-ffii. W zwiazku z realizacje projektu pt."regionalne Centrum Informacji Finansowej dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-ffii. W zwiazku z realizacje projektu pt."regionalne Centrum Informacji Finansowej dla"

Transkrypt

1 PIOGRAIA REGIONALNY r{atooowa tlattcra SroirJosar -ffii Zalecznik nr 2 Szczegotowy opis przedmiotu zam6wienia Utworzenie, utrzymanie i obstuga portalu internetowego o tematyce,,regionalnego Gentrum Informacji Finansowej" W zwiazku z realizacje projektu pt."regionalne Centrum Informacji Finansowej dla przedsiebiorc6w" w ramach Osi Priorytetowej 1 -,,Przedsiebiorczosa" Dzialanie 1.2 -,,wzrost potencjalu instytucji otoczenia biznesu" Poddzialanie ,,Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i lvlazury na lata , Warmihsko - Mazurski Fundusz,,PorQczenia Kredytowe" Sp. z o.o.w Dzialdowie zwany w dalszej czq6ci zamawiajecym poszukuje wykonawcy zwanego w dalszej czesci WykonawcE do utworzenia. utrzymania i obslugi portalu internetowego, zgodnie z ponizszym opisem. L Przygotowanie koncepcji i proiektu graficznego strony internetowei projektu -Regionalnego centrum lnformacji Finansowej dla przedsiebiorc6w", zwanej dalej Strone Internetowe W ramach tej cze6ci zadania, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z ZamawiajEcym przygotuje i przedstawi Zamawiajecemu co najmniej dwie alternatywne koncepcje funkcjonowania Strony Internetowej oraz co najmniej dwa projekty graficzne, uwzgledniaj4c w tym zakresie uwagi zglaszane przez Zamawiajacego. Grafika i kolorystyka strony musi byd zgodna z wymaganiami zwiazanymi z promocje 2r6dla dofinansowania projektu. Jt\ o 5rI-' tt w.mlturo-r..zur.kl Fundu* 'Poe.. KnidoG" sp. r o.d r Drl.ldof,l. 13'2oO o:iardoe/o, ul wdno3ci4,to ,tax , WARI{ffi]SKC -MAZURSKI TUNDUSZ s koradatgoorrcz6nia inlo "PORECZnIIA KRIDYTOWI' NIP {47, negon 51 95a6722, KFls Kapilal akladowy PLr' I

2 II. Wykonanie Strony Internetowej W ramach tej czqsci zadania Wykonawca wykona Strone InternetowA na podstawie projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Strona Internetowa powinna bye wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiaj4cego, okreslonymi poni2ej:. strona musi byi wykonana z zastosowaniem iezyka PHP w wersji minimum 5(z wykluczeniem koniecznoici korzystania z wersji 5.3), oraz silnika bazodanowego MySQL w wersji minimum 5, w technologii umo2liwiajacej umieszczanie jej na serwerze Apache w wersji 2,. wykorzystane moduly do system6w PHP, oraz Apache 2 muszq zostaa zaakceptowane przez ZamawiajEcego,. Wykonawca zobowiazuje siq do zabezpieczenia strony przed atakami (m. in. SQL injection, PHP injection, XSS) oraz do systematycznych aktualizacji systemu zarzldzania tregcia pod ketem bezpieczefstwa,. kod dostarczonego rozwi4zania musi by6 jawny i dostarczony w takiej postaci, aby Zamawiaj4cy byl w stanie przesledzii jego dzialanie pod katem bezpieczeistwa,. podmiot obsluguj4cy strone musi posiadac staly adres IP,. dostarczona Strona Internetowa musi byi autorskim projektem Wykonawcy zlecenia. Wykonawca zobowiezuje sie do przedlo2enia wraz z projektem strony licencji na wykorzystany system w celu jej akceptacji przez Zamawiajacego,. za standard kodowania przyjmuje sie UTF - 8,. skladniki strony musza byi dostosowane do wiqkszo6ci popularnych przegledarek internetowych - musz4 prawidlowo obslugiwad - IE od wersji 6.O wzwy2, Opera od wersji 8.5 wzwyz, Firefox od wersji 2.0 wzwyz, oraz byi dostosowane do rozdzielczosci monitora 1024x768 wzwy2 (strona musi zapewniai skalowanie do wyzszych rozdzielczosci),. strona musi bye wykonana w technologii Content Managment System (CMS): o warstwa zarz4dzania tre6ci4 musi byi calkowicie oddzielona od warstwy prezentacji danych, o zarzadzanie tredcia strony winno byi mo2liwe bez koniecznojci pracy na otwartym kodzie HTML, o system musi umo2liwlai zarz4dzanie zespolem redakcyjnym strony,. dostarczone rozwi4zanie musi zawierac naeedzia sluzace do administrowania i zarz4dzania serwisem: 6 publikowaniezlo2onychdokument6w, o zesp6l redakcyjny serwisu musi mied mo2liwogi wzbogacania wprowadzanych dokument6w o elementy graficzne, rysunki, tabele, zdjecia, czyli mo2liwosi u mieszczania ich w tek6cie,,l\ ar- -. t3-200 Dziabowo. ur woho6ci4,lot s2, tax , w.mrnsko-irazu,"r Fundus.poqczanra Krcdyrore" sp. ro,o.w D.ilrrrowr. _r WARtr.llNSKO-MAZURSKI FUNDUSZ smil: sketaial9poreczenia'kr.ly'ows.inrb. sw.polp6nia-kredytose.inlo "PORECZENIA KRIDYTOWE" NIP s sa6722. KFS KaFtai zakradowy 6 8a0 000 PLN l. =/ ftinl

3 o przed ostatecznym opublikowaniem informacji/dokumentu w serwisie musi istniei mo2liwodi jej podglqdu - na ka2dym poziomie edycyjnym, o umieszczanie informacji na stronie www bedzie generowalo automatycznie datq wprowadzenia informacji oraz nazwisko i imie osoby wprowadzajecej dane. III. Struktura Strony Internetowej Uklad strony powinien miei czytelne i latwo nawigowaln4 strukture wedlug zdefiniowanych przez Zamawiajacego zakladek, We wszystkich stronach i podstronach w stopce musi byc umieszczona symbolika zgodna z wymaganiami zwiazanymi z promocje ir6dla dofinansowania projektu. Strona Internetowa powinna skladai sie z nastepujecych sekcji: 1. SEKCJA NAGL6WKA: LOGO REGIONALNEGO CENTRUM INFORMAC'I FINANSOWEJ 2. SEKCTA PASKA G6RI{EGO. HOME. GALERiA. DOWNLOAD. KONTAKT. LOGOWANIE 3. SEKC'A PASKA BOCZNEGO LEWEGO. AKTUALNO6CI. ORGANIZACJA RCIF. WIRTUALNY SPACER PO RCIF O PUNKT INFORIVIWACYJNY W DZIAT-DOWIE O PUNKT INFORMACYJNY W ELBLAGU O PUNKT INFORMACYJNY W ELKU O PUNKT INFORMACYJNY W GIzYCKU O PUNKT INFORMACYJNY W OLSZTYNIE. KOMPEDIUM WIEDZY O 2AOOUCN FINANSOWANIA. INSTYTUCJ E FINANSOWE o INSTYTUCJE FINANSOWE W REGIONIE - WIZYTOWKI PLACoWEK o WYSZUKIWARKAINSTYTUCJI. BAZA l4sp r REPoRTA2 4. SEKCJA PASKA BOCZNEGO PRAWEGO. MNKING PLACOWEK. INNOWACJE. KSU. SZKOELNIA. DOTACJE lv.m nsko-itrazulltl Fundu.z 'Portc4nl. Kl.dyrowe" Sp : o o. w o:lldowlc ItU-' ^a[\, ona doro, ul wolnosci4,tel ,iax.23697s0s4, ' tt WAltMlllSKO-ntMURSKl FIJNDUSZ.-mail: ww.pordenia-kg4/1ore.inro "PORICZENIA KRIDYTOWE" NIP 571-1G19,647. Ftog!.r sl 95a6722. KFS Kapmal zaktadowy 6 aao 000 PLN / ii:#,l

4 5. SEKLCJA PASKA DOLNEGO. BANKI. FUNDUSZE POZYCZKOWE. FUNDUSZE LEASINGOWE. FUNDUSZEPORECZENIOWE. SEED CAPITAL. VENTURE CAPITAL. MODUL - GIEI-DA - WG ZATACZONEGO POGLADOWEGO ROZMIESZCZENIA 6. STOPKA: LOGA PROJEKTU 7. CENTRALNA CZESE STRONY: AKTUALNOSCI, MODUL - KURSY WALUT, SONDA IV, Struktura strony www z opisem poszczeg6lnych funkcionalno5ci: 1. SEKCTA NAGT.6WKA: LOGO REGIONALNEG OCENTRUM TNFORMACJT FTNANSOWEJ 2. SEKCJA PASKA G6RNEGO. HOME: strona gl6wna. GALERIA: zdiecia ifilmy, galerii z wieloma kategoriami i podkategoriami, dodawanie zdjei do poszczeg6lnych kategorii, oznaczanie ich znakiem wodnym iskalowanie. DOWNLOAD: dokumenty do pobrania, materialy opracowane w ramach projektu (dodawane na bie2aco). KONTAKT: O DYREKTOR (]MIE, NAZWISKO, N41EJSCE PRACY, E-N4AIL, NR TEL.), O PUNKT INFORMACYJNY W DZIAT-DOWIE (imie, nazwisko, stanowisko, , nr tel.), O PUNKT INFORIVIACYJNY W ELBLAGU (Imie, nazwisko, stanowisko, , nr tel.), O PUNKT INFORMACYJNY W EI-KU (Imiei nazwisko, stanowisko, , nr tel.), O PUNKT INFORMACYJNY W GIZYCKU (Imie, nazwisko, stanowisko, , nr tel.), O PUNKT INFORMACY]NY W OLSZWNIE (ImiQ, nazwisko, stanowisko, , nr tel.) o MAPA DOJAZDU DO PUNIfiOW :elektroniczna mapa dojazdu do wszystkich punkt6w Regionalnego Centrum Informacji Finansowej dla przedsiqbiorc6w. LOGOWANIE: modul do elektronicznej rejestracji przedsiebiorc6w w bazie massmailowej; w przypadku logowania sie po raz pierwszy, konieczna jest rejestracja u2ytkownika, zalogowany u2ytkownik serwisu bedzie miat dostep do opiniowania plac6welvbank6w, szerszej bazy teleadresowej a tak2e mo2liwosi wideoko nfe rencj i z,l\ tt, oziatdom,!t wdnosci 4, te , tax , - ' WALMNSKO-MAZURSKI FUNDUSZ 6-mit: sekebnaropordenia,kredyiows.inro, M poroczenia-kedytose.into "PORICZENIA KREDYTOWI' w.mtn5kerrazurkt Fordor 'poecrnt. KrE tyros6. sp.ro.o.w nzlrt(b{t. NrP s $47, F god 5r95a6722. KnS O00O217603, Kagrd akiado$y pln.a i(#,1

5 konsultantem RCIF-u oraz informacji o uslugach bankowych. Opiniowanie plac6wek i bank6w bedzie dostepne dla zarejestrowanych u2ytkownik6w dwa razy w ciegu roku. 3. SEKCIA PASKA BOCZNEGO LEWEGO. AKTUALNOSCI: reporta2e, wnioski koicowe ze spotkai samorz4dowych, instytucji finansowych i MSP. Poza oddzieln4 zakladke znajdujeca sie w lewej sekcji paska bocznego informacje w niej zawarte zostan4 umieszczone w centralnej czq6ci strony gl6wnej,. ORGANIZACJA RCIF: informacje o projekcie, cele projektu. KOIYPENDIUM WIEDZY: o 2aoot-n FINANSoWANIA DzIAtALNoScI [4sP: pozyczki, kredyty bankowe, porqczenia, leasing - kr6tka charakterystyka, O INFORMACJE O 2R6DI.ACH FINANSOWANIA BEZZWROTNEGO MSP. INSTYTUCJE FINANSOWE o INSTYTUCJE FINANSOWE W REGIONIE: baza instytucji finansowych z r wizyt6wkami tych podmiot6w. W wizyt6wce danej instytucji finansowej musze znajdowad sig podstawowe dane: nazwa, adres, tel. kontaktowy na sale operacyjnqr nr tel. do konsultanta (zarejestrowani przedsiqbiorcy bedq mieli wieksze moiliwogci, m.in. dostep do wiqkszej bazy konsultantow, wideokonferencji, oferty plac6welvbank6w). Niezbedn4 czescie kaidej wizyt6wki sq gwiazdki, przedstawiajece opinie danej plac6wki. oraz nota jakq uzyskala dana plac6wka. Nota jest 6redni4 przynajmniej 10 ocen ijest widoczna dla wszystkich u2ytkownik6w serwisu' W zakladce Instytucje Finansowe w Regionie powinna znajdowai sie rozwijana lista, umozliwiajeca uzytkownikowi wyb6r kryteri6w sortowania i wy6wietlania, np.: wg miast, powiat6w, itp. o WYSZUKIWARKA INSTYTUCJI: wvszukiwanie instytucji finansowych wg kryteriow geograficznych i alfabetycznych. W wynikach wyszukiwania musza znajdowai siq takie informacje jak: dokladna nazwa i oddzial instytucji, adres, nr kontaktowy. Wiecej informacji po zalogowaniu do modulu dla PrzedsiQbiorc6w BAZA MSP : wizyt6wki zarejestrowanych przedsiebiorc6w zawierajace informacje: nazwa firmy, adres(kod-pocztowy, miasto, powiat), dane kontaktowe (nr tel., ), sektor i branza dzialalnogci, firmy a takie kr6tka charakterystyka. ff..., i,:sxffi::l;lffi;rffii.[fl?:::e_';&:*' {/ ttt warvnsko-idvurskl FUNDUSZ sokreranaropdoq.nia k dyrorellrg v'ry!91!!z9nra-!e94ry nr-o--- --_ -... i^, "poriczeia KRmYTOWX' NIP 57i'15r9{,r7. Fegon 519sa6722, KFS Kaital2al*adowy PLN iizttv

6 4. SEKCJA PASKA BOCZNEGO PRAWEGO t. MNKING PLACOWEK: wyniki rankingu na najlepsze plac6wke bankowe. W rankingu Z biora udzial plac6wki kt6re majq co najmniej 10 ocen,. KSU: informacje o punktach konsultacyjnych, zakres dzialania, funkcja informacyjna. INNOWACJE: kr6tki opis, przekierowanie do stron,. SZKOELNIA: informacje o dostepnych szkoleniach o tematyce finansowej, mo2liwo6i edycji (dodawanie, usuwanie) pzez administratora systemu,. REPORTAZ: filmy ze spotka6, uroczysto6ci, wa2niejszych wydarze6. Mo2liwo6i edycji (dodawanie, usuwanie) przez administratora systemu o DOTACJE: informacje o dotacjach, sposobie pozyskania, itp. 5. SEKLC'A PASKA DOLNEGO o BANKI -baza bank6w, usystematyzowana w kolejno6ci alfabetycznej w rozwijanej li5cie. Po wybraniu banku, u2ytkownik przekierowywany jest do podstron z informacjami na temat produkt6w oferowanych przez dany bank, og6lna charakterystyka produkt6w, o FUNDUSZE POZYCZKOWE - baza funduszy po2yczkowych/ usystematyzowana w kolejnosci alfabetycznej w rozwjjanej li:5cie. po wybraniu funduszu, uzytkownik przekierowywany jest do podstron z informacjami na temat produkt6w oferowanych przez dana jednostke, 096lna charakterystyka produkt6w,. FUNDUSZE LEASINGOWE - baza funduszy leasingowych, usystematyzowana w kolejnoeci alfabetycznej w rozwijanej liscie. po wybraniu funduszu, uzytkownik przekierowywany jest do podstron z informacjami na temat produkt6w oferowanych prz ez dane jednostke, og6lna charakterystyka produkt6w, r FUNDUSZE PORECZENIOWE - baza funduszy poreczeniowych, usystematyzowana w kolejnosci alfabetycznej w rozwijanej liscie. po wybraniu funduszu, u2ytkownik przekierowywany jest do podstron z informacjamj na temat produkt6w oferowanvch przez dane jednostke, og6lna charakterystyka produkt6w,. SEED CApfiAL - krotka charakterystyka, o VENTURE CAPITAL - kr6tka charaktervstvka. 6, STOPKA I LOGOTYPY 7. MODUTY DLA PRZEDSTEBTORC6W IstotnE czesci4 Strony Internetowej jest modul dla przedsiqbiorc6w. przedsiqbiorca uzyskuje dzieki niemu dostep do: - bazy teleadresowej oddzjal6w bank6w, - opiniowania plac6wek bank6w (2 razy w ciegu roku), fl\ wamrn.kc.r6kt -porlcehl. KEdyrom- sp. : o.o. y lf odatdost. wrxvrnrsxr.r-v.qzurskr FLNDUsz :XT91il",,"#"%[*T:.1i3;#;"'"fi S"'"T:l1l#;"-" * a "PORICZENIA KRIDYTOWX' N lp E/ 6' , R69on 51 9s 6722, KRS 0oo , Kapitat zairadosy 6 Bso ooo pln n#ii

7 t'..,.' - informacji na temat produkt6w bankowych, - wideokonferencji z konsultantami, Zalogowanie przez przedsiebiorce jest mozliwe tylko po akceptacji regulaminu i rejestracji fi rmy(podanie danych teleadresowych). Podczas rejestracji przedsiebiorca ma do wypelnienia nastepujace pola; r',,nazwa firmy" przy wyborze Firmy lub - wypelnlenie pola obowiazkowe, /,,Imie i Nazwisko" w przypadku osoby fizycznej - wypelnienie pola obowiazkowe, r' osoba do kontaktu w firmie z podaniem imienia i nazwiska (przy czym informacje takie sq opcjonalne w wizyt6wce przedsiebiorcy i to u2ytkownik modulu okre5la czy se widoczne dla wszystkich czy nie) - wypelnienie pola obowiazkowe, / Adres: kod pocztowy w formie ; miejscowo6t; ulica; nr budynku; nr lokalu; powiat - pole uzupelnia sie automatycznie po wpisaniu kodu pocztowe9o, r' Dane kontaktowe : adres ; nr telefonu, r' Branza: wypelnienie pola obowiezkowe, > Sektor: - produkcja, - uslugi, - hande., - budownictwo. > Bran2a: wyb6r z rozwijanej listy, podczepiona lista PKD, r' Opis - miejsce na opis u2ytkownika, kr6tka charakterystyka firmy, / caleria - modul dodawania zdiei u2ytkownika dotyczacej wlasnej dzialalno6ci, zdjecia widoczne na wizyt6wce firmy (forma miniatury (179x13a) z mozliwoscie powiekszenia). Domyslnie niedostepne w poczetkowym etapie funkcjonowania Strony Internetowej. 8, MODUL - KURSY WALUT: aktualny kurs waluty. 9. MODUT SONDAT stworzenie sondy na zadany temat, mo2liwosci zmian(przez osobq obsluguj4c4 stronq), wyniki sondy. 10, MODUT - GIELDA: aktualny kurs gieldy' t/i\ tt'r' Itt 1ry.'did(o-r..atEld Funus. 'Poaoni. x4.dyro'!' sp. t o.o r t,d.dorr. 1$2oo otal*n6, ul wolno6d 4.l lax s'r' waiudr(sko-t{aztjrskt FUNDUSZ fii: $kera.iaropor c2eak dybr6.inlo, KREDYTOWE NrP a7, R gdr 519s86722, KBS Kaprld zakta&wy 6 88O 00O PLN I

8 ll.istotne ELEMENW DLA OBSIUGUJACEGO SYSTEM :. Mo2liwo56 na kazdym poziomie(zakladce, podstronie) edycji (wstawianie, usuwanie) danych,. Mo2liwo6i na ka2dym poziomie (zakladce, podstronie) edycji (wstawianie, usuwa nie) element6w graficznych,. Licznik odwiedzin - zawiera w sobie wbudowany licznik odwiedzin wraz z prostymj statystykami,. Dostep do bazy danych zarejestrowanych klient6w, mo2liwosi przywracania hasla klienta, itp.,. RANKING PLAC6WEK - po stronie obsluguj4cego StronQ Internetowq konieczna jest mo2liwosi zmiany paramet16w wy6wjetlania na stronie (np. il0g6 wyswietle6). V. Funkcjonalnosci stronyinternetowei:. Walor edukacyjny dla os6b startujqcych w prowadzeniu dzialalno6ci gospodarczej.. Prezentacja uslug finansowych dostepnych w bankach dzialajecych na terenie wojew6dztwa warmi6sko - mazurskiego oraz w funduszach po2yczkowych i poreczeniowych wg okre6lonego schematu przez wnioskodawce, Szacujemy, 2e prezentacja tych uslug bedzie wymagala ok. 120 podstron internetowych.. Prezentacja wizyt6wek plac6wek instytucji finansowych, z okregleniem ich adres6w oraz numerow kontaktowych do odpowiednich doradc6w i mo2liwoscie ich oceny przez zare]estrowanych na stronie MSp w kilku kategoriach poprzez nadanie od powiedniej ilo6ci gwiazdek.. Przygotowanie bazy MSp zarejestrowanych na stronie. Szacujemy, 2e docelowo baza ta bedzie liczyi kilkanajcie tysiecy podmiot6w.. Przygotowanie systemu mass-mailowego do MSp. ' Przygotowanie prezentacji o programach operacyjnych umo2tiwiaiacych ubieganie sie o dotacje.. Przygotowanie prezentacjj firm leasingowych i factoringowych. Szacujemy ok. 30 podstron.. Wyszukiwarka instytucji i plac6wek. ' Przygotowanie aktuarno6ci o szkoreniach i konferencjach po6wieconych prowadzeniu < dzialalnosci gospodarczej.. Pzygotowanie galerji prezentuj4cych relacje z konferencji, w tym galerii fllmowych.. Umo2liwienie kontaktu z konsultantem RCIF za pomoce video rozmowy.. Prowadzenie blogu dla zarejestrowanych MSp, na kt6rym przedsiebiorcy bqd4 mogli wymieniac swoje opinie o instytucjach finansowych, wzajemnie dzielii sie wlasnymi spostrzezeniami.,l\ w.mituko- azur.kt Fonrru.: 'poc.4nr. KGri ow." sp. z o.o., I}zir,rrrowr. l! wauvrnsxo-v.czurskr FUNDU', j1,3t31#"tja',;x3*:ljhty;':r1il"?::1.'-:s,"*,"," 'PORICZE}.IIA KR.EDYTOWE' N lp s , Fegon sl 9a,86722, KBs Kapiral zaihdosl/ d sso ooo prn l. =/ 7(t"1

9 )il,,rirvr. Poglgdolve rozmieszczenie na Stronie Internetowej LO O REGIONALT{EGO CEI{TRUM INFORMAq'I FINANSOWEJ HOlrlE GALERIA DOWNLOAD KOl{TAKT LOGOWANTE AKTUALNOSCI ORGANIZAC'A RCIF WIRTUALI{Y SPACER PO RCIF AKTUALNOSCI KOIIPEI{DIUiI WIEDZY O tr6dlach FINANSOWANIA INSTYTUC'E FINANSOWE W REGIO IE REPORTA' RANKTNG PLAC6WEK INNOWACIE MIE'SCE NA MATERIAI. FILMOWY KSU SZKOLENIA DOTAC]'E INFORMAC'E O INSTYTUC'ACH FINANSOWYCH BANKI FUI{DUSZE PORECiZENIOWE FUJIDUSZE PO2YC ZKOWE SPEED CAPITAL IIIODUT - GIETDY FUI{DUSZE LEASI GOWE VENTURE CAPITAL LO6OTYPY,,[\ k'r.lchr..r Furi.r'Foe.'!.- x'rdrrm'sp. ro.o.r Er.'b tar-- - oriit d4 d. wddad:r. r.r a tu 236E 5054, WAIIIIIINSKCT-MAZUXSKI FITNDI "t SZ oirc:6.lsrt M.ro.lczrarc!6io*o.lilo NPsr-ter9{47, F.gdrsr$86722, xrs(rer76oq KRDYTOWE q,{, w.

10 'i--<1, q.( VII. Wykonawca zobowiazuje sie do przeszkolenia z obslugi CMS-a, wskazanych pracownik6w, kt6rzy docelowo maje zajmowa6 siq zamieszczaniem/ uaktualnianiem informacji na stronie. VIII. Wykonawca zobowi4zuje sie do umieszczenia strony na serwerze, IX. Domena strony rcif.pl jest wykupiona przez Zamawiajecego. Wykonawca w ramach wykonywanej pracy zobowi4zuje sie do wykorzystania istniej4cej domeny. X. Wykonawca zobowiazuje sie do obslugi Strony Internetowej, w calym okresie obowiazywania umowy, poczawszy od momentu protokolarnego odbioru Strony Internetowej. XI. Obsluga Strony Internetowej polega na:. Bie2Acej aktualizacji Strony Internetowei, obejmuiecej zamieszczanie na Stronie Internetowej material6w (tresci, plik6w graficznych oraz multimedialnych) przekazanych przez Zamawiaj4cego, aktualizacje komponent6w, pomoc techniczna oraz asystq informatyczna w formie telefonicznych konsultacji merytorycznych.. Zamawiaj4cy bedzie wysylal Wykonawcy materialy do umieszczania na Stronie Internetowej dro94 elektroniczna lub faksem.. Wykonawca przekazane przez Zamawiaiecego materialy umiesci na stronie w ciqgu 24 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (poniedzialek - piatek). XII. Wykonawca zapewni pozycjonowanie strony w popularnych wyszukiwarkach uzgodnionych z Zamawiajqcym. lfl Y"fitffi:i';ffi.:";%**i.[!fr-'se'zo'owDd"do'd' - /'. " wa*mnsko-mazr.rrskr FUNDUSZ or*r: s.*et darepor c.di--"rr'*.,"., *ili:m-fff;;- SZ "poreczplta KREDyrowE. rteszt-to-t9 rz,hegon stgsmz2, xns ri:ooeriso3, o eoooo eu W)1.

informacyjnego poprzez przeciwdziaianie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bitgoraj", wspoffinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w

informacyjnego poprzez przeciwdziaianie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bitgoraj, wspoffinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w y *d$& umiaeuropejska IINrMV^VVMV.IJI^M CBiiffifcKll EUROPEJSW FUNDUS GOSPODARKA SS ROZWOJUREGWNALNEGO NARODOWASTRATECIA SP6W0$CI *"* GMINA BILGORAJ ul. KoSciuszki 88 23-400 Bilgoraj PWC. 271.2.2012 Bitgoraj,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto Tworzenie stron www Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KA-2/172/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Przygotowanie serwisu wg. Struktury i schematu przedstawionego w opisie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 22133-2012; data zamieszczenia: 25.01.2012

Numer ogłoszenia: 22133-2012; data zamieszczenia: 25.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 17145-2012 z dnia 2012-01-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie i udoskonalenie strony internetowej Centrum Innowacji i Transferu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Klient Prawie stutysięczne Miasto Grudziądz na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim położone nad Wisłą. Grudziądz zajmuje 4 miejsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych PRZEWODNIK Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu topfx.pl, w Panelu Transakcyjnym należy zdefiniować rachunek bankowy prowadzony w PLN oraz minimum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

2. Facebook,,lubię to, wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona. STRONA GŁÓWNA 1. Logo z hiperłączem do strony głównej serwisu. 2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna systemu katalog opinii

Specyfikacja funkcjonalna systemu katalog opinii Specyfikacja funkcjonalna systemu katalog opinii Charakterystyka systemu CMS 1. Import głównych kategorii katalogu system ma możliwość importowania kategorii, które będą wykorzystywane przez system. Tylko

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAIOSTOCKA Bialystok University of Technology 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let»48 85 74690 10. fax 448 85 74690 15www.pb.edu.

POLITECHNIKA BIAIOSTOCKA Bialystok University of Technology 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let»48 85 74690 10. fax 448 85 74690 15www.pb.edu. 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let»48 85 74690 10. fax 448 85 74690 15www.pb.edu.pl Oszacowanie wartosci zamowienia W zwia.zku z realizacja. zadari,,regionainego Punktu Kontaktowego" przez Politechnike,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY SKLEP INTERNETOWY. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. E-mail.

BRIEF AGENCYJNY SKLEP INTERNETOWY. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. E-mail. BRIEF AGENCYJNY SKLEP INTERNETOWY Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail Telefon Adres biura (jeżeli inny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz Tel./fax.: 29 752 27 28 e-mail: pzd@interia.pl Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail / Skype Telefon Adres biura

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści Przewodnik po Platformie Transferu Technologii Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Poruszanie się po portalu... 2 3. Rejestracja Użytkownika... 3 4. Utworzenie, modyfikacja i usunięcie wpisu Dawcy...

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia Języki programowania wysokiego poziomu Ćwiczenia Języki programowania Ćwiczenia Strukturalny HTML Arkusze CSS Formularze HTML i PHP Baza danych MySQL Forum internetowe Strukturalny HTML Zadania Dokument

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla...

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Spis treści 1 Informacje ogólne...1 1.1 Obsługiwane przeglądarki...1 1.2 Technologia wykonania...1 1.3 Wersje językowe...2

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL)

Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL) Zaawansowany projekt programowania obiektowego Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL) Szkoły BTE opracował: mgr inż. Radosław Wylon PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Projekt sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji:

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji: Załączniku nr 4 do OPZ Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Intranetu INTRANET - strona wewnętrzna dla pracowników 1. Opis systemu Bazy Danych Intranet Głównym zadaniem Bazy danych Intranet jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 20 sierpnia 2014 r. Preambuła Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) UltraGraf Studio Grafiki Ul. Wojska Polskiego 5a/69 26-200 Końskie Woj. Świętokrzyskie GG: 4850036 Tel: +48 792 62 63 42 E-mail: biuro@ultragraf.pl

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Klucz do sukcesu Promujemy Twój biznes niezaleznie od branzy

Klucz do sukcesu Promujemy Twój biznes niezaleznie od branzy Szablon allegro Allegro.pl każdego dnia rozpoczyna się i kończy, w tym miejscu kilkaset aukcji, za sprawą, których jeden użytkownik zyskuje pieniądze, a inny produkt. Każdy użytkownik Allegro, nastawiony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/.

Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/. OPIS PROJEKTU: Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/. ZAŁOŻENIA SERWISU INTERNETOWEGO: Wykonanie wymienionych poniżej sekcji serwisu internetowego. a) Front-end

Bardziej szczegółowo

1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i

1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. 1. Formularz rejestracyjny (2 2.

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Blog

Języki programowania wysokiego poziomu. Blog Języki programowania wysokiego poziomu Blog Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów Logowanie/wylogowanie Dodawanie wpisów Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów - wszystkie wpisy na jednej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakteru treści wyświetlanej na stronie głównej

Opracowanie charakteru treści wyświetlanej na stronie głównej Data aktualizacji: 09-03-2012 1. Oznaczenie użytkownika: A, B, C, D, E, F, G, H 2. Zakres czynności: Rozmieszczenie treści i modułów funkcyjnych na stronie głównej platformy Matrix. 3. Zakres prac Autor

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Specyfikacja dotycząca utworzenia, wdrożenia, administrowania wraz

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Podzadanie AI 1/2D. Wdrażanie BDFBO. Dokumentacja powdrożeniowa BDFBO. Rezultat AI 13. Wersja finalna. Wykonawcy

Podzadanie AI 1/2D. Wdrażanie BDFBO. Dokumentacja powdrożeniowa BDFBO. Rezultat AI 13. Wersja finalna. Wykonawcy Podprojekt 3. Wykorzystanie technologii informatycznych do sprawnego zarządzania wiedzą i procesami dotyczącymi zasobów ludzkich branży okrętowej oraz do skutecznego i wydajnego zarządzania pracą Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Stworzenie dwujęzycznej strony Projektu oraz forum tematycznego.

innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Stworzenie dwujęzycznej strony Projektu oraz forum tematycznego. innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Stworzenie dwujęzycznej strony Projektu oraz forum tematycznego. 1 ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację Numer sprawy:24/01/2014/5.4.2/gjl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH Jedlnia - Letnisko, 24.01.2014 na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu E-PARAFIA.net (III edycja)

Regulamin konkursu E-PARAFIA.net (III edycja) Zabrze, 28/10/2011 Regulamin konkursu E-PARAFIA.net (III edycja) organizowanego podczas Targów Sakralia w Poznaniu, w dniach 8-10 listopada 2011 I. Postanowienia ogólne Konkurs będzie prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

o copywriting tresci senruisu o copywriting tresci ofert r testowanie tre6ci wlasnych serwisu

o copywriting tresci senruisu o copywriting tresci ofert r testowanie tre6ci wlasnych serwisu UNIA EUROPE'SKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA stratecia SP6JNOSCI PERK SPOLKA Z OGRANICZONA odpow EDZ ALNOSCn Uf.Zurawia 431214 00-680 Warszawa Warszawa, 10.09..2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu Od 2002 roku na wszystkie urzędy i nie tylko nałożono obowiązek utworzenia podmiotowych stron BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). Kwestię ta regulowało rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) Kraków, 2014 Spis treści 1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Warszawa, 28.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi polegającej na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. Umowa Zawarta... pomiędzy Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowska 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod

Bardziej szczegółowo