Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA, CZĘŚĆ 2 Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci Podmenu Wired i Wireless Funkcja PJ Controller Funkcja Network Viewer Funkcja Moderator Przed przystąpieniem do lektury niniejszej publikacji, prosimy o przeczytanie w pierwszej kolejności podstawowego Podręcznika uŝytkownika załączonego do tego projektora. Zawarto w nim informacje na temat korzystania z jego standardowych funkcji oraz waŝne wskazówki na temat bezpieczeństwa jego eksploatacji, których naleŝy przestrzegać, obsługując projektor.

2 Zgodność z normami str. 2 Zgodność z normami Oświadczenie amerykańskiej Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC) Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdza się, Ŝe spełnia ono wymagania stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B zgodnie z rozdziałem 15 Przepisów FCC (FCC Rules). Wymagania te ustanowiono w celu wyeliminowania szkodliwych zakłóceń w instalacjach mieszkalnych, Urządzenie moŝe wytwarzać, korzystać i emitować promieniowanie na częstotliwościach radiowych i, jeŝeli nie będzie eksploatowane zgodnie z niniejszymi zaleceniami, moŝe powodować zakłócenia w transmisji wykorzystującej fale radiowe. JednakŜe, prawidłowa eksploatacja urządzania według zaleceń nie jest gwarancją braku zakłóceń w konkretnym miejscu eksploatacji urządzenia. JeŜeli zakłóca ono odbiór radiowy lub telewizyjny, co moŝna stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się UŜytkownikowi skorzystanie jednego lub kilku z poniŝej podanych rozwiązań: - przestawienie lub przemieszczenie anteny odbiorczej w inne miejsce. - zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem radiowym/telewizyjnym. - podłączenie urządzenia do innego gniazdka zasilającego niŝ odbiornik radiowy/telewizyjny. - konsultacja ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym, doświadczonym specjalistą z dziedziny techniki telewizyjnej i radiowej. Wymagane jest uŝywanie kabla zasilającego ekranowanego zgodnego z wymaganiami klasy B, podrozdział B rozdziału 15 Przepisów FCC. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja (zmiany, modyfikacje) w urządzenie chyba, Ŝe w Instrukcji podano inaczej. W razie konieczności wykonania takich modyfikacji, wymagane będzie przerwanie pracy urządzenia. Symbole urządzenia : XG-705A Nazwa handlowa : Sanyo Strona odpowiedzialna : SANYO FISHER COMPANY Adres : Plummer Street, Chatsworth, California 91311, USA Nr telefonu : (818) Dla uŝytkowników kanadyjskich Niniejsze urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. OSTRZEśENIE Wprowadzenie zmian lub modyfikacji, na które producent sprzętu nie udzielił wyraźnej zgody, moŝe spowodować odebranie uŝytkownikowi prawa do korzystania z urządzenia. Emisja fal o częstotliwościach radiowych Ten produkt uŝywa do komunikacji z innymi urządzeniami bezprzewodowej karty sieciowej, podłączanej do złącza USB i pracującej w paśmie 2.4 GHz ISM. Wprawdzie moc generowanych przez nią fal jest o wiele mniejsza niŝ określone przez amerykańską Federalną Komisję Komunikacji (FCC) granicznych wartości mocy promieniowania, jednakŝe zaleca się zachować co najmniej 20 cm odstępu pomiędzy produktem a jego uŝytkownikami lub osobami znajdującymi się w pobliŝu, aby zminimalizować ich naraŝenie na działanie emitowanych przez sprzęt fal radiowych. Dla uŝytkowników francuskich We Francji mogą być uŝywane jedynie kanały 10 i 11, o ograniczonych pasmach częstotliwości (odpowiednio 2457MHz i 2462MHz ). Dla kaŝdej instalacji zarówno wewnątrz budynków, jak i pod gołym niebem - wymagana jest licencja. Informacje na temat trybu postępowania w tej sprawie moŝna uzyskać od ART. Załączonej bezprzewodowej karty sieciowej USB nie naleŝy uŝywać na zewnątrz budynków.

3 Zgodność z normami str. 3 Oświadczenie o zgodności z Dyrektywą 1999/5/WE SANYO Electric Co., Ltd. niniejszym oświadcza, Ŝe załączona bezprzewodowa karta sieciowa USB (XG-705A) spełnia zasadnicze wymagania i inne odnośne postanowienia Dyrektywy 1999/5/WE. Znak CE oznacza zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (WE). Znak Alert oznacza zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (WE).

4 Zasady bezpiecznej eksploatacji str. 4 Zasady bezpiecznej eksploatacji OSTRZEśENIE NA TEMAT KORZYSTANIA Z PROJEKTORA W SIECI KOMPUTEROWEJ W przypadku napotkania problemów w eksploatacji projektora, niezwłocznie odłącz kabel zasilający i sprawdź stan urządzenia. UŜywanie uszkodzonego projektora moŝe spowodować poŝar lub inny wypadek. JeŜeli projektor jest uŝytkowany przez sieć komputerową, naleŝy regularnie przeprowadzać kontrolę bezpieczeństwa pracy projektora i zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo jego otoczenia. Niewłaściwa instalacja moŝe spowodować poŝar lub inne wypadki. OSTRZEśENIE NA TEMAT KORZYSTANIA Z FUNKCJI OBSŁUGI SIECI SANYO Electric Co., Ltd. nie bierze odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie danych, ani za uszkodzenia komputera spowodowane przez projektor. Zaleca się, aby uŝytkownik przed instalacją projektora sporządził kopie zapasowe waŝnych danych przechowywanych w swoim komputerze. OstrzeŜenie o falach radiowych Urządzenie będące przedmiotem niniejszej instrukcji działa w paśmie 2.4 GHz, takim samym, jakie uŝywane jest przez sprzęt przemysłowy, naukowy bądź medyczny (np. rozruszniki serca) oraz amatorskie stacje radiowe. Koniecznie przeczytaj rozdział pt. Zasady bezpiecznej eksploatacji I przestrzegaj następujących ostrzeŝeń. 1. Upewnij się, Ŝe Ŝadne inne urządzenie działające w obszarze pracy projektora nie uŝywa fal o takiej samej częstotliwości, co projektor. 2. JeŜeli inne urządzenia zakłócają komunikację bezprzewodową z projektorem, zmień jej częstotliwość (kanał) lub przenieś projektor w inne miejsce. Znaki towarowe i prawa autorskie Microsoft, Windows oraz Internet Explorer są zastrzeŝonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi naleŝącymi do Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Netscape Navigator i Netscape Communicator są zastrzeŝonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi naleŝącymi do Netscape Communications Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Pentium jest zastrzeŝonym znakiem towarowym Intel Corp. w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie nazwy firm bądź produktów wymienione w niniejszej Instrukcji uŝytkownika są zastrzeŝonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi stanowiącymi własność odpowiednich podmiotów. Uwagi Zawartość niniejszego Podręcznika uŝytkownika moŝe zostać zmieniona bez uprzedzenia. Zabrania się powielania drukowanych materiałów załączonych do wchodzącego w skład zestawu oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku oparcia się na informacjach zawartych w niniejszym Podręczniku.

5 Spis treści str. 5 Spis treści Zgodność z normami... 2 Oświadczenie amerykańskiej Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC)... 2 Dla uŝytkowników kanadyjskich... 2 OSTRZEśENIE... 2 Emisja fal o częstotliwościach radiowych... 2 Dla uŝytkowników francuskich... 2 Oświadczenie o zgodności z Dyrektywą 1999/5/WE... 3 Zasady bezpiecznej eksploatacji... 4 OstrzeŜenie o falach radiowych... 4 Znaki towarowe i prawa autorskie... 4 Uwagi... 4 Spis treści... 5 Środowisko pracy i konfiguracja... 7 Wymagania systemowe dla komputerów... 7 Parametry sieciowe projektora... 8 Rozdział 1. Funkcje obsługi sieci lokalnej Zastosowanie projektora w sieci lokalnej Projekcja obrazu przez sieć lokalną Przykład podłączenia Sposoby podłączania projektora do sieci lokalnej Rozdział 2. Procedura instalacji Instalacja oprogramowania Rozdział 3. Nazwy i funkcje poleceń ekranowych Ekran gotowości połączenia sieciowego Aplikacja NetworkModule Client Aplikacja NetworkModule Moderator Rozdział 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) Podłączenie kabla sieciowego Ustawienia otoczenia sieciowego Sprawdzanie połączenia z siecią Kod PIN uŝytkownika Kod PIN uŝytkownika Informacje o sieci przewodowej Domyślne ustawienia współpracy z siecią przewodową Rozdział 5. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (menu Wireless) Podłączanie bezprzewodowej karty sieciowej USB Ustawianie otoczenia sieciowego Prosta konfiguracja Kod PIN uŝytkownika Informacje o sieci bezprzewodowej Domyślne ustawienia współpracy z siecią bezprzewodową Rozdział 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki 37 Wstęp Przeglądarka WWW jako środowisko pracy Konfiguracja przeglądarki Uruchamianie przeglądarki 39 Szybka konfiguracja Konfiguracja zaawansowana Zmiana profilu ustawień Ponowne uruchomienie projektora Rozdział 7. Projekcja przez sieć LAN Rozdział 8. Moderator Funkcja Moderator Przygotowanie do uŝycia funkcji Moderator Konfiguracja funkcji Moderator Kończenie pracy funkcji Moderator Jak korzystać z funkcji Moderator Prosta konfiguracja funkcji Moderator... 61

6 Spis treści str. 6 Rozdział 9. Network Viewer Zasada działania funkcji Network Viewer i przebieg sygnału Wyświetlanie obrazów Rozdział 10. PJ Controller Korzystanie z funkcji PJ Controller Ustawienia początkowe Ustawienia początkowe Ustawienia Power & Status, czyli zasilanie i stan projektora Menu Control, czyli sterowanie projektorem Obsługa wielu projektorów jednocześnie za pomocą funkcji MultiControl Rozdział 11. Dodatek Identyfikacja i rozwiązywanie problemów Terminologia Przypisywanie adresu IP poleceniem arp i ping... 94

7 Środowisko pracy i konfiguracja str. 7 Środowisko pracy i konfiguracja Wymagania systemowe dla komputerów Komputery korzystające z projektora w sieci powinny spełniać następujące wymagania systemowe: System operacyjny Microsoft Windows 98SE/Me lub Microsoft Windows 2000 Professional lub Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Procesor Pentium III 600 MHz lub szybszy (zalecany procesor o taktowaniu powyŝej 2GHz) Pamięć operacyjna 128 MB lub więcej Miejsce na dysku twardym 10 MB Rozdzielczość ekranu Wymagana obsługa dowolnego z wymienionych trybów: VGA (640x480), SCGA (800x600), XGA (1024x768). Głębia kolorów: 16 bitów (65536 kolorów) lub 24/32 bity (16,77 mln kolorów) Protokół komunikacyjny TCP/IP Sieć lokalna Przewodowa Zgodna ze standardem IEEE802.11b/g Bezprzewodowa Zgodna ze standardem 100BASE-TX (100Mbps) / 10BASE-T (10 Mbps) Przeglądarka WWW Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, Netscape Communications Netscape Communicator w wersji 6.0 lub nowszej

8 Środowisko pracy i konfiguracja str. 8 Parametry sieciowe projektora Złącze przewodowej sieci lokalnej: Prędkość przesyłu danych 100BASE-TX (100Mbps) / 10BASE-T (10 Mbps) Protokół TCP/IP Bezprzewodowa karta sieciowa na złączu USB: Złącze Zgodne z IEEE802.11b/g, USB 2.0/11 Tryb komunikacji Ad hoc, infrastrukturalny Prędkość przesyłu danych 1/2/5,5/11 Mbps (IEEE802.11b) 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps (IEEE802.11g) W trybie ad hoc, dostępna jest jedynie praca w standardzie IEEE802.11b. Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej (kanał) 2412 MHz 2462 MHz (CH1-CH11) Forma modulacji IEEE802.11g OFDM 54/4 Mbps 64 QAM, 36/24 Mbps 16QAM, 18/12 Mbps QRSK, 9/6 Mbps BPSK IEEE802.11g DSSS1 11/5 Mbps CCK, 2Mbps DQPSK, 1Mbps DBPSK Protokół TCP/IP Zabezpieczenia WEP 64-bit / WEP 128-bit / WEP 152-bit, SSID, ESSID, LEAP Zasięg roboczy Ok. 30 m (bez zakłóceń) róŝnie w zaleŝności od charakterystyki otoczenia Napięcie 5V, prąd stały Warunki otoczenia Temperatura pracy: 5-36 o C Temperatura przechowywania: o C, wilgotność: 5-95%

9 Środowisko pracy i konfiguracja str. 9 Zgodność z normami Kraje i normy JAPONIA: VCCI ClassB, TELEC (łączność bezprzewodowa) USA: bezprzewodowa) FCC Part 15 Subpart C (łączność FCC Part 15 Subpart C, Class B Kanada: IC RSS-210 (łączność bezprzewodowa), IC ICES-003 ClassB Europa: R&TTE, EMC, JVD

10 1. Funkcje obsługi sieci lokalnej str. 10 Rozdział 1. Funkcje obsługi sieci lokalnej Ten rozdział opisuje funkcje i mechanizmy słuŝące do współpracy projektora z komputerową siecią lokalną (LAN) oraz procedury podłączania omawianego sprzętu do takich sieci.

11 1. Funkcje obsługi sieci lokalnej str. 11 Zastosowanie projektora w sieci lokalnej Zakupiony przez Państwa projektor posiada funkcje umoŝliwiające jego współpracę z lokalną siecią komputerową (siecią LAN). Funkcje sieciowe projektora uŝywać go do wyświetlania obrazów przekazywanych mu z komputera przez sieć za pomocą specjalnego oprogramowania. Załączone oprogramowanie pozwala takŝe sterować projektorem za pośrednictwem sieci lokalnej i tą samą drogą pracować nad wyświetlanym obrazem. Oprogramowanie to posiada wymienione niŝej moŝliwości. Projektor moŝe działać w wielu róŝnych środowiskach sieciowych, co pozwala mu sprostać szerokiemu zakresowi potrzeb i wymagań. Praca w przewodowych i bezprzewodowych sieciach lokalnych. W przypadku podłączania do sieci bezprzewodowej, nie ma potrzeby podłączania kabla sieciowego. Nie trzeba przejmować się koniecznością przeprowadzenia skomplikowanej konfiguracji sieci. Funkcja EEaassyy LLAANN znacznie ułatwia instalację. Obraz z jednego komputera moŝe być wyświetlany jednocześnie przez maksymalnie 6 projektorów. Wyświetlany przez sieć obraz nie jest w Ŝaden sposób zniekształcony ani zmieniony przez aplikację. Funkcja zdalnego sterowania pozwala na odległość sterować projektorem. Funkcja monitorująca działanie projektora. Powiadomienia o stanie projektora przesyłane są automatycznie przez pod wskazany adres (np. do działu technicznego lub informatycznego). Funkcja NNeet twwoor rkkvvi iieewweer r, pozwalająca zdalnie wykonywać operacje na plikach graficznych znajdujących się na wskazanym serwerze FTP i wyświetlać je za pomocą projektora. Funkcja MMooddeer raat toor r, pozwalająca moderatorowi wyświetlać obraz na komputerach innych uŝytkowników np. uczestników spotkań i kursów. Funkcja MMuul llt ti iiccoonnt trool ll pozwala obsługiwać wiele projektorów do 64 jednocześnie. Projekcja obrazu przez sieć lokalną Obrazy są wyświetlane za pośrednictwem systemu przechwytywania obrazu, dzięki czemu zachowują wierność względem obrazów wyświetlanych bezpośrednio na ekranie komputera, z którego prowadzona jest prezentacja. Dzięki takiemu rozwiązaniu, moŝna korzystać z funkcji prezentacji przez sieć pracując w bardzo róŝnych aplikacjach funkcje sieciowe działać będą niezaleŝnie od aktualnie uŝywanego środowiska aplikacyjnego. Przesyłanie obrazu przez sieć 1. Z komputera przez dedykowane oprogramowanie pobierany jest wyświetlany na nim obraz, przy czym zachowana zostaje wysoka wierność odwzorowania w porównaniu z obrazem źródłowym. 2. Pobrane dane są kompresowane do postaci sygnału cyfrowego i przesyłane do projektora po lokalnej sieci komputerowej (przewodowej lub bezprzewodowej). Jeden komputer moŝe dostarczać dane wizyjne do 5 projektorów jednocześnie. 3. Sygnał cyfrowy zostaje przez projektor przekształcony w obraz RGB i wyświetlony. * Obraz zostanie przesłany do kaŝdego podłączonego projektora. W związku z przesyłem przez sieć moŝe nastąpić nieznaczne opóźnienie w wyświetlaniu obrazu na projektorze względem momentu jego wygenerowania przez komputer. UWAGA: Omawiany produkt nie jest zgodny z aplikacjami korzystającymi z DirectX, Asystenta pakietu Office, ani teŝ nie umoŝliwia odtwarzania sekwencji wideo, np. z dysków DVD.

12 1. Funkcje obsługi sieci lokalnej str. 12 Przykład podłączenia PoniŜsza ilustracja przedstawia przykład podłączenia projektora do sieci lokalnej. Przez wybrany projektor moŝna wyświetlać obraz z komputera 1 (połączenie przewodowe) lub z komputera 2 (połączenie bezprzewodowe). Komputer (1) Punkt dostępu Komputer 2

13 1. Funkcje obsługi sieci lokalnej str. 13 Sposoby podłączania projektora do sieci lokalnej Sposoby podłączenia mogą być róŝne, w zaleŝności od charakterystyki sieci lokalnej i pracujących w niej komputerów. Podłączenia naleŝy dokonać odpowiednio dla istniejącego środowiska pracy. Bezprzewodowa sieć lokalna, komunikacja poprzez infrastrukturę Komunikacja między sprzętem pracującym w sieci przewodowej a urządzeniami bezprzewodowymi moŝe przebiegać przez punkt dostępowy; moŝe on słuŝyć teŝ do komunikacji pomiędzy wieloma bezprzewodowymi urządzeniami sieciowymi. Urządzenia bezprzewodowe wybiorą wówczas punkt dostępu do komunikacji w trybach SSID/ESSID. Tryby te są uŝywane w konfiguracjach sieciowych, w których w obrębie tej samej sieci prowadzona jest zarówno komunikacja przewodowa, jak i bezprzewodowa. Komputer (1) Komputer (2) Punkt dostępu Komputer z bezprzewodową kartą sieciową: komunikacja przez infrastrukturę Bezprzewodowa sieć lokalna, komunikacja ad hoc w standardzie b Komunikacja między urządzeniami sieciowymi komunikującymi się bezprzewodowo (tryb komunikacji oparty na SSID/ESSID). Projektor pracujący w sieci Tryb komunikacji bezprzewodowej ad hoc Komputer pracujący w sieci Tryb komunikacji bezprzewodowej ad hoc

14 1. Funkcje obsługi sieci lokalnej str. 14 Przewodowa sieć lokalna Komunikacja przez kabel sieciowy. Komputer (1) Komputer (2) Komputer (3) * Obsługa myszy komputerowej za pomocą pilota. JeŜeli pilot załączony do projektora posiada funkcję myszy, moŝna go uŝywać do sterowania komputerem. W takim trybie pracy pilota naleŝy kierować ku projektorowi. Korzystanie z myszy nie wymaga wówczas podłączania kabla USB. (szczegółowe informacje na temat obsługi pilota zawarto w podstawowej instrukcji uŝytkownika, załączonej do projektora.)

15 2. Procedura instalacji str. 15 Rozdział 2. Procedura instalacji W tym rozdziale zawarto opis instalacji oprogramowania NetworkModule oraz instalacji projektora w sieci.

16 2. Procedura instalacji str. 16 Aby rozpocząć korzystanie z projektora poprzez sieć, naleŝy go najpierw zainstalować zgodnie z poniŝszymi wskazówkami. Krok 1. Instalacja oprogramowania w komputerach Zainstaluj oprogramowanie dostarczone na dysku CD-ROM na kaŝdym komputerze, który ma współpracować z projektorem. Na dalszych stronach bieŝącego rozdziału opisano szczegółowo przebieg jego instalacji. Krok 2. Wybierz sieć przewodową lub bezprzewodową, po czym podłącz projektor do sieci lokalnej i skonfiguruj ustawienia sieciowe. W zaleŝności od środowiska sieciowego, wybierz stosowne ustawienia Sieć przewodowa patrz Rozdział 4 pt. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (str. 24 i dalej), Sieć bezprzewodowa patrz Rozdział 5 pt. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (str. 31 i dalej). Szczegółową konfigurację sieci lokalnej przeprowadza się w dalszej kolejności, za pomocą przeglądarki WWW. Najpierw naleŝy jednak połączyć za pomocą sieci lokalnej komputery oraz projektory. Dopiero po fizycznym podłączeniu do sieci naleŝy uruchomić narzędzie konfiguracyjne, obsługiwane poprzez przeglądarkę WWW. Rozdział 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW na str. 37. Krok 3. Zakończenie konfiguracji sieci. Zapoznawszy się ze wskazówkami zawartymi w kolejnych wymienionych niŝej rozdziałach, moŝna teraz zacząć korzystać z projektora i prowadzić przez sieć prezentacje: Wyświetlanie obrazów znajdujących się na podłączonym do sieci komputerze: Rozdział 7. Projekcja przez sieć (str. 54). Wyświetlanie obrazów przy uŝyciu funkcji Moderator: Rozdział 8. Moderator (str. 56). Wyświetlanie obrazów znajdujących się na serwerze sieciowym: Rozdział 9. Network Viewer (str. 62). Obsługa i zarządzanie projektorem: Rozdział 10. PJController (str. 71), funkcja MultiControl (str. 87)

17 2. Procedura instalacji str. 17 Instalacja oprogramowania Na dostarczonej płycie CD umieszczono trzy programy. 1. Umieść płytę CD w napędzie CD-ROM. Oprogramowanie uruchomi się automatycznie wyświetlając licencję uŝytkownika ( Software Licence ). Przeczytaj dokładnie licencję i, jeŝeli wyraŝasz zgodę, zaznacz pole wyboru Agree i kliknij przycisk OK. JeŜeli program instalacyjny nie wyświetli się automatycznie, kliknij ikonę Mój komputer znajdującą się na pulpicie i wybierz napęd CD-ROM, aby uruchomić AutoRun.exe. Oprogramowanie moŝe pracować w języku japońskim i angielskim. JeŜeli na ekranie nie pojawi się wersja angielska, otwórz folder English znajdujący się na płycie CD i dwukrotnie kliknij znajdujący się tam AutoRun.exe. 2. Na ekranie pojawi się menu główne. Po lewej stronie ekranu wyświetlone zostaną trzy nazwy programów. Na podstawie informacji podanych poniŝej, wybierz odpowiednią aplikację. Wyświetlanie obrazu przy pomocy wybranego komputera podłączonego do sieci lokalnej (LAN): Zainstaluj NetworkModule Client. (1) Kliknij (wybierz) NetworkModule Client znajdujący się z lewej strony ekranu. (2) Wybierz Install NetworkModule Client z prawej strony ekrany, a następnie przejdź do kroku (4). Kliknięcie "Activate NetworkModule Client" spowoduje uruchomienie programu bezpośrednio z płyty CD, bez instalowania go na komputerze.

18 2. Procedura instalacji str. 18 Wyświetlanie obrazu przy pomocy funkcji Moderator. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Moderator opisano w rozdziale 8 Moderator. (1) Zainstaluj NetworkModule Client na kaŝdym komputerze (wszyscy uczestnicy poza moderatorem). Procedurę instalacji opisano w części Wyświetlanie obrazu przy pomocy wybranego komputera podłączonego do sieci lokalnej (LAN) na stronie 17. (2) Kliknij (wybierz) NetworkModule Moderator z lewej strony ekranu. (3) Kliknij Install NetworkModule Moderator Kliknięcie Activate NetworkModule Moderator spowoduje uruchomienie programu bezpośrednio z płyty CD, bez instalowania go w komputerze. (4) Zainstaluj poszczególne wersje programu według instrukcji umieszczonych na ekranie. (5) Po zainstalowaniu oprogramowania wyświetlone zostanie menu lub ikona na ekranie słuŝące do uruchomienia programu. (6) Aby dokończyć instalację, uruchom oprogramowanie. Po uruchomieniu, program powinien wyświetlić ekran roboczy. Aby korzystać z poszczególnych ekranów programu, patrz rozdział 3 Nazwy i funkcje poleceń ekranowych rozpoczynający się na stronie 19. Aby odinstalować (usunąć) wybrany program, uruchom program deinstalacyjny z menu aplikacji.

19 3. Nazwy i funkcje poleceń ekranowych str. 19 Rozdział 3. Nazwy i funkcje poleceń ekranowych W rozdziale opisano funkcje kaŝdego z ekranów roboczych oprogramowania.

20 3. Nazwy i funkcje poleceń ekranowych str. 20 Ekran gotowości połączenia sieciowego Po wybraniu wejścia projektora: Wired (przewodowe) lub Wireless (bezprzewodowe), na ekranie pojawi ekran gotowości połączenia sieciowego wraz dostępnym środowiskiem sieciowym. Na tym ekranie moŝna wybrać sposób transmisji danych Wired lub Wireless lub środowisko sieciowe projektora podczas dokonywania połączeń. Po wybraniu Wired lub Wireless na ekranie pojawi się komunikat Please wait (proszę czekać), a po chwili zostanie wyświetlony komunikat Ready for use (gotowy do pracy). W czasie wyświetlania komunikatu Please wait korzystanie z projektora jest niemoŝliwe. UŜytkownik moŝe zdecydować, czy wyświetlać pasek stanu (wyświetla środowisko sieciowe), postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 6 Konfiguracja przez przeglądarkę WWW Konfiguracja zaawansowana Funkcje dodatkowe rozpoczynającym się na stronie 37. Ekran gotowości połączenia sieciowego ( Prezentowany zrzut ekranu przedstawia sytuację dla ustawienia Wireless LAN ) Pasek stanu (1) NETWORKMODULE Projektor w środowisku sieciowym zgłasza się jako NETWORKMODULE. (2) Wartości oznaczają ostatnie 6 znaków adresu sprzętowego MAC. (3) Tryb sieci AUTO(10/100M) w trybie przewodowym lub b(11) / g(11) w trybie bezprzewodowym. (4) Rodzaj sieci Wired tryb przewodowy, AdHoc lub Infrastructure tryb bezprzewodowy. (5) SSID (tylko tryb bezprzewodowy) Wyświetlanie przydzielonego identyfikatora sieciowego (LAN ID), ustawionego w projektorze. (6) Wskaźnik stan odbioru pakietów Wyświetlanie stanu komunikacji projektora. JeŜeli wskaźnik stanu miga, projektor prawidłowo komunikuje się w sieci. JeŜeli wskaźnik stanu nie miga, projektor nie jest podłączony prawidłowo do sieci. (7) Wskaźnik stanu kodowania WEP (włączony/wyłączony) Stan odblokowany oznacza brak kodowania, stan zablokowany oznacza włączone kodowanie. (8) Wskaźnik poziomu sygnału Wyświetlanie poziomu sygnału sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Im silniejszy sygnał, tym więcej pionowych linii. Im słabszy sygnał, tym mniej pionowych linii.

21 3. Nazwy i funkcje poleceń ekranowych str. 21 Aplikacja NetworkModule Client Oprogramowanie umoŝliwia wyświetlanie ekranu komputera przez sieć. Aby skorzystać z funkcji Moderator, zainstaluj niniejszy program na kaŝdym komputerze podłączonym do sieci (poza komputerem moderatora). Po uruchomieniu programu NetworkModule Client z menu aplikacji lub przy pomocy skrótu znajdującego się na pulpicie pojawi się ekran przedstawiony poniŝej. Nazwy elementów i funkcji okna aplikacji (1) Przycisk odświeŝania listy Przycisk umoŝliwia ponowne wyszukiwanie projektora w sieci. (2) Przycisk indentyfikacyjny Kliknięcie tego przycisku po wybraniu projektora z listy dostępnych projektorów w sieci spowoduje wyświetlenie na samej górze ustalonej nazwy projektora przez krótki czas. Funkcja umoŝliwia identyfikację i lokalizację wybranego projektora. (3) Lista dostępnych projektorów w sieci Lista zawiera wszystkie projektory dostępne w sieci. Projektory bez przydzielonych zadań wyświetlane są jako Ready (gotowy), a wykonujące obecnie wybraną funkcję In-use (w uŝyciu). Projektor zarejestrowany w grupie moderatora zostanie wyróŝniony róŝową czcionką. (4) Przycisk przechwycenia obrazu w czasie rzeczywistym UmoŜliwia przechwycenie (projekcję) ekranu komputera w czasie rzeczywistym. Po przechwyceniu obrazu, przycisk będzie słuŝyć do zakończenia przechwytywania obrazu. Aby przerwać projekcję i wygasić ekran, naciśnij go ponownie. (5) Przycisk przechwycenia pojedynczego obrazu

22 3. Nazwy i funkcje poleceń ekranowych str. 22 UmoŜliwia przechwycenie (projekcję) ekranu komputera bez modyfikacji. Dostęp do pozostałych funkcji projektora będzie moŝliwy po zakończeniu transmisji bieŝącego obrazu. (6) Przycisk prostej konfiguracji Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej, wystarczy kliknąć ten przycisk (ustawienia zostaną zachowane jako AdHoc ). Szczegółowe informacje podano w rozdziale 5 Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej Prosta konfiguracja, na str. 34. (7) Przycisk dołączenia do sesji moderowanej UmoŜliwia dołączenie do grupy moderatora, wybranej z listy dostępnych projektorów w sieci. Ustawienia zaawansowane (8) Przycisk ustawień zaawansowanych* UmoŜliwia wyświetlenie ustawień zaawansowanych. (9) Wybór jakości Wybierz prędkość przesyłania danych i jakość przechwytywanego obrazu. Faster Speed większa prędkość przechwytywania kosztem jakości obrazu. Better Quality lepsza jakość obrazu kosztem prędkości przesyłu danych. (10) Przycisk PJ Controller / Multi Control UmoŜliwia uruchomienie ekranu obsługi projektora. Patrz rozdział 10 PJ Controller na stronie 72. (11) Pole tekstowe wyboru nazwy projektora UmoŜliwia utworzenie niepowtarzalnej nazwy dla kaŝdego uczestnika. Przy włączonej funkcji moderatora, kaŝda nazwa uczestnika (maks. 16 znaków) zostanie wyświetlona ekranie moderatora z listą uczestników, umoŝliwiając moderatorom rozróŝnianie uczestników. (12) Przycisk powrotu do menu głównego UmoŜliwia zamknięcie ustawień zaawansowanych. Ustawienia (9), (11), (15) zostaną uŝyte dopiero po naciśnięciu tego przycisku. (13) Dodaj NetworkModule UmoŜliwia ustanowienie połączenia z projektorem, którego nie ma na liście dostępnych projektorów w sieci z powodu podłączenia go za routerem. Patrz rozdział 4 Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) Sprawdzanie połączenia z siecią na str. 26. (14) Przycisk konfiguracji NetworkModule UmoŜliwia skonfigurowanie sieci przy pomocy przeglądarki WWW. Patrz rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW na str. 37. (15) Pole wyboru Default Network Adapter (domyślna karta sieciowa) UmoŜliwia wybranie konkretnej karty sieciowej, która ma współpracować z programem w przypadku kilku kart sieciowych uŝywanych w komputerze. Po zamknięciu programu wybór karty sieciowej zostanie anulowany. Zmiany ustawień (9), (11), (15) zostaną zastosowane dopiero po naciśnięciu przycisku powrotu do menu głównego (12).

23 3. Nazwy i funkcje poleceń ekranowych str. 23 Aplikacja NetworkModule Moderator JeŜeli chcesz korzystać z funkcji moderatora, zainstaluj program moderatora na komputerze moderatora. Program spełnia identyczną funkcję jak aplikacja NetworkModule Client z dodatkową funkcją moderatora na górze. Po uruchomieniu programu NetworkModule Moderator z menu aplikacji lub przy pomocy skrótu znajdującego się na pulpicie pojawi się następujący ekran. Nazwy elementów i funkcji okna aplikacji Funkcje pominięte opisano w rozdziale Aplikacja NetworkModule Client na str. 21. (16) Lista dostępnych uczestników w grupie moderatora Na liście zostaną pokazane komputery (uczestnicy), które dołączyły do grupy moderatora. Moderator wybiera jednego z uczestników z listy, aby wyświetlić jej/jego ekran komputera. (17) Przycisk rozpoczęcia zdalnego przechwytywania obrazu UmoŜliwia rozpoczęcie przechwytywania obrazu uczestników i wysłanie go na projektor. Obraz będzie przesyłany w czasie rzeczywistym. (18) Przycisk zakończenia zdalnego przechwytywania obrazu UmoŜliwia zakończenie przechwytywania obrazu uczestników. (19) Ustawienie hasła sesji UmoŜliwia ustawienie lub zmianę hasła sesji. (20) Przycisk opuszczenia sesji przez moderatora UmoŜliwia wyrejestrowanie i opuszczenie sesji przez moderatora. (21) Przycisk logowania moderatora UmoŜliwia zarejestrowanie komputera uŝytkownika jako moderatora.

24 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) str. 24 Rozdział 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) W niniejszym rozdziale opisano przygotowania do pracy projektora w przewodowej sieci lokalnej (LAN) i konfigurację środowiska sieciowego.

25 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) str. 25 Procedury konfiguracji i ich wykonanie będzie róŝnić się w zaleŝności od lokalizacji i rodzaju sieci lokalnej. Aby właściwie skonfigurować swoją sieć, skonsultuj się z administratorem systemu. Podłączenie kabla sieciowego Podłącz przewód sieciowy do gniazda sieciowego w projektorze. Gniazdo sieciowe Kontrolka dostępu (zielona) Miga podczas transmisji danych w sieci. Kontrolka połączenia z siecią (pomarańczowa) Kontrolka świeci po właściwym podłączeniu i ustanowieniu połączenia sieciowego z koncentratorem (hubem) Gniazdo sieciowe (LAN) Ustawienia otoczenia sieciowego Korzystając z menu projektora, wybierz przewodową sieć LAN. Szczegółowe ustawienia sieciowe zostaną wykonane za pomocą przeglądarki WWW. Patrz rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW na str. 37. JednakŜe, przed przejściem do procedur z rozdziału 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW naleŝy przede wszystkim wykonać procedurę opisaną w niniejszym rozdziale. Procedura konfiguracji ustawień 1. Włącz projektor i z menu wyboru rodzaju sieci wybierz Wired. Kontrolka połączenia z siecią zacznie świecić, a kontrolka dostępu zacznie migać. JeŜeli Wired setting ustawiono w pozycji Off, kontrolka dostępu nie będzie migać. Aby kontrolka zaczęła migać, przejdź do pkt. 2 i Z menu projektora wybierz Wired setting i naciśnij przycisk SELECT. Wybierz zbliŝone środowisko sieciowe (LAN1, LAN2, LAN3) przy pomocy przycisków wyboru (LAN1, 2 i 3 to ustawienia fabryczne środowisk sieciowych. KaŜde z nich opisano w tabeli na str. 30). Ustawienie wartości Off w pozycji Wired setting spowoduje odłączenie połączenia sieciowego. Korzystaj z tej funkcji podczas odłączania projektora z sieci. 3. Naciśnij przycisk sterujący POINT. Na ekranie pojawi się komunikat Please wait (proszę czekać), a po chwili zostanie wyświetlony komunikat Ready for use (gotowy do pracy). W czasie wyświetlania komunikatu Please wait korzystanie z projektora jest niemoŝliwe. 4. Naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie pojawią się ustawienia sieci LAN. Dokonaj koniecznych zmian, aby dopasować je do własnego środowiska sieciowego. Szczegółowe informacje moŝesz uzyskać od administratora systemu. Przy pomocy przycisków moŝna zmieniać wartości liczbowe, a przy pomocy przycisków moŝna przenosić się pomiędzy ustawieniami. 5. Po dokonaniu niezbędnych zmian ustawień wybierz Set i naciśnij przycisk SELECT. Dokonane zmiany zostały zatwierdzone. Aby anulować zmienione wartości, przed wybraniem Set wybierz przycisk CANCEL.

26 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) str. 26 Aby upewnić się, czy wybrane ustawienia są prawidłowe, wykonaj procedurę opisaną w następnym podrozdziale. Wybrane ustawienia moŝna przeglądnąć w podrozdziale Informacje o sieci przewodowej na str. 29. W przypadku kiedy sieć nie moŝe być podłączona, patrz poniŝej. Ustawienia sieci przewodowej Kod PIN uŝytkownika Informacje o sieci przewodowej Domyślne ustawienia współpracy z siecią przewodową Ekran ustawień sieci przewodowej (przykład) Sprawdzanie połączenia z siecią Sprawdź, czy projektor został prawidłowo podłączony do sieci.

27 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) str Uruchom program NetworkModule Client lub NetworkModule Moderator zainstalowany na komputerze podłączonym do sieci LAN. 2. JeŜeli po wyświetleniu komunikatu NetworkModule searching (wyszukiwanie NetworkModule), na liście dostępnych projektorów w sieci pojawi się nazwa projektora*, połączenie zostało skonfigurowane prawidłowo. JeŜeli nazwa projektora nie zostanie wyświetlona i pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, Ŝe sieć nie została jeszcze podłączona. Spróbuj uŝyć przycisku odświeŝania listy. JeŜeli pojawi się ekran z ustawieniami sieciowymi, zatwierdź je ponownie. JeŜeli projektor został podłączony do sieci przez router, patrz następne strony instrukcji. JeŜeli uruchomiono zaporę sieciową (ang. firewall) lub program antywirusowy, odnalezienie projektora w sieci moŝe być niemoŝliwe. W takim przypadku wyłącz zaporę sieciową i spróbuj wyszukać projektor ponownie. JeŜeli projektor otrzymał swoją niepowtarzalną nazwę, zostanie ona wyświetlona na ekranie. Nazwę projektora moŝna ustalić korzystając z procedury opisanej w rozdziale 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW Szybka konfiguracja na str. 42 lub Konfiguracja zaawansowana Inne ustawienia na str. 51. JeŜeli projektor nie otrzymał swojej nazwy, wyświetlony zostanie jego adres sprzętowy MAC. Ekran NetworkModule Client Ekran komunikatu z błędem Przycisk odświeŝania listy Lista dostępnych projektorów w sieci

28 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) str. 28 Gdy projektor jest podłączony przez router W takiej sytuacji projektor nie zostanie zidentyfikowany. NaleŜy zatem go odszukać bezpośrednio po adresie IP. 1. Kliknij przycisk dodawania NetworkModule w menu ustawień zaawansowanych. Wyświetlony zostanie ekran dodawania NetworkModule. 2. Kliknij Add, a pojawi się okno słuŝące do wpisania adresu IP. Wpisz prawidłowy adres IP, a następnie kliknij OK. Projektor zostanie dołączony do listy. JeŜeli zaznaczysz pole wyboru Check status (sprawdzaj stan), podłączony projektor będzie regularnie sprawdzany, czy znajduje się pod tym adresem. 3. Aby projektor został dołączony do listy dostępnych projektorów w sieci, kliknij OK. Lista dostępnych projektorów w sieci Kliknij przycisk Add NetworkModule Okno Add NetworkModule Okno wprowadzania adresu IP

29 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) str. 29 Kod PIN uŝytkownika Kod PIN uŝytkownika umoŝliwia zablokowanie dostępu z sieci do projektora. Aby sterować pracą projektora przez sieć po ustaleniu kodu PIN, naleŝy wprowadzić poprawny kod PIN. 1. Wybierz User PIN code (kod PIN uŝytkownika) i naciśnij przycisk SELECT. Pojawi się okno umoŝliwiające ustalenie kodu PIN. 2. Ustal kod PIN. Ustaw wybraną cyfrę przy pomocy przycisków, a następnie przejdź do kolejnej cyfry przy pomocy przycisków. Aby zatwierdzić wybrany kod PIN, wybierz Set i naciśnij przycisk SELECT. Aby anulować wybrany kod PIN, wybierz Cancel. JeŜeli nie chcesz korzystać z kodu PIN, ustaw PIN uŝytkownika na wartość Podczas pracy w środowisku sieciowym zalecamy jednak ustalenie własnego kodu PIN. Kod moŝna później zmienić (patrz rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW Konfiguracja zaawansowana Kod PIN uŝytkownika na str. 49). Kod PIN uŝytkownika Ekran wprowadzania kodu PIN Informacje o sieci przewodowej Domyślne ustawienia współpracy z siecią przewodową Informacje o sieci przewodowej (patrz menu przedstawione powyŝej) Aby wyświetlić ustawienia środowiska sieciowego obecnie wybranego projektora, wybierz Informacje o sieci przewodowej i naciśnij przycisk SELECT (przykład podany poniŝej moŝe róŝnić się od rzeczywistego ekranu informacji o sieci przewodowej).

30 4. Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) str. 30 Domyślne ustawienia współpracy z siecią przewodową (patrz menu przedstawione powyŝej) PoniŜej przedstawiono ustawienia domyślne umoŝliwiające współpracę w sieci przewodowej. WYBRANA OPCJA LAN Parametr LAN1 LAN2 LAN3 ADRES IP MASKA PODSIECI ADRES BRAMY DOMYŚLNEJ ADRES DNS KONFIGURACJA IP MANUAL (ręczna) DHCP MANUAL (ręczna) INTERRUPT CONNECTION PERMISSION ENABLE (wł.) ENABLE (wł.) ENABLE (wł.) KONFIGURACJA IP Z ARP + PING ENABLE (wł.) ENABLE (wł.) ENABLE (wł.) DOMENA DNS HASŁO SYSTEMOWE BRAK BRAK BRAK KOD PIN UśYTKOWNIKA 0000 (BRAK) 0000 (BRAK) 0000 (BRAK) Zmiana tych ustawień jest moŝliwa tylko za pomocą przeglądarki WWW. Patrz rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW na str. 37.

31 5. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (menu Wireless) str. 31 Rozdział 5. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (menu Wireless) W rozdziale opisano przygotowania do pracy projektora w sieci bezprzewodowej i konfigurację środowiska sieciowego. Aby obsługiwać projektor za pomocą sieci bezprzewodowej, podłącz bezprzewodową kartę sieciową do złącza USB projektora. Procedury konfiguracji mogą róŝnić się w zaleŝności od lokalizacji sieci lokalnej. Aby właściwie skonfigurować swoją sieć, skonsultuj się z administratorem systemu. Aby pracować w bezprzewodowej sieci lokalnej, komputer musi być wyposaŝony w bezprzewodową kartę sieciową pracującą w standardzie IEEE b/g. Aby pracować w bezprzewodowej sieci lokalnej w infrastrukturze z punktem dostępowym, musi on pracować w standardzie IEEE b/g. UWAGA: Nie wolno uŝywać telefonów komórkowych lub urządzeń pracujących w standardzie PHS w pobliŝu projektora (w obrębie 20 cm), gdyŝ moŝe to spowodować jego uszkodzenie.

32 5. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (menu Wireless) str. 32 Podłączanie bezprzewodowej karty sieciowej USB Dopasuj połoŝenie wtyczki bezprzewodowej karty sieciowej do gniazda USB w projektorze, aby go nie uszkodzić, a następnie podłącz bezprzewodową kartę sieciową do tego gniazda. UWAGA: UŜywaj tylko dedykowanej bezprzewodowej karty sieciowej USB. Projektor nie współpracuje prawidłowo z kartami sieciowymi innych producentów. Kontrolka USB Kiedy bezprzewodowa karta sieciowa USB będzie gotowa do uŝycia, kontrolka zacznie migać na zielono podczas transmisji danych. Gniazdo USB Bezprzewodowa karta sieciowa USB Ustawianie otoczenia sieciowego W menu projektora wybierz sieć bezprzewodową ( Wireless LAN network ). Szczegółową konfigurację połączeń sieciowych moŝna dokonać za pomocą przeglądarki WWW. Patrz rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW na str. 37. JednakŜe, przed przejściem do procedur z rozdziału 6 naleŝy przede wszystkim wykonać procedurę opisaną w niniejszym rozdziale. Procedura konfiguracji ustawień Przy pomocy prostej konfiguracji (str. 34) moŝna skonfigurować połączenie bezprzewodowe bez konieczności wykonywania skomplikowanych ustawień. 1. Włącz projektor i z menu wyboru rodzaju sieci wybierz Wireless. Na ekranie gotowości połączenia sieciowego pojawi się komunikat Please wait (proszę czekać). Patrz rozdział 3 Nazwy i funkcje poleceń ekranowych Ekran gotowości połączenia sieciowego na str. 20. Po chwili zostanie wyświetlony komunikat Ready for use (gotowy do pracy). JeŜeli do projektora nie podłączono bezprzewodowej karty sieciowej USB, wybranie opcji Wireless będzie niemoŝliwe. 2. Z menu projektora wybierz Wireless setting i naciśnij przycisk SELECT. Wybierz zbliŝone środowisko sieciowe (LAN4, LAN5) przy pomocy przycisków wyboru (LAN4, 5 i SIMPLE* to ustawienia fabryczne środowisk sieciowych. KaŜde z nich opisano w tabeli na str. 36). 3. Naciśnij przycisk sterujący POINT. Na ekranie pojawi się komunikat Please wait (proszę czekać), a po chwili komunikat zniknie. W czasie wyświetlania komunikatu Please wait korzystanie z projektora jest niemoŝliwe. Tryb SIMPLE umoŝliwia uruchomienie sieci bezprzewodowej bez konieczności wykonywania skomplikowanej konfiguracji projektora. Szczegółowe informacje podano w podrozdziale Prosta konfiguracja na str. 34.

33 5. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (menu Wireless) str. 33 Ustawienie sieci bezprzewodowej Kod PIN uŝytkownika Informacje o sieci bezprzewodowej Domyślne ustawienia współpracy z siecią bezprzewodową 4. Naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie pojawią się ustawienia sieci LAN. Dokonaj koniecznych zmian, aby dopasować je do własnego środowiska sieciowego. Szczegółowe informacje moŝesz uzyskać od administratora systemu. Przy pomocy przycisków moŝna zmieniać wartości liczbowe, a przy pomocy przycisków moŝna przenosić się pomiędzy ustawieniami. Do pracy w trybie Infrastructure i AdHoc konieczne jest wprowadzenie przy pomocy przycisków takich samych wartości SSID / ESSID / BSSID dla projektora, punktu dostępowego i komputera wyposaŝonego w bezprzewodową kartę sieciową. MoŜna uŝyć do 32 znaków (A-Z, a-z, 0-9, spacja lub myślnik). 5. Po dokonaniu niezbędnych zmian ustawień wybierz Set i naciśnij przycisk SELECT. Dokonane zmiany zostały zatwierdzone. Aby anulować zmienione wartości, przed wybraniem Set wybierz przycisk CANCEL. Aby upewnić się, czy wybrane ustawienia są prawidłowe, wykonaj procedurę opisaną w następnym podrozdziale. Wybrane ustawienia moŝna przeglądnąć w podrozdziale Informacje o sieci przewodowej na str. 29. Aby sprawdzić poprawność wybranych ustawień, wykonaj procedurę opisaną w rozdziale 4 Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej - Sprawdzanie połączenia z siecią na str. 26.

34 5. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (menu Wireless) str. 34 Prosta konfiguracja Prosta konfiguracja umoŝliwia ominięcie skomplikowanej procedury konfiguracji środowiska sieciowego. Sieć lokalna zostanie skonfigurowana w trybie AdHoc IEEE802.11b. UWAGA: Funkcja dostępna tylko dla uŝytkowników zarejestrowanych w systemie Windows XP jako administrator systemu. Uruchomienie prostej konfiguracji w systemach Windows 98SE/Me, Windows 2000 jest niemoŝliwe. Windows XP powinien zostać zaktualizowany (Service Pack 1 lub nowszy). Procedura konfiguracji ustawień Projektor multimedialny 1. Włącz projektor i z menu wyboru rodzaju sieci wybierz Wireless. 2. Z menu projektora wybierz Wireless setting i naciśnij przycisk SELECT. 3. Wybierz SIMPLE przy pomocy przycisków. Naciśnij przycisk sterujący POINT. Na ekranie pojawi się komunikat Please wait (proszę czekać), a po chwili zostanie wyświetlony komunikat Ready for use (gotowy do pracy). W czasie wyświetlania komunikatu Please wait korzystanie z projektora jest niemoŝliwe. (Ustawienia sieci lokalnej SIMPLE moŝna wyświetlić naciskając przycisk SELECT.) 4. Uruchom program NetworkModule Client lub NetworkModule Moderator zainstalowany na komputerze. 5. Kliknij przycisk prostej konfiguracji na ekranie. Wyświetlony zostanie ekran ustawień sieci bezprzewodowej, po czym komputer rozpocznie automatyczną konfigurację bezprzewodowego środowiska sieciowego (ustaw środowisko sieci bezprzewodowej w trybie SIMPLE ). Po wykonaniu ustawień projektor rozpocznie wyszukiwanie projektora w sieci pracującego w trybie SIMPLE i wyświetli jego nazwę lub adres sprzętowy MAC na liście dostępnych projektorów w sieci lokalnej. Aby upewnić się, czy wybrane ustawienia są prawidłowe, wykonaj procedurę opisaną w rozdziale 4 Informacje o sieci przewodowej Sprawdzanie połączenia z siecią na str. 26. Ekran ustawień Ekran komunikatu z błędem Przycisk prostej konfiguracji

35 5. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (menu Wireless) str. 35 Środowisko uŝytkownika i połączenie w sieci bezprzewodowej: Sieć bezprzewodowa skonfigurowana przy pomocy Prostej Konfiguracji będzie pracować w trybie AdHoc IEEE802.11b. Poszczególne ustawienia opisano w podrozdziale Domyślne ustawienia współpracy z siecią bezprzewodową na str. 36. Dlatego teŝ, podczas korzystania z programów NetworkModule Client lub NetworkModule Moderator sieć nie moŝe pracować w innym trybie niŝ podany powyŝej. Po zakończeniu pracy z programem ustawienia środowiska sieciowego powrócą do pierwotnego stanu. Kod PIN uŝytkownika Kod PIN uŝytkownika umoŝliwia zablokowanie dostępu z sieci do projektora. Aby sterować pracą projektora przez sieć po ustaleniu kodu PIN, naleŝy wprowadzić poprawny kod PIN. Z menu projektora wybierz User PIN code. Procedura ustalania kodu PIN wygląda tak samo jak w przypadku sieci przewodowej, co opisano w rozdziale 4 Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) Kod PIN uŝytkownika na str. 29. Informacje o sieci bezprzewodowej UmoŜliwia wyświetlenie bieŝących ustawień środowiska sieciowego. Wybierz Wireless Information i naciśnij przycisk SELECT (str. 33). Informacje o sieci bezprzewodowej (przykład)

36 5. Konfiguracja projektora do pracy w sieci bezprzewodowej (menu Wireless) str. 36 Domyślne ustawienia współpracy z siecią bezprzewodową Z menu projektora (str. 33) wybierz Wireless Faktory Default i naciśnij przycisk SELECT. Wszystkim ustawieniom sieciowym zostaną przywrócone wartości fabryczne. Dodatkowe informacje podano poniŝej. Ustawienia fabryczne dla opcji LAN4, LAN5 i SIMPLE podano poniŝej: WYBRANA OPCJA LAN Parametr LAN4 LAN5 SIMPLE ADRES IP *. * MASKA PODSIECI ADRES BRAMY DOMYŚLNEJ KONFIGURACJA IP MANUAL (ręczna) DHCP MANUAL (ręczna) INTERRUPT CONNECTION PERMISSION ENABLE (wł.) ENABLE (wł.) ENABLE (wł.) KONFIGURACJA IP Z ARP + PING ENABLE (wł.) ENABLE (wł.) DISABLE (wył.) KANAŁ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TYP SIECI b AdHoc INFRASTRUCTURE b AdHoc SSID/ESSID (SSID/IBSSID) SIECI WIRELESS (narrow caps) DOWOLNA WIRELESS (narrow caps) WEP (kodowanie WEP) DISABLE (wył.) DISABLE (wył.) DISABLE (wył.) DOMENA DNS ADRES DNS HASŁO SYSTEMOWE BRAK BRAK BRAK KOD PIN UśYTKOWNIKA 0000 (BRAK) 0000 (BRAK) 0000 (BRAK) KOD LEAP UśYTKOWNIKA BRAK BRAK BRAK Zmiana tych ustawień jest moŝliwa tylko za pomocą przeglądarki WWW. Patrz rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW na str. 37. Zmiana tych ustawień jest niemoŝliwa.

37 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 37 Rozdział 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW Przeglądarka WWW umoŝliwia konfigurację, sterowanie i obsługę projektora. UWAGA: Przed uruchomieniem, podłącz projektor i komputer do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Dokonaj wszelkich niezbędnych połączeń przed uruchomieniem projektora. Przeglądarka umoŝliwia konfigurację i/lub obsługę następujących elementów: Ustawienia sieci lokalnej Konfiguracja środowiska sieci przewodowej/bezprzewodowej. Ustawienia Konfiguracja funkcji umoŝliwiającej zdalne zarządzanie projektorem. Sterowanie funkcją Network Viewer Wyświetlanie i obsługa obrazów na serwerze sieciowym. Dodatkowe informacje podano w rozdziale 9 Network Viewer na str. 62. Ustawienia haseł Konfiguracja hasła bezpieczeństwa umoŝliwiającego obsługę projektora. Funkcje dodatkowe Inne szczegółowe ustawienia.

38 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 38 Wstęp Aby uruchomić i sterować projektorem za pomocą przeglądarki WWW naleŝy przygotować i odpowiednio skonfigurować środowisko pracy. Aby prawidłowo obsługiwać projektor, sprawdź środowisko przeglądarki i skonfiguruj je we właściwy sposób. Przeglądarka WWW jako środowisko pracy Przeglądarka musi spełniać podstawowe wymagania: Microsoft: Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej. Netscape Communications: Netscape Communicator w wersji 6.0 lub nowszej. Konfiguracja przeglądarki Przed rozpoczęciem pracy naleŝy skonfigurować środowisko przeglądarki. Aby obsługa projektora przebiegała bez problemów, naleŝy precyzyjnie skonfigurować przeglądarkę. Współpraca z serwerem proxy Internet Explorer Uruchom przeglądarkę Internet Explorer. Wybierz Narzędzia Opcje internetowe. Wybierz zakładkę Połączenia i kliknij Ustawienia sieci LAN w polu Ustawienia sieci lokalnej (LAN). Kliknij Zaawansowane w polu Serwer proxy i w polu Nie uŝywaj serwera Proxy do adresów zaczynających się od: podaj adres IP ustawiony w projektorze. Netscape Navigator Uruchom przeglądarkę Netscape Navigator Wybierz Edit Setup Category. Kliknij Details, a następnie Proxy i zaznacz pole Set proxy manually. Kliknij przycisk Display i w polu Proxy server is not used at address starting from the following IP address podaj adres IP projektora. Praca w sieci bez serwera proxy Internet Explorer Uruchom przeglądarkę Internet Explorer. Wybierz Narzędzia Opcje internetowe. Wybierz zakładkę Połączenia i kliknij Ustawienia sieci LAN w polu Ustawienia sieci lokalnej (LAN). Odznacz pole UŜyj serwera proxy dla sieci LAN Netscape Navigator Uruchom przeglądarkę Netscape Navigator Wybierz Edit Setup Category. Kliknij Details, a następnie Proxy i zaznacz pole Connect Internet directly.

39 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 39 Uruchamianie przeglądarki WWW 1. Włącz projektor. 2. Uruchom program NetworkModule Client (lub NetworkModule Moderator). 3. Z listy dostępnych projektorów w sieci wybierz projektor do konfiguracji (wybrany projektor zostanie podświetlony na niebiesko). 4. Aby wyświetlić ustawienia zaawansowane, kliknij przycisk ustawień zaawansowanych. Aby wyświetlić ekran konfiguracji, kliknij przycisk Configure NetworkModule (skonfiguruj NetworkModule). MoŜliwe jest takŝe bezpośrednie uruchomienie konfiguracji z poziomu przeglądarki, bez konieczności uruchamiania programu NetworkModule Client (lub NetworkModule Moderator). Wystarczy w pasku adresu (URL) przeglądarki podać sieciowy adres IP projektora. Wyświetlony ekran przeglądarki umoŝliwia skonfigurowanie róŝnych ustawień projektora. Ekran występuje w dwóch wersjach językowych: angielskiej i japońskiej. Wybierz English. Z lewej strony umieszczono listę funkcji do konfiguracji. Po wybraniu jednej z nich po prawej stronie otworzy się właściwy ekran umoŝliwiający konfigurację wybranej funkcji. Uruchomienie przeglądarki projektora podczas transmisji danych jest niemoŝliwe. W trakcie korzystania z funkcji Viewer, projektor nie moŝe być podłączony do sieci lokalnej. Lista projektorów dostępnych w sieci Przycisk ustawień zaawansowanych Przycisk konfiguracji programu NetworkModule Ustawienia zaawansowane Ekran dla sieci przewodowej Wybór wersji językowej: angielska/japońska

40 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 40 Informacje o ustawieniach sieciowych Ekran podaje Informacje dotyczące środowiska sieciowego. Zawartość okien jest uzaleŝniona od rodzaju sieci (przewodowa lub bezprzewodowa) i moŝe się róŝnić od pokazanych poniŝej. Ekran dla sieci bezprzewodowej Ekran dla sieci przewodowej

41 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 41 Parametry i opis podanych informacji Parametr Firmware Version... Boot ROM Version... Hardware Address... IP Address... Wireless Mode*... Wireless Link Status*... WEP Security*... Current SSID*... Current Channel*... Data Transfer Rate*... Current User/PC... System Time... Projector... Przycisk Refresh... Opis Wersja oprogramowania układowego projektora. Wersja pamięci startowej ROM projektora. Adres MAC. Adres IP przypisany do projektora. Przy włączonym protokole DHCP wyświetlony zostanie adres IP przydzielony przez serwer DHCP. Standard transmisji danych: b lub b.g. Tryb i stan bezprzewodowej transmisji danych projektora. Stan ustawienia kodowania WEP projektora. Klucz WEP nie jest wyświetlany. Ustawione SSID projektora. Kanał transmisji uŝywany przez projektor. BieŜąca prędkość transmisji bezprzewodowej projektora. Prędkość transmisji jest automatycznie określana na podstawie środowiska sieciowego (11/5,5/2/1/54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps) i nie moŝna jej zmienić. Aktualny adres IP komputera, z którego transmitowany jest obraz do projektora. Czas, jaki upłynął od momentu włączenia zasilania projektora. Czas moŝna wyzerować przy pomocy funkcji Reset z poziomu ekranu konfiguracyjnego przeglądarki WWW lub odłączając i ponownie podłączając zasilanie od projektora. Nazwa projektora (moŝna ją zmienić). OdświeŜanie wyświetlonych danych. Nie występuje w konfiguracji sieci przewodowej.

42 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 42 Szybka konfiguracja UmoŜliwia skonfigurowanie wyłącznie niezbędnych ustawień projektora. Konfiguracji moŝna takŝe dokonać z poziomu Konfiguracji zaawansowanej (str. 44). JeŜeli ustawienia zostały skonfigurowane z poziomu konfiguracji zaawansowanej, Szybka konfiguracja nie jest potrzebna. Poszczególne ustawienia róŝnią się w zaleŝności od wersji sieci (przewodowa lub bezprzewodowa). Aby uŝyć wybranych ustawień w projektorze, kliknij APPLY (zastosuj). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ustawień podano na następnej stronie. Ekran po podłączeniu bezprzewodowej karty sieciowej USB Ekran po podłączeniu projektora do przewodowej sieci lokalnej (LAN)

43 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 43 Parametr Projector... IP Configured Method... IP Address... Subnet Mask... Gateway Address... Wireless Mode*... Network Type*... SSID*... Opis UmoŜliwia nadanie nazw (do 32 znaków) umoŝliwiających łatwiejsze rozróŝnianie projektorów. Ustalona tutaj nazwa będzie wyświetlana na liście dostępnych projektorów w sieci w programie. UmoŜliwia wybranie Ŝądanej metody konfiguracji adresu IP: Manual (ręczna), DHCP lub BOOTP. W przypadku wybrania DHCP lub BOOTP adres IP zostanie ustalony automatycznie jako DHCP client lub BOOTP client. Tak więc, w środowisku sieciowym musi być obecny serwer DHCP lub serwer BOOTP, który umoŝliwi transmisję danych w sieci. JeŜeli po wybraniu DHCP lub BOOTP, pola IP Address, Subnet Mask i Gateway Address będą wyświetlać , będzie to oznaczać, Ŝe projektor nie uzyskał adresu IP z serwera DHCP i podłączenie go do komputera jest niemoŝliwe. JeŜeli projektor nie uzyska adresu IP z serwera BOOTP, uŝyty zostanie aktualnie ustalony adres IP. UmoŜliwia ustawienie adresu IP w wybranym środowisku sieciowym. JeŜeli w polu IP Configuration Methcod wybrano DHCP lub BOOTP, ustawienie adresu IP nie jest konieczne. UmoŜliwia ustawienie maski podsieci w wybranym środowisku sieciowym. JeŜeli w polu IP Configuration Methcod wybrano DHCP lub BOOTP, ustawienie moŝe okazać się niepotrzebne (w zaleŝności od ustawień DHCP Server i BOOTP Server ). UmoŜliwia ustawienie adresu bramy domyślnej w wybranym środowisku sieciowym. JeŜeli w polu IP Configuration Methcod wybrano DHCP lub BOOTP, ustawienie moŝe okazać się niepotrzebne (w zaleŝności od ustawień DHCP Server i BOOTP Server ). JeŜeli dostęp do uŝytkowników ukrytych za koncentratorem (routerem) nie jest konieczny, moŝna uŝyć domyślnego adresu bramy UmoŜliwia wybór standardu transmisji danych: b lub b.g. UmoŜliwia wybór trybu pracy Infrastructure lub AdHoc. UmoŜliwia ustawienie trybu SSID/ESSID (do 32 znaków ASCII). Wielkość liter w SSID/ESSID ma znaczenie. Mimo, Ŝe wszystkie znaki podane na ekranie informacji o ustawieniach sieci przewodowej/bezprzewodowej podano wielką literą, naleŝy rozróŝniać wielkie i małe litery. Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie projektora. Przycisk REFRESH... Przycisk RESTORE Factory Default Settings... Naciśnięcie przycisku spowoduje odświeŝenie i wyświetlenie aktualnych danych. Naciśnięcie przycisku spowoduje przywrócenie danych fabrycznych projektora. Nie występuje w konfiguracji sieci przewodowej.

44 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 44 Konfiguracja zaawansowana (Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, kliknij symbol + ) TCP/IP Na pokazanym ekranie moŝna skonfigurować ustawienia związane z TCP/IP. Parametr IP Configured Method... IP Address... Subnet Mask... Gateway Address... ARP+PING... Domain... DNS Server... Opis UmoŜliwia wybranie Ŝądanej metody konfiguracji adresu IP: Manual (ręczna), DHCP lub BOOTP. W przypadku wybrania DHCP lub BOOTP adres IP zostanie ustalony automatycznie jako DHCP client lub BOOTP client. Tak więc, w środowisku sieciowym musi być obecny serwer DHCP lub serwer BOOTP, który umoŝliwi transmisję danych w sieci. JeŜeli po wybraniu DHCP lub BOOTP, pola IP Address, Subnet Mask i Gateway Address będą wyświetlać , będzie to oznaczać, Ŝe projektor nie uzyskał adresu IP z serwera DHCP i podłączenie go do komputera jest niemoŝliwe. JeŜeli projektor nie uzyska adresu IP z serwera BOOTP, uŝyty zostanie aktualnie ustalony adres IP. UmoŜliwia ustawienie adresu IP w wybranym środowisku sieciowym. JeŜeli w polu IP Configuration Methcod wybrano DHCP lub BOOTP, ustawienie adresu IP nie jest konieczne. UmoŜliwia ustawienie maski podsieci w wybranym środowisku sieciowym. JeŜeli w polu IP Configuration Methcod wybrano DHCP lub BOOTP, ustawienie moŝe okazać się niepotrzebne (w zaleŝności od ustawień DHCP Server i BOOTP Server ). UmoŜliwia ustawienie adresu bramy domyślnej w wybranym środowisku sieciowym. JeŜeli w polu IP Configuration Methcod wybrano DHCP lub BOOTP, ustawienie moŝe okazać się niepotrzebne (w zaleŝności od ustawień DHCP Server i BOOTP Server ). JeŜeli dostęp do uŝytkowników ukrytych za koncentratorem (routerem) nie jest konieczny, moŝna uŝyć domyślnego adresu bramy UmoŜliwia włączenie ( ENABLE ) lub wyłączenie ( DISABLE ) konfiguracji adresu IP przy uŝyciu polecenia arp i ping (dodatkowe informacje podano na str. 93). UmoŜliwia podanie nazwy domeny, od której naleŝy projektor (maks. 254 znaki ASCII). UmoŜliwia wpisanie adresu serwera DNS.

45 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 45 Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie projektora. Przycisk REFRESH... Przycisk RESTORE Factory Default Settings... Naciśnięcie przycisku spowoduje odświeŝenie i wyświetlenie aktualnych danych. Naciśnięcie przycisku spowoduje przywrócenie danych fabrycznych projektora.

46 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 46 Ustawienia sieci bezprzewodowej Na pokazanym ekranie moŝna skonfigurować elementy związane z transmisją bezprzewodową. Ekran nie zostanie wyświetlony podczas konfiguracji sieci przewodowej. Parametr Wireless Mode*... Network Type... SSID... Channel... WEP Security... WEP Key#1-Key#4... LEAP Username / Password... Opis UmoŜliwia wybór standardu transmisji danych: b lub b.g. UmoŜliwia wybór trybu pracy Infrastructure lub AdHoc. UmoŜliwia ustawienie trybu SSID/ESSID (do 32 znaków ASCII). Wielkość liter w SSID/ESSID ma znaczenie. Mimo, Ŝe wszystkie znaki podane na ekranie informacji o ustawieniach sieci przewodowej/bezprzewodowej podano wielką literą, naleŝy rozróŝniać wielkie i małe litery. JeŜeli uŝywasz projektora w trybie AdHoc, wybierz kanał transmisji: od 1 do 11. UmoŜliwia włączenie ( ENABLE ) lub wyłączenie ( DISABLE ) kodowania WEP. Po włączeniu kodowania WEP dostępne będą następujące ustawienia kodowania: Enable 40-bit, Enable 104-bit, Enable 128-bit oraz Enable (802.1x LEAP ). UmoŜliwia ustawienie klucza WEP w zapisie szesnastkowym (od 0 do F). 5 bajtów zarezerwowane jest dla kodowania 40-bitowego WEP, 13 bajtów dla kodowania 103-bitowego WEP, 16 bajtów dla kodowania 128-bitowego WEP. MoŜna ustalić do czterech kluczy WEP, ale tylko jeden z nich, wybrany przyciskiem opcji, będzie aktywny. Zarówno wartość jak i ustalone liczby muszą odpowiadać tym, ustalonym w komputerze i punkcie dostępowym. Czasami moŝliwe jest uŝycie tylko jednego klucza WEP (w zaleŝności od komputerów i punktów dostępu). W takim wypadku wybierz klucz 1. Po wybraniu Enable (802.1x LEAP ) w opcjach WEP security, wprowadź nazwę uŝytkownika i hasło. MoŜna uŝywać wielkich liter ASCII (64-bitowe) i znaków jednobitowych. Dalszych informacji na temat nazwy uŝytkownika i hasła moŝe udzielić administrator systemu. Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie projektora. Przycisk REFRESH... Przycisk RESTORE Factory Default Settings... Naciśnięcie przycisku spowoduje odświeŝenie i wyświetlenie aktualnych danych. Naciśnięcie przycisku spowoduje przywrócenie danych fabrycznych projektora.

47 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 47 Ustawienia Projektor umoŝliwia wysyłanie do administratorów lub uŝytkowników wiadomości zawierających informacje o warunkach uŝytkowania urządzenia. Funkcja nie działa jednak w trybie AdHoc sieci bezprzewodowej. Wysyłanie wiadomości moŝliwe jest tylko w sieci przewodowej lub w sieci bezprzewodowej pracującej w trybie infrastruktury. Parametr SMTP Server... Administrator Address... Mail Address... Option... Time... Attached Message... Opis UmoŜliwia wprowadzenie adresu serwera SMTP (maks. 254 znaki ASCII). UmoŜliwia wprowadzenie adresu administratora (maks. 254 znaki ASCII). UmoŜliwia wprowadzenie adresu uŝytkowników (maks. 254 znaki ASCII). Projektor będzie wysyłał wiadomości z ostrzeŝeniem dla kaŝdej zaznaczonej opcji. UmoŜliwia ustawienie czasu Accumulated Lamp-use time reaches in *** hours. UmoŜliwia dołączenie komunikatu do wiadomości Accumulated Lamp-use time reaches in *** hours. (maks. 254 znaki ASCII). Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie projektora. Przycisk REFRESH... Przycisk RESTORE Factory Default Settings... Naciśnięcie przycisku spowoduje odświeŝenie i wyświetlenie aktualnych danych. Naciśnięcie przycisku spowoduje przywrócenie danych fabrycznych projektora.

48 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 48 Hasło administratora Hasło administratora zapobiega zmianom ustawień projektora przez osoby niepowołane. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, hasło administratora jest nieaktywne. Parametr Enter Current Admin Password.. Enter New Admin Password... Re-enter New Admin Password. Opis UmoŜliwia wprowadzenie aktualnego hasła administratora. Wprowadzone hasło zostanie wyświetlone w postaci (maks. 32 znaki ASCII). UmoŜliwia wprowadzenie nowego hasła administratora. Wprowadzone hasło zostanie wyświetlone w postaci (maks. 32 znaki ASCII). UmoŜliwia ponowne wprowadzenie nowego hasła administratora. Wprowadzone hasło zostanie wyświetlone w postaci (maks. 32 znaki ASCII). Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie projektora. JeŜeli ustalasz hasło administratora po raz pierwszy, pozostaw puste pole Enter Current Admin Password. Wprowadź hasło w polu Enter New Admin Password i wpisz je ponownie w polu Re-enter New Admin Password. Przed kolejną zmianą hasła administratora konieczne będzie podanie aktualnie obowiązującego hasła. Wpisz hasło w polu Password pozostawiając puste pole User name. Hasło administratora jest jednocześnie hasłem PJ link.

49 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 49 Kod PIN uŝytkownika Kod PIN uŝytkownika umoŝliwia transmisję obrazu do projektora i uruchomienie funkcji PJ Controller. Podobnie jak w przypadku hasła administratora (str. 48), moŝna ustalić dowolny kod PIN dla uŝytkownika. Do wyłączenia kodu PIN nie musisz podawać aktualnego kodu PIN. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, kod PIN uŝytkownika jest nieaktywny. JeŜeli nie chcesz korzystać z kodu PIN uŝytkownika, ustaw wartość Parametr Enter New User PIN code... Re-enter New User PIN code... Opis UmoŜliwia wprowadzenie nowego kodu PIN uŝytkownika. Wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony w postaci (liczba czterocyfrowa). UmoŜliwia ponowne wprowadzenie nowego kodu PIN uŝytkownika. Wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony w postaci (liczba czterocyfrowa). Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie projektora.

50 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 50 Hasło funkcji Moderator Aby skorzystać z funkcji Moderator, naleŝy ustalić wcześniej hasło Moderatora. Do wyłączenia hasła Moderatora nie musisz podawać aktualnego hasła Moderatora. Fabrycznie, pole hasła Moderatora jest puste. JeŜeli nie chcesz korzystać z hasła Moderatora, pozostaw to pole puste. Aby ustalić hasło Moderatora naleŝy wcześniej ustalić hasło administratora. Parametr Enter New Moderator Login password... Re-enter New Moderator Login password... Opis UmoŜliwia wprowadzenie nowego hasła Moderatora. Wprowadzone hasło zostanie wyświetlone w postaci (liczba czterocyfrowa). UmoŜliwia ponowne wprowadzenie nowego hasła Moderatora. Wprowadzone hasło zostanie wyświetlone w postaci (liczba czterocyfrowa). Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie zmiany hasła Moderatora.

51 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 51 Inne ustawienia Tutaj moŝna ustalić nazwę projektora. Ustalona nazwa będzie wyświetlana na ekranie z listą dostępnych projektorów w sieci. Parametr Projector... Status Bar... Opis UmoŜliwia nadanie nazwy (do 32 znaków) poszczególnym projektorom, co umoŝliwi ich łatwiejsze rozróŝnianie. Ustalona tutaj nazwa będzie wyświetlana na Liście dostępnych projektorów w sieci w programie. UmoŜliwia wyświetlenie ( Expand view ) lub ukrycie ( Hide ) paska stanu projektora na ekranie gotowości połączenia sieciowego. Pasek stanu zostanie ukryty po wybraniu opcji Hide. Dodatkowe informacje podano w rozdziale 3 Nazwy i funkcje poleceń ekranowych Ekran gotowości połączenia sieciowego na str. 20. Accept Interruptive Connection.. UmoŜliwia włączenie ( Enable ) lub wyłączenie ( Disable ) moŝliwości wymuszonego połączenia w projektorze podłączonym do innego komputera podczas przesyłania obrazu. Dodatkowe informacje podano w rozdziale 7 Projekcja przez sieć LAN na str. 54. Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie projektora. Przycisk REFRESH... Przycisk RESTORE Factory Default Settings... Naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie wprowadzonych danych. Naciśnięcie przycisku spowoduje przywrócenie danych fabrycznych projektora.

52 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 52 Zmiana profilu ustawień Opcja pozwala zmienić ustawienia sieci lokalnej spośród trybów LAN1-LAN3, Off, LAN4, LAN5 oraz SIMPLE. Opcja pozwala ponadto zatwierdzić niektóre ustawienia ( Projector name, IP Configuration Method, IP Address, Wireless Mode, Network Type, Channel, SSID, WEP Security ). Zawartość okien jest uzaleŝniona od rodzaju sieci (przewodowa lub bezprzewodowa) i moŝe się róŝnić od pokazanych poniŝej. Ekran dla sieci bezprzewodowej Ekran dla sieci przewodowej Parametr LAN1-5,.SIMPLE... Opis UmoŜliwia wybór trybu pracy sieci: LAN1-LAN3, LAN4, LAN5 oraz SIMPLE. Przycisk APPLY... Naciśnięcie przycisku spowoduje zastosowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji. Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie projektora. Przycisk REFRESH... Naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie wprowadzonych danych.

53 6. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW str. 53 Ponowne uruchomienie projektora Opcja umoŝliwia ponowne uruchomienie projektora. Aby zastosować nowe ustawienia konfiguracji, projektor musi być uruchomiony ponownie. Naciśnij przycisk RESTART. Parametr Przycisk RESTART... Przycisk CANCEL... Opis Naciśnięcie przycisku spowoduje ponowne uruchomienie projektora. Naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie ponownego uruchomienia projektora.

54 7. Projekcja przez sieć LAN str. 54 Rozdział 7. Projekcja przez sieć LAN W niniejszym rozdziale opisano sposób projekcji obrazu na ekranie komputera przy pomocy projektora podłączonego do sieci lokalnej.

55 7. Projekcja przez sieć LAN str. 55 Lista dostępnych projektorów w sieci Przycisk przechwycenia obrazu w czasie rzeczywistym (W trakcie przechwytywania obrazu, przycisk zmieni funkcję i będzie słuŝyć do zakończenia przechwytywania obrazu) Przycisk przechwycenia pojedynczego obrazu Przycisk PJ Controller 1. Uruchom program NetworkModule Client (jako uczestnik) lub NetworkModule Moderator (jako moderator). 2. Przy pomocy funkcji PJ Controller skonfiguruj projektor zgodnie z wybraną siecią ( Wired lub Wireless ). JeŜeli korzystasz z kilku projektorów równocześnie, naleŝy skonfigurować w ten sposób kaŝdy z nich. Dodatkowe informacje podano w rozdziale 10 PJ Controller na str Wybierz projektor z listy dostępnych projektorów w sieci przy pomocy kursora myszki. Aby wybrać kilka projektorów jednocześnie, przytrzymaj klawisz [Ctrl] i zaznacz urządzenia kursorem myszki. Zaznaczony projektor zostanie podświetlony na niebiesko. System umoŝliwia obsługę aŝ pięciu projektorów jednocześnie. 4. Aby rozpocząć projekcję, kliknij przycisk przechwycenia obrazu w czasie rzeczywistym. JeŜeli projektor jest juŝ uŝywany, na liście dostępnych projektorów w sieci pojawi się komunikat In-use (w uŝyciu). JeŜeli w opcji Accept Interruptive Connection wybrano Enable (włączono), uŝycie tego projektora będzie nadal moŝliwe mimo wyświetlanego komunikatu In-use. JeŜeli wybrano Disable (wyłączono), uŝycie tego projektora nie będzie moŝliwe. Dalsze informacje podano w rozdziale 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW Konfiguracja zaawansowana Inne ustawienia, na str. 51. Wyznaczony projektor będzie wyświetlać niebieskie lub czarne tło na ekranie przechwytywania obrazu w czasie rzeczywistym. W trakcie przechwytywania obrazu, przycisk przechwycenia obrazu w czasie rzeczywistym zmieni funkcję i będzie słuŝyć do zakończenia przechwytywania obrazu. Aby rozpocząć projekcję przechwyconego obrazu na ekranie komputera, naciśnij przycisk przechwycenia pojedynczego obrazu. Jakość lub prędkość transmisji obrazu moŝna zmienić w ustawieniach zaawansowanych. Aby wyświetlić menu, kliknij przycisk ustawień zaawansowanych. Wybierz Faster Speed lub Better Quality. Faster Speed pozwala na większą prędkość przechwytywania kosztem jakości obrazu, Better Quality pozwala uzyskać lepszą jakość obrazu kosztem prędkości przesyłu danych. JeŜeli ustalono kod PIN uŝytkownika, po kliknięciu przycisków przechwytywania obrazu pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN. JeŜeli dostępne projektory w sieci mają ustalone indywidualne kody PIN, naleŝy wprowadzić prawidłowy kod PIN do kaŝdego z nich. Aby ustalić kod PIN, patrz rozdział 4 Konfiguracja projektora do pracy w sieci przewodowej (menu Wired) Kod PIN uŝytkownika na str. 29 i rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW Konfiguracja zaawansowana Kod PIN uŝytkownika na str. 49. Taka sama procedura obowiązuje podczas pracy z ekranu Moderatora (program NetworkModule Moderator). Podczas projekcji obrazu w czasie rzeczywistym, obsługa projektora przy pomocy funkcji PJ Controller lub przeglądarki jest niemoŝliwa. W trakcie korzystania z funkcji Viewer, projektor nie moŝe być podłączony do sieci lokalnej.

56 8. Moderator str. 56 Rozdział 8. Moderator Dzięki funkcji Moderator, moŝna wyświetlać ekran komputera uŝytkowników przy pomocy projektora podczas spotkań lub zajęć.

57 8. Moderator str. 57 Funkcja Moderator Funkcja umoŝliwia moderatorowi lub nauczycielowi prowadzenie zajęć lub spotkań, w których wszyscy uŝytkownicy (łącznie z moderatorem) mają do dyspozycji komputer podłączony do sieci lokalnej, co pozwala na wyświetlanie obrazu z kaŝdego komputera. Moderator (nauczyciel) moŝe decydować, z którego komputera ma być wyświetlany obraz. Jeden moderator moŝe obsługiwać do 50 komputerów. Funkcja pozwala takŝe na bezpośrednią projekcję danych uczestników w czasie rzeczywistym, bez konieczności przesyłania ich do komputera połączonego z projektorem. Wyświetlane dane nie są ograniczone oprogramowaniem, które zostało zainstalowane na danym komputerze, gdyŝ transfer danych odbywa się z wykorzystaniem systemu przechwytywania obrazu. Nazwy i terminologia uŝyta w niniejszym rozdziale: Moderator... Moderator lub nauczyciel UŜytkownik... Uczestnik spotkań lub zajęć NetworkModule Moderator... Program uŝywany przez moderatora NetworkModule Client... Program uŝywany przez uŝytkowników NetworkModule... Projektor podłączony do sieci lokalnej Projektor w sieci lokalnej (NetworkModule) Moderator Na komputerze moderatora zainstalowano program NetworkModule Moderator. UŜytkownicy Na komputerach uŝytkowników zainstalowano program NetworkModule Client.

58 8. Moderator str. 58 Przygotowanie do uŝycia funkcji Moderator Przede wszystkim, wykonaj procedurę opisaną w rozdziale 2 Procedura instalacji Krok 1-3 (str. 16) i sprawdź, czy: Zainstalowano program uŝytkownika (NetworkModule Client) na kaŝdym komputerze uŝytkownika (poza moderatorem) i moŝna wyświetlić obraz z kaŝdego komputera. Zainstalowano program moderatora (NetworkModule Moderator) na komputerze moderatora i moŝna wyświetlić obraz z komputera moderatora. Procedura przygotowań do uŝycia funkcji Moderator 1. Aby umoŝliwić sterowanie projektorem tylko z komputera moderatora, ustaw hasło funkcji Moderator w projektorze (str. 50). 2. Zarejestruj moderatora w projektorze, na ekranie moderatora. Ustal hasło bieŝącej sesji. Po zakończeniu rejestracji sterowanie projektorem jest moŝliwe tylko z komputera moderatora (obsługa projektora przez uŝytkowników jest niemoŝliwa). 3. Zarejestruj poszczególnych uŝytkowników w grupie moderatora. Funkcja Moderator została uruchomiona prawidłowo. Moderator i uŝytkownicy mogą rozpocząć spotkanie z wykorzystaniem funkcji Moderator. Lista dostępnych projektorów w sieci Lista dostępnych uŝytkowników Przycisk rozpoczęcia zdalnego przechwytywania obrazu Przycisk zakończenia zdalnego przechwytywania obrazu Przycisk logowania moderatora Przycisk opuszczenia sesji przez moderatora Przycisk ustawienia hasła sesji

59 8. Moderator str. 59 Konfiguracja funkcji Moderator Patrz Prosta konfiguracja funkcji Moderator na str Włącz komputer moderatora i uruchom program moderatora. Włącz komputery uŝytkowników i uruchom aplikacje uŝytkowników. Rejestracja moderatora 2. Moderator musi ustalić hasło moderatora w projektorze. Podczas korzystania z kilku projektorów, ustaw hasło moderatora w kaŝdym z nich. Zaleca się ustawienie tego samego hasła dla wszystkich dostępnych projektorów. Dokonaj ustawienia hasła przy pomocy przeglądarki WWW. Patrz rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW Konfiguracja zaawansowana Hasło funkcji Moderator na str Korzystając z ekranu moderatora, zarejestruj moderatora w kaŝdym projektorze. Wybierz projektor (zaznaczony projektor zostanie wyróŝniony na niebiesko) i kliknij przycisk logowania moderatora. 4. Wyświetlone zostanie okno Set Session Password (Ustaw hasło sesji). Wprowadź to samo hasło (maks. 16 znaków) w oba pola i kliknij przycisk OK. 5. Wyświetlone zostanie okno weryfikacji hasła moderatora. Wprowadź hasło ustalone w punkcie 2 tej procedury i kliknij przycisk OK. Sterowanie projektorem zostało w tym momencie przekazane wyłącznie moderatorowi. Projektor zostanie wyróŝniony kolorem róŝowym na liście dostępnych projektorów w sieci. Aby przekazać pełną kontrolę nad kolejnymi projektorami w sieci moderatorowi, powtórz kroki 3, 4, 5 tej procedury. Po zakończeniu procedury projektor będzie mógł być podłączony tylko do komputerów naleŝących do grupy w bieŝącej sesji.

60 8. Moderator str. 60 Rejestracja uŝytkowników (uczestników) 6. Z ekranu uŝytkowników wybierz projektor (wybrany projektor zostanie wyróŝniony na niebiesko). Aby dołączyć do sesji moderowanej, kliknij przycisk dołączenia do sesji moderowanej. Przycisk dołączenia do sesji moderowanej 7. Na ekranie pojawi się okno wymagające podania hasła do bieŝącej sesji. Wprowadź hasło ustalone przez moderatora (krok 4 tej procedury). 8. Kliknij przycisk OK. Ekran uŝytkownika zniknie, a w polu systemowym pojawi się ikona projektora. Nazwa komputera uŝytkownika (uczestnika) zostanie umieszczona w grupie moderatora. Po dołączeniu do sesji nazwa komputera uŝytkownika (lub jego pseudonim) będzie wyświetlana na ekranie moderatora zawierającym listę uŝytkowników. Aby opuścić sesję, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę znajdującą się w polu systemowym i wybierz Exit from moderated session (opuść sesję moderowaną). Po opuszczeniu sesji, pojawi się ekran uŝytkownika. Po kliknięciu przycisku ustawiania hasła sesji pojawi się okno hasła sesji. Wprowadzone hasło stanie się nowym, obowiązującym hasłem sesji. JeŜeli hasło zostanie zmienione podczas trwania sesji, uŝytkownicy uczestniczący aktualnie w sesji nie zostaną z niej wykluczeni. Projektor wyróŝniony kolorem czerwonym na ekranie uŝytkownika oznacza projektor przydzielony moderatorowi. Sterowanie takim projektorem nie jest moŝliwe z ekranu uŝytkownika. To wszystkie czynności przygotowawcze, których wymaga funkcja Moderator. Obsługę projektora przy pomocy funkcji Moderator opisano w podrozdziale Jak korzystać z funkcji Moderator na str. 61.

61 8. Moderator str. 61 Kończenie pracy funkcji Moderator 1. Z ekranu moderatora wybierz projektor, który jest aktualnie zarejestrowany jako projektor moderatora. 2. Kliknij przycisk opuszczenia sesji moderatora. Wybrany projektor zostanie wyrejestrowany. W przypadku kilku projektorów pracujących w sesji, powtórz czynność dla pozostałych projektorów. Moderator nie moŝe zostać wyrejestrowany z sesji w trakcie transmisji obrazu do projektora. Przerwij transmisję obrazu, a następnie wyrejestruj projektor z sesji. Po zakończeniu pracy, nazwa uŝytkownika zniknie z listy dostępnych uŝytkowników znajdującej się na ekranie moderatora. Nawet po zakończeniu pracy funkcji Moderator, nie zostanie ona automatycznie zakończona na komputerach uŝytkowników. KaŜdy z uŝytkowników musi samodzielnie opuścić sesję moderatora. Po wyjściu z programu moderatora, wszyscy uŝytkownicy dołączeni do sesji moderatora zostaną z niej usunięci. Jak korzystać z funkcji Moderator Funkcja Moderator słuŝy do projekcji obrazu z komputerów uŝytkowników (uczestników) przy pomocy moderatora. UŜytkownicy nie mogą samodzielnie obsługiwać projektora i wyświetlać obrazu bezpośrednio ze swojego komputera. Projekcja obrazów uŝytkowników 1. Przy pomocy myszki wybierz z listy dostępnych uŝytkowników uczestnika, którego obraz chcesz wyświetlić (wybrany uŝytkownik zostanie wyróŝniony na niebiesko). 2. Wybierz myszką projektor, który ma wyświetlić obraz (wybrany projektor zostanie wyróŝniony na niebiesko). Aby wybrać kilka projektorów jednocześnie, przytrzymaj klawisz [Ctrl] i zaznacz urządzenia kursorem myszki. 3. Kliknij przycisk rozpoczęcia przechwytywania obrazu ( Capture ). Wybrany obraz uŝytkownika zostanie wyświetlony w czasie rzeczywistym. Zakończenie projekcji obrazu uŝytkowników Aby przerwać projekcję obrazu danego uŝytkownika, wybierz go z listy uŝytkowników i kliknij przycisk zakończenia zdalnego przechwytywania obrazu projekcja obrazu zostanie zakończona. UŜytkownik aktualnie wyświetlający obraz przy pomocy projektora nie moŝe opuścić sesji moderatora. Po zakończeniu projekcji, uŝytkownik moŝe opuścić sesję. JeŜeli z komputera moderatora zostanie wyświetlony obraz przy pomocy przycisku przechwycenia obrazu w czasie rzeczywistym lub przycisku przechwycenia pojedynczego obrazu, wyświetlanie bieŝącego obrazu z komputera uŝytkownika zostanie anulowane. Prosta konfiguracja funkcji Moderator (Ustaw hasło funkcji Moderator.) JeŜeli zostanie wykonana poniŝsza procedura, ustawianie hasła funkcji Moderator dla kaŝdego projektora z osobna nie będzie konieczne. Hasło umoŝliwia zachowanie kontroli nad projektorem i komputerami uŝytkowników. PoniŜsza procedura umoŝliwia pominięcie wprowadzania hasła i uproszczenie korzystania z funkcji Moderator. 1. Pomiń krok 2 procedury z rozdziału Konfiguracja funkcji Moderator (str. 59). 2. Podaj hasło sesji w kroku 4 procedury. JeŜeli inna grupa nie korzysta z funkcji Moderator, moŝna takŝe pominąć wprowadzanie hasła. Wystarczy kliknąć przycisk OK bez podawania hasła w kaŝde z pól (zostawić puste pola i kliknąć OK ). JeŜeli z funkcji Moderator korzysta takŝe inna grupa, ustalenie hasła zapobiegnie wzajemnemu przeszkadzaniu sobie. 3. Okno weryfikacji hasła z punktu 5 procedury nie wyświetli się. 4. KaŜdy z uŝytkowników (uczestników) dołączy do sesji w kroku 6 procedury. Podawanie hasła nie będzie konieczne. Hasło naleŝy podać podczas ustawiania hasła funkcji Moderator w kroku 2 procedury.

62 9. Network Viewer str. 62 Rozdział 9. Network Viewer W rozdziale omówiono sposoby projekcji obrazów umieszczonych na serwerze FTP, będącym w tej samej sieci lokalnej co projektor, obsługując projektor bezpośrednio lub za pomocą komputera. Przede wszystkim, aby prawidłowo wyświetlać obrazy, upewnij się, Ŝe projektor i komputer zostały prawidłowo podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej.

63 9. Network Viewer str. 63 Zasada działania funkcji Network Viewer i przebieg sygnału Funkcja Network Viewer umoŝliwia wyświetlanie obrazów przechowywanych na serwerze FTP znajdującym się w tej samej sieci lokalnej co komputer i projektor. PoniŜej pokazano typowy przebieg sygnału dla poszczególnych trybów transmisji danych: Tryb transmisji Infrastructure w bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) Projektor w sieci lokalnej Tryb Infrastructure w transmisji bezprzewodowej Instrukcje serwera Komputer Instrukcje serwera Serwer FTP Instrukcje serwera Komputer Tryb Infrastructure w transmisji bezprzewodowej Tryb transmisji AdHoc w bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) Projektor w sieci lokalnej Tryb AdHoc w transmisji bezprzewodowej Wyświetlany obraz Instrukcje serwera Serwer FTP Tryb AdHoc w transmisji bezprzewodowej Komputer Tryb AdHoc w transmisji bezprzewodowej

64 9. Network Viewer str. 64 Tryb transmisji w przewodowej sieci lokalnej (LAN) Projektor w sieci lokalnej Transmisja przewodowa Instrukcje serwera Wyświetlany obraz Serwer FTP Komputer Korzystanie z funkcji Network Viewer PoniŜej przedstawiono procedurę projekcji obrazów z serwera FTP. 1. Informacja na temat serwera FTP przechowującego obrazy jest przesyłana z komputera do projektora, gdzie zostanie zachowana. 2. Komputer wydaje polecenie wyświetlania obrazu, a projektor wykonuje wydane polecenie i odczytuje dane obrazu przy kaŝdej projekcji. Projektor moŝe takŝe wyświetlać obrazy z serwera FTP. W takim przypadku konieczne jest w pierwszej kolejności zachowanie informacji opisanej w punkcie 1 tej procedury. Wymagania funkcjonalne dla serwera FTP udostępniającego obrazy Usługa FTP jest dostępna w systemach Windows NT 4.0, Windows 2000 Professional i Windows XP Professional. Serwer FTP wymaga konta z pełnymi prawami dostępu lub umoŝliwia dostęp przez konto anonimowe.

65 9. Network Viewer str. 65 Wyświetlanie obrazów Sterowanie projektorem moŝe odbywać się za pomocą 1) funkcji PJ Controller, 2) przeglądarki WWW, 3) samego projektora. Podczas obsługi projektora naleŝy przede wszystkim skonfigurować serwer FTP zawierający obrazy do w współpracy z 1) funkcją PJ Controller lub 2) przeglądarką WWW. PoniŜej opisano procedury postępowania w poszczególnych przypadkach. 1) Obsługa za pomocą funkcji PJ Controller 1. Wybierz sposób transmisji danych w projektorze (Wired/Wireless). Jako źródło danych wybierz Wireless (sieć bezprzewodowa) lub Wired (sieć przewodowa). Uruchom program NetworkModule Client lub NetworkModule Moderator. Na ekranie pojawią się wykryte projektory (i ich adresy IP), dostępne w sieci lokalnej. 2. Wybierz projektor, który ma wyświetlać obraz. MoŜna wybrać tylko jeden projektor jednocześnie. Wybierz projektor. Przycisk funkcji PJ Controller 3. Aby wyświetlić ekran PJ Controller, kliknij przycisk funkcji PJ Controller. Z menu głównego wybierz Initial Setting. Dodatkowe informacje podano w rozdziale 10 Korzystanie z funkcji PJ Controller ustawienia początkowe na str Z menu głównego wybierz Network Viewer. Wyświetlone zostanie okno ustawień (następna strona). Network Viewer

66 9. Network Viewer str Wprowadź dane serwera FTP, z którego będą wyświetlane obrazy. Host Name... Podaj adres IP serwera. Folder Path... Określ katalog, w którym przechowywane są obrazy. JeŜeli obrazy przechowywane są w katalogu głównym, wyświetlony zostanie tylko symbol / JeŜeli obrazy przechowywane są w innym katalogu, oddziel poszczególne katalogi symbolem / (np. /test/dane/ itd.). User ID... Podaj nazwę uŝytkownika, która umoŝliwi logowanie do serwera FTP.* Password... Podaj hasło uŝytkownika, które umoŝliwi logowanie do serwera FTP.* * JeŜeli serwer umoŝliwia logowanie anonimowe, w obu polach wpisz anonymous. 6. Kliknij przycisk Set. Aby zachować wybrane ustawienia w projektorze, naciśnij przycisk Set. Podane informacje o serwerze FTP zostaną zachowane w pamięci projektora nawet po odłączeniu zasilania. 7. Aby wyświetlić obraz, wybierz tryb wyświetlania ( Play Mode ): Play Mode... Auto (infinite loop) (odtwarzanie non-stop), Auto (odtwarzanie obrazów w kolejności lub oczekiwanie na dalsze polecenia, w zaleŝności od ustawień Auto Settings ). Manual (ręczne odtwarzanie obrazów). Auto Play Settings. Sec. (czas wyświetlania obrazu). Times (liczba powtórzeń wyświetlania obrazu) Start... Rozpoczęcie odtwarzania obrazów. Stop... Przerwanie odtwarzania obrazów. Pause... Zatrzymanie odtwarzania w trybie Auto Play. Return... Powrót do poprzedniego obrazu w trybie Manual. Next... Przejście do następnego obrazu w trybie Manual.

67 9. Network Viewer str. 67 2) Obsługa za pomocą przeglądarki WWW 1. Wybierz sposób transmisji danych (Wired/Wireless) w menu projektora. Uruchom program NetworkModule Client lub NetworkModule Moderator. MoŜna takŝe obsługiwać projektor bezpośrednio z przeglądarki. W takim przypadku, podaj adres IP projektora w pasku adresu przeglądarki WWW. Przycisk konfiguracji NetworkModule 2. Wybierz projektor, który ma wyświetlać obraz. MoŜna wybrać tylko jeden projektor jednocześnie. 3. Kliknij przycisk NetworkModule Setting (patrz str. 37) Przeglądarka zostanie uruchomiona i ukaŝe się ekran konfiguracji projektora. Z menu głównego (MENU) wybierz Network Viewer. Wyświetlony zostanie ekran funkcji Network Viewer (następna strona).

68 9. Network Viewer str Podaj dane serwera FTP, z którego będą wyświetlane obrazy. Host Name... Podaj adres IP serwera. Folder Path... Określ katalog, w którym przechowywane są obrazy. JeŜeli obrazy przechowywane są w katalogu głównym, wyświetlony zostanie tylko symbol / JeŜeli obrazy przechowywane są w innym katalogu, oddziel poszczególne katalogi symbolem / (np. /test/dane/ itd.). User ID... Podaj nazwę uŝytkownika, która umoŝliwi logowanie do serwera FTP.* Password... Podaj hasło uŝytkownika, które umoŝliwi logowanie do serwera FTP.* 5. Kliknij przycisk APPLY. * JeŜeli serwer umoŝliwia logowanie anonimowe, w obu polach wpisz anonymous. Aby zachować wybrane ustawienia w projektorze, naciśnij przycisk APPLY. Podane informacje o serwerze FTP zostaną zachowane w pamięci projektora nawet po odłączeniu zasilania. 6. Aby wyświetlić obraz, wybierz tryb wyświetlania ( Play Mode ): Play Mode... Auto (infinite loop) (odtwarzanie non-stop), Auto (odtwarzanie obrazów w kolejności lub oczekuje na dalsze polecenia, w zaleŝności od ustawień Auto Settings ). Manual (ręczne odtwarzanie obrazów). Auto Play Setting.. Sec. (czas wyświetlania obrazu). Times (liczba wyświetlania obrazu) Start... Rozpoczęcie odtwarzania obrazów. Stop... Przerwanie odtwarzania obrazów. Pause... Zatrzymanie odtwarzania w trybie Auto Play. Return... Powrót do poprzedniego obrazu w trybie Manual. Next... Przejście do następnego obrazu w trybie Manual. REFRESH... Aktualizacja i wyświetlenie nowych ustawień. RESTORE Factory Default Settings... Przywrócenie danych fabrycznych funkcji Network Viewer (wszystkie wartości powrócą do ustawień pierwotnych).

69 9. Network Viewer str. 69 3) Obsługa za pomocą projektora Przed uruchomieniem funkcji Network Viewer z poziomu projektora naleŝy skonfigurować ustawienia serwera FTP przy pomocy funkcji PF Controller lub przeglądarki WWW. Konfigurację serwera FTP opisano w podrozdziale 1) Obsługa za pomocą funkcji PJ Controller (str. 65) lub 2) Obsługa za pomocą przeglądarki WWW (str. 67). 1. Skonfiguruj serwer FTP przechowujący obrazy zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 1) Obsługa za pomocą funkcji PJ Controller lub 2) Obsługa za pomocą przeglądarki WWW. 2. Jako źródło danych wybierz Wireless (sieć bezprzewodowa) lub Wired (sieć przewodowa). 3. JeŜeli projektor jest podłączony do sieci przewodowej, wybierz z menu projektora Wired Viewer. JeŜeli projektor jest podłączony do sieci bez przewodowej, wybierz z menu projektora Wireless Viewer. Na ekranie pojawi się okno ustawień. [Wireless LAN] Zaznaczona opcja Wskaźnik Wireless Viewer [Wired LAN] Wskaźnik Wired Viewer

70 9. Network Viewer str Wybierz i zatwierdź tryb wyświetlania obrazów. Przesuń czerwony wskaźnik strzałki na wybraną pozycję. Przy pomocy przycisków sterujących (POINT) i przycisku SELECT, skonfiguruj kaŝdą z opcji. Auto... Wyświetlanie obrazów zgodnie z ustawionymi poniŝej preferencjami. Second... Ustawianie czasu przełączania kolejnych obrazów w trybie Auto Play.... Ustawienie ON spowoduje ciągłe odtwarzanie i powtarzanie obrazów. Times... Określenie liczby powtórzeń odtwarzania obrazów w trybie trybie Auto Play. Manual... Ręczne przełączanie obrazów. Connect to the FTP Server Aby wyświetlić następny obraz, naciśnij przycisk pilocie zdalnego sterowania) lub przycisk znajdujący się na projektorze (lub na, aby wyświetlić poprzedni obraz.... Aby połączyć projektor z serwerem FTP, przesuń wskaźnik strzałki na pole Connect i naciśnij przycisk SELECT na projektorze (lub na pilocie zdalnego sterowania). Projektor rozpocznie wyświetlanie obrazów z serwera FTP. Disconnect from the FTP Server... Aby odłączyć projektor od serwera FTP, przesuń wskaźnik strzałki na pole Disconnect i naciśnij przycisk SELECT na projektorze (lub na pilocie zdalnego sterowania).

71 10. PJ Controller str. 71 Rozdział 10. PJ Controller W rozdziale opisano obsługę projektora w sieci lokalnej. Funkcja PJ Controller umoŝliwia: Obsługę projektora Obsługę funkcji Network Viewer Sterowanie projektorem Nadzór nas pracą projektora w czasie rzeczywistym. Wysyłanie wiadomości do administratora z informacjami na temat stanu technicznego projektora. Jednoczesną obsługę kilku projektorów (Multi Control)

72 10. PJ Controller str. 72 Korzystanie z funkcji PJ Controller Korzystanie z funkcji PJ Controller wymaga prawidłowego skonfigurowania projektora w sieci i wyświetlania obrazu z komputera przy pomocy programu NetworkModule Client lub NetworkModule Moderator. Uruchomienie funkcji PJ Controller. 1. Uruchom program NetworkModule Client lub NetworkModule Moderator. 2. Wybierz Ustawienia zaawansowane. 3. Wybierz projektor z listy dostępnych projektorów w sieci (wybrany projektor zostanie wyróŝniony na niebiesko). MoŜna wybrać tylko jeden projektor. Obsługa kilku projektorów jednocześnie jest niemoŝliwa. JeŜeli zaznaczysz i zatwierdzisz wybór kilku projektorów, uruchomiona zostanie inna funkcja (Multi Control, patrz str. 87). 4. Kliknij przycisk PJ Controller. Wyświetli się ekran funkcji PJ Controller. Po lewej stronie znajduje się okno wyboru poleceń. Po prawej stronie znajduje się okno konfiguracyjne. Na początku pojawi się menu ustawień początkowych. Przed skorzystaniem z funkcji PJ Controller naleŝy skonfigurować poszczególne elementy. 5. Aby zakończyć pracę funkcji PJ Controller, wybierz Exit (wyjście) z podmenu File menu narzędzi. W trakcie korzystania z funkcji Viewer, projektor nie moŝe być podłączony do sieci lokalnej. PJ Controller

73 10. PJ Controller str. 73 Ustawienia początkowe Przed rozpoczęciem pracy z projektorem za pomocą funkcji PJ Controller naleŝy dokonać konfiguracji ustawień początkowych. 1. Wybierz Initial Setting z menu głównego i skonfiguruj wszystkie ustawienia. Parametr Language... Temperature... Comment... Opis Wybierz język programu z menu rozwijanego i kliknij Set. Ustaw jednostkę temperatury wyświetlaną na ekranie kontrolnym projektora. Wybierz Centigrade (stopnie Celsjusza) lub Fahrenheit (stopnie Fahrenheita) z menu rozwijanego i kliknij przycisk Set. MoŜesz tutaj zachować informacje i komentarze dotyczące ustawień początkowych. Aby je zapisać, kliknij przycisk Save.

74 10. PJ Controller str. 74 Ustawienia Projektor umoŝliwia wysyłanie administratorom lub uŝytkownikom powiadomień jako wiadomości zawierających informacje na temat stanu technicznego projektora. Wybierz Setting z menu głównego i skonfiguruj wszystkie ustawienia. 1) Rejestracja adresu Parametr SMTP Server... Administrator Address... Mail Address... Option... Opis Podaj adres serwera SMTP i kliknij przycisk Set. Podaj adres administratora i kliknij przycisk Set. Podaj adresy uŝytkowników i kliknij przycisk Set. Aby usunąć wybrany adres z listy, kliknij przycisk Delete. Po zaznaczeniu tej opcji, projektor będzie wysyłać powiadomienia o błędach. Serwer SMTP słuŝy do wysyłania wiadomości . Aby uzyskać adres serwera SMTP, skontaktuj się z administratorem systemu. Aby korzystać z funkcji wysyłania powiadomień , naleŝy podać prawidłowy adres DNS (patrz rozdział 6 Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW Konfiguracja zaawansowana TCP/IP na str. 44). JeŜeli serwer SMTP nie jest dostępny w środowisku sieciowym, skorzystanie z funkcji nie będzie moŝliwe. JeŜeli serwer SMTP znajduje się w sieci lokalnej (LAN), naleŝy tam ustawić adres serwera SMTP. Serwer SMTP znajdujący się poza siecią lokalną moŝe być niedostępny ze względów bezpieczeństwa. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z administratorem swojej sieci.

75 10. PJ Controller str. 75 2) Opcje wysyłania powiadomień przez Sprawdź wybrane opcje i ustawienia powiadomień . Komunikaty powiadomień omówiono poniŝej (z przykładami). 3) Wprowadzenie treści powiadomień przesyłanych przez Wpisana w polu Attached Message treść wiadomości zostanie dołączona do kaŝdego powiadomienia . Przykłady powiadomień - zbyt wysoka temperatura wewnątrz projektora: Projektor pracujący w sieci moŝe samodzielnie poinformować o przekroczeniu dopuszczalnego temperatury przez konkretny czujnik A, B lub C i wyłączyć się. Rozmieszczenie czujników temperatury podano w punkcie 2 Kontrola stanu projektora (str. ). Informacje dodatkowe podano w Podręczniku UŜytkownika. - awaria zasilania: Lampa projekcyjna projektora została wyłączona poniewaŝ wystąpiła awaria zasilania. Odłącz projektor od gniazdka sieciowego i przekaŝ go do autoryzowanego serwisu w celu naprawy. - przekroczenie okresu eksploatacyjnego lampy projekcyjnej: Natychmiast wymień lampę projekcyjną na nową i wyzeruj licznik lampy. JeŜeli licznik nie zostanie wyzerowany, powyŝsze powiadomienie będzie wysyłane przy kaŝdym włączeniu projektora.

76 10. PJ Controller str. 76 Power & Status, czyli zasilanie i stan projektora Kliknij pozycję Power & Status i skonfiguruj wszystkie ustawienia. 1. Włączanie/wyłączanie projektora Kliknij przyciski Standby / ON. Po kliknięciu przycisku Standby wyświetlone zostanie okno wymagające potwierdzenia. Aby wyłączyć projektor, kliknij OK. UWAGA: Ponowne włączenie projektora po jego wyłączeniu będzie moŝliwe dopiero po około 90 sekundach. Kiedy stan projektora ( Power Status ) zmieni się z On cooling down to na On, włączenie projektora będzie moŝliwe. Informacja na temat włączania i wyłączania projektora poprzez sieć lokalną Aby włączać lub wyłączać projektor poprzez sieć lokalną, naleŝy dokonać następujących ustawień: 1. Z menu projektora wybierz Setting. 2. Z menu Setting wybierz Standby mode i ustaw wartość Normal. Przy takiej konfiguracji elementy projektora odpowiadające za pracę w środowisku sieciowym będą zasilane przez cały czas, nawet po wyłączeniu projektora. JeŜeli ustawisz wartość Eco, elementy projektora odpowiadające za pracę w środowisku sieciowym będą odłączane od zasilania z chwilą wyłączenia projektora. Tak więc, włączenie projektora poprzez sieć lokalną nie będzie moŝliwe.

77 10. PJ Controller str Kontrola stanu projektora Na ekranie Power & Status moŝna sprawdzić ustawienia poniŝszych wartości. Parametr Accumulated lamp-use time... Accumulated projektor-use time. Power Status... Projector Condition... Input Status... Input... Selection... Signal Status... Internal temperature... Opis Łączny czas eksploatacji lampy projekcyjnej (wyraŝony w godzinach). Łączny czas eksploatacji projektora (wyraŝony w godzinach). Stan lampy projekcyjnej: On, Off, Standby Power Saver, Mode / On cooling down, Temperature Error / On cooling down, On starting up, On power management operating, Temperature error / Standby. Stan projektora: Normal, Temperature Error, Power Failure. Stan wejść: Stan wybranego trybu dla gniazd wejściowych. Wybrane źródło sygnału. Stan sygnału. Temperatura wewnętrzna projektora. Ikony A, B i C oznaczają czujniki temperatury umieszczone wewnątrz projektora. JeŜeli temperatura wewnętrzna przekroczy pewien poziom, ikona zmieni wygląd tak jak pokazano poniŝej, informując o przekroczeniu dopuszczalnej wartości. Sprawdź filtry powietrza oraz kanały wlotowe i wylotowe doprowadzające powietrze do projektora. Ikony (czujniki temperatury) A, B i C umieszczono w projektorze w następujących miejscach: A: Temperatura otoczenia projektora B: Temperatura otoczenia w pobliŝu panelu sterowania C: temperatura otoczenia lampy projekcyjnej Wskazanie temperatury otoczenia projektora moŝe być nieco wyŝsze niŝ rzeczywista temperatura otoczenia.

78 10. PJ Controller str. 78 Menu Control, czyli sterowanie projektorem Po wybraniu Control z menu głównego, u dołu ekranu pojawi się menu Control ( Control Menu ). Przy pomocy tego menu moŝliwe będzie wykonanie regulacji i konfiguracji projektora. Uwaga: Poszczególne opcje menu Control mogą róŝnić się od pokazanych w zaleŝności od źródła wejściowego lub modelu projektora. Tak więc wartości pokazane w tym rozdziale mogą róŝnić się od tych, wyświetlanych na ekranie uŝytkownika. Dodatkowe informacje podano w Podręczniku UŜytkownika projektora. Funkcja nie jest dostępna przy wyłączonym projektorze. Menu Control Wejścia (Input) Na tym ekranie moŝna wybrać źródło sygnału wejściowego dla projektora. Sprawdź złącza wejściowe i wybierz typ sygnału z menu rozwijanego. Aby przełączyć wejście, kliknij przycisk Set. W polu Comment (komentarz) moŝesz zachować dodatkową informację. Aby ją zachować, kliknij przycisk Save. Parametr Wireless/Wired... Computer 1(Analog)... Computer 1(Digital)... Computer 2... Video... Opis Wybierz to wejście jeŝeli korzystasz z funkcji przechwytywania obrazu lub Network Viewer. Analogowe wejście komputerowe. Wybierz źródło sygnału RGB(Digital) lub RGB(AV DHCP). Wybierz źródło sygnału RGB, Component lub RGB (Scart) Wybierz źródło sygnału AUTO, VIDEO lub S-VIDEO.

79 10. PJ Controller str. 79 Regulacja PC (PC Adjustment) Funkcja umoŝliwia dopasowanie (optymalizację) sygnału z podłączonego komputera, aby go wyświetlać na ekranie. Ekran regulacji PC jest dostępny tylko po wybraniu wejścia Computer 1 (Analog) lub Computer 2 (RGB). Parametr Current Mode... Auto PC adjustment... Opis Aktualny tryb pracy wejścia komputerowego. Regulacja automatyczna, opcja uruchamiana kliknięciem przycisku START. Fine sync... Aby zmienić wartość, uŝyj przycisków. Total dots... Aby zmienić wartość odpowiadającą obrazowi komputera, uŝyj przycisków. H Position... Aby zmienić połoŝenie ekranu w poziomie, uŝyj przycisków. V Position... Aby zmienić połoŝenie ekranu w poziomie, uŝyj przycisków. Clamp... Aby zmienić poziom obcinania obrazu, uŝyj przycisków. Display Area H... Aby dopasować rozdzielczość do obrazu, uŝyj przycisków. Display Area V... Aby dopasować rozdzielczość do obrazu, uŝyj przycisków. Load Setting no.... Wczytanie zapisanego wcześniej profilu ustawień (Tryb 1-5). Save Setting no... Comment... Zapisanie bieŝących ustawień Regulacji PC. Wybierz tryb, w którym chcesz zapisać profil i kliknij przycisk Set. MoŜesz tutaj zachować informacje i komentarze dotyczące regulacji PC. Aby je zapisać, kliknij przycisk Save.

80 10. PJ Controller str. 80 Regulacja systemu (SYSTEM Adjustment) Funkcja umoŝliwia wybranie systemu wyświetlania kolorów i rozdzielczości sygnału wizyjnego. Ekran regulacji systemu jest dostępny tylko po wybraniu źródła sygnału Video (Video/Component) w projektorze. Wyświetlane informacje mogą róŝnić się w zaleŝności od wybranego źródła sygnału. Wejście typu Component Parametr System Adjustment... AUTO... Opis Wybór rozdzielczości sygnału typu Component. Automatyczne ustawienie rozdzielczości wyświetlanego obrazu. Wejście VIDEO/S-VIDEO Parametr Color System Adjustment... AUTO... Opis Wybór systemu wyświetlania kolorów dla sygnału VIDEO/S-VIDEO. Automatyczne ustawienie systemu wyświetlania kolorów sygnału wejściowego. UWAGA: Opcje regulacji systemu są dostępne tylko dla wejścia wideo (VIDEO/COMPONENT).

81 10. PJ Controller str. 81 Regulacja obrazu (Image Adjustment) Ekran umoŝliwia regulację obrazu wyświetlanego przez projektor. Z menu rozwijanego Image Adjustment Mode (tryb regulacji obrazu) wybierz tryb pracy i naciśnij przycisk Set. Parametry ekranu zmieniają się automatycznie, w zaleŝności od sygnału wejściowego. Aby zmienić wartość, uŝyj przycisków. Po kaŝdej zmianie wartości naciśnij przycisk Set. Kliknięcie przycisku Reset spowoduje powrócenie do poprzednio ustawionych wartości parametrów. Ze względu na rodzaj sygnału wejściowego zmiana niektórych parametrów nie będzie moŝliwa. W takim przypadku w polu parametru wyświetlony zostanie symbol Parametr Image Adjustment Mode... Original Mode... Opis Z menu rozwijanego wybierz tryb pracy: Dynamic (dynamiczny), Standard (standardowy), Real* (rzeczywisty), Cinema** (kinowy), Black Board (tablica), Image 1 4. Tryby Image 1 4 moŝe zdefiniować uŝytkownik. Wyświetlanie obrazu w trybie oryginalnym. Contrast... Aby zmienić kontrast obrazu, uŝyj przycisków. Brightness... Aby zmienić jaskrawość obrazu, uŝyj przycisków. Tint... Aby uzyskać obraz bez cieni/odbarwień, uŝyj przycisków.*** Color... Aby zmienić nasycenie kolorów, uŝyj przycisków. White Balance Color Temp.... Aby zmienić temperaturę kolorów ( Slow, Low, Mid lub High ), uŝyj przycisków. Red, Green, Blue... Aby zmienić balans bieli obrazu, uŝyj przycisków. Gamma... Aby uzyskać lepszy balans kontrastu, uŝyj przycisków. Sharpness... Aby zmienić ostrość obrazu, uŝyj przycisków. Noice Reduction**... Progressive**... Comment... Store... Włączenie filtra przeciwzakłóceniowego. Włączenie trybu progresywnego: Off, L1 (obraz ruchomy), L2 (obraz nieruchomy), Film. MoŜesz tutaj zachować informacje i komentarze dotyczące regulacji obrazu. Aby je zapisać, kliknij przycisk Save. Zapisanie ustawień regulacji obrazu. Wybierz tryb, pod którym mają zostać zachowane ustawienia parametrów i kliknij przycisk Set. Kliknięcie przycisku Reset spowoduje powrócenie do poprzednio ustawionych wartości. Parametry dostępne tylko dla wejścia komputerowego. Parametry dostępne tylko dla wejścia wideo. Korekta cieni/odbarwień nie działa w systemach PAL, SECAM, PAL-M i PAL-N.

82 10. PJ Controller str. 82 Ekran (Screen) Ekran umoŝliwia wybór trybu pracy. Parametry wyświetlane na ekranie zmieniają się automatycznie, w zaleŝności od uŝytego źródła sygnału. Parametr Aspect... Opis Wybór Normal, Real*, Wide lub Full screen*. Digital Zoom*... Aby powiększyć lub zmniejszyć wielkość ekranu, kliknij przyciski + lub -. Kliknięcie przycisku OFF wyłącza tę funkcję. Parametry dostępne tylko w trybie bezprzewodowym ( Wireless ), przewodowym ( Wired ) Computer1 lub Computer2 (RGB). JeŜeli przy regulacji systemu wybrano tryb 1080i, 1035i lub 720p (tylko wejście Y, Pb/Cb, Pr/Cr), konfiguracja ekranu nie będzie moŝliwa. Dźwięk (Sound) Ekran umoŝliwia regulację głośności projektora. Parametr Opis Volume... Aby zmienić głośność, uŝyj przycisków. Mute... Aby wyciszyć głośność, kliknij przycisk ON. Aby wyłączyć wyciszanie, kliknij przycisk OFF.

83 10. PJ Controller str. 83 Ustawienia (Setting) Ekran umoŝliwia skonfigurowanie projektora. Opisy poszczególnych parametrów podano na następnej stronie. Ustawienia pokazane obok, mogą być inne niŝ uŝyte w projektorze.

84 10. PJ Controller str. 84 Parametr Language... Auto Setup... Auto PC Adjust... Auto Keystone... Opis Wybór języka z menu rozwijanego. UmoŜliwia wykonanie automatycznej regulacji PC i zniekształceń trapezowych. Aby uruchomić automatyczną regulację PC, wybierz On. Aby automatycznie dokonać regulacji zniekształceń trapezowych, wybierz Auto. Aby dokonać regulacji zniekształceń trapezowych po kliknięciu przycisku Auto, wybierz Manual. Keystone... Aby dokonać regulacji zniekształceń trapezowych, uŝyj przycisków. JeŜeli chcesz zwiększyć stopień regulacji, zaznacz pole High Speed. JeŜeli chcesz wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk OFF. Blue Back... Display... Logo Select... Capture... Ceiling... Rear... Terminal... Standby Mode... No Show... Freeze... Power Management... On Start... Lamp Control... Pointer... Remote Control... Key Lock... Fan... Lamp Counter... Factory Default... P-TIMER... Aby wyświetlić lub ukryć niebieskie tło projektora przy braku sygnału wizyjnego, wybierz przycisk ON lub OFF Aby wyświetlić lub ukryć obraz, wybierz ON, OFF lub Count Down Off. Wybierz ekran startowy wybierając User, Default lub OFF. Aby przechwycić wyświetlany obraz, kliknij YES. Przechwycony obraz moŝe być uŝyty jako ekran startowy projektora (wybierz User w opcji Logo Select ). Kliknięcie przycisku ON odwróci obraz w pionie i w poziomie, umoŝliwiając projekcję obrazu z projektora zamontowanego na suficie. Kliknięcie przycisku ON odwróci obraz w poziomie, pozwalając na tylną projekcję obrazu. Z menu rozwijanego wybierz Computer 2 lub Monitor Out. Aby ustawić tryb pracy po wyłączeniu projektora, wybierz Normal lub Eco. Kliknięcie przycisku ON spowoduje chwilowe ukrycie wyświetlanego obrazu. Kliknięcie przycisku ON spowoduje chwilowe zatrzymanie wyświetlanego obrazu. Z menu rozwijanego wybierz Ready, Shut Down lub OFF. Wprowadź czas odliczania za pomocą przycisków. Kliknięcie przycisku ON spowoduje uruchomienie projektora po podłączeniu wtyczki do gniazdka zasilającego. Wybierz tryb pracy lampy projekcyjnej: Normal, Eco lub Auto. Wybierz kształt wskaźnika ekranowego: Spotlight-S, Spotlight-M, Spotlight-L, Pointer, Finger lub Laser. Wybierz kod pilota zdalnego sterowania ( Code 1 do Code 8 ). JeŜeli zmienisz tutaj ten kod, naleŝy takŝe zmienić kod w samym pilocie zdalnego sterowania. Aby zabezpieczyć projektor, wybierz Projector Keys (blokuje sterowanie z panela sterującego projektora) lub Remote Control (blokuje sterowanie z pilota). JeŜeli nie potrzebujesz zabezpieczać projektora w ten sposób, wybierz None. Wybierz prędkość obrotową wentylatorów chłodzących. L1 oznacza standardowy tryb pracy, L2 wolniejszy i cichszy tryb pracy wentylatorów. MoŜesz wyzerować licznik lampy projekcyjnej. Zeruj licznik lampy tylko po wymianie lampy projekcyjnej. Aby przywrócić wszystkim parametrom wartości fabryczne, kliknij przycisk YES. Aby wyświetlić czas, kliknij przycisk P-TIMER. Ponowne kliknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie czasu, jaki upłynął od momentu włączenia zasilania projektora. Kolejne kliknięcie przycisku ukrywa czas.

85 10. PJ Controller str. 85 Konserwacja (Service) Parametry na tym ekranie słuŝą do wykonywania konserwacji i czynności serwisowych w projektorze. Parametr Fan Control Speed... Video System*... Opis Wybierz Max (maksymalna prędkość obrotowa) lub Normal. Wyświetlanie aktualnego systemu wizyjnego. Horizontal*... Aby dokonać regulacji obrazu w poziomie, uŝyj przycisków. Vertical*... Aby dokonać regulacji obrazu w pionie, uŝyj przycisków. Position*... Aby dokonać regulacji połoŝenia obrazu, uŝyj przycisków. Przycisk Initialize*... UmoŜliwia przywrócenie parametrów serwisowych do wartości fabrycznych. JeŜeli wybrano Wired, Wireless Computer1 (Analog/Digital) lub Computer2 (RGB), parametr nie zostanie wyświetlony na ekranie. Zapisywanie i otwieranie profilów ustawień projektora (Save Actual Adjustment) Parametry wyświetlane na tym ekranie umoŝliwiają zapisanie lub odtworzenie zapisanych wcześniej ustawień (profilu). Wartości parametrów, które moŝna zapisać dotyczą ekranów: Wejścia, Regulacja PC, Regulacja systemu, Regulacja obrazu, Ekran i Ustawienia. 1. Zatwierdź obecne ustawienia Po kliknięciu ikony zapisywania w menu Control wyświetlony zostanie ekran Save Actual Adjustment. Sprawdź ustawienie kaŝdego parametru (przejdź do następnej strony). Pokazano tylko część wyświetlanego obrazu.

86 10. PJ Controller str Wybierz numer ( Save to: ) i nazwę ( Memo: ) zapisywanego profilu ustawień. Wprowadź nazwę dla profilu ustawień. 3. Zapisz profil ustawień Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Save. Odtworzenie ustawień parametrów z profilu ustawień Kliknij menu rozwijane Load Setting No. i wybierz profil ustawień, który ma zostać odtworzony. Aby wyświetlić wartości parametrów w tym profilu, kliknij przycisk Set. Wybierz profil z menu rozwijanego.

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE Przed rozpoczęciem Do korzystania z karty niezbędne są następujące elementy: DWL-G122 AirPlus G TM Karta USB

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Seria Instant Wireless Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Jak zainstalować urządzenie WPC54G Zawartość zestawu: Karta sieciowa PCMCIA WPC54G (1) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (2) Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo