Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty euro netto Olsztyn, Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji oraz prototypu dla systemu informatycznego CRM opartego o model SaaS, w ramach Projektu "W przygotowaniu do wdrożeń innowacji- wsparcie szkoleniowe i doradcze lokatorów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego", nr POKL /13, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. A: Uwagi wstępne I. Zamawiający: Lider Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego ul. Artyleryjska 3F, Olsztyn II. Wspólny słownik Zamówień (CPV): Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia III. Informacje o projekcie Projekt "W przygotowaniu do wdrożeń innowacji- wsparcie szkoleniowe i doradcze lokatorów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, realizowany jest w okresie od r. do r. Grupą docelową projektu są konkretne przedsiębiorstwa- lokatorzy Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego (6 firm). Dla każdej firmy zostało określone przedsięwzięcie innowacyjne, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorstwa. W celu wypracowania oraz późniejszego wdrożenia tych przedsięwzięć, niezbędne jest przeszkolenie pracowników w specjalistycznych dziedzinach. Dodatkowo w celu wypracowania kompletnej dokumentacji wdrożeniowej, niezbędne jest specjalistyczne doradztwo pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Dla każdego przedsiębiorstwa zostanie 1

2 wyznaczony pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny. Zostanie w ten sposób stworzonych 6 zespołów (1/przedsiębiorstwo), w skład których wchodzić będzie w/w pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny oraz pracownicy firmy zaangażowani w wypracowanie przedsięwzięcia innowacyjnego. B: Dane szczegółowe IV. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie będzie polegało na stworzeniu dokumentacji oraz implementacji głównych funkcjonalności systemu informatycznego CRM opartego o model SaaS, którego głównym celem będzie zarządzanie projektami oraz gromadzenie informacji na temat projektów. W trakcie trwania zamówienia wykonawca udostępni zamawiającemu dostęp do repozytorium Zakres pracy: a) Stworzenie dokumentacji w języku UML obejmującej diagram przypadków użycia, uszczegółowienie poszczególnych przypadków, diagram klas, schemat bazy danych dla prototypu systemu b) Implementacja funkcjonalności w formie restowego API z użyciem języka php wraz z Frameworkiem Laravel (co najmniej wersja 5), bądź innego, uzgodnionego z zamawiającym (back end) z wykorzystaniem systemu zarządzania bazami danych PostgreSQL c) Wykonanie makiety front end opartej o Bootstrap d) pokrycie kodu testami jednostkowymi e) raportowanie postępów prac Produkt końcowy: a) dokumentacja systemu b) prototyp systemu, implementujący wszystkie funkcjonalności Dokumentacja, kody źródłowe systemu oraz instrukcja instalacji powinny być dostarczone w formie elektronicznej na płytach CD oraz odebrane i zaakceptowane przez zamawiającego. Dokumenty powinny być dostarczone w plikach pozwalających na łatwe odczytanie oraz drukowanie dokumentów (np. PDF, docx). VI. Warunki udziałów w zamówieniu 1. Do wykonania zlecenia Zamawiający poszukuje Wykonawcy/ Wykonawców spełniających wymagania: a) posiadanie w zespole specjalistów z certyfikatami: Prince 2, OMG BPMN, OMG UML, ISTQB b) realizacja co najmniej trzech internetowych systemów dedykowanych na kwotę powyżej zł c) gotowość do spotkań co najmniej 2 razy w tygodniu w siedzibie firmy zamawiającego 2

3 d) doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych w notacji UML (co najmniej 5 lat) Spełnianie W/wymienionych warunków powinno zostać udokumentowane z załączonych do oferty życiorysach zawodowych/ referencjach/ rekomendacjach. Zamówienie musi zostać zrealizowane do r. 2. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy są w stanie przeznaczyć co najmniej jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, tj. spełniającą łącznie wszystkie kryteria wskazane w punkcie powyżej. 3. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: a) Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; -pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności; c) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; d) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia. VII. Oświadczenia (załączniki do oferty) jakie powinni dostarczać wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków (skan drogą mailową oraz wersje papierowe osobiście lub pocztą) 1. Dla potwierdzenia spełnienia w/wymienionych kryteriów Wykonawca oświadczy, że: a) posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane przez Zamawiającego (zał. nr 3), 3

4 b) między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe (zał. nr 2). 2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. 3. Zamawiający dopuszcza składanie oferty wspólnej przez Wykonawców. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcę do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. VIII. Kryteria wyboru ofert Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 1. cena brutto waga maksymalnie 60%; W kryterium "cena oferty brutto" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: najniższa całkowita cena oferty brutto Liczba punktów = *100*50% całkowita cena oferty ocenianej brutto Określenie "cena" należy rozumieć jako koszt całkowity wszystkich składowych zapytania ofertowego. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 pkt. 2. W kryterium doświadczenie, oferta zostanie oceniona wg następującej zasady: a) 4 pkt za każdy stworzony system dedykowany z budżetem powyżej zł w ostatnich 5 latach (max 30 punktów) Za niniejsze kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt. Ocena na podstawie CV oraz załączników w postaci odpowiednich certyfikatów, zaświadczeń lub dyplomów osób wykonujących zamówienie. 3. W kryterium jakość a) 4 pkt za każdy certyfikat poświadczający wymagane umiejętności (wskazane w pkt. VI.1 a) niniejszego zamówienia) Za niniejsze kryterium można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Ocena na podstawie CV oraz załączników w postaci odpowiednich certyfikatów, zaświadczeń lub dyplomów osób wykonujących zamówienie. IX. Opis przygotowania oferty. 4

5 1. Ofertę należy składać na formularzu (zał. nr 1) wraz z załącznikami, o których mowa w pkt VII. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą, czytelną techniką. Oferta powinna być ponumerowana i zaparafowana na każdej stronie przez osobę upoważnioną (za wyjątkiem ostatniej strony, gdzie osoba ta podpisze ofertę). Drogą mailową powinny być przesłane skany wymienionych dokumentów. 2. Ofertę należy przesłać na adres i jednocześnie oryginały lub kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) złożyć w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem: Oferta Projekt "W przygotowaniu do wdrożeń innowacji- wsparcie szkoleniowe i doradcze lokatorów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego" nr sprawy WSIiZ/PWI/09/ Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Rektoracie Uczelni, w godz lub przesyłką pocztową na adres Zamawiającego (WSIiZ, ul. Artyleryjska 3f, Olsztyn). 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy 1. Dla potwierdzenia spełnienia wymagań zawartych w ofercie, Wykonawca dostarczy: a) potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez Zamawiającego, w postaci życiorysu zawodowego (CV), w formie papierowej (każda strona parafowana). XI. Termin składania ofert Termin składania ofert upływa dnia roku, o godz. 16:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zniszczone komisyjnie, bez otwierania. Decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Biura Projektu. XII. Sposób oceny ofert 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 2. Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych oraz uzupełnienie braków w złożonej przez Wykonawcę dokumentacji. O zaistnieniu takiej konieczności, Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie kontaktując się telefonicznie lub mailowo z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu w sprawie oferty. W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin na poprawienie błędów lub uzupełnienie braków. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. 5

6 3. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, niemożliwa do uzupełnienia w trybie wskazanym w pkt 2. powyżej, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. 4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania. 5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 6. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu poniższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 7. Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali oraz liczbie punktów ofert, które wygrały. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie ogłoszona na stronie 8. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny, nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności: - ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania, - w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. 9. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłana do trzech potencjalnych Wykonawców. 10. W przypadku zmiany treści zapytania zostanie odpowiednio wydłużony termin do składania lub uzupełniania ofert. XIII. Osoby właściwe do kontaktu Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Katarzyna Dzięcioł - Biełowieżec e- mail: tel

7 Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY.. (miejscowość, data) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr z dnia.. w ramach realizacji projektu "W przygotowaniu do wdrożeń innowacji- wsparcie szkoleniowe i doradcze lokatorów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego", nr POKL /13- składam ofertę na w/w zapytanie ofertowe. ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego ul. Artyleryjska 3F, Olsztyn tel DANE OFERENTA: Imię i nazwisko/nazwa:... Adres: Tel.:.. Faks: CENA : proponowana cena za przygotowanie dokumentacji zgodnie z zamówieniem (brutto):.. Słownie:.. ZAŁĄCZNIKI: - Wykaz kwalifikacji i doświadczenia w postaci życiorysu zawodowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (zał. 2) - Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganych przez Zamawiającego (data i podpis Wykonawcy) 7

8 Załącznik nr 2. (miejscowość, data) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oświadczam, że nie zachodzą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;.. Podpis Wykonawcy 8

9 Załącznik nr 3. (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr z dnia.. w ramach realizacji projektu "W przygotowaniu do wdrożeń innowacji- wsparcie szkoleniowe i doradcze lokatorów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego", nr POKL /13, oświadczam, iż posiadam kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane przez Zamawiającego... (podpis Wykonawcy) 9

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo