3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok Gliwice tel fax WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Nazwa(y) Adres(y) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 3) cena mojej (naszej) oferty za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:...pln brutto (słownie:... PLN brutto) w tym cena za realizację poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wynosi: a) Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych (cuw) wraz z wdrożeniem (zgodnie z rozdziałem 2 OPZ wraz z wdrożeniem), wynosi: Kwota brutto PLN (słownie:...pln)

2 b) infrastruktura aktywna oraz oprogramowanie (zgodnie z rozdziałem 3 OPZ wraz z wdrożeniem) wynosi: Kwota brutto PLN (słownie:...pln) c) Oprogramowanie - portalu e-usług publicznych (zgodnie z rozdziałem 4 OPZ wraz z wdrożeniem) wynosi: Kwota brutto PLN (słownie:...pln) 4) W ramach kryterium oceny ofert Gwarancja okres gwarancji, oferujemy 1 miesięczny okres gwarancji, 5) oferuję(emy) realizację poszczególnych części zamówienia następujących terminach: a) Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych (cuw) wraz z wdrożeniem (zgodnie z rozdziałem 2 OPZ wraz z wdrożeniem) w terminie: 120 dni od daty podpisania umowy; b) infrastruktura aktywna oraz oprogramowanie (zgodnie z rozdziałem 3 OPZ wraz z wdrożeniem) w terminie: 90 dni od daty podpisania umowy; c) Oprogramowanie - portalu e-usług publicznych (zgodnie z rozdziałem 4 OPZ wraz z wdrożeniem) w terminie: 200 dni od daty podpisania umowy; 6) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę o treści zgodnej z projektem stanowiącym Część II SIWZ w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 8) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia3, 9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszej Części zamówienia, 10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 3 : Nie zastrzegam (y) informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Od Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) do 1 Uzupełnia Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ dotyczącymi kryterium oceny ofert Gwarancja okres gwarancji. Wpisanie okresu krótszego od 12 miesięcy lub pozostawienie pustego miejsca, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3 11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 2 :... (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 5. PODPIS(Y): L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data 2. 2 Niepotrzebne skreślić

4 ZAŁĄCZNIK NR 1A NAZWA ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR 1A - WZÓR FORMULARZA TECHNICZNO-CENOWEGO ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok Gliwice tel fax WYKONAWCA: L.p. Nazwa(y) Adres(y) Nazwa Zadania Dane techniczne oferowanych dostaw i usług Ilość Cena jedn netto Wartość netto VAT Cena jedn brutto Wartość brutto Kategoria Inwestycyjna Producent Parametry techniczne (nazwa, model i wersja sprzętu i/lub oprogramowania) wg. specyfikacji Zadanie Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych (cuw) (rozdział 2 OPZ) sztuk/kpl. Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji pomieszczeń serwerowni, wszystkich branż. nie dotyczy wg. OPZ System zasilania wraz z systemem modułowym awaryjnego podtrzymania napięcia UPS - (UPS na moc obu pięter kw (N+1) i baterią akumulatorów dla mocy 125kW) 1kpl. System instalacji elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniego zasilania dla przedmiotowej infrastruktury CUW, nie dotyczy 1kpl. Dostawa i instalacja szaf serwerowych - Szafy 42U 600x1000 wraz z wyposażeniem 8 Wykonanie okablowania strukturalnego serwerowni nie dotyczy 1kpl. Dostawa, rozbudowa i uruchomienie systemu klimatyzacji 1 kpl. Wykonanie instalacji słaboprądowych nie dotyczy 1 kpl. Wdrożenie w tym inne prace wg. OPZ w zakresie Infrastruktury sprzętowej Centrum Usług Wspólnych (cuw) (rozdział 2 OPZ) nie dotyczy wg. OPZ Zadanie 2. Infrastruktura aktywna oraz oprogramowanie (cuw) (rozdział 3 OPZ) sztuk Infrastruktura blade 2 Serwery typu blade 22 Serwer typu RACK (mały) 2 Oprogramowanie wirtualizacyjne dla serwerów typu RACK (mały) 1 kpl. Serwer typu RACK (duży) 2 Listwy zasilające do szaf serwerowych 4 Macierz produkcyjna 1

5 ZAŁĄCZNIK NR 1A Macierz kopii zapasowych 1 Biblioteka taśmowa 1 Przełączniki SAN 2 Przełączniki LAN typu Top-of-Rack typ 1 2 Przełączniki LAN typu Top-of-Rack typ 2 2 Router Wirtualny oprogramowanie 2 Router Sprzętowy 2 Infrastruktura programowa na potrzeby tworzenia kopi zapasowych (backup) 1 kpl. Wdrożenie w tym inne prace wg. OPZ w zakresie Infrastruktury sprzętowej Centrum Usług Wspólnych (cuw) (rozdział 3 OPZ) nie dotyczy wg. OPZ Zadanie 3. Oprogramowanie - portal e-usług publicznych kpl. su Zakup wartości niematerialnych i prawnych dla infrastruktury Centrum Usług Wspólnych (cuw) nie dotyczy wg. OPZ Wdrożenie w tym inne prace wg. OPZ w zakresie Oprogramowania - portalu e-usług publicznych Centrum Usług Wspólnych (cuw) (rozdział 4 OPZ) PODPIS(Y): L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby(osób) nie dotyczy wg. OPZ su Suma Zadania - 3. Cena ofe Podpis(y) osoby(osób) podpisania niniejszej

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa zamówienia: ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok Gliwice tel fax WYKONAWCA: L.p. Nazwa(y) Adres(y) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) a także na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U nr 0 poz. 231): spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie; 4. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 5. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; PODPIS(Y): L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby(osób) Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data

7 ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP Nazwa zamówienia: ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok Gliwice tel fax WYKONAWCA: L.p. Nazwa(y) Adres(y) Oświadczam (my), że nie podlegam(my) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: gdyż nie zachodzą w stosunku do nas (mnie) przesłanki określone w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. w brzmieniu: Art. 24. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1).. 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. PODPIS(Y): L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby(osób) Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data

9 ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 1 USTAWY PZP Nazwa zamówienia: ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok Gliwice tel fax WYKONAWCA: L.p. Nazwa(y) Adres(y) Oświadczam (my), że nie podlegam(my) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: gdyż nie zachodzą w stosunku do nas (mnie) przesłanki określone w art. 24 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. w brzmieniu: Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i PODPIS(Y): L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby(osób) Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data

10 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 pkt 5 USTAWY PZP Nazwa zamówienia: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok Gliwice tel fax WYKONAWCA: L.p. Nazwa(y) Adres(y) Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy) 3 do grupy kapitałowej 4, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy. 3 niepotrzebne skreślić 4 Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy: grupa kapitałowa rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę- zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; u.o.k.k ), 2. przedsiębiorca rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 3. przejecie kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

11 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy) 5 : Lp. Lista podmiotów PODPIS(Y): L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby(osób) Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 5 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

12 ZAŁĄCZNIK NR 6 WZÓR WYKAZU WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, GŁÓWNYCH DOSTAW LUB USŁUG, W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE, WRAZ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I PODMIOTÓW, NA RZECZ KTÓRYCH DOSTAWY LUB USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOWODÓW, CZY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE Nazwa zamówienia: ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok Gliwice tel fax WYKONAWCA: L.p. Nazwa(y) Adres(y) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Wykonaliśmy następujące dostawy/usługi: Przedmiot wykonanej usługi (nazwa, opis potwierdzający doświadczenie) Data wykonania usługi lub okres realizacji (dd/mm/rrrr) Wartość zamówienia (brutto) Nazwa Zamawiającego, dla którego wykonano usługę Adres, telefony Nr załączonej referencji lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia PODPIS(Y): L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Wykonawc y (ów) Miejscowość i data

13 ZAŁĄCZNIK NR 7 WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI Nazwa zamówienia: ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok Gliwice tel fax WYKONAWCA: L.p. Nazwa(y) Adres(y) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Niniejsze zamówienie będą wykonywać następujące osoby: Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do Spełnia wymagania L.p. Rola Wymagania Liczba osób TAK lub NIE 1 Kierownik Zespołu Wykonawcy 2 Ekspert ds. jakości posiada wykształcenie wyższe; 2. posiada certyfikat z metodyki zarządzania projektami: PRINCE 2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub IPMA poziom D lub równoważny; 3. zarządzał co najmniej 4 projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma o wartości co najmniej 10 mln zł brutto każdy; 4. w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej jednym zakończonym projekcie polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, o czasie trwania projektu nie krótszym niż 6 miesięcy i budżecie projektu nie mniejszym niż 3 mln zł brutto. posiada wykształcenie wyższe; 2. posiada certyfikat ITIL Expert lub równoważny; 3. w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej 3 zakończonych projektach informatycznych w roli eksperta ds. jakości lub równoważnej, w tym w co najmniej jednym projekcie dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.)

14 o budżecie nie mniejszym niż 3 mln zł brutto; posiada wykształcenie wyższe; 2. w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w 3 Analityk ds. bezpiecze co najmniej 2 zakończonych projektach jako analityk ds. bezpieczeństwa lub w roli równoważnej; 3. posiada certyfikat CISA Certified Information Systems Auditor lub równoważny. posiada wykształcenie wyższe; 2. w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w realizacji co najmniej 1 zakończonego projektu, w którym odpowiadał za projektowanie (tworzenie) architektury systemów informatycznych,; 3. w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w realizacji co najmniej 3 projektów w których posługiwał się językiem UML oraz BPML/BPMN; 4 4. Główny architekt w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej 1 zakończonym projekcie trwającym nie krócej niż 6 miesięcy, w którym odpowiadał za projektowanie architektury - Enterprise Architecture (EA) w tym: systemów zorientowanych na usługi (SOA) oraz systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej wydajności, niezawodności i wykorzystujących bazy danych, 5. w ciągu ostatnich 5 lat był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury systemu IT w co najmniej 2 projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, przy czym wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie mniejsza niż 3 mln zł brutto. w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej 3 zakończonych projektach w roli analityka, głównego analityka lub równoważnej, w tym w co najmniej jednym projekcie trwającym nie której niż 6 miesięcy; 2. w ciągu ostatnich 5 lat modelował procesy biznesowe, w co najmniej 2 projektach, obejmujących modelowanie procesów biznesowych 5 Główny analityk systemowy (modelowanie dotyczyło m.in. 6 Ekspert ds. baz danych istniejących, wdrożonych procesów), o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 2,5 mln zł brutto; 3. w ciągu ostatnich 5 lat opracowywał model danych wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami, model funkcjonalny całego systemu w co najmniej 1 zakończonym projekcie o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto; posiada wykształcenie wyższe informatyczne; 2. posiada znajomość języka SQL; 3. w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej 1 zakończonym projekcie obejmującym swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, w których był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT; wartość projektu była nie mniejsza niż 3 mln zł brutto.

15 7 8 9 Ekspert ds. sieci i infrastruktury teleinformatycznej Ekspert ds. wdrożeń utrzymania posiada wyższe wykształcenie; 2. w ciągu ostatnich 3 lat zaprojektował sieć i infrastrukturę teleinformatyczną w co najmniej 2 podmiotach; 3. w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 1 zakończonym projekcie obejmującym swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury systemu IT w zakresie sieci oraz infrastruktury teleinformatycznej; wartość projektu była nie mniejsza niż 3 mln złotych brutto. posiada wykształcenie wyższe; 2. uczestniczył w co najmniej 3 zakończonych projektach, w których odpowiadał za wdrażanie lub nadzór nad wdrożeniem systemów informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów przekraczała 5 mln zł brutto; 3. uczestniczył w roli specjalisty/eksperta ds. wdrożeń i utrzymania lub równoważnej w realizacji co najmniej 2 projektów, w których odpowiadał za projektowanie i wdrażanie systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); wartość projektów była nie mniejsza niż 1 mln zł brutto; 4. posiada techniczny certyfikatu producenta oferowanych pamięci masowych na najwyższym poziomie w grupie rozwiązań dotyczących pamięci masowych danego producenta; 5. posiada techniczny certyfikatu producenta oferowanych serwerów; 6. posiada techniczny certyfikatu producenta oferowanego systemu backupu. posiada wyższe wykształcenie informatyczne, 2. posiada minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w branży związanej z informatyzacją; 3. uczestniczył w roli specjalisty/eksperta Specjalista ds. integracji ds. integracji lub równoważnej w systemów informatycznych realizacji co najmniej 1 projektu, w którym odpowiadał za obszar integracji np. systemów dziedzinowych z platformami centralnymi np. e-puap połączonych z e-usługami w ramach administracji publicznej. *Informacje w zakresie certyfikatów: a. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego; b. Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). PODPIS(Y):

16 L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby(osób) Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

5.1 SIWZ PO ZMIANACH

5.1 SIWZ PO ZMIANACH 51 SIWZ PO ZMIANACH 1 I Informacje wstępne INFORMACJE OGÓLNE 1 Zamawiający: a) Zamawiającym jest: Politechnika Śląska ul Akademicka 2A 44 100 Gliwice NIP: 631-020-07-36 VAT UE PL: PL 631-020-07-36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo