OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału w przetargu niepublicznym, prowadzonym w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem oraz do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: Budowę Portalu Korporacyjnego w GK PSE II. Tryb zamówienia Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. Postepowanie, oznaczone jest numerem BP/8/2015/KK Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Zamawiający oceni Wnioski i zaprosi Wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, do negocjacji, a następnie zaprosi ich do składania ofert przekazując im Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ). Zamawiający zaprosi do negocjacji 5 (pięciu) Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia tych warunków. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Celem negocjacji będzie doprecyzowanie i uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy, w wyniku odbytych spotkań z zaproszonymi Wykonawcami. Przewidywany zakres spotkań negocjacyjnych: 1) Prezentacja i omówienie Wstępnej koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia, złożonej przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Przeprowadzenie na żywo prezentacji oferowanego rozwiązania w zakresie funkcjonalności dostępnych w wersji standardowej. Zakres prezentacji zostanie określony w zaproszeniu na negocjacje. 3) Omówienie wymagań funkcjonalnych Zamawiającego. 4) Omówienie projektu umowy. Czas trwania spotkania maksymalnie 4 godziny. III. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie Portalu Korporacyjnego dla GK PSE. 2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje wdrożenia: a) Nowego serwisu intranetowego wraz z funkcjonalnościami: 1

2 i) samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej (portal samoobsługowy), ii) opcjonalnego prowadzenia szkoleń metodą e-learning. b) Nowego serwisu internetowego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wstępnej wersji Opisu Przedmiotu Zamówienia Budowa Portalu Korporacyjnego w GK PSE. 4) Zamawiający przewiduje prawo opcji. Szczegółowy opis opcji opisany jest we wstępnej wersji Opisu Przedmiotu Zamówienia. 5) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na System. Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od wejścia w życie umowy. V. Opis warunków udziału w postępowaniu 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art ust. 1 Regulaminu. 2) Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wdrożył: i) co najmniej 2 serwisy intranetowe (w tym co najmniej jeden w firmie zatrudniającej minimum 2000 pracowników). Wdrożenia te obejmowały co najmniej doradztwo związane z przygotowaniem serwisu intranetowego w tym: analizę istniejących zasobów informacyjnych Zamawiającego analizę potrzeb i wymagań Zamawiającego, opracowanie architektury treści serwisu i projektów funkcjonalnych wykonanie projektu interfejsu graficznego i wdrożenia serwisu intranetowego wykonanie i dostarczenie systemu zarządzania treścią stron. Ww. serwisy intranetowe są używane produkcyjnie na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. ii) co najmniej 2 serwisy internetowe, w firmach zatrudniających minimum 2000 pracowników, które obejmowały co najmniej doradztwo związane z przygotowaniem serwisu internetowego w tym: analizę istniejących zasobów informacyjnych Zamawiającego, 2

3 analizę potrzeb i wymagań Zamawiającego, opracowanie architektury treści serwisu i projektów funkcjonalnych wykonanie projektu interfejsu graficznego i wdrożenia serwisu internetowego wykonanie i dostarczenie systemu zarządzania treścią stron. Ww. serwisy intranetowe są używane produkcyjnie na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. iii) co najmniej 2 systemy samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej, w firmach zatrudniających minimum 500 pracowników, które obejmowały integrację z systemem klasy ERP wspierającym zarządzanie w zakresie kadr i płac. Wdrożenia te spełniały wymagania formalne dla systemów informatycznych służących do przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych. Ww. systemy obsługi pracowniczej i menedżerskiej są używane produkcyjnie na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. iv) co najmniej 2 systemy prowadzenia szkoleń metodą e-learning, każdy obsługujący co najmniej 500 użytkowników; które obejmowały kompleksową usługę wdrożenia, w tym opracowanie i uruchomienie szkolenia Ww. systemy prowadzenia szkoleń metodą e-learning są używane produkcyjnie na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przez wdrożenie ww. systemów i serwisów należy rozumieć analizę wymagań, projektowanie, dostarczenie oprogramowania, konfigurację, uruchomienie, zakończone przekazaniem systemu do użytkowania. b) Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac i realizację zadań po stronie Wykonawcy oraz komunikację z Zamawiającym (Zespół realizacyjny), w tym co najmniej: i) 1 osobą, która pełniła rolę kierownika projektu, w projektach wdrożeniowych o parametrach wymienionych w ppkt a) lit. i) powyżej i w co najmniej jednym projekcie wdrożeniowym o parametrach wymienionych w ppkt a) lit. ii) lub lit. iii) lub lit. iv) oraz posiada co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektami: (1) PMI co najmniej na poziomie Certified Associate in Project Management, (2) IPMA, co najmniej na poziomie Certified Project Manager, (3) Prince 2, co najmniej na poziomie Practitioner. Osoba ta będzie pełniła rolę Kierownika Projektu w wykonywaniu niniejszego zamówienia ze strony Wykonawcy. ii) 1 osobą, która posiada wiedzę techniczną w zakresie oferowanego oprogramowania, potwierdzoną certyfikatem producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, iii) 1 osobą, która wykonała co najmniej jedną kompleksową usługę doradczą, polegającą na analizie istniejących zasobów informacyjnych, analizie potrzeb i wymagań, przygotowaniu propozycji architektury treści serwisu intranetowego i projektów funkcjonalnych, iv) 1 osobą, która wykonała co najmniej jedną kompleksową usługę doradczą, polegającą na analizie istniejących zasobów informacyjnych, analizie potrzeb i wymagań, przygotowaniu propozycji architektury treści serwisu internetowego i projektów funkcjonalnych, 3

4 v) 1 osobą, która posiada umiejętności i co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu grafiki stron intranetowych lub internetowych, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach, vi) 1 osobą, która posiada umiejętności w zakresie analizy procesów kadrowo płacowych, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach o charakterze wdrożenia samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej, vii) 1 osobą, która posiada minimalnie 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia platform szkoleniowych metodą e-learning ową, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach, viii) 1 specjalistą ds. programowania systemów informatycznych, posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie programowania z wykorzystaniem oferowanego oprogramowania, ix) 1 osobą, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie SAP Human Resources potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach oraz certyfikat potwierdzający kompetencje techniczne w zakresie ww. modułu, x) 1 osobą, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu ABAP potwierdzone certyfikatem w zakresie SAP ABAP oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu ABAP w obszarze SAP HR, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach z obszaru SAP HR, xi) 1 osobą, która posiada wiedzę i praktykę w obszarze integracji systemów potwierdzoną certyfikatem IBM Certified Solution Developer WebSphere Message Broker, która w ciągu 3 lat pełniła rolę projektanta i programisty integracji. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę posiadającą stosowne kwalifikacje przewidziane powyżej, przy czym łączna liczba osób w Zespole realizacyjnym nie może być mniejsza niż 8 osób. VI. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art ust 1 Regulaminu W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedkłada: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze Wzorem formularza nr 1, załączonym do niniejszego ogłoszenia. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) i 3), składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe 4

5 lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, prac odpowiadających opisowi w pkt V.2) ppkt a) powyżej, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje i protokół odbioru), zgodnie ze Wzorem formularza nr 2, załączonym do niniejszego ogłoszenia. 6) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami o kwalifikacjach opisanych w pkt V.2) ppkt b) powyżej, wraz z certyfikatami i referencjami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje, zgodnie ze Wzorem formularza nr 3, załączonym do niniejszego ogłoszenia. 7) Wstępną koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia określonego we wstępnej wersji Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Budowa Portalu w GK PSE, zawierającą co najmniej: a) opis funkcjonalności oferowanego rozwiązania w odniesieniu do wymagań określonych we wstępnej wersji Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, wraz ze wskazaniem funkcjonalności dostępnych w wersji standardowej oprogramowania i wymagających prac deweloperskich (maksymalnie 15 stron), uzupełniona tabela określona we Wzoru formularza nr 5, b) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniający podział na etapy, prace realizowane w poszczególnych etapach i oczekiwane Produkty, c) opis architektury rozwiązania z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych, d) model licencjonowania rozwiązania z podziałem na wszystkie dostarczane składniki oprogramowania. 8) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty o których mowa w ppkt 2)-4) powyżej składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 9) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument (pełnomocnictwo) ustanawiający Pełnomocnika, o którym mowa w pkt VII ppkt 1) poniżej. 10) Informacja o podwykonawcach oraz częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie ze wzorem zawartym w Formularzu nr 4 do niniejszego Ogłoszenia. 11) Oświadczenia i dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca, należy złożyć dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (1 egz. w formacie odpowiednim do rodzaju informacji:.doc;.xls oraz.pdf). VII. Wykonawcy występujący wspólnie 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W takim przypadku, do oferty należy załączyć 5

6 pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. VIII. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. V Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku dokumenty wymienione w pkt VI Ogłoszenia. 2) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt. V Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń. 3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania. 4) Zamawiający dokona oceny Wniosków, które nie podlegają Wykluczeniu. 5) Wnioski zostaną ocenione wg następujących kryteriów: a) Ocena Wstępnej koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia, maksymalnie 35 pkt, dokonana wg następujących kryteriów: i) za każdą wymaganą funkcjonalność dostępną w standardowej wersji oferowanego rozwiązania Wykonawca otrzyma 1 pkt., za brak - 0 pkt. Ocena zostanie dokonana wg wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 1. ii) jeżeli liczba funkcjonalności dostępnych w standardowej wersji oferowanego rozwiązania będzie stanowiła powyżej 75% wymaganych funkcjonalności - Wykonawca otrzyma 25 pkt. iii) jeżeli liczba funkcjonalności dostępnych w standardowej wersji oferowanego rozwiązania będzie stanowiła poniżej lub będzie równa 75% oraz będzie wyższa niż 50% wymaganych funkcjonalności - Wykonawca otrzyma 10 pkt. iv) jeżeli liczba funkcjonalności dostępnych w standardowej wersji oferowanego rozwiązania będzie stanowiła poniżej lub będzie równa 50% wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 0 pkt. 6) Do negocjacji, Zamawiający zaprosi 5 (pięć) Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy uzyskali największą liczbę punktów. 7) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 8) Wykonawcy zaproszeni do negocjacji złożą oferty. IX. Informacje dodatkowe 1) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2) Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się 6

7 aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki. 3) Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4) Wniosek, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. 5) Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest, aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości. 6) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie). 7) Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie zewnętrzne Wniosku powinno być opisane w następujący sposób: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Budowę Portalu Korporacyjnego w GK PSE oraz winien zawierać dopisek Nie otwierać przed dniem /termin złożenia Wniosku/ godz ". 8) Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 10) Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia r. do godziny 12:00 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE S.A., Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów adres

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo