REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu ProExchange.pl 2. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Dalsze korzystanie z funkcjonalności Serwisu oznacza wyrażenie zgody i akceptację wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin został stworzony na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu ProExchange.pl, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz z późniejszym zmianami). Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika. 4. Nazwa ProExchange.pl jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej jako utwór prawa autorskiego. 5. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się przestrzegać zakazu umieszczania treści, których publikacja mogłaby skutkować naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 2. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Spółka oznacza Celltech Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: , REGON: , NIP: ) Serwis ProExchange.pl oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem proexchange.pl, przez Spółkę. 3) Użytkownik oznacza osobę fizyczną która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto użytkownika i udzielony został jej dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu na zasadach określonych Regulaminem. 4) Konto użytkownika oznacza konto w Serwisie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji w Serwisie i które zostaje udostępnione po potwierdzeniu tożsamości przez Użytkownika. Konto użytkownika utworzone zostaje w oparciu o niepowtarzalny login i zabezpieczone jest hasłem stworzonym przez Użytkownika. 5) Hasło i login oznacza unikalny ciąg liter oraz cyfr oraz symboli stworzony i wybrany z dostępnych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. Login stanowi jednocześnie identyfikator Użytkownika w Serwisie.

2 6) Rachunek Rozliczeniowy oznacza rachunek prowadzony w instytucji finansowej na rzecz Użytkownika lub Odbiorcy. Dane posiadacza rachunku muszą zgadzać się z danymi podanymi podczas rejestracji Użytkownika. 7) Transakcja oznacza zainicjowaną przez Użytkownika wpłatę, transfer lub wypłatę środków pieniężnych, realizowaną przez Serwis, polegającą na sprzedaży, zakupie lub wymianie walut zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. 8) Transakcja Rejestrowana oznacza Transakcję, która podlega rejestracji zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ze względu na jej równowartość przekraczającą ,00 (Euro) również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter. 9) Usługi oznacza usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika obejmujące pośrednictwo w kupnie, sprzedaży lub wymianie walut drogą elektroniczną, przesyłanie drogą elektroniczną lub poprzez wiadomość sms informacji o Kursie Walutowym, a także inne usługi związane z transakcjami przeprowadzanymi w Serwisie. 10) Kantor oznacza kantor wymiany walut on-line prowadzony w Serwisie. 11) Giełda oznacza giełdę wymiany walut on-line prowadzoną w Serwisie. 12) Kurs walutowy oznacza ustalony w momencie zawarcia transakcji kurs wymiany jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej na walutę niebazową na dzień rozliczenia, 13) Odbiorca oznacza zdefiniowany przez Użytkownika podmiot, który ma być odbiorcą zlecanej transakcji. 14) Waluta bazowa oznacza walutę której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie niebazowej. 15) Waluta niebazowa oznacza walutę, w której jest wyrażona cena jednostki waluty bazowej. 16) Kwota transakcji oznacza wyrażoną w Walucie bazowej ilość jednostek pieniężnych, których kupno, sprzedaż lub wymiana jest przedmiotem Transakcji. 17) GIIF oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 18) Formularz Informacji oznacza formularz informacji GIIF uzyskiwany od Użytkownika zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

3 19) Przelew oznacza transfer środków pieniężnych wykonany przez Użytkownika na Rachunek wskazany przez Serwis przed złożeniem zlecenia w serwisie lub transfer środków pieniężnych wykonany przez Serwis na wskazany przez Użytkownika Rachunek Rozliczeniowy, po uprzednim otrzymaniu dyspozycji przelewu od Użytkownika. 20) Oferta/Zlecenie oznacza ogłoszenie Użytkownika zamieszczone na Giełdzie Walut, zawierające propozycję sprzedaży lub kupna waluty na wybranych przez siebie warunkach Transakcji. 21) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oznacza Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Dz. U. Nr 46, poz. 276 j.t. ze zm.). 22) Ustawa prawo dewizowe oznacza Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 j.t. ze zm.). 23) Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U Nr101 poz. 926 j.t. ze zm.). 24) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza Ustawę z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz ze zm.). 3. Rejestracja 1. Rejestracji w Serwisie może dokonać podmiot, który spełni wymagania i dokona czynności wskazanych w niniejszym paragrafie. Rejestracja i logowanie w Serwisie są bezpłatne. 2. Przed rozpoczęciem Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także że akceptuje jego wszystkie postanowienia. 3. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania z Usług: 1) dostęp do sieci Internet, 2) przeglądarka stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL, pliki cookie oraz JavaScript, 3) posiadanie adresu , 4) posiadanie telefonu komórkowego u jednego z operatorów telefonii działającego na terytoriom Rzeczypospolitej Polski. 4. Aby dopełnić procedury rejestracyjnej w Serwisie, należy wypełnić znajdujący się w Serwisie formularz podając wszystkie wymagane dane i informacje zgodnie ze stanem faktycznym. 5. Zabronione jest wskazanie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, wulgarny sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej lub w inny sposób niezgodnej z Regulaminem. 6. W formularzu konieczne jest podanie następujących danych: 1) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Login, Hasło, imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, skan dokumentu tożsamości (dla Transakcji rejestrowaniej), nr telefonu komórkowego, adres ,

4 2) w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: Login, Hasło, Firma (Nazwa), Forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej, Adres siedziby, Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON, Dane reprezentanta takie jak : Imię, Nazwisko, skan dokumentu tożsamości, nr telefonu komórkowego i adres Po otrzymaniu wiadomości o rejestracji na podany adres mailowy, należy w celu aktywacji Konta użytkownika, skorzystać z linku wskazanego w przesłanej wiadomości i zalogować się. 8. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 9. Serwis zastrzega prawo do sprawdzenia autentyczności podanych przez Użytkownika danych. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, a także pozostających w sprzeczności z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem, Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia Konta użytkownika i wstrzymania transakcji przez niego dokonanych. Jeśli Użytkownik dokonał zasilenia Konta użytkownika Serwis dokona zwrotu kwoty zasilenia na Rachunek rozliczeniowy z którego nastąpiło zasilenie z potrąceniem kosztów dokonania przelewu zwrotnego. 10. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. 11. Podane przez Użytkowników w Serwisie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu Polityka Prywatności. 12. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować swoje dane w Serwisie niezwłocznie po każdej zmianie danych objętych Rejestracją, przez wprowadzenie odpowiednich zmian na Koncie użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie utrudnienia wynikające z niezrealizowania obowiązku aktualizacji danych na Koncie użytkownika. Serwis zastrzega możliwość odmowy świadczenia usług Użytkownikowi, który uchybił obowiązkowi aktualizacji danych w Serwisie. 13. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać Login u i Hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się w Serwisie, w tym Login u lub Hasła, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Login i Hasło oraz zawiadomić o tym Serwis. Użytkownik akceptuje, że Serwis nie będzie żądać przekazania Hasła w jakikolwiek inny sposób, niż za pośrednictwem Konta użytkownika w Serwisie, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nigdy nie podawać Hasła i Login u jakiejkolwiek osobie czy aplikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty lub strony www innej niż proexchange.pl, 14. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta użytkownika przez jednego Użytkownika, a także posiadanie jednego konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę fizyczną, osobę prawną lub organizację. Serwis uprawniony jest do usuwania oraz odmowy rejestrowania drugiego konta tego samego Użytkownika. 15. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Użytkownikiem, a Serwisem po skutecznym zakończeniu Rejestracji.

5 4. Świadczone usługi 1. Serwis umożliwia przeprowadzanie Transakcji kupna lub sprzedaży walut zleconych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Waluty obsługiwane przez Serwis: 1) Na Giełdzie: Złoty polski (PLN), Euro (EUR), Dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP). 2) W Kantorze: Złoty polski (PLN), Euro (EUR), Dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP), Dolar kanadyjski (CAD), Korona norweska (NOK) Korona duńska (DKK), Korona szwedzka (SEK), Korona czeska (CZK), Rubel rosyjski (RUB). 2. Transakcja kupna lub sprzedaży walut zawierana jest przez Spółkę z Użytkownikiem lub między Użytkownikami za pośrednictwem Spółki. Miejscem wykonywania Transakcji jest siedziba Spółki. 3. Serwis realizuje Transakcje za pośrednictwem Rachunków rozliczeniowych oraz rachunków bankowych Spółki. 4. Użytkownik podaje dane Rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w instytucji finansowej na rzecz Użytkownika lub Odbiorcy, podczas dokonywania operacji wypłaty środków z Konta użytkownika 5. Użytkownik dokonuje zasilenia Konta użytkownika, w środki finansowe, przez dokonanie przelewu na wskazany rachunek bankowy Serwisu. 6. Transakcji w Serwisie może dokonywać tylko jego Użytkownik. Możliwość korzystania z Serwisu w sposób utrudniający lub uniemożliwiający identyfikację Użytkownika jest nie możliwy ze względu na postanowienia Ustawy prawo dewizowe oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dokonanie transakcji jest możliwe po identyfikacji Użytkownika w przypadku, gdy zostanie potwierdzona zgodność danych Użytkownika wskazanych w przelewie z danymi, jakie zostały przez niego podane podczas Rejestracji. 5. Wymiana walut w Serwisie za pomocą usługi Kantor wymiany walut on-line 1. Usługi Kantoru świadczone za pośrednictwem Serwisu dostępne są w zakładce kantor wymiany walut on-line jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z 3. Regulaminu, którzy podali poprawne dane osobowe oraz numery Rachunków Rozliczeniowych w instytucjach finansowych, za pośrednictwem których będą realizować Transakcje. 2. Serwis świadczy usługę kupna lub sprzedaży walut, które zostały wyszczególnione w Serwisie na tablicy kursów walut w zakładce Kantoru wymiany walut on-line i po kursach nie wyższych w przypadku sprzedaży i nie niższych w przypadku kupna walut niż wskazane na tablicy kursów. 3. Zlecając realizację Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest określić oraz potwierdzić przy pomocy formularza, dostępnego na indywidualnym Koncie użytkownika warunki przeprowadzenia Transakcji. 4. Przyjmując ofertę zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży wskazanej przez Użytkownika Waluty niebazowej na warunkach wskazanych przez Serwis Użytkownik składa oświadczenie woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. 5. Po dokonaniu wyboru warunków Transakcji ta otrzymuje status oczekujący na wpłatę. 6. Kursem rozliczenia Transakcji jest Kurs walutowy z chwili dokonania wyboru warunków Transakcji.

6 7. W celu zrealizowania Transakcji w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty Kwoty transakcji na rachunek bankowy Serwisu wskazany podczas dokonywania wyboru warunków Transakcji w wybrany sposób: 1) Wybierając opcję - Zgromadzone środki. Transakcja zostanie zrealizowana przez natychmiastowe uwolnienie środków zdeponowanych na Koncie użytkownika. 2) Wybierając opcję - Przelew zewnętrzny. Transakcja zostanie zrealizowana przez wpłatę na wskazany podczas operacji zasilenia Konta użytkownika rachunek bankowy Serwisu, nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zlecenia realizacji Transakcji, przy czym wpłata Kwoty transakcji uważana jest za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Serwisu środkami pieniężnymi we właściwej wysokości. Skorzystanie z tej możliwości uzależnione jest od posiadania 10 % Kwoty transakcji zdeponowanej na Koncie użytkownika, która zostanie zablokowana przez Serwis w celu zabezpieczenia Transakcji w przypadku realizowania transakcji kupna lub sprzedaży powyżej 1000 (tysiąca) jednostek walut: Euro (EUR), Dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP), Dolar kanadyjski (CAD) oraz powyżej (dziesięciu tysięcy) jednostek walut: Korona norweska (NOK) Korona duńska (DKK), Korona szwedzka (SEK), Korona czeska (CZK), Rubel rosyjski (RUB). W przypadku nie zaksięgowania Kwoty transakcji we wskazanym terminie Serwis dokona potrącenia kary do wysokości 10 % Kwoty Transakcji. 8. Przyjęcie Transakcji do realizacji następuje z chwilą odnotowania uznania rachunku bankowego Serwisu Kwotą transakcji. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z terminami księgowania przelewów walutowych i złotówkowych ustalonych przez instytucje finansowe Użytkownika oraz Serwisu. W przypadku gdy uznanie rachunku bankowego Serwisu Kwotą transakcji nastąpi poza Czasem Pracy Portalu, przyjęcie Transakcji do realizacji nastąpi: 1) W tym samym dniu, jeżeli uznanie rachunku bankowego Serwisu kwotą Transakcji nastąpi w dniach pracy Serwisu wskazanych w Czasie pracy, w godzinach poprzedzających Czas pracy. 2) W najbliższym kolejnym dniu wchodzącym w zakres dni pracy Serwisu wskazanych w Czasie pracy, jeżeli uznanie rachunku bankowego Serwisu Kwotą transakcji wystąpi w godzinach następujących po Czasie pracy. 9. Wypłata środków w Walucie niebazowej, po skutecznym dokonaniu Transakcji, następuje po złożeniu na Koncie Użytkownik odpowiedniej dyspozycji. 6. Wymiana walut w Serwisie za pomocą usługi Giełda wymiany walut on-line 1. Usługi Giełdy świadczone za pośrednictwem Serwisu dostępne są w zakładce Giełda wymiany walut on-line jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z 3. Regulaminu, którzy podali poprawne dane osobowe oraz prawidłowe numery Rachunków rozliczeniowych w instytucjach finansowych, za pośrednictwem, których będą realizować Transakcje. 2. Serwis świadczy usługę pośredniczenia w transakcjach kupna i sprzedaży walut, które zostały wyszczególnione w Serwisie na tablicy ofert walut w zakładce Giełda wymiany walut on-line. 3. Aktualne oferty walut znajdują się na umieszczonej w Serwisie tablicy ofert walut w zakładce Giełda wymiany walut on-line.

7 4. Zlecając realizację Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest określić oraz potwierdzić przy pomocy formularza, dostępnego na indywidualnym Koncie użytkownika warunki przeprowadzenia Transakcji. 5. Składając ofertę zawarcia umowy kupna lub sprzedaży przez Użytkownika wskazanej przez niego Waluty niebazowej na wybranych warunkach, Użytkownik składa oświadczenie woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. 6. Realizacja Transakcji za pomocą usługi Giełdy możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu środków w wysokości pozwalającej na dokonanie Transakcji zdeponowanych na Koncie użytkownika. 7. Wybór warunków przeprowadzenia Transakcji oraz ich akceptacja jest jednoznaczny z wystawieniem oferty na Giełdę, co odpowiada złożeniu dyspozycji dopasowania Oferty. 8. Jeżeli w tabeli ofert walut znajduje się Oferta odpowiadająca złożonej przez Użytkownika, następuje automatyczne dopasowanie odpowiadających sobie Ofert. 9. Jeżeli w tabeli ofert walut nie znajduje się aktualnie Oferta przeciwstawna, spełniająca warunki przeprowadzenia Transakcji wybrane przez Użytkownika, Oferta taka pozostaje aktywna do czasu jej wycofania lub modyfikacji przez Użytkownika. 10. W sytuacji opisanej w 6 pkt 9. wyraża zgodę na częściowe dopasowanie Oferty. Każda z przeciwstawnych Ofert częściowych zostanie dopasowana po kursie wskazanym w warunkach przeprowadzenia Transakcji. Częściowe dopasowywanie przeciwstawnej Oferty pozostaje aktywne do zupełnego dopasowania. 11. W sytuacji dopasowania częściowego Oferty przeciwstawnej Użytkownik ma możliwość anulowania Oferty w pozostałym zakresie. Użytkownik nie ma możliwości anulowania części Oferty uprzednio dopasowanej. 7. Dowód Transakcji 1. Serwis zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi dowodu Transakcji sprzedaży, kupna lub wymiany waluty każdej Transakcji dokonanej w Serwisie. 2. Dowody Transakcji określone w punkcie poprzednim Serwis będą udostępnione na Koncie użytkownika w Serwisie. 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów Transakcji w formie elektronicznej przez udostępnienie na Koncie użytkownika w Serwisie. 4. Użytkownik nie akceptujący otrzymywania dowodów Transakcji w formie elektronicznej przez udostępnienie na Koncie użytkownika w Serwisie, może wybrać przesyłanie ich na adres wskazany podczas Rejestracji, wysyłając w tym zakresie odpowiednie oświadczenia na adres poczty elektronicznej (koszt wskazany w Cenniku). 8. Transakcje ponadprogowe 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, w trakcie zlecania Transakcji Rejestrowanej, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji GIIF. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia działań niezgodnych z prawem, Serwis może odmówić przystąpienia do realizacji Transakcji o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika wysyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

8 2. Dodatkowa procedura weryfikacyjna, dla Transakcji Rejestrowanej, polega na konieczności podania przed dokonaniem Transakcji: 1) W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna Użytkownik zobowiązany jest przekazać kopię dokumentu potwierdzającego dane wskazane podczas rejestracji skan dowodu osobistego. 2) W przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba prawna osoba reprezentująca Użytkownika zobowiązana jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających dane wskazane podczas rejestracji kserokopię dowodu osobistego lub paszportu oraz aktualnych dokumentów rejestracyjnych (REGON, NIP, KRS) 9. Usługi dodatkowe i Cennik 1. Usługi Giełdy świadczone są przez Spółkę odpłatnie. Podstawę naliczenia prowizji Spółki stanowi wartość wymiany walut dokonana za pośrednictwem Serwisu. 2. Warunki aktywacji usług dodatkowych oraz Cennik stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 10. Polityka prywatności 1. Polityka prywatności Serwisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 11. Reklamacje 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Spółkę niezgodnie z jego postanowieniami. 2. Reklamację należy kierować na adres kontaktowy ul. Kobierzycka 20, Wrocław lub adres poczty elektronicznej 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres Użytkownika podany podczas Rejestracji, przypisany do Konta Użytkownika w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji. 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej. 5. Serwis zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. 12. Postanowienia końcowe 1. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwości ogólnej. 3. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszą, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub

9 niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. 5. Żadne opóźnienie lub odstąpienie od dochodzenia praw wynikających z Regulaminu nie może być traktowane jako ich zrzeczenie. Zrzeczenie się określonych uprawnień (roszczeń), w związku z jedną konkretną sytuacją, nie oznacza ogólnego zrzeczenia się wszystkich przysługujących jej środków prawnych. Częściowe wykorzystanie przysługujących Stronie uprawnień nie wyklucza późniejszego skorzystania ze wszystkich praw, jej przysługujących. 6. Spółka zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 7. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. 8. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi określonej w niniejszym Regulaminie. 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia Załącznik nr 1 do Regulaminu kantoru wymiany walut on_line i giełdy walut on_line w Serwisie ProExchange.pl - Polityka Prywatności - dostępny w zakładce Polityka prywatności Załącznik nr 2 do Regulaminu kantoru wymiany walut on_line i giełdy walut on_line w Serwisie ProExchange.pl - Cennik 1. Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, niezdefiniowanym w sposób odmienny w niniejszym załączniku, pozostawia się znaczenie nadane im w Regulaminie Cennik stanowi integralną część Regulaminu. 2. Usługi Kantoru świadczone za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne. 3. Usługi Giełdy świadczone za pośrednictwem Serwisu są odpłatnie. Podstawę naliczenia prowizji Spółki stanowi 0,2% wartości wymiany walut dokonanej za pośrednictwem Serwisu. 4. Usługi dodatkowe: 1) Koszty przelewów pobierane zgodnie z informacją zawartą w zakładce Przelewy 2) Dodatkowo płatne wiadomości sms na telefon komórkowy z informacją o przeprowadzonych Transakcjach w Serwisie: Cena pakietu 10 smsów 1,50 PLN Cena pakietu 50 smsów 7,50 PLN

10 Cena pakietu 250 smsów 37,5 PLN 3) Koszt przesłania dowodu transakcji na adres wskazany podczas Rejestracji, za pośrednictwem Poczty Polskiej 5,00 PLN.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE -KANTORIS.PL jest innowacyjną formą zawierania transakcji wymiany, kupna bądź sprzedaży walut przez Internet. Działa także jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo