznie ogranicza ich środki finansowe, w konsekwencji często prowadząc do ubóstwa (w tym także trudności z regulowaniem należności czynszowych) W tej chwili jest brak miejsc w żłobkach, przede wszystkim, i w przedszkolach, to chyba są takie największe problemy. Chociaż w tej chwili buduje się nowe przedszkole i nowy żłobek, więc tych nowych miejsc za chwilę będzie więcej niż do tej pory. Dzięki temu, oczywiście, bo nie może być luki, powstało multum prywatnych tego typu placówek, więc te osoby które stać na to, to zwyczajnie umieszczają dzieci swoje w prywatnych placówkach, natomiast jeśli chodzi o tych biednych to albo mają wymówkę, żeby nie pracować, albo nie pracują właśnie dlatego naprawdę, mamy szczególnie, albo babcie albo opiekunki Podkreślano wciąż wysoki poziom ubóstwa, szczególnie w sektorze osób starszych niskie świadczenia emerytalne nie zapewniają wystarczających środków na utrzymanie, zmuszając tę grupę osób do korzystania ze świadczeń OPS. Generalnie borykamy się z może bezrobociem nie aż tak dużym, bo ten procent bezrobocia tu u nas jest stosunkowo niewielki, natomiast generalnie widać ubóstwo, widać niskie dochody wśród osób, które nie są w stanie sobie poradzić, chociażby niskie świadczenia emerytalne, jest to grono emerytów, rencistów, przychodzących do pomocy społecznej po zasiłki. Z perspektywy osób zajmujących się pomocą społeczną, istotną i nasilającą się w ostatnim czasie kwestią jest problem przemocy, posiadającej różne podłoża, często o charakterze ekonomicznym. Ubóstwo dotykające pewną część mieszkańców dzielnicy prowadzi do

18 18 różnego rodzaju uzależnień i nałogów, te zaś stają się podłożem rozwoju postaw i relacji o charakterze patologicznym. Zdaniem osób diagnozujących problem przemocy rodzinnej, w ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczne nasilenie zjawiska, widoczne przede wszystkim w obszarze problemów szkolno-wychowawczych (pasywność oraz bezradność rodzicielska, mniejsza ilość czasu poświęcanego dzieciom, brak kontroli, etc.) Wydaje mi się, ze najistotniejszym problemem to jest mój ogląd jest z mojego działu, ponieważ ja zajmuję się działem pomocy specjalistycznej, w naszym dziale największym problemem jest przemoc. Ja widzę po pracy swoich pracowników, ze jest to teraz największy problem, którym my się zajmujemy Przedstawiciele jedynej placówki pomocowej zlokalizowanej na terenie Ursusa Pensjonatu Św. Łazarza - problemy społeczne postrzegają głównie przez pryzmat prowadzonej przez siebie działalności, najistotniejsze deficyty lokując w obszarze ściśle powiązanym z bezdomnością. Z ich perspektywy, najbardziej dotkliwym społecznie problemem jest wysoki poziom bezrobocia, w dużej mierze spowodowanego likwidacją Zakładów Ursus, która doprowadziła do znacznej redukcji miejsc pracy. Wprawdzie w Ursusie brak jest bezrobocia bardzo widocznego, spektakularnego (osoby zdeterminowane emigrują w poszukiwaniu pracy do innych dzielnic Warszawy), jednak część mieszkańców doświadcza znacznego poziomu ubóstwa. Generalnie tutaj jest spore bezrobocie. Nie ma tutaj za bardzo miejsc pracy. Były Zakłady Ursus za nami, które teraz straszą murami pustymi, bardzo dużo osób straciło pracę przez to i już jej nie odzyskało więcej. Chyba że to były jakieś prace dorywcze, najczęściej nielegalne. Jest u nas sporo osób, albo osób, które się przewijały u nas, które pracowały w tych Zakładach i mówiły o tych problemach. Bo tam było masę ludzi zatrudnionych, często na fikcyjnych stanowiskach i generalnie z nimi się nic nie działo Brak wystarczających miejsc pracy, niska mobilność zawodowa osób bezrobotnych w połączeniu z brakiem kwalifikacji zawodowych, przy jednoczesnej niechęci do nabywania nowych wszystko to nasila nie tylko zjawisko samego bezrobocia, ale także negatywnych zjawisk społecznych z nim związanych: różnego rodzaju dysfunkcji społecznych. Ubóstwo spowodowane brakiem pracy, trudności z regulowaniem opłat czynszowych często skutkują radykalnymi i dramatycznymi konsekwencjami w postaci eksmisji, stanowiącej ostatni etap złożonego procesu prowadzącego do wykluczenia społecznego (bezdomności).

19 19 IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI W KONTEKŚCIE MATERIAŁÓW ZASTANYCH 1. Dane ilościowe pochodzące z DR dotyczące bezdomności gromadzone przez ośrodki pomocy społecznej, Informacje ilościowe dotyczące bezdomności znaleźć możemy w czterech analizowanych dokumentach: sprawozdaniach przygotowywanych dla MPiPS, corocznym sprawozdaniu OPS, zestawienia zbiorczego z książek przebiegu służby prowadzonych przez straż miejską oraz informacji ze statystyk policji2. Ponadto, dodatkowym źródłem informacji jest dla nas kwestionariusz wypełniony przez Ośrodek w ramach niniejszego badania. Dwa pierwsze dokumenty przygotowywane są przez pracowników Ośrodka. Trudno jednak stwierdzić w jakim stopniu korzysta on ze statystyk oraz współdzieli wiedzę ze strażą miejską (z dokumentów wynika jedynie, że prowadzą razem objazdy pustostanów) oraz policją (prawdopodobnie w niewielkim, gdyż o dane te wystąpiono w związku z niniejszym badaniem). W przypadku pierwszego dokumentu otrzymujemy przede wszystkim informacje na temat liczby rodzin/osób, które objęto świadczeniami z pomocy społecznej (odpowiednio 44 i 45). Zawiera on również dane o liczbie noclegowni, schronisk i domów dla bezdomnych oraz jadłodajni na terenie Ursusa nie działają żadne objęte sprawozdawczością OPS. Informacje z drugiego dokumentu częściowo pokrywają się z tymi z poprzedniego dowiadujemy się ile rodzin objęto świadczeniami z tytułu bezdomności. Liczba ta zostaje porównana z rokiem poprzednim (29 rodzin). Ponadto w sprawozdaniu wspomina się również o osobach, które objęto inną formą pomocy czyli poradnictwem lub pomocą w naturze w postaci ubrania i obuwia (53 osoby 3 ). Wiemy także, że podczas pracy w terenie znaleziono 11 osób przebywających w miejscach niemieszkalnych, które nie godziły się na umieszczenie w noclegowni lub schronisku. 2 Pozostałe dokumenty dotyczą albo procedur, rozwiązań organizacyjnych i zakresu obowiązków, które wiążą się z konkretnymi stanowiskami bądź funkcjami (statut i regulamin dzielnicy, statut OPS), albo planowanego budżetu dzielnicy, który podzielony jest na ogólne kategorie, przez pryzmat których problem bezdomności jest niewidoczny. 3 W sprawozdaniu OPS i kierowanym do MPiPS jest pewna niezgodność w pierwszym wspomina się najpierw o 44 rodzinach, którym przyznano świadczenia, a następnie o 44 osobach. W drugim podaje różną liczbę: 44 rodziny i 45 osób. Wydaje się, że błąd nastąpił w przypadku pierwszego dokumentu, przy zdawaniu sprawy z działalności specjalisty na rzecz osób bezdomnych, dlatego przyjmuję, że pomoc w postaci świadczeń otrzymało 45 osób, a poradnictwa 53 osoby.

20 20 Kwestionariusz wypełniony przez OPS dostarczył kilku dodatkowych danych dotyczących rodzajów świadczeń przyznanych osobom bezdomnym i kwot zbiorczych na nie wydanych. Te drugie omówione zostaną w ostatnim punkcie (patrz pkt. e). Pierwsze natomiast nie są wyczerpujące wiemy jedynie, że 22 osoby korzystały z zasiłków celowych, a 6 z zasiłków stałych, natomiast 9 przyznano świadczenia opieki zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Należy zwrócić uwagę, że nie sumują się do 45, czyli brakuje niektórych szczegółowych danych. Jak wspomniano trudno stwierdzić na ile pomoc społeczna korzysta ze statystyk straży miejskiej i policji oraz czy zbiera podobne informacje. W przypadku tej pierwszej dane z książek przebiegu służby umieszczane są w tabelach, z których niewiele wynika. Dowiadujemy się jedynie o rodzajach interwencji i w bardzo pobieżnie o sposobach dalszego postępowania. I tak: przeprowadzono 94 interwencje związane z osobami bezdomnymi, w tym 42 niesprecyzowane, 4 dotyczące bezdomnych przebywających na działkach, 10 dotyczących bezdomnych w altanie śmietnikowej, 24 dotyczące bezdomnych w budynkach, 2 ze względu na wykrycie koczowiska, 10 na wychłodzenie, 1 zakłócanie porządku przez bezdomnego i 1 zanieczyszczanie. W przypadku policji natomiast na potrzeby niniejszych badań przekazano jedynie informację zbiorczą przygotowaną na podstawie prowadzonej dokumentacji. Zgodnie z nią udzielono pomocy 6 osobom bezdomnym: w dwóch przypadkach wezwano pogotowie i zostały odwiezione do szpitala (zagrożenie życia i zdrowia), cztery osoby przewieziono do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych (również zagrożenie życia lub zdrowia) Metodologiczna oraz merytoryczna ocena diagnozy bezdomności Analizowane dokumenty nie pozwalają na jednoznaczną ocenę adekwatności i stopnia pogłębienia diagnozy problemu bezdomności. Na ich poziomie mamy do czynienia z wyrywkowymi informacjami na ten temat, co nie oznacza, że pracownicy zajmujący się bezpośrednio problemem bezdomności nie mają znacznie większej wiedzy i rozeznania niż jest to widoczne na papierze : Z jednej strony dokumenty zawierają powierzchowne dane dotyczące korzystania ze świadczeń, liczby placówek publicznych i niepublicznych działających na rzecz wsparcia osób bezdomnych, liczby i rodzajów interwencji dokonanych 4 Zastanawiające jest czy statystyka taka była dostępna czy też musiała zostać dopiero przygotowana na potrzeby badania. Jeżeli prawdą jest to drugie, to można wnioskować, że problem bezdomności nie jest w ogóle zauważany w sprawozdawczości policji.

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Opracowania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Materiał prezentujący: grupy świadczeniobiorców, rodziny korzystające z pomocy społecznej, Opracowanie: Dział Analiz i Programowania

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

OPS.PS.0430.4.2012.EI Rada Gminy w Łambinowicach. Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

OPS.PS.0430.4.2012.EI Rada Gminy w Łambinowicach. Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Łambinowice, dnia 12 kwietnia 2012r. OPS.PS.0430.4.2012.EI Rada Gminy w Łambinowicach Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Nowelizacja z 2011r. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia.2009r. S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej (2010) w odniesieniu do kluczowych wskaźników. opracowanie: Cezary Trutkowski

Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej (2010) w odniesieniu do kluczowych wskaźników. opracowanie: Cezary Trutkowski Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej () w odniesieniu do kluczowych wskaźników opracowanie: Cezary Trutkowski Prezentacja danych W porównaniach wykorzystano diagnozy (ankiety)

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Rezultat nadrzędny Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Liczba rodzin w 2010 r. Odpowie dni Odpowie dni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, którym

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice Załącznik do uchwały Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013r. Lokalny program pomocy społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice na lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Edyta Giez SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Popielów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Popielów Autorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOC SPOŁECZNĄ. Wg stanu na dzień: 31.12.2008

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOC SPOŁECZNĄ. Wg stanu na dzień: 31.12.2008 A. ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOC SPOŁECZNĄ Wg stanu na dzień: 31.12.2008 1 Liczba seniorów tzw. sędziwych starców (osoby powyżej 80 roku życia) Liczba osób starszych (kobiety powyżej 60 roku zycia, mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W RADOMIU

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W RADOMIU RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W RADOMIU Wykonawca Marcin J. Sochocki wraz zespołem: Tomasz Kasprzak opracowanie całości raportu końcowego, realizacja i opracowanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo