Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015"

Transkrypt

1 Toruń, dn r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/ Toruń tel Adres Strona internetowa: Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Otwarta regionalna platforma usługowa, jako narzędzie budowy e-usług dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w modelu PaaS i SaaS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Spółka Telekomunikacja Gminna S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie usług badawczorozwojowych niezbędnych do opracowania nowego produktu. 1. Informacje o Zamawiającym. Zamawiającym usługę jest Telekomunikacja Gminna S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 10/14, Toruń, z Kapitałem Akcyjnym złotych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będąca płatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym pod numerem NIP , posiadająca REGON , reprezentująca konsorcjum trzech firm: Telekomunikacja Gminna S.A. Lider Konsorcjum, IPM Sp. z o.o. i evensoft Sp. z o.o. 2. Informacje ogólne. 1 S t r o n a

2 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Wytycznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych,grudzień Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz z późń. zm.) na podstawie art. 3, ust. 1., pkt 5) oraz art. 4., pkt. 3), lit. e) tejże ustawy. 3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Postępowanie prowadzone na podstawie umowy nr 16/2014 z dnia 30 grudnia r. na realizację przedsięwzięcia pn. Otwarta regionalna platforma usługowa, jako narzędzie budowy e-usług dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w modelu PaaS i SaaS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata , Moduł nr 1.: Wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie opracowywania nowego lub ulepszonego produktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego: 3. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo rozwojowa, która obejmuje opracowanie: a) nowatorskiej notacji wymagań użytkowników i reguł biznesowych, b) opisu metod automatycznego i półautomatycznego generowania usług elektronicznych na podstawie zapisu wymagań użytkowników i reguł biznesowych, c) niekomercyjnego prototypu oprogramowania Otwartej Regionalnej Platformy Usługowej (OPUS) wraz z: modułem do automatycznej budowy usług elektronicznych (Generatorem e- usług), modułem Analitycznej Wiedzy o Systemie i e-usługach, 2 S t r o n a

3 modułem obsługi procesów (Silnikiem procesów), modułem zarządzania dokumentami elektronicznymi, modułem formularzy elektronicznych, modułem analizy danych, modułem obsługi GIS, modułem obsługi CAD, szyną komunikacyjną portalem usługowym, wraz z jego walidacją i testowaniem. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (kody CPV): Projekt i realizacja badań oraz rozwój Laboratoryjne usługi badawcze Usługi eksperymentalno-rozwojowe 3. W ramach zmówienia mają zostać opracowane także procedury i instrukcje służące do zarządzania rozwojem i utrzymaniem platformy od momentu opracowania prototypu, poprzez stworzenie i wdrożenie wersji produkcyjnej, aż po jej bieżącą obsługę. 4. Usługa powinna zostać zrealizowana w trzech etapach: I. Analiza wymagań przyszłych użytkowników, opracowanie notacji do tworzenia usług udostępnianych na platformie OPUS i architektury platformy OPUS badania przemysłowe, II. Opracowanie elementów składowych (podsystemów) platformy OPUS i usług bazowych, z których składane będą usługi udostępniane na platformie badania przemysłowe, III. Opracowanie niekomercyjnego prototypu platformy OPUS i jego testowanie testy (badanie pod kątem spełniania wymagań użytkowników) eksperymentalne prace rozwojowe. 5. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt mailowy z osobą wskazaną w pkt. 4 niniejszego zapytania w celu uzyskania dostępu do dokumentu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Pan Marcin Siwy, tel , adres dostępny w dni robocze w godzinach od 9 00 do S t r o n a

4 5. Warunki wymagane od Wykonawców. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2, pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), które dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem zespołu złożonego w szczególności z następujących specjalistów: Kierownik Projektu jedna osoba spełniająca poniższe wymagania: a) posiada wyższe wykształcenie kierunkowe (Informatyczne i kierunki pokrewne); b) posiada aktualny certyfikat potwierdzający przygotowanie do kompleksowego zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT, d) brała udział w conajmniej dwóch projektach, których zakres obejmował zaprojektowanie i wdrożenie Platformy Komunikacyjnej udostępniającej usługi elektroniczne ( e-usługi), oraz wdrożenie Platformy Zarządzania Treścią CMS. e) brała udział w conajmniej dwóch projektach, w których zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmniej ,00 zł brutto Ekspert ds. Technologii Informacyjnych conajmniej dwie osoby spełniające poniże wymagania: a) jest autorem lub współautorem conajmniej trzech publikacji naukowych opublikowanych w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, dotyczących obszaru technologii informacyjnych, które spełniają jeden z poniższych warunków: stanowią autorskie monografie lub są rozdziałami w monografiach naukowych wydanych w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, lub rosyjskim i mają nadany numer ISBN, stanowią wieloautorskie monografie naukowe, w których ekspert był redaktorem naczelnym (merytorycznym) i zostały wydane w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, lub rosyjskim oraz mają nadany numer ISBN, są artykułami w czasopismach wymienionych w wykazie czasopism naukowych stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, są publikacjami w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w bazie Web of Science i mają nadany numer ISBN. 4 S t r o n a

5 b) posiada doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech projektów badawczych, o wartości nie mniejszej niż ,- zł, dotyczących obszaru technologii informacyjnych. Analityk Biznesowy jedna osoba spełniająca poniższe warunki: a) posiada wykształcenie wyższe, b) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie analizy potrzeb i interpretacji wymagań użytkowników oraz w zakresie opracowania specyfikacji wymagań na system informatyczny, c) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie analizowania procesów biznesowych i wykonywania dokumentów analitycznych w narzędziu UML, d) brała udział w przynajmniej dwóch projektach, w których zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmniej ,00 zł brutto Architekt jedna osoba spełniająca poniższe warunki a) Posiada minimum 5-o letnie doświadczenie w zakresie tworzenie architektury korporacyjnej metodą TOGAF lub za pomocą innych metodyk tworzenia architektury systemów informatycznych. b) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie definiowania wymagań dla oprogramowania tworzonego w następujących językach programowania JAVA, HTML,.NET, XML, itp.. c) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia architektury sieci LAN. d) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie określania niezbędnej infrastruktury sprzętowej (serwerów (klasy UNIX lub Intel) oraz macierzy dyskowych) do zapewnienia prawidłowego działania Systemów Informatycznych, zgodnie z założonymi wymaganiami. e) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowanie baz danych SQL zgodnie z założonymi wymaganiami. f) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie definiowanie i tworzenie architektury funkcjonalnej i technicznej dla całego lub części procesu, który ma być zautomatyzowany. Programista jedna osoba spełniająca poniższe wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe, b) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wytwarzania systemów informatycznych c) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem programistycznym, brała udział w przynajmniej dwóch projektach, w których zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmniej ,00 zł brutto Powyższych funkcji nie można łączyć jedna osoba nie może pełnić kilku funkcji. 5 S t r o n a

6 6. Termin realizacji zamówienia. Termin wykonania zamówienia do r. 7. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2015 roku. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynika to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili skradania oferty, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy. 7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian systemu płatności (nie dotyczy wysokości ceny) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji etapu ) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą by dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 10. Informacje i dokumenty przekazywane przez Uczestników Postępowania nie będą utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 11. Uczestnicy Postępowania wyrażają zgodę na nieograniczone wykorzystanie i modyfikowanie przekazanych przez Uczestników informacji i dokumentów, z zastrzeżeniem informacji wskazanych zgodnie z ust. 4 poniżej. 12. W przypadku przekazania przez Uczestnika informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) Uczestnik Postępowania zobowiązany jest do wyraźnego wskazania na piśmie jakie informacje uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa. 6 S t r o n a

7 13. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania Uczestników w ramach prowadzonego Postępowania. 14. W przypadku udzielenia odpowiedzi, o których mowa w ust. powyżej, ich treść będzie podlegała publikacji na stronie internetowej Zamawiającego, wskazanej w Informacji. 8. Kryteria oceny ofert. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Koncepcja realizacji prac B+R - 40%. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta to 40 punktów. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się za przedstawienie: wizja oraz harmonogram realizacji prac B+R 10 punktów 0 punktów brak wizji prac B+R, 5 punktów posiada wizję realizacji prac B+R, 10 punktów posiada wizję oraz harmonogram realizacji prac B+R Zarządzanie projektem w tym: harmonogramem, zespołami, kontaktami z zamawiającym od 10 punktów 0 punktów brak metodyki zarządzania projektami, 5 punktów posiada własną metodykę zarządzania projektami 10 punktów posiada metodykę zarządzania projektami opartą na jednym ze światowych standardów tj. PM BOK, PRINCE2, SCRUM Zarządzanie ryzykiem projektowym 10 punktów, 0 punktów brak metodyki zarządzania ryzykiem projektowym, 5 punktów posiada metodyki zarządzania ryzykiem projektowym, 10 punktów metodyki zarządzania ryzykiem projektowym i zdefiniował wszystkie ryzyka przedsięwzięcia, Raportowanie stanu realizacji projektu 10 punktów 0 punktów brak raportowana stanu realizacji projektu, 5 punktów będzie raportował stan realizacji projektu w okresie miesięcznym, 10 punktów będzie raportował stan realizacji projektu w okresie tygodniowym. 2. Cena - 60%. Kryterium cena: cena C- liczba punktów przyznana ofercie. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta to 20 punktów. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się na podstawie wzoru: Cn C= x 100 x 60% Co gdzie: Cn najniższa cena brutto oferty spośród ofert 7 S t r o n a

8 Co cena brutto ocenianej oferty 3. Zamawiający po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty przeprowadzi indywidualne rozmowy z wybranymi Oferentami. 9. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Treść oferty musi być zgodna ze wszystkimi ogólnymi warunkami oraz wymaganiami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego. 3. Oferta powinna zawierać: formularz oferty; koncepcję realizacji projektu; wykaz wiedzy i doświadczenia; wykaz osób uczestniczących w projekcie; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub świadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wszelkie prawa autorskie wytworzonego dedykowanego oprogramowania przejdą na Zamawiającego. 5. Wykonawca udzieli 12 -miesięcznej rękojmi na wytworzone dedykowane oprogramowanie. 6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 7. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z mocy prawa. 9. Przesłane do Telekomunikacja Gminna S.A. oferty nie podlegają zwrotowi. 10. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę. 8 S t r o n a

9 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 12. Uczestnikom Postępowania nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w tym szczególności z tytułu: 1) zwrotu kosztów udziału w Postępowania, 2) zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu w przypadku unieważnienia Postępowania. 13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 10. Miejsce i termin złożenia oferty. 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/ Toruń poczty elektronicznej, adres skrzynki mailowej: w postaci skanu oryginalnej oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z mocy prawa za jednoczesnym potwierdzeniem przesłania oryginału oferty na adres Zamawiającego: 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego tj. od dnia roku do dnia roku do godziny 23:59 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane Przesłanki odrzucenia ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, zostanie złożona po terminie składania ofert, będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, oferent złoży więcej niż jedną ofertę. 12. Czynności formalne po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Po wyborze Oferenta Zamawiający prześle wzór umowy oraz wskaże termin i miejsce spotkania w celu szczegółowych uzgodnień i podpisania umowy z Wykonawcą. 9 S t r o n a

10 13. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 1. Wzór formularza oferty Załącznik nr 1 2. Wykaz wiedzy i doświadczenia Załącznik nr 2 3. Wykaz osób uczestniczących w projekcie Załącznik nr 3 10 S t r o n a

11 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZO/1/01/2015 Formularz oferty (wzór) Wykonawca/nazwa jednostki:... Adres jednostki: Numer telefonu:, Numer Fax:. .. OFERTA Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania oprogramowania dla Zamawiającego Telekomunikacja Gminna S.A. w zakresie wytworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pn. Otwarta regionalna platforma usługowa, jako narzędzie budowy e- usług dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w modelu PaaS i SaaS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego na warunkach szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym: 1. Oferuję cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia: Etap I w wysokości:, zł brutto, słownie:.. złotych brutto, Etap II w wysokości:, zł brutto, słownie:.. złotych brutto, Etap III w wysokości:, zł brutto, słownie:.. złotych brutto, w tym uwzględniony podatek VAT. 11 S t r o n a

12 1. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terminami i warunkami realizacji usługi postawionymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i akceptujemy je w całości. 3. Oświadczam, że jednostka jest płatnikiem podatku VAT. 4. Numer NIP Wykonawcy:.. 5. Numer REGON Wykonawcy:.. 6. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotowych usług objętych zapytaniem ofertowym. 7. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. Upełnomocniony przedstawiciel.. (podpis i pieczęć) Data 12 S t r o n a

13 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZO/1/01/ Nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia WYKAZ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Przedmiot zamówienia Odbiorca Data wykonania Niniejszym oświadczam, że wykazane w tabeli projekty zostały zrealizowane w terminie, w sposób należyty, bez uwag i spełniają kryteria wymienione w pkt 5.1 niniejszego Zapytania Ofertowego. Upełnomocniony przedstawiciel.. (podpis i pieczęć) Data 13 S t r o n a

14 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZO/1/01/ Nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Funkcja Nazwisko i imię Doświadczenie zawodowe Upełnomocniony przedstawiciel.. (podpis i pieczęć) Data 14 S t r o n a.

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo