Druk nr 1408 Warszawa, 17 maja 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Druk nr 1408 Warszawa, 17 maja 2013 r."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM Druk nr 1408 Warszawa, 17 maja 2013 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych. Z poważaniem (-) Donald Tusk

2 Projekt W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 15 grudnia 1989 r. został przyjęty w Nowym Jorku Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci. Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, będzie niezmiennie zachowywany. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PREZES RADY MINISTRÓW 10/05/KC

3 Projekt USTAWA z dnia o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4 UZASADNIENIE Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, zwany dalej Protokołem, został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1989 r. Wszedł on w życie dnia 11 lipca 1991 r., a jego stronami jest 75 państw. Polska podpisała go w dniu 21 marca 2000 r. Protokół wprowadza zakaz stosowania kary śmierci stanowi, iż nie może ona zostać wykonana wobec żadnej osoby podlegającej jurysdykcji Państwa-Strony Protokołu. Zakaz ten ma charakter niemal bezwzględny: art. 2 ust. 1 Protokołu zawiera generalny zakaz składania zastrzeżeń do Protokołu, z jednym jednak wyjątkiem. Państwo w momencie ratyfikacji lub przystąpienia może zastrzec, iż jego przepisy krajowe będą dopuszczały wykonywanie kary śmierci w czasie wojny, lecz tylko za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym. Państwo składające takie zastrzeżenie zobowiązane jest do podania do wiadomości Sekretarza Generalnego ONZ tekstów odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego stosowanych w czasie wojny. Musi ponadto każdorazowo zawiadamiać Sekretarza o początku i zakończeniu stanu wojny. Postanowienia Protokołu mają być stosowane jako dodatkowe postanowienia Paktu. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Protokołu, prawo zagwarantowane w art. 1 ust. 1 Protokołu nie może być zawieszone na mocy artykułu 4 Paktu. Protokół przewiduje mechanizm kontroli wykonywania jego postanowień. Jego strony zobowiązane są do uwzględniania działań podjętych dla realizacji Protokołu w okresowych sprawozdaniach przedstawianych Komitetowi Praw Człowieka ONZ na mocy art. 40 Paktu. Ponadto art. 5 Protokołu stanowi, że w stosunku do państw, które uznały przez związanie się (Pierwszym) Protokołem Fakultatywnym kompetencję Komitetu do przyjmowania i rozpatrywania skarg jednostek na działania państwa naruszające ich prawa gwarantowane przepisami Paktu, kompetencja ta w momencie związania się Protokołem automatycznie rozszerza się na jego postanowienia. Skutek ten państwo może wyłączyć, składając stosowne oświadczenie. Identyczne rozwiązanie przyjęto dla zawiadomień o nieprzestrzeganiu przez państwo postanowień Protokołu przedstawianych przez inne Państwa-Strony. 2

5 W związku z faktem, że Polska jest stroną (Pierwszego) Protokołu Fakultatywnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 23 poz. 80) oraz uznała kompetencję Komitetu do rozpatrywania skarg pochodzących od innych Państw-Stron Paktu, powyższe rozwiązania wywołają skutki prawne w sferze jej praw i obowiązków. Wobec konstytucyjnej gwarancji ochrony życia, Polska nie przewiduje złożenia przy ratyfikacji Protokołu zastrzeżenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Protokołu dopuszczającego wykonywanie kary śmierci w czasie wojny, ani oświadczenia wyłączającego kompetencję Komitetu w zakresie rozpatrywania skarg jednostek, o którym mowa w art. 5 Protokołu. Ratyfikacja Protokołu stanowić będzie wypełnienie zobowiązania, jakie Polska przyjęła na forum Komitetu Praw Człowieka ONZ w 2004 r. w czasie rozpatrywania V sprawozdania okresowego z przestrzegania przez RP postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (dalej: MPPOiP). Do ratyfikacji Protokołu Polska zobowiązała się również w latach 2008 oraz 2012 w związku z poddaniem jej, odpowiednio, Pierwszemu i Drugiemu Powszechnemu Przeglądowi Okresowemu Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto Polska zobowiązała się do dokonania ratyfikacji przedmiotowej umowy międzynarodowej w VI sprawozdaniu okresowym z realizacji postanowień MPPOiP, przekazanym Komitetowi Praw Człowieka w 2009 r. Należy przy tym dodać, że Komitet wezwał Polskę do ratyfikacji Protokołu w uwagach końcowych, przedstawionych w 2010 r., po rozpatrzeniu sprawozdania Polski. Potrzeba ratyfikacji Protokołu wynika także z zasady spójności prawnej w związku z faktem, iż RP jest stroną Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci. Protokół ten reguluje kwestię zniesienia kary śmierci w sposób niemalże identyczny jak Drugi Protokół Fakultatywny do MPPOiP. Związanie się przez Polskę postanowieniami Protokołu przyczyni się do umocnienia jej pozycji na arenie międzynarodowej oraz jej wiarygodności jako państwa stojącego na straży przestrzegania praw człowieka, będąc jednocześnie wyrazem poważnego zaangażowania Polski w ich ochronę. Ma to tym istotniejsze znaczenie, że z dniem 1 stycznia 2013 r. Polska objęła przewodnictwo w Radzie Praw Człowieka, jednym z podstawowych organów Narodów Zjednoczonych odpowiedzialnych za promowanie praw człowieka i podstawowych wolności. 3

6 Ratyfikacja Protokołu nie pociągnie za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych. Ratyfikacja Protokołu nie pociągnie za sobą obciążeń finansowych. Ratyfikacja Protokołu nie pociąga za sobą konieczności zmian w prawie krajowym. Art. 38 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) stanowi, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Ponadto przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) nie przewidują kary śmierci. W związku z faktem, iż materia Protokołu dotyczy praw i obowiązków określonych w rozdziale II Konstytucji RP prawa do życia (art. 38 Konstytucji), jego ratyfikacja powinna odbyć się w trybie przewidzianym w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP. 4

7

8

9 Wykaz państw sygnatariuszy oraz stron Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. Stan na 14 marca 2013 r. Sygnatariusze: 1. Republika Gwinei Bissau 2. Republika Madagaskaru 3. Rzeczpospolita Polska 4. Demokratyczna Republika Wysp Św. Tomasza i Książęcej 1. Republika Albanii 2. Księstwo Andory 3. Związek Australijski 4. Republika Austrii 5. Republika Argentyny 6. Republika Azerbejdżanu 7. Królestwo Belgii 8. Republika Beninu 9. Bośnia i Hercegowina 10. Federacyjna Republika Brazylii 11. Republika Bułgarii 12. Republika Chile 13. Republika Chorwacji 14. Republika Cypryjska 15. Czarnogóra 16. Republika Czeska 17. Królestwo Danii 18. Republika Dżibuti 19. Republika Ekwadoru 20. Republika Estońska 21. Republika Finlandii 22. Republika Filipin 23. Republika Francuska 24. Republika Grecka 25. Gruzja 26. Królestwo Hiszpanii 27. Republika Hondurasu 28. Irlandia 29. Republika Islandii 30. Kanada 31. Republika Kirgiska 32. Republika Kolumbii 33. Republika Kostaryki Strony: 1

10 34. Republika Liberii 35. Księstwo Liechtensteinu 36. Republika Litewska 37. Wielkie Księstwo Luksemburga 38. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 39. Republika Malty 40. Meksykańskie Stany Zjednoczone 41. Republika Mołdowy 42. Księstwo Monako 43. Mongolia 44. Republika Mozambiku 45. Republika Namibii 46. Królestwo Nepalu 47. Królestwo Niderlandów 48. Republika Nikaragui 49. Republika Federalna Niemiec 50. Nowa Zelandia 51. Królestwo Norwegii 52. Republika Panamy 53. Republika Paragwaju 54. Republika Południowej Afryki 55. Republika Portugalska 56. Rumunia 57. Republika Ruandy 58. Republika San Marino 59. Republika Serbii 60. Republika Seszeli 61. Republika Słowacka 62. Republika Słowenii 63. Konfederacja Szwajcarska 64. Królestwo Szwecji 65. Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego 66. Republika Turcji 67. Turkmenistan 68. Ukraina 69. Wschodnia Republika Urugwaju 70. Republika Uzbekistanu 71. Boliwariańska Republika Wenezueli 72. Republika Węgierska 73. Republika Włoska 74. Republika Zielonego Przylądka 75. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 2

11 Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci Państwa-Strony niniejszego Protokołu, wierząc, że zniesienie kary śmierci przyczynia się do wzmocnienia poszanowania ludzkiej godności i stopniowego rozwoju praw człowieka, przypominając artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej 10 grudnia 1948 r. i artykuł 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjętego 16 grudnia 1966 r., biorąc pod uwagę, że artykuł 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych nawiązuje do zniesienia kary śmierci w sposób, który wyraźnie sugeruje, iż takie zniesienie kary śmierci jest pożądane, przekonane, że wszystkie sposoby zniesienia kary śmierci powinny być uznane za postęp w korzystaniu z prawa do życia, pragnąc podjąć niniejszym międzynarodowe zobowiązanie dotyczące zniesienia kary śmierci, Artykuł 1 uzgodniły co następuje: 1. Wobec żadnej osoby pozostającej pod jurysdykcją Państwa-Strony niniejszego Protokołu nie wykona się kary śmierci. 2. Każde Państwo-Strona podejmie wszelkie niezbędne środki celem zniesienia kary śmierci w ramach własnej jurysdykcji. Artykuł 2 1. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zastrzeżenie do niniejszego Protokołu z wyjątkiem zastrzeżenia złożonego w momencie ratyfikacji lub przystąpienia, które przewiduje dopuszczalność stosowania kary śmierci w czasie wojny, w wyniku skazania za najpoważniejsze przestępstwo o charakterze wojskowym popełnione w czasie wojny. 2. Państwo-Strona, składając takie zastrzeżenie, w momencie ratyfikacji lub przystąpienia zawiadomi Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o przepisach prawa krajowego stosowanych w czasie wojny. 3. Państwo-Strona, złożywszy takie zastrzeżenie, poinformuje każdorazowo Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o początku i końcu stanu wojny na swoim terytorium. Artykuł 3 Państwa-Strony niniejszego Protokołu zamieszczą w sprawozdaniach, które przedkładają Komitetowi Praw Człowieka zgodnie z artykułem 40 Paktu, informacje dotyczące środków, które zostały przez nie podjęte celem wykonania niniejszego Protokołu. 1

12 Artykuł 4 W stosunku do Państw-Stron Paktu, które złożyły oświadczenie w myśl artykułu 41, kompetencja Komitetu Praw Człowieka w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zawiadomień w sytuacji, gdy jedno Państwo-Strona twierdzi, że inne Państwo-Strona nie wypełnia swoich zobowiązań, będzie rozszerzona na postanowienia niniejszego Protokołu, chyba że Państwo- Strona, którego zawiadomienie dotyczy, złożyło przeciwne oświadczenie w momencie ratyfikacji lub przystąpienia. Artykuł 5 W stosunku do Państw-Stron Pierwszego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przyjętego 16 grudnia 1966 r., kompetencja Komitetu Praw Człowieka w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zawiadomień pochodzących od jednostek podległych ich jurysdykcji będzie rozszerzona na postanowienia niniejszego Protokołu, chyba że dane Państwo-Strona złożyło przeciwne oświadczenie w momencie ratyfikacji lub przystąpienia. Artykuł 6 1. Postanowienia niniejszego Protokołu będą stosowane jako postanowienia dodatkowe do Paktu. 2. Bez wpływu na możliwość założenia zastrzeżenia w myśl artykułu 2 niniejszego Protokołu, prawo zagwarantowane w artykule 1 ustęp 1 niniejszego Protokołu nie może być zawieszone na mocy artykułu 4 Paktu. Artykuł 7 1. Niniejszy Protokół jest otwarty do podpisu dla każdego Państwa, które podpisało Pakt. 2. Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji przez każde Państwo, które ratyfikowało Pakt albo przystąpiło do niego. Dokumenty ratyfikacji zostaną złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 3. Niniejszy Protokół będzie otwarty do przystąpienia dla każdego Państwa, które ratyfikowało Pakt albo przystąpiło do niego. 4. Przystąpienia dokonuje się przez złożenie dokumentu przystąpienia Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 5. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadomi wszystkie Państwa, które podpisały niniejszy Protokół albo przystąpiły do niego o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia. Artykuł 8 1. Niniejszy Protokół wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dziesiątego dokumentu ratyfikacji albo przystąpienia. 2. W stosunku do każdego Państwa, które ratyfikuje niniejszy Protokół albo przystąpi do niego po złożeniu dziesiątego dokumentu ratyfikacji albo przystąpienia, niniejszy Protokół wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez to Państwo dokumentu ratyfikacji albo przystąpienia. 2

13 Artykuł 9 Postanowienia niniejszego Protokołu rozciągają się na wszystkie części Państw federalnych bez żadnych ograniczeń i wyjątków. Artykuł 10 Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadomi wszystkie Państwa, o których mowa w artykule 48 ustęp 1 Paktu, o: a) każdym zastrzeżeniu, zawiadomieniu i informacji, o których mowa w artykule 2 niniejszego Protokołu, b) każdym oświadczeniu składanym na mocy artykułu 4 albo artykułu 5 niniejszego Protokołu, c) każdym podpisaniu, ratyfikacji i przystąpieniu dokonywanych zgodnie z artykułem 7 niniejszego Protokołu, d) dacie wejścia w życie niniejszego Protokołu stosownie do jego artykułu 8. Artykuł Niniejszy Protokół, którego teksty w języku angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim są jednakowo autentyczne, będzie złożony w archiwach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże uwierzytelnione kopie niniejszego Protokołu wszystkim Państwom, o których mowa w artykule 48 Paktu. 3

14 Stan na 14 marca 2013 r. ROZDZIAŁ IV PRAWA CZŁOWIEKA Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci Nowy Jork, 15 grudnia 1989 r. Wejście w życie: 11 lipiec 1991, zgodnie z art. 8 ust. 1 Rejestracja: 11 lipiec 1991, nr Status: sygnatariuszy: 36, stron: 75 Tekst: United Nations, Treaty Series, vol. 1642, p. 414 Nota: Niniejszy Protokół, którego teksty w języku angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim są jednakowo autentyczne, został przyjęty mocą rezolucji 44/128 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i jest otwarty do podpisu w Kwaterze Głównej Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przez wszystkie państwa sygnatariuszy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Deklaracje i zastrzeżenia (jeżeli nie wskazano inaczej, deklaracje i zastrzeżenia zostały złożone w momencie ratyfikacji, przystąpienia albo sukcesji) Azerbejdżan Zastrzeżenie (28 września 2000 r.): Dopuszczalne jest stosowanie kary śmierci w czasie wojny w wyniku skazania za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym popełnione w czasie wojny. Brazylia Zastrzeżenie: Składa bezpośrednie zastrzeżenie zgodnie z art. 2. Chile Zastrzeżenie: Państwo Chile formułuje zastrzeżenie dopuszczalne na podstawie art. 2 ust. 1 Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, co w konsekwencji oznacza możliwość stosowania kary śmierci w czasie wojny w wyniku skazania za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym popełnione w trakcie jej trwania.

15 Cypr Zastrzeżenie: 20 czerwca 2003 r. Rząd Cypru poinformował Sekretarza Generalnego o wycofaniu zastrzeżenia złożonego przy ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego. Zastrzeżenie miało następującą treść: Republika Cypryjska, zgodnie z art. 2 ust. 1 Protokołu, zastrzega sobie prawo stosowania kary śmierci w czasie wojny w wyniku skazania za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym popełnione w trakcie jej trwania. Grecja Zastrzeżenie: Dopuszcza się możliwość stosowania kary śmierci w czasie wojny w wyniku skazania za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym popełnione w trakcie jej trwania zgodnie z art. 2 Protokołu. Malta Zastrzeżenie: W zawiadomieniu otrzymanym przez Sekretarza Generalnego dnia 15 czerwca 2000 r., Rząd Malty poinformował o wycofaniu zastrzeżenia złożonego przy ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego. Zastrzeżenie miało następująca treść: Zgodnie z art. 2 Drugiego Protokołu Fakultatywnego, Republika Malty zastrzega sobie prawo stosowania kary śmierci w stosunku do osób podlegających ustawie o Siłach Zbrojnych Republiki Malty (rozdział 220 zmienionej wersji Ustaw Republiki Malty), która stanowi, że kara śmierci może być zasądzona w wyjątkowych i poważnych okolicznościach w niej określonych jedynie w czasie wojny. Mołdowa Deklaracja: Do czasu przywrócenia pełnej integralności terytorialnej Republiki Mołdowy, postanowienia Paktu będą miały zastosowanie wyłącznie na terytorium, nad którym władze Republiki Mołdowy sprawują efektywną kontrolę. Hiszpania Zastrzeżenie: Dnia 13 stycznia 1998 r. Rząd Hiszpanii zawiadomił Sekretarza Generalnego o wycofaniu zastrzeżenia złożonego przy ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego. Zastrzeżenie miało następującą treść: Zgodnie z art. 2, Hiszpania zastrzega sobie prawo stosowania kary śmierci w wyjątkowych i szczególnie poważnych okolicznościach w czasie wojny, wskazanych w Ustawie Podstawowej nr 13/1985 z 9 grudnia 1985 r., regulującej Kodeks Karny Wojskowy, w rozumieniu art. 25 niniejszej Ustawy.

16 Sprzeciwy (jeżeli nie wskazano inaczej, sprzeciwy zostały złożone w momencie ratyfikacji, przystąpienia albo sukcesji) Finlandia Sprzeciw (27 września 2010): W odniesieniu do zastrzeżenia złożonego przez Brazylię przy ratyfikacji [Drugiego Protokołu Fakultatywnego] Rząd Finlandii z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie Brazylii do Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjmuje także do wiadomości zastrzeżenie złożone przez Brazylię w związku z art. 2 przedmiotowego aktu w momencie przystąpienia. Rząd Finlandii przypomina, że przedmiotem i celem Drugiego Protokołu Fakultatywnego jest zniesienie kary śmierci we wszystkich okolicznościach i składanie do niego zastrzeżeń jest, co do zasady, niedopuszczalne. Ukierunkowanie na całkowite zniesienie kary śmierci korzysta z pełnego poparcia Finlandii. Rząd zauważa jednakowoż, iż w świetle sformułowania art. 2 ust. 1 zastrzeżenie jest dopuszczalne, jeżeli przewiduje dopuszczalność stosowania kary śmierci w czasie wojny, w wyniku skazania za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym popełnione w czasie wojny. Dopuszczalność takiego zastrzeżenia zależy od zawiadomienia Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Państwo-Stronę zgłaszające zastrzeżenie o odpowiednich postanowieniach ustawodawstwa krajowego, mających zastosowanie w czasie wojny. Zawiadomienie takie musi być dokonane w momencie ratyfikacji bądź przystąpienia. W związku z powyższym Rząd Finlandii uznałby zastrzeżenie złożone przez Brazylię za dopuszczalne przy założeniu, że czyniłoby zadość wymaganiom określonym w art. 2 ust. 1 i 2. Z informacji, do których dostęp ma Rząd, wynika, że Sekretarz Generalny nie został zawiadomiony w momencie przystąpienia Brazylii do Drugiego Protokołu Fakultatywnego o odpowiednich postanowieniach ustawodawstwa krajowego. W związku z powyższym Rząd Finlandii składa sprzeciw do zastrzeżenia. Sprzeciw mógłby zostać uznany za nieważny w razie zawiadomienia Sekretarza Generalnego o odpowiednich postanowieniach ustawodawstwa krajowego przez Brazylię zgodnie z art. 2 ust. 2. Sprzeciw nie uniemożliwi wejścia Protokołu w życie pomiędzy Brazylią a Finlandią. Protokół będzie obowiązywać w stosunkach między oboma państwami, z tym, że Brazylia nie będzie mogła powoływać się na zastrzeżenie [w stosunkach bilateralnych].

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-16-06. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-16-06. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-16-06 Szanowny Panie Marszałku Druk nr 397 Warszawa, 6 marca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1663 Warszawa, 9 czerwca 2003 r.

Druk nr 1663 Warszawa, 9 czerwca 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-03 Druk nr 1663 Warszawa, 9 czerwca 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U.04.248.2484 PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2895 Warszawa, 16 marca 2010 r.

Druk nr 2895 Warszawa, 16 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-18-10 Druk nr 2895 Warszawa, 16 marca 2010 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Protokoll in polnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en)

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-171-03 Druk nr 2112 Warszawa, 16 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2017 r. COM(2017) 413 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.4.2017 r. COM(2017) 186 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U.55.16.86 KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Teks konwencji został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r., Nr 112, poz. 938 KONWENCJA

Teks konwencji został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r., Nr 112, poz. 938 KONWENCJA Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (tzw. konwencja haska) w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie dnia 14 sierpnia 2005 r. Każde Umawiające się Państwo

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 550 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 1 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 550 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 1 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 550 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załączników A, B i C do Konwencji

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 lutego 2016 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/XPA/pl 1 Pełnomocnicy: WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII,

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r. Dz.U.00.39.444 KONWENCJA o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/BG/RO/pl 1 AF/EEE/BG/RO/pl 2 Pełnomocnicy WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r.

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-172-03 Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IV. Rząd Federalny. VI. Prezydent Federalny. VI. Władza sądownicza

Spis treści. IV. Rząd Federalny. VI. Prezydent Federalny. VI. Władza sądownicza Spis treści Rozdział pierwszy Unia Europejska I. Unia Europejska i Wspólnoty Europejskie - podstawowa charakterystyka II. Podstawy traktatowe i Wspólnot Europejskich III. Jednostka w IV. Instytucje i organy

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA PROTOKÓŁ do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęty 6.10.1999 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją A/54/4 i otwarty do podpisu 10.12.1999

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: SPIS TREŚCI PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Druk nr 104 Warszawa, 30 listopada 2005 r.

Druk nr 104 Warszawa, 30 listopada 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-151-05 Druk nr 104 Warszawa, 30 listopada 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 892 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

Bardziej szczegółowo

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - polnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - polnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - polnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 KONWENCJA O PRZYSTĄPIENIU REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r.

Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-14-04 Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2275 Warszawa, 27 listopada 2003 r.

Druk nr 2275 Warszawa, 27 listopada 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-03 Druk nr 2275 Warszawa, 27 listopada 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2205 Warszawa, 5 listopada 2003 r.

Druk nr 2205 Warszawa, 5 listopada 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-03 Druk nr 2205 Warszawa, 5 listopada 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.)

POROZUMIENIE. o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.) Dz.U. 1999 Nr 96, poz. 1112 POROZUMIENIE o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.05.112.938 KONWENCJA znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

zbadania możliwości rozszerzenia zakresu zakazów i ograniczeń zawartych w niniejszej konwencji i w załączonych do niej protokołach, biorąc również

zbadania możliwości rozszerzenia zakresu zakazów i ograniczeń zawartych w niniejszej konwencji i w załączonych do niej protokołach, biorąc również Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, Genewa, 10 października 1980 r.

Bardziej szczegółowo

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0091 (NLE) 7621/16 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 55 Schlussakte polnisch (Normativer Teil) 1 von 11 AKT KOŃCOWY. AF/ACP/CE/2005/pl 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 55 Schlussakte polnisch (Normativer Teil) 1 von 11 AKT KOŃCOWY. AF/ACP/CE/2005/pl 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 55 Schlussakte polnisch (Normativer Teil) 1 von 11 AKT KOŃCOWY AF/ACP/CE/2005/pl 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 55 Schlussakte polnisch

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI FINLANDII I KRÓLESTWA SZWECJI DO

Bardziej szczegółowo

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje:

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje: PROTOKÓŁ Z PODPISANIA KONWENCJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM EEE/BG/RO/pl 1 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9 Konwencja o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji dotyczącej jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz do Protokołu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2016 r. COM(2016) 303 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE Spis treści Wstęp... 9 CZĘŚĆ PIERWSZA ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE Rozdział I Wprowadzenie... 17 1. Istota ujęcia systemowego.... 17 2. Istota ujęcia komparatystycznego.... 19 3. Pojęcie i rodzaje organów

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka

Projekt U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Art. 1. Wyraża się zgodę

Bardziej szczegółowo

Republika Argentyńska. Deklaracja:

Republika Argentyńska. Deklaracja: Deklaracje i zastrzeżenia (Jeżeli nie wskazano inaczej, deklaracje i zastrzeżenia złożono przy ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu albo przystąpieniu) Republika Argentyńska W odniesieniu do postanowień

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W PRZYPADKU KOREKTY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH P/CDI/1 WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1

Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1 Preambuła Wysokie Umawiające się Strony, (Ustęp1) Potwierdzając

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U.00.87.968 KONWENCJA o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 polnischer Vertragstext PL (Normativer Teil) 1 von 21 UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM EEE/BG/RO/pl 1 2 von

Bardziej szczegółowo

głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Izraelu, co zaowocowało późniejszymi publikacjami

głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Izraelu, co zaowocowało późniejszymi publikacjami Wstęp Celem poniższego opracowania jest analiza organów ochrony prawnej w państwach europejskich. Analiza ta dokonana została w dwóch ujęciach, zarówno w ujęciu systemowym, jak i w ujęciu komparatystycznym.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA Nr 140. dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 1979 r.

KONWENCJA Nr 140. dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 1979 r. Dz.U.79.16.100 KONWENCJA Nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 1979 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących: UZASADNIENIE Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień Państwa-Strony niniejszego Protokołu, Zważywszy, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-85-10 Szanowny Panie Marszałku Druk nr 3303 Warszawa, 29 lipca 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:

Bardziej szczegółowo

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości: W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Projekt PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 kwietnia 1959 r. zostało sporządzone w Strasburgu Europejskie porozumienie w

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3162 Warszawa, 27 lipca 2004 r.

Druk nr 3162 Warszawa, 27 lipca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-122-04 Druk nr 3162 Warszawa, 27 lipca 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO KONWENCJI PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO KONWENCJI PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO KONWENCJI PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjęty podczas 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 (Rezolucja 61/106) Państwa-Strony poniższego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r.)w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej LudowejRADA

Bardziej szczegółowo

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2010/C

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej ul. Świętojerska 16 00-202 Warszawa

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej ul. Świętojerska 16 00-202 Warszawa Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej ul. Świętojerska 16 00-202 Warszawa Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony

Prawa człowieka i systemy ich ochrony Prawa człowieka i systemy ich ochrony Uniwersalizm w ochronie praw człowieka Prawa człowieka i systemy ich ochrony SNP(Z) II rok, semestr zimowy 2016/2017 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Wszyscy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE JEDNOCZESNEGO ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Umawiające się Strony podkreślają

Bardziej szczegółowo

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-12 Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Druk nr 192 Warszawa, 9 lutego 2012 r.

Druk nr 192 Warszawa, 9 lutego 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrw RM 10-98-11 Druk nr 192 Warszawa, 9 lutego 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszaek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 259 Warszawa, 7 lutego 2008 r.

Druk nr 259 Warszawa, 7 lutego 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-28-07 Druk nr 259 Warszawa, 7 lutego 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo