Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/317/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 24 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1345 UCHWAŁA NR XLI/317/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 24 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/317/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje: 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Ciechocinek; 2) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej z gminą umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji i jego urządzeń Obiekty i urządzenia sportowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Ciechocinek udostępniane są: 1) mieszkańcom gminy, organizacjom, stowarzyszeniom i klubom sportowym, 2) podmiotom realizującym zadania własne gminy na podstawie zawartej umowy, 3) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą. 2. Korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych odbywa się w oparciu o zawartą umowę, na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Ustala się regulamin korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Sportowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tężniowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 przy ul. Kopernika 18, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się regulamin korzystania z boisk do siatkówki plażowej przy ul. Lipnowskiej 11c, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się regulamin korzystania z hali sportowej znajdującej się przy ul. Lipnowskiej 11c, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się regulamin korzystania z siłowni znajdującej się w hali sportowej przy ul. Lipnowskiej 11c, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Ustala się regulamin korzystania ze skateparku przy ul. Lipnowskiej 11c, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się regulamin korzystania ze boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lipnowskiej 11c, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się regulamin korzystania z kortów tenisowych przy ul. Staszica, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się regulamin korzystania z parku linowego przy ul. Staszica, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się regulamin korzystania ze ścianek wspinaczkowych przy ul. Staszica, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. 4. Korzystanie z kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012, boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tężniowej oraz skateparku przy ul. Lipnowskiej 11c jest nieodpłatne Korzystanie z obiektów niewymienionych w 3 jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy. 2. Opłaty w wysokości 50% stawki wnoszą: 1) uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, oraz studenci do ukończenia 25-tego roku życia, 2) osoby niepełnosprawne, 3) Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku w zakresie realizacji zadań kultury dla osób dorosłych i młodzieży, o której mowa w pkt Z opłat zwalnia się: 1) dzieci oraz uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę, uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy, 2) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą, 3) organizacje harcerskie oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę, 4) organizatorów imprez zleconych przez Gminę Miejską Ciechocinek lub organizowanych wspólnie z Gminą Miejską Ciechocinek lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Ciechocinka, 5) Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku w zakresie realizacji zadań kultury dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 1, 6) członków zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. 4. Określa się sposób ustalania opłat za korzystanie ze stadionu sportowego, boiska wielofunkcyjnego oraz boisk do siatkówki plażowej: 1) wysokość opłat określa Burmistrz Ciechocinka z uwzględnieniem pkt 2-3; 2) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat powinna uwzględniać koszty utrzymania tych urządzeń; 3) wysokość stawki za najem lub dzierżawę stadionu sportowego, boiska wielofunkcyjnego oraz boisk do siatkówki plażowej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może być ustalona w drodze przetargu. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka. 7. Umowy zawarte z gminą w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 8. Tracą moc uchwały:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz ) uchwała Nr XI/101/07 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zasad korzystania z sali sportowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z sali sportowej oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 6, poz. 62), 2) uchwała Nr XXXIV/369/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania ze stadionu sportowego, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 oraz boiska do siatkówki plażowej w Ciechocinku a także sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 126, poz.1614), 3) uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku (Dz.Urz. Woj.Kuj. Pom. z 2012, poz. 1660) 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aldona Nocna

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin stadionu przy ul. Sportowej I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Administratorem stadionu jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. II. PRZEPISY PORZĄDKOWE 1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne. 2. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator. 3. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy, organizacji i związków, w tym związków sportowych. 4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, a także transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą administratora. III. ZASADY WSTĘPU NA STADION 1. Na stadionie mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych tylko osoby uprawnione przez administratora lub organizatora imprezy masowej. 2. Zajęcia na stadionie odbywają się zgodnie z harmonogramem. 3. Przebywanie na stadionie poza godzinami jego otwarcia bądź bez zgody i wiedzy administratora jest zabronione. 4. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości. 5. Organizator imprezy masowej odpowiada za niewpuszczanie na teren stadionu lub wydalenie z terenu stadionu osoby, w stosunku do której obowiązuje zakaz wstępu na podstawie odrębnych przepisów. IV. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STADIONIE 1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do: a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa, b) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem, c) nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, d) nieumieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, e) powiadomienia właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, f) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód pracownikom OSiR. 2. Na terenie stadionu zabrania się: a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu, b) rzucania wszelkimi przedmiotami, c) śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie stadionu,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz d) zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych, e) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju, f) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, g) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, h) wchodzenia i przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, i) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, j) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, k) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, l) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, ł) wprowadzania zwierząt, m) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów, n) zaśmiecania terenu stadionu. 3. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym. 4. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych. 5. Szczegółowe zasady zachowania się osób na stadionie podczas trwania imprez masowych określają organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez. V. MIEJSCA NIEUDOSTĘPNIONE NA STADIONIE 1. Zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia służbowe), wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe, drzewa. 2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają organizatorzy imprez masowych w regulaminie imprez. VI. INNE PRZEPISY 1. Organizator imprezy ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie oraz widzów na stadionie na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wejście i korzystanie ze stadionu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tężniowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem boiska jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. 2. Korzystanie z boiska jest dozwolone wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu. 3. Boisko służy wyłącznie do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. Korzystanie z boiska następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora. 5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boisk. 6. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne. II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA 1. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji terminowej. 2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR. 3. Zastrzega się prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne. 4. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy obsłudze boiska. 5. Na boisku obowiązuje strój sportowy. 6. Osoby przebywające na boisku mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i innych pomieszczeniach obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności. 8. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się: a) korzystania z boiska bez zgody pracowników OSiR, b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nieprzeznaczonego do korzystania na boisku, c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, e) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, h) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, j) przeszkadzania w zajęciach lub grze, k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, l) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz ł) wprowadzania zwierząt, 10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR. 11. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu. 12. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR. 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obsługa obiektu może zabronić korzystania z boiska. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu zakazać korzystania z boiska. 3. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca z boiska, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z boiska związane z ryzykiem sportowym. 4. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" przy ul. Kopernika 18 I. ZASADY KORZYSTANIA 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. 2. Kompleks boisk jest czynny w następujących terminach i godzinach: 1) poniedziałek-piątek: godz. 8:00-16:00 - boiska udostępnione są przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku oraz innych placówek oświatowych z terenu gminy Ciechocinek. 2) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: a) styczeń-luty: wg osobnego harmonogramu w zależności od warunków atmosferycznych, b) marzec-kwiecień: poniedziałek-piątek , sobota-niedziela , c) maj-czerwiec: poniedziałek-piątek , sobota-niedziela , d) lipiec-sierpień: poniedziałek-niedziela e) wrzesień: poniedziałek-piątek , sobota-niedziela , f) październik-listopad: poniedziałek-piątek , sobota-niedziela , g) grudzień: wg osobnego harmonogramu w zależności od warunków atmosferycznych. 3. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w punkcie 2 ppkt 2 ustala i na bieżąco koordynuje administrator, za pośrednictwem trenerów środowiskowych, nadzorujących funkcjonowanie kompleksu i pełniących na jego terenie codzienne dyżury. 4. W święta i dni wolne od zajęć szkolnych obowiązuje odrębny, ustalany bezpośrednio przed tymi okresami, harmonogram korzystania z obiektu. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne. 6. Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych pełniący dyżur trener środowiskowy może zabronić korzystania z obiektu. 8. Osoby korzystające z kompleksu boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez trenerów środowiskowych. 9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 10. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, na boisku i innych pomieszczeniach obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności. 11. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego, na boisku wielofunkcyjnym tylko obuwie typu halowego). 12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, a zajęć pozalekcyjnych i treningów - trener, instruktor, animator sportu itp. 14. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność. 15. Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników. 16. Użytkownicy zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego trenerowi środowiskowemu. 17. Osoby korzystające z boisk ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z korzystaniem z boisk. II. PPRZEPISY PORZĄDKOWE 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się w szczególności: a) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych korkach oraz kolców, b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., c) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, i) przeszkadzania w zajęciach lub grze, j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, k) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, l) wprowadzania zwierząt, ł) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego, m) korzystania z boiska przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi. 2. Wiążące polecenia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z powyższymi zasadami podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może: a) nakazać zmianę obuwia sportowego, b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z obiektu, c) nakazać opuszczenie terenu boisk. 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag trenera środowiskowego. 4. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 2. Administrator ma prawo zażądać opuszczenia boiska przez osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Na terenie całego obiektu użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin korzystania z boisk do siatkówki plażowej przy ul. Lipnowskiej 11 C I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem boisk jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. 2. Boiska do siatkówki plażowej czynne są w okresie maj-październik: - poniedziałek-piątek w godz. od 16:00 do 21:00 lub zapadnięcia zmroku, - sobota-niedziela w godzinach otwarcia hali sportowej, - w okresie ferii letnich obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk. 3. Boiska do siatkówki plażowej służą wyłącznie do gry w siatkówkę plażową. 4. Korzystanie z boisk następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora. 5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boisk. 6. Korzystanie z boisk jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 7. Opłaty za korzystanie z boisk należy uiścić u pracowników OSiR. 8. W przypadku gdy boiska są czynne, a użytkownik nie skorzystał z niego i nie odwołał rezerwacji przynajmniej 1 dzień przed planowanym dniem korzystania z boiska, użytkownik powinien wnieść ustaloną opłatę. II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK 1. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji terminowej. 2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR. 3. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne. 4. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR. 5. Na boisku obowiązuje strój sportowy. 6. Osoby przebywające na boisku mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych hali sportowej. 7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i innych pomieszczeniach obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności. 8. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się w szczególności: a) korzystania z boisk bez zgody pracowników OSiR, b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, i) przeszkadzania w zajęciach lub grze, j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, k) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, l) wprowadzania zwierząt, ł) korzystania z boisk przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi. 10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR. 11. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu. 12. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR. 13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boisk. 3. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem użytkownika z boisk. 4. Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk. 5. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin hali sportowej przy ul.lipnowskiej 11C 1. Administratorem hali sportowej jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. 2. W godzinach od 8.00 do hala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek 3. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym. 4. Korzystanie z hali sportowej odbywa się za zgodą administratora w oparciu o harmonogram. 5. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem. 6. Z hali sportowej korzystać mogą: 1) grupy zorganizowane, 2) dzieci i uczniowie szkół pod nadzorem nauczyciela, 3) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 4) osoby prawne, instytucje, organizacje, 5) osoby fizyczne, 6) kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności. 7. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających, 8. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 1) pozostawienie odzieży zewnętrznej i obuwia w szatni, 2) założenie obuwia sportowego przeznaczonego do używania w hali czystego, niepowodującego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp., 3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali, 4) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych, 5) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu, 9. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: 1) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, 2) wnosić i używać sprzętu niesportowego, 3) korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej. 10. Osoby korzystające z hali sportowej odpowiadają za szkody powstałe w związku z korzystaniem z hali. 11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą. 13. Prowadzący zajęcia odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach. 14. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej. 15. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności. 16. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz wszelkich zachowań, które mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z hali. 17. Użytkownicy hali są zobowiązani do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych. 18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu. 19. Administrator ma prawo zażądać opuszczenia hali przez osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu. 20. Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się nakazom administratora. 21. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu wynajmu, zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych osób.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin siłowni w hali sportowej przy ul. Lipnowskiej 1. Administratorem siłowni w hali sportowej jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. 2. Siłownia otwarta jest w godzinach: - poniedziałek - piątek od 16:00 do 21:00, - sobota-niedziela w godzinach otwarcia hali sportowej. 3. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie oraz posiadanie aktualnego karnetu i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia. 4. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność. 5. Grupy szkolne i zorganizowane mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, instruktora, nauczyciela, który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie. 6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko za pozwoleniem pisemnym rodziców. 7. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 8. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku. 9. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 10. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę. 11. Każdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej przez obsługę hali sportowej. 12. Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu. 13. Administrator ma prawo zażądać opuszczenia siłowni przez osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu. 14. Osoby korzystające z siłowni ponoszą odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone w związku z korzystaniem z siłowni. 15. Kierownictwo obiektu i pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni. 16. Pracownicy OSiR mogą wydawać wiążące polecenia użytkownikom siłowni. 17. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało. 18. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni w hali sportowej ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń. 19. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych. 20. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić pracowników hali, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody poniosą osoby aktualnie ćwiczące. 21. W czasie ćwiczeń w siłowni może jednocześnie przebywać maksymalnie 10 osób.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń siłowni. 23. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 24. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin korzystania ze skateparku przy ul.lipnowskiej 11C 1. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie. 2. Korzystanie ze skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów osób niepełnoletnich. 3. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach otwarcia hali sportowej. 4. Wstęp na teren skateparku jest bezpłatny. 5. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba. 6. Osoby które nie ukończyły 18 roku życia, na terenie skateparku powinny przebywać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów bądź posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego zawierającą imię i nazwisko korzystającego oraz imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy opiekuna. 7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń. 8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca ze skateparku, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z urządzeń skateparku związane z ryzykiem sportowym. 9. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych w czasie korzystania z urządzeń skateparku odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 10. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie skateparku każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. 11. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom personelu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. 12. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom, są obowiązane opuścić obiekt. 13. Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie. 14. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 15. W trakcie trwania zawodów lub imprez na terenie skateparku za bezpieczeństwo na obiekcie odpowiada organizator. 16. Na terenie skateparku zabrania się: 1) jazdy bez pełnego zabezpieczenia, w tym: kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, 2) jazdy i przebywania na terenie skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 3) chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód, 4) korzystania ze skateparku w czasie występowania opadów atmosferycznych, 5) wprowadzania na teren skateparku psów i innych zwierząt, pojazdów (wózków, skuterów) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz ) palenia tytoniu oraz wnoszenia na teren skateparku alkoholu, środków odurzających i ich spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. 17. Korzystający ze skateparku obowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń, a w szczególności: 1) należy zbadać przeszkodę przed wykonaniem na niej ewolucji, a także upewnić się, czy przeszkoda jest wolna, 2) nie wolno skakać bez upewnienia się, że miejsce lądowania jest puste, 3) uszkodzenia przeszkód należy natychmiast sygnalizować administratorowi skateparku, 4) należy pamiętać, że korzystający ze skateparku posiadają różny poziom umiejętności, 5) osoby niekorzystające ze skateparku mogą znajdować się na jego terenie tylko w wyznaczonych miejscach (trybuny, ławki), 6) skatepark nie jest placem zabaw, 7) zabrania się jazdy na mokrych, oszronionych i zaśnieżonych urządzeniach, 8) w przypadku większej liczby użytkowników zjazd z przeszkody należy sygnalizować przez podniesienie ręki. 18. Administratorem obiektu jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nr tel

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lipnowskiej 11C I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem boiska jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. 2. Godziny pracy boiska: a) od 8.00 do boisko nieodpłatnie udostępnione jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków oraz innych placówek oświatowych na terenie gminy Ciechocinek. b) w pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym, c) sobota-niedziela: zgodnie z harmonogramem pracy hali sportowej, d) w okresie ferii zimowych i letnich obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk. 3. Boisko służy wyłącznie do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. Korzystanie z boiska następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora. 5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boisk. 6. Wysokość opłat za korzystanie z boiska określa cennik. 7. W przypadku gdy boisko jest czynne, a użytkownik nie skorzystał z niego i nie odwołał rezerwacji przynajmniej 1 dzień przed planowanym dniem korzystania z boiska, użytkownik powinien wnieść ustaloną opłatę. II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA 1. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji terminowej. 2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR. 3. Zastrzega się prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne. 4. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR. 5. Na boisku obowiązuje strój sportowy. 6. Osoby przebywające na boisku mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych hali sportowej. 7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i innych pomieszczeniach obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności. 8. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się: a) korzystania z boiska bez zgody pracowników OSiR, b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nieprzeznaczonego do korzystania na boisku,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, e) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, plastikowymi, f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, h) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, j) przeszkadzania w zajęciach lub grze, k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, l) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, ł) wprowadzania zwierząt, m) korzystania z boiska przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi. 10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR. 11. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu. 12. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR. 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obsługa obiektu może zabronić korzystania z boiska. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boiska. 3. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem użytkownika z boiska. 4. Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska. 5. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin korzystania z kortów przy ul. Staszica I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem kortów jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ciechocinku. 2. Korzystanie z kortów wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu. 3. Korty służą wyłącznie do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. 4. Korzystanie z kortów następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora, 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu złych warunków atmosferycznych, rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu itp. 6. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym (nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki, butów z kolcami) po uiszczeniu opłaty u pracownika kortów. 7. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych, ścianki tenisowej określa cennik. II. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW 1. Pierwszeństwo korzystania z kortów mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji. 2. Rezerwacji kortów można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR. 3. Użytkownik może wypożyczyć sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR. 4. Osoby przebywające na korcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 5. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiektach w szatniach i innych pomieszczeniach obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności. 6. Na kortach obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kortów zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się: a) korzystania z kortów bez zgody pracowników OSiR, b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nieprzeznaczonego do korzystania, c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, d) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni kortu, e) jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp., f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, h) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na korty, j) przeszkadzania w zajęciach lub grze, k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz l) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, ł) wprowadzania zwierząt, 8. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR. 9. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu. 10. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wejście i korzystanie z kortów jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazać korzystania z kortów. 3. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca z kortów, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z kortów związane z ryzykiem sportowym. 4. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie kortów każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie pracowników OSiR.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin parku linowego przy ul. Staszica 1. Administratorem parku linowego jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. 2. Korzystanie z parku jest dozwolone wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu. 3. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 4. Wejście do parku linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody parku linowego, należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko. 5. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 120 cm. 6. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody. 7. Na trasach parku z asekuracją własną (z uprzężami) dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z parku linowego razem z instruktorem lub inną osobą dorosłą, dzieci w wieku 6-8 lat muszą korzystać z parku linowego z ciągłym dozorem wzrokowym. 8. Korzystanie z parku linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym. 9. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w parku linowym. 10. Osoby chcące skorzystać z parku linowego muszą podpisać oświadczenie otrzymane wraz z biletem wstępu do parku linowego. 11. Wejście na przeszkody w parku linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez obsługę parku. 12. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z parku linowego. 13. Obsługa parku linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w parku. 14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obsługa może zabronić korzystania z obiektu. 15. Użytkownicy parku linowego zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym oraz przepisów przeciwpożarowych. 16. Ryzyko związane z uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca z parku linowego, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z parku linowego związane z ryzykiem sportowym.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. Regulamin korzystania ze ścianek wspinaczkowych przy ul.staszica I. POSTANOWIENIAOGÓLNE 1. Administratorem ścianek wspinaczkowych jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR. 2. Regulamin określa zasady korzystania ze ścianek wspinaczkowych. II. PRZEPISY ORGANIZACYJNE 1. Korzystanie ze ścianek jest dozwolone w godzinach otwarcia obiektu, po opłaceniu biletu wstępu lub okazaniu upoważnienia do korzystania ze ściany. 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze ściany jest: 1) zapoznanie się z regulaminem, 2) podpisanie stosownego oświadczenia, 3) zgłoszenie się do obsługi i wpisaniu na listę użytkowników ścianek, 4) zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe lub wspinaczkowe. III. PRZEPISY PORZĄDKOWE 1. Regulamin obowiązuje użytkowników ścianek oraz osoby postronne, przebywających na terenie obiektu. 2. Na ściankach samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia. 3. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą samodzielnie wspinać się za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 4. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą wspinać się pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich, osoby takie nie mogą jednak asekurować. 5. Asekurować mogą użytkownicy ścianek, którzy ukończyli 16 lat (pod warunkiem odbycia i zaliczenia szkolenia podstawowego z asekuracji górnej). 6. Każdy użytkownik ścianek, który zamierza asekurować, przed rozpoczęciem korzystania ze ścianek musi odbyć lub/i zaliczyć wstępne szkolenie z asekuracji górnej. 7. Użytkownicy ścianek, którzy nie odbyli szkolenia podstawowego, mogą się wspinać, jednak nie mogą asekurować ani wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą wiązać liny do uprzęży. 8. Za bezpieczeństwo na ściankach odpowiada obsługa ścianek. Każdy użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia obsługę ścianek o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników ścianek lub osób postronnych. 9. Obsługa ścianek ma prawo zażądać opuszczenia obiektu przez osoby niestosujące się do przepisów regulaminu (bez zwrotu poniesionych kosztów przez użytkownika ściany.) 10. Obowiązuje zakaz przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz ich spożywania na terenie obiektu. 11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 12. Na terenie obiektu nie wolno prowadzić działań akwizycyjnych. 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obsługa może zabronić korzystania z obiektu.

UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Hali widowiskowo-sportowej oraz regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Moje boisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 2649 UCHWAŁA NR XXXII/143/2013 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 5690 UCHWAŁA NR XL/307/2013 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LVII/380/10 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OK Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr OK Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca 2013 r. Zarządzenie Nr OK.0050.14.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: regulaminu porządkowego korzystania z Zespołu boisk sportowych Orlik 2012. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ /13

UCHWAŁA NR XXXVI/ /13 UCHWAŁA NR XXXVI/ /13 Projekt-druk Nr 404 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, obiektów sportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY korzystania z boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012

REGULAMIN PORZĄDKOWY korzystania z boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 REGULAMIN PORZĄDKOWY korzystania z boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 Zespół boisk sportowych ORLIK 2012 służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego, młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 40,

Bardziej szczegółowo

Moje Boisko ORLIK 2012

Moje Boisko ORLIK 2012 Moje Boisko ORLIK 2012 GODZINY OTWARCIA Kompleks sportowy jest czynny w następujących terminach: a) planowane zajęcia dla uczniów ze szkół miasta Pilzna w okresie roku szkolnego: poniedziałek piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/570/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r.

Uchwała Nr L/570/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. Uchwała Nr L/570/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: regulaminu korzystania z kompleksu boisk ''Moje boisko-orlik 2012'' przy ul. Szczuczyńskiej w Szamotułach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 726 UCHWAŁA NR XXIII/117/16 RADY GMINY LUTOMIERSK w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z przyszkolnej hali sportowej i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Mieścisko z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Mieścisko z dnia... UCHWAŁA Nr..... w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012, będących własnością Gminy Mieścisko. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 1. Hala sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mochach, ul. Szkolna 7, tel. 65 54-90-023 2. Hala sportowa otwarta jest: od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 2399 UCHWAŁA NR XLV/318/14 RADY GMINY SŁAWNO w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/153/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XXI/153/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XXI/153/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria. Na podstawie art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 3438 UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 maja 2016 r.

Poznań, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 3438 UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 3438 UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 10260 UCHWAŁA Nr 185/XVIII/12 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2378 UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2378 UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2378 UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY GMINY LUBICZ w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych położonych na terenie gminy Swarzędz. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Sadkowice Na podstawie art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie Regulamin korzystania z obiektów sportowych przy ZSPiG w Sulikowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. 2. ZSPiG należy przez to rozumieć Zespół

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu Mając na uwadze, że: 1. Gminna Hala Sportowa została wybudowana aby stworzyć dodatkową możliwość aktywnego uprawniania sportu dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XLIV/370/14 RADY GMINY W DRWINI. z dnia 27 marca 2014 roku

Kraków, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XLIV/370/14 RADY GMINY W DRWINI. z dnia 27 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XLIV/370/14 RADY GMINY W DRWINI z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 3091 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z Hali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009 UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Oława oraz określenia wzorów umów i cennika opłat Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/359/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR LI/359/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU UCHWAŁA NR LI/359/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego w Starych Pieścirogach. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 20 marca 2015 roku

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 20 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5606 UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5606 UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5606 UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej przekazanej w administrowanie Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ I KRĘGIELNI W LUBSKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ I KRĘGIELNI W LUBSKU REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ I KRĘGIELNI W LUBSKU ZARZĄDZANIE HALĄ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ WRAZ Z KRĘGIELNIĄ 1 Administratorem Gminnej Hali wraz z Kręgielnią na mocy Uchwały Nr XV/103/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY 1 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/82/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/82/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/82/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie

REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie 1 1. Hala sportowa służy do prowadzenia programowych lekcji wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia w sprawie regulaminów korzystania z kompleksów boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" stanowiących gminne obiekty użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pasłęk.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 2960 UCHWAŁA NR XXIV/277/16 RADY MIASTA KUTNO w sprawie regulaminów korzystania z przyszkolnych obiektów sportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/62/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/62/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/62/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/109/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała Nr XIX/109/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała Nr XIX/109/16 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, stadionu i boisk sportowych oraz siłowni na świeżym powietrzu, będących własnością Gminy Mieścisko. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

BOISKO TRENINGOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z FUNKCJAMI LEKKOATLETYCZNYMI REGULAMIN

BOISKO TRENINGOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z FUNKCJAMI LEKKOATLETYCZNYMI REGULAMIN Grafika : drukuj / nie drukuj ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice BOISKO TRENINGOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z FUNKCJAMI LEKKOATLETYCZNYMI REGULAMIN 1. Zarządcą obiektu sportowego jest Stadion

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ 213 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXVII/ 213 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. Uchwała Nr XXVII/ 213 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012" Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/141/2011 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/141/2011 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/141/2011 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 17 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 17 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6202 UCHWAŁA NR XVII.122.2016 RADY GMINY STROMIEC w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA z BOISK PIŁKARSKICH zlokalizowanych na stadionie sportowym przy ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą.

REGULAMIN KORZYSTANIA z BOISK PIŁKARSKICH zlokalizowanych na stadionie sportowym przy ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą. REGULAMIN KORZYSTANIA z BOISK PIŁKARSKICH zlokalizowanych na stadionie sportowym przy ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.Boiska piłkarskie zlokalizowane na stadionie sportowym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r. OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ. ( Regulamin )

REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ. ( Regulamin ) REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ ( Regulamin ) 1. Administratorem Górki Lodowej jest Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej jako: Testa lub Administrator ) Al.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 725 UCHWAŁA NR XXIII/116/16 RADY GMINY LUTOMIERSK w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych usytuowanych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 26 września 2013 r.

Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE 1 I. Hala sportowa służy do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r. Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek i opłat za korzystanie z Hali sportowo-widowiskowej w Gołuchowie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L\327\2010 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH. z dnia 17 września 2010 r.

UCHWAŁA NR L\327\2010 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH. z dnia 17 września 2010 r. UCHWAŁA NR L\327\2010 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Małomicach i Stadionu Piłkarskiego w Janowcu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO ZAJAZD NADRZECZE CENTRUM SPORTU O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO ZAJAZD NADRZECZE CENTRUM SPORTU O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ I. CZĘŚĆ OGÓLNA R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO ZAJAZD NADRZECZE CENTRUM SPORTU O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Boisko jest administrowane przez F.H. HENEX Henryk Dąbrowiecki. 2. Obiekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane Projekt z dnia 17 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ 1 Administratorem Gminnej Hali na mocy Uchwały Nr XV/103/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011 r. jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/353/2017. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/353/2017. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1720 UCHWAŁA NR V/31/15 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw w Gruszczycach i Błaszkach

Bardziej szczegółowo

RA3A MEJSIG W MOSNE. * 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

RA3A MEJSIG W MOSNE. * 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa RA3A MEJSIG W MOSNE UCHWAŁA NR LV/390/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ

REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ 1. Boisko wielofunkcyjne Politechniki Częstochowskiej jest obiektem sportowym administrowanym przez Akademickie Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia r. Projekt z dnia 1sierpnia 2014r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawiew przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie

Bardziej szczegółowo

1. Hala widowiskowo - sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie. 2. Hala sportowa otwarta jest: od poniedziałku

1. Hala widowiskowo - sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie. 2. Hala sportowa otwarta jest: od poniedziałku ZASADY KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RZEPINIE 1. Hala widowiskowo - sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie. 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/08 WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/08 WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 czerwca 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 29/08 WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych w Hucie Krzeszowskiej i Krzeszowie Górnym. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /20 14 Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr /20 14 Rady Miejskiej w Mosinie Uchwała Nr /20 14 Rady Miejskiej w Mosinie samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwała co następuje: Ustala się regulaminy określające zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych na rok 2016

UCHWAŁA NR XVII RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych na rok 2016 UCHWAŁA NR XVII.148.2016 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 176 UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY GMINY GRYBÓW. z dnia 29 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 176 UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY GMINY GRYBÓW. z dnia 29 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 176 UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W SKOŁOSZOWIE

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W SKOŁOSZOWIE REGULAMIN HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W SKOŁOSZOWIE 1 Administratorem, zarządcą i wynajmującym halę sportową jest Dyrektor Zespołu Szkół w Skołoszowie, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez Wójta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA I WYNAJMU HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W GLIWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA I WYNAJMU HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W GLIWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA I WYNAJMU HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W GLIWICACH I. Postanowienia ogólne Hala sportowa i sala gimnastyczna, zwane dalej salami sportowymi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, szatni, magazynku sportowego SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W BYDGOSZCZY

Regulamin sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, szatni, magazynku sportowego SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W BYDGOSZCZY Strona1 Regulamin sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, szatni, magazynku sportowego SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W BYDGOSZCZY Z sali gimnastycznej mogą korzystać uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LODOWISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LODOWISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Z/15/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LODOWISKA 1. Lodowisko w Świdnicy przy ul. Śląskiej 33 znajduje się pod zarządem Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. 2. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNYCH POMIESZCZEŃ SPORTOWYCH I INNYCH POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. H. SIENKIEWICZA W MYŚLISZEWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNYCH POMIESZCZEŃ SPORTOWYCH I INNYCH POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. H. SIENKIEWICZA W MYŚLISZEWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNYCH POMIESZCZEŃ SPORTOWYCH I INNYCH POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. H. SIENKIEWICZA W MYŚLISZEWICACH Na podstawie Zarządzenia Nr 104/2012 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie z dnia 2 stycznia 2017r.

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie z dnia 2 stycznia 2017r. Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie: regulaminu udostępniania Sali Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie. Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/381/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 25 maja 2017 r.

Szczecin, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/381/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 25 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz. 2503 UCHWAŁA NR XXXV/381/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych Gminy Sierakowice

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych Gminy Sierakowice Projekt do pkt 15 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych Gminy Sierakowice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6416 UCHWAŁA NR XI/136/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE. z dnia 30 października 2015 roku

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6416 UCHWAŁA NR XI/136/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE. z dnia 30 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6416 UCHWAŁA NR XI/136/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 30 października 2015 roku w sprawie nadania regulaminów porządkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALA SPORTOWA OKF GÓRA

REGULAMIN HALA SPORTOWA OKF GÓRA REGULAMIN HALA SPORTOWA OKF GÓRA 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Niniejszy regulamin obowiązuje na teranie hali sportowej i terenie na którym obiekt jest zlokalizowany. 2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 1. Hala służy do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r. Poz. 1911 UCHWAŁA NR XXII/148/12 RADY GMINY UJAZD z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zasad korzystania z gminnych obiektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU. ( Regulamin )

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU. ( Regulamin ) REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU ( Regulamin ) 1. Administratorem i Organizatorem Skateparku jest Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej jako: Testa

Bardziej szczegółowo

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r.

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r. DRUK NR UCHWAŁA NR / /2014 z dnia 2014 r. Projekt w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Rokietnica oraz upoważanienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/82/2015 RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/82/2015 RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2224 UCHWAŁA NR VI/82/2015 RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY w sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 4460 UCHWAŁA NR XX/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 4460 UCHWAŁA NR XX/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 4460 UCHWAŁA NR XX/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W GOSTYNIU. Regulamin ogólny.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W GOSTYNIU. Regulamin ogólny. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W GOSTYNIU Regulamin ogólny. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze stadionu w Gostyniu przy ul. Sportowej 1. 2. Zarządcą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 10 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z płyty boiska piłkarskiego (nawierzchnia sztuczna) przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE 1. 1. Stadion jest kompleksem boisk sportowo-rekreacyjnych ogrodzonym ogrodzeniem trwałym, położonym w Sokółce przy ul. Mariańskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Porządkowego Stadionu Miejskiego w Świeradowie- Zdroju Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU I. Zasady korzystania z Krytej Pływalni: 1. Wszystkie osoby korzystające z Krytej Pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Pływalni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stadionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Stadionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Stadionu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Stadionu") określa zasady obowiązujące na stadionie, położonym w Zabrzu przy ul. Roosevelta 81, (zwanym dalej Stadionem"),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Kompleks Sportowo Rekreacyjny ul. 3 Maja 19a 14-100 Ostróda tel.: 661 122 140 REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia r. Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia r. Regulamin Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia 01.10.2013r. Regulamin i obiektów sportowych należących do szkół, dla których Gmina Dąbrowa Chełmińska jest organem prowadzącym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z obiektów sportowych ORLIK oraz SŁONECZNY PARK

Regulamin korzystania z obiektów sportowych ORLIK oraz SŁONECZNY PARK Regulamin korzystania z obiektów sportowych ORLIK oraz SŁONECZNY PARK Rozdział I Regulamin korzystania z kompleksu ORLIK Rozdział II Regulamin korzystania z kortów tenisowych. Rozdział III Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo