25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona"

Transkrypt

1 25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ul. Żwirki i Wigury 9/ Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Obrona I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

2 Usługi konserwacji i serwisu rozległej sieci teleinformatycznej w warstwie usługi katalogowej poczty elektronicznej i usług związanych (spr. nr 17/3/01B/15). II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kod NUTS PL II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Usługi konserwacji i serwisu rozległej sieci teleinformatycznej w warstwie usługi katalogowej poczty elektronicznej i usług związanych z podziałem na części: 1. ST MIL-WAN. 2. ST INTERMON. 3. Usługa portalowa SharePoint. Wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 1 lub 2 części, przy czym może to być część 1 i 3 albo 2 i 3. Wniosek nie może być złożony na część 1 i 2. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak Liczba możliwych wznowień: Zakres: między 1 i 3 W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Konserwacja i serwis rozległej sieci teleinformatycznej w warstwie usługi katalogowej, poczty elektronicznej i usług związanych w ST MIL-WAN

3 1)Krótki opis Konserwacja i serwis rozległej sieci teleinformatycznej w warstwie usługi katalogowej, poczty elektronicznej i usług związanych, w wymiarze godzin przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, polegająca na realizacji zadań związanych z bieżącą obsługą i rozbudową środowiska, obsługą incydentów, monitoringiem usługi, analizie aktualnego stanu oraz jakości jej świadczenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonana zostanie optymalizacja konfiguracji elementów usługi. Ponadto usuwane będą bieżące awarie i podejmowane działania zapobiegawcze. Naprawy uszkodzonego sprzętu odbywać się będą w ramach istniejących kontraktów serwisowych zamawiającego, po stronie wykonawcy będą leżały kwestie usługowe w zakresie diagnostyki i konfiguracji. Usługa serwisowa w przeważającej części realizowana będzie w wydzielonej, rozległej sieci Zamawiającego nie posiadającej połączenia z siecią Internet, w której przetwarzane są informacje do klauzuli ZASTRZEŻONE włącznie oraz NATO RESTRICTED i EU RESTRICTED. Część działań naprawczych realizowana będzie w wewnętrznej sieci Zamawiającego z dostępem do sieci Internet. W sieciach Zamawiającego eksploatowana jest usługa katalogowa, usługa poczty elektronicznej, usługa monitorowania oraz usługa zarządzania stacjami roboczymi w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft tj. MS Windows 2003 Server, MS Windows 2008 R2 Server, MS Windows 2012 R2 Server, Exchange 2007, MS Exchange 2010 DAG, MS SharePoint Server 2007, MS SharePoint Server 2010, MS SharePoint Server 2013, MS SQL Server 2010, MS System Center Operation Manager 2012 oraz MS System Center Configuration Manager )Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli tajne minimum III stopnia. Część nr: 2 Nazwa: Konserwacja i serwis rozległej sieci teleinformatycznej w warstwie usługi katalogowej, poczty elektronicznej i usług związanych w ST INTERMON 1)Krótki opis Konserwacja i serwis rozległej sieci teleinformatycznej w warstwie usługi katalogowej, poczty elektronicznej i usług związanych, w wymiarze godzin przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, polegająca na realizacji zadań związanych z bieżącą obsługą i rozbudową środowiska, obsługą incydentów, monitoringiem usługi, analizie aktualnego stanu oraz jakości jej świadczenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonana zostanie optymalizacja konfiguracji elementów usługi. Ponadto usuwane będą bieżące awarie i podejmowane działania zapobiegawcze. Naprawy uszkodzonego sprzętu odbywać się będą w ramach istniejących kontraktów serwisowych zamawiającego, po stronie wykonawcy będą leżały kwestie usługowe w zakresie diagnostyki i konfiguracji. Usługa serwisowa realizowana będzie w wewnętrznej, rozległej sieci Zamawiającego posiadającej połączenie z siecią Internet. W sieci Zamawiającego eksploatowane jest głównie oprogramowanie firmy Microsoft, zarówno na stacjach roboczych jak i na platformach serwerowych objętych zakresem niniejszej umowy.

4 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamówienie związane z dostępem do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone. Część nr: 3 Nazwa: Konserwacja i serwis rozległej sieci teleinformatycznej w warstwie usługi katalogowej, poczty elektronicznej i usług związanych usługa portalowa SharePoint 1)Krótki opis Konserwacja i serwis rozległej sieci teleinformatycznej w warstwie usługi katalogowej, poczty elektronicznej i usług związanych, w wymiarze godzin przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy w obszarze funkcjonowania usługi portalowej SharePoint polegająca na realizacji zadań związanych z bieżącą obsługą i rozbudową środowiska, obsługą incydentów, monitoringiem usługi, analizie aktualnego stanu oraz jakości jej świadczenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonana zostanie optymalizacja konfiguracji elementów usługi. Ponadto usuwane będą bieżące awarie i podejmowane działania zapobiegawcze. Naprawy uszkodzonego sprzętu odbywać się będą w ramach istniejących kontraktów serwisowych zamawiającego, po stronie wykonawcy będą leżały kwestie usługowe w zakresie diagnostyki i konfiguracji. Usługa serwisowa w przeważającej części realizowana będzie w wydzielonej, rozległej sieci Zamawiającego nie posiadającej połączenia z siecią Internet, w której przetwarzane są informacje do klauzuli ZASTRZEŻONE włącznie oraz NATO RESTRICTED i EU RESTRICTED. Część działań naprawczych realizowana będzie w wewnętrznej sieci Zamawiającego z dostępem do sieci Internet. W sieciach Zamawiającego eksploatowana jest usługa katalogowa, usługa poczty elektronicznej, usługa portalowa, usługa monitorowania oraz usługa zarządzania stacjami roboczymi w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft tj. MS Windows 2003 Server, MS Windows 2008 R2 Server, MS Windows 2012 R2 Server, Exchange 2007, MS Exchange 2010 DAG, MS SharePoint Server 2007, MS SharePoint Server 2010, MS SharePoint Server 2013, MS SQL Server 2010, MS System Center Operation Manager 2012 oraz MS System Center Configuration Manager )Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli tajne minimum III stopnia. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

5 III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający na etapie składania ofert będzie żądał od wykonawców, przed upływem terminu składania ofert, wniesienia wadium w formie dozwolonej ustawą Pzp w wysokości: Część PLN Część PLN Część PLN. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zapłata będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT po zatwierdzeniu prawidłowości wykonania usługi w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ustanowią pełnomocnika określając, zgodnie z art. 23. ust. 2 ustawy Pzp, zakres jego uprawnień wobec zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do przetargu ograniczonego przedłożą dokument, np. pełnomocnictwo, określający co najmniej strony występujące wspólnie oraz pełnomocnika wykonawców. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zamawiający wymagał będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: Realizacja zamówienia w częściach 1 i 3 związana jest z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne, wobec czego wykonawca musi dysponować świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w ustawie z dnia r. o ochronie informacji niejawnych, co najmniej III stopnia o klauzuli tajne. III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia wymagania zobowiązany on jest załączyć do formularza wniosku oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 3) aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał

6 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczy Wykonawców będących podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.); 7) oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz, że osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadają poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wg wzoru zamieszczonego, wraz z formularzem wniosku w sprawie zakwalifikowania do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na stronie internetowej zamawiającego; Podmiot zagraniczny składa dokumenty określone w art. 54 ust. 1 4 ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 1) posiadają na podstawowym rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową do kwoty nie niższej niż PLN i przedstawią stosowną informację banku prowadzącego rachunek wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.; 2) przedstawią kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest on przedłożyć oświadczenia i dokumenty: 1. Dla części 1 zamówienia: 1) dla uznania, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 2 wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże i udokumentuje należyte wykonanie usług z zakresu usług informatycznych polegających na konsultacjach, opracowywaniu oprogramowania, internetowych i wsparcia o wartości nie niższej niż PLN każda. 2) dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda aby wykonawca wykazał zespół inżynierów, o

7 składzie nie mniejszym niż 6 osób, posiadających minimum 3 letnie doświadczenie potwierdzone referencjami w obszarze: a) usługi katalogowej (grupa I) co najmniej 1 inżynier i 1 zaawansowany administrator. Poziom inżynierski charakteryzuje posiadanie certyfikatu: Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure, Poziom zaawansowanego administratora charakteryzuje posiadanie jednego z certyfikatów: Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 lub Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008, b) poczty elektronicznej (grupa II) co najmniej 1 inżynier. Poziom inżynierski charakteryzuje posiadanie certyfikatów: Microsoft Certified IT Professional Enterprise Messaging Administrator 2010; Microsoft Certified Solutions Expert Messaging Solutions Expert ze zdanymi egzaminami: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013; Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013; Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 (lub Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008). c) zarządzanie środowiskiem (grupa III) co najmniej 1 inżynier Poziom inżyniera charakteryzuje posiadanie certyfikatów: Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager (lub Microsoft Certified Technology Specialist: System Center Configuration Manager 2007) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 (lub Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008). d) monitorowanie środowiska (grupa IV) co najmniej 1 inżynier Poziom inżyniera charakteryzuje posiadanie certyfikatów: Microsoft Certified Technology Specialist: System Center Operation Manager 2007; Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 (lub Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008). e) kierownik projektu bezpośrednio koordynującego pracę zespołu inżynierów odpowiedzialny za nadzorowanie, koordynowanie i raportowanie wszystkich prac serwisowych. Od kierownika projektu wymagane są kwalifikacje niezbędne do kierowania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE II. Każdy z członków zespołu zobowiązany jest legitymować się poświadczeniem bezpieczeństwa do klauzuli tajne. Zamawiający wymaga aby zespół osobowy specjalistów realizujący zadania posiadał minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy administrowaniu usługami poczty elektronicznej lub usługi katalogowej oraz posiadał kwalifikacje potwierdzone certyfikatami, o których mowa wyżej. 2. Dla części 2 zamówienia: 1) dla uznania, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 2 wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże i udokumentuje należyte wykonanie usług z zakresu usług informatycznych polegających na konsultacjach, opracowywaniu oprogramowania, internetowych i wsparcia o

8 wartości nie niższej niż PLN każda. 2) dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda aby wykonawca wykazał zespół inżynierów, o składzie nie mniejszym niż 4 osoby, posiadające minimum 3 letnie doświadczenie potwierdzone referencjami w obszarze: a) usługi katalogowej (grupa I) co najmniej 1 inżynier i 1 zaawansowany administrator. Poziom inżynierski charakteryzuje posiadanie certyfikatu: Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure, Poziom zaawansowanego administratora charakteryzuje posiadanie certyfikatu: Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 b) zarządzanie środowiskiem (grupa II) co najmniej 1 inżynier Poziom inżyniera charakteryzuje posiadanie certyfikatów: Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager (lub Microsoft Certified Technology Specialist: System Center Configuration Manager 2007); Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 (lub Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure). c) monitorowanie środowiska (grupa III) co najmniej 1 inżynier Poziom inżyniera charakteryzuje posiadanie certyfikatów: Microsoft Certified Technology Specialist: System Center Operation Manager 2007; Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 (lub Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure). d) kierownik projektu bezpośrednio koordynującego pracę zespołu inżynierów odpowiedzialny za nadzorowanie, koordynowanie i raportowanie wszystkich prac serwisowych. Od kierownika projektu wymagane są kwalifikacje niezbędne do kierowania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE II. Każdy z członków zespołu zobowiązany jest legitymować się poświadczeniem bezpieczeństwa do klauzuli zastrzeżone. Zamawiający wymaga aby zespół osobowy specjalistów realizujący zadania posiadał minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy administrowaniu usługami poczty elektronicznej lub usługi katalogowej oraz posiadał kwalifikacje potwierdzone certyfikatami, o których mowa wyżej. 3. Dla części 3 zamówienia: 1) dla uznania, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 2 wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże i udokumentuje należyte wykonanie usług z zakresu usług informatycznych polegających na konsultacjach, opracowywaniu oprogramowania, internetowych i wsparcia o wartości nie niższej niż PLN każda. 2) dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda aby wykonawca wykazał zespół inżynierów, o składzie nie mniejszym niż 2 osoby, posiadających minimum 5 letnie doświadczenie potwierdzone referencjami w obszarze: a) co najmniej 1 inżynier. Poziom inżynierski charakteryzuje posiadanie certyfikatu: Certyfikat MCTS: Microsoft SharePoint 2010 Configuring;

9 Certyfikat MCSE SharePoint, Solutions Expert ze zdanymi egzaminami: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013; Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013; Administering Windows Server 2012 lub Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012, b) co najmniej jeden programista-developer usługi portalowej SharePoint charakteryzujący się posiadaniem nw. certyfikatu: Microsoft Certified Solutions Developer: SharePoint Applications. c) kierownik projektu bezpośrednio koordynującego pracę zespołu inżynierów odpowiedzialny za nadzorowanie, koordynowanie i raportowanie wszystkich prac serwisowych. Od kierownika projektu wymagane są kwalifikacje niezbędne do kierowania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE II. Każdy z członków zespołu zobowiązany jest legitymować się poświadczeniem bezpieczeństwa do klauzuli tajne. Zamawiający wymaga aby zespół osobowy specjalistów realizujący zadania posiadał udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT związane z pracą przy produkcie MS SharePoint oraz co najmniej roczne przy produkcie MS SharePoint 2013, a także w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków uczestniczyli w minimum 5 projektach. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnym do realizacji zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części III.2.1). III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Ograniczona IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Ocena spełnienia warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W celu dokonania wyboru 5 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zamawiający będzie przyznawał punkty oddzielnie dla każdej części zamówienia w sposób określony poniżej:za wykazanie i udokumentowanie większej niż wskazana w sekcji III.2.3) ogłoszenia ilości samodzielnie wykonanych usług o charakterystyce i wartości wymaganej w pkt III.2.3) oddzielnie dla każdej części zamówienia zamawiający przyzna 1 (jeden) punkt.ilość

10 przyznanych punktów będzie decydowała o klasyfikacji wykonawców. Do dalszego etapu (składania ofert) zaproszonych zostanie 5 wykonawców w każdej z części zamówienia, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających wymagania, o których mowa w pkt. III.2) ogłoszenia będzie równa lub mniejsza niż 5 zamawiający odstąpi od klasyfikacji punktowej i do dalszego postępowania zaprosi wszystkich wykonawców spełniających wymagania. IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Czas reakcji serwisu. Waga 10 IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 17/3/01B/15 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: VI.4.2)Składanie odwołań VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/63/15 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340703-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi szkolenia specjalistycznego 2011/S 209-340703 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo