Elementy zarządzania projektami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy zarządzania projektami"

Transkrypt

1 Elementy zarządzania projektami

2 Podstawowe pojęcia zarządzania projektami

3 Wymiary projektu I 3

4 Udziałowcy projektu I 4

5 Przykład analizy udziałowców Udziałowcy Interes udziałowców Wnoszone przez udziałowców zasoby i rodzaj oraz siła wpływu na projekt Problemy udziałowców związane z projektem Uczestnicy szkoleń Uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem, Dogodny termin zajęć Możliwość, w pewnym zakresie, rezygnacji z udziału w szkoleniu Dyrektorzy szkół Przeszkolenie nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły Przeprowadzenie szkoleń w okresie poza rokiem szkolnym Zamiana uczestnictwa w okresie wakacyjnym, podczas urlopów i braku kontaktu z nauczycielami. Gmina Brak kompetentnych pracowników I 5

6 Metodyki zarządzania projektami PMBOK Capability Maturity Model (CMM) PRINCE-2 PCM I 6

7 Obszary zarządzania projektem wg PMBOK I 7

8 Obszary zarządzania projektem v.2 I 8

9 CMM I 9

10 Cykl zarządzania projektem wg PRINCE-2 DEFINIOWANIE KIEROWANIE PLANOWANIE ORGANIZOWANIE I 10

11 Cykl projektu wg PCM I 11

12 Malejący popyt na artykuły konsumpcyjne Drzewo problemów Stała utrata źródeł dochodów mieszkańców Wysoki poziom bezrobocia Niedostatek miejsc pracy Niski poziom inwestycji, mało inwestorów Słaba infrastruktura komunalna Słabe drogi I 12

13 Drzewo celów I 13

14 Wybór projektu I 14

15 Dokument Inicjacji Projektu I 15

16 Dokument inicjacji projektu Cel dokumentu Tło projektu Cele projektu Zakres, wyłączenia, interfejsy Produkty Ograniczenia Korzyści Zagrożenia Organizacja projektu Plan Jakości Kryteria akceptacji Plan Projektu Kontrola projektu Obsługa problemów I 16

17 Tło projektu Wszelkie źródła przedsięwzięcia Sponsor Poprzednie raporty czy dokumentacja, jakie mogą wpływać na prace projektowe Inne powiązane projekty I 17

18 Cele Cele projektu Wyniki projektu I 18

19 Zakres, wyłączenia i inne ograniczenia Co obejmuje projekt Czego projekt nie obejmuje Powiązania z innymi działaniami I 19

20 Najważniejsze produkty Lista produktów, wyników, rezultatów, jakie projekt ma osiągnąć I 20

21 Ograniczenia i założenia Ograniczenia (względem funduszy, czasu, akceptacji itp.) Założenia przyjęte w związku z realizacją projektu I 21

22 Uzasadnienie i oczekiwane korzyści Analiza Kosztów i Korzyści Powody podjęcia projektu z punktu widzenia sponsora Oczekiwane korzyści sponsora I 22

23 Wstępny Rejestr Ryzyka I wersja rejestru ryzyka Ocena zagrożeń Zestawienie tematów do przyszłej analizy I 23

24 Struktura organizacyjna projektu Komitet Sterujący Kierownik Projektu Szef jakości Kierownik Zespołu Kierownik Zespołu Kierownik Zespołu I 24

25 Zadania kierownika projektu Planowanie i organizacja projektu, aktualizacja planów w trakcie projektu Uzgodnienie założeń projektu, wymagań użytkowników, kryteriów akceptacji Operacyjne zarządzanie, podejmowanie wszelkich niezbędnych działań korekcyjnych Dostarczanie produktów do testów i akceptacji Raportowanie stanu i postępu projektu Kierowanie zespołami Zarządzanie zmianami Zarządzanie jakością i ryzykiem Wyłączne reprezentowanie projektu na zewnątrz (m.in. wobec klienta i poddostawców) I 25

26 Plan jakości projektu Opis podejścia stosowanego przez zespół wykonawczy dla dostarczenia produktów spełniających oczekiwania jakościowe użytkowników. Standardy jakościowe dostawcy I 26

27 Kryteria akceptacji Zdefiniowanie w kategoriach MIERZALNYCH wszystkiego, co ma powstać jako rezultaty projektu I 27

28 Wstępny Plan Projektu Zestawienie głównych produktów, działań i zasobów niezbędnych dla uzyskania oczekiwanych wyników projektu. Plan Projektu jest podstawą nadzorowania postępu i kosztów w każdym etapie prac I 28

29 Sposoby kontroli Częstotliwość oczekiwanych przeglądów przez Kierownictwo Oceny zakończenia etapów Organizacja raportowania bieżącego (format, przeznaczenie, częstotliwość): wykonawców dla klienta/użytkownika zespołów wykonawczych dla Szefa Projektu I 29

30 Plany awaryjne I 30

31 Weryfikacja DIP - 1 Czy dokument dokładnie odzwierciedla projekt? Czy projekt jest realistyczny, możliwy do wykonania, zgodny ze strategią danej organizacji i ogólnymi jej potrzebami? Czy jest dostatecznie solidną podstawą, żeby na niej rozpocząć projekt? Czy struktura organizacyjna projektu jest kompletna, wraz z nazwiskami i funkcjami oraz zakresami odpowiedzialności? Czy uwzględniono wszystkie funkcje? Czy jasne są relacje i poziomy uprawnień? I 31

32 Weryfikacja DIP - 2 Czy dokument ukazuje realistyczne sposoby kontroli i raportowania, odpowiednie do skali, zagrożeń biznesowych i biznesowej wagi projektu, jak też struktury organizacyjnej (o ile jest rozbudowana)? Czy sposoby kontroli zaspokajają potrzeby Komitetu Sterującego oraz Szefa Projektu i Szefów Zespołów? Czy są wystarczające dla zapewnienia jakości? I 32

33 Planowanie projektu I 33

34 Czym jest plan projektu Racjonalnym opisem zadania i sposobu wykonania, Narzędziem do osiągania celu (pomiar, korekty), Mapą przyszłości - obrazem tego, czego należy oczekiwać w projekcie, Narzędziem kupowania sponsora i zespołu - sposobem pozyskiwania zaufania i współpracy. I 34

35 Cechy planu Umożliwienie kontroli postępu Zrozumiałość Cechy planu Podatność na zmiany Realizm I 35

36 Zawartość planu I 36

37 Metody dekompozycji projektu Work Breakdown Structure (WBS) Planowanie wg produktu I 37

38 Dekompozycja przy pomocy programu Mind Manager Raport końcowy : day(s) Projekt PARP : week(s) Przygotowanie projektu Przygotowanie akcji promocyjnej : week(s) R: PR Przeprowadzenie akcji promocyjnej : month(s) R: PR Rekrutacja uczestników : week(s) R: Kierownik osrodka Przygotowanie materiałow szkoleniowych : month(s) R: Trenerzy Zorganizowanie ośrodków i sal szkoleniowych : month(s) Szkolenie wykładowców : week(s) Zamknięcie projektu : week(s) Realizacja szkoleń : month(s) Realizacja szkoleń w ramach Akademii Technologii Informacyjnych : month(s) Realizacja szkoleń w ramach Akademii Zarządzania : week(s) I Etap Szkoleń : month(s) R: Trenerzy II Etap Szkoleń : month(s) R: Trenerzy Realizacja szkoleń Językowych : month(s) R: Trenerzy I 38

39 Metody planowania Wykres Gantt a Planowanie sieciowe Arrow Diagram Method Precedence Diagram Method Critical Path Method (CPM) Project Evaluation & Review Technique (PERT) Graphical Evaluation & Review Technique (GERT) I 39

40 Harmonogram Gantt a Zadanie A Zadanie B Zadanie C Zadanie D I 40

41 Planowanie sieciowe - ADM B START A C D E F KONIEC I 41

42 Planowanie sieciowe - PDM A B C START KONIEC D E F I 42

43 Szacowanie czasu wykonywania czynności Ocena ekspertów Analogie Symulacja (np. Metoda Monte Carlo) Informacje historyczne Inne I 43

44 Metoda PERT T = t opt + 4 * t + t prawd pes 6 I 44

45 Ścieżka krytyczna S K I 45

46 Planowanie jakości Analiza zysk/koszty Benchmarking Diagramy przepływów Diagram przyczynowo-skutkowy zwany metodą Ishikawy lub też metodą rybiej ości Projektowanie eksperymentów Analiza koszt/czas I 46

47 Metoda Ishikawy I 47

48 Metoda Ishikawy - przykład I 48

49 Praca grupowa

50 Plusy i minusy pracy grupowej PLUSY Na problemie koncentruje się więcej wiedzy i informacji Można wygenerować więcej alternatyw Uzyskuje się większą akceptację dla przyjętej decyzji Członkowie grupy rozwijają wiedzę i umiejętności przydatne w przyszłości MINUSY Pochłania więcej czasu Nieporozumienia mogą opóźnić podjęcie decyzji i spowodować nieprzyjemne odczucia Dyskusja może być zdominowana przez jednego lub kilku uczestników Myślenie grupowe może wywołać chęć uzyskania wspólnego rozwiązania - niekoniecznie najlepszego I 50

51 Paradoks pracy grupowej Pracując w grupie nigdy nie dajemy z siebie wszystkiego 63 KG 118 KG 248 KG I 51

52 Etapy tworzenia grupy Formowanie Konflikty Normowanie Wykonywanie I 52

53 Formowanie Orientacja na zadania Testowanie zachowań Poszukiwanie reguł Zależność od władzy I 53

54 Konflikty Opór Konflikty osobowe Walka o przywództwo I 54

55 Normowanie Budowa zwartości Normy postępowania Podział ról Nieformalny lider I 55

56 Wykonywanie Energia skierowana na zadania Jasne role I 56

57 Grupa a zespół PRACA GRUPOWA Jasno określony lider Liczenie na siebie Misja organizacji Produkt pracy indywidualnej Wydajne spotkania Pośredni pomiar efektywności poprzez wpływ na innych Dyskusja, decydowanie, delegowanie pracy do osób indywidualnych PRACA ZESPOŁOWA Podział przywództwa Liczenie na siebie i innych Własne cele zespołu Produkt pracy wspólnej Spotkania rozwiązujące problemy Pomiar wykonania bezpośredni poprzez ocenę wspólnego produktu Dyskusja, decydowanie, wzajemne stymulowanie się i wspólne wykonywanie pracy I 57

58 Menedżerowie w grupie Jest głupotą zakładać, że grupa menedżerów bądź zawodowców powołana do rozwiązania zadania lub podjęcia decyzji wie, jak należy pracować jako zespół. Drużyna piłkarska Poświęca 8-10 godzin tygodniowo na doskonalenie gry zespołowej, której efekty przedstawia w 90 minutowym meczu Zespół kierowniczy Poświęca mniej niż 90 minut rocznie na doskonalenie pracy grupowej I 58

59 Rodzaje grup Stałe Zadaniowe Formalne Czasowe Funkcjonalne Grupy Interesów Nieformalne Koleżeńskie I 59

60 Zarządzanie ryzykiem

61 Proces zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyka Generowanie reakcji Kontrola reakcji I 61

62 Identyfikacja ryzyka dane wejściowe Opisy produktów Informacje z innych procesów planowania WBS, Oceny kosztów i czasu, Planowanie kadr Informacje historyczne Dane z firmy Dane z baz komercyjnych Wiedza członków zespołu projektowego I 62

63 Techniki identyfikacji Lista kontrolna (wg źródeł ryzyka) Diagramy przepływu (np. Ishikawa) Wywiady I 63

64 Identyfikacja ryzyka informacje wyjściowe Źródła ryzyka typowe to: Zmiany wymagań Błędy w projektowaniu, nieporozumienia, zapomnienia Źle zdefiniowane lub zrozumiane role i odpowiedzialność Złe oszacowania (czasu, kosztów) Zbyt mało wykwalifikowanych kadr I 64

65 Identyfikacja ryzyka informacje wyjściowe - 2 Wydarzenia niosące ryzyko Rozwój nowych technologii Klęski żywiołowe Objawy poprzedzające zagrożenia I 65

66 Techniki planowania reakcji na pojawienie się ryzykownych sytuacji Zamówienia zewnętrzne Scenariusze Strategie alternatywne Ubezpieczenie I 66

67 Zarządzanie konfliktami

68 Typy konfliktów Negocjowalne Sun Tzu Sztuka wojny Nienegocjowalne I 68

69 Konflikt pozytywny Dysonans Dostrojenie Zmiana I 69

70 Budowa konfliktu Konflikt negatywny Wybuch Decyzja Zwycięzcy i przegrani I 70

71 Optymalny poziom konfliktu Wydajność grupy WYSOKA Optymalny Poziom konfliktu NISKA NISKI Poziom konfliktu WYSOKI I 71

72 Przyczyny konfliktów Współzależność zadań Niedostateczne zasoby Niezgodność celów Zła komunikacja Różnice indywidualne Słabo zaprojektowany system ostrzegawczy I 72

73 Kiedy stymulować konflikt Za dużo potakiwaczy Ludzie nie przyznają się do ignorancji i niepewności Zbyt duży nacisk na pokojowe i ciepłe stosunki Więcej nacisku na bycie popularnym niż kompetentnym Duży opór przeciwko zmianom Brak nowych idei Niska rotacja kadr I 73

74 Jak stymulować konflikt Manipulacja kanałami informacji Zmiana struktury organizacyjnej Zmiana czynników osobowych I 74

75 Manipulacja kanałami informacji Stłumienie informacji Przekazywanie nadmiaru informacji Przekazywanie niejasnej i wywołującej niepokój informacji Skierowanie informacji przez kanały nietradycyjne I 75

76 Zmiana struktury organizacyjnej Zwiększenie rozmiaru jednostek organizacyjnych Zwiększenie specjalizacji Zwiększenie wzajemnej zależności pomiędzy jednostkami Stworzenie asymetrii i zróżnicowania Zwiększenie działań monitorujących I 76

77 Zmiana czynników osobowych Zmiana kierownikow Wprowadzenie konfliktu ról Zgrupowanie razem niezgodnych ze sobą ludzi I 77

78 Style zarządzania konfliktami Wysoka WALKA (twardy) WSPÓŁPRACA (rozwiązywanie problemu) Chęć zaspokojenia własnych interesów KOMPROMIS Niska UNIKANIE (nierobienie niczego) DOSTOSOWANIE (uległy) Niska Chęć zaspokojenia cudzych interesów Wysoka I 78

79 Walka Gdy niezbędna jest szybka akcja - np. w stanie wyższej konieczności W bardzo ważnych sprawach gdy należy podjąć niepopularne decyzje np. obniżka kosztów itd. W żywotnych dla firmy sprawach, gdy jesteś pewny, że masz rację Przeciwko osobom, które uzyskują przewagę z racji niekompetentnych zachowań I 79

80 Współpraca Gdy sprawy są zbyt ważne, by iść na kompromis Gdy Twoim celem jest nauczenie się Aby wydobyć z partnerów chęć do przyszłej współpracy Gdy odczucia mogą wpłynąć na przyszłe stosunki I 80

81 Unikanie Gdy sprawa jest trywialna lub gdy jest wiele innych ważniejszych Gdy nie ma szansy na uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania Gdy potencjalne zaburzenia przeważą zyski z rozwiązania W celu uspokojenia ludzi Gdy zbieranie informacji jest bardziej kosztowne od ewentualnych zysków Gdy inni mogą rozwiązać konflikt bardziej efektywnie Gdy sprawy są niejasne i gdy ewentualnie za nimi się kryją jakieś inne problemy. I 81

82 Dostosowanie Gdy przekonałeś się, że nie masz racji - aby uzyskać lepszą pozycję w dalszych negocjacjach Gdy sprawy są ważniejsze dla innych niż dla Ciebie - po to by inni zyskali satysfakcję i przyszła współpraca była lepsza Aby zdobyć społeczne zaufanie do wykorzystania w przyszłości Aby zminimalizować straty, gdy jesteś na przegranej pozycji Gdy wzajemne zrozumienie jest niezwykle ważne Aby pozwolić podwładnym uczyć się na błędach I 82

83 Kompromis Gdy sprawy są ważne i nie zagrażają innym działaniom Gdy oponenci o takiej samej sile są w sytuacji wykluczających się celów Aby uzyskać chwilowe porozumienie Aby znaleźć rozwiązanie pod presją czasu Jako zapasowe wyjście, gdy współpraca lub walka są nieskuteczne I 83

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Zał. 3 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Strona 1 z 15 Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 2 3. Kompetencje wg IPMA...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja 1.0 Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 1 3. Kompetencje wg IPMA... 2 4. Wymagania kompetencyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Jak stać się liderem? Jak przewodzić jednostce i zespołom? Jak rozmawiać ze swoimi pracownikami? Competence development straight way to your success! Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Jak? Za ile? Kiedy? (plany),

Jak? Za ile? Kiedy? (plany), Inżynieria oprogramowania Wykład 8: Wydział Informatyki PB Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Marek Krętowski pokój 206 e-mail: m.kretowski@pb.edu.pl http://aragorn.pb.bialystok.pl/~mkret Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem PROJEKT: NAJMNIEJSZA DAJĄCA SIĘ WYDZIELIĆ JEDNOSTKA STANOWIĄCA PRZEDMIOT POMOCY Narodowy Plan Rozwoju - słownik terminologiczny O wsparcie ze środków finansowych publicznych i wielu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo