PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr. /11 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna na lata PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA Wąbrzeźno 2011 r.

2 ZESPÓŁ UCZESTNICZĄCY W OPRACOWANIU PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA DO 2015 ROKU. 1) Dorota Gumuła dyrektor Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej; 2) Kornelia Madejska podinspektor ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji Urzędu Miejskiego Wąbrzeźno; 3) Eleonora Orczykowska radna, członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie; 4) Ewa Markowska kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie; 5) Paulina Łukaszewska psycholog w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie;

3 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE. II. DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM. III. PRIORYTETY PROGRAMU. IV. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU, JEGO MONITOROWANIE I FINANSOWANIE. V. SPOSOBY SPRAWOZDAWCZOŚCI. VI. PODSUMOWANIE.

4 I. WPROWADZENIE. Światowa Organizacja Zdrowia w swojej klasycznej definicji określiła zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia. W tym aspekcie zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swego potencjału, może sobie radzić ze stresem, pracować efektywnie oraz jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. W związku z powyższym zdrowie psychiczne jest istotnym elementem zainteresowań zdrowia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. W tym aspekcie ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; 2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Powyższe działania określone są w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, który określa w szczególności diagnozę sytuacji i zagrożeń dla zdrowia psychicznego. Jednym z celów jest ograniczenie występowania w/w zagrożeń, poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskimi. CHARAKTERYSTYKA STANU PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Polska nie jest wyjątkowym krajem dotkniętym zagrożeniami zdrowia psychicznego. Zagrożenie takie jest problemem globalnym w skali Europy i Świata. Dokonujące się w Polsce zmiany gospodarczo - ekonomiczne i administracyjne oraz przejście z budżetowego systemu finansowania ochrony zdrowia na ubezpieczeniowy wiąże się ze wzrostem dotychczasowych i pojawieniem się nowych zagrożeń dla zdrowia psychicznego, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym.

5 Potencjalne i realne zagrożenia dla zdrowia psychicznego Polaków: bezrobocie, nieuleczalne choroby, emigracja zarobkowa, warunki pracy i życia w połączeniu z biedą, zaburzenia więzi rodzinnych, deficyt wsparcia społecznego, starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny, przestępczość. Polacy na tle Europy są narażeni na większą liczbę zjawisk społecznych i politycznych o charakterze stresogennym. Jednocześnie wszelkie wskaźniki zdrowia i stopień zadowolenia z życia lokalizują Polskę na najniższych pozycjach w Unii Europejskiej przy równoczesnym relatywnie ubogim wsparciu psychospołecznym. Wszystkie te aspekty mają swoje odzwierciedlenie w ocenach Polaków. W sondażu CBOS z czerwca 2005 r. respondenci deklarowali znaczny stopień poczucia zagrożenia zdrowia psychicznego (45% czasami niepokoi sie o swoje zdrowie psychiczne) i bardzo częste (85% wskazań) przekonanie, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego, co wiązali z wieloma czynnikami społecznymi i cywilizacyjnymi (najczęściej z bezrobociem 77%, kryzysem rodziny 47%, biedą 41%, nadużywaniem alkoholu i narkotyków 39%). Szacuje się, że: 10% dzieci i młodzieży do 18 lat wymaga opieki i pomocy psychiatrycznopsychologicznej, około 1,5 mln osób zgłasza się do placówek specjalistycznych placówek służby zdrowia, około 40% osób odczuwa potrzebę specjalistycznej pomocy w ciągu życia, 45% niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne, 85% ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego, w 2004 r. odnotowano samobójstw, depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym Polaków 1. Pogarszająca się kondycja psychiczna Polaków ma swoje odzwierciedlenie w samoocenie samopoczucia przez samych Polaków. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego przedstawia się ona następująco: 1 Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków Janusz Heitzman, Nauka 4/2010.

6 Samoocena Polaków wg. GUS Wyczerpani i wykończeni 16 Zmęczeni Bardzo zdenerwowani Smutni i przybici 28 Najliczniejszą grupę Polaków stanowią osoby, które twierdzą, że są zmęczone - 28%, a co czwarty Polak jest wyczerpany i wykończony. Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnianie zaburzeń psychicznych, rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym także związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotyków i leków OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Wskaźnik na 100 tys. ludności Ogółem Po raz pierwszy 930

7 Źródło: Komitet Badań nad Zagrożeniami PAN, "Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków stan aktualny zagrożenia", Warszawa 13 października 2010 r OPIEKA STACJONARNA. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Wskaźnik na 100 tys. ludności Ogółem Pierwszorazowi Źródło: Komitet Badań nad Zagrożeniami PAN, "Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków stan aktualny zagrożenia", Warszawa 13 października 2010 r. II. DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM. Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, mówiąc, o osobach z zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby: chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne); upośledzone umysłowo; wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a które te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki. Wg danych resortu zdrowia, w woj. kujawsko - pomorskim w 2009 r. pod opieką poradni zdrowia psychicznego było osób, o prawie 2% więcej niż w dwóch poprzednich latach. Z powodu zaburzeń psychicznych leczonych było osób; 23,6% to leczeni po raz pierwszy. Wskaźnik wszystkich leczonych z powodu tych zaburzeń wyniósł 381 na 10 tys. ludności województwa. W poradniach terapii uzależnień od alkoholu w 2009 r. leczyło się osób (o 8,5% więcej niż w 2008 r. i o 28,1 % więcej niż w 2007 r. ).W poradniach terapii uzależnień od środków psychoaktywnych leczyły się osoby (o 0,2% mniej niż w 2008 r.). Wskaźnik leczonych

8 osób w placówkach psychiatrycznych całodobowych w woj. kujawsko pomorskim w 2008 r. wyniósł 44,2 na 10 tys. mieszkańców i był nieznacznie niższy niż w 2007 r. (44,4). Wyższe wskaźniki hospitalizacji zanotowano wśród mężczyzn (57,5) niż kobiet (32,0). Wśród leczonych dominowali mieszkańcy miast 45,9 na 10 tys. (wieś 37,7). Najwyższe wskaźniki zanotowano wśród leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (14,1 leczonych na 10 tys. ludności), schizofrenii (8,2 leczonych), organicznych zaburzeń psychicznych (6,1) oraz zaburzeń afektywnych (5,1). Wg stanu na r. na terenie województwa funkcjonowały 84 poradnie zdrowia psychicznego publiczne i niepubliczne (dla dorosłych, dzieci i młodzieży, leczenia nerwic, psychogeriatryczne i psychologiczne). Zatrudnieni w nich specjaliści (lekarze, psychologowie, terapeuci, pracownicy socjalni) udzielili łącznie porad, o 2,2 % więcej niż w 2008 r., w tym porad udzielono w placówkach leczenia uzależnień. Spośród 84 w/w poradni, 29 udzielało pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. W ramach psychiatrycznej stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko pomorskim funkcjonowały prowadzone przez samorząd województwa 2 szpitale publiczne psychiatryczne (Toruń, Świecie) i 1 publiczny ośrodek leczenia odwykowego (Toruń), dysponujące na koniec 2009 r. łącznie 773 łóżkami. Leczono w nich osób, o 232 mniej niż w 2008 r. Ponadto w 2009 r. na terenie województwa funkcjonowały 3 zakłady (oddziały opiekuńczo lecznicze psychiatrycznie ( Toruń, Lipno, Aleksandrów), w tym 1 niepubliczny, z 275 miejscami, w których leczono 327 osób (więcej niż w 2008 r. o 77 osób). Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, na podstawie sprawozdań MZ - 15 dokonał analizy i szacuje, że w 2009 roku z hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania skorzystało szacunkowo 79 mieszkańców miasta Wąbrzeźna. Byli oni pacjentami głównie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu nad Wisłą oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego WOLP w Toruniu. Ponadto w latach szacunkowo 902 mieszkańców miasta Wąbrzeźna leczyło się ambulatoryjnie. Leczeni byli z powodu zaburzeń psychicznych, w tym: schizofrenia: 96 osób; depresje nawracające: 69 osób; zaburzenia nerwicowe związane ze stresem: 179 osób; zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych: 15 osób; upośledzenia umysłowe: 66 osób; zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu: 122 osoby, zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych: 19 osób, z powodu innych zaburzeń: 336 osoby. Z analizy danych statystycznych wynika, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi corocznie wzrasta na naszym terenie. Niepokojący jest przede wszystkim sukcesywny wzrost zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, zwłaszcza w przedziale wiekowym lata, w dalszej kolejności w przedziale wiekowym lat.

9 Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, wśród osób, które korzystają ze wsparcia znajdują się osoby z zaburzeniami psychicznymi. W 2009 roku odnotowano takich osób 37, w , w Ośrodek wspiera je różnymi formami pomocy. Są to zasiłki stałe, okresowe, celowe, kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy, zlokalizowanego w Bliźnie gm. Książki, prowadzonego przez Caritas. Z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłej opieki całodobowej, w latach , 4 osoby zostały umieszczone w Domach Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych. Natomiast na chwilę obecną 2 osoby przebywają w mieszkaniu chronionym. Trzy osoby psychicznie chore oczekują na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej, co nastąpi z chwilą zwolnienia miejsc. Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są również kierowani na terapię. Na co dzień pracownicy socjalni współpracują także z Poradniami Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu nad Wisłą. Ponadto w Wąbrzeźnie znajdują się min. dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole publiczne. Pracują w nich specjaliści nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą, pedagodzy, logopedzi, psycholog. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, psychologiczne, logopedyczne. W szkołach podstawowych na dzień 20 października 2011 roku obowiązujące opinie wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na rok szkolny 2011/2012 posiada 125 dzieci zameldowanych w Wąbrzeźnie (66 - SP3, 59 - SP2), w gimnazjum 53 uczniów. Orzeczenie dotyczące nauczania indywidualnego posiada 13 dzieci (7 - SP3, 6 - SP2), 7 gimnazjalistów, kształcenia specjalnego 26 dzieci (4 - SP3, 22 - SP2), 15 młodzieży gimnazjalnej. Z badań wynika, że wśród uczniów szkół wąbrzeskich istnieje znaczne rozpowszechnienie zaburzeń. Szkoły podstawowe: upośledzenie umysłowe posiada 14 dzieci (1 - SP3, 13 - SP2), zaburzenia zachowania występują u 2 dzieci (SP2), choroby psychiczne (2 - SP3), autyzm (1 - SP2), gimnazjum: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim - 10 osób, zaburzenia zachowania 1 osoba, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym - 1 osoba, zachowania agresywne - 1, schizofrenia paranoidalna 2 osoby, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 2 osoby, zaburzenia emocjonalne - 1, hiperkinetyczne zaburzenie zachowania 1 osoba, mózgowe porażenie dziecięce - 1 oraz depresyjne zaburzenia zachowania 1 osoba. Bezpośrednią pomocą psychologiczną objęto 32 uczniów, dotyczy ona min. problemów wychowawczych, trudności szkolnych, zmian zachowań, problemów emocjonalnych. Pomocy udzielano również rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzą zajęcia z promocji zdrowia. Uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć, kół zainteresowań, wycieczek. Mogą realizować swoje zainteresowania w wielu formach pracy i rozrywki korzystając z zajęć indywidualnych, bądź grupowych. Korzystają z biblioteki, chodzą na basen, uczestniczą w imprezach kulturalnych i turystycznych.

10 DANE ZE SZKÓŁ PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: SZKOŁY OPINIE ORZECZENIA POZOSTAŁE Naucz. Indywid ualne Kształ. Spec. ZABURZENIA U DZIECI SP choroby psychiczne. 2 ch. ukł. oddechowego i krążenia 2 epilepsja 1 inne schorzenia 2 upośledzenie narządu ruchu 2 choroby narządu wzroku 1 upośledzenie umysłowe 1 SP niepełnosprawność ruchowa 2 wada wzroku, dz. słabowidzące 5 up. umys. w st. umiarkowanym 6 up. umysłowe w st. lekkim 7 zaburzenia zachowania 2 autyzm - 1 GIM upośledzenie umysłowe w st. lekkim 10 zaburzenia zachowania 1 up. umysłowe w st. znacznym 1 niepełnosprawność ruchowa 1 w roku szkolnym 2010/ 2011 było 68 opinii mózgowe porażenie dziecięce 1 zab. nerwowo-mięśniowe 1 zaburzenia chodu 1 zachowania agresywne 1 schorzenie narządu wzroku 1 schizofrenia paranoidalna 2 up. umysłowe w st. umiarkowanym 2 zaburzenia emocjonalne 1

11 hiperkinetyczne zab. zachowania 1 depresyjne zab. zachowania 1 W Wąbrzeźnie funkcjonuje również przedszkole Bajka, które posiada dwa oddziały- - na ul. Żeromskiego 11 oraz Tysiąclecia 2a. Kadrę stanowią osoby przygotowane do pracy z małymi dziećmi: nauczyciele, katecheci, logopeda, psycholog. Treści i metody, które składają się na program zajęć mają na celu wszechstronny rozwój i integrację wszystkich funkcji poznawczych dzieci wzrokowej, słuchowej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, sprawności manualnej i ruchowej. Sprawowanie opieki dostosowane jest do możliwości oraz potrzeb dzieci. Przedszkole tworzy warunki umożliwiające przedszkolakom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Funkcjonują w nim koła zainteresowań: plastyczne, ekologiczne i taneczne. DANE Z PRZEDSZKOLA NA ROK 2011/2012 PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO Przedszkole Opinie Orzeczenia 1 cukrzyca 1 choroby neurologiczne 3 zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 1 inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zab. enzymatyczne, ch. zakaźne, odzwierzęce, zeszpecenia, ch. układu krwiotwórczego 1 epilepsja 1 Na terenie miasta działa od dnia 1 stycznia 2007 roku także Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej i realizuje zadania zgodnie z : 1) ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zadania własne Gminy wynikające z tych ustaw realizowane są w ramach odrębnego, corocznie uchwalanego przez Radę Miasta Wąbrzeźna, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 2) Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011 realizowanym według odrębnego programu uchwalonego przez Radę Miasta Wąbrzeźna. Przedmiotem działania Centrum jest przede wszystkim realizacja zadań własnych Miasta Wąbrzeźna w zakresie zadań pomocy społecznej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, jak również integracji społecznej, rozwoju dyspozycji indywidualnych i społecznych. W Wąbrzeskim Centrum działa: Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,

12 Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Grupa AA.W ciągu roku tworzone są także grupy psychoedukacyjne (grupy wsparcia) w zależności od potrzeb i zainteresowania. Na podstawie danych za rok 2009 Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej w zakresie zadań wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności alkoholizmowi udzieliło porad: 54 osobom z problemem alkoholowym w tym 186 konsultacji indywidualnych motywacyjno - konsultacyjnych, 31 dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym ( w tym współuzależnionym i DDA),116 konsultacji indywidualnych w tym także ofiarom przemocy w rodzinie). Na podstawie danych za 2010 rok Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej w zakresie zadań wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie realizowało następujące zadania: Podjęte działania WCPTiIS Ilość osób/konsultacji Prowadzenie grup terapeutycznych, wsparcia i psychoedukacyjnych 25 osób uzależnionych od alkoholu 7 osób nadużywających substancji psychoaktywnej 3 osoby uzależnione od hazardu Motywowanie do podjęcia zmiany zachowań lub podjęcia stosownego leczenia 48 osób uzależnionych 23 osoby nadużywających substancji psychoaktywnych 615 konsultacji indywidualnych motywacyjno - konsultacyjnych Udzielanie rodzinom, w których występują problemy zagrożenia uzależnieniem, pomocy psychospołecznej i podstawowej prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 42 osoby

13 Realizacja programu Moja Decyzja moduł I i III, konsultacje indywidualne, kierowanie do specjalistów, pomoc w znalezieniu odpowiedniego specjalisty, pomoc w ustaleniu terminu spotkania, przyjęcia itp. W zależności od potrzeb i problemów indywidualnych. 257 konsultacji indywidualnych 8 osób ( zajęcia grupowe) Działania w ramach integralnej profilaktyki dzieci i młodzieży, głównie udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka 127 osób w tym: 54 osoby - uczestnicy stałych zajęć świetlicowych w roku szkolnym, konsultacje indywidualne codziennie, warsztaty, zajęcia socjoterapeutyczne 68 osób - okazjonalnie (uczestnicy zimowych i letnich form wypoczynku) 5 dzieci - warsztaty wokalno muzyczne Integracja społeczna osób zagrożonych uzależnieniem poprzez współpracę z organizacjami samopomocowymi i innymi placówkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień Grupa AA, Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych San Damiano w Chęcinach, WOTUiW w Toruniu Na terenie Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej działa również Świetlica Socjoterapeutyczna, która ma charakter otwarty i opiekuje się dziećmi z terenu miasta Wąbrzeźna. Podopiecznymi Świetlicy są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Podstawową formą pomocy w Świetlicy są zajęcia w ramach grup socjoterapeutycznych. Głównym celem jest : pomoc dziecku w odnalezieniu się w trudnej sytuacji, pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze oraz zagrożonym demoralizacją, analiza przeżywanych emocji, dostarczenie pozytywnych doświadczeń korekcyjnych w obszarze relacji dziecka z dorosłym, odreagowanie negatywnych emocji, nauka budowania więzi społecznych, rozwiązywanie konfliktów. Instytucją, która także zajmuje się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie miasta Wąbrzeźno jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opiniuje ona zgodność z prawem składane wnioski o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inicjuje działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.

14 Na podstawie danych z 2009 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych przeprowadziła 25 rozmów z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym. W stosunku do 14 osób Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wobec 3 osób wystąpiła do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontaktowali się z 11 osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. W 2010 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąbrzeźnie przeprowadziła 10 rozmów z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym. W stosunku do 5 osób Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wobec 2 osób wystąpiła do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Członkowie Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontaktowali się z 3 osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Aktualnie opieka psychiatryczna w mieście Wąbrzeźnie zorganizowana jest w następujący sposób: Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna: Specjalistyczne ambulatoryjne usługi zdrowotne realizowane są poprzez: poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych (NZOZ MIG- MED. ul. Niedziałkowskiego 5, Poradnia Zdrowia Psychicznego przy NZOZ Nowy Szpital ul. Wolności 27. Ponadto przy NZOZ Przychodni Medycyny Rodzinnej znajduje się Poradnia Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień ul. Wolności 9/ Matejki 1). III. PRIORYTETY PROGRAMU. 1. Systematyczna aktualizacja informacji o potrzebach i uwarunkowaniach zdrowotnych mieszkańców Wąbrzeźna. 2. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 3. Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 4. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

15 IV. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU, JEGO MONITOROWANIE I FINANSOWANIE. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna do 2015 roku stanowi przejaw zrozumienia potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego Miasta w obszarze zdrowia psychicznego. Program zawiera opis działań służących wykonaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów szczegółowych. Powstał w znacznej mierze dzięki osobom, instytucjom, które biorą aktywny udział w kształtowaniu systemu zdrowia psychicznego na rzecz mieszkańców Wąbrzeźna. Funkcję koordynacyjną w zakresie realizacji Programu przypisano, powołanemu Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Wąbrzeźna z dnia r. Zespołowi Koordynującemu realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna do 2015 roku. Szczegółowy wykaz zadań oraz realizatorów Programu zawierają programy operacyjne zawarte w załączniku nr 1 do opracowanego Programu. Źródła finansowania: budżet Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, budżet państwa, środki pozabudżetowe, środki własne realizatorów zadań, środki pochodzące z partnerstwa publiczno - prywatnego. Wskaźniki monitoringu: liczba przygotowanych i zrealizowanych programów i przedsięwzięć, działań, liczba odbiorców, liczba osób korzystających z poszczególnych form pomocy. Podmioty uczestniczące: Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej; Właściwa ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Przedszkole Miejskie Bajka ; Szkoły publiczne działające na terenie miasta Wąbrzeźna; Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. V. SPOSOBY SPRAWOZDAWCZOŚCI. Coroczna informacja o stanie zdrowia mieszkańców Wąbrzeźna, podsumowanie działań przewidzianych w niniejszym Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata będzie przedstawiał Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Wąbrzeźna i jego uwarunkowaniach za każdy rok realizacji Programu do 30 marca następnego roku.

16 VI. PODSUMOWANIE. Jednym z najważniejszych zadań niniejszego Programu będzie promocja zdrowia psychicznego, która pozwoli przełamać wciąż istniejące bariery społeczne i wprowadzić w życie hasła integracji społecznej osób chorych psychicznie jak również przełamać barierę izolacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźno do 2015 roku uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności, to również szansa na poszerzanie oferowanych usług, ich udoskonalanie, szeroką ich promocję wśród mieszkańców oraz możliwość zwrócenia uwagi na problemy osób chorych psychicznie żyjących wśród nas. Konsekwentne wdrażanie Programu może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia naszej lokalnej społeczności.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacji

Formularz konsultacji Formularz konsultacji 1. Podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, e-mail, telefon): 2. Przedmiot opinii/uwag (nazwa projektu aktu prawa miejscowego): Uchwała s sprawie przyjęcia Gminnego programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zblewo na 2012 rok oraz zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr lvi 21 12011 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 lutego 2011r.

UCHWAŁA Nr lvi 21 12011 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 lutego 2011r. UCHWAŁA Nr lvi 21 12011 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zblewo na 2011 rok oraz zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 2015 Gminy Miejskiej Bolesławiec Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014 Kościerzyna 2013 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2014 I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA C. ulica: numer domu: numer mieszkania: numer telefonu:

NIEBIESKA KARTA C. ulica: numer domu: numer mieszkania: numer telefonu: NIEBIESKA KARTA C I. DANE BEZ ZMIAN 1) osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie 2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie (miejscowość,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom ROZDZIAŁ III 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom Celem monitoringu prowadzonego w czasie realizacji programu, jest porównanie istniejącego stanu działań z założeniami programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo