Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania"

Transkrypt

1 Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty październik

2 1. Wstęp 1.1. Założenia projektu Celem głównym zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie i wydrukowanie dokumentów o charakterze koncepcyjno studyjnym: 1. Plan Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice 2. Koncepcja Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Opracowanie powyższych dokumentów o charakterze strategicznym zostało zapisane w projekcie Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Zgodnie z zapisami SIWZ na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na działania wspierające JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych przeprowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i określenie jego koncepcji, przyjęto następujące założenia: rdzeń miejskiego obszaru funkcjonalnego stanowi dzielnica miasta Zduńska Wola, Karsznice, wstępnie wyznaczono granice obszaru funkcjonalnego w granicach powiatu zduńskowolskiego: Miasto Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, oraz powiatu łaskiego: Gmina Sędziejowice, JST, które uczestniczą w projekcie (tzw. uczestnicy aktywni) to: Powiat Zduńskowolski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Powiat Łaski, Gmina Sędziejowice, natomiast JST, co do których należy uwzględnić powiązania funkcjonalne z rdzeniem MOF to: gminy w powiecie zduńskowolskim: Gmina Zapolice, Gmina i Miasto Szadek, gminy w powiecie łaskim: Gmina i Miasto Łask, Gmina Widawa, Gmina Burzenin, Gmina Buczek, Gmina Wodzierady, a ponadto powiązania funkcjonalne z: aglomeracją łódzką, Powiatem Sieradzkim, Powiatem Poddębickim, Powiatem Pabianickim, Powiatem Wieluńskim, Powiatem Bełchatowskim. 2

3 Celem kluczowym projektu jest osiągnięcie porozumienia i nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami, które będą brały udział w realizacji Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania oraz budowanie konsensusu regionalnego już na etapie jego tworzenia. Wspólna praca rozbudzi poczucie przynależności i odpowiedzialności za wypracowane dokumenty i ich późniejszą realizację. Nie bez znaczenia jest również efekt synergii, który uda się osiągnąć tylko wtedy, jeśli wszyscy interesariusze będą mieli poczucie, że ich potrzeby zostały właściwie zidentyfikowane i przekładają się na konkretne działania. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż angażowanie różnych środowisk, konsultowanie z nimi proponowanych w Planie Rozwoju kierunków działań, przypisywanie im odpowiedzialności odsuwa niebezpieczeństwo przerzucenia odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenia w realizacji strategii tylko na władze samorządowe. Plan Rozwoju oraz Koncepcja Zagospodarowania, jako dokumenty powinny być opracowane zgodnie z najlepszymi standardami. Przede wszystkim powinny być spójne ze sobą, przejrzyste i czytelne. Dlatego, aby osiągnąć powyższe cele proponujemy prowadzenie prac projektowych w podziale na poszczególne etapy z wykorzystaniem metodyki PRINCE 2 (Project IN Controlled Environment). W obszarach, które się przenikają niezbędny jest jasny podział zadań, ich bieżąca koordynacja, a także stała współpraca członków poszczególnych Zespołów Zadaniowych. Dobra organizacja pracy umożliwi zrealizowanie wszystkich celów założonych przez Zamawiającego. Ostatnim istotnym aspektem przy tworzeniu Planu Rozwoju jest jej przełożenie na konkretne działania. Dołożymy wszelkich starań, aby katalog inicjatyw wspierających realizację Planu Rozwoju był dostatecznie wyczerpujący Sposób współpracy z Zamawiającym (Zarządzanie projektem) Realizacja prac projektowych zostanie poprzedzona wstępną analizą dokumentów oraz uszczegółowieniem i doprecyzowaniem obszarów i celów badawczych, które zostaną potwierdzone z Zamawiającym podczas spotkania inicjującego projekt. Po zaakceptowaniu koncepcji poszczególnych propozycji badań przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje ostateczną propozycję badań i następnie przystąpią do ich realizacji. 3

4 W kolejnym kroku podjęte zostaną działania mające na celu przygotowanie Zespołu do realizacji badań przy wykorzystaniu wybranych metod i technik badawczych opisanych w kolejnych punktach niniejszej koncepcji. W ramach prac przygotowawczych dokonana zostanie m.in. finalna alokacja metod i technik badawczych wraz z identyfikacją respondentów dla każdej z metod badawczych, pozyskanie materiałów źródłowych oraz opracowanie narzędzi wspomagających realizację prac badawczych (w tym m.in. opracowanie formularzy ankietowych). W trakcie trwania projektu, ze strony Wykonawców zapewniamy: Sprawną i terminową realizację badania oraz współpracę z Zamawiającym Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie realizacji projektu Stały kontakt z Zamawiającym (wyznaczona osoba do kontaktów roboczych, spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny, ) Bieżące informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z puntu widzenia realizacji projektu Organizację spotkań w miarę potrzeb w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym Realizacja prac projektowych na każdym etapie projektu wymaga określenia struktury organizacyjnej prac oraz zdefiniowania ról kluczowych uczestników projektu. Na bazie doświadczenia Wykonawcy w realizacji tego typu projektów prowadzonych w sytuacji dużego rozproszenia organizacyjnego i różnych grup interesów w poszczególnych jednostkach, rekomendujemy utworzenie silnego Komitetu Sterującego, który będzie w stanie podejmować trudne decyzje i sprawnie realizować prace wdrożeniowe. Ze względu na charakter prac Komitet Sterujący powinien składać się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz przedstawiciela Wykonawcy. Komitet Sterujący będzie czuwać nad nadzorem oraz akceptacją rezultatów prac projektowych dotyczących najważniejszych decyzji projektowych. Spotkania Komitetu Sterującego monitorujące przebieg prac projektowych powinny odbywać się nie rzadziej, niż co dwa miesiące, chyba, że inny termin spotkania zostanie ustalony przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego. 4

5 Oprócz Komitetu Sterującego w strukturze projektu znajdzie się ponadto: Kierownik Projektu Wykonawcy, Biuro Zarządzania Projektem oraz dwa Zespoły Zadaniowe. Wyznaczony kierownik Projektu po stronie Wykonawcy będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad pracami Zespołów Zadaniowych, zapewnienie zasobów osobowych i technicznych Wykonawcy do realizacji prac, sprawne podejmowanie decyzji o zakresie zmian, kształcie rozwiązań i wdrożeniu zmian, weryfikacja i akceptacja produktów przygotowywanych przez grupy robocze czy przekazanie Komitetowi Sterującemu oraz Kierownictwu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli produktów prac wypracowanych przez Zespoły bądź informowanie Komitetu Sterującego oraz Kierownictwa Starostwa Powiatowego o istniejących problemach / ryzykach projektowych. Biuro Zarządzania Projektem (BZP) będzie zlokalizowane w Łodzi w siedzibie Lidera projektu. Ze względu na charakterystykę prac Wykonawca zakłada, że komunikacja na każdym z poziomów zarządzania będzie regularna i stosunkowo intensywna. Biuro Zarządzania Projektem będzie wspierało projekt w bieżących sprawach administracyjnych związanych z jego zarządzaniem, stanowiąc istotne wsparcie dla Zarządzającego projektem oraz zespołu projektowego. W składzie BZP znajdą się członkowie zespołu projektowego Wykonawcy. Zespoły Zadaniowe zostaną utworzone w celu zapewnienia optymalnej formuły współpracy oraz wymiany informacji, służących realizacji zadań związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju oraz Koncepcji Zagospodarowania. Do zadań Zespołu Zadaniowego będą należeć w szczególności: Weryfikacja wszelakich niezbędnych informacji i materiałów oraz przedstawienie opinii w kwestiach związanych z pracami Zespołu. Udział w spotkaniach z interesariuszami Przeprowadzenie badań, wywiady Udział w tworzeniu dokumentów. Zespoły Zadaniowe będą składać się ze specjalistów Wykonawcy. W zespole będzie pracować co najmniej dwóch ekspertów posiadających wiedzę w zakresie tworzenia strategii, znających specyfikę regionu łódzkiego oraz jego zasoby. Każdy zespół będzie składał się z zespołu posiadającego wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu analiz jakościowych i ilościowych oraz w zakresie przewidywania trendów i prognozowania. Pracami Zespołu Zadaniowego będzie kierował ekspert legitymujący się umiejętnościami dotyczącymi badanych zagadnień. W razie konieczności do prac zespołów 5

6 będą zapraszani eksperci zewnętrzni, specjaliści z różnych dziedzin gospodarki i techniki. Ich obecność pozytywnie wpłynie na jakość badań, a także zapewni nowe, świeże spojrzenie na analizowane zjawiska. Na etapie początkowym realizacji projektu zorganizujemy wspólne spotkanie dla wszystkich osób w Zespołach Zadaniowych. Podczas spotkania zostaną ustalone kluczowe zasady współpracy pomiędzy zespołami, w szczególności zaś: Rola poszczególnych zespołów w opracowaniu wsadu Planu Rozwoju MOF Zduńska Wola - Karsznice. Rola osób powołanych do poszczególnych Zespołów Zadaniowych. Szczegółowy podział zadań pomiędzy Zespoły Zadaniowe. Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu. Sposób zgłaszania problemów zidentyfikowanych w obszarach badawczych poszczególnych Zespołów Zadaniowych. Sposób monitorowania postępów i jakości prowadzonych prac. Format i układ graficzny dokumentów produktów prac projektowych. Harmonogram i tematy spotkań Zespołów Zadaniowych. Zakładamy, iż spotkania dla Kierujących poszczególnymi Zespołami Zadaniowymi będą odbywały się także w trakcie realizacji projektu raz w tygodniu. W spotkaniach mogą też uczestniczyć pozostali członkowie Zespołów Zadaniowych. Do głównych zalet zaproponowanej formy pracy należy większa efektywność, zwiększanie obiektywizacji wyników i wniosków, większa twórczość i innowacyjność proponowanych rozwiązań, a także stała kontrola postępów prac (np. unikamy w ten sposób pominięcia ważnego zagadnienia). Dzięki takiej formule współpracy możliwe jest osiągnięcie efektu synergii. Uważamy, iż jednym z czynników warunkujących osiągnięcie sukcesu w realizacji powyższego Zamówienia jest stworzenie odpowiedniego zespołu złożonego z doświadczonych ekspertów firmy MCONNECTION Sp. z o.o. oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Multidyscyplinarny zespół to nie tylko eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz gospodarczych, budowania strategii, oraz urbanistyki ale także doskonała znajomość lokalnych uwarunkowań, projektów i inicjatyw, które już teraz sprzyjają rozwojowi obszarów funkcjonalnych w województwie. Przywiązujemy bardzo duże znaczenie także do zasady partnerstwa w toku realizacji prac projektowych i do 6

7 zaangażowania w proces wypracowywania wyników prac (m.in. konsultacje społeczne) interesariuszy. Każdy z zaproszonych na etapie realizacji Zamówienia partnerów wniesie do prac nieocenioną wartość. Wykorzystanie już istniejących struktur w regionie, efektów zrealizowanych i realizowanych projektów oraz doświadczenia i dorobku osób bezpośrednio związanych z Województwem Łódzkim jest jednym z kluczowych czynników warunkujących efektywne opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice. 2. Koncepcja opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania W niniejszym rozdziale została przedstawiona metodologia Wykonawcy do realizacji prac projektowych przygotowana w oparciu o zastosowane metody, techniki oraz narzędzia analityczne oraz doświadczenie i dobre praktyki. Zgodnie z zapisami Specyfiki Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w opisie koncepcji wykonania zamówienia uwzględnione zostały wytyczne dotyczące zakresu zadań Wykonawcy, w tym przede wszystkim: Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice Opracowanie i druk Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice Opracowanie i druk Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola. 7

8 Opracowanie własne: Etapy prac Wszystkie etapy prac nad opracowaniem Planu Rozwoju oraz Koncepcji Zagospodarowania zrealizowane zostaną zgodnie z poniżej zaprezentowaną koncepcją realizacji przedmiotu zamówienia, przy wykorzystaniu najbardziej trafnych metod, technik i narzędzi analitycznych umożliwiających Wykonawcy optymalny wybór kluczowych kierunków (funkcji) rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice. Podczas realizacji projektu będziemy kierować się następującymi założeniami: Zastosowanie metod, technik oraz narzędzi analitycznych umożliwiających optymalny wybór kluczowych kierunków (funkcji) rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice wskazanych w punkcie 2.1. i 2.2 niniejszego opracowania. Budowanie konsensusu społecznego poprzez zaangażowanie kluczowych interesariuszy na wczesnym etapie realizacji projektu Konsekwentne ograniczanie zakresu analizy do zagadnień związanych z obszarem funkcjonalnym Zachowanie logicznej ciągłości analizy pomiędzy diagnozą sytuacji regionu, analizą SWOT, celami strategicznymi i fazą wdrażania oraz systemem monitoringu i oceny 8

9 realizacji Zachowanie komplementarności Planu Rozwoju oraz Koncepcji Zagospodarowania MOF Zduńska Wola - Karsznice z innymi programami i projektami wdrażanymi w regionie Budowanie zasady partnerstwa na etapie tworzenia i wdrażania Planu Rozwoju Identyfikacja dobrych praktyk i transponowanie ich na warunki Obszaru Funkcjonalnego 9

10 2.1. Metodologia delimitacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice Proponowana metoda delimitacji MOF Zduńska Wola-Karsznice bazuje na dorobku naukowym opublikowanym w 2013r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo metodologia została wzbogacona o autorskie rozwiązania, mające służyć trafniejszemu wyznaczeniu granic przedmiotowego obszaru. Miejski obszar funkcjonalny zgodnie z KPZK 2030 jest to układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) i składający się ze zwartego obszaru miejskiego oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej. KPZK 2030 wyróżnia cztery podtypy MOF: obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich, regionalnych, subregionalnych i lokalnych. Typologia ta odnosi się do funkcji ośrodków miejskich w systemie osadniczym kraju i została oparta głównie o ich wielkość Kryteria delimitacji Podział kryteriów delimitacji na trzy zasadnicze kategorie jest analogiczny w stosunku do opracowań publikowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Granice MOF Zduńska Wola-Karsznice zostaną wyznaczone w oparciu o kryteria i wskaźniki reprezentujące dotyczące następujących wymiarów: 1. WYMIAR FUNKCJONALNY 2. WYMIAR SPOŁECZNY 3. WYMIAR GOSPODARCZY 4. WYMIAR PRZESTRZENNY 1. WYMIAR FUNKCJONALNY wskaźniki oraz kryteria oparte o funkcjonalne powiązania rdzenia MOF-Karsznice z ośrodkami przylegającymi, tj: kryterium realizacji podstawowych założeń projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty - w tym w oparciu

11 o informacje zaprezentowane na konferencji w dniu z udziałem m.in. decydentów krajowych, wojewódzkich i Partnerów Projektu, kryterium potencjału ludnościowego oraz szacunek liczby potencjalnych użytkowników, kryterium możliwości funkcjonalnego połączenia rdzenia ze strefą zewnętrzną, kryterium możliwości zapewnienia funkcjonalnego zaplecza niezbędnego do funkcjonowania PM (Portu Multimodalnego), kryterium możliwości realizacji funkcjonalnego zaplecza wzmacniającego funkcjonowanie PM ( dot. potencjału rozwojowego), kryterium zasadności nadania danego kierunku rozwoju (w granicach MOF), analizy dokumentów strategicznych dotyczących danego obszaru. 2. WYMIAR SPOŁECZNY - wskaźniki oraz kryteria mierzące społeczny aspekt urbanizacji: kryterium potrzeb i możliwości budowania infrastruktury społecznej, kryterium wzajemnych zależności obszarów, wpływ charakteru obszaru na budowanie/ wzmacnianie tożsamości miejsca, potrzeba regeneracji społecznej. 3. WYMIAR GOSPODARCZY - wskaźniki oraz kryteria mierzące gospodarczy aspekt urbanizacji: kryterium spójności celów rozwojowych, kryterium posiadanego potencjału do specjalizacji terytorialnej ( tereny, które mogą wnieść wartość do MOF), kryterium struktury i liczby podmiotów gospodarczych, kryterium potrzeb społeczno-gospodarczego zaplecza PM, kryterium zakresu dostępności istniejącej infrastruktury technicznej + określenie ekonomicznej zasadności jej rozwoju. 4. WYMIAR PRZESTRZENNY - wskaźniki oraz kryteria morfologiczne służące ocenie: kryterium ciągłości przestrzennej MOF- stopień zaawansowania procesów urbanizacyjnych z oceną możliwości urbanizacji, średnia gęstość zaludnienia, kryterium wspólnych dla MOF barier rozwoju przestrzennego,

12 kryterium wspólnych dla MOF możliwości rozwoju przestrzennego, kryterium uwarunkowań planistycznych (np. klasa gleb a tereny inwestycyjne, możliwości zmiany itd.), kryterium możliwości minimalizacji za pomocą ustaleń planistycznych konfliktów przestrzennych, kryterium przestrzennych potrzeb PM, realizacja zasady preferencji regeneracji (odnowy) w miejsce zagospodarowania nowych obszarów, analizy obowiązujących we wskazanym obszarze dokumentów o charakterze planistycznym. Przyjęte kryteria delimitacji stworzone zostały m. in. w oparciu o dokumenty: 1. "Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011r. 2. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, MRR, Warszawa, 2013r. 3. Ryś R., Miejskie obszary funkcjonalne w polityce spójności , prezentacja ze spotkania minister Elżbiety Bieńkowskiej z przedstawicielami województw i miast na prawach powiatu w dn. 24 stycznia 2013 r. w Warszawie; 4. Śleszyński P., Czapiewski K., Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej - ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020., Warszawa, 2011, s Metodologia Przyjęto etapowy sposób wyznaczenia granic MOF Zduńska Wola-Karsznice jako metody pozwalającej na określenie realnego zasięgu przy uwzględnieniu możliwie wszystkich dostępnych danych i dotarciu do źródeł informacji mogących mieć wpływ na przebieg granic. ETAP I DELIMITACJI cel: wyznaczenie zasadniczego zasięgu MOF Zduńska Wola Karsznice

13 metoda: wywiady, spotkania z Partnerami, rozpoznanie problematyki obszaru, konsultacje eksperckie. Delimitacja przeprowadzona w inicjującym prace nad MOF Zduńska Wola-Karsznice ma charakter ogólny. Ze względu na złożoną problematykę zadania oraz na brak całościowej wiedzy na temat przedmiotowych obszarów na tym etapie, granice MOF zostaną wyznaczone w sposób uproszczony, dający jednak podstawy do dalszej dyskusji, weryfikacji i korekt w miarę uzyskiwania nowych danych. Wyznaczenie zasięgu MOF Zduńska Wola Karsznice nastąpi w oparciu o przyjęte kryteria oraz zebrane dane, w szczególności: analizy obowiązujących we wskazanym obszarze dokumentów o charakterze planistycznym, analizy dokumentów strategicznych dotyczących danego obszaru, realnych oczekiwań i potrzeb Partnerów projektu dotyczących rozwoju i funkcjonowaniu MOF, zasad funkcjonowania PM określonych jako podstawowe założenia projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty, wiedzy specjalistycznej dotyczącej sposobu funkcjonowania PM ETAP II DELIMITACJI cel: potwierdzenie zasadności przeprowadzonej w Etapie I delimitacji, weryfikacja granic obszaru wraz z wprowadzeniem niezbędnych korekt, precyzyjne wyznaczenie granic MOF Zduńska Wola Karsznice, metoda: warsztaty Charrette, korekty eksperckie, konsultacje społeczne. Delimitacja przeprowadzona w etapie II precyzyjnie wyznacza granice MOF Zduńska Wola - Karsznice z uwzględnieniem zgromadzonej i usystematyzowanej wiedzy na temat obszaru. Kluczowym narzędziem służącym akumulacji wiedzy, rozpoznaniu poszczególnych interesów oraz lokalnego potencjału są warsztaty charrette.

14 Czym są warsztaty charrette? Warsztaty charrette są nowatorskim narzędziem projektowym w procesie planistycznym. Termin charrette został przejęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne warsztaty urbanistyczne charrette pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 80-tych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju. Obecnie są również szeroko zastosowane w Europie, a w Polsce dopiero od kilka lat. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacje terenów poprzemysłowych, przestrzeni publicznych i tkanki historycznej sródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawie funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast, lub nawet regionów. Do czego służą? Warsztaty urbanistyczne charrette służą do opracowania całościowej wizji projektu, w tym priorytetów rozwojowych i środowiskowych, studium wykonalności, koncepcje zagospodarowania wraz z wytycznymi do dalszych postępowań planistycznych (Studium, MPZP). Jak przebiegają? Dla opracowania koncepcji zagospodarowania wymagane w ramach ETAPIE II MOF Zduńska Wola proponujemy warsztaty charrette trwające od 3 do 4 dni, poprzedzone odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. Będą mieli na celu stworzenie właściwej płaszczyzny porozumienia wszystkich zainteresowanych stron: lokalnych władz, społeczności, ewentualnych inwestorów i innych. Podczas codziennych spotkań wielodyscyplinarna ekipa projektowa opracowuje rozwiązania, które po poddaniu codziennym weryfikacjom podsumowuje w realistycznej koncepcji.

15 FOT: Warszaty Charrette, Gdynia 2011 Wyznaczenie zasięgu MOF ZDUŃSKA WOLA-KARSZNICE nastąpi w oparciu o przyjęte kryteria oraz zabrane dane, w szczególności: opinie powołanych ekspertów, głos społeczny.

16 2.2. Metodologia i opis sposobu identyfikacji głównych funkcji rozwojowych MOF Zduńska Wola Karsznice W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze podejście metodologiczne do realizacji prac projektowych związanych z opracowaniem Planu Rozwoju oraz Koncepcji Zagospodarowania. Dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy pokazuje, iż etapowy sposób identyfikacji głównych funkcji rozwojowych przy uwzględnieniu możliwie wszystkich dostępnych danych i dotarciu do źródeł informacji poprzez wykorzystanie różnorodność proponowanych metod badawczych (ilościowych i jakościowych) zapewni bogatą analizę, gwarantując jednocześnie trafność zaproponowanych metod, technik i narzędzi analitycznych umożliwiających optymalny wybór kluczowych kierunków (funkcji ) rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice. Struktura doboru narzędzi, technik i metod badawczych realizacji badania oparta jest o schemat wykonania w pierwszej kolejności badań desk research i następnie pogłębienie uzyskanych danych w badaniach jakościowych i ilościowych co pozwoli na pełne zobrazowanie celów i obszarów badania (najpierw nakreślony zostanie ogólny obraz regionu MOF Zduńska Wola - Karsznice i zachodzących zjawisk o charakterze społeczno gospodarczym). Dzięki temu stworzona zostanie wielowymiarowa analiza wiedzy, postaw, zachowań, mechanizmów. Dobór metod, technik oraz narzędzi analitycznych umożliwi optymalny wybór kluczowych kierunków (funkcji) rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice. Indywidulane badania, ankiety, konsultacje społeczne oraz sesje strategiczne pozwolą na potwierdzenie wniosków i spostrzeżeń oraz oszacowanie ewentualnych deficytów w osiągnięciu zakładanych celów Planu Rozwoju, które zostaną uzupełnione poprzez dodatkowe analizy. Warsztaty Charette zaś, zapewnią udział Zamawiającego w podejmowaniu kluczowych decyzji, co do dalszego kształtu prac nad Planem Rozwoju na każdym etapie realizacji projektu. Cały projekt będzie realizowany zgodnie z metodologią PRINCE 2. Założeniem Wykonawcy jest zastosowanie wszystkich powyższych narzędzi, które się przenikają i uzupełniają na każdym etapie realizacji projektu jest niezbędne do

17 otrzymania użytecznych i wiarygodnych odpowiedzi na pytania dotyczące wybrania strategicznych kierunków rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice. Opracowanie własne: Metody/techniki i narzędzia analityczne zastosowane przy realizacji projektu Poniżej została zaprezentowana tabela pokazująca w uproszczony sposób metody badawcze, jakie Wykonawca zastosuje w poszczególnych etapach prac projektowych. Etapy/Metoda badawcza Promocja Projektu Przeprowadzenie czynności związanych z delimitacją Opracowanie Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice Opracowanie Koncepcji Zagospodarowani a Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice Desk research x Warsztaty Charette Indywidualne wywiady pogłębione IDI Ankiety Warsztaty strategiczne Konsultacje społeczne x x x x x x x x x x x

18 Prace projektowe związane z identyfikacją głównych funkcji rozwojowych MOF Zduńska Wola - Karsznice będą prowadzone przy wykorzystaniu następującego katalogu metod, technik i narzędzi badawczych: 1. Zarządzanie i realizacja projektu przy wykorzystaniu metodyki PRINCE Główne cele projektu realizowane niniejszą metodą Ciągła zasadność biznesowa (czyli korelowanie działań z celami przyświecającymi Partnerom Projektu) Korzystanie z doświadczeń Wykonawcy Jasny podział ról i obowiązków członków zespołu zadaniowego Zarządzanie etapowe Zarządzanie z uwzględnieniem tolerancji Wypracowanie każdego z zadań ujętego w SIWZ (czyli koncentracja na produktach) Całość działań i prac nad zamówieniem będzie dopasowana do warunków w jakim będzie on realizowany. 2. Warsztaty Charette Główne cele projektu realizowane niniejszą metodą Stworzenie właściwej płaszczyzny porozumienia wszystkich zainteresowanych stron: lokalnych władz, społeczności, ewentualnych inwestorów i innych, Weryfikacja danych zgromadzonych na poszczególnych etapach prac, Stworzenie koncepcji zagospodarowania ( patra 2.12) 3. Analiza danych zastanych (desk research) Analiza desk research przeprowadzona zostanie w celu pogłębienia, sprecyzowania oraz zaadresowania wybranych obszarów i pytań badawczych. Desk research to metoda analizy źródeł wtórnych polegająca na poszukiwaniu informacji, niezbędnych do sprecyzowania oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze, z wykorzystaniem istniejących już dokumentów. Analiza desk research stanowić będzie źródło danych oraz informacji o strategicznych oraz szczegółowych założeniach i działaniach związanych z kierunkami rozwoju MOF Zduńska Wola - Karsznice. Wymagany poziom kontroli zapewniony zostanie

19 poprzez uzgodnienie z Zamawiającym listy publikacji i innych materiałów będących przedmiotem analizy desk research. Analiza desk research przeprowadzona zostanie przez zespół Wykonawcy na wstępnym etapie realizacji prac projektowych. Przedmiotem analiz będą przede wszystkim: Dane statystyczne GUS i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, informacje udostępnione przez jednostki administracji publicznej. Dane twarde zebrane w aktualnych raportach dotyczących sytuacji społeczno gospodarczej obszaru MOF Zduńska Wola Karsznice. Dane liczbowe przekazane przez partnerów projektu. Wyniki wcześniej przeprowadzonych analiz. Strony internetowe Opracowania naukowe, raporty, artykuły (prasowe, inne przekazy medialne). Materiały udostępnione przez Zamawiającego Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym Obowiązujące akty prawne Inne Analizy będą osadzone w aktualnie obowiązujących ramach prawnych. W pierwszej kolejności zostanie dokonana analiza dokumentówwskazanych/skonsultowanych z Zamawiającym dokumenty wyższego szczebla tzn. wspólnotowe, krajowe i regionalne. W trakcie analiz będziemy zwracać szczególną uwagę na komplementarność wyciąganych wniosków z innymi nadrzędnymi dokumentami strategicznymi krajowymi oraz regionalnymi. Główne cele projektu realizowane niniejszą metodą Zastosowanie niniejszej metody umożliwi zebranie i analizę danych źródłowych na temat potencjału MOF Zduńska Wola Karsznice oraz kierunków rozwoju spójnych z dokumentami strategicznymi Zespół Wykonawcy pozyska kluczowe dane statystyczne i liczbowe w powyższych obszarach Wnioski płynące z analizy danych zastanych, w tym twardych danych statystycznych będą stanowiły podstawę wszelkich analiz Badania jakościowe potraktujemy jako materiał uzupełniający i urozmaicający analizę Analiza desk research będzie wykorzystywana na każdym etapie tworzenia dokumentów.

20 Lista dodatkowych źródeł danych, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia badania została przedstawiona w dalszej części niniejszego opracowania punkt Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) Po zebraniu podstawowych danych ilościowych metodą desk research oraz metodą badania ankietowego zwrócimy się do kluczowych interesariuszy wskazanych przez Zamawiającego i zainteresowanych włączeniem się w opracowanie Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania MOF Zduńska Wola Karsznice, którzy dostarczą nam jakościowych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, potencjału i zebraniu pomysłów na inicjatywy/ projekty kluczowe do realizacji służące całemu obszarowi funkcjonalnemu. Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) - (z ang. Individual In-Depth Interviews) jest to jedna z bardziej popularnych metod badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem, której celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem badania. W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym próby wyjaśniania / zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań. Wywiady pogłębione prowadzone są przez wyspecjalizowanych badaczy, którzy umiejętnie wprowadzają kolejne tematy rozmowy, odpowiednio ukierunkowują wypowiedź respondenta, pomagają w ujawnianiu przekonań, opinii, postaw. Przebieg indywidualnego wywiadu pogłębionego będzie rejestrowany, a podstawą interpretacji wyników staje się pogłębiona analiza informacji uzyskanych w całej serii niezależnych wywiadów. Zastosowanie metody Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) w powyższym badaniu pozwoli na kompleksowe, nieskrępowane ramami formalnymi omówienie mechanizmów kształtowania polityki objętych badaniem instytucji w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego. Dodatkowo metoda IDI pozwoli przeprowadzającemu wywiad, poprzez możliwość zadawania dodatkowych pytań, na skoncentrowanie tematu dyskusji na obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia celów całego projektu. Sposób doboru próby i liczebność Dobór próby w takim badaniu jest doborem celowym. Dobór celowy jest to nieprobabilistyczna metoda doboru próby respondentów do badania socjologicznego, niekiedy nazywany próbą ekspercką. Do próby celowej badacz dobiera jednostki w sposób subiektywny tak, by były one najbardziej użyteczne lub reprezentatywne.

21 Łącznie planujemy przeprowadzenie 25 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami kluczowych interesariuszy projektu wskazanych przez Zamawiającego. Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorcy Przedstawiciele samorządów partnerskich zaangażowanych w projekt Główne cele projektu realizowane niniejszą metodą Krytyczna analiza sytuacji obecnej regionu oraz ocena potencjału społeczno gospodarczego MOF Zduńska Wola - Karsznice Zastosowanie niniejszej metody umożliwi zebranie dodatkowych informacji nieuzyskanych w wyniku badania desk research Zastosowanie niniejszej metody umożliwi poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat kluczowych kierunków rozwoju MOF Zduńska Wola - Karsznice Dzięki możliwości zadawania pytań zespół Wykonawczy skoncentruje się na obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia celów całego projektu Wywiady zostaną przeprowadzone telefonicznie lub osobiście i będą miały na celu pogłębienie wiedzy na temat pożądanych form wsparcia finansowego Wywiady będą miały na celu pogłębienie wiedzy na temat mocnych i słabych stron w regionie oraz opinii na temat jego jak najefektywniejszego rozwoju Wywiady pomogą także w zidentyfikowaniu głównych kierunków rozwoju Możliwe będzie uzupełnienie materiału badawczego o kwestie pominięte na wcześniejszych etapach badań Celem wywiadów będzie także poszukiwanie dobrych praktyk oraz zebranie pomysłów na inicjatywy / projekty wspierające realizację Plan Rozwoju Główne kroki operacyjne badania 1. Przygotowanie scenariusza (w postaci pytań pomocniczych) wspierającego badanie. 2. Zgromadzenie bazy kontaktów do podmiotów wchodzących w skład populacji objętej badaniem w liczbie przynajmniej równej wyjściowej próbie badania. 3. Pierwsza runda rekrutacji respondentów kontakty telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej (z rozesłaniem listu polecającego) w celu umówienia terminu wywiadu. 4. Przeprowadzenie właściwych wywiadów z uzupełnieniem formularza wspierającego badanie. 5. Gromadzenie danych z uzupełnionych formularzy oraz monitorowanie postępów w osiąganym wskaźniku wywiadów.

22 6. W sytuacji niewielkiej liczby skutecznych wywiadów po pierwszym cyklu badania przeprowadzenie dodatkowej rundy rekrutacji respondentów. 7. Zgromadzenie danych ze wszystkich uzupełnionych kwestionariuszy w bazie odpowiedzi respondentów. 5. Badania ankietowe Analogicznie do przeprowadzanych przez Wykonawcę do tej pory obszernych badań rynku, obejmujących swoim zakresem często badania telefoniczne i ankietowe, także w przypadku niniejszego projektu przygotowane zostaną dedykowane narzędzia techniczne usprawniające jego realizację. Jednym z głównych narzędzi technicznych, przy pomocy którego udokumentowane zostaną opinie respondentów na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych MOF Zduńska Wola Karsznice będą kwestionariusze ankiet do samodzielnego uzupełnienia przez respondentów w toku badania ankietowego oraz kwestionariusze wywiadu służące ankieterowi do zadania pytań.. Szczegółowa struktura kwestionariuszy ustalona zostanie w powiązaniu z zakresem i charakterem pytań zaadresowanych do poszczególnych populacji objętych badaniem. W celu zapewnienia spójności pozyskiwanych danych, pytania skonstruowane zostaną w miarę możliwości w sposób umożliwiający odpowiedź zawierającą się w zamkniętej liście opcji bądź mającą formę wartości liczbowej z określonego, możliwego do dalszej precyzyjnej analizy zakresu. Szczególnie w toku konstruowania kwestionariuszy do samodzielnego uzupełnienia przez respondentów przykładamy dużą wagę do czytelnych instrukcji prowadzących respondenta krok po kroku przez kolejne sekcje formularza. Wyniki analiz w raportach zostaną przedstawione z wykorzystaniem różnorodnych form prezentacji informacji wykresów, tabel itp. Graficzne formy prezentacji informacji będą zawierać jednocześnie odwołania do konkretnych danych liczbowych, umieszczonych w aneksie statystycznym na końcu raportów. Analiza wyników będzie prowadzona na podstawie danych ilościowych i jakościowych, zebranych zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i wtórnych. Zestawienia danych statystycznych - w wyniku analiz danych ilościowych przedstawione zostaną podstawowe dane statystyczne dotyczące badanej populacji (np. wartości średnie z ocen poszczególnych punktów kwestionariusza, oceny minimalne, oceny maksymalne, rozstęp, itp.). Graficzne zestawienie danych (wykresy kołowe, kolumnowe, mapy itp.) - wykresy zostaną wykorzystane w celu przedstawienia w formie graficznej wyników

23 uzyskanych z kwestionariusza badania ankietowego. Taka forma prezentacji wyników zwiększa czytelność uzyskanych danych i skraca czas ich analizy. Sposób doboru próby i liczebność Badaniem zostaną objęci interesariusze w terenu objętego oddziaływaniem MOF Zduńska Wola Karsznice, w tym min.: Mieszkańcy Przedsiębiorcy Przedstawicieli organizacji pozarządowych Partnerzy społeczno -gospodarczy Łącznie planujemy przeprowadzenie 800 ankiet Główne cele projektu realizowane niniejszą metodą Zastosowanie niniejszej metody umożliwi zebranie dodatkowych informacji nieuzyskanych w wyniku badania desk research Badania ilościowe odpowiedzą na wszystkie postawione przez Zamawiającego cele projektu, gdyż dzięki nim możliwe będzie poznanie skal występowania zjawisk. Możliwe będzie np. otrzymanie opinii respondentów na temat przewidywanego badanego obszaru Wybór metody badawczej podyktowany jest także grupą respondentów, do których badanie jest skierowane Zaangażowanie rożnych środowisk badanego obszaru rozbudzi poczucie przynależności i odpowiedzialności za wypracowane dokumenty i ich późniejszą realizację Efekt synergii, który uda się osiągnąć tylko wtedy, jeśli wszyscy interesariusze będą mieli poczucie, że ich potrzeby zostały właściciele zidentyfikowane a następnie przekładają się na konkretne działania Główne kroki operacyjne badania Przygotowanie kwestionariusza ankiety. Zgromadzenie bazy kontaktów do podmiotów wchodzących w skład populacji objętej badaniem w liczbie przynajmniej równej wyjściowej próbie badania. Przeprowadzenie właściwych wywiadów z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu ankiety (wywiady na obszarze MOF Zduńska Wola Karsznice, przekazanie ankiet do Urzędów Partnerskich) Gromadzenie danych z uzupełnionych formularzy oraz monitorowanie postępów w osiąganym wskaźniku odpowiedzi.

24 W sytuacji niewielkiej liczby skutecznych wywiadów po pierwszym cyklu badania przeprowadzenie dodatkowej rundy badań. Zgromadzenie danych ze wszystkich uzupełnionych kwestionariuszy w bazie odpowiedzi respondentów. 6. Warsztaty i sesje strategiczne Głównym celem spotkań warsztatowych będzie potwierdzenie wyników wcześniej przeprowadzonych analiz oraz wypracowywanie rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów. Spotkania warsztatowe będą miały charakter bardziej roboczy niż pozostałe zaproponowane metody. Podczas spotkań prace będą prowadzone z użyciem techniki burzy mózgów. Uzasadnieniem dla wykorzystania metody badawczej w postaci warsztatu, dla osiągnięcia powyższych celów jest możliwość zebrania szerokiego spektrum opinii w ramach dyskutowanych tematów w możliwie krótkim czasie. Sposób doboru próby i liczebność Zważywszy na cele stawiane przed warsztatami, do uczestnictwa w nim zostaną zaproszeni przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, przedstawiciele samorządów partnerskich. Do uczestnictwa mogą, w razie potrzeby, być także zaproszeni eksperci zewnętrzni, kluczowi interesariusze. Planujemy przeprowadzenie minimum dwóch spotkań warsztatowych z członkami Zespołu Wykonawczego oraz przedstawicielami Zamawiającego (sesja strategiczna otwierająca projekt + sesja warsztatowa prezentująca założenia Planu Rozwoju). Terminy spotkań zostaną ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem w porozumieniu z Zamawiającym. Dodatkowo Zamawiający przeprowadzi wewnętrzne warsztaty Zespołu Zadaniowego. Główne cele projektu realizowane niniejszą metodą Zebranie przedstawicieli partnerów podczas sesji/warsztatu zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji. Warsztat będzie służył przygotowaniu zidentyfikowaniu problemów/kierunków rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice Podczas warsztatu będzie możliwa prezentacja wyników prac zespołu Wykonawcy oraz określenie ostatecznego kształtu i zawartości Planu Rozwoju Spotkania będą miały na celu pogłębienie wiedzy na temat mocnych i słabych stron w regionie oraz opinii na temat jego jak najefektywniejszego rozwoju.

25 Formułowanie głównych wniosków i opcji strategicznych oraz hierarchizacja zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju MOF Prezentacja poszczególnych opcji strategicznych przez uczestników sesji strategicznej pozwoli na uwzględnienie interesów poszczególnych grup interesariuszy. Wybór inicjatyw wspierających realizacje Planu Rozwoju Dyskusja w trakcie warsztatu moderowana będzie przez przedstawicieli Wykonawcy. Warsztat prowadzony będzie w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę prezentację komputerową oraz materiały pomocnicze rozesłane w formie elektronicznej przed warsztatami oraz udostępnione w formie drukowanej na warsztatach każdemu z uczestników. Warsztat, w celu zapewnienia jego maksymalnej efektywności z punktu widzenia wartości informacyjno-poznawczej dla dalszych prac projektowych, zostanie przeprowadzony w formie wywiadu grupowego częściowo-ustrukturyzowanego (ang. semi-structured ). Taka formuła prowadzenia spotkania zapewnia, że w oparciu o przygotowane i przedstawione uczestnikom materiały i zakres tematyczny, dyskusja jest aktywnie moderowana przez osoby prowadzące zgodnie z założonymi celami i harmonogramem czasowym, oraz zapewniając elastyczność i możliwość podążania za dynamiką dyskusji oraz tematami / problemami zgłaszanymi przez rozmówców (a co za tym idzie także ich tokiem myślowym) w celu zapewnienia ich zaangażowania, właściwego i dogłębnego zrozumienia kwestii problemowych przez nich poruszanych. Powyższa metoda poparta jest wieloletnim doświadczeniem Wykonawcy oraz stosowana jest powszechnie w ramach prowadzenia warsztatów. Doświadczenie Wykonawcy pokazuje, że elastyczność dyskusji oraz kontrola nad jej zakresem, jak i harmonogramem czasowym, osiągnięte poprzez zastosowanie powyższej metodologii prowadzenia wywiadów nie stoją ze sobą w sprzeczności. Plan dyskusji będzie każdorazowo dostosowany do okoliczności. 7. Konsultacje społeczne Celem głównym konsultacji społecznych jest zapewnienie wysokiego poziomu uspołecznienia procesu tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym, czyli włączenie do procesu najważniejszych podmiotów życia gospodarczego takich jak: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem MOF Zduńska Wola Karsznice.

26 Zamawiający będzie odpowiadał za organizację przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych. Wykonawca w procesie konsultacji społecznych wykona następujące zadania: Zaplanowanie procesu konsultacji społecznych w formie harmonogramu Przygotowanie na konferencje prezentacji w Power Point zawierającą w szczególności informację o istocie, założeniach i formule prowadzenia konsultacji społecznych; problematyce delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych; wskazaniu zasięgu terytorialnego MOF Zduńska Wola Karsznice; zasadności opracowania Planu Rozwoju i jego roli w dalszym kształtowaniu MOF Zduńska Wola Karsznice; założeniach całego projektu Aktywny merytoryczny udział w prowadzeniu konferencji. Prezentacja koncepcji Planu Rozwoju na konferencji poprzez omówienie poszczególnych jej elementów. Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników konsultacji społecznych. Treść i forma ankiety zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Zebranie, przetworzenie i analiza danych uzyskanych podczas przeprowadzonego badania ankietowego oraz sformułowanie wniosków z niej wynikających. Sposób doboru próby i liczebność Liczba uczestników konsultacji wyniesie minimum 150 osób, (średnio po minimum 30 uczestników na konsultację). Termin konferencji zostanie tak wybrany, aby nie przypadał na dni wolne od pracy. Czas trwania konferencji wyniesie ok. 5 godzin ( ). Główne cele projektu realizowane niniejszą metodą Konsultacje społeczne będą miały na celu włączenie jak najszerszej grupy osób w prace nad Planem Rozwoju Pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat kierunków rozwoju MOF Zduńska Wola - Karsznice Zebranie przedstawicieli różnych środowisk podczas konsultacji społecznych zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji Prezentacja poszczególnych opcji strategicznych przez uczestników sesji strategicznej pozwoli na uwzględnienie interesów poszczególnych grup interesariuszy. Dyskusja w trakcie warsztatu moderowana będzie przez przedstawicieli Wykonawcy.

27 Warsztat prowadzony będzie w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę prezentację komputerową Warsztat, w celu zapewnienia jego maksymalnej efektywności z punktu widzenia wartości informacyjno-poznawczej dla dalszych prac projektowych, zostanie przeprowadzony w formie wywiadu grupowego częściowo-ustrukturyzowanego (ang. semi-structured ). Taka formuła prowadzenia spotkania zapewnia, że w oparciu o przygotowane i przedstawione uczestnikom materiały i zakres tematyczny, dyskusja jest aktywnie moderowana przez osoby prowadzące zgodnie z założonymi celami i harmonogramem czasowym, oraz zapewniając elastyczność i możliwość podążania za dynamiką dyskusji oraz tematami / problemami zgłaszanymi przez rozmówców (a co za tym idzie także ich tokiem myślowym) w celu zapewnienia ich zaangażowania, właściwego i dogłębnego zrozumienia kwestii problemowych przez nich poruszanych. Powyższa metoda poparta jest wieloletnim doświadczeniem Wykonawcy oraz stosowana jest powszechnie w ramach prowadzenia warsztatów. Doświadczenie Wykonawcy pokazuje, że elastyczność dyskusji oraz kontrola nad jej zakresem, jak i harmonogramem czasowym, osiągnięte poprzez zastosowanie powyższej metodologii prowadzenia wywiadów nie stoją ze sobą w sprzeczności. 3. Opracowanie Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice W niniejszym rozdziale przedstawiamy sposób podejścia do realizacji prac związanych z opracowaniem Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice. Zgodnie z zapisami SIWZ Plan Rozwoju będzie w szczególności: definiować MOF Zduńska Wola Karsznice przy pomocy określonych i uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym kryteriów, zawierać analizę powiązań funkcjonalnych z określeniem rzeczywistego wpływu MOF Zduńska Wola Karsznice na jednostki samorządu terytorialnego (JST: powiaty i gminy), na terenie których się znajduje oraz na jednostki samorządu terytorialnego z nimi sąsiadujące (powiaty i gminy), uwzględniając również powiązania wynikające z procesów historycznych, wskazywać na spójność opracowania z innymi dokumentami o charakterze strategicznym i planistycznym wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi),

28 wskazywać na spójność opracowania z dokumentami o charakterze strategicznym i planistycznym jednostek samorządu terytorialnego (strategie, plany rozwoju lokalnego), na terenie których znajduje się MOF Zduńska Wola Karsznice, a jeżeli występują pewne niespójności zgłosić je formalnie Zamawiającemu celem doprowadzenia do spójności tych dokumentów, zawierać opis przeprowadzonej procedury konsultacji społecznych. Realizacja poszczególnych elementów została opisana w poniższych punktach. Diagnoza sytuacji Plan Rozwoju System wdrażania Narzędzia badawcze Analiza desk research kluczowych dokumentów Sesja otwierająca projekt Wywiady pogłębione z przedstawicielami Partnerów projektu Badanie ankietowe wśród mieszkańców Badanie ankietowe wśród kluczowych interesariuszy Analiza desk research kluczowych dokumentów Analiza wyników przeprowadzonych wywiadów Sesja strategiczna Analiza desk research kluczowych dokumentów Analiza wyników przeprowadzonych wywiadów Sesja strategiczna Oczekiwane rezultaty prac projektowych Aktualna analiza sytuacji społecznogospodarczej Pozycja wybranych obszarów funkcjonowania MOF Analiza słabych, mocnych stron MOF oraz szans i zagrożeń Misja i wizja Gminy Cele strategiczne Cele operacyjne wraz ze wskazaniem przykładowych działań zmierzających do ich realizacji Sposoby finansowania działań podejmowanych w ramach Planu Rozwoju Wytyczne dot. systemu wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji Planu Rozwoju, w tym m.in. przykłady możliwych do zastosowania wskaźników efektywności (KPI) Opracowanie własne: Narzędzia wykorzystane w trakcie opracowywania Planu Rozwoju oraz oczekiwane rezultaty prac projektowych

29 3.1. Promocja projektu i zasada partnerstwa W niniejszym rozdziale przedstawiamy sposób podejścia do realizacji prac w Etapie I Promocja projektu i zasady partnerstwa. Punktem wyjścia dla prac projektowych będzie Etap I, którego głównym celem będzie społeczna promocja informacji na temat opracowywania Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice oraz budowa konsensu między grupami partnerów: władzami publicznymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno gospodarczymi w tereny MOF Zduńska Wola - Karsznice. Z dotychczasowych doświadczeń Wykonawcy przy opracowywaniu strategii/planów rozwoju jak i obserwacji podmiotów biorących udział w opracowaniu i wdrażaniu powyższych dokumentów w innych regionach wynika, iż zbyt późne zaangażowanie kluczowych interesariuszy w prace nad dokumentacją rodzi poważne ryzyka i zmniejsza szanse na osiągnięcie wszystkich założonych przez Zamawiającego celów, w tym wyznaczenie celów strategicznych, najpilniejszych działań do realizacji w ramach Planu Rozwoju oraz jej sprawne wdrożenie. Opracowanie własne: Grupy interesariuszy Planu Rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice

30 Proponujemy, aby w fazie początkowej projektu zostały przygotowane następujące narzędzia promocji informacji o realizacji zamówienia i działaniach Zamawiającego: 1. List Partnerów projektu do potencjalnych interesariuszy Proponujemy przygotowanie listu zapraszającego kluczowych interesariuszy do współpracy przy tworzeniu koncepcji Planu Rozwoju MOF Zduńska Wola - Karsznice podpisanego przez Starostów/Burmistrzów/Wójtów samorządów zaangażowanych w projekt Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty. Uważamy, iż budowanie konsensusu regionalnego wokół opracowania Planu Rozwoju i jego głównych założeń jest niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji celów Zamówienia. W grupie podmiotów biorących udział w projekcie, powinni znaleźć się: Przedstawiciele administracji publicznej różnych szczebli odpowiadający za tworzenie, wdrażanie i promowanie obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo - przemysłowym. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego Mieszkańcy Karsznic List będzie równocześnie stanowił zaproszenie na 4 spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Planu Rozwoju (dwa spotkania w Mieście Zduńska Wola, jedno w miejscowości Marzenin, jedno w mieście Łask). Kluczowi interesariusze zostaną zidentyfikowani z pomocą i przy akceptacji Zamawiającego Analiza danych zastanych oraz diagnoza sytuacji obszaru MOF Zduńska Wola Karsznice Głównym celem analizy jest zebranie dostępnych danych i przeprowadzenie ich analizy, które będą jednym z kluczowych elementów opracowania założeń strategicznych Planu Rozwoju. Analiza sytuacji społeczno gospodarczej MOF Zduńska Wola Karsznice będzie stanowiła punkt wyjścia do opracowania analiz na wszystkich etapach realizacji projektu, pomoże także w pogłębieniu i sprecyzowaniu oraz zaadresowaniu wybranych obszarów i pytań

31 badawczych. Do analizy wykorzystamy aktualne dane statystyczne, dostępne opracowania i raporty na poziomie krajowym i regionalnym. Materiał badawczy wzbogacą wyniki badania pogłębionego - wywiadów przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów zaangażowanych w projekt, mieszkańców, instytucji otoczenia biznesu oraz partnerów społeczno - gospodarczych. Diagnoza sytuacji obejmie: Krytyczną analizę sytuacji i ocenę potencjału wyznaczonego MOF Zduńska Wola Karsznice Obiektywny i rzetelny opis sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, w oparciu o aktualne dane (nie starsze niż 2010 r.), wskazujący poprzez analizę problemów na konkretne rozwiązania strategiczne. Logiczną i spójną analizę opartą o wyniki badań (analizy jakościowe i ilościowe) prowadzonych w regionie obejmujących wszystkie grupy uczestników Przeprowadzenie badań pogłębionych według zaproponowanego katalogu badań. Propozycja Wykonawcy odnośnie sposobu analizy, badań jakościowych, a także sposobu prezentacji informacji została przedstawiona w części metodologicznej oferty. Wykonawca położy szczególny nacisk na zachowanie spójności diagnozy sytuacji oraz wysoką jakość opisu z uwzględnieniem następujących rekomendacji: Wybór metody analizy strategicznej zostanie uprzednio zatwierdzony przez Zamawiającego. Poszczególne elementy diagnozy będą tworzyć spójną, logicznie powiązaną w ciąg przyczynowo-skutkowy całość, nie będą stanowić oddzielnych grup analizy tematu. Krytyczna analiza potencjału gospodarczego regionu będzie bazować na wynikach badań prowadzonych w regionie i wyrażać zintegrowane podejście do rozwoju obszaru funkcjonalnego rozumiane jako zorientowanie na wszystkie grupy aktorów realizowanego projektu. Diagnoza społeczno gospodarcza regionu będzie oparta w znacznym stopniu na analizach jakościowych, a nie tylko ilościowych (statystycznych), odnosić się będzie zarówno do uwarunkowań wewnętrznych potencjału gospodarczego regionu, jak i zewnętrznych. Diagnoza w możliwych do zobrazowania aspektach będzie posiadać prezentację graficzną (wykresy, mapy, tabele itp.).

32 Na etapie analizy danych zastanych zastosowane zostaną następujące metody, techniki oraz narzędzia analityczne umożliwiając optymalny wybór kluczowych kierunków (funkcji) rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice: Sesja strategiczna otwierająca projekt Uczestnikami sesji otwierającej projekt będą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz pozostali partnerzy projektu. Proponowana lista osób uczestniczących w spotkaniu zostanie przekazana Zamawiającemu do akceptacji. Zakładamy, iż łączna liczba uczestników wyniesie do 15 osób. Celem tego spotkania będzie w szczególności: Potwierdzenie naszego rozumienia oczekiwań Zamawiającego dotyczących zakresu, wyników i warunków realizacji prac. Przedstawienie szczegółowego podejścia Wykonawcy do sposobu realizacji prac badawczych. Uzgodnienie szczegółowego harmonogramu realizacji prac, kamieni milowych oraz terminów przekazania produktów prac projektowych. Prezentacja zespołu projektowego oraz zasad współpracy i komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami prac projektowych. Uzgodnienie formalnych zasad współpracy dotyczących m.in.: pozyskiwania materiałów do analiz, odbioru i akceptacji poszczególnych elementów prac. Omówienie założeń poszczególnych etapów projektu budowy Planu Rozwoju oraz Koncepcji Zagospodarowania Zdefiniowanie poszczególnych celów projektu w oparciu o prace poszczególnych Zespołów Zadaniowych ze strony Wykonawcy Analiza danych zastanych (desk reseach) Wnikliwa weryfikacja, w szczególności dokumentów strategicznych dla regionu, danych statystycznych oraz dostępnych opracowań i raportów umożliwi trafną ocenę sytuacji społeczno gospodarczej MOF Zduńska Wola - Karsznice oraz sformułowanie poprawnych wniosków oraz określenie kierunków rozwoju. Wymagany poziom kontroli zapewniony zostanie poprzez uzgodnienie z Zamawiającym listy publikacji i innych materiałów będących przedmiotem analizy.

33 Analiza desk reseach przeprowadzona zostanie przez zespół Wykonawcy na wstępnym etapie realizacji prac projektowych. Przedmiotem analiz będą przede wszystkim: Dokumenty na poziomie międzynarodowym: - Strategia Europa 2020, KE - Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych, sporządzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r. (Dziennik Ustaw 1989 r. nr 42 poz. 231) Dokumenty na poziomie krajowym: - Strategia Rozwoju Kraju Narodowa Strategia Spójności Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011r - Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 2013, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, 2008, Ministerstwo Infrastruktury - Regiony Polski 2010, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa - Rocznik Statystyczny Województw 2010, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa - Polska 2030, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie - Programowanie perspektywy finansowej uwarunkowania strategiczne. Dokumenty na poziomie regionalnym: - Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego Strategia Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola do roku Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata

34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola dla obszaru fragmentu wsi Karsznice Inne publikacje użyteczne z punktu widzenia realizacji celów projektu: - Burnewicz J. prof. Dr hab. Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modalnej transportu - Kuryłowicz W. mgr Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem obecnych planów inwestycyjnych GDDKiA - Ryś R., Miejskie obszary funkcjonalne w polityce spójności , prezentacja ze spotkania minister Elżbiety Bieńkowskiej z przedstawicielami województw i miast na prawach powiatu w dn. 24 stycznia 2013 r. w Warszawie; - Śleszyński P., Czapiewski K., Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej - ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020., Warszawa, 2011, s Taylor Z. doc. Dr hab. Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju komunikacji transportowej - Wysocka E,. Koziński J. Strategia rozwoju województw i gmin teoria i praktyka Strony internetowe: Akty prawne: - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U nr 187 poz. 1446). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. Z dnia 7 września 2010 r.).

35 Zgodnie z intencją Zamawiającego analiza danych będzie dotyczyć nie tylko obszaru funkcjonalnego na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego, ale także powiązanych funkcjonalnie gmin/miast/powiatów (Gmina Zapolice, Miasto Szadek, Gmina i Miasto Łask, Gmina Widawa, Gmina Burzenin, Gmina Buczek, Gmina Wodzierady, aglomeracja łódzka, Powiat Sieradzki, Powiat Poddębicki, Powiat Wieluński, Powiat Bełchatowski). Powyższe źródła danych pozwolą nam m.in. na: Identyfikację determinant zewnętrznych i wewnętrznych w gospodarce, mających najistotniejszy wpływ na rozwój obszarów funkcjonalnych o charakterze transportowo - przemysłowym Przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron regionu łódzkiego, wyzwań i zagrożeń pod kątem rozwoju obszaru funkcjonalnego. Poszukiwania źródeł i modeli finansowania innych niż finansowanie ze środków UE. Badania ankietowe oraz Indywidualne Wywiady Pogłębione Aby zapewnić kompleksowość i spójność uzyskanych wyników, Wykonawca zakłada przeprowadzenie badań ankietowych kierowanych do mieszkańców wszystkich partnerów projektu oraz do kluczowych interesariuszy wskazanych przez Zamawiającego. Treść i forma ankiety zostanie uzgodniona z Zamawiającym i będzie zawierała zakres pytań, które będą odnosiły się do potrzeb informacyjnych wszystkich elementów Planu Rozwoju. Pozwoli to na jednoczesną analizę i zoptymalizowanie powadzonych działań. Po zebraniu podstawowych danych metodą desk research oraz metodą badania ankietowego Wykonawca przeprowadzi Indywidulane Wywiady Pogłębione (IDI) wśród kluczowych interesariuszy projektu, wskazanych przez Zamawiającego, które dostarczą jakościowych informacji na temat sytuacji społeczno gospodarczej, potencjału i kierunków rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice. Zaangażowanie interesariuszy różnych kręgów (mieszkańcy, przedstawiciele samorządów, przedstawiciel biznesu, instytucji okołobiznesowych itd.) zapewni więcej informacji i wiedzy w poszczególnych obszarach, umożliwi poznanie różnorodnego podejścia do zidentyfikowanych problemów, jak również wpłynie na wzajemne akceptowanie zaproponowanych rozwiązań. Wszystkie te działania będą służyły wykorzystaniu wyników prac w najszerszym możliwym zakresie oraz zapewnieniu relacji pomiędzy diagnozą a celami Planu Rozwoju, powiązaniu celów i priorytetów ze wskaźnikami osiągnięć oraz utrzymaniu ciągłości pomiędzy kluczowymi elementami Planu Rozwoju. Pozwoli to ostatecznie na

36 uzyskanie spójnego podejścia we wszystkich obszarach i przygotowanie koncepcji Planu Rozwoju o wysokiej jakości. Spotkania w ramach konsultacji społecznych W trakcie analizy danych i diagnozy zakładamy stałą współpracę interesariuszami projektu (Zamawiający, partnerzy projektu, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno - gospodarczy). Wykonawca przeprowadzi 4 spotkania, w tym: dwa spotkanie w mieście Zduńska Wola jedno spotkanie w miejscowości Marzenin jedno spotkanie w mieście Łask Celem głównym tego etapu jest zapewnienie wysokiego poziomu uspołecznienia procesu tworzenia Planu Rozwoju, czyli włączenie do procesu najważniejszych podmiotów życia gospodarczego takich jak: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem MOF Zduńska Wola Karsznice. Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem metody Charette, która została opisana szerzej w punkcie dotyczącym zastosowanej metodologii w punkcie Zadanie to będzie realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zamawiający będzie odpowiadał za organizację przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych. Wykonawca w procesie konsultacji społecznych wykona następujące zadania: Zaplanowanie procesu konsultacji społecznych w formie harmonogramu Przygotowanie na konferencje prezentacji w Power Point zawierającą w szczególności informację o istocie, założeniach i formule prowadzenia konsultacji społecznych; problematyce delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych; wskazaniu zasięgu terytorialnego MOF Zduńska Wola Karsznice; zasadności opracowania Planu Rozwoju i jego roli w dalszym kształtowaniu MOF Zduńska Wola Karsznice; założeniach całego projektu Aktywny merytoryczny udział w prowadzeniu konferencji. Prezentacja koncepcji Planu Rozwoju na konferencji poprzez omówienie poszczególnych jej elementów. Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników konsultacji społecznych. Treść i forma ankiety zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

37 Zebranie, przetworzenie i analiza danych uzyskanych podczas przeprowadzonego badania ankietowego oraz sformułowanie wniosków z niej wynikających. Ponadto gwarantujemy spełnienie poniższych wymogów Zamawiającego, co do formy i miejsca organizacji konsultacji tj. Liczba uczestników konsultacji wyniesie minimum 150 osób, (średnio po minimum 30 uczestników na konsultację). Termin konferencji zostanie tak wybrany, aby nie przypadał na dni wolne od pracy. Czas trwania konferencji wyniesie ok. 5 godzin ( ). Zastosowanie wszystkich powyższych narzędzi, które się przenikają i uzupełniają na każdym etapie realizacji projektu jest niezbędne do otrzymania użytecznych i wiarygodnych odpowiedzi na pytania dotyczące wybrania strategicznych kierunków rozwoju MOF Zduńska Wola Karsznice Przeprowadzenie analizy SWOT obszaru MOF Zduńska Wola Karsznice. Celem badania jest wskazanie mocnych i słabych stron obszaru MOF Zduńska Wola - Karsznice, a także szans rozwojowych i zagrożeń. Do analizy zostaną wykorzystane wyniki prac zrealizowanych przez Wykonawcę w szczególności zaś: Wyniki diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej MOF Zduńska Wola - Karsznice. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych oraz Indywidulanych Wywiadów Pogłębionych z interesariuszami Wyniki spotkań w ramach konsultacji społecznych Wyniki analiz przeprowadzonych w celu wskazania trendów rozwojowych, zwłaszcza zidentyfikowane determinanty wewnętrzne i zewnętrzne. Posiadane na temat regionu informacje posegregujemy na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę regionu, branży. W (Weaknesses) słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę regionu, branży.

38 O (Opportunities) szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego regionu, branży szansę korzystnej zmiany. T (Threats) zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. W trakcie analizy SWOT istotne będzie poszukiwanie wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tabeli i odpowiedź na pytania: Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać daną szansę? Czy dana mocna strona pozwoli zniwelować dane zagrożenie? Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość? Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość? 3.4. Opracowanie misji i wizji Misja i wizja, to nie tylko i wyłącznie wskazanie kierunków rozwoju danego obszaru/podmiotu, ale także wyraz aspiracji związanej z nim społeczności, władz, pracowników i innych interesariuszy. Bez misji i wizji decyzje podejmowane przez decydentów bywają przypadkowe, a codzienna praca sprowadza się do mniej lub bardziej mechanicznego realizowania procedur. Prace nad określeniem misji, wizji, celów strategicznych i kierunków rozwoju będą prowadzone w oparciu o wyniki analiz przeprowadzonych prze Zespoły Zadaniowe Wykonawcy. W wyniku analizy zgromadzonego materiału badawczego określimy misję i wizję Planu Rozwoju MOF Zduńska Wola - Karsznice. Do określenia misji weźmiemy pod uwagę główne wymiary determinujące określanie misji jak: system wartości promowany przez władze samorządowe, otoczenie zewnętrzne, dotychczasowy rozwój regionu, zasoby i relacje w regionie.

39 3.5. Opracowanie celów strategicznych, głównych kierunków rozwoju planowanych do osiągnięcia w wyniku poszczególnych inicjatyw inwestycyjnych. Po określeniu misji i wizji przystąpimy do opracowania opcji strategicznych. Szczegółowy sposób prac nad celami strategicznymi prezentuje poniższy schemat. Ocena opcji strategicznych względem poniższych kryteriów pozwoli na wybór wariantu optymalnego w danych warunkach oraz na opracowanie strategii wytyczającej drogę, którą województwo chce kroczyć, aby osiągnąć założony wzrost i stale ją doskonalić. Każdy cel strategiczny będzie oceniony pod względem: Wykonalności strategii - warunek konieczny, jaki powinna spełniać opcja strategiczna Zgodności z misją i wizją; Zbieżności z innymi strategiami; Elastyczności względem zmieniającego się otoczenia; Akceptowalności przez strony zainteresowane; Zapewnienia przewagi konkurencyjnej;

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO WSTĘP Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem wyznaczający najistotniejsze kierunku rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone pola i cele

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 Zapytanie ofertowe nr /05 na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 06-0 dla Stowarzyszenia Blisko Krakowa I. Zamawiający: Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury -050 Skawina II. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

FP Postomino, r.

FP Postomino, r. FP.041.5.2016 Postomino, 29.07.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY POSTOMINO NA LATA 2016-2025 Wójt Gminy Postomino zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie badania pt.: Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego 1. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak Witam serdecznie Witam serdecznie Anna Bielak Informacje o projekcie Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Priorytet V Dobre

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM. Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski

KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM. Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski Istota Kontraktu Samorządowego Założeniem Kontraktu Samorządowego (KS) jest urzeczywistnienie idei planowania i realizowania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Lider Projektu Powiat Chojnicki

Lider Projektu Powiat Chojnicki Lider Projektu Powiat Chojnicki Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice tel. 52 396 65 00 e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl Partnerzy Projektu Gmina Brusy Gmina Chojnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Przeworsk 23.05.2014 dr Adam Tittinger Etapy opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD. Określenie mocnych i słabych stron

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zgodnie z zapisami Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w proces opracowania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia merytoryczne

Główne zagadnienia merytoryczne WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY (WPI) DLA POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2010 2015 METODOLOGIA PRAC i Rozwoju Regionalnego 1 Główne zagadnienia merytoryczne 1. Okres programowania 2. Uwarunkowania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011 1 Plan Komunikacji projektu samooceny CAF Gminy Zapolice Zapolice, lipiec 2011 1 2 SPIS TREŚCI: str. Wprowadzenie... 3 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie... 3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3 Strona1 PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ Produkt cząstkowy 3 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA skierowanego do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pt. "Usługi publiczne

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Zmiany społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych. Legnica, 12 marca 2015 r.

Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych. Legnica, 12 marca 2015 r. Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych Legnica, 12 marca 2015 r. 2 Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych: dwa konkursy POPT 2007-2013 na wsparcie jst w delimitacji MOF konkurs w ramach

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne dla działań wdrażanych za pośrednictwem projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Podejście partycypacyjne. samorządu z organizacjami pozarządowymi

Podejście partycypacyjne. samorządu z organizacjami pozarządowymi Podejście partycypacyjne w tworzeniu programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi PRZESŁANKI WYPRACOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 345448-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Wykonanie usługi polegająca na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla inwestorów - analiza ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo