KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Produkt Finalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Produkt Finalny"

Transkrypt

1 KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej Produkt Finalny Wrocław 2014

2 Informacja o podmiotach partnerskich, które testowały produkt KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej w 2 miastach: Wrocław: Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Kuźnicza 56, Wrocław, Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką Miasta Wrocławia. Celem działalności Spółki jest przygotowanie i realizacja szeroko zakrojonego procesu rewitalizacji Wrocławia, łączącego w sobie działania w sferach przestrzenno-funkcjonalnej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Ze względu na specyfikę problematyki poszukujemy również innowacyjnych metod i nowej jakości w rozwiązywaniu problemów występujących w zdegradowanych obszarach miasta. Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Adres: pl. Św. Macieja 5/12, Wrocław, Działa od 1989 r. w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a jako wydzielona placówka od 1997 r. Pracownia realizuje następujące cele: pomoc psychologiczna, propagowanie nowych metod pracy psychologicznej i pedagogicznej, propagowanie, wspieranie i realizacja działań służących ochronie zdrowia wsparcie psychiczne osób, rodzin, społeczności, kształcenie profesjonalistów: psychologów, pedagogów, wychowawców, kształcenie pracowników służb społecznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, kształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki zachowań problemowych, rozwijanie umiejętności psychospołecznych różnych grup zawodowych. Firma doradczo-szkoleniowa Attestor SC Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, Wrocław, Działa od 1990 roku. Wierzymy, że misja: kształcenie jest radością i potrzebą, praca jest potrzebą, ale dążymy do tego, aby stała się radością jest nie tylko naszym życzeniem dokładamy bowiem starań, aby wszyscy nasi Klienci oceniając efekty wspólnej pracy widzieli jej sens. Od ponad 20 lat nasza działalność związana jest z rynkiem pracy i obejmuje usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu / Gmina Wrocław Adres: pl. Strzegomski 6, Wrocław, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Miasta powołaną w celu umożliwiania osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji. Poznań: PL.architekci Adres: ul. Kościelna 33A/261, Poznań Firma PL Architekci ma na celu: rozwój jak i poprawę jakości życia oraz rozwój talentów poprzez partnerską współpracę z gminami, urzędami oraz podmiotami gospodarczym i organizacjami pozarządowymi, upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszemu powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, Strona 2

3 przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodych ludzi poprzez umożliwienie im dostępu do edukacji, podejmowanie działań (sprawdzających i adaptacyjnych) zmierzających do poprawy atrakcyjności na rynku pracy poprzez dobór odpowiedniego kierunku edukacji. Fundacja Aktywności Lokalnej Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, Poznań, Fundację Aktywności Lokalnej powołano w 2007 r. w celu wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Gmina Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Adres: ul. Cześnikowska 18, Poznań, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Strona 3

4 Spis treści Wstęp... 5 CZĘŚĆ I DIAGNOZA MODELU Wnioski z etapu testowania Weryfikacja efektów testowania modelu Podstawowe dane na temat skali testowania Modelu Innowacyjność Modelu Skuteczność Modelu Potencjał modelu Rekomendacje zmian w modelu po etapie testowania Załączniki do Diagnozy CZĘŚĆ II KARnet15+ model współpracy trójsektorowej PODRĘCZNIK STOSOWANIA Strona 4

5 Wstęp Niniejszy produkt finalny (PF) stanowi podsumowanie realizacji projektu innowacyjnego testującego KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Podczas fazy testowania nowych rozwiązań w zakresie sposobów wsparcia oraz pracy z młodzieżą z grupy docelowej, udział w projekcie wzięło 660 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z przerwanymi więzami rodzinnymi, objętych opieką zastępczą (m. in. z Rodzinnych Domów Dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych) oraz 33 pracowników Instytucji Pomocy Społecznej. Rezultatem doświadczeń partnerów projektu jest przedstawiona w niniejszym opracowaniu kompleksowa oferta wsparcia systemowego młodzieży oraz pracowników IPS, przygotowana pod względem założeń koncepcyjnych, metodycznych oraz organizacyjnych. Proponowane rozwiązania składają się na produkt finalny: podręcznik upowszechniania testowanego modelu pod nazwą KLUBY AKTYWNOŚCI ROZMAITYCH KARNET 15+ MODEL WSPÓŁPRACY TRÓJSEKTOROWEJ. Produkt finalny został opracowany w celu upowszechniania wypracowanego modelu wsparcia młodzieży i pracowników IPS. Podzielony został na dwie części: W pierwszej, zatytułowanej DIAGNOZA MODELU, zaprezentowane zostały zasadnicze wnioski z etapu testowania. Skupiają się one na zgeneralizowanej ocenie modelu w zakresie kluczowych dlań parametrów: celów projektu, innowacyjności i skuteczności przyjętych rozwiązań oraz ocenie jego spodziewanej trwałości i użyteczności. Udokumentowaną podstawą oceny jest zgromadzony materiał źródłowy w postaci raportów z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej 1. Należy pamiętać, że Diagnoza, w swojej warstwie merytorycznej jest połączeniem wiedzy wynikającej z badań ewaluacyjnych oraz doświadczeń partnerów realizujących projekt. Druga część produktu finalnego, o nazwie KLUBY AKTYWNOŚCI ROZMAITYCH KARNET 15+ MODEL WSPÓŁPRACY TRÓJSEKTOROWEJ, jest konsekwencją zmian, jakim autorzy poddali pierwotną postać modelu, uwzględniając całość nabytych doświadczeń w fazie testowania. Ich szczegółowy obszar obejmuje: zmiany merytoryczne w zakresie koncepcji modelu i sposobu jego realizowania, włączenie do modelu doświadczeń, które stały się udziałem partnerów i uczestników projektu. Służy temu zwłaszcza część III Wdrażanie Modelu. Opisane doświadczenia stanowią dla wszystkich zainteresowanych wdrażaniem modelu praktyczną ilustrację promowanych rozwiązań oraz dowód ich skuteczności, zmianę układu treści i rozdziałów, aby były przejrzyste dla przeszłych użytkowników modelu i podmiotów chcących wdrażać model jako rozwiązanie własne co ułatwić ma forma podręcznika stosowania. Głównym celem zmian było zaproponowanie rozwiązania całościowo lepszego od swojego pierwowzoru, gotowego do fazy upowszechniania, jako produktu odpowiadającego oczekiwaniom społeczności lokalnej i potrzebom grup docelowych młodzieży i użytkowników. Mamy nadzieję, że model w swojej obecnej postaci stanie się praktycznym podręcznikiem stosowania poszczególnych jego elementów: sposobów pracy z młodzieżą, metod i technik działań wspierających, które będą wykorzystane przez reprezentantów sektorów publicznego i NGO, zarówno w konkretnych działaniach środowiskowych, jak również staną się narzędziem budowania i wdrażania we współpracy trójsektorowej elementów polityki społecznej i rynku pracy adresowanej do ludzi młodych. 1 Raporty z przebiegu ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w projekcie stanowią załączniki tej części produktu finalnego. Strona 5

6 DIAGNOZA MODELU Opracowanie: Zespół w składzie: Grzegorz Szewczyk Maria Haracz-Dąbrowska Agnieszka Kowalska Ewa Kuzilek-Sekścińska Ewa Suchożebrska Jerzy Wójtowicz Małgorzata Frączek Aldona Obszyńska Justyna Majchrowska Karolina Serewiś Dariusz Świderek Redakcja: Jacek Pluta Wrocław 2014

7 1. Wnioski z etapu testowania Rozwiązania modelowe w zakresie wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z pieczy zastępczej, opracowane zostały w ramach projektu innowacyjnego KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Proces testowania realizowano w partnerstwie, poprzez uruchomienie i prowadzenie sieci klubów KARnet 15+ we Wrocławiu i Poznaniu, w okresie listopad 2013 wrzesień 2014 (Wrocław) i luty wrzesień 2014 (Poznań). W Diagnozie modelu zaprezentowano zgeneralizowane wnioski z etapu testowania innowacji, które pochodzą z procesu ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej 2, bieżącego monitoringu oraz wynikają z obserwacji i praktycznych doświadczeń partnerów wspierających realizację modelu we Wrocławiu i Poznaniu. W sferze ogólnych celów projektu wobec grup docelowych i testowanych form wsparcia Model w fazie testowania, poprzez wprowadzone metody i techniki pracy z młodzieżą, w pełni zrealizował zasadnicze cele związane z pobudzaniem rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży uczestniczącej w zajęciach oraz założenia pracy systemowej i skoncentrowanej na zasobach. Pozytywna ocena realizacji celów w przebiegu ewaluacji wewnętrznej oraz zewnętrznej stała się podstawą uznania ich za mocną stronę projektu w analizie SWOT ([1], s. 25, [2], s. 47). Sukces potwierdzony został pozytywną oceną ze strony uczestników oraz użytkowników modelu. Szczególnie podkreślić należy wartość wypracowanego modelu pracy z młodzieżą, opartego na koncepcji psychologii pozytywnej, jako sposobu rozwijania aktywności w klubach oraz działań skupionych wokół Liderów Aktywności Rozmaitych ([2], s. 43). Ocena celów modelu w zakresie niwelowania deficytów społecznych i długotrwałej zmiany postaw młodzieży z grupy docelowej jest zróżnicowana. W praktyce była zależna od poziomu deficytów prezentowanych przez grupy młodzieży z różnych środowisk i w różnym wieku oraz przede wszystkim, zależna była od intensywności włączania się młodzieży w zajęcia klubów. Praktyka testowania pokazała, że kluczowymi czynnikami warunkującymi sukces w tym obszarze zadań, podobnie jak w przypadku edukacji do pracy, jest czas pracy klubów, czas uczestnictwa w zajęciach klubowych oraz motywacja do uczestnictwa ([4], s. 23). Model nie zrealizował w pełni założonych celów w obszarze edukacji do pracy i ułatwień wejścia na rynek pracy młodzieży z grupy docelowej ([1], s. 25). O ile w ewaluacji młodzieży odnotowano pozytywne efekty dotyczące ogólnego przyrostu wiedzy o rynku pracy czy zmiany postawy związanej z pozyskiwaniem informacji o rynku pracy [4], s , 25), o tyle problemem była niska frekwencja młodzieży uczestniczącej w tej fazie projektu ([5], s. 16), w tym zwłaszcza młodzieży z pieczy zastępczej oraz niższa atrakcyjność zajęć z edukacji do pracy zwłaszcza na tle bardzo atrakcyjnej aktywności związanej z rozwijaniem pasji i zainteresowań ([4], s. 15, [5], s. 18, 23). Niska frekwencja młodzieży uczestniczącej w III fazie modelu 3 spowodowała szereg ograniczeń w uzyskaniu pełnej wiedzy na temat skuteczności proponowanych narzędzi wsparcia oraz w zakresie metod pracy grupowej z młodzieżą i działań w sferze uświadamiania roli wyborów edukacyjnych. Podstawowymi barierami okazały się: czynniki leżące po stronie relatywnie niskiej motywacji do uczestnictwa młodzieży w takich zajęciach, konkurencja ze strony innych ofert związanych z rynkiem pracy (łatwiej wpisujących się w oczekiwania młodzieży nastawionej na uzyskanie twardych możliwości wejścia na rynek pracy zaświadczenia o kursach, szkoleniach oraz zwłaszcza problemy związane z krótkim okresem testowania modelu ([2], s.50, [4], s , [5], s.24-25). W powszechnym odczuciu kadry klubów ta faza pracy z młodzieżą była 2 Zob. [1] KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Diagnoza końcowa z rekomendacjami. Wrocław 2014, [2] Ewaluacja zewnętrzna projektu KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej w ramach POKL, Raport końcowy. Dalsze oznaczenia odnośników do materiałów źródłowych są zgodne z ich numeracją w załączniku. 3 III faza modelu (sposobu pracy z młodzieżą w klubach) faza rozwoju kompetencji zawodowych. Pozostałe fazy to: I faza rozwój pasji i zainteresowań, II faza rozwój kompetencji społecznych). Strona 7

8 najtrudniejsza i wymagała największej uwagi, a efekty pracy były zauważalne dopiero w dłuższym czasie. Model zrealizował cele w zakresie wsparcia użytkowników modelu w narzędzia podnoszące jakość ich warsztatu pracy. Oceny uzyskiwanego wsparcia przez kadrę IPS ocenione zostały jako umiarkowane i dobre ([5], s ), poszerzające ich warsztat, kompetencję i dające poczucie pewności siebie. Szczególnie pozytywnie w opinii kadry IPS (użytkowników) odebrane zostały metody wsparcia oparte na superwizji, jak też narzędzia związane z edukacją do pracy (Paszport na rynek pracy, karty zawodów [5], s ,) w mniejszym stopniu skuteczne i odpowiadające potrzebom okazały się coachingi. W sferze funkcjonowania partnerstwa i przebiegu etapu testowania Model w fazie testowania pozwolił pozyskać wiedzę w zakresie sposobu rozwijania współpracy trójsektorowej na rzecz grupy docelowej młodzieży i użytkowników. Wyniesione doświadczenia są przydatne w określeniu potrzeb i możliwości wsparcia partnera publicznego (IPS) oraz możliwych form praktycznej współpracy między sektorem NGO i IPS. Z drugiej strony efektem testowania jest wiedza na temat roli sektora przedsiębiorstw w bezpośrednim kontakcie z młodzieżą poprzez rozwijanie kontaktów z kadrą klubów. Praktyka testowania modelu pokazała, że precyzyjne dookreślenie ról i podziałów zadań partnerów ma kluczowe znaczenie dla jakości bieżącej współpracy oraz dla płaszczyzny merytorycznej wymiany doświadczeń między partnerami w trakcie realizacji modelu wobec ich różnych doświadczeń i kultur organizacyjnych ([2], s ). Specyfiką fazy testowania było osobne testowanie modelu we Wrocławiu i Poznaniu, także na poziomie partnerstw i klubów. W praktyce udział podmiotów realizujących projekt i ich zaangażowanie merytoryczne w realizację modelu nie był zrównoważony. Udział ten był znacząco większy we Wrocławiu, także ze względu na rolę wsparcia merytorycznego kadry klubów i użytkowników, jaką pełnili wyłącznie wrocławscy partnerzy. Duża liczba partnerów, różna filozofia działania kultura organizacyjna oraz fizyczna odległość między partnerami z 2 miast, w praktyce rodziły szereg problemów związanych z zachowaniem spójności modelu jako całości ([2], s ). Odzwierciedlało się to w relatywnie niskiej aktywności (skuteczności) w bieżącej wymianie doświadczeń między partnerami i ogólnie obniżonej elastyczności/skuteczności bieżących działań (reagowania na problemy, udzielania wsparcia). Istotnym problemem modelu w fazie testowania była trudność związana z integracją zasad funkcjonowania sektora NGO (a na poziomie klubów także doświadczeń kadry) z wymogami funkcjonowania jednostek sfery publicznej. Ten problem podnosił poziom bieżącego ryzyka funkcjonowania modelu ([1], s. 23, 25, [2], s. 35, 48). Realizowanie projektu w zakresie metod zarządczych, w tym zgodnie z metodologią PRINCE II oraz w zakresie wsparcia działalności klubów z punktu widzenia lidera partnerstwa oraz kadry klubów okazało się nieefektywne w testowej fazie projektu, zwłaszcza tam, gdzie istotną rolę pełniła elastyczność i ograniczenie procedur biurokratycznych w sprawnym zapewnieniu zaplecza funkcjonowania klubów. W sferze działalności Klubów Działalność Klubów Aktywności Rozmaitych jest najważniejszym elementem funkcjonowania modelu. Dlatego wnioski płynące z doświadczeń w tej sferze są najistotniejsze z punktu widzenia korekty modelu przed realizacją fazy upowszechniania, z tego względu powyższe uwagi koncentrują się na problemach ich funkcjonowania zidentyfikowanych na etapie testowania modelu. Podstawowym problemem związanym z początkową fazą testowania modelu była niska liczba uczestników zajęć (młodzieży, w tym z pieczy zastępczej), stąd kluczowe okazują się intensywne działania zachęcające młodzież do uczestnictwa w zajęciach klubowych. Strona 8

9 Działania rekrutacyjne streetworkerów nie przynosiły w ocenie kadry klubów spodziewanych efektów ([5], s. 16, [2], s.50 ), natomiast skuteczne w tym względzie okazały się działania liderów aktywności rozmaitych. Barierą w funkcjonowaniu klubów okazały się procedury biurokratyczne wnikające głęboko w sposób funkcjonowania klubów, na różne sposoby prowadzące do: obniżenia satysfakcji kadry z pracy w klubach, ograniczające autonomię decyzyjną kadry klubów (zwłaszcza w zakresie uruchamiania aktywności, wydłużające znacząco czas jej organizacji, ([5], s. 16). Podobnie jak niedostatek twardych korzyści we wsparciu wejścia na rynek pracy, fakt ten przyczyniał się do obniżania podtrzymywania motywacji młodzieży do uczestnictwa w klubach. Testowanie pokazało, że przeszkolenie kadry z merytoryki modelu przed rozpoczęciem pracy w klubach powinno iść w parze ze spotkaniami wdrażającymi kadrę w organizacyjne i techniczne zagadnienia prowadzenia klubów (organizacja pracy zespołu, planowanie harmonogramu, zasady realizacji zamówień do aktywności, omówienie zakresu obowiązków etc.). Brak wspomnianego wsparcia kadry klubów w początkowej fazie działalności szkoleniami z prowadzenia klubów (które podkreślałyby aspekty organizacyjne i zarządcze pomiędzy liderem partnerstwa, partnerami i kadrą klubów), przyczynił się do trudności w rozpoczęciu efektywnej pracy z młodzieżą w klubach ([5], s. 16). Kadra w toku działalności klubów nabierała przekonania o potrzebie zmian w formule ich działalności. Sugestie dotyczyły głównie: ograniczenia biurokracji, wzmocnienia zasobów technicznych klubów, ekspozycji na promocję i wzmacnianie motywacji uczestnictwa, wzmocnienia kierowniczej roli koordynatora klubu względem kadry, zwrócenia uwagi na szczególne kompetencje i motywację Przewodnik po Rynku Pracy (PpRP), zmniejszenia ilości godzin szkoleń (w odniesieniu do PpRP) co częściowo spowodowane było kumulacją szkoleń w skróconym okresie testowania klubów, opcjonalnością wsparcia i przejścia z formuły obowiązkowej na formułę na żądanie wg potrzeb, nacisków na usieciowienie współpracy klubów i wymiany doświadczeń ([5], s ). Z uwagi na problemy rekrutacyjne, biurokratyczne, wyraźnie kolidujące z otwartą formułą działania klubów pierwotnie założony model udzielania wsparcia młodzieży (pracy klubów) oparty na koncepcji sekwencyjnego wdrażania faz (pobudzania zainteresowań I faza, budowania kompetencji społecznych II faza i edukacji do pracy III faza) w praktyce okazał się trudny w realizacji jako ogólna zasada i ewoluował w stronę działań równoległych, jako bardziej naturalnych z punktu widzenia potrzeb uczestników (praktycznie realizowany model wsparcia okazał się bardziej elastyczny). Fakt ten miał wpływ na skalę i trwałość obserwowanych zmian postaw i przyrostu kompetencji szczególnie w sferze edukacji do pracy. W sferze zaspokojenia potrzeb grupy docelowej oraz efektów uczestnictwa w klubach Zasadniczym problemem z punktu widzenia zaspokajania potrzeb uczestników zajęć była duża rotacyjność uczestnictwa oraz podejmowana przez młodzież strategia wyboru zajęć bardziej interesujących niż bardziej potrzebnych. Kadra miała ograniczone możliwości podtrzymywania motywacji do uczestnictwa w zajęciach młodzieży (przy określonej w modelu roli streetworkerów, trudnej do wprowadzenia skutecznej zmiany/poszerzenia profilu obowiązków kadry). W połączeniu z otwartością klubów i opisywanymi problemami biurokratycznymi powodowało to duży przepływ młodzieży (wysoka ogólna liczba młodzieży), przy równoczesnej dużej ich rotacji (niski wskaźnik dotrwania do III fazy edukacji do pracy). W efekcie model zaspokajał potrzeby przede wszystkim osób już zmotywowanych do realizowania swoich pasji i zainteresowań. Brak działań promotywacyjnych powodował niską aktywność przede wszystkim młodzieży z pieczy zastępczej, której obecność była określana przez kadrę jako znacząco niższa od pozostałej młodzieży (dodatkowo w ankiecie ewaluacyjnej pracownicy IPS ocenili motywację młodzieży z pieczy do uczestnictwa w zajęciach klubów jako raczej niską ([5], s. 37). Strona 9

10 Z punktu widzenia młodzieży zajęcia w klubach dały jej bardzo wysoki poziom satysfakcji związany z możliwością rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Badanie postaw towarzyszących uczestnictwu w klubach zdecydowanie fakt ten potwierdziło, zarówno w przypadku badań uczestników, jak i kadry klubów ([4], s. 9-12). Podobnie jak w przypadku postaw i satysfakcji, w miarę przyrostu liczby aktywności i odbytych zajęć w klubach rozkład odpowiedzi uczestników zajęć na pytania ankiety ewaluacyjnej wskazywał na wzrost deklarowanych przez nich zasobów i kompetencji społecznych ([4], s. 8-9). Jednak sama skala tego przyrostu stała na umiarkowanym poziomie ([4], s. 9). Z kolei diagnoza relacyjna mierząca psychospołeczne efekty uczestnictwa w klubach wyrażające się w wielowymiarowej zmianie postaw wskazuje na dodatnie efekty ([4], s. 11). Za relatywnie niedopasowaną do potrzeb młodzież uznawała ofertę zajęć psychoedukacyjnych lub porad indywidualnych, zwłaszcza tych, które były kojarzone z formułą działania lekcji wychowawczych ([5], s. 19). Działanie w warunkach silnej konkurencji innych projektów z ofertą wsparcia wejścia na rynek pracy, postrzeganą jako bardziej odpowiadającą potrzebom (zwłaszcza młodzieży z pieczy zastępczej), był dodatkowym czynnikiem rezygnowania z zajęć edukacji do pracy zwłaszcza w wymiarze indywidualnej pracy z PpRP ([4], s. 15). Zdecydowanie pozytywnym i odpowiadającym potrzebom młodzieży okazało się praktykowanie wyjść na zewnątrz klubów i aktywności poza siedzibą klubu, chociaż nadal w ramach prowadzonych tam działań (np. zajęcia organizowane dla uczestników KARnetu na basenie, w pomieszczeniu gastronomicznym etc.). W tym kontekście jako odpowiadające potrzebom opisywano np. wycieczki do pracodawców, które ułatwiały PpRP włączenie się w aktywne działania klubów i zapewniały lepsze podejście do młodzieży. Pozytywnie przez użytkowników klubów oraz kadrę oceniona została możliwość integracji w klubach, w ramach jednej przestrzeni, różnych środowisk młodzieży ([5], s. 37) z jednym zastrzeżeniem dotyczącym różnic w dopasowaniu i odbiorze oferty skierowanej do różnych wiekowo grup młodzieży. Ogólnie rzecz biorąc skuteczność metod pracy i wpisania się w potrzeby młodzieży zależna była od takich czynników jak: konkurencyjność innych projektów zwłaszcza adresowanych do młodzieży z pieczy zastępczej, zróżnicowanie poziomu kompetencji i motywacji młodzieży biorącej udział w zajęciach, interesującej i aktywizującej młodzież formuły zajęć w klubie niezależnie jakich obszarów działań dotyczyły, wieku młodzieży. Doświadczenia zwłaszcza w ofercie wsparcia do edukacji na rynek pracy rekomendują różnicowanie oferty zajęć w tym względzie i adresowanie ich do grupy młodzieży starszej ([2], s ). W sferze trwałości testowanych rozwiązań Główną barierą dla określenia funkcjonalności modelu jako całości, w tym skuteczności metodyki niektórych działań klubów, okazał się zbyt krótki czas testowania podkreślany solidarnie przez kadrę klubów, jak również partnerstwo (zarówno we Wrocławiu i szczególnie w Poznaniu). Efekty fazy testowania dowodzą, że kluby pełnię swoich możliwości, zwłaszcza z uwagi na potrzeby fazy związanej z edukacją do pracy, mogą ujawniać po minimum półrocznej aktywności od chwili rozpoczęcia. Symptomatyczne były uwagi zgłaszane przez kadrę z Poznania o negatywnym wpływie wakacji na pracę klubów i konieczności zakończenia fazy testowania w momencie, kiedy kluby zaczynały wykazywać się skuteczną pracą. Za minimalny horyzont działań klubów należy przyjąć okres 2 lat. Taka perspektywa czasowa jest rekomendowana z uwagi na konieczność zapewnienia trwałości rezultatów pracy klubów, przezwyciężenia trudności organizacyjnych w początkowej fazie działalności, ustalenia stabilnej oferty i zgromadzenia odpowiedniej liczby uczestników z szansami na trwałą zmianę postaw. Strona 10

11 Istotnym wyzwaniem, które należy brać pod uwagę w odniesieniu do trwałości jest sposób finansowania działalności klubów. Przy formule partnerstwa, która ogranicza prawdopodobieństwo pełnienia roli lidera przez partnera publicznego, zapewnienie pełnego finansowania w minimalnym (co najmniej dwuletnim) horyzoncie czasowym, działalności klubów może być problematyczna ([2], s. 44), w szczególności może oznaczać konieczność sięgania po środki dostępne na zasadach projektowych lub grantowych, a co do zasady powinno uwzględniać zaangażowanie własnych zasobów partnerstwa organizującego kluby oraz zaradność klubów w pozyskiwaniu funduszy na bieżącą działalność. Model z uwagi na przyjętą formułę pracy z młodzieżą opartą na rozwoju aktywności i działalności liderów aktywności rozmaitych, przy równoczesnym rozwijaniu współpracy z sektorem pracodawców, edukacji do pracy oraz wsparciu udzielanemu pracownikom IPS, może być identyfikowany przez kreatorów polityki społecznej, jako stosunkowo drogi i ograniczać ich chęć partycypacji w kosztach i podtrzymywaniu działalności klubów inaczej niż ze źródeł zewnętrznych (granty, projekty). Potencjalnym ograniczeniem zasad wsparcia młodzieży jest również ryzyko zmiennych zasad finansowania pomocy wprowadzających obligatoryjną definicję grupy docelowej. Jest to ryzyko w praktyce ograniczające dostęp niektórych kategorii młodzieży do programów aktywizujących, zwłaszcza z tych środowisk, w których młodzież nie spełnia żadnych formalnych kryteriów bycia grupą docelową w ramach realizowanych okresowo programów wsparcia (np. niespełnianie zapisanych w programach kryteriów wykluczenia). Fakt ten może w praktyce ograniczać swobodę kształtowania aktywnej polityki społecznej władz samorządowych i często powodować, że rozwijane będzie wsparcie, które nie uwzględnia w pełni rozpoznanych lokalnie potrzeb młodzieży, ale podlega pod finansowanie aktualnie proponowanych programów wsparcia ze środków spoza budżetu gminy/powiatu. Autorzy modelu widzą w tym kontekście szczególny problem braku rozwiniętej oferty działań aktywizujących dla młodzieży w wieku lat w ogóle w realizowanych aktualnie programach wsparcia na szczeblu powiatu. 2. Weryfikacja efektów testowania modelu 2.1. Podstawowe dane na temat skali testowania Modelu Informacje na temat skali uczestnictwa w zajęciach klubowych w całym okresie testowania Modelu we Wrocławiu i Poznaniu przedstawiono w tabelach poniżej: Liczba osób, które wzięły udział w testowaniu modelu, 693 osób w tym: - odbiorców 660 osób - użytkowników 33 osób Liczba kadry przeszkolonej w ramach modelu 15 osób Aktywności w liczbach Liczba rodzajów aktywności w Klubach Aktywności Rozmaitych 47 aktywności Liczba spotkań na aktywnościach w Klubach Aktywności Rozmaitych, w tym: 1059 spotkania w 6 klubac Wrocław I Klub 178 Wrocław II Klub 229 Wrocław III Klub 249 Poznań I Klub 175 Poznań II Klub 159 Poznań III Klub 69 Strona 11

12 Ulubione aktywności młodzieży wg najbardziej popularnych aktywności artystyczne fotografia decoupage szycie sutasz malowanie mandali zajęcia muzyczne aktywności sportowe zumba salsa krav maga siłownia piłka nożna basen jazda konna języki obce aktywność kulinarna aktywności kulturalne (z tematyki kina, teatru) aktywności związane z urodą (wizaż/strefa urody) aktywność turystyczna aktywność animowanie czasu wolnego 5 os. 10 os. 10 os. 5 os. 8 os. 6 os. 6 os. 8 os. 8 os. 6 os. 10 os. 8 os. 5 os. 5 os. 15 os. 10 os. 6 os. 10 os. 14 os. Średnia frekwencja Najbardziej popularne zajęcia z obszaru kompetencji społecznych Warsztaty z rozwoju osobistego Warsztaty z autoprezentacji Warsztaty z komunikacji Najbardziej popularne zajęcia z obszaru kompetencji zawodowych Wycieczki do pracodawców Ocena efektów, jakie przyniósł testowany Model, przedstawiona zostanie w dwóch aspektach: po pierwsze w wymiarze innowacyjności stosowanych rozwiązań wg schematu opracowanego w opisie modelu, jak i strategii jego wdrażania w fazie testowania. Po drugie w wymiarze skuteczności poprzez osiągnięte wskaźniki, wykaz ograniczeń oraz ocenę potencjału modelu Innowacyjność Modelu Ocena innowacyjności Modelu uwzględnia zarówno zdefiniowane przed fazą testowania wymiary (problemu, grupy docelowej, formy wsparcia), jak również odnosi się do potwierdzonej w badaniach ewaluacyjnych oceny stopnia innowacyjności będącej rezultatem doświadczeń z fazy testowania wyniesionych przez poszczególnych jego uczestników. Uzyskane oceny kadry klubów w odpowiedzi na pytanie, czy testowany model jest innowacyjny, dały odpowiedź pozytywną ([5], s. 21). Oceny użytkowników względem innowacyjności modelu na rzecz potrzeb młodzieży (w przeciwieństwie do nich samych użytkowników) były znacznie bardziej stonowane i wskazywały głównie na innowacyjność względem charakteru i skali oferty związanej z aktywnością i rozwijaniem pasji. Niemniej ogólna opinia wskazywała za innowacyjnością modelu w zakresie wsparcia młodzieży ([5], s. 34). Wymiar problemu: Innowacyjność po stronie odbiorców była zapewniona głównie w obszarze kreowania aktywności i rozwijania pasji w związku z działaniami LAR i klubu jako przestrzeni aktywności. Spełniona zwłaszcza w zakresie rozwijania i wzmacniania zasobów i pozytywnych aspektów osobowości. Ograniczona była głównie w zderzeniu z potrzebami młodzieży z pieczy w związku z ich oczekiwaniami odnośnie twardych form aktywizacji zawodowej. Innowacyjność po stronie użytkowników została potwierdzona elementami badań ewaluacyjnych wskazujących głównie na: sam fakt udzielania wsparcia pracownikom IPS oraz w zakresie adekwatności instrumentów wspierania zmieniających często ich podejście do pracy z rodziną i młodzieżą ([1], s. 16). Strona 12

13 Ograniczenia innowacyjności w tym wymiarze związane były głównie z krótkim czasem realizacji fazy testowania i niemożnością skutecznego wejścia w fazę edukacji do pracy czy wyboru ścieżki kształcenia. Wymiar grupy docelowej: Innowacyjność była względnie ograniczona i w znaczącym stopniu niezweryfikowana w kluczowym aspekcie edukacji do pracy i wyboru ścieżki edukacyjnej w zakresie systemowego wsparcia tych wyborów. Barierą był konieczny długi czas trwania wsparcia zwłaszcza w kontekście potrzeb edukacji do pracy, czy brak twardych korzyści związanych z rynkiem pracy (staże, szkolenia etc.). Z kolei potwierdzony przyrost wiedzy o rynku pracy i zmiana aspektów postaw w związku ze wzrostem zainteresowania rynkiem pracy są pośrednim wskaźnikiem innowacyjności. Innowacyjność po stronie użytkowników była zapewniona w zakresie wsparcia i wzmocnienia warsztatu pracy przedstawicieli IPS ([1], s. 17). Wymiar formy wsparcia: Innowacyjność modelu została potwierdzona przede wszystkim poprzez ideę klubu, jako miejsca rozwoju pasji i zainteresowań powiązanego łańcucha doświadczeń, organizowanego i koordynowanego przez Liderów Aktywności Rozmaitych i Liderów Procesów Grupowych. Potwierdzona została także skuteczność wymiany doświadczeń między grupami młodzieży. W wymiarze potrzeb użytkowników pozytywne aspekty wsparcia ze strony modelu winny być wzmocnione oceną efektów długookresowych, których możliwości weryfikacji wykraczają poza formułę testowania modelu ([1], s. 18) Skuteczność Modelu Pozytywne wskaźniki skuteczności modelu wynikają z samooceny uczestników zajęć w ankietach ewaluacyjnych i diagnozie relacyjnej i prezentują się w sposób następujący: Ocena kadry dotycząca skuteczności oddziaływania modelu na grupy docelowe młodzieży (skala pkt. 0-5 wartości średnie): Kryterium skuteczności [1 - w stopniu żadnym, 5 - w stopniu dużym. Bez trudno ocenić (0)]: Wrocław Miasto Poznań Koordynat or/ka Klubu (KK) Kadra Przewodnik/czka po Rynku Pracy (PpRP) Lider/ka Procesów Grupowych (LPG) Podniesienie ich samooceny 4,1 3,5 3,8 3,7 3,9 3,8 Rozwój ich umiejętności interpersonalnych 3,7 3,5 3,6 3,4 3,8 3,6 Umiejętność rozwiązywania przez nich swoich problemów osobistych Ogółem 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 Rozwój ich pasji i zainteresowań 4,2 4,7 4,8 3,8 4,6 4,5 Umiejętność określania celów życiowych, w tym wyboru przyszłej szkoły, pracy 3,2 3,6 3,5 3,3 3,4 3,4 Podniesienie wiedzy o rynku pracy i zawodach 3,2 4,0 3,6 3,6 3,6 3,6 Chęć i motywację znalezienia/zmiany pracy 2,9 3,1 2,8 3,3 3,0 3,0 Podjęte działania w celu znalezienia/zmiany pracy (źródło: [5], s. 23) 2,7 3,4 2,6 3,8 2,9 3,0 Strona 13

14 Skuteczność pracy socjoterapeutycznej mierzona diagnozą relacyjną w układzie przed i po (średnie różnice ocen): Miasto Liczba przypadków z wartościami Wrocław Poznań Ogółem N ogółem =60 ujemnymi ogółem Nawiązywanie, podtrzymywanie i pogłębianie relacji 0,9 0,5 0,7 2/60 Konstruktywna komunikacja 0,6 0,6 0,6 2/60 Współpraca w grupie 0,3 0,8 0,6 4/60 Ja rówieśnicy razem 0,6 0,6 0,6 2/60 Przestrzeganie i nienaruszanie postawionych granic. Stosowanie się do nakazów i zakazów 0,1 0,3 0,2 3/60 Konstruktywna komunikacja 0,5 0,4 0,5 4/60 Obdarzanie zaufaniem, bycie szczerym 0,5 0,3 0,4 4/60 Ja Dorośli razem 0,4 0,4 0,4 6/60 Podejmowanie zadań 0,4 0,5 0,5 0/60 Wykonywanie zadań do końca 0,4 0,5 0,5 5/60 Planowanie i organizowanie zadań zgodnie z normami społecznymi 0,7 0,3 0,5 5/60 Ja Zadanie razem 0,5 0,4 0,5 5/60 Wykształcony obraz samego siebie, samoświadomość 0,4 0,4 0,4 2/60 Poczucie własnej wartości: samoakceptacja i adekwatna samoocena 0,8 0,3 0,5 4/60 Określenie i zhierarchizowanie wartości 0,4 0,4 0,4 4/60 Ja-Ja razem 0,5 0,3 0,4 4/60 (źródło: [4], s. 11) Analizowana w przebiegu badań ewaluacyjnych ogólna skuteczność modelu, w świetle całości diagnozy, była ograniczona poprzez następujące czynniki: zbyt krótki czas testowania modelu (szczególnie w Poznaniu) w stosunku do możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb uczestników i przetestowania wszystkich narzędzi wsparcia (w fazie edukacji do pracy), niezgodność kultur organizacyjnych sektora publicznego i NGO na poziomie partnerstwa, utrudniająca elastyczność działań na poziomie klubów przerost biurokracji, niską liczbę aktywnej młodzieży przechodzącej przez wszystkie fazy modelu względnie wysoką rotacyjność uczestnictwa, zróżnicowane względem grup wiekowych oraz oczekiwań potrzeby młodzieży, zwłaszcza z pieczy zastępczej, w odniesieniu do twardego wsparcia wejścia na rynek pracy, niewystarczającą ze względu na praktyczne problemy samodzielność organizacyjną klubów w zakresie organizacji działań, wyposażenia, zaplecza technicznego etc Potencjał modelu Ocena potencjału modelu zależna jest z jednej strony od możliwości wpisania się w potrzeby grupy docelowej uczestników i użytkowników modelu, jak również od możliwości włączenia go w nurt polityki społecznej na szczeblu powiatu (zob. Trwałość testowanych rozwiązań). Biorąc pod uwagę efekty ewaluacji, można określić istniejący potencjał rozwojowy modelu po jego korektach ([2], s. 45) jako: Strona 14

15 wysoki w zakresie przejęcia metod i narzędzi pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej, jako praktyk działań IPS w odniesieniu do poszczególnych jego części, przeciętny w zakresie włączenia modelu, jako elementu trwałej polityki instytucjonalnej (z uwagi na źródła finansowania, praktykę instytucji, problemy prawne (zob. Trwałość testowanych rozwiązań), przy ostrożnym optymizmie zasadniczej funkcji, jaką jest wsparcie działań placówek IPS ([5], s. 41). 3. Rekomendacje zmian w modelu po etapie testowania Wnioski z procesu monitoringu oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej projektu pokazują zarówno mocne, jak i słabe strony realizowanego modelu wsparcia oraz szczegółowo opisują rekomendacje zmian w poszczególnych obszarach ([1], s , [2], s ). Wskazane obszary rekomendacji dla przeprowadzenia zmian w modelu służą zasadniczo ograniczeniu jego słabych stron oraz dopasowaniu do wymagań praktycznych, a tym samym zwiększeniu jego potencjalnej skuteczności i większego prawdopodobieństwa upowszechnienia. Na podstawie analiz ewaluacyjnych rekomendowane zmiany w modelu docelowym skrótowo można ująć w sposób następujący: przegląd formuły partnerstwa likwidacja barier. Konieczne korekty w zakresie pozycji lidera partnerstwa. Rekomendowane jest wzmocnienie pozycji sektora NGO jako preferowanego lidera partnerstwa, dokładniejsze określenie ról i zadań partnerów, preferowanych metod zarządczych, komunikacji, zapewnienie spójności działań w układzie horyzontalnym: między partnerami oraz wertykalnym: partnerstwo kluby, usprawnienie działań zarządczych poprzez spłaszczenie struktury zarządczej modelu w kierunku określenia klubu jako ośrodka realizacji zadań wsparcia grup docelowych oraz aktywności partnerstwa, ograniczenie i usprawnienie reguł biurokratycznych w zakresie tworzenia aktywności, rekomendowane jest wprowadzenie puli aktywności startowych (stałych) i opcjonalnych kreowanych przez młodzież, rekomendowane jest zapewnienie minimalnego zakresu autonomii organizacyjnej i finansowej na szczeblu klubu, przeorientowanie formuły działań klubów z faz działań na wzajemnie powiązane obszary działań związane z edukacją do pracy, aktywnością i pasjami oraz likwidowaniem deficytów społecznych młodzieży, rekomendowana jest weryfikacja ról i podziału zadań kadry klubów, w tym Przewodnika po Rynku Pracy opracowanie wytycznych w zakresie podziału zadań, zarządzania kadrą klubów oraz określenie minimalnej liczby członków kadry, wzmocnienie roli koordynatora klubu względem pozostałych członków kadry, rekomendowane jest określenie zadań klubów (kadry) w budowaniu relacji z otoczeniem zewnętrznym w zakresie: zaspokajania potrzeb użytkowników i uczestników klubów, rozwijania współpracy środowiskowej rodzin młodzieży, IPS oraz sektora przedsiębiorstw, rekomendowana jest opcjonalność i dobrowolność stosowania wsparcia szkoleniowego kadry i użytkowników modelu w trybie według potrzeb, przy zachowaniu rekomendowanego poziomu minimum godzin wsparcia, Strona 15

16 rekomendowanie rozwiązań zwiększających skalę uczestnictwa młodzieży w różnych typach działań klubów, w tym w sferze edukacji do pracy, niezbędne zróżnicowanie form wsparcia młodzieży ze względu na specyfikę wieku w podziale na rekomendowane dla grupy wiekowej i lat, zwiększenie atrakcyjności oferty związanej z edukacją do pracy także poprzez twarde efekty uczestnictwa, szczególnie dla młodzieży z pieczy zastępczej, oszacowanie kosztów oraz zaproponowanie minimalizacji kosztów funkcjonowania klubów w perspektywie średniookresowej, rekomendowanie średniookresowej perspektywy działań klubów w perspektywie co najmniej 2 lat z okresowymi ewaluacjami formuły działań klubów, rekomendowane jest upublicznianie dobrych praktyk w sferze doświadczeń z bieżącej działalności klubów i pokazywania efektów prac na poziomie upowszechnienia. Załączniki do Diagnozy [1] KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Diagnoza końcowa z rekomendacjami. Wrocław 2014, [2] Ewaluacja zewnętrzna projektu KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Raport końcowy [3] I raport cząstkowy z ewaluacji. Wrocław 2014 [4] II raport cząstkowy z ewaluacji. Wrocław 2014 [5] III raport cząstkowy z ewaluacji. Wrocław 2014 KARnet15+ model współpracy trójsektorowej PODRĘCZNIK STOSOWANIA (część II Produktu Finalnego w załączeniu) Strona 16

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej Załącznik nr do dokumentacji konkursowej /wzór/ Karta oceny merytorycznej na realizację Rewitalizacji Społecznej NUMER KONKURSU TYTUŁ PROGRAMU:...... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY (imię, nazwisko)....

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

TŁO OPRACOWANIA MODELU PRACY WYCHOWAWCZEJ.

TŁO OPRACOWANIA MODELU PRACY WYCHOWAWCZEJ. Model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę TŁO OPRACOWANIA MODELU PRACY WYCHOWAWCZEJ.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Budowa koncepcji pracy szkoły Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z Dyrektorem Szkoły

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standardy organizatora pieczy zastępczej wypracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim i śląskim przy wsparciu sieci SPLOT. 1

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO 60 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU SKUTECZNY SPOSÓB WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I INNYCH GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 P Ł O C K 1 PŁOCK, maj 2008 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców Projekt innowacyjno-testujący pn. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo