Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ: CLAUDE BUFFIER SJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ: CLAUDE BUFFIER SJ"

Transkrypt

1 ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LVI, numer KS. STANISŁAW JANECZEK * Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ: CLAUDE BUFFIER SJ W najlepszej dot d syntezie dokona Komisji Edukacji Narodowej (KEN) za jeden z podstawowych wyró ników specyfiki dydaktyki tej instytucji o wiatowej uznano obok wpływu fizjokraty Françoisa de Quesnaya w etyce dominacj filozofii Étienne a Bennot de Condillaca, w szczególno ci w zakresie preferencji jego metody analitycznej 1. Cho Komisja zamówiła u niego podr cznik logiki 2, to przecie, mimo pochwał, jakie otrzymał w Towarzystwie do Ksi g Elementarnych, nie został on wydany w j zyku polskim, chocia w okresie funkcjonowania Komisji dokonano przynajmniej dwóch jego przekładów 3. Dzieło Condillaca nie było bowiem typowym podr cznikiem logiki, ale raczej traktatem epistemologicznym, obejmuj cym w pierwszym rz dzie psychologi i teori poznania, a tak e elementy Ks. dr hab. STANISŁAW JANECZEK, prof. KUL Katedra Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, Lublin; 1 A. J o b e r t, La Commision d Education Nationale en Pologne ( ), Paris 1941; cyt. według polskiego wydania: Komisja Edukacji Narodowej w Polsce ( ). Jej dzieło wychowania obywatelskiego, przeł. M. Chamcówna, Wrocław 1979, s. 29, É. C o n d i l l a c, La Logique ou les premiers développements de l art de penser, Paris 1780; to w wydaniu : Œuvres philosophiques de Condillac, t. 2, red. G. Le Roy, Paris 1948, s ; polski przekład: Logika czyli pierwsze zasady sztuki my lenia, dzieło elementarne... na danie bywszej Komisji Edukacyjnej Narodowej dla szkół publicznych napisane i od niej aprobowane, a teraz z przydatkiem niektórych obja nie i przypisów przez Jana Znosk z francuskiego na polski j zyk przeło one, Wilno 1802, ; to w wydaniu współczesnym: red. T. Kotarbi ski, Warszawa Zob. A. J o b e r t, Une correspondence polonaise de Condillac, Revue d histoire moderne 1936, t. 11, s Zob. T. K o t a r b i s k i, Wst p, [w:] É. C o n d i l l a c. Logika czyli pierwsze zasady sztuki my lenia s. XVII-XIX.

2 Access via CEEOL NL Germany 84 KS. STANISŁAW JANECZEK metodologii nauk. T. Kotarbi ski słusznie pisze o podr czniku logiki Condillaca, e nie mógł on spełnia funkcji wła ciwych podr cznikowi logiki, Condillac bowiem nie tylko odrzuca pewn form logiki (scholastyczn ), ale tak e logik jako tak, a wi c okre lan od czasów Kanta jako dyscyplina formalna. Z logik ł czy to uj cie jedynie wspólnota zada stawianych logice, usiłuj c bowiem odpowiedzie na pytanie: jak my le?, prezentuje sztuk my lenia, skupia si bowiem na radach dotycz cych umiej tnej pracy umysłu 4. W cz ci I Condillac przedstawia bowiem natur metody analitycznej, do czego wykorzystuje syntetycznie potraktowane rozwa ania dotycz ce działa umysłu w aspekcie genetyczno-strukturalnym. W cz ci II omawia techniki stosowania tej metody, uto samianej z analiz j zykow, poj t jako synonim rozumowania, a wi c w równej mierze traktowan jako metoda odkrycia i nauczania. Mo na si za jej nauczy, na laduj c natur odsłanian przez sensualistyczn epistemologi 5. Analiza zalece Komisji w zakresie dydaktyki logiki, przy całym krytycyzmie wobec logiki scholastycznej, z jej preferencj sylogistyki, pokazuje, e KEN była du o ostro niejsza w reformie nauczania logiki 6. Lektura pism Condillaca miała by tylko jednym z punktów odniesienia praktyki dydaktycznej 7. Zalecano za przede wszystkim wykorzystanie eklektycznych pod- 4 Tam e, s. XIX-XX. 5 Zob. w szerszym kontek cie: S. J a n e c z e k, Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowo ytnej koncepcji logiki, Lublin 2003, s Na temat logiki w dydaktyce KEN zob. zwłaszcza: T. K w i a t k o w s k i, Logika w programie szkół Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Ze studiów nad Komisj Edukacji Narodowej i szkolnictwem na Lubelszczy nie. Rozprawy i artykuły. Lublin 1973 s (to w: t e n e, Szkice z historii logiki ogólnej, Lublin 1993, s ). Por. T. C z e o w s k i, Kilka danych o dziejach logiki w pracach Komisji Edukacji Narodowej, My l Filozoficzna 1952, nr 2, s ; D. K o z ó w n a, Miejsce logiki Condillaca w systemie unowocze niania tre ci i metod nauczania przez KEN, [w:] Komisja Edukacji Narodowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria 1: Nauki humanistyczno-społeczne, z. 88, Łód 1972, s Por. nadto: G. K o t l a r s k i. Przegl d osi gni logiki O wiecenia w Polsce, [w:] Studia z historii filozofii, red. J. Such, Pozna 1975, s ; S. J a n e c z e k. Logika a teoria poznania. Podr czniki logiki w Polsce w dobie reform o wieceniowych na tle europejskim, Archiwum Historii Filozofii i My li Społecznej 41 (1996), s ; O. N a r b u t t, O pierwszym polskim podr czniku logiki. Z rozwa a nad filozofi O wiecenia, Łód Por. w zakresie uwag historyków o wiaty: J. L u b i e n i e c k a, Towarzystwo do Ksi g Elementarnych, Warszawa 1960, s ; T. M i z i a, Szkoły rednie Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony, Warszawa 1975, s ; K. M r o z o w s k a, Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony w latach , Wrocław 1985, s F. Szopowicz, wychowanek Szkoły Głównej Koronnej, w sprawozdaniu ze swej działalno ci w zakresie nauczania logiki w Wydziałowej Szkole Warszawskiej stwierdza: nauka ta

3 Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KEN: CLAUDE BUFFIER SJ 85 r czników stosowanych ju w zreformowanych szkołach pijarskich 8. Podstawowy akt normatywny, okre laj cy tre ci i sposoby nauczania w szkołach rednich, jakim był Przepis Komisji Edukacji Narodowej z 1774 r., wymienia bowiem najpierw podr czniki logiki autorstwa Clauda Buffiera, Jeana Le Clerca 9 i Antonio Genovesiego 10, nast pnie Johna Locke a i dopiero na ko cu przyszłego autora logiki zamówionej dla KEN, czyli É. Condillaca 11. Warto wi c w badaniach rodzimej kultury filozoficznej podj studia nad praktyk dydaktyczn w szkołach Komisji, które wykorzystywały ówczesne najlepsze podr czniki logiki, bardziej wywa one ni jednostronne uj cie Condillaca. Istotn pozycj zajmuje w nich uj cie Clauda Buffiera, zwanego Père Buffier, zalecanego na pierwszym miejscu przez Przepis Komisji Edukacji Narodowej 12. Dokonanie tego francuskiego jezuity jest za prawie nieobecne w polskiej literaturze przedmiotu 13, mimo e budzi ono zainteresowanie szeregu badaczy 14. dawana była stosownie do dzieła elementarnego. Zob. Komisja Edukacji Narodowej i jej szkoły w Koronie , z. 1: Raporty Szkoły Wydziałowej Warszawskiej, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1901, s Podobne wiadectwa zob. tam e, z. 2, s. 20; z. 3, s. 141; z. 4, s. 122; z. 5, s. 71; z. 8, s. 95; z. 29, s Zob. S. K o n a r s k i, Ustawy szkolne, przeł. W. Germain, Kraków 1925, s Logica sive ars ratiocinandi. Logica, Ontologia, Pneumatologia, t. 1, Amstelodami Elementorum artis logico-criticae libri V, Venetiae 1745; Varsaviae 1771; skrótem tej pozycji przeznaczonym do dydaktyki s : Institutiones logicae in usum tironum scriptae, Neapoli 1752; t e n e, La Logica per gli giovanetti, Bassano Przepis zaznacza w przypisie: Do logiki Komisja zaleca czytanie logiki p. Buffier, p. Clerc, Antonii Genuensis Elementa Artis Logico-Criticae, dzieła Loka i Condillac. Cyt. za: Ustawodawstwo szkolne za czasów KEN. Rozporz dzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne ( ), wyd. J. Lewicki, Kraków 1925, s Nauczyciele logiki przed powstaniem podr cznika logiki Condillaca dysponowali nie tylko jego traktatami epistemologicznymi, zwłaszcza Essai sur l origine des connaissances humaines (T Amsterdam 1746) i Traité des sensations (Paris 1754), ale tak e uj ciem podr cznikowym w ramach Cours d études pour l instruction du prince de Parme (t. I-XVI, Parma [wła c. Paris] 1775), który zawierał Art de raisonner (t. 3) i Art de penser (t. 4). Na temat koncepcji logiki w uj ciu Locke a i Condillaca zob. J a n e c z e k, Logika czy epistemologia?, s Odpowiednio do tego zalecenia Leonard wiejkowski, s dzia ziemski, wizytuj c szkoły winnickie w województwie bracławskim, postulował sprowadzenie po cztery egzemplarze logiki Buffiera, Le Clerca oraz dzieła Locke a i Condillaca. Zob. Komisja Edukacji Narodowej i jej szkoły w Koronie, z. 24, s Elementy twórczo ci Buffiera w zakresie jego koncepcji zdrowego rozs dku przedstawia tylko: S. Z a b i e g l i k, Krzywe zwierciadło filozofii czyli dzieje poj cia zdrowego rozs dku, Warszawa 1987, s Zob. C. S o m m e r v o g e l, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 2, Bruxelles 1841, kol ; t. 8, Bruxelles 1898, kol ; F. K. M o n t g o m e r y, La vie et l œuvre du

4 86 KS. STANISŁAW JANECZEK Claude Buffier urodził si 25 maja 1661 r. co jest warte podkre lenia w Warszawie, z francuskich rodziców, którzy powrócili do Rouen. Zmarł 17 lub 19 maja 1737 r. w Pary u. Po nauce w kolegium jezuickim w Rouen (przedmioty j zykowe i pocz tki filozofii), w 1679 r. wst pił do jezuitów, by w latach uczy przedmiotów j zykowych w kolegiach w Amiens i Arras. Dydaktyk t kontynuował tak e w Pary u, gdzie odbywał studia filozoficzne i teologiczne. W 1693 r. powrócił jednak do Rouen, gdzie m.in. uczył teologii, z czym wi e si przypisywanie mu, niesłusznie, autorstwa pamfletu przeciw Theologia dogmatica et moralis N. Alexandre a 15, skierowanego do abpa J. N. Colberta 16, przychylnego jansenizmowi. Dla uciszenia spowodowanego tym rozgłosu przej ciowo przebywał w Bretanii i w Rzymie, by w 1700 r. przenie si na stałe do presti owego kolegium jezuickiego Louis-le-Grand w Pary u, gdzie nale ał do utalentowanej grupy scriptores i oddawał si w pierwszym rz dzie działalno ci pisarskiej. Nale ał do zało ycieli jezuickiego miesi cznika Mémoires de Trévoux 17 oraz podejmował działalno dydaktyczn. Był te bywalcem wielu znanych paryskich salonów, zwłaszcza markizy M. D. Lambert czy prezydenta de Maisons, u którego bywał Wolter, co odnotowała ówczesna prasa 18. Père Buffier, Paris 1930; J. A. V e n t o s a Á g u i l a r, El Sentido común en las obras filosóficas del P. Claude Buffier, S. I., contribución a la historia de la filosofía del sentido común, Barcelona 1957; K. S. W i l k i n s, A Study of the Works of Claude Buffier, Genève 1969; L. M a r c i l - L a c o s t e, Claude Buffier and Thomas Reid. Two Common-Sense Philosophers, Kingston T. 1-10, Paris 1694 (przedrukowywane jeszcze w latach siedemdziesi tych XVIII wieku, tak e we Włoszech, m.in. w Rzymie, czy Niemczech). Alexandre, dominikanin, profesor teologii (biblistyki) Uniwersytetu Paryskiego, jest znany tak e jako wzi ty historyk, autor Ab orbe condito ad Annum post Christum natum millesimum sexcentesimum, et in loca eiusdem insignia dissertationes historicae, chronologicae, criticae, dogmaticae In Octo Divisa Partes. Ante quidem per partes, nunc autem conjunctim & accuratius edita: Rerum novarum accessione, Scholiis, & Indicibus locupletissimis aucta, illustrata, ornata (Parisiis ; t. 1-2 obejmowały histori biblijn, a pozostałe dzieje od I do XVI wieku. W edycji dokonanej przez C. Roncaglia i J. D. Mansi w Bingii ad Rhenum w latach dzieło to obejmowało a 20 tomów, ł cznie z suplementem. Korzystano z niego tak w szkołach pijarskich, zreformowanych przez S. Konarskiego, jak te w Akademii Krakowskiej, zreformowanej przez H. Kołł taja. Zob. K o n a r s k i, Ustawy szkolne, s ; M. C h a m c ó w n a, Uniwersytet Jagiello ski w dobie Komisji Edukacji Narodowej, t. 1, Wrocław 1957, s Difficulté proposées à monseigneur l archevêque de Rouen, bmw Por. A. D e s a u l t e s, Les «Memoires de Trévoux» et de le mouvement des idées au XVIII e siècle, , Roma Na temat udziału Buffiera i innych jezuitów w paryskim yciu intelektualno-kulturalnym w dobie O wiecenia zob. C. M. N o r t h e a s t, The Parisians Jesuits and the Enlightenment , Oxford 1991, s

5 Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KEN: CLAUDE BUFFIER SJ 87 Bogate pi miennictwo Buffiera rozpoczynaj tłumaczenia na francuski przede wszystkim literatury religijnej, a nast pnie własne opracowania z tego zakresu, przeznaczone głównie dla młodzie y, w których przedstawił optymistyczn wizj człowieka, ilustrowan przykładami cnoty, w tym tak e osób wieckich (np. L. de Sales) 19. Podstawowy zr b jego dokona stanowi jednak dzieła przeznaczone do u ytku dydaktycznego 20, pocz wszy od symptomatycznego dla pó niejszej twórczo ci epistemologiczno-logicznej Examen des prejugés vulgaires, pour disposer l esprit à juger sainement et précisément de tout (Paris 1704). Popularno przyniosły mu uj cia gramatyki francuskiej: Grammaire françoise sur un plan nouveau pour en rendre les principes plus clairs et la pratique plus aisée (Paris 1709) 21, retoryki: Traité philosophique et pratique d eloquence (Paris 1728) i poetyki: Traité philosophique et practique de poésie (Paris 1728). Wł cza si tym w aktualny podówczas spór nowo ytników ze staro ytnikami 22, by dostrzegaj c racje obydwu stron, opowiedzie si jednak za przekonaniem, e mo na przewy szy dokonania staro ytne. Sław przyniosły mu jednak przede wszystkim opracowania z zakresu historii i geografii, gdy po studiach dotycz cych 19 Sentiments chrétiens sur les principales vérités de la religion, Paris 1718; Exercises de la piété chrétienne, Paris 1724; Histoire du Nouveau Testament, Paris 1719; La vie du comte Louis de Sales, frère de S. François de Sales, Paris 1708; wreszcie publikowane 30 razy i tłumaczone na włoski: La vita del Conte Luigi di Sales, fratello di S. Francesco di Sales, Bologna Na temat literatury pedagogicznej Buffiera zob. G. C o m p a y r é, Histoire critique des doctrines de l éducation en France depuis le seizième siècle, t. 2, Paris , s ; G. S n y d e r s. La pédagogie en France aux dix-septième et dix-huitième siècles, Paris 1965, s , 103. Por. S. J a n e c z e k, Edukacja o wieceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej, Lublin 2008, s Gramatyk t przetłumaczono na j zyk angielski (A French Grammar on a New Plan, London 1734), włoski (Novissima Gramamatica Francese ridotta assai più utili, Venezia 1751) i hiszpa ski (Grammaire française sur un plan nouveau, 1734) oraz wydano z gramatyk niemieck (Nouveelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande, Berlin 1738). 22 W XVII wieku ujawnił si szerszy spór o znaczenie dziedzictwa kultury staro ytnej dla kultury nowo ytnej w formie tzw. Querelle des Anciens et des Modernes. Zob. I. S t a s i e w i c z, Pogl dy na nauk w Polsce okresu O wiecenia na tle ogólnoeuropejskim, Wrocław 1967, s Por. H. R i g a u l t, Histoire de la querelle des anciens et des modernes, New York 1963 (reprint wyd. Paris 1859); La Querelle des Anciens et des Modernes. XVII e XVIII e siècles. Red. A.-M. Lecoq. Paris 2001; Ch. G r e l l, Le dix-huitième siècle et l antiquité en France , t. 1-2, Oxford 1995; H. R. J a u s s, Ästhetische Normen und geschichtliche Reflexion in der Querelle des anciens et modernes, München 1964; P. K. K a p i t z a, Ein bürgerlicher Krieg in der gelehrten Welt. Zur Geschichte der Querelle des Anciens et des Modernes in Deutschland, München 1981; Th. P a g o, Johann Christoph Gottsched und die Rezeption der Querelle des Anciens et des Modernes in Deutschland, Frankfurt am Main 1989; München 2003.

6 88 KS. STANISŁAW JANECZEK dziejów Sycylii i Neapolu oraz Hiszpanii (np. Abregé de l histoire d Espagne, par demandes et par résponses. Paris 1704), opublikował wielokrotnie modyfikowane uj cia podr cznikowe, pocz wszy od Pratique de la mémoire artificelle, pour apprendre et pour retenir aisément la chronologie, et l histoire universelle (t Paris ), zawieraj cego histori biblijn i powszechn oraz Francji i Ko cioła, rozwijan m.in. w Introduction à l histoire des maisons souveraines de l Europe (Paris 1717) i Histoire chronologique du dernier siècle, où l on trouvera des dates de tout ce qui s est fait de plus considérable dans les quatre parties du monde depuis l an 1600 jusqu à présent (Paris 1715), przedstawiaj c histori najnowsz. Jest tak e autorem podr cznika geografii: Géographie universelle en vers artificiels, exposez dans toutes les méthodes différentes qui peuvent abréger l étude et faciliter l usage de cette science (Paris 1715), rozbudowanego w zakresie geografii fizycznej w Nouveau Traité de la sphère, exposé en différentes méthodes (Paris 1738) 23. Na twórczo ci filozoficznej skoncentrował si Buffier w przedostatnim etapie swej działalno ci, pocz wszy od zwi zanych z pismami j zykowymi Les principes du raisonement exposés en deux logiques nouvelles avec des remarques sur les Logiques qui ont eu le plus de réputation de notre temps (Paris 1714). Dzisiaj najwy ej ceniony jest za Traité des premières véritez, et de la source de nos jugements, où l on examine le sentiment des philosophes de ce temps, sur les premières notions des choses (Paris 1724) oraz jego popularn wersj w formie Élémens de métaphysique, à la porte de tout le monde (Paris 1725), którymi zapocz tkował tzw. filozofi zdrowego rozs dku, upowszechnian jednak głównie za spraw szkoły szkockiej T. Reida 24. Ostatni etap jego twórczo ci obejmuje pi miennictwo z zakresu filozofii społecznej: Traité de la société civile, et du moyen de se rendre heureux, en contribuant au bonheur des personnes avec qui l on vit (Paris 1726) i apologetycznej: Exposition des preuves les plus sensibles de la véritable reli- 23 Pisma te zebrano w Nouveaux éléments d histoire et de géographie (Paris 1726) oraz tłumaczono m.in. na polski (Sposób łatwy nauczania i pami tania dziejów powszechnych, przeł. M. Ko ciełkowski, t. 1-2, Pozna ) i hiszpa ski (Nuevos elementos de la historia universal, sagrada, y profana, de la esfera, y geografía con un breve compendio de la historia de España, y Francia, Barcelona 1771). 24 First Truths and the Origin of Our Opinions, Explained: With an Enquiry into the Sentiments of Modern Philosophers... Translated from the French of Père Buffier. To which is Prefixed a Detection of the Plagiarism, Concealment, and Ingratitude of the Doctors Reid, Beattie, and Oswald, London 1780.

7 Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KEN: CLAUDE BUFFIER SJ 89 gion (Paris 1732). ladem ówczesnej praktyki zebrał wi kszo swoich prac w formie uj cia kursorycznego jako Cours de sciences sur des principes nouveaux et simples, pour former la langage, l esprit et le cœur dans l usage ordinaire de la vie 25, zawieraj cego nadto m.in. rozwa ania z zakresu metodologii nauk i metodyki nauczania (Discours sur l étude et sur la méthode des sciences). Dokonanie filozoficzne Buffiera ma pierwszorz dne znaczenie dla francuskiego O wiecenia 26. Wynika to z faktu, e był on jednym z pierwszych popularyzatorów pogl dów J. Locke a na gruncie francuskim. Nic wi c dziwnego, e zasłu ył na pochwał Woltera, prominentnego ucznia paryskiego kolegium Ludwika Wielkiego, ale przecie niech tnego sk din d jezuitom, który w Le siècle de Louis XIV wł czył Buffiera do Catalogue de la plupart des écrivains, uznaj c jego metafizyk za mo liw do zaakceptowania przez Locke a ( philosophie raisonable ) 27. Jego idee były charakterystyczne dla autorów współpracuj cych z Wielk Encyklopedi Francusk Paris 1732; reprint: Cours de sciences. Sur des principes nouveaux et simples pour fromer le langage, l esprit et le cœur, dans l usage ordinaire de la vie, suivi de Homère en arbitrage, Genève Cours de sciences znajdował si we wszystkich głównych bibliotekach XVIII wieku. Zob. J. A. V. A g u i l a r, El Sentido común en las obras filosóficas del P. Claude Buffier S.I., Barcelona 1957, s. 17. Korzystam z paryskiego wydania Cours de sciences sur des principes nouveaux et simples, pour former la langage, l esprit et le cœur dans l usage ordinaire de la vie z 1732 r. w odniesieniu do nast puj cych prac: Grammaire françoise sur un plan nouveau, s ; Traité philosophique et pratique d éloquence, s ; Traité philosophique et pratique de poésie, s ; Traité des premières véritez, et de la source de nos jugements, s ; Traité des premières veritez de conséquence, ou les principes du raisonnement, s ; Éléments de métaphysique, à la porte de tout le monde, s ; Examen des préjugez vulgaires, pour disposer l esprit à juger sainement et précisément de tout, s ; Traité de la société civile, et du moyen de se rendre heureux, en contribuant au bonheur des personnes avec qui l on vit, s ; Exposition des preuves les plus sensibles de la véritable religion, avec analyse succincte et suivie, s ; Éclaircissements des difficultez, proposées sur divers traitez de ce cours de science; Discours sur l étude et sur la méthode des sciences, tam e s Pisma Buffiera zostały te wydane w formie dzieł zebranych: Œuvres philosophiques du Père Buffier de la compagnie de Jésus avec notes et introduction par Francisque Bouillier, Paris W. Risse odnosi t ocen jego twórczo ci logicznej w Logik der Neuzeit, t. 2: , Stuttgart 1970, s Il y a dans ses traites de métaphysique des morceaux que Locke n aurait pas désavoués; et c est le seul jésuite qui ait mis une philosophie raisonnable dans ses ouvrages (Le siècle de Louis XIV, Berlin 1784 s. 566). Por. M a r c i l - L a c o s t e, Claude Buffier and Thomas Reid, s. 11; W i l k i n s, A Study of the Works of Claude Buffier, s Por. F. A. K a f k e r, The Encyclopdists as a Group. A Collective Biography of the Authors of the Encyclopédie, Oxford 1996; t e n e, The Encyclopdists as Induviduals. A Biographical Dictionary of the Authors of the Encyclopédie, Oxford 1988.

8 90 KS. STANISŁAW JANECZEK tak dalece, e utrzymuje si, i Cours de sciences ilustruje wiele wła ciwo ci okre lanych pó niej jako ruch encyklopedystów. Poniewa jednak ten otwarty na współczesne pr dy my lowe jezuita dbał o zachowanie ortodoksji religijnej, st d zrozumiałe jest, e nie pisał do Encyklopedii. Jednak wiele idei Buffiera jest rozpoznawalnych, nawet w detalach, w samej Encyklopedii. Takie artykuły jak Common sense czy Internal sentiment maj by wr cz literalnie takie same jak w Encyklopedii i w Buffiera Traité, z wyj tkiem mo e przecinków lub okre lonych lub nieokre lonych rodzajników. Dotyczy to ponadto tak wa nych dla wykładu epistemologii artykułów jak: Agir, Appréhension, Connaissance, Liberté, Logique, Premiers principes, Propriété, Raisonnement, Sens, Vérité, Vraisemblable, Division, Identité, Naturel 29. Nic w tym dziwnego, skoro Buffier nie tylko propaguje przetworzony empiryzm Locke a, ale tak e Newtonowsk metod w filozofii naturalnej, krytykuje za filozofi racjonalistyczn : des démonstrations de géometrie et non pas des choses éfectives; des spéculations et non des réalitez 30. Problematyka logiczna zawarta jest przede wszystkim według tytulatury Cours de sciences w Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement, jako wła ciwej logice, oraz w pierwszej cz ci Traité des premières véritez, et de la source de nos jugements, któr Buffier traktuje jako prawdziw metafizyk, cho w dobie jej powszechnej krytyki okre li j jako jedynie mo liw ( dopuszczaln ) 31. W tej drugiej bowiem pracy ladem uj charakterystycznych dla filozofii podmiotu, nakazuj cych rozpoczyna wła ciwe filozofowanie od krytycznej refleksji nad poznaniem Buffier formułuje epistemologiczny fundament wszelkiej wiedzy, jakim s pierwsze prawdy ( premières vérités ), odkrywane za pomoc swoi cie rozumianego zmysłu wspólnego ( sens commun ). Poprzedzaj one wykład metafizyki koncentruj cej si na naturze bytu i jego rodzajach, podejmuj c m.in. kwesti istnienia Boga jako podstawowej première vérité. 29 Zob. M a r c i l - L a c o s t e, Claude Buffier and Thomas Reid, s. 13. Zob. szerzej: W i l - k i n s, A Study of the Works of Claude Buffier, s , ; M o n t g o m e r y, La vie et l œuvre du Père Buffier, s ; P. H e r m a n d, Les idées morales de Diderot, Paris 1923; reprint: Hildesheim 1972, s O tym, e wiele artykułów w Encyclopédie było dosłownie kopiowanych bez zaznaczenia nazwiska Buffiera, wiadcz opinie współczesnych tej edycji, np. A. Sabatiera de Castres (Les Trois siècles de notre littérrature, t. 1, Amsterdam 1772, s. 190). Zob. J. L o u g h, Essays on the Encyclopédie of Diderot and d Alembert, London 1968, s. 304, 331, Éléments de métaphysique, à la porte de tout le monde, [w:] Cours de sciences, kol C est une vraie métaphysique, mais plausible (C. B u f f i e r, Plan general de cours de sciences, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol. XI-XII).

9 Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KEN: CLAUDE BUFFIER SJ 91 Rozwa ania te s sformułowane w kontek cie potrzeby przełamania Kartezja skiej wersji sceptycyzmu metodycznego, gwałtownie krytykowanego przez jezuitów, którzy uznawali go za zagro enie dla racjonalnych podstaw wiatopogl du chrze cija skiego 32. Kolejne, nieporównanie krótsze cz ci metafizyki koncentruj si na problematyce duszy i natury ciała, by w ko cu zarysowa rol pierwszych prawd w fizyce, medycynie, prawie i teologii. W podstawowym traktacie epistemologicznym, jakim jest Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement, Buffier akcentuje (zgodnie z tradycj Kartezja sk ) zarówno rol naturalnego wyposa enia logicznego, jak i prymat wiedzy materialnej nad formaln, gdy w przypadku fałszywych przesłanek nie pomo e prawidłowy mechanizm wnioskowania 33. Dostrzega jednak znaczenie logiki w zakresie wiedzy wykraczaj cej poza zakres pierwszych prawd, a wi c w operacji wyprowadzania jednych prawd z drugich, czyli w teorii rozumowa 34. Nic wi c dziwnego, e umieszcza wła ciwy traktat logiczny Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement po okre leniu natury i zakresu pierwszych prawd, a wi c po metafizyce. Z logik stanowi ona integraln cało w dochodzeniu do prawdy, co zdradza wspólna po cz ci tytulatura obu wymienionych dzieł, gdy obydwa s traktatami o prawdzie 35. Od strony formalnej wła ciwe uj cie logiki Buffiera odznacza si, charakterystyczn dla metodyki nowo ytnej, dbało ci o przyst pno tego podr cznika, który ma przypomina rozmowy O wielo ci wiatów Bernarda 32 O ile jezuici odrzucali metafizyk Kartezjusza, to korzystali cz sto z jego dorobku w zakresie fizyki. Zob. A. D e s a u l t e s, Les «Memoires de Trévoux» et de le mouvement des idées au XVIII e siècle , Roma 1956 s. 2-18; G. S o r t a i s, Le cartésianisme chez les Jésuites français au XVII e et au XVIII e siècle, Paris 1929, s Por. krytyk Kartezjusza przeprowadzon przez J. Gengella, który dopatrywał si w jego epistemologii, zakładaj cej metodyczne w tpienie, drogi do ateizmu, a w antropologii materializmu, co podj ł w Eversio atheismi (Brunsbergae 1716), Gradus ad atheismum (Brunsbergae 1717) i De immortalitate animae veritas (Calissiae 1727). Zob. F. B a r g i e ł, Problem ateizmu i nie miertelno ci duszy ludzkiej w pracach Jerzego Gengella SJ ( ). Rocznik Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie 1989, s ; t e n e, Geneza i przyczyny niewiary według Jerzego Gengella SJ ( ), tam e 1990, s ; t e n e, Jerzego Gengella SJ ( ) rozprawa o nie miertelno ci duszy ludzkiej, Forum Philosophicum 4 (1999), s W zakresie krytyki tradycyjnej logiki sformułowanej przez Kartezjusza w perspektywie budowania uniwersalnej metody, która przede wszystkim miała słu y celom odkrywczym, zob. J a n e c z e k, Logika czy epistemologia?, s C. B u f f i e r, Plan general de cours de sciences, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol. XII-XIV. 35 T e n e, Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol

10 92 KS. STANISŁAW JANECZEK le Bovier de Fontenelle a 36. Nic wi c dziwnego, e w Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement akcentuje rol pierwszego z dwóch wykładów logiki zawartych w tym traktacie. W pierwszym bowiem przypadku posługuje si form listów, a nast pnie rozwija to syntetyczne uj cie w cz ci drugiej, trzykrotnie obszerniejszej, pod pretekstem wyja nienia trudno ci, które mogłyby si zrodzi przy lekturze cz ci pierwszej. Spłaciwszy dług wobec ducha epoki, nakazuj cego obsesyjnie wr cz zabiega o wzgl dy czytelnika, Buffier nie rezygnuje w ten sposób z gruntowno ci wykładu, charakterystycznej dla uj nowo ytnego arystotelizmu chrze cija skiego. Specyfik pogl dów logicznych Buffiera w warstwie merytorycznej okre la ju jego stosunek do tradycji. Rozwi zanie to wydaje si tkwi we współczesnych mu dyskusjach epistemologicznych, cho autor, co nie dziwi u jezuity, zdradza znajomo scholastyki, o której wyra a si w sposób wywa- ony. W sposób charakterystyczny dla nowo ytnych uj eklektycznych umieszcza swoje rozwi zanie na tle analizy popularnych podówczas rozwa a z zakresu historii filozofii 37. Praktyka ta ujawnia si w Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement 38, gdzie omawia kolejno logik J. Le Clerca, A. Arnaulda i P. Nicole a 39, uj cie P. Gassendiego 40 i logik szkoln, czyli scholastyczn 41. Nie inaczej jest w Traité des premières véritez, et de la source de nos jugements 42, gdzie przedstawia kolejno uj cie R. Descartesa, J. Locke a, N. Malebranche a, 36 Entretiens sur la pluralité des mondes, Paris 1686; przekład polski: Rozmowy o wielo ci wiatów, Warszawa Por. np. styl uprawiania logiki w innym uj ciu spotykanym w polskich szkołach w dobie KEN, jakim był podr cznik J. A. Borrelly ego. S. J a n e c z e k. Koncepcja dydaktyki logiki w uj ciu Jeana Alexisa Borrelly ego na tle o wieceniowych reform szkolnych, Archiwum Historii Filozofii i My li Społecznej 2006, nr 50-51, s ; t e n e, Koncepcja dydaktyki logiki w uj ciu Jeana Alexisa Borrelly ego, [w:] Philosophia rationis magistra vitae, red. J. Bremer, R. Janusz, t. 2, Kraków 2005, s B u f f i e r, Traité des premières véritez, et de la source de nos jugements, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol La Logique, ou l art de penser, Paris 1662; przekład polski: Logika, czyli sztuka my lenia, przeł. S. Rohmanowa, Warszawa Institutio logica (wyd. kryt. wersji z Opera omnia, t. 1, Lugduni 1658, z przekładu H. Jones, Assen 1981); polski przekład: Logika, przeł. L. Chmaj, L. Joachimowicz, Warszawa 1964) 41 Zob. syntetyczne uj cie: J a n e c z e k. Logika czy epistemologia?, s B u f f i e r, Traité des premières véritez, et de la source de nos jugements, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol

11 Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KEN: CLAUDE BUFFIER SJ 93 Le Clerca. J. P. de Crousaza 43 i P. S. Régis 44. W obu przypadkach zawsze w sposób wywa ony, dostrzegaj c plusy i minusy recenzowanego dzieła, po podaniu mniej lub bardziej ogólnych uwag odno nie do celu przedło enia, struktury, zale no ci od innych uj czy warto ci dydaktycznych ustosunkowuje si do poszczególnych sformułowa tak ci le logicznych, jak i dotycz cych kontekstu kulturowego (np. krytyka naturalistycznej koncepcj religii Le Clerca). Zwraca zwłaszcza uwag stosunek do tradycji scholastycznej. O ile jak Kartezjusz podkre la jej walory w uczeniu sztuki dyskusji, to nie satysfakcjonuje go przygotowanie do zdobywania prawdy. Jednak s dzi, e logika i inne działy filozofii scholastycznej zasłu yły sobie na szacunek tak dalece, i stwierdza, e niewiele jest rzeczy w odniesieniu do zasad nowej filozofii, które by nie były przedstawiane w scholastyce, i to w sposób uporz dkowany i dokładny 45. Stwierdzenia te s tym wa niejsze, e autor uto samia si z tradycj nowo ytn, chwal c np. Kartezjusza za przedstawienie przeszkód w osi gni ciu prawdy, a uj cie Locke a uznaj c za pierwsz analiz operacji esprit humain 46. Nic dziwnego, e chwali kartezja sk, cho eklektyczn Logik z Port-Royal jako dzieło godne szacunku, zwłaszcza za starania w uwolnieniu dydaktyki logiki od kwestii błahych oraz za odniesienia logiki do aktywno ci naukowej lub praktyki yciowej, co było obce tradycyjnej logice. Ta jednak zasługuje na szczególny szacunek od trzydziestu lub czterdziestu lat dzi ki rywalizacji nowych filozofów. Przyjmuje wi c form okre lan jako philosophia recentiorum, stanowi 43 Système de Réflexion qui peuvent contribuer à la netteté et à l étendue de nos connaissances, ou Nouvel Essai de Logique, Amsterdam 1712; to jako: La logique, ou système de réflexions, qui peuvent contribuer à la netteté et l étendue de nos connaissances réflexions, t. 1-3, Amsterdam 1720; Logicae systema, t. 1-2, Genevae 1724; przekład angielski, dokonany przez J. Henleya: A New Treatise of the Art of Thinking; or, a Compleat System of Reflections, concerning the Conduct and Improvement of the Mind, t. 1-2, London 1724; Observations critiques sur l abrégé de la logique de Mr. Wolff, Genève 1744; Examen du pyrrhonisme ancien und moderne, Den Haag Zob. R i s s e, Die Logik der Neuzeit, t. 2, s ; W. S. H o w e l l, Eigteenth-Century British Logic and Rhetoric. Princeton 1971 s Système de philosophie, contenant la logique, la métaphysique, la physique et la morale, t. 1-3, Paris 1690; Cours entier de philosophie ou système général selon les principes de M. Descartes, contenant la logique, la métaphysique, la physique, et la morale, t. 1-3, Amsterdam 1691 (przedruk: New York 1970). Zob. R i s s e, Die Logik der Neuzeit, t. 2, s B u f f i e r, Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol T e n e, Traité des premières véritez, et de la source de nos jugements, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol

12 94 KS. STANISŁAW JANECZEK bowiem przejaw eklektycznego wł czania do arystotelizmu chrze cija skiego nowo ytnych dokona filozoficznych i naukowych 47. Kurs logiki jest dla Buffiera elementem kształcenia, które winno obejmowa wszystkie wymiary ludzkiej aktywno ci, a wi c w zakresie wymowy, ducha ( esprit ), okre lanego tak e jako umysł ( intelligence 48 czy entendement ) 49, oraz serca, co traktuje jednak e, w duchu O wiecenia, jako rodek zapewniaj cy osi gni cie szcz cia i doskonało ci 50. Je li za zwróci si uwag na akcentowanie roli samo wiadomo ci w zakresie posiadanych sprawno ci w wymiarze poznawczym czy wolitywno-emocjonalnym 51, to zrozumiałe staje si eksponowanie przez niego wiedzy kształc cej inteligencj (metafizyka i logika) w odró nieniu od wiedzy dotycz cej faktów, a wi c bazuj cej tylko na pami ci (prawo, fizyka, historia). Nic wi c dziwnego, e lekcewa y fizyk, która nie ma owych warto ci kształc cych, nie odkrywa tak e przyczyn natury (nie jest wi c filozoficzna), nadto nie odznacza si pewno ci oraz jest nowa i trudna. Zaleca jednak nauk historii, która słu y wychowaniu moralnemu poszerzaj c pole osobistego do wiadczenia. Doceniaj c za rol geometrii dla jej walorów analitycznych, uznaje j jednak za dyscyplin o charakterze specjalistycznym i nie u yteczn dla ycia codziennego 52. Jednocze nie odró nia ladem Kartezjusza od tak poj tej wiedzy racjonalnej wiedz objawion, akcentuj c wszak e racjonalny charakter chrze cija stwa 53. Na te rozwa ania metodologiczne nale y jednak patrze wyj tkowo ostro nie, formułowane s one bowiem w perspektywie dydaktyki szkolnictwa redniego, a nadto program ten w gruncie rzeczy słu y usankcjonowaniu zmieniaj cego si powoli jezuickiego Ratio studiorum, które stopniowo rozszerzyło dydaktyk j zykow o przedmioty humanistyczne 54, a bardziej opornie wprowadzało matematyk i eksperymentalne 47 T e n e, Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol , 884. Zob. S. J a n e c z e k, Czym była o wieceniowa philosophia recentiorum. Kwartalnik Filozoficzny 26 (1998), z. 1, s B u f f i e r, Plan général de cours de sciences, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol. XIII-XIV. 49 T e n e, Discours sur l étude et sur la méthode des sciences, [w:] t e n e, Cours des sciences, kol [ ] savoir, de former le langage, l esprit et le cœur, ce qui méne de soi-même à la fin essentielle de toutes choses; qui est de nous rendre heureux et parfaits, autant que le permet la condition humaine (tam e, kol. 1475). 51 Tam e, kol Tam e, kol Zob. W i l k i n s, A Study of the Works of Claude Buffier, s Na znaczenie historii w kształceniu jezuickim wskazywał wpływowy podr cznik metodyczny J. Jouvancy (Juventius) De ratione discendi et docendi (1703), za którym poszła praktyka

13 Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KEN: CLAUDE BUFFIER SJ 95 przyrodoznawstwo, cho ju co najmniej od pocz tku drugiego wier wiecza XVIII w. nie brak wiadectw nauczania i tych dyscyplin 55. Odpowiednio do przedstawionego wy ej przedło enia historycznego, Buffier w duchu nowo ytnym koncentruje si na praktycznych, bo epistemologicznych zadaniach logiki. Logika ma umo liwia prawidłowe my lenie, co poci ga za sob ograniczenie do minimum teorii rozumowa, która jednak zdominuje wykład pierwszego członu podr cznika logiki. Wła ciwa problematyka epistemologiczna, zwi zana z nauk o ideach, ich genezie, rodzajach, ich j zykowym wyra eniu oraz bł dach poznawczych zostanie podj ta przez drug cz tego traktatu. Buffier, nie wyró niaj c w aspekcie merytorycznym poszczególnych cz ci logiki co jest charakterystyczne tak dla scholastycznych, jak i eklektycznych podr czników logiki podtrzyma tak e jej tradycyjny schemat, omawiaj c, po propedeutycznym rozwa eniu jej natury i cz ci, problematyk idei, s du i rozumowania, z wyakcentowaniem sylogistyki. Jednocze nie uwa a, e układ ten obejmuje operacje, do których niektórzy (nie wskazuje ródła) chcieliby sprowadzi poznanie, czyli porównywanie, w tpienie i metod, albowiem np. ta ostatnia sprowadza si do s dzenia i rozumowania 56. Epistemologiczny rys tej logiki wyra a si w preferencji pierwszej operacji logicznej, czyli percepcji i jej rezultatu jakimi s idee, które dostarczaj tre ci poznawczych, podstawow bowiem funkcj idei jest reprezentowanie rzeczy, którego warto pierwszorz dnie decyduje o warto ci poznania 57. Podobn interpretacj mo na znale w odniesieniu do analizy natury s du i rozumowania, które dalekie s od interpretacji formalnej, gdy Buffier akcentuje ich rol w tworzeniu definicji słu cych do wyra enia realnych stanów rzeczy (atrybutów) 58, st d te to prawdziwo przesłanek decyduje o prawdziwo ci wniosku 59. dydaktyczna we wszystkich krajach Europy. Zob. wraz z dokumentacj na temat uj cia historii Buffiera w: K. P u c h o w s k i, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej , Gda sk 1999, s F. de D a i n v i l l e, L enseignement scientifique dans les collèges des jésuites, [w:] Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIII e siècle, red. R. Taton, Paris 1964; t e n e, L enseignement des mathématiques dans les collèges des jésuites de France du XVI e au XVIII e siècle, Revue d histoire des sciences 7 (1954), s. 6-21, B u f f i e r, Traité des premières véritez de conséquence, ou les principes du raisonnement, [w:] t e n e, Cours de sciences, kol Tam e, kol , Tam e, kol. 755, 758, Nous avons dit que cette troisiéme opération est un jugement, qui ce tire d un autre jugement... par un artifice quon apelle Silogisme... C est un discours composé de trois propositions

14 96 KS. STANISŁAW JANECZEK * Analiza przepisów KEN, a nade wszystko jej praktyki dydaktycznej wskazuje, e szkolnictwo polskie ostatniego wier wiecza XVIII wieku odbiegało od jednostronnego doktrynerstwa É. Condillaca, który z kursu logiki czynił traktat z zakresu epistemologii. wiadczy o tym m.in. zalecany przez t instytucj o wiatow podr cznik C. Buffiera, postaci wa nej dla o wieceniowych reform szkolnych w szkolnictwie jezuickim we Francji. Sformułował on eklektyczne uj cie logiki charakterystyczne dla kultury logicznej O wiecenia. Wzbogaca bowiem podr cznik logiki o problematyk epistemologiczn, ale chroni go przed wyrugowaniem logiki formalnej, co chyba ostatecznie nie było w interesie władz KEN, skoro powstrzymały si jednak od wydania polskiego tłumaczenia redukcjonistycznego uj cia Condillaca. BIBLIOGRAFIA A r n a u l d A., N i c o l e P. : La Logique, ou l art de penser, Paris 1662 (pol.: Logika, czyli sztuka my lenia, przeł. S. Rohmanowa, Warszawa 1958). B a r g i e ł F.: Geneza i przyczyny niewiary według Jerzego Gengella SJ ( ). Forum Philosophicum 4 (1999), s Jerzego Gengella SJ ( ) rozprawa o nie miertelno ci duszy ludzkiej, Forum Philosophicum 4 (1999), s Problem ateizmu i nie miertelno ci duszy ludzkiej w pracach Jerzego Gengella SJ ( ), Rocznik Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie 1989, s B u f f i e r C. : Cours de sciences sur des principes nouveaux et simples, pour former la langage, l esprit et le cœur dans l usage ordinaire de la vie, Paris 1732 (reprint Genève 1971). C h a m c ó w n a M.: Uniwersytet Jagiello ski w dobie Komisji Edukacji Narodowej, t. 1, Wrocław C o m p a y r é G. : Histoire critique des doctrines de l éducation en France depuis le seizième siècle, t. 2, Paris C o n d i l l a c É. : La Logique ou les premiers développements de l art de penser. Paris 1780 (cyt. według wyd.: Œuvres philosophiques de Condillac, t. 2, red. G. Le Roy, Paris 1948, s ; pol.: Logika czyli pierwsze zasady sztuki my lenia, dzieło elementarne... na danie bywszej Komisji Edukacyjnej Narodowej dla szkół publicznych napisane i od niej aprobowane, a teraz z przydatkiem niektórych obja nie i przypisów przez Jana Znosk z francuskiego na polski j zyk przeło one, Wilno 1802, ; to w wyd. współczesnym: red. T. Kotarbi ski, Warszawa 1952). Cours d études pour l instruction du prince de Parme, t. I-XVI, Parma [wła c. Paris] C r o u s a z J. P. : Système de Réflexion qui peuvent contribuer à la netteté et à l étendue de nos connaissances, ou Nouvel Essai de Logique, Amsterdam disposées de telle sorte, que si l on reconçoit pour vraies, les deux premières; on est obligé aussi de reconoître la troisième pour vraie (tam e, kol ).

15 Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KEN: CLAUDE BUFFIER SJ 97 C z e o w s k i T.: Kilka danych o dziejach logiki w pracach Komisji Edukacji Narodowej, My l Filozoficzna 1952, nr 2, s D a i n v i l l e F.- L enseignement des mathématiques dans les collèges des jésuites de France du XVI e au XVIII e siècle, Revue d histoire des sciences 7 (1954), s. 6-21, L enseignement scientifique dans les collèges des jésuites, [w:] Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIII e siècle, red. R. Taton, Paris D e s a u l t e s A.: Les «Memoires de Trévoux» et de le mouvement des idées au XVIII e siècle , Roma F o n t e n e l l e B.: Entretiens sur la pluralité des mondes. Paris 1686 (pol.: Rozmowy o wielo ci wiatów, Warszawa 1765). G a s s e n d i P.: Institutio logica (wyd. kryt. wersji z Opera omnia, t. 1, Lugduni 1658 z przekł. H. Jones. Assen 1981; pol.: Logika, przeł. L. Chmaj, L. Joachimowicz, Warszawa 1964). G e n o v e s i A.: Elementorum artis logico-criticae libri V, Venetiae 1745 (Varsaviae 1771). G r e l l Ch.: Le dix-huitième siècle et l antiquité en France , t. 1-2, Oxford H e r m a n d P.: Les idées morales de Diderot, Paris 1923 (reprint Hildesheim 1972). J a n e c z e k S.: Czym była o wieceniowa philosophia recentiorum. Kwartalnik Filozoficzny 26 (1998), z. 1, s Edukacja o wieceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej. Lublin Koncepcja dydaktyki logiki w uj ciu Jeana Alexisa Borrelly ego, [w:] Philosophia rationis magistra vitae, red. J. Bremer, R. Janusz, t. 2, Kraków 2005, s Koncepcja dydaktyki logiki w uj ciu Jeana Alexisa Borrelly ego na tle o wieceniowych reform szkolnych, Archiwum Historii Filozofii i My li Społecznej 2006, nr 50-51, s Logika a teoria poznania. Podr czniki logiki w Polsce w dobie reform o wieceniowych na tle europejskim, Archiwum Historii Filozofii i My li Społecznej 41 (1996), s Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowo ytnej koncepcji logiki, Lublin J a u s s H. R.: Ästhetische Normen und geschichtliche Reflexion in der Querelle des anciens et modernes, München J o b e r t A.: La Commision d Education Nationale en Pologne ( ). Paris 1941 (pol.: Komisja Edukacji Narodowej w Polsce ( ). Jej dzieło wychowania obywatelskiego, przeł. M. Chamcówna, Wrocław 1979). Une correspondance polonaise de Condillac, Revue d histoire moderne 1936, t. 11, s K a f k e r F. A.: The Encyclopdists as a Group. A Collective Biography of the Authors of the Encyclopédie, Oxford The Encyclopdists as Induviduals. A Biographical Dictionary of the Authors of the Encyclopédie, Oxford K a p i t z a P. K.: Ein bürgerlicher Krieg in der gelehrten Welt. Zur Geschichte der Querelle des Anciens et des Modernes in Deutschland, München Komisja Edukacji Narodowej i jej szkoły w Koronie , red. T. Wierzbowski, Warszawa K o n a r s k i S.: Ustawy szkolne, przeł. W. Germain, Kraków K o t a r b i s k i T.: Wst p, [w:] É. C o n d i l l a c, Logika czyli pierwsze zasady sztuki my lenia, red. T. Kotarbi ski, Warszawa 1952, s. VII-XXV. K o t l a r s k i G.: Przegl d osi gni logiki O wiecenia w Polsce, [w:] Studia z historii filozofii, red. J. Such, Pozna 1975, s K o z ó w n a D.: Miejsce logiki Condillaca w systemie unowocze niania tre ci i metod nauczania przez KEN, [w:] Komisja Edukacji Narodowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1: Nauki humanistyczno-społeczne, z. 88, Łód 1972, s

16 98 KS. STANISŁAW JANECZEK K w i a t k o w s k i T.: Logika w programie szkół Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Ze studiów nad Komisj Edukacji Narodowej i szkolnictwem na Lubelszczy nie. Rozprawy i artykuły, Lublin 1973, s (to w: T. Kwiatkowski, Szkice z historii logiki ogólnej, Lublin 1993, s ). La Querelle des Anciens et des Modernes. XVII e XVIII e siècles, red. A.-M. Lecoq, Paris L e C l e r c J.: Logica sive ars ratiocinandi. Logica, Ontologia, Pneumatologia, t. 1, Amstelodami L o u g h J.: Essays on the Encyclopédie of Diderot and d Alembert, London L u b i e n i e c k a J.: Towarzystwo do Ksi g Elementarnych, Warszawa M a r c i l - L a c o s t e L.: Claude Buffier and Thomas Reid. Two Common-Sense Philosophers, Kingston M i z i a T.: Szkoły rednie Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony, Warszawa M o n t g o m e r y F. K.: La vie et l œuvre du Père Buffier, Paris M r o z o w s k a K.: Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony w latach , Wrocław N a r b u t t O.: O pierwszym polskim podr czniku logiki. Z rozwa a nad filozofi O wiecenia, Łód N o r t h e a s t C. M.: The Parisians Jesuits and the Enlightenment , Oxford P a g o Th.: Johann Christoph Gottsched und die Rezeption der Querelle des Anciens et des Modernes in Deutschland, Frankfurt am Main 1989; München P u c h o w s k i K.: Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej , Gda sk R é g i s P. S.: Système de philosophie, contenant la logique, la métaphysique, la physique et la morale, t. 1-3, Paris R i g a u l t H. : Histoire de la querelle des anciens et des modernes, New York 1963 (reprint wyd. Paris 1859). R i s s e W.: Logik der Neuzeit, t. 2: , Stuttgart S n y d e r s G.: La pédagogie en France aux dix-septième et dix-huitième siècles, Paris S o m m e r v o g e l C.: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1-10, Bruxelles S o r t a i s G.: Le cartésianisme chez les Jésuites français au XVII e et au XVIII e siècle, Paris S t a s i e w i c z I.: Pogl dy na nauk w Polsce okresu O wiecenia na tle ogólnoeuropejskim, Wrocław Ustawodawstwo szkolne za czasów KEN. Rozporz dzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne ( ), wyd. J. Lewicki, Kraków V e n t o s a Á g u i l a r J. A.: El Sentido común en las obras filosóficas del P. Claude Buffier, S.I., contribución a la historia de la filosofía del sentido común, Barcelona W i l k i n s K. S.: A Study of the Works of Claude Buffier, Genève Z a b i e g l i k S.: Krzywe zwierciadło filozofii czyli dzieje poj cia zdrowego rozs dku, Warszawa ON THE HISTORY OF THE DIDACTICS OF LOGIC IN THE SCHOOLS OF THE COMMISSION FOR NATIONAL EDUCATION: CLAUDE BUFFIER S.J. S u m m a r y The studies on the history of logic in the Polish schools of the Commission for National Education in the period of the Enlightenment that have been published up to date evaluate the educational practice with respect to its accordance to Condillac s work. His textbook was indeed

17 Z DZIEJÓW DYDAKTYKI LOGIKI W SZKOŁACH KEN: CLAUDE BUFFIER SJ 99 ordered by the Commission for its schools, and it was also evaluated highly, but it was not published in the Polish language. From the rules of the Commission and its didactic practice, which made use of a series of the most eminent eclectic textbooks on logic then functioning in the European school, we can deduce that the Commission must have evaluated Condillac s book as too one-sided. Aside to his approach, there functioned in the then Polish school a number of other studies. The Commission exposed a textbook written by the French Jesuit, Claude Buffier, in the first place. Despite the fact that he was close to modern solutions, e.g. Descartes and Locke s, nevertheless he showed respect for scholastic tradition. Accordingly, he presented a group of solutions well-known from the traditional approaches. He only emphasised, in the modern spirit, how important is the veracity of the premises of syllogism as the fundamental condition for the veracity of the conclusion. It follows that the role of the theory of reasoning was limited and at the same time the value of epistemological problems was stressed. Summarised and translated by Rev. Stanisław Janeczek Słowa kluczowe: historia filozofii nowo ytnej, historia logiki, historia o wiaty, Claude Buffier. Key words: history of modern philosophy, history of logic, history of education, Claude Buffier. Information about Author: Rev. Prof. Dr STANISŁAW JANECZEK Chair of History of Polish Philosophy, Faculty of Philosophy, The John Paul II Catholic University of Lublin; address for correspondence: Al. Racławickie 14, PL Lublin;

1. Konstruktywizm jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia si

1. Konstruktywizm jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia si Stanisław Dylak Konstruktywizm jako obiecuj ca perspektywa kształcenia nauczycieli Im wi cej wiem, tym wi cej nie wiem. Tego powinna uczy ka da dobra szkoła. Jurij Łotman Wprowadzenie O ograniczeniach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRYTYCZNA POJ CIA SAMOISTNO CI JANUSZ SYTNIK-CZETWERTY SKI

ANALIZA KRYTYCZNA POJ CIA SAMOISTNO CI JANUSZ SYTNIK-CZETWERTY SKI ANALIZA KRYTYCZNA POJ CIA SAMOISTNO CI JANUSZ SYTNIK-CZETWERTY SKI Streszczenie Dwie s naczelne koncepcje rzeczywisto ci, pierwsza: materialistyczna i druga spirytualistyczna. Obie koncepcje maj własny

Bardziej szczegółowo

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Sławomir Sikora Pozna Investigationes Linguisticae, vol. IX,, April 2003 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? *

NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? * ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LXI, numer 1 2013 DARIUSZ SAGAN * NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? * WPROWADZENIE Jeszcze do oko o po owy XIX wieku naukowcy w mniejszym lub wi kszym stopniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2008

Wydawnictwo WAM, 2008 Ewie, mojej córce Wydawnictwo WAM, 2008 Redakcja naukowa dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. WSF-P Ignatianum Adiustacja Magdalena Komorowska Korekta Dariusz Godo Projekt okładki i stron tytułowych Andrzej

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE

SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH Tom 5(41), numer 1 2013 WALDEMAR WOJTASIK SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE WST P Zapocz tkowana w 1989 roku transformacja systemowa przynios a wiele zmian, dotycz

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom V, numer 1 2014 BOGUMI A TRUCHLI SKA * O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO (UWAGI NA MARGINESIE KONFERENCJI KULTURA I METODA, LUBLIN, KUL, 18-19.04.2013)

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

RODZINA MIEJSCEM I SZKOŁ APOSTOLSTWA

RODZINA MIEJSCEM I SZKOŁ APOSTOLSTWA ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE Tom 1 (56) 2009 KS. GRZEGORZ PY LAK * RODZINA MIEJSCEM I SZKOŁ APOSTOLSTWA Ko ciół jako wspólnota ludzi ochrzczonych i wierz cych widzi w swojej działalno ci szczególne

Bardziej szczegółowo

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

VI Forum Młodych Bibliotekarzy Szymon Malczewski VI Forum Młodych Bibliotekarzy Kolejne Forum Młodych Bibliotekarzy odbywało si w tym roku w Poznaniu, tym razem pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Mo na było odnie wra enie, e w tytule

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA WST P Powszechno i masowo stosowania kredytu handlowego (inaczej kupieckiego,

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Agnieszka Natasza Duraj *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Agnieszka Natasza Duraj * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * POWSTANIE I ROZWÓJ POZAGIEŁDOWEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO WE FRANCJI I W POLSCE 1. WST P Zasadniczym celem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo