STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC"

Transkrypt

1 STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 2

3 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA ZESTAW STEROWNIKA WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA OPIS KONSTRUKCJI I INSTALOWANIE Opis konstrukcji Opis zacisków Instalacja portu COM dla Windows Instalacja sterowników portu COM na komputerze KONFIGURACJA STEROWNIKA Komunikacja SMC urządzenia (moduły SM) Zapisanie programu do SMC OPIS FUNKCJI PROTOKOŁU TRANSMISJI Odczyt n-rejestrów (kod 03) Zapis wartości do rejestru (kod 06) Zapis do n-rejestrów (kod 16) Raport identyfikujący urządzenie (kod 17) KODY BŁĘDÓW DANE TECHNICZNE KOD WYKONANIA KONSERWACJA I SERWIS

4 1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA Sterownik programowalny SMC jest centralnym modułem decyzyjnym w rozproszonych systemach kontrolno pomiarowych z szybką komunikacją Modbus (do kbit/s). MoŜe obsługiwać zdalne moduły wejść/wyjść analogowych i binarnych, przetworniki pomiarowe, falowniki, mikrosterowniki, rejestratory, tablice świetlne, panele HMI touch screen itd. Dzięki integracji rozmaitych urządzeń uzyskuje się wszechstronny i elastyczny system rozproszony o szerokim zakresie zastosowań. Sterownik SMC jest programowany w języku ST (Structured Text) normy IEC , która jako PN EN obowiązuje w Polsce od 2004 r. Język ST, jako najwszechstronniejszy spośród języków IEC, pozwala implementować wszelkiego typu algorytmy. Do programowania SMC słuŝy pakiet narzędziowy CPDev (Control Program Developer) składający się z kompilatora CPDev, symulatora programów CPSim oraz konfiguratora komunikacji CPCon. Pakiet zawiera biblioteki IEC_61131, Basic_blocks i Complex_blocks. Projektant moŝe tworzyć własne biblioteki z funkcjami, blokami funkcjonalnymi i programami. Do komunikacji są dwa porty szeregowe. Port 1 ma dwa układy interfejsu RS-485 do komunikacji z urządzeniami pracującymi na obiekcie. Port 2 ma interfejs RS485, RS232C i USB do komunikacji z systemem nadrzędnym przez łącza przewodowe. Na portach zaimplementowany został asynchroniczny znakowy protokół komunikacyjny MODBUS. Zestawienie parametrów łącza szeregowego sterownika SMC: Adres: prędkość transmisji: 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, kbit/s, tryby pracy: ASCII: 8N1, 7E1, 7O1, 7N2; RTU: 8N2, 8E1, 8O1, 8N1 Przykładowa topologia sieci z zastosowaniem sterowników pokazana jest na rys.1. SMC RS232 RS485 RS485 SMC RS485 Rys. 1 Przykładowa topologia sieci z zastosowaniem sterowników typu SMC 2. ZESTAW STEROWNIKA W skład zestawu sterownika wchodzą: - sterownik SMC 1 szt, - instrukcja obsługi 1 szt, - instrukcja programowania 1 szt, - karta gwarancyjna 1 szt, - płyta CD z oprogramowaniem narzędziowym i sterownikami portu USB 1 szt. 4

5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA Symbole umieszczone w instrukcji oznaczają: Szczególnie waŝne, naleŝy zapoznać się przed podłączeniem modułu. Nieprzestrzeganie uwag oznaczonych tym symbolem moŝe spowodować uszkodzenie modułu. Uwaga: Zdjęcie obudowy modułu w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje jej uniewaŝnienie. W zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania, moduł odpowiada wymaganiom normy PN-EN Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: W instalacji budynku powinien istnieć wyłącznik lub wyłącznik automatyczny. Element ten powinien być w pobliŝu urządzenia, łatwo dostępny dla operatora. Powinien on być oznakowany jako przyrząd rozłączający urządzenia. Instalacji i podłączeń modułu powinien dokonywać wykwalifikowany personel. NaleŜy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne wymogi ochrony. Przed włączeniem zasilania naleŝy sprawdzić poprawność połączeń kabla sieciowego. Nie podłączać modułu do sieci poprzez autotransformator. 4. OPIS KONSTRUKCJI I INSTALOWANIE 4.1. Opis konstrukcji Sterownik jest mocowany na wsporniku montaŝowym 35mm PN-EN w sposób pokazany na rys 2. SMC Rys. 2. Sposób mocowania sterownika SMC 5

6 4.2. Opis zacisków Zasilanie oraz sygnały zewnętrzne naleŝy podłączyć zgodnie z rysunkiem 3. W tablicy 1 opisano poszczególne wyprowadzenia. Uwaga: NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenie sygnałów zewnętrznych (patrz tablica1). Gniazdo USB SMC Rys. 3: Podłączenia elektryczne sterownika SMC. Na płycie czołowej znajdują się 3 diody sygnalizacyjne: D1 dioda dwukolorowa. Kolor zielony - świecenie ciągłe - sygnalizuje poprawną pracę sterownika. Kolor zielony - migająca - sygnalizuje pracę w trybie konfiguracji. Kolor czerwony sygnalizuje błąd konfiguracji D2 dioda zielona sygnalizuje transmisję danych od strony urządzeń typu Slave D3 dioda Ŝółta sygnalizuje transmisję danych od strony urządzeń typu Master Tablica 1. Opis wyprowadzeń sterownika SMC Zacisk Opis zacisku 1 Wyjście + 5V (do polaryzacji magistrali) 2 Linia A pierwszego interfejsu RS485 Portu 1 3 Linia B pierwszego interfejsu RS485 Portu 1 4 Linia GND interfejsu RS485 Portu 1 5 Linia GND interfejsu RS485 Portu 1 6 Linia B drugiego interfejsu RS485 Portu 1 7 Linia A drugiego interfejsu RS485 Portu 1 8 Wyjście + 5V (do polaryzacji magistrali) 9, 10 Linie zasilania sterownika 11 Nie wykorzystane 12 Wyjście TxD interfejsu RS232 Portu 2 13 Wejście RxD interfejsu RS232 Portu 2 14 Linia GND interfejsu RS232 i RS485 Portu 2 15 Linia A interfejsu RS485 Portu 2 16 Linia B interfejsu RS485 Portu 2 Sterownik ma dwa porty szeregowe Port 1 i Port 2. Port 1 przeznaczony jest do komunikacji z urządzeniami typu Slave. Do Portu 1 dołączone są dwa układy interfejsu RS485. Działanie obu układów jest identyczne. Układy interfejsów są połączone elektrycznie i odizolowane galwanicznie od reszty układu. Linie interfejsów dołączone są do zacisków 1, 2, 3, 4 dla pierwszego portu, oraz 5, 6, 7, 8 dla drugiego portu. Magistrala RS485 pozwala bezpośrednio dołączyć do 32 urządzeń z interfejsem RS485. Maksymalna długość magistrali zaleŝy od prędkości transmisji i zawiera się w granicach od kilkudziesięciu metrów dla duŝych prędkości, do około 1,2 km dla małych prędkości. Port 2 przeznaczony jest do konfiguracji sterownika z komputerem PC. Port 2 zawiera interfejsy RS485, RS232 i USB. Interfejs RS485 umoŝliwia dołączenie sterownika do magistrali szeregowej RS485, jego linie wyprowadzone zostały na zaciski 14, 15, 16. Interfejsy RS232 i USB przeznaczone są do połączenia z systemem nadrzędnym. Sygnały interfejsu RS232 wyprowadzone są na zaciski 12, 13, 14. Interfejs USB dostępny jest na płycie czołowej sterownika. Interfejsy RS485, RS232 i USB połączone z portem 2 nie mogą być uŝywane jednocześnie. W zestawie sterownika na płycie CD dołączane jest aktualne oprogramowanie. Na stronie w punkcie sterowniki programowalne, jest zamieszczone aktualny pakiet oprogramowania dla SMC. Wszelkie aktualizacje moŝna dokonać za pomocą pakietu oprogramowania zamieszczonego na stronie. 6

7 Do programowania SMC słuŝy pakiet narzędziowy CPDev (Control Program Developer) składający się z: - kompilatora CPDev, - symulatora programów CPSim - konfiguratora komunikacji CPCon. Pakiet uzupełniają trzy biblioteki IEC_61131, Basic_blocks i Complex_blocks Instalacja portu COM dla Windows Port USB sterownika wykorzystuje oprogramowanie,które tworzy w systemie nowe urządzenie USB Serial Converter i przydzielony do niego Port(Com) USB Serial Port. Instalacja w systemie Windows sterownika powoduje dodanie kolejnego portu szeregowego COM do listy portów obsługiwanych przez system operacyjny Instalacja sterowników portu COM na komputerze Na płycie CD dołączonej do wyrobu znajdują się katalogi ze sterownikami dla następujących systemów operacyjnych: - WIN_XP: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server WIN_XP_64: Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64. - UWAGA: Sterowniki nie współpracują z systemami Windows 98 i ME. Instalacja w systemach Windows 2000, Windows XP, Windows Vista i Windows Server W celu zainstalowania sterowników dla tych systemów, naleŝy uruchomić program wykonywalny z katalogu ze sterownikiem dla danego systemu: - WIN_XP\CDM_Setup.exe (dla Windows 2000, Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2003) - WIN_XP_64\ CDM_x64_Setup.exe (dla Windows XP x64, Windows Vista x64 i Windows Server 2003 x64). Oprogramowanie to zainstaluje w systemie sterowniki dla nowych urządzeń i portów. Następnie naleŝy podłączyć sterownik, który zostanie odnaleziony i zidentyfikowany przez system jako USB Serial Converter, i zostanie przydzielony dla niego Port(Com) - USB Serial Port. 5. KONFIGURACJA STEROWNIKA Uwaga : Opis języka i przykłady programowania sterownika zamieszczony jest w instrukcji programowania Przed przystąpieniem do konfiguracji sterownika naleŝy przygotować program sterujący korzystając z narzędzi wchodzących w skład zestawu sterownika 5.1 Połączenie PC SMC Instalacja sterownika USB JeŜeli komputer PC nie ma zainstalowanego sterownika portu USB dla SMC, naleŝy go zainstalować programem CDM_Setup.exe z płyty CD wg rozdziału 4.4. Powoduje on, Ŝe port USB będzie obsługiwany jak port szeregowy. Kabel PC SMC Połączyć port USB komputera z portem USB sterownika SMC (na płycie czołowej). 7

8 5.1.2 Numer portu USB Odczytać w MenedŜerze Urządzeń systemu Windows, którym portem COM jest port USB połączony ze sterownikiem SMC. Menu Start > Ustawienia > Panel sterowania > System > Sprzęt > MenedŜer Urządzeń W pojawiającym się oknie rozwinąć Porty. W przypadku jak wyŝej USB jest portem COM Uruchomienie konfiguratora CPCon Konfigurator moŝna uruchomić trzema sposobami: a) Menu CPDev: Projekt > Uruchom konfigurator b) Narzędzia > Konfigurator Rys. 4 Uruchomienie konfiguratora z menu projekt c) Menu start: CPDev > CPCon Rys. 5 Uruchomienie konfiguratora jako narzędzia Rys. 6 Uruchomienie konfiguratora z menu systemowego Pierwszy sposób stosuje się bezpośrednio po kompilacji projektu. Dwa następne wymagają importu pliku ze skompilowanym projektem. Po uruchomieniu pojawia się okno konfiguratora komunikacji CPCon. 8

9 Rys. 7 Tablica zadań komunikacyjnych Podstawowe znaczenie ma tabela zadań komunikacyjnych, która określa jakie transakcje protokołu Modbus, tzn. wymiana komunikatów pytanie odpowiedź (odczyt) lub polecenie potwierdzenie (zapis), będą miały miejsce. Transakcje są tutaj nazywane zadaniami komunikacyjnymi Menu CPCon Rys. 8 Menu Plik programu CPCon Rys. 9 Menu Transmisja programu CPCon Część funkcji podanych w opcjach realizują przyciski pod tabelą Rys 7. Import pliku projektu jest potrzebny, gdy CPCon uruchomiono drugim lub trzecim sposobem. Odczytywana metryczka zawiera dane dokumentacyjne programu wykonywanego przez sterownik. Synchronizacja ustawia zegar sterownika według aktualnego czasu komputera Ustawienia transmisyjne Transmisja > Ustawienia Pojawia się okno Ustawienia z zakładkami Komunikacja pionowa, Komunikacja pozioma oraz Ustawienia programu. Komunikacja pionowa Zakładka słuŝy do ustawienia parametrów komunikacji PC SMC. Numer portu COM pochodzi z MenedŜera urządzeń komputera PC. Komunikacja pozioma Rys. 10 Ustawienie komunikacji PC SMC 9

10 W zakładce wybiera się parametry komunikacji SMC moduły we/wy (lub inne urządzenia). Parametry muszą być takie same, jak ustawione w modułach. Tryb 8N1 wybrany poniŝej oznacza 8 bitów danych, nieparzystość (N) i 1 bit stopu. Ustawienia programu Wybór języka. Rys.11 Ustawienie komunikacji SMC moduły we/wy. Rys. 12 Ustawienie języka 5.2 Komunikacja SMC urządzenia (moduły SM) Do komunikacji sterownika SMC z urządzeniami obiektowymi mogą słuŝyć: a) zmienne globalne, którym przypisano adresy np. VAR_1, VAR_2, VAR_3 itp., b) bloki komunikacyjne COM_SM1, COM_SM2, itd. dedykowane dla modułów SM. Komunikację konfiguruje się wypełniając odpowiednią liczbę wierszy tabeli zadań. KaŜdy wiersz reprezentuje jedno zadanie komunikacyjne sterownika SMC. Wypełnienia moŝna dokonać wprost w tabeli (prawy klawisz myszy dodaje bądź usuwa wiersz) lub za pomocą Kreatora zadań (przycisk) składającego się z kilku okien.: Nacisnąć przycisk Pojawia się okno informacyjne kreatora. w oknie programu CPCon. Rys. 12 Kreator zadań komunikacyjnych 10

11 5.2.1 Numer urządzenia. Funkcja Modus Urządzenia wejściowe (np.sm5) moŝna odczytać grupowo za pomocą funkcji o kodzie 3 (odczyt rejestrów), tutaj nazywanej FC3 (Function Code 3). Pierwsze okno moŝe mieć postać jak niŝej. Rys. 13 Określenie numeru urządzenia docelowego i funkcja odczytu Zmienne. Adresy W oknie kreatora pojawia się lista zmiennych globalnych z adresami. Rys. 14 Przypisanie zmiennych globalnych do urządzenia Spośród zmiennych globalnych naszego projektu zaznaczamy zmienne wejściowe. Adresami logicznymi tych zmiennych są np. 0, 1, 2,, a rozmiarem kaŝdej jest bajt. Adresy zmiennych wejściowych są kolejnymi liczbami, odpowiedni jest więc odczyt grupowy (blokowy). Uwaga. Gdyby lista była pusta, to kliknięcie przycisku Wczytaj listę zmiennych pozwala importować zmienne z pliku wybranego w otwierającym się oknie. 11

12 5.2.3 Urządzenie. Adres początkowy Przykład dołączenia urządzenia modułu SM5 do zadań komunikacyjnych.rejestr zmiennej VAR_1 ma przykładowo adres Rys. 15 Przypisanie do urządzenia i określenie adresu początkowego Priorytet. Timeout Zadania komunikacyjne określone przez wiersze tabeli głównej wykonywane są w przerwach, jakie po wykonaniu programu pozostają do końca kaŝdego cyklu. JeŜeli przerwa jest znaczna, zadanie moŝe być wykonane kilkakrotnie. Zadanie o priorytecie normalnym jest wykonywane dwukrotnie rzadziej niŝ zadanie o priorytecie wysokim, a zadanie o priorytecie niskim trzykrotnie rzadziej. Timeout oznacza maksymalny okres czasu, w ciągu którego wymiana komunikatów z urządzeniem ma się zakończyć. Przyjęto, Ŝe zadanie komunikacji z SM5 będzie mieć normalny priorytet oraz, Ŝe wymiana komunikatów ma się zakończyć w ciągu 500 ms (timeout). Rys. 16 Przypisanie priorytetu i czasu oczekiwania 12

13 5.2.5 Zmienne kontrolne Ostatnie okno kreatora słuŝy do skonfigurowania kontroli transmisji, jeŝeli odpowiedni fragment programu ją przewiduje. W oknie wskazuje się, do której ze zmiennych ma być wpisywana informacja o poprawności lub niepoprawności komunikacji, którą zmienną przeznaczono na wpisanie czasu komunikacji oraz za pomocą której moŝna włączać lub wyłączać zadanie komunikacyjne. Zmienne kontrolne wykorzystuje się w zaawansowanych projektach. Rys. 17 Zmienne kontrolne Tworzenie zadania komunikacyjnego Nacisnąć przycisk. W tabeli zadań komunikacyjnych pojawia się pierwszy wiersz z danymi ustawionymi w kreatorze, w tym konwersja rejestrów na bajty, 16 8 bit. Rys. 18 Widok tablicy po skonfigurowaniu zadania 13

14 5.2.7 Bezpośrednie wypełnianie tabeli (alternatywa dla kreatora) Dodawanie i usuwanie wiersza - prawy klawisz myszy Kod funkcji, rodzaj konwersji, priorytet - wybór z menu Pozostałe komórki - zapisywane w zwykły sposób Zapis konfiguracji w pliku Tabelę zadań komunikacyjnych moŝna wykorzystać w późniejszych modyfikacjach lub w innych projektach. Plik z tabelą jest takŝe niezbędny, gdy symulator CPSim ma symulować funkcjonowanie urządzeń dołączonych do sterownika. Konfigurator CPCon zapisuje pliki z rozszerzeniem XMC. Nacisnąć przycisk Pojawia się okno Zapisz plik z konfiguracją podsystemu komunikacyjnego, w którym naleŝy wpisać nazwę pliku np. Start_Stop.xmc (rozszerzenie XMC dodawane automatycznie). Rys. 19 Zapisywanie projektu do pliku Odczyt konfiguracji (dla kontroli, modyfikacji itp.) Nacisnąć przycisk W pojawiającym się oknie Otwórz plik z konfiguracją podsystemu komunikacyjnego wybrać plik i kliknąć Otwórz. 14

15 Rys. 20 Wczytanie projektu z pliku. W przypadku pliku Start_Stop.xmc tabela zadań komunikacyjnych będzie wyglądała tak jak poprzednio. 5.3 Zapisanie programu do SMC Przed zapisaniem warto otworzyć dolną część okna klikając Podgląd komunikacji. Pozwoli to sprawdzić, czy zapisanie przebiegło prawidłowo. Nacisnąć przycisk. Pojawia się okno metryczki projektu, która wraz z programem zostanie zapisana w SMC. W trakcie zapisywania w oknie Podgląd komunikacji wyświetlane są informacje kontrolne. Rys. 21 Przykładowe okno komunikacji PC SMC Po zapisaniu programu sterownik SMC natychmiast rozpoczyna jego wykonywanie komunikując się z urządzeniami obiektowymi. 6. OPIS FUNKCJI PROTOKOŁU TRANSMISJI W sterowniku zaimplementowane zostały następujące funkcje protokołu MODBUS: kod znaczenie 03 odczyt n-rejestrów 06 zapis pojedynczego rejestru 16 zapis n-rejestrów 17 identyfikacja urządzenia slave 6.1. Odczyt n-rejestrów (kod 03) śądanie: Funkcja umoŝliwia odczyt wartości zawartych w rejestrach w zaadresowanym urządzeniu slave. Rejestry są 16 lub 32-bitowymi jednostkami, które mogą zawierać wartości numeryczne związane ze zmiennymi procesowymi itp. Ramka Ŝądania określa 16-bitowy adres początkowy rejestru oraz liczbę rejestrów do odczytania. Znaczenie zawartości rejestrów o danych adresach moŝe być róŝne dla róŝnych typów urządzeń. 15

16 Funkcja nie jest dostępna w trybie rozgłoszeniowym. Przykład. Odczyt 3 rejestrów zaczynając od rejestru o adresie 6Bh adres funkcja adres rejestru adres rejestru liczba rejestrów liczba rejestrów suma kontrolna B E LRC Odpowiedź: Dane rejestrów są pakowane począwszy od najmniejszego adresu: najpierw starszy bajt, potem młodszy bajt rejestru. Przykład. Ramka odpowiedzi adres funk cja liczba bajtów wart. w rej.107 wart. w rej.107 wart. w rej.108 wart. w rej.108 wart. w rej.109 wart. w rej.109 suma kontroln a B LRC 6.2. Zapis wartości do rejestru (kod 06) śądanie: Funkcja umoŝliwia modyfikację zawartości rejestru. Jest dostępna w trybie rozgłoszeniowym. Przykład. adres funkcja adres rej. adres rej. wartość wartość suma kontrolna E C1 LRC Odpowiedź: Prawidłową odpowiedzią na Ŝądanie zapisu wartości do rejestru jest retransmisja komunikatu po wykonaniu operacji. Przykład. adres funkcja adres rej. adres rej. wartość wartość suma kontrolna E C1 LRC 6.3. Zapis do n-rejestrów (kod 16) śądanie: Funkcja dostępna w trybie rozgłoszeniowym. UmoŜliwia modyfikacje zawartości rejestrów. Przykład. Zapis dwóch rejestrów począwszy od rejestru o adresie 136 adres funk cja adres rej. adres rej. liczba rej. liczba rej. liczba bajtów dane dane dane dane suma kontro lna A LRC Odpowiedź: Prawidłowa odpowiedź zawiera adres jednostki slave, kod funkcji, adres początkowy oraz liczbę zapisanych rejestrów. Przykład. adres funkcja adres rej. adres rej. liczba rej. liczba rej. suma kontrolna LRC śądanie: 6.4. Raport identyfikujący urządzenie (kod 17) Funkcja pozwala uŝytkownikowi uzyskać informacje o typie urządzenia, statusie i zaleŝnej od tego konfiguracji. Przykład. Adres funkcja suma kontrolna DE LRC 16

17 Odpowiedź: Pole identyfikator urządzenia w ramce odpowiedzi oznacza unikalny identyfikator danej klasy urządzeń, natomiast pozostałe pola zawierają parametry zaleŝne od typu urządzenia. 7. KODY BŁĘDÓW Gdy urządzenie master wysyła Ŝądanie do urządzenia slave, to za wyjątkiem komunikatów w trybie rozgłoszeniowym, oczekuje prawidłowej odpowiedzi. Po wysłaniu Ŝądania jednostki master moŝe wystąpić jedno z czterech moŝliwych zdarzeń: JeŜeli jednostka slave odbiera Ŝądanie bez błędu transmisji oraz moŝe je wykonać prawidłowo, wówczas zwraca prawidłową odpowiedź. JeŜeli jednostka slave nie odbiera Ŝądania, Ŝadna odpowiedź nie jest zwracana. W programie urządzenia master zostaną spełnione warunki timeout dla Ŝądania. JeŜeli jednostka slave odbiera Ŝądanie, ale z błędami transmisji (błąd parzystości, sumy kontrolnej LRC lub CRC), Ŝadna odpowiedź nie jest zwracana. W programie urządzenia master zostaną spełnione warunki timeout dla Ŝądania. JeŜeli jednostka slave odbiera Ŝądanie bez błędu transmisji, ale nie moŝe go wykonać prawidłowo (np. jeŝeli Ŝądaniem jest odczyt nie istniejącego wyjścia bitowego lub rejestru), wówczas zwraca odpowiedź zawierającą kod błędu, informujący urządzenie master o przyczynie błędu. Komunikat z błędną odpowiedzią zawiera dwa pola odróŝniające go od prawidłowej odpowiedzi: Pole kodu funkcji: W prawidłowej odpowiedzi, jednostka slave retransmituje kod funkcji z komunikatu Ŝądania na polu kodu funkcji odpowiedzi. Wszystkie kody funkcji mają najbardziej znaczący bit (MSB) równy 0 (wartości kodów są poniŝej 80h). W błędnej odpowiedzi urządzenie slave ustawia bit MSB kodu funkcji na 1. To powoduje, Ŝe wartość kodu funkcji w błędnej odpowiedzi jest dokładnie o 80h większa niŝ byłaby w prawidłowej odpowiedzi. Na podstawie kodu funkcji z ustawionym bitem MSB program urządzenia master moŝe rozpoznać błędną odpowiedź i moŝe sprawdzić na polu danych kod błędu. Pole danych: W prawidłowej odpowiedzi, urządzenie slave moŝe zwrócić dane na polu danych (pewne informacje Ŝądane przez jednostkę master). W błędnej odpowiedzi, urządzenie slave zwraca kod błędu na polu danych. Określa on warunki urządzenia slave, które spowodowały błąd. PoniŜej przedstawiono przykład Ŝądania urządzenia master i błędną odpowiedź urządzenia slave. Dane są w postaci heksadecymalnej. Przykład: Ŝądanie adres slave funkcja adres zmiennej adres zmiennej liczba zmiennych liczba zmiennych suma kontrolna 0A A F LRC Przykład: błędna odpowiedź adres funkcja kod suma slave błędu kontrolna 0A LRC W tym przykładzie urządzenie master adresuje Ŝądanie do jednostki slave o numerze 10 (0Ah). Funkcja o kodzie (01) nie jest zaimplementowana w koncentratorze więc urządzenie zwróci błędną odpowiedź z kodem błędu nr 01. Oznacza on niedozwoloną funkcję w urządzeniu slave. W poniŝszej tabeli przedstawione są moŝliwe kody błędów i ich znaczenie kod znaczenie 01 niedozwolona funkcja 02 niedozwolony adres danych 03 niedozwolona wartość danej 04 Ŝądanie w trakcie realizacji 05 realizacja Ŝądania niemoŝliwa 17

18 8. DANE TECHNICZNE Port szeregowy 1: prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, bitów/s, Tryb ASCII: 8N1, 7E1, 7O1, 7N2; RTU: 8N2, 8E1, 8O1, 8N1 Interfejs 2 x RS485 Port szeregowy 2: prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115,2 kbit/s, Tryb ASCII: 8N1, 7E1, 7O1, 7N2; RTU: 8N2, 8E1, 8O1, 8N1 Interfejs Protokół transmisji: Moc pobierana Znamionowe warunki uŝytkowania: napięcie zasilania częstotliwość napięcia zasilania RS485, RS232, USB 1.1 przewód nie dłuŝszy niŝ 3 metry MODBUS 4 VA V a.c./d.c. lub V a.c./d.c / Hz temperatura otoczenia C wilgotność względna powietrza < 95 % (niedopuszczalna kondensacja pary wodnej) zewnętrzne pole magnetyczne połoŝenie pracy Warunki magazynowania i transportu: < 400 A/m Dowolne temperatura otoczenia C wilgotność względna powietrza Zapewniane stopnie ochrony - od strony obudowy IP40 - od strony zacisków IP20 Wymiary Masa Obudowa SMC < 95 % (niedopuszczalna kondensacja pary wodnej) 45 x 120 x 100 mm < 0,25 kg do montaŝu na szynę 35mm Kompatybilność elektromagnetyczna: - odporność na zakłócenia według normy PN-EN emisja zakłóceń według PN-EN Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN : - kategoria instalacji III - stopień zanieczyszczenia 2 Maksymalne napięcie pracy względem ziemi: - dla obwodu zasilania 300 V - dla pozostałych obwodów 50 V 18

19 9. KOD WYKONANIA Kod wykonania sterownika programowalnego. Sterownik programowalny typu SMC- X XX X X Napięcie zasilania V a.c/d.c V a.c/d.c. 2 standardowe 00 Rodzaj wykonania zaprogramowane wg wymagań klienta specjalne * NS XX Wersja językowa Polska Angielska Inna P E X bez prób dodatkowych 0 Wymagania dodatkowe z atestem Kontroli Jakości 1 wg uzgodnień z odbiorcą * X * - numerację ustali producent. Przykład kodowania: Kod SMC 1.00.P.1 oznacza wykonanie sterownika: - z zasilaniem V a.c./d.c, - standardowe, - wersja językowa : Polska, - z atestem Kontroli Jakości. 10. KONSERWACJA I SERWIS. Zastosowana w sterowniku bateria wymaga wymiany co 5 lat. W celu wymiany baterii, sterownik naleŝy przesłać do naprawy do Działu Serwisu Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. W przypadku uszkodzenia sterownik naleŝy przesłać do naprawy do Działu Serwisu Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. 19

20 20

21 21

22 SMC-07/1 Lubuskie Zak³ady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, Zielona Góra DZIA³ SPRZEDA Y KRAJOWEJ: Informacja techniczna: tel.: , , , Przyjmowanie zamówieñ: fax: , tel.: , , , ,

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS. Typu PD21. 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS. Typu PD21. 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS Typu PD21 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW KONCENTRATORA... 6 3. OPIS KONSTRUKCJI I INSTALOWANIE... 6 4. OPIS FUNKCJI

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) 1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master

CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master AN-CM-180-26-1-v1_03 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-26-1-v1_03 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 Data aktualizacji: 08/2011r. 08/2011 AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia...

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA...5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...6 4. MONTAŻ...7 4.1. Sposób mocowania...7

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

NEED MODBUS NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave

NEED MODBUS NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave NEED MODBUSv1_02 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 4 1. Przeznaczenie... 5 2. Parametry urządzenia... 6 2.1. Parametry techniczne... 6

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 6 3. WYGL D KONWERTERA... 6 4. INSTALOWANIE... 7 4.1. Po³¹czenia

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400 w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci MPI i usługi komunikacyjnej Danych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

UKI INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEGO KONWERTERA INTERFEJSÓW TK/3001/034/006. Wersja instrukcji:

UKI INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEGO KONWERTERA INTERFEJSÓW TK/3001/034/006. Wersja instrukcji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34-366-44-95, 34-361-38-32 Fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

MODUŁY I/O I KONWERTERY

MODUŁY I/O I KONWERTERY MODUŁY I/O I KONWERTERY Moduły i konwertery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach: Systemy monitoringu sygnałów Rozszerzenie wejść i wyjść sterowników PLC Transmisja radiowa i szeregowa sygnałów automatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 IU.03.01.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 IU.03.01.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5. Opis diod sygnalizacyjnych...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH L U M E L SPÓŁKA AKCYJNA W ZIELONEJ GÓRZE

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH L U M E L SPÓŁKA AKCYJNA W ZIELONEJ GÓRZE LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH L U M E L SPÓŁKA AKCYJNA W ZIELONEJ GÓRZE Tablica wielkogabarytowa Typ DL1 Spis treści: 1 Zastosowanie 2 2 Tablica zestaw 2 3 Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Hi-Q Recorder Instrukcja Użytkownika

Hi-Q Recorder Instrukcja Użytkownika Osobisty rejestrator rozmów telefonicznych. Instrukcja. Ver.0.01.16 Teleinformatyka Ul. Słoneczna 9/16 11-230 Bisztynek www.serwiscentral.pl email: info@serwiscentral.pl 1 S t r o n a Spis treści 1. Cechy

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Konwerter USB / RS-232

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Konwerter USB / RS-232 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Konwerter USB / RS-232 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń...3 3. Instalacja konwertera w systemie... 4 4. Parametry techniczne...6 5. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

CM-180-6 Konwerter ModBus ASCII ModBus RTU

CM-180-6 Konwerter ModBus ASCII ModBus RTU CM-180-6 Konwerter ModBus ASCII ModBus RTU AN-CM-180-6-1-v_1 Data aktualizacji: 01/2009r. 01/2009 AN-CM-180-6-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Czujnik zalania wodą LB-910 (wersja 3.1) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.1 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo