Wpływ zewnętrznych impulsów kapitałowych na gospodarkę Polski ilościowa analiza siły integracji giełd światowych w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ zewnętrznych impulsów kapitałowych na gospodarkę Polski ilościowa analiza siły integracji giełd światowych w latach 1998-2001"

Transkrypt

1 Krzysztof Piech Wpływ zewnętrznych impulsów kapitałowych na gospodarkę Polski ilościowa analiza siły integracji giełd światowych w latach Sytuacja finansowa w kraju może mieć znaczący wpływ na kondycję jego sfery realnej. Zgodnie z poglądami wielu ekonomistów, kryzys finansowy lub walutowy może wyprzedzać pojawienie się, a więc i wywoływać kryzys gospodarczy. Przy czym zauważyć należy, że nie dzieje się tak w każdym przypadku i że również kryzys gospodarczy może wieść do kryzysu walutowego. Prac na temat wpływu kryzysu walutowego na sytuację gospodarczą jest mniej, niż w przypadku ich przyczyn. Literatura na temat konsekwencji kryzysów finansowych może być podzielona na dwie grupy: 1. opracowania dotyczące skutków kryzysu w danym kraju, w tym: oparte na podejściu ilościowym (dzięki dostępowi do dokładnych danych) oraz oparte na podejściu jakościowym (przy wykorzystaniu wiedzy nt. przebiegu wydarzeń nie zawartej w oficjalnych źródłach); 2. analizy przekrojowe, biorące próbkę nawet do 2 krajów i okres ponad 2 lat, przy czym przez poczynione założenia i tendencje do uogólnień (wszystkie kryzysy traktowane są jako jednakowe), nie są wolne od ograniczeń; standardowa procedura to analiza (zwykle graficzna) zachowania zmiennych makroekonomicznych w tzw. oknie kryzysu (ang. crisis window), tj. przed i po kryzysie, a następnie porównuje się średnie wyniki przed, w trakcie i po kryzysie. 1 Przykład analizy skutków wpływu kryzysów finansowych na przebieg dynamiki tempa realnego PKB wybranych krajów zaprezentowany został na rys Por. M. Błaszkiewicz, W. Paczyński, The Economic and Social Consequences of Financial Crises, [in:] M. Dąbrowski (ed.), Currency Crises in Emerging Markets Selected Comparative, CASE, Warsaw 21, s. 14.

2 Rysunek 1. Dynamika realnego PKB wybranych krajów (w %) w zależności od roku wystąpienia kryzysu walutowego t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 Meksyk Czechy Argentyna Azja - ś rednia Objaśnienia: t rok wystąpienia kryzysu finansowego (Meksyk 1995 r., Argentyna 1995 r., kraje azjatyckie i Czechy 1997 r.) 2. Azja średnia średnia ważona realnego PKB Filipin, Indonezji, Korei, Malezji, Tajlandii. 3 Źródło: oblicz. i oprac. wł. na podst.: World Economic Outlook Database, IMF, Washington, May 21. Jak więc widać (rys. 1), wystąpienie kryzysu finansowego (często wywołanego kryzysem walutowym) ma duże konsekwencje w sferze realnej. Z zaprezentowanej próbki jedynie ośmiu krajów, spadek PKB zazwyczaj trwał jeden rok (choć zauważyć należy, że był to znaczny spadek). 4 Było tak w przypadku Azji Wschodniej, Meksyku i Argentyny 5 głównie dzięki znacznej pomocy międzynarodowych instytucji finansowych. Czechy natomiast doświadczyły 3-letniego kryzysu gospodarczego. 6 Wynika z tego stylizowany fakt (który ma też potwierdzenie w literaturze 7 ), że w roku kryzysu walutowego PKB maleje. 2 Wzięto rok 1995, gdyż kryzys walutowy rozpoczął się dopiero 2 grudnia 1994 r. i nie mógł jeszcze w 1994 r. przełożyć się na sferę realną. Konsekwencje w sferze realnej wystąpiły w Azji w wartościach rocznych dopiero w 1998 r., gdyż kryzys walutowy rozpoczął się w drugiej połowie 1997 r. (i za rok t obrano 1997 ). Kryzys walutowy w Czechach rozpoczął się w maju 1994 r., a w Argentynie na początku 1995 r. 3 Autor zastosował tu lepszą miarę, niż np. średnia arytmetyczna średnią ważoną. Technika obliczeń uwzględniała tempo realnego PKB wymienionych krajów i ważona była udziałem wzajemnego stosunku ich PKB według parytetu siły nabywczej. Podobne obliczenia zastosowane do innych grup krajów i porównane do oficjalnych wartości podawanych przez MFW (w World Economic Outlook ) w pełni potwierdziły opracowaną i przyjętą technikę obliczeń. 4 W literaturze taki przebieg PKB często nazywany jest V-shape crisis, ze względu na kształt przebiegu realnego PKB zbliżony do litery v. Jest on taki zwłaszcza po kryzysie walutowym, ale jeśli kraj wpada w recesję lub kryzys gospodarczy w wyniku następstwa faz cyklu koniunkturalnego, taki kształt przebiegu realnego PKB należało by nazwać U-shape crisis (takie zjawisko powinno obecnie się rozpoczynać w Polsce, stąd nadzieje na szybkie poprawienie w naszym kraju wyników makroekonomicznych są mało uzasadnione). 5 Można zwrócić uwagę na bardzo podobny kształt przebiegu PKB w Argentynie do Meksyku. Jednym z możliwych wyjaśnień jest fakt, że kryzys (tequila crisis) w Meksyku przeniósł się do Argentyny (co zyskało w literaturze nazwę tequila effect). 6 Konsekwencje w sferze realnej wystąpiły w Azji w wartościach rocznych dopiero w 1998 r., gdyż kryzys

3 Wpływ na PKB nie jest jedynym, ważnym skutkiem kryzysu finansowego. Znaczące mogą być też (również częściowo wskutek wystąpienia kryzysu gospodarczego) efekty społeczne, jak np. spadek płac realnych, wzrost bezrobocia, czy nawet wzrost śmiertelności. 8 W obecnych czasach, tzw. zjawisko regionalizacji i globalizacji obejmuje również rynki finansowe i kapitałowe. Zwłaszcza te ostatnie, na których decydującą często rolę pełnią czynniki psychologiczne, wykazują duży stopień wzajemnego powiązania. Było tak w przypadku tzw. tequila crisis a także kryzysu azjatyckiego. W dalszych częściach artykułu rozważone zostanie, czy podobne zjawisko może wystąpić w Polsce. Jeśli bowiem odpowiedź byłaby twierdząca, można by w przypadku pogorszenia się sytuacji zewnętrznej oczekiwać negatywnego jej wpływu na gospodarkę Polski. W artykule skoncentruję się jednak wyłącznie na aspekcie integracji finansowej rynku polskiego z zagranicą a dokładniej mówiąc na zależności indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od wybranych indeksów giełd zagranicznych. Można by przypuszczać, na podstawie doniesień prasowych, że występuje zjawisko naśladowania przez indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zachowań indeksów innych giełd, w tym zwłaszcza nowojorskich. Jest to o tyle ważne, że wraz z ich spadkiem, obniżały się będą również kursy akcji w Polsce. Za główną przyczynę spadku indeksów giełdowych na całym świecie należy uznać załamanie na giełdzie w Nowym Jorku, w tym szczególnie indeksu NASDAQ. walutowy rozpoczął się w drugiej połowie 1997 r. (w Meksyku w grudniu 1994 r., w Czechach w maju 1994 r., w Argentynie na początku 1995 r.). 7 Przykładowo zgodnie z wnioskami Milesi-Ferrettiego i Razina, kryzysy walutowe są zazwyczaj związane są z wystąpieniem gwałtownego spadku produktu, natomiast zwrot w obrotach bieżących nie. Por. G.M. Milesi- Ferretti, A. Razin, Current Account Reversals and Currency Crises: Empirical Regularities, [in:] P. Krugman (ed.), Currency Crises, University of Chicago Press, Chicago 2, s Przy czym gospodarki otwarte na handel wydają się wyglądać lepiej po kryzysie walutowym. Ibidem, s Naukowcy, po przeanalizowaniu kryzysów w Meksyku w latach 8. i 9. odkryli dowody na to, że kryzysy gospodarcze wpływają na śmiertelność. Dzieje się to przez zredukowanie dochodów i możliwie że przez zwiększenie obciążenia sektora medycznego. Przykładowo w czasie ostatniego kryzysu ( ), stopa śmiertelności była ok. 5-7% wyższa w latach kryzysu w porównaniu do okresu bezpośrednio go poprzedzającego. Oznaczało to,4% wzrostu śmiertelności w grupie osób starszych oraz,6% wzrostu w śmiertelności osób bardzo młodych. Zob. D. Cutler, F. Knaul, R. Lozano, O. Méndez, B. Zurita, Financial crisis, health outcomes and aging: Mexico in the 198s and 199s, NBER Working Papers no. 7746, June 2.

4 Rysunek 2. Miesięczna, średnia wartość indeksu NASDAQ Composite XI '98 II VI X I ' III ' V ' VII ' IX ' XI ' I '1 III '1 V '1 VII '1 IX '1 Objaśnienia: średnia obliczona na podstawie dziennych wartości indeksu na zamknięciu. Źródło: oblicz. i oprac. wł. na podst. danych Reuters DataLink. W przeciągu roku wartość indeksu NASDAQ spadła o połowę. We wrześniu 21 r. powrócił do poziomu sprzed dwóch lat. Bessa w Nowym Jorku przełożyła się na inne giełdy technologiczne (rys. 3). W przypadku indeksu Nouveau Marche (Francja) w ciągu roku odnotowano ponad 3-krotny spadek jego wartości. Czynnikiem sprzyjającym spadkom tych giełd była globalizacja produkcji IT, a co za tym idzie, spadek wydatków na te produkty, szybko rozprzestrzenił się na cały świat. Rysunek 3. Miesięczna, średnia wartość wybranych indeksów giełdowych 35 3 Techmark 35 3 Nouveau Marche XI ' I '1 III '1 V '1 VII '1 IX '1 XI ' XII ' I '1 II '1 III '1 IV '1 V '1 VI '1 VII '1 VIII '1 IX ' Dow Jones Composite NYSE I ' V ' IX ' I '1 V '1 IX '1 XII '98 II V XI III ' VI ' IX ' XII ' III '1 VI '1 IX '1

5 FTSE DAX I ' V ' IX ' I '1 V '1 IX '1 I ' V ' IX ' I '1 V '1 IX ' CAC Nikkei I ' V ' IX ' I '1 V '1 IX '1 X V ' IX ' I '1 V '1 IX '1 Objaśnienia i źródło: patrz rys. 2. Spadek na giełdach objął nie tylko spółki nowoczesnych technologii, tzw. TMT (od: Telecommunication, Media, Information Technology) lub też nazywane firmami nowej ekonomii, ale również bardziej tradycyjne (choć w znacznie mniejszym stopniu), jak np. Dow Jones, NYSE, FTSE, DAX, CAC, Nikkei (rys. 3). Znacznie spadła również wartość indeksu S&P 5. 9 Jednakże samo stwierdzenie, że zmiany wartości indeksów giełd nowojorskich przełożyły się na zmiany wartości innych indeksów giełdowych świata, może nie być wystarczające i należy je zweryfikować empirycznie w sposób obiektywny ilościowy. Jest to możliwe przy zastosowaniu prostych metod, np. analizy korelacji. Metoda ta umożliwia również dokonanie porównań siły wzajemnych powiązań. W tym celu obliczone zostały współczynniki korelacji pomiędzy miesięcznymi, średnimi wartościami wybranych indeksów 9 Zgodnie z obliczeniami Kollera i Williamsa, spadek ten w okresie od 1 stycznia 2 r. do 31 marca 21 r. (z poziomu 1469 do 1256), spowodowany był trzema czynnikami: 1. wzrostem długookresowych stóp procentowych i oczekiwanej inflacji w 11%, 2. spadkiem luki pomiędzy megacap stocks (co jest mierzone, jako zmiana w rozstępie pomiędzy średnią a medianą współczynnika cena do zysk spółek S&P 5), a resztą indeksu w 5%, 3. innymi czynnikami (kombinacja wpływu bańki, prostotą modelu, niedokładności pomiaru) w 55%. Wzrost w przewidywanych zarobkach przyczynił się do zmniejszenia spadku o 16%. T. Koller, Z. Williams, What happened to the bull market?, The McKinsey Quarterly no. 4/21.

6 znaczących giełd świata, a wartościami wybranych indeksów GPW w Warszawie, a także przeprowadzony został niezbędny tu test istotności współczynnika korelacji. 1 Z przedstawionych (tab. 1.) wyników obliczeń wynika, że najsłabiej zintegrowane z innymi indeksami giełdowymi są japoński Nikkei 225 oraz nowojorski Dow Jones Composite Average, pomiędzy którymi nie występuje żadne powiązanie, w kategoriach miesięcznych w ciągu badanych trzech lat. Oba indeksy warszawskie wykazały czego należało się spodziewać bardzo duże powiązanie. Tabela 1. Tablica korelacyjna dla miesięcznych, średnich wartości wybranych indeksów giełdowych świata i Polski FTSE DAX Nikkei 225 CAC 4 NYSE DJCA Techmark Nouveau Marche NASDAQ WIG TechWIG FTSE 1, DAX,568 1, Nikkei 225,721,441 1, CAC 4,576,968,336 1, NYSE,793,683,32,766 1, DJCA,611,421,134,522,895 1, Techmark,981,954,848,955,783,65 1, N. Marche,977,944,844,959,767,572,992 1, NASDAQ,771,832,83,759,576,265,917,937 1, WIG,744,881,713,799,659,429,937,931,97 1, TechWIG,847,962,859,884,38 -,472,976,985,913,939 1, Objaśnienia: do obliczeń wzięte zostały miesięczne wartości średnie, obliczone na podstawie dziennych wartości danego indeksu na zamknięciu. W większości przypadków użyto danych z okresu wrzesień 1998 r. sierpień 21 r. (oprócz: TechWIG od stycznia 2 r., Nouveau Marche i Techmark od listopada 2 r.). Pogrubiono współczynniki korelacji istotne na poziomie 5%, podkreślono na poziomie 1%. Źródło: oblicz. i oprac. wł. na podst. danych Reuters DataLink. 1 Przy obraniu wartości miesięcznych (a nie dziennych, jako podstawy obliczeń ewentualnych związków korelacyjnych), możliwe staje się wyciąganie wniosków na temat przenoszenia nie tyle zachowań

7 W dalszej kolejności przebiegi indeksów wykazywały duże podobieństwo do niemieckiego DAX (pamiętać należy o krótszych szeregach czasowych dwóch indeksów technologicznych Techmark i Nouveau Marche), przy czym związek WIG u z DAX był mniejszy, niż z NASDAQ, ale w przypadku związków TechWIG u było odwrotnie. Ponadto przebieg WIG wykazywał największe podobieństwo spośród rozpatrywanych indeksów do NASDAQ a (bez indeksów technologicznych). Było ono nieco mniejsze, niż w przypadku podobieństwa TechWIG u do NASDAQ a, ale i tak zadziwiająco wysokie. Oznacza to, że główny indeks giełdy warszawskiej zachowywał się nie tak, jak bardziej stabilne indeksy głównych giełd świata, ale jak poddany gorączce spekulacyjnej rynek NASDAQ. Dość duże (choć używając tego słowa należy pamiętać o niezbyt licznej długości szeregu czasowego, obejmującego 36 wartości) wartości współczynnika korelacji otrzymane zostały również w przypadku podobieństwa WIG u do francuskiego CAC 4, czy nieco mniejsze do brytyjskiego FTSE oraz japońskiego Nikkei. Przy czym mogły tu wystąpić związki pozorne. Przyjąć można, że giełdy amerykańskie mają duży wpływ na pozostałe, ale te z kolei oddziaływają również (choć zapewne z mniejszą siłą) na indeksy nowojorskie. Można więc mówić o współzależności wartości indeksów giełdowych, z pewną przewagą wpływu giełd amerykańskich. Wbrew tym zjawiskom ekonomicznym, obliczenia wykazały stosunkowo niższe podobieństwo przebiegu DJCA do pozostałych, niż indeksów kontynentalnej Europy między sobą (DAX,42, CAC 4,52). Przy czym indeksy amerykańskie wykazywały większą zbieżność z FTSE. A więc powiązania kapitałowe przebiegają podobnie, jak powiązania realne, tj. gospodarka Stanów Zjednoczonych wykazuje większą synchronizację z gospodarką Wielkiej Brytanii. Natomiast gospodarka Japonii w przypadku rynków kapitałowych bardziej zbliżona jest do Wielkiej Brytanii (FTSE,721), a także do NASDAQ (ale już nie do DJCA i dopiero na 1-procentowym poziomie istotności z NYSE). Mimo dość małej liczebności szeregów czasowych zachodnioeuropejskich indeksów technologicznych, co powodowało wyższe wartości współczynników korelacji, test wykazał, że ich podobieństwo do innych indeksów było istotne statystycznie. Oznacza to, że można mówić o występowaniu korelacji pomiędzy nimi a innymi indeksami giełdowymi. Ponadto oba te indeksy (Techmark i Nouveau Marche) wykazywały znaczną zbieżność do siebie (współczynnik korelacji aż,992). Indeksy te wykazywały największe podobieństwo do spekulacyjnych, często krótkotrwałych (dobowych, kilkudniowych), ale nieco trwalszych ruchów kapitału

8 FTSE; ale również TechWIG oraz w mniejszym stopniu WIG, były podobne w swoim przebiegu do Techmark i Nouveau Marche. Kolejny raz potwierdziło to, że giełdy warszawskie, a szczególnie indeks TechWIG, wykazywały podobną dynamikę swoich wartości, co pozostałe indeksy technologiczne. Dość ciekawy jest wynik obliczeń dla DJCA i TechWIG (ale nie WIG). Wystąpił między nimi związek korelacyjny o wartości ujemnej. Oznacza to, że dodatnim zmianom na DJCA towarzyszą spadki TechWIG, a spadki w Nowym Jorku pociągać mogą za sobą wzrost wartości TechWIG. Wytłumaczenie tego może być za pomocą związków pośrednich: dla sfinansowania wzrostów na NASDAQ, które początkowo przynosiły dużą stopę zwrotu, inwestorzy często pozbywali się swoich aktywów, tworzących indeks DJCA, a przy spadkach na NASDAQ przenosili swoje udziały w bezpieczniejsze papiery wartościowe tradycyjnych spółek starej ekonomii. 11 Wiedząc o dużym związaniu GPW w Warszawie do NASDAQ, tłumaczyć to w pewnym stopniu może ujemny związek z DJCA. Kolejnym wyjaśnieniem może być przenoszenie się inwestorów z Warszawy do Nowego Jorku, gdy wartość DJCA rosła, co mogło być spowodowane spadkami na NASDAQ. Powyżej zostały zaprezentowane obliczenia pomiędzy poziomami indeksów. Można jednak przeprowadzić analizę opartą na bardziej wrażliwych zależnościach, biorąc za podstawę obliczeń stopy zmian średnich, miesięcznych indeksów. A zatem nie będzie rozpatrywane podobieństwo przebiegu wartości indeksów, ale podobieństwo przebiegu ich względnych zmian (procentowych) pomiędzy poszczególnymi okresami. Wnioski zatem dotyczyć będą ewentualnych związków nie pomiędzy samymi giełdami, ale pomiędzy skalą wahań na nich, być może wywołanych czynnikami zewnętrznymi. A więc zbadane zostanie nie tylko to, czy występuje samo zjawisko przenoszenia się wartości indeksów giełdowych, co zostało uczynione powyżej, ale też, czy przenosi się siła zmian (wyrażona procentowo) pomiędzy głównymi giełdami świata, a także giełdą warszawską. międzynarodowego. 11 Przy czym zauważyć należy, że nie były to ruchy na tyle silne, by można było mówić o takiej ujemnej zależności. Ponadto dochodziło do tego jeszcze inne zachowanie: wraz ze spadkami na NASDAQ, utracono zaufanie również do innych giełd, a więc wycofywano się z nich. Powyższe uzasadnienie logiczne potwierdzają obliczenia: nie stwierdzono występowania korelacji pomiędzy DJCA a NASDAQ (zaistniała by ona przy obraniu współczynnika istotności na poziomie 15%).

9 Tabela 2. Tablica korelacyjna pomiędzy stopami zmian miesięcznych, średnich wartości wybranych indeksów giełdowych świata i Polski FTSE DAX Nikkei 225 CAC 4 NYSE DJCA Techmark Nouveau Marche NASDAQ WIG TechWIG FTSE 1, DAX,593 1, Nikkei 225,438,527 1, CAC 4,65,817,68 1, NYSE,791,492,438,529 1, DJCA,554,31,293,281,865 1, Techmark,79,595,37,677,843,719 1, N. Marche,86,64,519,8,934,832,94 1, NASDAQ,681,812,526,761,536,252,725,772 1, WIG,526,824,4,593,417,34,57,678,661 1, TechWIG,358,814,54,79,19 -,32,544,724,71,842 1, Objaśnienia: patrz tab. 1. Szeregi czasowe krótsze o jedną obserwację. Źródło: patrz tab. 1. Jak więc widać (tab. 2), najbardziej zintegrowanym wskaźnikiem giełdowym z pozostałymi indeksami, jeśli chodzi o podobieństwo ich względnej skali zmian, był FTSE i NYSE (istotne związki z wszystkimi indeksami z tab. 2, za wyjątkiem TechWIG). A zatem można by się spodziewać, przy uwzględnieniu, że są to indeksy giełd o dużym znaczeniu dla rynków kapitałowych świata (w przeciwieństwie np. do WIG-u, który również wykazywał dość duże podobieństwo siły zmian do innych indeksów), że będą one miały decydujące znaczenie przy oddziaływaniu na inne giełdy. Można też uwzględnić nie tyle ilość występujących istotnych związków korelacyjnych, co ich siłę. Obliczając proste średnie arytmetyczne otrzymujemy następujące wyniki (tab. 3). Tabela 3. Średnia współczynników korelacji wybranych indeksów FTSE DAX Nikkei 225 CAC 4 NYSE DJCA NASDAQ,53,57,415,531,522,365,51 Źródło: oblicz. wł. na podst. tab. 2.

10 Tak więc widzimy, że najbardziej zintegrowane indeksy giełd światowych (nie były brane pod uwagę nowopowstałe indeksy technologiczne, a także WIG, ze względu na ich mniejsze znaczenie dla światowego rynku kapitałowego) z innymi to CAC4 i FTSE, a także NYSE oraz NASDAQ i DAX. Od tej grupy odstają Nikkei i DJIA. Zauważyć należy, że istotne współczynniki korelacji wystąpiły w znacznej większości analizowanych przypadków (tab. 2), a także średnie ich wartości nieznacznie się różniły. Oznacza to, że występuje współzależność skali zmian indeksów giełdowych na świecie. Jednakże, ponieważ siła tych związków nie była na ogół zbyt duża (tab. 2, tab. 3), oznacza to, że również czynniki wewnętrzne danego kraju, a nie tylko przenoszenie impulsów kapitałowych, miały znaczenie dla kształtowania się wahań wybranych indeksów giełdowych. Spośród ważniejszych różnic, w porównaniu do poprzednich obliczeń (tab. 1), dotyczących Polski, zauważyć można (tab. 2) brak korelacji WIG u z Techmarkiem, a także znaczne czego należało się spodziewać ogólne osłabienie siły związków korelacyjnych. Okazało się ponadto, że największy wpływ na jego procentową wielkość zmian ma niemiecka giełda (DAX), a na drugim miejscu NASDAQ. Zatem wszelkie spadki na DAX i NASDAQ odbijały się w znacznym stopniu na negatywnych zmianach warszawskich kursów akcji. Jeśli chodzi o TechWIG, to nie można stwierdzić występowania żadnej zależności pomiędzy stopą jego zmian a stopą zmian NYSE, a także nie można uznać, że występowała korelacja jego stóp zmian ze stopami zmian FTSE i Techmark (przy obranym poziomie istotności). Osłabł negatywny wpływ DJCA na TechWIG. Indeksem, którego przebieg stóp zmian najbardziej podobny był do TechWIG, a więc mogącym mieć (z punktu widzenia statystycznego) i w rzeczywistości mającym (z punktu widzenia uzasadnienia ekonomicznego) wpływ na niego, była dynamika stóp zmian WIG u. W dalszej kolejności był to, podobnie jak wcześniej, frankfurcki DAX, a po nim NASDAQ. Większe niż powszechnie się uważa związanie zmian TechWIG u z indeksem giełdy niemieckiej, a nie NASDAQ, również może być spowodowane podobieństwem DAX do NASDAQ i jego wpływie na giełdę niemiecką. Zauważyć też można, że spośród pozostałych indeksów technologicznych giełd, większy wpływ na skalę zmian TechWIG u miała giełda francuska, niż Techmark. Powyższe rozważania prowadzą do poparcia tezy artykułu, że sytuacja zewnętrzna ma wpływ na kondycję polskiej gospodarki poprzez przenoszenie impulsów finansowych, a także kapitałowych (giełdowych). Oznacza to, że w przypadku pogorszenia się koniunktury giełdowej w niektórych, najbardziej rozwiniętych krajach, istotnie wpłynie to na tempo zmian indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sytuacja taka zachodzi

11 obecnie już od drugiej połowy 2 r. (USA). Spadek indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych doprowadził tam do m.in. znacznego spadku bogactwa (welfare), a co za tym idzie konsumpcji i oczekiwań wobec przyszłego rozwoju tej gospodarki. A więc odnotowywane obecnie w Stanach Zjednoczonych znaczny spadek tempa wzrostu gospodarczego, a nawet spadek produktu krajowego brutto (w trzecim kwartale 21 r. aż o 1,1%) wywołany był ponownie (jak to już wielokrotnie w historii gospodarczej tego kraju występowało) znacznymi spadkami indeksów giełdowych. Spowolnienie wzrostu gospodarczego świata w tej gospodarce doprowadziło do rozpoczęcia w 21 r. kolejnej, światowej recesji gospodarczej. Możliwość wystąpienia takiej sytuacji udało się przewidzieć autorowi po przeprowadzeniu analizy ponad 15-letniej historii gospodarczej świata w zakresie jej wahań koniunktury i wyników finansowych w marcu 1999 r.. Co więcej powyżej potwierdzone zostało, że sytuacja zewnętrzna może istotnie wpływać na stan rynku kapitałowego w Polsce. Przy czym nie jest to oczywiście jedyny kanał wpływu sytuacji zewnętrznej na gospodarkę naszego kraju, a jedynie taki, przez który impulsy zewnętrzne przenoszone są w najszybszy sposób. Nie jest to też najważniejszy kanał wpływu. W przypadku bardziej rozwiniętych krajów kapitalistycznych, gdzie kapitalizacja giełd może przekraczać nawet 1% PKB danego kraju, spadki wartości ich głównych indeksów, prowadzą do znacznego wpływu na pogorszenie się wyników sfery realnej gospodarki. Przykładowo jeśli chodzi o sam sektor nowoczesnych technologii, pod koniec 2 r., a więc już po znaczących spadkach, kapitalizacja firm TMT na giełdach w Stanach Zjednoczonych wyniosła ok. 43% PKB, co stanowiło ok. 1/3 ogólnej ich kapitalizacji. W Europie i Japonii udział ten był w granicach 2-25%, a więc również bardzo dużo. Natomiast mniej na rynkach wschodzących Azji i Ameryki Łacińskiej (udział najczęściej poniżej 1%). 12 Warto odnotować, że spadki rynkowej kapitalizacji giełd różniły się znaczne: od jedynie 2% w Argentynie, do aż 32% w Japonii. 13 Tak więc pod koniec 2 r. i w 21 r., kiedy spadki na giełdzie amerykańskiej przeniosły się na inne kraje i wpłynęły na ich wyniki makroekonomiczne. Kapitalizacja giełdy warszawskiej nie była jednak zbyt duża, a przynajmniej nie na tyle, żeby jej znaczny spadek mógł poważniej zakłócić wyniki sfery realnej. Mimo to można mówić o przenoszeniu się zewnętrznych impulsów kapitałowych do Polski. Natomiast główne kanały oddziaływania otoczenia na polski rynek kapitałowy dotyczyły Stanów Zjednoczonych i Niemiec. 12 World Economic Outlook, IMF, Washington, May 21, s Ibidem, s. 61.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 6 (267) Eryk Łon Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych erlon@interia.pl POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Dywergencja

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Motors Corporation (GM) - amerykański koncern przemysłowy. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. General

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dziedzinie ekspresowych przesyłek kurierskich, głównie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) amerykański koncern lotniczy i kosmiczny, dwa najważniejsze działy stanowią: Boeing Integrated Defense Systems, odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych dr Ewa Widz Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce 1. Wstęp Zależności między koniunkturą giełdową

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) największa na świecie sieć barów szybkiej obsługi. Założona 15 maja 1940 r. w San Bernardino w Kalifornii

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) amerykańska firma z siedzibą w Peorii (stan Illinois). Jeden z największych producentów maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Intel Corp. (INTC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Intel - Amerykański producent układów scalonych w tym: mikroprocesorów, pamięci RAM i Flash, mikrokontrolerów,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Blok V Cykl koniunkturalny

Makroekonomia. Blok V Cykl koniunkturalny Makroekonomia Blok V Cykl koniunkturalny Cykl koniunkturalny i jego fazy Cykl koniunkturalny okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej Fazy cyklu: - Kryzys (A-B) - Depresja (B-C) - Ożywienie (C-D)

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) ogólnoświatowa korporacja dostarczająca swoje produkty na potrzeby domu, wielu gałęzi przemysłu i medycyny. Dziś

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wahania koniunktury gospodarczej Konrad Walczyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 22 maja 2013 r. Plan wykładu Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć?

Bardziej szczegółowo

PĘKNIĘCIE BAŃKI INTERNETOWEJ W 2000 R. A POLSKA GOSPODARKA

PĘKNIĘCIE BAŃKI INTERNETOWEJ W 2000 R. A POLSKA GOSPODARKA Krzysztof Piech Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie School of Slavonic and East European Studies, University College London PĘKNIĘCIE BAŃKI INTERNETOWEJ W 2 R. A POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

O tym jak ropa naftowa przestała zasilać gospodarkę

O tym jak ropa naftowa przestała zasilać gospodarkę O tym jak ropa naftowa przestała zasilać gospodarkę Michał Tuszyński Podsumowanie: W ostatnim czasie zauważa się, że zmiany cen ropy są silnie pozytywnie skorelowane ze zmianami cen na rynku akcji. Takie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Wstęp Celem opracowania jest określenie miejsca Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 429 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 7 2006 RAFAŁ CZYŻYCKI, MARCIN HUNDERT, RAFAŁ KLÓSKA STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 TOMASZ KUJACZYŃSKI ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 Streszczenie: W artykule omówiono zmiany kosztów pracy zachodzące w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH

WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH Dr Artur Paździor Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH Wstęp W teorii ekonomii panuje pogląd, że zachowanie giełd papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Spółka akcyjna DaimlerChrysler AG jest wytwórcą samochodów osobowych oraz samochodów specjalnego użytku. Firma powstała

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo