-ffii. W zwiazku z realizacje projektu pt."regionalne Centrum Informacji Finansowej dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-ffii. W zwiazku z realizacje projektu pt."regionalne Centrum Informacji Finansowej dla"

Transkrypt

1 PIOGRAIA REGIONALNY r{atooowa tlattcra SroirJosar -ffii Zalecznik nr 2 Szczegotowy opis przedmiotu zam6wienia Utworzenie, utrzymanie i obstuga portalu internetowego o tematyce,,regionalnego Gentrum Informacji Finansowej" W zwiazku z realizacje projektu pt."regionalne Centrum Informacji Finansowej dla przedsiebiorc6w" w ramach Osi Priorytetowej 1 -,,Przedsiebiorczosa" Dzialanie 1.2 -,,wzrost potencjalu instytucji otoczenia biznesu" Poddzialanie ,,Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i lvlazury na lata , Warmihsko - Mazurski Fundusz,,PorQczenia Kredytowe" Sp. z o.o.w Dzialdowie zwany w dalszej czq6ci zamawiajecym poszukuje wykonawcy zwanego w dalszej czesci WykonawcE do utworzenia. utrzymania i obslugi portalu internetowego, zgodnie z ponizszym opisem. L Przygotowanie koncepcji i proiektu graficznego strony internetowei projektu -Regionalnego centrum lnformacji Finansowej dla przedsiebiorc6w", zwanej dalej Strone Internetowe W ramach tej cze6ci zadania, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z ZamawiajEcym przygotuje i przedstawi Zamawiajecemu co najmniej dwie alternatywne koncepcje funkcjonowania Strony Internetowej oraz co najmniej dwa projekty graficzne, uwzgledniaj4c w tym zakresie uwagi zglaszane przez Zamawiajacego. Grafika i kolorystyka strony musi byd zgodna z wymaganiami zwiazanymi z promocje 2r6dla dofinansowania projektu. Jt\ o 5rI-' tt w.mlturo-r..zur.kl Fundu* 'Poe.. KnidoG" sp. r o.d r Drl.ldof,l. 13'2oO o:iardoe/o, ul wdno3ci4,to ,tax , WARI{ffi]SKC -MAZURSKI TUNDUSZ s koradatgoorrcz6nia inlo "PORECZnIIA KRIDYTOWI' NIP {47, negon 51 95a6722, KFls Kapilal akladowy PLr' I

2 II. Wykonanie Strony Internetowej W ramach tej czqsci zadania Wykonawca wykona Strone InternetowA na podstawie projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Strona Internetowa powinna bye wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiaj4cego, okreslonymi poni2ej:. strona musi byi wykonana z zastosowaniem iezyka PHP w wersji minimum 5(z wykluczeniem koniecznoici korzystania z wersji 5.3), oraz silnika bazodanowego MySQL w wersji minimum 5, w technologii umo2liwiajacej umieszczanie jej na serwerze Apache w wersji 2,. wykorzystane moduly do system6w PHP, oraz Apache 2 muszq zostaa zaakceptowane przez ZamawiajEcego,. Wykonawca zobowiazuje siq do zabezpieczenia strony przed atakami (m. in. SQL injection, PHP injection, XSS) oraz do systematycznych aktualizacji systemu zarzldzania tregcia pod ketem bezpieczefstwa,. kod dostarczonego rozwi4zania musi by6 jawny i dostarczony w takiej postaci, aby Zamawiaj4cy byl w stanie przesledzii jego dzialanie pod katem bezpieczeistwa,. podmiot obsluguj4cy strone musi posiadac staly adres IP,. dostarczona Strona Internetowa musi byi autorskim projektem Wykonawcy zlecenia. Wykonawca zobowiezuje sie do przedlo2enia wraz z projektem strony licencji na wykorzystany system w celu jej akceptacji przez Zamawiajacego,. za standard kodowania przyjmuje sie UTF - 8,. skladniki strony musza byi dostosowane do wiqkszo6ci popularnych przegledarek internetowych - musz4 prawidlowo obslugiwad - IE od wersji 6.O wzwy2, Opera od wersji 8.5 wzwyz, Firefox od wersji 2.0 wzwyz, oraz byi dostosowane do rozdzielczosci monitora 1024x768 wzwy2 (strona musi zapewniai skalowanie do wyzszych rozdzielczosci),. strona musi bye wykonana w technologii Content Managment System (CMS): o warstwa zarz4dzania tre6ci4 musi byi calkowicie oddzielona od warstwy prezentacji danych, o zarzadzanie tredcia strony winno byi mo2liwe bez koniecznojci pracy na otwartym kodzie HTML, o system musi umo2liwlai zarz4dzanie zespolem redakcyjnym strony,. dostarczone rozwi4zanie musi zawierac naeedzia sluzace do administrowania i zarz4dzania serwisem: 6 publikowaniezlo2onychdokument6w, o zesp6l redakcyjny serwisu musi mied mo2liwogi wzbogacania wprowadzanych dokument6w o elementy graficzne, rysunki, tabele, zdjecia, czyli mo2liwosi u mieszczania ich w tek6cie,,l\ ar- -. t3-200 Dziabowo. ur woho6ci4,lot s2, tax , w.mrnsko-irazu,"r Fundus.poqczanra Krcdyrore" sp. ro,o.w D.ilrrrowr. _r WARtr.llNSKO-MAZURSKI FUNDUSZ smil: sketaial9poreczenia'kr.ly'ows.inrb. sw.polp6nia-kredytose.inlo "PORECZENIA KRIDYTOWE" NIP s sa6722. KFS KaFtai zakradowy 6 8a0 000 PLN l. =/ ftinl

3 o przed ostatecznym opublikowaniem informacji/dokumentu w serwisie musi istniei mo2liwodi jej podglqdu - na ka2dym poziomie edycyjnym, o umieszczanie informacji na stronie www bedzie generowalo automatycznie datq wprowadzenia informacji oraz nazwisko i imie osoby wprowadzajecej dane. III. Struktura Strony Internetowej Uklad strony powinien miei czytelne i latwo nawigowaln4 strukture wedlug zdefiniowanych przez Zamawiajacego zakladek, We wszystkich stronach i podstronach w stopce musi byc umieszczona symbolika zgodna z wymaganiami zwiazanymi z promocje ir6dla dofinansowania projektu. Strona Internetowa powinna skladai sie z nastepujecych sekcji: 1. SEKCJA NAGL6WKA: LOGO REGIONALNEGO CENTRUM INFORMAC'I FINANSOWEJ 2. SEKCTA PASKA G6RI{EGO. HOME. GALERiA. DOWNLOAD. KONTAKT. LOGOWANIE 3. SEKC'A PASKA BOCZNEGO LEWEGO. AKTUALNO6CI. ORGANIZACJA RCIF. WIRTUALNY SPACER PO RCIF O PUNKT INFORIVIWACYJNY W DZIAT-DOWIE O PUNKT INFORMACYJNY W ELBLAGU O PUNKT INFORMACYJNY W ELKU O PUNKT INFORMACYJNY W GIzYCKU O PUNKT INFORMACYJNY W OLSZTYNIE. KOMPEDIUM WIEDZY O 2AOOUCN FINANSOWANIA. INSTYTUCJ E FINANSOWE o INSTYTUCJE FINANSOWE W REGIONIE - WIZYTOWKI PLACoWEK o WYSZUKIWARKAINSTYTUCJI. BAZA l4sp r REPoRTA2 4. SEKCJA PASKA BOCZNEGO PRAWEGO. MNKING PLACOWEK. INNOWACJE. KSU. SZKOELNIA. DOTACJE lv.m nsko-itrazulltl Fundu.z 'Portc4nl. Kl.dyrowe" Sp : o o. w o:lldowlc ItU-' ^a[\, ona doro, ul wolnosci4,tel ,iax.23697s0s4, ' tt WAltMlllSKO-ntMURSKl FIJNDUSZ.-mail: ww.pordenia-kg4/1ore.inro "PORICZENIA KRIDYTOWE" NIP 571-1G19,647. Ftog!.r sl 95a6722. KFS Kapmal zaktadowy 6 aao 000 PLN / ii:#,l

4 5. SEKLCJA PASKA DOLNEGO. BANKI. FUNDUSZE POZYCZKOWE. FUNDUSZE LEASINGOWE. FUNDUSZEPORECZENIOWE. SEED CAPITAL. VENTURE CAPITAL. MODUL - GIEI-DA - WG ZATACZONEGO POGLADOWEGO ROZMIESZCZENIA 6. STOPKA: LOGA PROJEKTU 7. CENTRALNA CZESE STRONY: AKTUALNOSCI, MODUL - KURSY WALUT, SONDA IV, Struktura strony www z opisem poszczeg6lnych funkcionalno5ci: 1. SEKCTA NAGT.6WKA: LOGO REGIONALNEG OCENTRUM TNFORMACJT FTNANSOWEJ 2. SEKCJA PASKA G6RNEGO. HOME: strona gl6wna. GALERIA: zdiecia ifilmy, galerii z wieloma kategoriami i podkategoriami, dodawanie zdjei do poszczeg6lnych kategorii, oznaczanie ich znakiem wodnym iskalowanie. DOWNLOAD: dokumenty do pobrania, materialy opracowane w ramach projektu (dodawane na bie2aco). KONTAKT: O DYREKTOR (]MIE, NAZWISKO, N41EJSCE PRACY, E-N4AIL, NR TEL.), O PUNKT INFORMACYJNY W DZIAT-DOWIE (imie, nazwisko, stanowisko, , nr tel.), O PUNKT INFORIVIACYJNY W ELBLAGU (Imie, nazwisko, stanowisko, , nr tel.), O PUNKT INFORMACYJNY W EI-KU (Imiei nazwisko, stanowisko, , nr tel.), O PUNKT INFORMACYJNY W GIZYCKU (Imie, nazwisko, stanowisko, , nr tel.), O PUNKT INFORMACY]NY W OLSZWNIE (ImiQ, nazwisko, stanowisko, , nr tel.) o MAPA DOJAZDU DO PUNIfiOW :elektroniczna mapa dojazdu do wszystkich punkt6w Regionalnego Centrum Informacji Finansowej dla przedsiqbiorc6w. LOGOWANIE: modul do elektronicznej rejestracji przedsiebiorc6w w bazie massmailowej; w przypadku logowania sie po raz pierwszy, konieczna jest rejestracja u2ytkownika, zalogowany u2ytkownik serwisu bedzie miat dostep do opiniowania plac6welvbank6w, szerszej bazy teleadresowej a tak2e mo2liwosi wideoko nfe rencj i z,l\ tt, oziatdom,!t wdnosci 4, te , tax , - ' WALMNSKO-MAZURSKI FUNDUSZ 6-mit: sekebnaropordenia,kredyiows.inro, M poroczenia-kedytose.into "PORICZENIA KREDYTOWI' w.mtn5kerrazurkt Fordor 'poecrnt. KrE tyros6. sp.ro.o.w nzlrt(b{t. NrP s $47, F god 5r95a6722. KnS O00O217603, Kagrd akiado$y pln.a i(#,1

5 konsultantem RCIF-u oraz informacji o uslugach bankowych. Opiniowanie plac6wek i bank6w bedzie dostepne dla zarejestrowanych u2ytkownik6w dwa razy w ciegu roku. 3. SEKCIA PASKA BOCZNEGO LEWEGO. AKTUALNOSCI: reporta2e, wnioski koicowe ze spotkai samorz4dowych, instytucji finansowych i MSP. Poza oddzieln4 zakladke znajdujeca sie w lewej sekcji paska bocznego informacje w niej zawarte zostan4 umieszczone w centralnej czq6ci strony gl6wnej,. ORGANIZACJA RCIF: informacje o projekcie, cele projektu. KOIYPENDIUM WIEDZY: o 2aoot-n FINANSoWANIA DzIAtALNoScI [4sP: pozyczki, kredyty bankowe, porqczenia, leasing - kr6tka charakterystyka, O INFORMACJE O 2R6DI.ACH FINANSOWANIA BEZZWROTNEGO MSP. INSTYTUCJE FINANSOWE o INSTYTUCJE FINANSOWE W REGIONIE: baza instytucji finansowych z r wizyt6wkami tych podmiot6w. W wizyt6wce danej instytucji finansowej musze znajdowad sig podstawowe dane: nazwa, adres, tel. kontaktowy na sale operacyjnqr nr tel. do konsultanta (zarejestrowani przedsiqbiorcy bedq mieli wieksze moiliwogci, m.in. dostep do wiqkszej bazy konsultantow, wideokonferencji, oferty plac6welvbank6w). Niezbedn4 czescie kaidej wizyt6wki sq gwiazdki, przedstawiajece opinie danej plac6wki. oraz nota jakq uzyskala dana plac6wka. Nota jest 6redni4 przynajmniej 10 ocen ijest widoczna dla wszystkich u2ytkownik6w serwisu' W zakladce Instytucje Finansowe w Regionie powinna znajdowai sie rozwijana lista, umozliwiajeca uzytkownikowi wyb6r kryteri6w sortowania i wy6wietlania, np.: wg miast, powiat6w, itp. o WYSZUKIWARKA INSTYTUCJI: wvszukiwanie instytucji finansowych wg kryteriow geograficznych i alfabetycznych. W wynikach wyszukiwania musza znajdowai siq takie informacje jak: dokladna nazwa i oddzial instytucji, adres, nr kontaktowy. Wiecej informacji po zalogowaniu do modulu dla PrzedsiQbiorc6w BAZA MSP : wizyt6wki zarejestrowanych przedsiebiorc6w zawierajace informacje: nazwa firmy, adres(kod-pocztowy, miasto, powiat), dane kontaktowe (nr tel., ), sektor i branza dzialalnogci, firmy a takie kr6tka charakterystyka. ff..., i,:sxffi::l;lffi;rffii.[fl?:::e_';&:*' {/ ttt warvnsko-idvurskl FUNDUSZ sokreranaropdoq.nia k dyrorellrg v'ry!91!!z9nra-!e94ry nr-o--- --_ -... i^, "poriczeia KRmYTOWX' NIP 57i'15r9{,r7. Fegon 519sa6722, KFS Kaital2al*adowy PLN iizttv

6 4. SEKCJA PASKA BOCZNEGO PRAWEGO t. MNKING PLACOWEK: wyniki rankingu na najlepsze plac6wke bankowe. W rankingu Z biora udzial plac6wki kt6re majq co najmniej 10 ocen,. KSU: informacje o punktach konsultacyjnych, zakres dzialania, funkcja informacyjna. INNOWACJE: kr6tki opis, przekierowanie do stron,. SZKOELNIA: informacje o dostepnych szkoleniach o tematyce finansowej, mo2liwo6i edycji (dodawanie, usuwanie) pzez administratora systemu,. REPORTAZ: filmy ze spotka6, uroczysto6ci, wa2niejszych wydarze6. Mo2liwo6i edycji (dodawanie, usuwanie) przez administratora systemu o DOTACJE: informacje o dotacjach, sposobie pozyskania, itp. 5. SEKLC'A PASKA DOLNEGO o BANKI -baza bank6w, usystematyzowana w kolejno6ci alfabetycznej w rozwijanej li5cie. Po wybraniu banku, u2ytkownik przekierowywany jest do podstron z informacjami na temat produkt6w oferowanych przez dany bank, og6lna charakterystyka produkt6w, o FUNDUSZE POZYCZKOWE - baza funduszy po2yczkowych/ usystematyzowana w kolejnosci alfabetycznej w rozwjjanej li:5cie. po wybraniu funduszu, uzytkownik przekierowywany jest do podstron z informacjami na temat produkt6w oferowanych przez dana jednostke, 096lna charakterystyka produkt6w,. FUNDUSZE LEASINGOWE - baza funduszy leasingowych, usystematyzowana w kolejnoeci alfabetycznej w rozwijanej liscie. po wybraniu funduszu, uzytkownik przekierowywany jest do podstron z informacjami na temat produkt6w oferowanych prz ez dane jednostke, og6lna charakterystyka produkt6w, r FUNDUSZE PORECZENIOWE - baza funduszy poreczeniowych, usystematyzowana w kolejnosci alfabetycznej w rozwijanej liscie. po wybraniu funduszu, u2ytkownik przekierowywany jest do podstron z informacjamj na temat produkt6w oferowanvch przez dane jednostke, og6lna charakterystyka produkt6w,. SEED CApfiAL - krotka charakterystyka, o VENTURE CAPITAL - kr6tka charaktervstvka. 6, STOPKA I LOGOTYPY 7. MODUTY DLA PRZEDSTEBTORC6W IstotnE czesci4 Strony Internetowej jest modul dla przedsiqbiorc6w. przedsiqbiorca uzyskuje dzieki niemu dostep do: - bazy teleadresowej oddzjal6w bank6w, - opiniowania plac6wek bank6w (2 razy w ciegu roku), fl\ wamrn.kc.r6kt -porlcehl. KEdyrom- sp. : o.o. y lf odatdost. wrxvrnrsxr.r-v.qzurskr FLNDUsz :XT91il",,"#"%[*T:.1i3;#;"'"fi S"'"T:l1l#;"-" * a "PORICZENIA KRIDYTOWX' N lp E/ 6' , R69on 51 9s 6722, KRS 0oo , Kapitat zairadosy 6 Bso ooo pln n#ii

7 t'..,.' - informacji na temat produkt6w bankowych, - wideokonferencji z konsultantami, Zalogowanie przez przedsiebiorce jest mozliwe tylko po akceptacji regulaminu i rejestracji fi rmy(podanie danych teleadresowych). Podczas rejestracji przedsiebiorca ma do wypelnienia nastepujace pola; r',,nazwa firmy" przy wyborze Firmy lub - wypelnlenie pola obowiazkowe, /,,Imie i Nazwisko" w przypadku osoby fizycznej - wypelnienie pola obowiazkowe, r' osoba do kontaktu w firmie z podaniem imienia i nazwiska (przy czym informacje takie sq opcjonalne w wizyt6wce przedsiebiorcy i to u2ytkownik modulu okre5la czy se widoczne dla wszystkich czy nie) - wypelnienie pola obowiazkowe, / Adres: kod pocztowy w formie ; miejscowo6t; ulica; nr budynku; nr lokalu; powiat - pole uzupelnia sie automatycznie po wpisaniu kodu pocztowe9o, r' Dane kontaktowe : adres ; nr telefonu, r' Branza: wypelnienie pola obowiezkowe, > Sektor: - produkcja, - uslugi, - hande., - budownictwo. > Bran2a: wyb6r z rozwijanej listy, podczepiona lista PKD, r' Opis - miejsce na opis u2ytkownika, kr6tka charakterystyka firmy, / caleria - modul dodawania zdiei u2ytkownika dotyczacej wlasnej dzialalno6ci, zdjecia widoczne na wizyt6wce firmy (forma miniatury (179x13a) z mozliwoscie powiekszenia). Domyslnie niedostepne w poczetkowym etapie funkcjonowania Strony Internetowej. 8, MODUL - KURSY WALUT: aktualny kurs waluty. 9. MODUT SONDAT stworzenie sondy na zadany temat, mo2liwosci zmian(przez osobq obsluguj4c4 stronq), wyniki sondy. 10, MODUT - GIELDA: aktualny kurs gieldy' t/i\ tt'r' Itt 1ry.'did(o-r..atEld Funus. 'Poaoni. x4.dyro'!' sp. t o.o r t,d.dorr. 1$2oo otal*n6, ul wolno6d 4.l lax s'r' waiudr(sko-t{aztjrskt FUNDUSZ fii: $kera.iaropor c2eak dybr6.inlo, KREDYTOWE NrP a7, R gdr 519s86722, KBS Kaprld zakta&wy 6 88O 00O PLN I

8 ll.istotne ELEMENW DLA OBSIUGUJACEGO SYSTEM :. Mo2liwo56 na kazdym poziomie(zakladce, podstronie) edycji (wstawianie, usuwanie) danych,. Mo2liwo6i na ka2dym poziomie (zakladce, podstronie) edycji (wstawianie, usuwa nie) element6w graficznych,. Licznik odwiedzin - zawiera w sobie wbudowany licznik odwiedzin wraz z prostymj statystykami,. Dostep do bazy danych zarejestrowanych klient6w, mo2liwosi przywracania hasla klienta, itp.,. RANKING PLAC6WEK - po stronie obsluguj4cego StronQ Internetowq konieczna jest mo2liwosi zmiany paramet16w wy6wjetlania na stronie (np. il0g6 wyswietle6). V. Funkcjonalnosci stronyinternetowei:. Walor edukacyjny dla os6b startujqcych w prowadzeniu dzialalno6ci gospodarczej.. Prezentacja uslug finansowych dostepnych w bankach dzialajecych na terenie wojew6dztwa warmi6sko - mazurskiego oraz w funduszach po2yczkowych i poreczeniowych wg okre6lonego schematu przez wnioskodawce, Szacujemy, 2e prezentacja tych uslug bedzie wymagala ok. 120 podstron internetowych.. Prezentacja wizyt6wek plac6wek instytucji finansowych, z okregleniem ich adres6w oraz numerow kontaktowych do odpowiednich doradc6w i mo2liwoscie ich oceny przez zare]estrowanych na stronie MSp w kilku kategoriach poprzez nadanie od powiedniej ilo6ci gwiazdek.. Przygotowanie bazy MSp zarejestrowanych na stronie. Szacujemy, 2e docelowo baza ta bedzie liczyi kilkanajcie tysiecy podmiot6w.. Przygotowanie systemu mass-mailowego do MSp. ' Przygotowanie prezentacji o programach operacyjnych umo2tiwiaiacych ubieganie sie o dotacje.. Przygotowanie prezentacjj firm leasingowych i factoringowych. Szacujemy ok. 30 podstron.. Wyszukiwarka instytucji i plac6wek. ' Przygotowanie aktuarno6ci o szkoreniach i konferencjach po6wieconych prowadzeniu < dzialalnosci gospodarczej.. Pzygotowanie galerji prezentuj4cych relacje z konferencji, w tym galerii fllmowych.. Umo2liwienie kontaktu z konsultantem RCIF za pomoce video rozmowy.. Prowadzenie blogu dla zarejestrowanych MSp, na kt6rym przedsiebiorcy bqd4 mogli wymieniac swoje opinie o instytucjach finansowych, wzajemnie dzielii sie wlasnymi spostrzezeniami.,l\ w.mituko- azur.kt Fonrru.: 'poc.4nr. KGri ow." sp. z o.o., I}zir,rrrowr. l! wauvrnsxo-v.czurskr FUNDU', j1,3t31#"tja',;x3*:ljhty;':r1il"?::1.'-:s,"*,"," 'PORICZE}.IIA KR.EDYTOWE' N lp s , Fegon sl 9a,86722, KBs Kapiral zaihdosl/ d sso ooo prn l. =/ 7(t"1

9 )il,,rirvr. Poglgdolve rozmieszczenie na Stronie Internetowej LO O REGIONALT{EGO CEI{TRUM INFORMAq'I FINANSOWEJ HOlrlE GALERIA DOWNLOAD KOl{TAKT LOGOWANTE AKTUALNOSCI ORGANIZAC'A RCIF WIRTUALI{Y SPACER PO RCIF AKTUALNOSCI KOIIPEI{DIUiI WIEDZY O tr6dlach FINANSOWANIA INSTYTUC'E FINANSOWE W REGIO IE REPORTA' RANKTNG PLAC6WEK INNOWACIE MIE'SCE NA MATERIAI. FILMOWY KSU SZKOLENIA DOTAC]'E INFORMAC'E O INSTYTUC'ACH FINANSOWYCH BANKI FUI{DUSZE PORECiZENIOWE FUJIDUSZE PO2YC ZKOWE SPEED CAPITAL IIIODUT - GIETDY FUI{DUSZE LEASI GOWE VENTURE CAPITAL LO6OTYPY,,[\ k'r.lchr..r Furi.r'Foe.'!.- x'rdrrm'sp. ro.o.r Er.'b tar-- - oriit d4 d. wddad:r. r.r a tu 236E 5054, WAIIIIIINSKCT-MAZUXSKI FITNDI "t SZ oirc:6.lsrt M.ro.lczrarc!6io*o.lilo NPsr-ter9{47, F.gdrsr$86722, xrs(rer76oq KRDYTOWE q,{, w.

10 'i--<1, q.( VII. Wykonawca zobowiazuje sie do przeszkolenia z obslugi CMS-a, wskazanych pracownik6w, kt6rzy docelowo maje zajmowa6 siq zamieszczaniem/ uaktualnianiem informacji na stronie. VIII. Wykonawca zobowi4zuje sie do umieszczenia strony na serwerze, IX. Domena strony rcif.pl jest wykupiona przez Zamawiajecego. Wykonawca w ramach wykonywanej pracy zobowi4zuje sie do wykorzystania istniej4cej domeny. X. Wykonawca zobowiazuje sie do obslugi Strony Internetowej, w calym okresie obowiazywania umowy, poczawszy od momentu protokolarnego odbioru Strony Internetowej. XI. Obsluga Strony Internetowej polega na:. Bie2Acej aktualizacji Strony Internetowei, obejmuiecej zamieszczanie na Stronie Internetowej material6w (tresci, plik6w graficznych oraz multimedialnych) przekazanych przez Zamawiaj4cego, aktualizacje komponent6w, pomoc techniczna oraz asystq informatyczna w formie telefonicznych konsultacji merytorycznych.. Zamawiaj4cy bedzie wysylal Wykonawcy materialy do umieszczania na Stronie Internetowej dro94 elektroniczna lub faksem.. Wykonawca przekazane przez Zamawiaiecego materialy umiesci na stronie w ciqgu 24 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (poniedzialek - piatek). XII. Wykonawca zapewni pozycjonowanie strony w popularnych wyszukiwarkach uzgodnionych z Zamawiajqcym. lfl Y"fitffi:i';ffi.:";%**i.[!fr-'se'zo'owDd"do'd' - /'. " wa*mnsko-mazr.rrskr FUNDUSZ or*r: s.*et darepor c.di--"rr'*.,"., *ili:m-fff;;- SZ "poreczplta KREDyrowE. rteszt-to-t9 rz,hegon stgsmz2, xns ri:ooeriso3, o eoooo eu W)1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do MCKSiR-KO-8/2015 z dnia 16.07.2015 r. Lp. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Ilość Uwagi 1. Przygotowanie projektu, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo