mforex API dokumentacja protokołu binarnego wersja 0.9.7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mforex API dokumentacja protokołu binarnego wersja 0.9.7"

Transkrypt

1 mforex API dokumentacja protokołu binarnego wersja 0.9.7

2 WSTĘP 3 OGÓLNE 3 SERWERY 3 GODZINY HANDLU 3 FORMAT DANYCH 4 DATA I CZAS 4 OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKATÓW 4 PROTOKÓŁ 5 STRUKTURA PAKIETU 5 INFORMACJE OGÓLNE 5 MODEL ZAPYTANIE-ODPOWIEDŹ 5 MODEL STRUMIENIOWY 5 KOMUNIKATY 6 KOMUNIKATY PROTOKOŁU ZAPYTANIE-ODPOWIEDŹ 6 KOMUNIKATY PROTOKOŁU STRUMIENIOWEGO 14 TYPY WYLICZENIOWE 15 2

3 WSTĘP Ogólne Niniejszy dokument zawiera opis protokołu binarnego używanego podczas komunikacji między użytkownikiem a serwerem transakcyjnym. Dzięki mforex API użytkownicy zyskują programistyczny dostęp do danych rynkowych (zarówno bieżących, jak i historycznych), aktualnego stanu rachunku oraz systemu transakcyjnego mforex. Serwery Serwery API są dostępne pod poniższymi adresami IP: REAL: real.api.mforex.pl:5615 DEMO: demo.api.mforex.pl:5615 Komunikacja z serwerem realnym prowadzona jest przy pomocy szyfrowanego połączenia (SSLv3). Wersje SSL starsze niż v3 nie są obsługiwane. Nazwa certyfikatu, jest taka sama jak nazwa serwera API do którego loguje się użytkownik. Godziny handlu Handel walutami rozpoczyna się w niedzielę o godzinę 23:00 i trwa nieprzerwanie przez cały tydzień, aż do godziny 22:00 w piątek. Pozostałe instrumenty handlowane są w różnych godzinach, zależnie od czasu trwania sesji instrumentu bazowego i zmian czasu w poszczególnych krajach. Godziny handlu dla wszystkich instrumentów podane są w specyfikacji instrumentów. Serwer API przyjmuje połączenia niezależnie od godzin handlu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W szczególności, poza sesją możliwe jest logowanie oraz np. pobranie historycznych danych rynkowych. 3

4 FORMAT DANYCH Data i czas Data zdefiniowana jest jako liczba 100-nanosekundowych interwałów liczonych od północy pierwszego stycznia 1 roku n.e. wg kalendarza gregoriańskiego. Czas również zdefiniowany jest jako liczba 100-nanosekundowych interwałów liczonych od północy dnia poprzedniego. Ogólne zasady obsługi komunikatów W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług na użytkowników nałożony został szereg ograniczeń: Z API mogą korzystać tylko uprawnieni użytkownicy dalej zwani jako UU. Jeżeli użytkownik nie zostanie zidentyfikowany jako UU, otrzyma on pakiet z błędem przy próbie logowania. Jeżeli po ustanowieniu połączenia UU nie zaloguje się w przeciągu 5 sekund, połączenie zostanie przerwane. Jeżeli UU wyśle wiadomość, która nie będzie rozpoznana przez serwer, połączenie zostanie przerwane Każdy UU posiada ograniczą liczbę wiadomości, które może wysłać w przeciągu minuty. Po przekroczeniu limitu wiadomości użytkownik zostanie rozłączony. Każdy wysłany przez UU pakiet nie powinien przekraczać 4096 B. 4

5 PROTOKÓŁ Struktura Pakietu Każdy pakiet składa się z 8 bajtowego nagłówka 1 kodowanego w konwencji Little endian i pakietu właściwego. Długość pakietu w bajtach Identyfikator Pakietu Pakiet właściwy Tabela 1: Struktura pakietu Aby uniknąć błędów podczas serializacji/deserializacji pakietów protokół jest wersjonowany. Więcej informacji o wersjonowaniu znajduje się opisie komunikatu LoginRequestPacket. Jeżeli klient wysyłać będzie nieobsługiwane komunikaty zostanie automatycznie rozłączony. Informacje ogólne Komunikacja z serwerem przeprowadzana jest w dwóch modelach: zapytanie odpowiedź komunikacji strumieniowej Model zapytanie-odpowiedź W rzeczonym modelu komunikacja inicjowana jest przez użytkownika. Każdemu zapytaniu z sufiksem request przypisana jest odpowiedź z sufiksem response zawierająca typ wyliczeniowy APIErrorCode przechowujący kod rezultatu zapytania oraz pole typu logicznego Status informujące czy zapytanie zakończyło się sukcesem. Zarówno pakiet typu request jak i response zawiera pole RequestId które pozwala na dobranie je w pary. Wartość przechowywana w polu RequestId powinna 2 być unikatowa dla każdej pary. UWAGA: Wyjątkiem od powyższej reguły jest wiadomość LoginResponsePacket, która rezultat zapytania przechowuje jako typ wyliczeniowy LoginStatus w polu o tej samej nazwie. Model strumieniowy W tym modelu komunikacja jest inicjowana przez serwer. Komunikaty MarginLevelPacket oraz TradeUpdatePacket wysyłane są do wszystkich połączonych użytkowników, bez konieczności rejestracji. Wyjątkiem jest komunikat TickPacket, który wymaga wcześniejszej rejestracji przy użyciu komunikatu TickRegistrationRequestPacket. UWAGA: Komunikat MarginLevelPacket wysyłany jest jedynie przy zmianie Poziomu Zabezpieczenia tj. wyniku ilorazu Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) i Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego (Margin). W szczególności MarginLevelPacket nie będzie wysłany, jeżeli użytkownik nie posiada otwartych pozycji. W takim przypadku w celu otrzymania aktualnego Poziomu Zabezpieczenia należy skorzystać z protokołu zapytanie-odpowiedź i komunikatu MarginLevelRequestPacket. 1 Pierwsze 4 bajty kodują informację o długości pakietu, następne 4 przechowują identyfikator 2 powinna tj. niespełnienie tego warunku nie jest błędem, jednak powoduje, że poprawne przypisanie odpowiedzi do zapytania może być niemożliwe. 5

6 Komunikaty Komunikaty protokołu zapytanie-odpowiedź 1. LoginRequestPacket Pakiet umożliwiający zalogowanie się użytkownikowi do serwera. Pakiet ten jest jedynym dopuszczalnym komunikatem, jaki może wysłać klient po nawiązaniu połączenia. Jeżeli wersja protokołu, którym posługuje się użytkownik, nie jest obsługiwana przez serwer, to w pakiecie LoginResponsePacket w polu LoginStatus zostanie zwrócony odpowiedni komunikat. Login Int32 Login użytkownika Password String Hasło użytkownika MajorProtocolVersion Int32 Znaczący numer wersji protokołu MinorProtocolVersion Int32 Nieznaczący numer wersji protokołu 2. LoginResponsePacket Pakiet zwracający informacje o rezultacie logowania użytkownika. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie LoginRequestPacket Login Int32 Login użytkownika LoginStatus LoginStatus Kod rezultatu procesu logowania 3. LogoutRequestPacket Pakiet zawierający żądanie wylogowania użytkownika. Pakiet ten powinien być wysłany przed rozłączeniem się sesji użytkownika. Serwer po otrzymaniu pakietu w odpowiedzi zrywa połączenie bez odesłania potwierdzenia do użytkownika. 4. HeartBeatRequestPacket Pakiet utrzymujący połączenie z serwerem. Wymagane wysyłanie pakietu co 30 sekund. Jeżeli użytkownik nie wyśle komunikatu w przeciągu 60 sekund od ostatniego, połączenie zostanie zerwane natychmiast. 5. HeartBeatRsponsePacket Pakiet potwierdzający otrzymanie komunikatu HeartBeatRequestPacket. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie HeartBeatRequestPacket 6

7 6. CandleRequestPacket Pakiet umożliwiający pobranie historycznych danych rynkowych w postaci świec japońskich. FromTime Int64 Data początkowa okresu, dla którego pobierane są dane rynkowe ToTime Int64 Data końcowa okresu, dla którego pobierane są dane rynkowe Symbol String Symbol instrumentu, dla którego pobierane są dane rynkowe Period CandlePeriod Identyfikator interwału, dla którego pobierane są dane rynkowe 7. CandleResponsePacket Pakiet zwracający informacje na zapytanie zawarte w komunikacie CandleRequestPacket. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie CandleRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu FromTime Date Data początkowa okresu, dla którego pobierane są dane rynkowe ToTime Date Data końcowa okresu, dla którego pobierane są dane rynkowe Symbol String Symbol instrumentu, dla którego pobierane są dane rynkowe Candles Candle[] Tablica struktur typu Candle Period CandlePeriod Identyfikator interwału, dla którego pobierane są dane rynkowe Candle Struktura zawierająca dane o pojedynczej świecy japońskiej. Open Double Cena otwarcia Close Double Cena zamknięcia Low Double Najniższa wartość w danym okresie High Double Najwyższa wartość w danym okresie Volume Int32 Wysokość wolumenu Time Int64 Czas od którego konstruowana jest świeca japońska 8. AccountSettingsRequestPacket Pakiet reprezentujący zapytanie o ustawienia konta użytkowania. 7

8 9. AccountSettingsResponsePacket Pakiet zwracający informację o ustawieniach kona użytkownika. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie AccountSettingsRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu AccountSettings AccountSettings Struktura typu AccountSettings AccountSettings Obiekt zawierający dane o ustawieniach rachunku użytkownika. Name String Nazwa użytkownika Leverage Int32 Domyślna dźwignia na rachunku InterestRate Double Stopa procentowa od której naliczają się odsetki MarginCall Double Poziom aktywacji wezwania do dopłaty MarginStopOut Double Poziom aktywacji zlecenia stop-out MarginMode Kod sposobu obliczania Free Margin MarginMode MarginType MarginType Kod zdarzenia aktywującego Margin Call 10. InstrumentSettingsRequestPacket Pakiet reprezentujący zapytanie o ustawienia wszystkich instrumentów. 11. InstrumentSettingsResponsePacket Pakiet zwracający informację o ustawieniach wszystkich instrumentów. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie InstrumentSettingsRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu InstrumentSettings Tablica struktur typu InstrumentSettings[] InstrumentSettings 8

9 InstrumentSettings Obiekt zawierający dane o ustawieniach pojedynczego instrumentu. Name String Nazwa instrumentu Digits Int32 Liczba cyfr w rozwinięciu dziesiętnym ceny ContractSize Double Liczba jednostek instrumentu dla 1 lota ProfitCalcMode ProfitCalcMode Kod sposobu w jaki serwer oblicza wynik z transakcji na danym instrumencie MarginCalcMode MarginCalcMode Kod sposobu w jaki serwer oblicza Wymagany Depozyt Zabezpieczający dla transakcji na danym instrumencie MarginHedged Double Procent wartości nominalnej każdej z przeciwstawnych transakcji, który zablokowany zostanie na depozyt zabezpieczający. MarginDivider Double Współczynnik ilorazowy Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego SwapType SwapType Kod sposobu w jaki serwer nalicza koszt codziennego finansowania pozycji SwapLong Double Punkty swap dla pozycji długiej na danym instrumencie dla 1 lota SwapShort Double Punkty swap dla pozycji krótkiej na danym TradeMode TradeMode instrumencie dla 1 lota Kod zakresu handlu jaki jest możliwy dla danego instrumentu Currency String Waluta bazowa danego instrumentu Bid Double Aktualna cena bid Ask Double Aktualna cena ask Low High Double Double Najniższa cena z dania ostatniej aktualizacji ustawień Najwyższa cena z dania ostatniej aktualizacji ustawień Time Int64 Ostatnia aktualizacja ustawień LotMin Double Najmniejszy wolumen zlecenia LotMax Double Największy wolumen zlecenia LotStep Double Krok zmiany wielkości wolumenu zlecenia Commission Double Prowizja od transakcji walutowych CommissionType CommissionType Kod sposobu pobierania prowizji CommisstionLots CommissionLots Kod bazy do naliczania prowizji 12. MarginLevelRequestPacket Pakiet reprezentujący zapytanie o najnowsze szczegóły salda rachunku zalogowanego użytkownika. 9

10 13. MarginLevelResponsePacket Pakiet zwracający najnowsze szczegóły salda rachunku użytkownika. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie MarginLevelRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu MarginLevel MarginLevel Struktura zawierająca szczegóły salda rachunku MarginLevel Struktura zawierająca bieżące podsumowanie rachunku zalogowanego użytkownika. Login Int32 Login użytkownika Balance Double Saldo Rachunku Equity Double Saldo Rejestru Operacyjnego FreeMargin Double Wolne Środki Pieniężne LevelType Meta4MarginLevelType Dodatkowe informacje o Wymaganym Depozycie Zabezpieczającym Margin Double Wymagany Depozyt Zabezpieczający Level Double Poziom Zabezpieczenia 14. TickRegistrationRequestPacket Pakiet reprezentujący żądanie rejestracji/derejestracji na strumień kwotowań dla danego instrumentu. Pakiet rejestrujący można wysłać dowolną liczbę razy, jednak dla danego symbolu zostanie utworzony tylko jeden strumień danych. W dowolnym momencie można wyrejestrować się wysyłając pakiet z odpowiednią wartością pola RegistrationAction. Symbol String Nazwa interesującego nas instrumentu RegistrationAction RegistrationAction Kod rezultatu procesu rejestracji/derejestracji 15. TickRegistrationResponsePacket Pakiet zwracający informację o rezultacie próby rejestracji na dane tickowe. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie TickRegistrationRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu 10

11 16. TradeTransRequestPacket Pakiet reprezentujący żądanie zawarcia transakcji. TradeCommand TradeCommand Informacja o typie zlecenia TransactionType TransactionType Akcja dokonanej na zadanym zleceniu/transakcji. Price Double Cena zlecenia/transakcji StopLoss Double Poziom zlecenia obronnego Stop Loss TakeProfit Double Poziom zlecenia obronnego Take Profit Symbol String Symbol instrumentu Volume Double Wolumen transakcji w lotach Order Int32 Identyfikator transakcji Comment string Komentarz Expiration Int64 Data wygasania zlecania (tylko oczekujące) 17. TradeTransResponsePacket Pakiet zwracający informację o rezultacie zawarcia transakcji. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w TradeTransRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu Order Int32 Identyfikator transakcji TradeEc TradeErrorCode Kod błędu zawarcia transakcji 18. ClosedTradesRequestPacket Pakiet reprezentujący żądanie o kolekcję zamkniętych transakcji. DateFrom Int64 Data początkowa okresu, dla którego pobierane są zamknięte transakcje DateTo Int64 Data końcowa okresu, dla którego pobierane są transakcje 19. ClosedTradesResponsePacket Pakiet zwracający kolekcję zamkniętych transakcji. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie ClosedTradesRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu Trades TradeRecord[] Tablica zamkniętych transakcji DateFrom Int64 Data początkowa okresu, dla którego pobierane są zamknięte transakcje DateTo Int64 Data końcowa okresu, jw. 11

12 20. TradesInfoRequestPacket Pakiet reprezentujący żądanie o kolekcję otwartych transakcji oraz zleceń oczekujących. 21. TradesInfoResponsePacket Pakiet zwracający kolekcję otwartych transakcji oraz zleceń oczekujących. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie ClosedTradesRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu Trades TradeRecord[] Tablica otwartych transakcji oraz zleceń oczekujących TradeRecord Obiekt zawierający dane o transakcji. Login Int32 Login użytkownika Order Int32 Identyfikator transakcji TradeCommand TradeCommand Informacja o typie zlecenia Symbol String Symbol instrumentu Volume Double Wolumen transakcji w lotach Profit Double Wynik na transakcji Swaps Double Wynik finansowania pozycji Comission Double Wartość zapłaconej prowizji StopLoss Double Poziom zlecenia obronnego Stop Loss TakeProfit Double Poziom zlecenia obronnego Take Profit OpenPrice Double Cena otwarcia OpenTime Int64 Czas otwarcia transakcji ClosePrice Double Cena zamknięcia CloseTime Int64 Czas zamknięcia Closed Bool Czy transakcja została zamknięta Digits Int32 Liczba cyfr w rozwinięciu dziesiętnym ceny Comment String Komentarz do transakcji Expiration Int64 Data wygasania zlecania (tylko oczekujące) 22. SessionScheduleRequestPacket Pakiet reprezentujący zapytanie o godziny handlu na żądanym instrumencie. Symbol String Symbol instrumentu 12

13 23. SessionScheduleResponsePacket Pakiet zawierający informację o godzinach handlu na żądanym instrumencie. RequestId Int32 Identyfikator zawarty w pakiecie SessionScheduleRequestPacket Status Bool Informacja o sukcesie realizacji zapytania ErrorCode APIErrorCode Kod błędu DailySessions DailySession[] Tablica z obiektami opisującymi sesje w danym dniu DailySession Obiekt zawierający informację o sesjach notowań w trybie ciągłym w danym dniu 3. DayOfWeek DayOfWeek Typ wyliczeniowy kodujący dany dzień tygodnia TradingSessions TradingSession[] Tablica obiektów opisujących sesję notowań TradingSession Obiekt reprezentujący pojedynczą sesje notowań w trybie ciągłym, składający się z godziny rozpoczęcia sesji i godziny zakończenia sesji. Wszystkie godziny podane są w czasie środkowoeuropejskim (UTC+01:00 zima/utc+2 - lato). OpenTime Int64 Godzina rozpoczęcia handlu w sesji CloseTime Int64 Godzina zakończenia handlu w sesji 3 Należy pamiętać o tym, iż dla różnych instrumentów obiekt DailySession może zawierać inne sesje. 13

14 Komunikaty protokołu strumieniowego 1. TickPacket Pakiet zawierający dane o notowaniach instrumentów. Ticks Tick[] Tablica z notowaniami instrumentów Tick Symbol String Symbol instrumentu Bid Double Cena bid Ask Double Cena ask Time Int64 Data notowania Rate Obiekt zawierający dane o kursie konwersji na walutę ConversionRate depozytową ConversionRate Symbol String Symbol instrumentu DepositCurrency String Waluta depozytowa Bid Double Cena sprzedaży Ask Double Cena kupna 2. MarginLevelPacket Pakiet zawierający informację z podsumowaniem rachunku użytkownika. MarginLevel MarginLevel Struktura zawierająca bieżące podsumowanie rachunku zalogowane użytkownika 3. TradeUpdatePacket Pakiet zawierający informację o dokonanej operacji na transakcji. Trade TradeRecord Obiekt zawierający informację o aktualizowanej transakcji Action TradeAction Typ operacji wykonanej na aktualizowanej transakcji 14

15 Typy wyliczeniowe 1. AccountType Kod rodzaju rachunku, który posiada inwestor. Występowanie: AccountSettings 0 Mini 1 Standard 2 VIP 2. APIErrorCode Kod rezultatu zwracanego przez serwer w odpowiedzi na pakiet typu request. Występowanie:p akiety typu response 0 OK 1 Błąd serwera 2 Niezidentyfikowany błąd 3 Błąd transakcji 3. CandlePeriod Kod interwału z którego brane są dane tickowe używane do konstrukcji świecy japońskiej. Występowanie: CandleRequestPacket, CandleResponsePacket 1 1 minuta 5 5 minut minut minut minut (1 godzina) minut (4 godziny) minut (1 dzień) minut (1 tydzień) minut (30 dni) 4. CommissionLots Kod bazy służącej do naliczania prowizji. Występowanie: InstrumentSettings 0 Od każdego lota 1 Od każdej transakcji 15

16 5. CommissionType Kod sposobu w jaki naliczana jest prowizja. Występowanie: InstrumentSettings 0 Kwotowo 1 Jako pipsy 2 Procentowo 6. DayOfWeek Kod dni tygodnia Występowanie: DailySession 0 Niedziela 1 Poniedziałek 2 Wtorek 3 Środa 4 Czwartek 5 Piątek 6 Sobota 7. LoginStatus Kod rezultat rezultatu logowania. Nieudana autoryzacja może być spowodowana nieprawidłowym hasłem, brakiem praw dostępu do API bądź korzystaniem z nieaktualnej wersji protokołu. 0 OK 1 Nieprawidłowe hasło 2 Brak dostępu do API 3 Zła wersja protokołu 8. MarginCalcMode Kod sposobu w jaki serwer wylicza Wymagany Depozyt Zabezpieczający (Margin) dla danego instrumentu. Występowanie: InstrumentSettings 0 Forex lots*contract_size*leverage*margin_divider 1 CFD lots*contract_size*market_price*margin_divider 2 Futures lots/margin_divider 3 CFD-index lots*contract_size*market_price/margin_divider*(tick_price-tick_size) 4 CFD-leverage lots*contract_size*market_price/leverage*percentage/100 16

17 9. MarginMode Kod sposobu w jaki serwer wylicza Wolne Środki Pieniężne (Free Margin) dla zalogowanego użytkownika. Domyślnie do wyliczania Free Maregin są tylko stratne transakcje Występowanie: AccountSettings 0 DontUse Nie uwzględniaj otwartych pozycji w obliczeniach 1 UseAll Uwzględniaj zarówno zysk jak i stratę 2 UseProfit Uwzględniaj tylko zyskowne transakcje 3 UseLoss Uwzględniaj tylko stratne transakcje 10. MarginType Kod typu zdarzenia aktywującego Margin Call. Występowanie: AccountSettings 0 Percent Wyrażenie Equity / Margin * 100 spadnie poniżej pewnego poziomu 1 Currency Euity spadnie kwotowo poniżej pewnego poziomu 11. Meta4MarginLevelType Kod dodatkowej informacji o Poziomie Zabezpieczenia (Margin Level). Występowanie: MarginLevel 0 OK Poziom Zabezpieczenia powyżej 100% 1 MarginCall Poziom Zabezpieczenia znajduje się między 80% a 100% 2 StopOut Nastąpiło automatyczne zamknięcie najbardziej stratnej pozycji 12. ProfitCalcMode Kod sposobu w jaki serwer oblicza wynik na transakcji. Występowanie: InstrumentSettings 0 Forex (close_price open_price) * contract_size * lots 1 CDF (close_price open_price) * contract_size * lots 2 Futures (close_price open_price) * tick_price/tick_size * lots 13. RegistrationAction Kod stosowany do rejestrowania/wyrejestrowywania się z strumienia danych tickowych dla danego instrumentu. Występowanie: TickRegistrationRequestPacket 0 Unregister Wyrejestruj się z strumienia danych 1 Register Zarejestruj się na strumień danych 17

18 14. SwapType Kod sposobu w jaki serwer nalicza koszt codziennego finansowania pozycji Występowanie: InstrumentSettings 0 Points Koszt finansowania wyrażony jest w punktach 1 Dollars Koszt finansowania wyrażony jest w dolarach 2 Interest Koszt finansowania wyrażony jest za pomocą rocznej stopy procentowej naliczanej dziennie 3 Margin Koszt finansowania wyrażony jest w walucie, w której obliczany jest Currency Wymagany Depozyt Zabezpieczający (Margin) 15. TradeAction Kod akcji, jaka została dokonana na transakcji Występowanie: TradeUpdatePacket 0 Otwarcie 1 Modyfikacja 2 Zamknięcie 16. TradeCommand Kod informujący o typie zlecenia, które zostało złożone. Występowanie:TradeTransRequestPacket, TradeRecord 0 Buy 1 Sell 2 Buy limit 3 Sell limit 4 Buy stop 5 Sell stop 6 Balance 7 Credit 18

19 17. TradeErrorCode Kod rezultatu zwracanego przez serwer w odpowiedzi na próbę złożenie zlecenia. Występowanie: TradeTransResponsePacket 0 OK 1 OK brak operacji 2 Ogólny błąd 3 Nieprawidłowe dane 4 Techniczny problem serwera 5 Stara wersja terminala klienckiego 6 Brak połączenia 7 Brak wymaganych uprawnień 8 Zbyt częsty dostęp do serwera 9 Nieprawidłowa operacja 10 Zabezpieczenie początku sesji 64 Konto zablokowane 65 Nieprawidłowe informacje o koncie 128 Upłynął limit czasu zawarcia transakcji 129 Zlecenie posiada błędne ceny 130 Nieprawidłowe poziomy StopLoss, Take Profit 131 Nieprawidłowy wolumen zlecenia 132 Rynek zamknięty 133 Zawieranie transakcji jest obecnie wyłączone 134 Niewystarczająca ilość pieniędzy do zrealizowania transakcji 135 Cena uległa zmianie 136 Brak notowań 137 Broker jest zajęty 138 Dozwolone tylko zlecenie kupna 139 Za dużo żądań od jednego klienta 140 Transakcja zaakceptowana przez serwer i umieszczona w kolejce 141 Transakcja anulowana przez klienta 142 Odmowa modyfikacji zlecenia 143 Odmowa użycia daty ważności 144 Zbyt wiele zleceń 145 Hedge jest zabroniony 18. TradeMode Kod zakresu handlu jaki jest możliwy dla danego instrumentu. Występowanie: InstrumentSettings 0 No Brak możliwości handlu 1 Close Tylko zamykanie otwartych transakcji 2 Full Brak ograniczeń handlu 19

20 19. TransactionType Kod informujący o akcji dokonanej na zadanym zleceniu/transakcji. Występowanie: TradeTransRequestPacket 0 Złóż zlecenie 2 Zamknij otwartą transakcję 3 Zmodyfikuj zlecenie/transakcję 4 Usuń zlecenie oczekujące 20

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 3 funkcje MQL4

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 3 funkcje MQL4 Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 3 funkcje MQL4 Zmienne predefiniowane w MQL4 Język programowania MQL4 został opracowany i dostosowany do specyficznych wymagań tworzenia EA, wskaźników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID SPIS TREŚCI 1. Instalacja... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie do systemu... 3 2. Nawigacja... 5 2.1 Menu... 5 2.1.1 Rachunki...5 2.1.2 Notowania...6

Bardziej szczegółowo

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie?

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie? Jesteś tu: Bossa.pl Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? W normalnych warunkach rynkowych nie ma limitu odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej (wyjątek

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM

mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Bardziej szczegółowo

str.1 Informacje ogólne

str.1 Informacje ogólne Informacje ogólne GO4X Mobile to oparta na technologii HTML5 platforma dostępna na większość smartfonów, w tym na urządzenia iphone i system Android. Dostęp do niej uzyskuje się poprzez odwiedzenie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD 1. Wstęp Oferta STP NDD skierowana jest do tych Klientów, którzy pragną wykorzystać dodatkowe możliwości wynikające z dostępu do rynku międzybankowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie... 4 1.3 Zakładanie demo...

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System Android 1/26 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 6 3.1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex Android

Instrukcja użytkownika mforex Android Instrukcja użytkownika mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urzadzeń mobilnych z systemem Android TM Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Android TM

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Obsługa platformy xstation

Obsługa platformy xstation Obsługa platformy xstation Logowanie do platformy Logowanie do platformy Najważniejsze funkcje xstation Dostęp do rachunku z dowolnego miejsca Wykonywanie zleceń za pomocą jednego kliknięcia Handel bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran główny 5 Dodawanie instrumentów i wykresów 6 Składanie zleceń w panelu One Click 7 Zlecenia oczekujące 8 Zarządzanie pozycją 9,10 Historia transakcji

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Tutorial LMAX Exchange Mobile

Tutorial LMAX Exchange Mobile Tutorial LMAX Exchange Mobile Niniejsza instrukcja jest własnością OnTrade Sp. z o.o.. Kopiowanie oraz modyfikowanie niniejszego pliku bez zgody autora jest zabronione. Spis treści 1. O LMAX Exchange i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy xtab

Podręcznik do platformy xtab Podręcznik do platformy xtab Wstęp 1. Wstęp XTB oferuje bezpłatne oprogramowanie do zainstalowania na tabletach, co daje możliwość pełnej kontroli nad rachunkiem niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/15 00-469, Warszawa Phone: +48 222755570 Email: infopl@saxobank.pl www.saxobank.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym jest Rynek Finansowy? Najprościej jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentami

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS WERSJA 0.1 DATA PUBLIKACJI : 01.03.2014 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie 1 Dostęp do usługi notowania online 2 Opis struktur danych 3 Kody błędów 5 Historia wersji

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/15 00-469, Warszawa Phone: +48 222755570 Email: infopl@saxobank.pl www.saxobank.pl JAK OBRACAĆ AKCJAMI

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna MetaTrader

Platforma Transakcyjna MetaTrader Platforma Transakcyjna MetaTrader Platforma MetaTrader Kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu na rynku walutowym, surowców, towarów, indeksów giełdowych, kontraktów equity CFD

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

One Click Trader Pro

One Click Trader Pro One Click Trader Pro Wprowadzenie Przed zainstalowaniem i użyciem One Click Trader Pro (dalej zwanym OCT) na koncie rzeczywistym należy zapoznać się z poniższymi punktami : 1 inwestycja na rynku FOREX

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI 3 3. BEZPIECZEŃSTWO ZLECEŃ 6 4. PROCEDURA AKTYWACJI 10 5. LOGI SYSTEMOWE 10 6. DALSZE INFORMACJE 11

1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI 3 3. BEZPIECZEŃSTWO ZLECEŃ 6 4. PROCEDURA AKTYWACJI 10 5. LOGI SYSTEMOWE 10 6. DALSZE INFORMACJE 11 1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI 3 2.1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 3 2.2. MAKSYMALNY CZAS BRAKU AKTYWNOŚCI W SYSTEMIE 4 2.3. SZYFROWANIE SESJI INTERNETOWEJ 5 2.4. CERTYFIKAT INTERNETOWY 5 3.

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers dostępne od września 2008r. Notowania bezpośrednio po zalogowaniu W zakładce Notowania dodano opcję umoŝliwiającą automatyczne otwarcie okienka notowań dla wybranego koszyka, bezpośrednio po zalogowaniu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MT4 web access

Podręcznik do platformy MT4 web access Podręcznik do platformy MT4 web access Wstęp 1. Wstęp MT4 web access jest internetową platformą transakcyjną, która oferuje zaawansowane narzędzia do analizy wykresów oraz dane finansowe w czasie rzeczywistym.

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE... 2 2. INSTRUMENTY POCHODNE... 14 3. INNE... 16 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ... 18 5. ZLECENIE ZAAWANSOWANE... 22 6. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1 Dokumentacja bossaapi - FIXML Protokół Financial Information exchange (FIX) jest otwartym standardem komunikatów stworzonym w celu ułatwienia elektronicznej wymiany danych dotyczących handlu papierami

Bardziej szczegółowo

1. Obsługa uczestnictwa

1. Obsługa uczestnictwa 1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders)

Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders) Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders) Non-FIFO i zlecenia powiązane (attached orderd) Funkcjonalność Non-FIFO (FIFO first in, first out; pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi) pozwoli

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy. Ogólny opis istoty kontraktów na różnice kursowe na rynku OTC oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w takie kontrakty INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo