Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 W związku z realizacja przez firmę POLBUD S.A. projektu Wzrost Kompetencji pracowników firmy POLBUD finansowanego z EFS w ramach POKL, zapraszamy do przesyłania kalkulacji cenowych dla zrealizowania części merytorycznej szkolenia (zapewnienie kadry i przeprowadzenie zajęć) z poniżej wymienionej tematyki, przygotowanie materiałów szkoleniowych, zapewnienie noclegów i wyżywiania uczestnikom szkolenia. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa i kod CPV Usługi szkoleniowe: Usługi edukacyjne i szkoleniowe CPV: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego CPV: Druki i produkty podobne: CPV: Przeszkolenie 50 grup szkoleniowych, poprzez zapewnienie kadry i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z poniżej wymienionych modułów tematycznych i liczby godzin szkoleniowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną w dni powszechne poza godzinami pracy jak i w weekendy, szkolenia wyjazdowe (realizacja bloku PM szkolenie 3 i 7) godziny dostosowane będą do możliwości uczestników. I. Realizacja bloku prawnego 176 godzin szkoleniowych Termin realizacji IV VI 2012r. 1. Prawo zamówień publicznych 16h Łącznie 3 grupy x 16 h =48h cena z 1h szkoleniową 2. Umowa o roboty budowlane 8 h Łącznie 2 grupy x 8h = 16h cena za 1h szkoleniową 3. Umowa o obrocie gospodarczym 16 h Łącznie 2 grupy x 16h = 32h cena z 1h szkoleniową 4. Prawo Budowlane Teoria i Praktyka 16h Łącznie 2 grupy 16h = 32h cena za 1h szkoleniową 5. Realizacja Kontraktów wg. Międzynarodowych Standardów FIDIC 16h Łącznie 1 grupa x 16h = 16h cena za 1h szkoleniową 6. Prawne formy zabezpieczania wierzytelności 16 h Łącznie 2 grupy x 16h = 32h cena za 1h szkoleniową II. Realizacja Bloku PM 352h + 64h Prince 2 Termin realizacji VII-X Prince II cz.1 Szkolenie PRINCE 2 Foundation 24h + egzamin Łącznie 2 grupy x24 h = 48h cena za 1 grupę 10 osobową 2. Prince II cz.2 Szkolenie Prince 2 Prectitioner 16h + egzamin Łącznie 1 grupa x16h = 16h cena z 1 grupę 10 osobową 3. Zarządzanie zespołem + motywowanie 16h Łącznie 2 grupy 16h = 32h cena za 1h szkoleniową 4. Zarządzanie relacjami 16h

2 Łącznie 1 grupa x 16h = 16h cena za 1h szkoleniową 5. Zarządzanie projektem deweloperskim 32h Łącznie 1 grupa x 32h = 32h cena za 1h szkoleniową 6. Stres i konflikt 16h Łącznie 2 grupy x 16h = 32h cena za 1h szkoleniową 7. Negocjacje handlowe + sztuka prezentacji 32h Łącznie 5 grup x 32h = 160 cena za 1h szkoleniową 8. Komunikacja Społeczna 16h Łącznie 2 grupy x 16h = 32h - cena za 1h szkoleniową 9. Korespondencja handlowa 16h Łącznie 1 grupa x16h = 16h - cena za 1h szkoleniową 10. Wystąpienia publiczne 32h Łącznie 1 grupa x32h = 32h - cena za 1h szkoleniową III. Realizacja bloku finansowo księgowo kadrowego 120h Termin realizacji XI 2012 I 2013r. 1. Podatki w budownictwie 32h Łącznie 1 grupa x 32h = 32h - cena za 1h szkoleniową 2. Kontroling finansowy 32h Łącznie 1 grupa x 32h = 32h - cena za 1h szkoleniową 3. Kwalifikowanie kosztów wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16h Łącznie 1 grupa x 16 h = 16h - cena za 1h szkoleniową 4. Nowe wyzwania działów kadr + planowanie ścieżki kariery pracownika 16h Łącznie 1 grupa x 16h = 16h - cena za 1h szkoleniową 5. Formy zatrudnienia 8h Łącznie 1 grupa x 8h = 8h - cena za 1h szkoleniową 6. Rozwój zasobów ludzkich 16h Łącznie 1 grupa 16h = 16 h - cena za 1h szkoleniową IV. Realizacja bloku Inżynieria Budowlana nowe technologie 176h Termin realizacji II 2013r. III 2013r. 1. Odnawialne źródła energii 32h Łącznie 1 grupa x 32h = 32h - cena za 1h szkoleniową 2. Optymalizacja Efektywności Projektów Budowlanych 16h Łącznie 1 grupa x16 h = 16h - cena za 1h szkoleniową 3. Systemy monitoringu jakości i bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 32h Łącznie 3 grupy x 32h = 96h - cena za 1h szkoleniową 4. Efektywna koordynacja procesu budowlanego 32h Łącznie 1 grupa x 32h = 32h - cena za 1h szkoleniową V. Realizacja bloku Narzędzia informatyczne w budownictwie 384h Termin szkolenia IV VII 2013r 1. Zaawansowane metody kalkulacji kosztów budowy Norma Pro 48h

3 Łącznie 3 grupy x 48h = 144h- cena za 1h szkoleniową 2. Komputerowe wsparcie prac projektowych AUTOCAD + ORGADATA 48h Łącznie 2 grupy x 48h = 96h - cena za 1h szkoleniową 3. Wsparcie zarządzania projektami MS Project, MS Dynamics 48h Łącznie 3 grupy x 48h = 144h - cena za 1h szkoleniową Wyżywienie uczestników szkolenia podczas szkolenia składające obiadu indywidualnego składającego się z dwóch ciepłych dań (zupy i drugiego dania) 1809 sztuk cena za 1 obiad Noclegi uczestników szkolenia w pokojach jedno lub dwuosobowych z łazienkami 210 noclegów w okresie V VIII cena za 1 osobodzień Noclegi trenerów w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z łazienkami 17 noclegów w okresie V VIII 2012 cena za 1 osobodzień Wynajem 2 sal wykładowych w okresie od kwietnia 2012 marzec 2013 w dni powszednie oraz w weekendy godzin - cena za 1 godzinę dla każdego bloku tematycznego ( I-IV) Wynajem 2 sal wykładowych w okresie od kwietnia 2013 lipca 2013 w dni powszechne oraz w weekendy przystosowane do pracy przy komputerze godzin- cena za 1 godzinę dla bloku tematycznego (V) Druk materiałów szkoleniowych dla poszczególnych bloków tematycznych : Blok prawny kompletów dla 180 uczestników szkoleń (1 komplet dla 1 osoby), format A4, druk kolorowy, papier minimum 80 g/m2, bindowanie, okładka kolorowa z logotypami POKL, EFS, POL- BUD S.A cena za 1 komplet ( 1 szt.) Blok PM kompletów dla 200 uczestników szkoleń (1 komplet dla 1 osoby), format A4, druk kolorowy, papier minimum 80 g/m2, bindowanie, okładka kolorowa z logotypami POKL, EFS, POL- BUD S.A. cena za 1 komplet ( 1 szt.) Blok finansowo księgowo kadrowy 47 kompletów dla 47 uczestników szkoleń (1 komplet dla 1 osoby), format A4, druk kolorowy, papier minimum 80 g/m2, bindowanie, okładka kolorowa z logotypami POKL, EFS, POLBUD S.A - cena za 1 komplet (1 szt.) Blok Inżynieria Budowlana nowe technologie - 85 kompletów dla 85 uczestników szkoleń (1 komplet dla 1 osoby), format A4, druk kolorowy, papier minimum 80 g/m2, bindowanie, okładka kolorowa z logotypami POKL, EFS, POLBUD S.A. cena za 1 komplet (1 szt.) Blok Narzędzia informatyczne w budownictwie - 80 kompletów dla 80 uczestników szkoleń (1 komplet dla 1 osoby), format A4, druk kolorowy, papier minimum 80 g/m2, bindowanie, okładka kolorowa z logotypami POKL, EFS, POLBUD S.A. cena za 1 komplet (1 szt.) Ilość stron wydruku dla poszczególnych kompletów powinna odpowiadać zakresowi tematycznemu wskazanemu w p-ktach I-V niniejszego zapytania. Druk certyfikatów ukończenia szkolenia dla poszczególnych bloków tematycznych cena za 1 sztukę dla poszczególnych bloków tematycznych:

4 Blok prawny 180 sztuk dla 180 uczestników szkolenia ( 1 certyfikat dla 1 osoby), format A4, z logotypami POKL, EFS, POLBUD S.A., papier wizytówkowy, 250 g/m2 Blok PM 200sztuk dla 200 uczestników szkolenia (1 certyfikat dla 1 osoby), format A4, z logotypami POKL, EFS, POLBUD S.A., papier wizytówkowy, 250 g/m2 Blok finansowo- księgowo kadrowy 47sztuk dla 47 uczestników szkolenia (1 certyfikat dla 1 osoby), format A4, z logotypami POKL, EFS, POLBUD S.A., papier wizytówkowy, 250 g/m2 Blok Inżynieria Budowlana 85 sztuk dla 85 uczestników szkolenia ( 1 certyfikat dla 1 osoby), format A4, z logotypami POKL, EFS, POLBUD S.A., papier wizytówkowy, 250 g/m2 Blok Narzędzia informatyczne w Budownictwie - 80 sztuk dla 80 uczestników szkoleń (1 certyfikat dla 1 osoby), format A4, z logotypami POKL, EFS, POLBUD S.A., papier wizytówkowy, 250 g/m2 Oferty pisemne należy składać pisemnie w siedzibie firmy POLBUD S.A. ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 61, Bielsk Podlaski, za pomocą faxu na numer lub em do dnia r.godzina 12:00 Osoba do kontaktu : Marzena Flaszyńska tel: Jednocześnie informujemy, że podstawą wyboru wykonawcy w/w usług będzie ich cena. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie wykazanie się doświadczeniem w realizacji projektów współfinasowanych ze środków pomocowych UE (w formie oświadczenia). Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa jednakże zastrzega, że podwykonawca, z którym zamawiający zawrze umowę odpowiada za działania i zaniechania dalszych podwykonawców, jak i za działania i zaniechania własne. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Integralną częścią ofert jest oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem, który stanowi załącznik nr 1 W załączeniu wzór umowy.

5 OŚWIADCZENIE Działając w imieniu i na rzecz: Nazwa oferenta: Adres: Nr KRS/EDG Oświadczam/my iż posiadamy doświadczenie w realizacji projektów współfinasowanych ze środków pomocowych UE.. podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

6 Załącznik nr 1 do oferty.. data OŚWIADCZENIE Wykonawca oświadcza, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

7 OFERTA Nazwa oferenta:.. Adres: Nr KRS/EDG I. W odpowiedzi na zaproszenie firmy POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (dalej,,zamawiający ) do składania ofert na świadczenie usług związanych z realizacją projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw: 1. Przeprowadzenie zajęć: Prawo zamówień publicznych (cena za 1 godzinę szkoleniową):. zł brutto (słownie:.. złotych) 2. Przeprowadzenie zajęć: Umowa o roboty budowlane (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie:..złotych) 3. Przeprowadzenie zajęć: Umowa o obrocie gospodarczym (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie:... złotych) 4. Przeprowadzenie zajęć: Prawo Budowlane Teoria i Praktyka (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie:... złotych) 5. Przeprowadzenie zajęć: Realizacja Kontraktów wg. Międzynarodowych Standardów FIDIC (cena za 1 godzinę... złotych) 6. Przeprowadzenie zajęć: Prawne formy zabezpieczania wierzytelności (cena za 1 godzinę

8 7. Przeprowadzenie akredytowanych szkoleń wraz z certyfikowanym egzaminem Prince 2 Foundation (cena za 1 grupę 10osobową):. zł brutto ( słownie:.. złotych) 8. Przeprowadzenie akredytowanych szkoleń wraz z certyfikowanym egzaminem Prince 2 Prectitioner (cena za 1 grupę 10osobową):.. zł brutto (słownie:.. złotych) 9. Przeprowadzenie zajęć: zarządzenie zespołem + motywowanie (cena za 1 godzinę 10. Przeprowadzenie zajęć: Zarządzanie relacjami (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 11. Przeprowadzenie zajęć: Zarządzanie projektem deweloperskim (cena za 1 godzinę 12. Przeprowadzenie zajęć: Stres i konflikt (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 13. Przeprowadzenie zajęć: Negocjacje handlowe + sztuka prezentacji (cena za 1 godzinę 14. Przeprowadzenie zajęć: Komunikacja Społeczna (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 15. Przeprowadzenie zajęć: Korespondencja handlowa (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 16. Przeprowadzenie zajęć: Wystąpienia publiczne (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 17. Przeprowadzenie zajęć: Podatki w budownictwie (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 18. Przeprowadzenie zajęć : Kontroling finansowy ( cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 19. Przeprowadzenie zajęć: Kwalifikowanie kosztów wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( cena za 1 godzinę 20. Przeprowadzenie zajęć: Nowe wyzwania działów kadr + planowanie ścieżki kariery pracownika ( cena za 1 godzinę

9 21. Przeprowadzenie zajęć: Formy zatrudnienia ( cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 22. Przeprowadzenie zajęć: Rozwój zasobów ludzkich ( cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 23. Przeprowadzenie zajęć: Odnawialne źródła energii ( cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 24. Przeprowadzenie zajęć: Optymalizacja Efektywności Projektów Budowlanych( cena za 1 godzinę 25. Przeprowadzenie zajęć: Systemy monitoringu jakości i bezpieczeństwa ( cena za 1 godzinę 26. Przeprowadzenie zajęć: Efektywna koordynacja procesu budowlanego ( cena za 1 godzinę 27. Przeprowadzenie zajęć: Zaawansowane metody kalkulacji kosztów budowy Norma Pro ( cena za 1 godzinę 28. Przeprowadzenie zajęć: Komputerowe wsparcie prac projektowych AUTOCAD + ORGADATA ( cena za 1 godzinę 29. Przeprowadzenie zajęć: Wsparcie zarządzania projektami MS Project, MS Dynamics (cena za 1godzinę 30. Wyżywienie uczestników szkolenia (cena za 1 obiad): zł brutto (słownie: 31. Noclegi uczestników i wykładowców szkolenia ( cena za 1 osobodzień): zł brutto (słownie: 32. Wynajem sali szkoleniowej realizacja bloku (I-IV) (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 33. Wynajem Sali szkoleniowej dla bloku ( V) (cena za 1 godzinę szkoleniową): zł brutto (słownie: 34. Druk materiałów szkoleniowych ( cena za 1 komplet): zł brutto (słownie: 35. Druk certyfikatów szkolenia (cena za 1 sztukę): zł brutto (słownie:

10 ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY (poz. 1-34) zł brutto słownie: II. Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki: 1. Posiadam wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem oferty, 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usług będących przedmiotem oferty, 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usług będących przedmiotem oferty. III. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję zawarte w nim warunki realizacji usług. miejscowość. dnia.... podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Wzór formularza ofertowego Nawiązując do zapytania ofertowego dot. organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami w ramach

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo