terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer"

Transkrypt

1 ŚWIADCZENIA MEDYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ DOSTĘPNE DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osobą pierwszego kontaktu, do której może zwrócid się każdy pacjent jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Decyduje on o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wybierając lekarza, pod opieką którego pacjent chce pozostad powinien on wypełnid druk deklaracji dostępny w każdej przychodni. Pacjent może wybrad dowolnego lekarza mającego umowę z NFZ. Chory ma prawo do opieki lekarza POZ zarówno w godzinach pracy przychodni, jak i w nocy oraz dni wolne. Jeśli Pacjent jest obłożnie chory w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi można zgłosid telefonicznie potrzebę wizyty domowej. Podczas wizyty lekarz zbada chorego, skontroluje jego stan, doradzi sposoby leczenia i pielęgnacji, wystawi recepty na leki. Warto również sprawdzid w przychodni, pod jaki numer telefonu należy dzwonid, jeśli będzie potrzebna pilnie wizyta lekarza pierwszego kontaktu wieczorem, nocą, w niedzielę czy święta. Taką pomoc można uzyskad w ramach tzw. opieki całodobowej. Każda przychodnia powinna umieścid w sposób widocznym informację o miejscu świadczonej opieki całodobowej- wraz z adresem i numerem telefonu. PORADNIE SPECJALISTYCZNE Leczenie pacjentów z SM wymaga niejednokrotnie konsultacji w poradniach specjalistycznych. Najczęściej pacjenci korzystają z pomocy poradni: neurologicznej, okulistycznej, logopedycznej, ortopedycznej, chirurgicznej, psychologicznej, zdrowia psychicznego. Do większości poradni specjalistycznych potrzebne jest skierowanie od lekarza. Skierowanie do specjalisty wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) bądź lekarz specjalista z poradni specjalistycznej lub szpitala, który ma kontrakt z NFZ. Bez skierowania można skorzystad ze świadczeo okulisty i psychiatry. W SZPITALU Rozwój choroby wiąże się niejednokrotnie z koniecznością hospitalizacji. Skierowanie do szpitala może wystawid lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista działający na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarz, który takiego kontraktu nie podpisał, jeżeli cel leczenia nie może byd osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. Podczas hospitalizacji szpital powinien zapewnid pacjentowi bezpłatne badania, zabiegi, operacje, leki i materiały medyczne potrzebne w procesie leczenia. Pacjentowi przysługuje również transport międzyszpitalny niezbędny dla zachowania ciągłości leczenia w innym szpitalu oraz transport sanitarny po wypisaniu do miejsca zamieszkania, jeżeli ze wskazao medycznych wynika taka koniecznośd. LECZENIE IMMUNOMODULUJĄCE Dla pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym dostępny jest terapeutyczny program zdrowotny z zastosowaniem substancji o nazwie: interferon beta-1b, interferon beta-1a oraz glatiramer. Wpływają one na zmniejszanie częstości rzutów choroby i ograniczanie występowania ciężkich rzutów choroby oraz opóźnianie postępu choroby.

2 Do programu kwalifikuje pacjenta lekarz specjalista w dziedzinie neurologii (z poradni specjalistycznej bądź oddziału szpitalnego). Możliwośd zakwalifikowania do programu wyznaczają kryteria stworzone przez specjalistów. Program jest dedykowany pacjentom, którzy spełniają następujące warunki: 2 a) Dla Interferonu beta wiek powyżej 16 roku życia, rozpoznanie klinicznie SM zostało poprzedzone odpowiednio długą obserwacją neurologiczną -przynajmniej 2 rzuty w ciągu 2 ostatnich lat, rozpoznanie postaci rzutowej SM oparte jest na kryteriach diagnostycznych McDonald, włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, co najmniej 21 punktów wg punktowego systemu kwalifikacji, który określa: wiek chorego/chorej lat - 6 pkt lat - 3 pkt. powyżej 60 lat - 1 pkt. czas trwania choroby 0-3 lat - 6 pkt 3-6 lat - 3 pkt lat - 2 pkt. powyżej 10 lat - 1 pkt postad choroby: rzutowa bez objawów ubytkowych - 5 pkt liczba rzutów choroby w ostatnim roku 3-5/ rok - 5 pkt. 1-2 /rok - 4 pkt. 6-7 / rok - 2 pkt. rzadziej niż 1 x w roku - 1 pkt. częściej niż 7/ rok - 0 pkt. stan neurologiczny w okresie międzyrzutowym (przy rozpoczynaniu leczenia)- objawy nieznacznie upośledzające układu ruchu (chory samodzielnie chodzący ) EDSS pkt EDSS 2,5 4-3 pkt EDSS 4,5 5-2 pkt EDSS >5-1 pkt pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki środowiskowej obejmującej opieką pacjenta b) dla Glatirameru wiek powyżej 18 roku życia, rozpoznanie klinicznie stwardnienia rozsianego poprzedzone odpowiednio długą obserwacją neurologiczną - przynajmniej 2 rzuty w okresie 2 ostatnich lat; rozpoznanie postaci rzutowej SM oparte na kryteriach diagnostycznych McDonald (Polman i wsp. 2005); włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, uzyskanie co najmniej 21 punktów według punktowego systemu kwalifikacji, pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki środowiskowej obejmującej opieką świadczeniobiorcę, przeciwwskazania do stosowania interferonów beta Leczenie octanem glatirameru można rozpocząd w przypadku wystąpienia pierwotnych przeciwwskazao dla stosowania interferonów beta oraz niepowodzenia lub nietolerancji interferonów beta.

3 W Małopolsce program realizowany jest w następujących placówkach: Szpital Spec. im. L. Rydygiera, os. Złotej Jesieni KRAKÓW, tel Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Botaniczna 3, Kraków, tel Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, Kraków, tel ZOZ Sucha Beskidzka, Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, tel Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza, ul. Lwowska 178a, Tarnów, tel Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, Kraków, tel SPZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyoska 5, Nowy Sącz, tel Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów, ul. Topolowa 16, tel Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, tel Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, ul.prądnicka 35-37, tel REHABILITACJA LECZNICZA Rehabilitacja lecznicza ma na celu zapobieżenie, usunięcie, ograniczenie lub złagodzenie skutków niepełnosprawności. W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjent może skorzystad z: rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej, rehabilitacji ogólnoustrojowej na oddziałach dziennych rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej na oddziałach stacjonarnych. Pacjent jest zobowiązany do posiadania aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. REHABILITACJA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Rehabilitacja realizowana w warunkach ambulatoryjnych obejmuje specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Każda poradnia udzielająca świadczeo rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych ma obowiązek udzielania świadczeo w warunkach domowych. Do poradni rehabilitacyjnej pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza obejmuje: 3 poradę rehabilitacyjną lekarską, tj.: - badanie lekarskie, - badanie czynnościowe narządu ruchu, - zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawniania leczniczego), - koocową ocenę procesu usprawniania, - wypisanie skierowao na konsultacje i badania dodatkowe - wystawianie zleceo na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, poradę fizjoterapeutyczną specjalisty fizjoterapii, tj.: - badanie czynnościowe narządu ruchu, - zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego ustalenie (na podstawie przeprowadzonych badao czynnościowych narządu ruchu) szczegółowego programu usprawniania leczniczego zgodnego ze stanem zdrowotnym pacjenta, - koocową ocenę procesu usprawniania. zabiegi fizjoterapeutyczne

4 Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawid każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz kierujący do poradni rehabilitacyjnej lub bezpośrednio na zabiegi fizjoterapeutyczne zobowiązany jest dołączyd do skierowania komplet badao diagnostycznych, potwierdzających rozpoznanie (będących w kompetencjach lekarza kierującego). Lekarz wystawiając skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wskazuje przyczynę kierowania na rehabilitację oraz określa rodzaj zlecanych zabiegów, ich liczbę, parametry i okolicę ciała. Pacjenci skierowani na zabiegi fizjoterapeutyczne mogą skorzystad maksymalnie z 5 zabiegów dziennie oraz 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego. Skierowanie traci ważnośd w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 dni od daty wystawienia. Rehabilitacja w warunkach domowych Obejmuje swoim zakresem porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne udzielane w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta, który ze względu na dysfunkcję narządu ruchu nie może sam dotrzed do placówek udzielających świadczeo w warunkach ambulatoryjnych. Do udzielania świadczeo w warunkach rehabilitacji domowej kwalifikuje lekarz specjalista rehabilitacji, który po wizycie w domu pacjenta ustala szczegółowy program usprawniania leczniczego. Rehabilitacja powinna trwad nie krócej niż jedną godzinę dziennie, maksymalnie 5 zabiegów dziennie. Czas wynosi 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym z możliwością przedłużenia po uzyskaniu zgody dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ. REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH DZIENNEGO OŚRODKA REHABILITACJI Typ świadczeo dedykowany pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają intensywnej rehabilitacji i nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. W ramach osobodnia wykonywane są: kompleksowa fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące: porady lekarskie, świadczenia z neuropsychologii, logopedii, psychoterapii, indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia, zajęcia grupowe. Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6 tygodni (turnus), średnio po pięd zabiegów dziennie i obejmuje indywiadnie dobrany program usprawniania. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostad przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Obowiązujące akty prawne, nie wprowadzają ograniczenia co do liczby turnusów w trakcie roku oraz częstotliwości ich powtarzania. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawid lekarz oddziału: 1) urazowo-ortopedycznego; 2) chirurgicznego; 3) neurochirurgicznego; 4) reumatologicznego; 5) chorób wewnętrznych; 6) onkologicznego; 7) urologicznego; 8) rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej; 9) ginekologicznego lub 10) lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej; 11) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeo schorzeo przewlekłych. 4

5 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (SZPITALNYCH) Zakres rehabilitacji obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazao ortopedycznych (po urazach narządu ruchu, po przebytych zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeo przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych i innych. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawiane jest przez lekarza oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego chorób wewnętrznych. W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawid również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, Do skierowania na rehabilitację powinny byd dołączone wyniki badao potwierdzające rozpoznanie. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni. Pacjenci powinni byd usprawniani przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych (min. 5 zabiegów dziennie). W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ), istnieje możliwośd wydłużenia rehabilitacji pacjenta w oddziale szpitalnym. Z wnioskiem o przedłużenie rehabilitacji występuje lekarz oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej. REHABILITACJA NEUROLOGICZNA Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla wszystkich pacjentów, bez względu na wiek ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeo rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeo: rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi 2 kategorie rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji mózgu - 2 kategorie rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi 2 kategorie rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - 2 kategorie rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - 2 kategorie rehabilitacja neurologiczna przewlekła rehabilitacja neurologiczna dziecięca podział na 3 kategorie 5

6 Zasady przyjęcia pacjentów na oddział rehabilitacji stacjonarnej: W przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeo funkcji mózgu, zaburzeo funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeo obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej (pod warunkiem że chorzy są już po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych): przyjęcie na podstawie skierowania z oddziału lub kliniki: - anestezjologii i intensywnej terapii, - neurologii, - neurochirurgii, - chirurgii ogólnej, - chirurgii dziecięcej, - ortopedii i traumatologii, - chorób zakaźnych lub przyjęcie na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej: - rehabilitacyjnej, - neurologicznej, - neurochirurgicznej, - chirurgii ogólnej, - chirurgii dziecięcej, - urazowo-ortopedycznej. W przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej: przyjęcie na podstawie skierowania z oddziału: - anestezjologii i intensywnej terapii, - neonatologii, - neurologii - neurochirurgii, - ortopedii i traumatologii, - chirurgii dziecięcej lub przyjęcie na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej: - neurologicznej, - neonatologicznej, - neurochirurgicznej, - urazowo-ortopedycznej, - chirurgii dziecięcej, - rehabilitacyjnej. Rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji mózgu - kategoria I (stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki) do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących. 6

7 ZASADY PRZYJĘCIA: 7 przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących. Rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji mózgu - kategoria II (stan pacjenta umiarkowany i lekki) do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących. ZASADY PRZYJĘCIA: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I (stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki) do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących. ZASADY PRZYJĘCIA: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących. Rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria II (stan pacjenta umiarkowany i lekki) do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

8 ZASADY PRZYJĘCIA: 8 przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego. Rehabilitacja neurologiczna zaburzeo obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I (stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki) do 9 tygodni bez przerwy. ZASADY PRZYJĘCIA: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego. Rehabilitacja neurologiczna zaburzeo obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria II (stan pacjenta umiarkowany i lekki) do 6 tygodni bez przerwy. ZASADY PRZYJĘCIA: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego. Rehabilitacja neurologiczna przewlekła do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym ZASADY PRZYJĘCIA: Pacjenci po przebytej rehabilitacji w grupach: - rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi - kategoria I - rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji mózgu - kategoria I - rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi - kategoria I

9 - rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - kategoria I - rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I - rehabilitacja neurologiczna zaburzeo funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria II którzy wymagający kontynuacji rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych. LECZENIE UZDROWISKOWE W ramach świadczeo dostępnych dla ubezpieczonych Pacjenci mogą również korzystad z leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie na tego typu leczenie wystawia lekarz działający w ramach ubezpieczenia. Skierowanie na świadczenia uzdrowiskowe są weryfikowane przez specjalistów w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, którzy kwalifikują pacjenta do określonego typu leczenia oraz wskazują miejsce leczenia. W ramach ubezpieczenia dostępne jest leczenie w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, a także zabiegi w formie ambulatoryjnej. Chorzy na SM ubiegający się leczenie uzdrowiskowe są kierowani na jedną z form świadczeo: uzdrowiskowe leczenie szpitalne (pobyt trwający 21 dni) lub uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym (pobyt 28 dni). Dla pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym szczególnie rekomendowane są placówki w Busku Zdroju, Iwoniczu, Ustroniu, Ciechocinku. Termin oczekiwania na rozpoczęcie leczenia wynosi w Małopolsce od 12 miesięcy do ponad 20 miesięcy. W znacznie krótszym czasie chory może jednak skorzystad z leczenia uzdrowiskowego w formie ambulatoryjnej. W tej formie leczenia Funduszu finansuje cykl zabiegów (nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie, możliwośd realizacji przez 6 do 18 dni), a ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie koszty zakwaterowania i wyżywienia w uzdrowisku oraz ustala termin rozpoczęcia leczenia. Małopolski Oddział NFZ potwierdza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie ambulatoryjnej w terminie do dwóch tygodni. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wraz z wynikami badao dodatkowych podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. MOW NFZ w Krakowie odysła skierowanie do weryfikacji do lekarza kierującego i zawiadamia o tym Pacjenta. Po dokonaniu weryfikacji skierowanie jest odesłane do Oddziału Funduszu. Zwrócone skierowanie zachowuje dotychczasową kolejkę. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA Chorzy potrzebujący wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego mogą skorzystad z następujących świadczeo: Pomoc psychiatryczna w warunkach ambulatoryjnych - pacjenci mogą skorzystad z opieki specjalisty w poradni zdrowia psychicznego (bez skierowania do lekarza psychiatry); poradni leczenia nerwic; poradni psychologicznej (po uzyskaniu skierowania od lekarza POZ lub specjalisty) oraz leczenia środowiskowego (domowego). W ramach świadczeo ambulatoryjnych pacjent powinien mied zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. Terapia psychiatryczna na oddziałach dziennych - realizowana w oddziale dziennym psychiatrycznym; w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym; w oddziale dziennym zaburzeo nerwicowych. Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie ważnego skierowania do szpitala. Skierowanie wystawia lekarz psychiatra. Leczenie prowadzone jest od poniedziałku do piątku i trwa nie krócej niż 5 godzin dziennie. W ramach świadczeo udzielanych w warunkach ośrodka dziennego pacjent powinien mied zapewnione 9

10 niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. Terapia psychiatryczna w warunkach szpitalnych W razie potrzeby chory zostanie objęty leczeniem psychiatrycznym w warunkach szpitalnych, gdzie może zostad skierowany przez lekarza z poradni psychiatrycznej. W ramach ubezpieczenia leczenie realizowane jest na oddziałach: psychiatrycznym dla dorosłych, psychiatrycznym dla przewlekle chorych, rehabilitacji psychiatrycznej, zaburzeo nerwicowych oraz zakładach/oddziałach opiekuoczo-leczniczych psychiatrycznych. Szpital zapewnia pacjentowi bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia dotyczące profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjent może skorzystad również z opieki długoterminowej. Ten typ opieki jest realizowany w zakładach opiekuoczo-leczniczych (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuoczych. Dla chorych wymagających pomocy w domu dedykowana jest domowa opieka świadczona przez pielęgniarkę opieki długoterminowej. DOMOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Jeśli Pacjent jest obłożnie chory, nie wymaga pobytu w szpitalu, ale potrzebuje systematycznej opieki pielęgniarskiej może zostad zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą byd zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże Pacjentowi lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka środowiskowa. Lekarz wystawia stosowne skierowanie określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy; pielęgniarka wypełnia druk kwalifikacji opisując stopieo samodzielności chorej osoby (m.in. w zakresie poruszania się, czynności higienicznych itp). Z tymi dokumentami należy zgłosid się do pielęgniarki opieki długoterminowej. W przypadku spełnienia kryteriów i objęcia opieką pielęgniarską choremu przysługują wizyty pielęgniarskie co najmniej 4 razy w tygodniu. W razie potrzeby pielęgniarka dostępna jest również w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. Chory może liczyd na pomoc w zakresie zmiany opatrunków, dbałości o sprzęt np.: stomijny czy cewnik, aplikowaniu leków i zastrzyków oraz innych czynnościach pielęgnacyjno-medycznych. Opiekun natomiast, uzyska od pielęgniarki istotne wskazówki jak pielęgnowad chorego na co dzieo. Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu odbywa się co miesiąc. ZAKŁAD OPIEKUOCZO-LECZNICZY LUB PIELEGNACYJNO-OPIEKUOCZY Zadaniem ZPO/ZOL jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym, a dla których nie jest możliwym objecie opieką w domu. 10

11 Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuoczego lub opiekuoczo-leczniczego może zostad przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeo pielęgnacyjnych, który w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej. W ZOLu pacjent ma zapewnione świadczenia lekarskie i pielęgniarskie, rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, świadczenia psychologa; terapię zajęciową; leczenie farmakologiczne; badania diagnostyczne, zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Dodatkowe informacje mogą Paostwo uzyskad : CENTRUM INFORMACYJNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO (informacje o stwardnieniu rozsianym, jego objawach, leczeniu, rehabilitacji; - porady lub wsparcia specjalisty: psychologa, prawnika, doradcy zawodowego) Plac Konstytucji 3/94, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) Infolinia o SM Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie ul. Kordiana 56/48, Kraków MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (informacje o świadczeniach finansowanych w ramach ubezpieczenia, wykazy placówek realizujących świadczenia) ul. Ciemna 6, Kraków Infolinia (12) WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW Informacja telefoniczna: (12) Dział Skarg i Wniosków ul. Batorego 24, Kraków tel. (12) Dział Skarg i Wniosków ul. Batorego 24, Kraków tel

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA Co pacjent powinien wiedzieć e- WUŚ Od stycznia 2013 roku działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy e- WUŚ. Przychodząc do szpitala, przychodni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012 Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z dnia 29.06. 2012 roku PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE opracowane

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

012-64 68 379 od 8 00-13 30 012-64 68 947 od 8 00-13 30 012-64 68 609 od 10 00-14 00

012-64 68 379 od 8 00-13 30 012-64 68 947 od 8 00-13 30 012-64 68 609 od 10 00-14 00 I. ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI Rejestracja czynna codziennie (oprócz sobót, niedziel świąt) w godz. 8 00-15 00 Rejestracja telefoniczna pacjentów do poradni specjalistycznych odbywa się : 012-64 68 379

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo