REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL. 1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu ProExchange.pl 2. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Dalsze korzystanie z funkcjonalności Serwisu oznacza wyrażenie zgody i akceptację wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin został stworzony na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu ProExchange.pl, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz z późniejszym zmianami). Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika. 4. Nazwa ProExchange.pl jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej jako utwór prawa autorskiego. 5. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się przestrzegać zakazu umieszczania treści, których publikacja mogłaby skutkować naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 2. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Spółka oznacza Celltech Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: , REGON: , NIP: ) Serwis ProExchange.pl oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem proexchange.pl, przez Spółkę. 3) Użytkownik oznacza osobę fizyczną która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto użytkownika i udzielony został jej dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu na zasadach określonych Regulaminem. 4) Konto użytkownika oznacza konto w Serwisie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji w Serwisie i które zostaje udostępnione po potwierdzeniu tożsamości przez Użytkownika. Konto użytkownika utworzone zostaje w oparciu o niepowtarzalny login i zabezpieczone jest hasłem stworzonym przez Użytkownika. 5) Hasło i login oznacza unikalny ciąg liter oraz cyfr oraz symboli stworzony i wybrany z dostępnych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. Login stanowi jednocześnie identyfikator Użytkownika w Serwisie.

2 6) Rachunek Rozliczeniowy oznacza rachunek prowadzony w instytucji finansowej na rzecz Użytkownika lub Odbiorcy. Dane posiadacza rachunku muszą zgadzać się z danymi podanymi podczas rejestracji Użytkownika. 7) Transakcja oznacza zainicjowaną przez Użytkownika wpłatę, transfer lub wypłatę środków pieniężnych, realizowaną przez Serwis, polegającą na sprzedaży, zakupie lub wymianie walut zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. 8) Transakcja Rejestrowana oznacza Transakcję, która podlega rejestracji zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ze względu na jej równowartość przekraczającą ,00 (Euro) również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter. 9) Usługi oznacza usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika obejmujące pośrednictwo w kupnie, sprzedaży lub wymianie walut drogą elektroniczną, przesyłanie drogą elektroniczną lub poprzez wiadomość sms informacji o Kursie Walutowym, a także inne usługi związane z transakcjami przeprowadzanymi w Serwisie. 10) Kantor oznacza kantor wymiany walut on-line prowadzony w Serwisie. 11) Giełda oznacza giełdę wymiany walut on-line prowadzoną w Serwisie. 12) Kurs walutowy oznacza ustalony w momencie zawarcia transakcji kurs wymiany jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej na walutę niebazową na dzień rozliczenia, 13) Odbiorca oznacza zdefiniowany przez Użytkownika podmiot, który ma być odbiorcą zlecanej transakcji. 14) Waluta bazowa oznacza walutę której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie niebazowej. 15) Waluta niebazowa oznacza walutę, w której jest wyrażona cena jednostki waluty bazowej. 16) Kwota transakcji oznacza wyrażoną w Walucie bazowej ilość jednostek pieniężnych, których kupno, sprzedaż lub wymiana jest przedmiotem Transakcji. 17) GIIF oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 18) Formularz Informacji oznacza formularz informacji GIIF uzyskiwany od Użytkownika zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

3 19) Przelew oznacza transfer środków pieniężnych wykonany przez Użytkownika na Rachunek wskazany przez Serwis przed złożeniem zlecenia w serwisie lub transfer środków pieniężnych wykonany przez Serwis na wskazany przez Użytkownika Rachunek Rozliczeniowy, po uprzednim otrzymaniu dyspozycji przelewu od Użytkownika. 20) Oferta/Zlecenie oznacza ogłoszenie Użytkownika zamieszczone na Giełdzie Walut, zawierające propozycję sprzedaży lub kupna waluty na wybranych przez siebie warunkach Transakcji. 21) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oznacza Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Dz. U. Nr 46, poz. 276 j.t. ze zm.). 22) Ustawa prawo dewizowe oznacza Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 j.t. ze zm.). 23) Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U Nr101 poz. 926 j.t. ze zm.). 24) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza Ustawę z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz ze zm.). 3. Rejestracja 1. Rejestracji w Serwisie może dokonać podmiot, który spełni wymagania i dokona czynności wskazanych w niniejszym paragrafie. Rejestracja i logowanie w Serwisie są bezpłatne. 2. Przed rozpoczęciem Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także że akceptuje jego wszystkie postanowienia. 3. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania z Usług: 1) dostęp do sieci Internet, 2) przeglądarka stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL, pliki cookie oraz JavaScript, 3) posiadanie adresu , 4) posiadanie telefonu komórkowego u jednego z operatorów telefonii działającego na terytoriom Rzeczypospolitej Polski. 4. Aby dopełnić procedury rejestracyjnej w Serwisie, należy wypełnić znajdujący się w Serwisie formularz podając wszystkie wymagane dane i informacje zgodnie ze stanem faktycznym. 5. Zabronione jest wskazanie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, wulgarny sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej lub w inny sposób niezgodnej z Regulaminem. 6. W formularzu konieczne jest podanie następujących danych: 1) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Login, Hasło, imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, skan dokumentu tożsamości (dla Transakcji rejestrowaniej), nr telefonu komórkowego, adres ,

4 2) w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: Login, Hasło, Firma (Nazwa), Forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej, Adres siedziby, Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON, Dane reprezentanta takie jak : Imię, Nazwisko, skan dokumentu tożsamości, nr telefonu komórkowego i adres Po otrzymaniu wiadomości o rejestracji na podany adres mailowy, należy w celu aktywacji Konta użytkownika, skorzystać z linku wskazanego w przesłanej wiadomości i zalogować się. 8. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 9. Serwis zastrzega prawo do sprawdzenia autentyczności podanych przez Użytkownika danych. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, a także pozostających w sprzeczności z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem, Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia Konta użytkownika i wstrzymania transakcji przez niego dokonanych. Jeśli Użytkownik dokonał zasilenia Konta użytkownika Serwis dokona zwrotu kwoty zasilenia na Rachunek rozliczeniowy z którego nastąpiło zasilenie z potrąceniem kosztów dokonania przelewu zwrotnego. 10. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. 11. Podane przez Użytkowników w Serwisie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu Polityka Prywatności. 12. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować swoje dane w Serwisie niezwłocznie po każdej zmianie danych objętych Rejestracją, przez wprowadzenie odpowiednich zmian na Koncie użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie utrudnienia wynikające z niezrealizowania obowiązku aktualizacji danych na Koncie użytkownika. Serwis zastrzega możliwość odmowy świadczenia usług Użytkownikowi, który uchybił obowiązkowi aktualizacji danych w Serwisie. 13. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać Login u i Hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się w Serwisie, w tym Login u lub Hasła, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Login i Hasło oraz zawiadomić o tym Serwis. Użytkownik akceptuje, że Serwis nie będzie żądać przekazania Hasła w jakikolwiek inny sposób, niż za pośrednictwem Konta użytkownika w Serwisie, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nigdy nie podawać Hasła i Login u jakiejkolwiek osobie czy aplikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty lub strony www innej niż proexchange.pl, 14. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta użytkownika przez jednego Użytkownika, a także posiadanie jednego konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę fizyczną, osobę prawną lub organizację. Serwis uprawniony jest do usuwania oraz odmowy rejestrowania drugiego konta tego samego Użytkownika. 15. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Użytkownikiem, a Serwisem po skutecznym zakończeniu Rejestracji.

5 4. Świadczone usługi 1. Serwis umożliwia przeprowadzanie Transakcji kupna lub sprzedaży walut zleconych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Waluty obsługiwane przez Serwis: 1) Na Giełdzie: Złoty polski (PLN), Euro (EUR), Dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP). 2) W Kantorze: Złoty polski (PLN), Euro (EUR), Dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP), Dolar kanadyjski (CAD), Korona norweska (NOK) Korona duńska (DKK), Korona szwedzka (SEK), Korona czeska (CZK), Rubel rosyjski (RUB). 2. Transakcja kupna lub sprzedaży walut zawierana jest przez Spółkę z Użytkownikiem lub między Użytkownikami za pośrednictwem Spółki. Miejscem wykonywania Transakcji jest siedziba Spółki. 3. Serwis realizuje Transakcje za pośrednictwem Rachunków rozliczeniowych oraz rachunków bankowych Spółki. 4. Użytkownik podaje dane Rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w instytucji finansowej na rzecz Użytkownika lub Odbiorcy, podczas dokonywania operacji wypłaty środków z Konta użytkownika 5. Użytkownik dokonuje zasilenia Konta użytkownika, w środki finansowe, przez dokonanie przelewu na wskazany rachunek bankowy Serwisu. 6. Transakcji w Serwisie może dokonywać tylko jego Użytkownik. Możliwość korzystania z Serwisu w sposób utrudniający lub uniemożliwiający identyfikację Użytkownika jest nie możliwy ze względu na postanowienia Ustawy prawo dewizowe oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dokonanie transakcji jest możliwe po identyfikacji Użytkownika w przypadku, gdy zostanie potwierdzona zgodność danych Użytkownika wskazanych w przelewie z danymi, jakie zostały przez niego podane podczas Rejestracji. 5. Wymiana walut w Serwisie za pomocą usługi Kantor wymiany walut on-line 1. Usługi Kantoru świadczone za pośrednictwem Serwisu dostępne są w zakładce kantor wymiany walut on-line jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z 3. Regulaminu, którzy podali poprawne dane osobowe oraz numery Rachunków Rozliczeniowych w instytucjach finansowych, za pośrednictwem których będą realizować Transakcje. 2. Serwis świadczy usługę kupna lub sprzedaży walut, które zostały wyszczególnione w Serwisie na tablicy kursów walut w zakładce Kantoru wymiany walut on-line i po kursach nie wyższych w przypadku sprzedaży i nie niższych w przypadku kupna walut niż wskazane na tablicy kursów. 3. Zlecając realizację Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest określić oraz potwierdzić przy pomocy formularza, dostępnego na indywidualnym Koncie użytkownika warunki przeprowadzenia Transakcji. 4. Przyjmując ofertę zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży wskazanej przez Użytkownika Waluty niebazowej na warunkach wskazanych przez Serwis Użytkownik składa oświadczenie woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. 5. Po dokonaniu wyboru warunków Transakcji ta otrzymuje status oczekujący na wpłatę. 6. Kursem rozliczenia Transakcji jest Kurs walutowy z chwili dokonania wyboru warunków Transakcji.

6 7. W celu zrealizowania Transakcji w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty Kwoty transakcji na rachunek bankowy Serwisu wskazany podczas dokonywania wyboru warunków Transakcji w wybrany sposób: 1) Wybierając opcję - Zgromadzone środki. Transakcja zostanie zrealizowana przez natychmiastowe uwolnienie środków zdeponowanych na Koncie użytkownika. 2) Wybierając opcję - Przelew zewnętrzny. Transakcja zostanie zrealizowana przez wpłatę na wskazany podczas operacji zasilenia Konta użytkownika rachunek bankowy Serwisu, nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zlecenia realizacji Transakcji, przy czym wpłata Kwoty transakcji uważana jest za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Serwisu środkami pieniężnymi we właściwej wysokości. Skorzystanie z tej możliwości uzależnione jest od posiadania 10 % Kwoty transakcji zdeponowanej na Koncie użytkownika, która zostanie zablokowana przez Serwis w celu zabezpieczenia Transakcji w przypadku realizowania transakcji kupna lub sprzedaży powyżej 1000 (tysiąca) jednostek walut: Euro (EUR), Dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP), Dolar kanadyjski (CAD) oraz powyżej (dziesięciu tysięcy) jednostek walut: Korona norweska (NOK) Korona duńska (DKK), Korona szwedzka (SEK), Korona czeska (CZK), Rubel rosyjski (RUB). W przypadku nie zaksięgowania Kwoty transakcji we wskazanym terminie Serwis dokona potrącenia kary do wysokości 10 % Kwoty Transakcji. 8. Przyjęcie Transakcji do realizacji następuje z chwilą odnotowania uznania rachunku bankowego Serwisu Kwotą transakcji. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z terminami księgowania przelewów walutowych i złotówkowych ustalonych przez instytucje finansowe Użytkownika oraz Serwisu. W przypadku gdy uznanie rachunku bankowego Serwisu Kwotą transakcji nastąpi poza Czasem Pracy Portalu, przyjęcie Transakcji do realizacji nastąpi: 1) W tym samym dniu, jeżeli uznanie rachunku bankowego Serwisu kwotą Transakcji nastąpi w dniach pracy Serwisu wskazanych w Czasie pracy, w godzinach poprzedzających Czas pracy. 2) W najbliższym kolejnym dniu wchodzącym w zakres dni pracy Serwisu wskazanych w Czasie pracy, jeżeli uznanie rachunku bankowego Serwisu Kwotą transakcji wystąpi w godzinach następujących po Czasie pracy. 9. Wypłata środków w Walucie niebazowej, po skutecznym dokonaniu Transakcji, następuje po złożeniu na Koncie Użytkownik odpowiedniej dyspozycji. 6. Wymiana walut w Serwisie za pomocą usługi Giełda wymiany walut on-line 1. Usługi Giełdy świadczone za pośrednictwem Serwisu dostępne są w zakładce Giełda wymiany walut on-line jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z 3. Regulaminu, którzy podali poprawne dane osobowe oraz prawidłowe numery Rachunków rozliczeniowych w instytucjach finansowych, za pośrednictwem, których będą realizować Transakcje. 2. Serwis świadczy usługę pośredniczenia w transakcjach kupna i sprzedaży walut, które zostały wyszczególnione w Serwisie na tablicy ofert walut w zakładce Giełda wymiany walut on-line. 3. Aktualne oferty walut znajdują się na umieszczonej w Serwisie tablicy ofert walut w zakładce Giełda wymiany walut on-line.

7 4. Zlecając realizację Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest określić oraz potwierdzić przy pomocy formularza, dostępnego na indywidualnym Koncie użytkownika warunki przeprowadzenia Transakcji. 5. Składając ofertę zawarcia umowy kupna lub sprzedaży przez Użytkownika wskazanej przez niego Waluty niebazowej na wybranych warunkach, Użytkownik składa oświadczenie woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. 6. Realizacja Transakcji za pomocą usługi Giełdy możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu środków w wysokości pozwalającej na dokonanie Transakcji zdeponowanych na Koncie użytkownika. 7. Wybór warunków przeprowadzenia Transakcji oraz ich akceptacja jest jednoznaczny z wystawieniem oferty na Giełdę, co odpowiada złożeniu dyspozycji dopasowania Oferty. 8. Jeżeli w tabeli ofert walut znajduje się Oferta odpowiadająca złożonej przez Użytkownika, następuje automatyczne dopasowanie odpowiadających sobie Ofert. 9. Jeżeli w tabeli ofert walut nie znajduje się aktualnie Oferta przeciwstawna, spełniająca warunki przeprowadzenia Transakcji wybrane przez Użytkownika, Oferta taka pozostaje aktywna do czasu jej wycofania lub modyfikacji przez Użytkownika. 10. W sytuacji opisanej w 6 pkt 9. wyraża zgodę na częściowe dopasowanie Oferty. Każda z przeciwstawnych Ofert częściowych zostanie dopasowana po kursie wskazanym w warunkach przeprowadzenia Transakcji. Częściowe dopasowywanie przeciwstawnej Oferty pozostaje aktywne do zupełnego dopasowania. 11. W sytuacji dopasowania częściowego Oferty przeciwstawnej Użytkownik ma możliwość anulowania Oferty w pozostałym zakresie. Użytkownik nie ma możliwości anulowania części Oferty uprzednio dopasowanej. 7. Dowód Transakcji 1. Serwis zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi dowodu Transakcji sprzedaży, kupna lub wymiany waluty każdej Transakcji dokonanej w Serwisie. 2. Dowody Transakcji określone w punkcie poprzednim Serwis będą udostępnione na Koncie użytkownika w Serwisie. 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów Transakcji w formie elektronicznej przez udostępnienie na Koncie użytkownika w Serwisie. 4. Użytkownik nie akceptujący otrzymywania dowodów Transakcji w formie elektronicznej przez udostępnienie na Koncie użytkownika w Serwisie, może wybrać przesyłanie ich na adres wskazany podczas Rejestracji, wysyłając w tym zakresie odpowiednie oświadczenia na adres poczty elektronicznej (koszt wskazany w Cenniku). 8. Transakcje ponadprogowe 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, w trakcie zlecania Transakcji Rejestrowanej, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji GIIF. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia działań niezgodnych z prawem, Serwis może odmówić przystąpienia do realizacji Transakcji o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika wysyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

8 2. Dodatkowa procedura weryfikacyjna, dla Transakcji Rejestrowanej, polega na konieczności podania przed dokonaniem Transakcji: 1) W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna Użytkownik zobowiązany jest przekazać kopię dokumentu potwierdzającego dane wskazane podczas rejestracji skan dowodu osobistego. 2) W przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba prawna osoba reprezentująca Użytkownika zobowiązana jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających dane wskazane podczas rejestracji kserokopię dowodu osobistego lub paszportu oraz aktualnych dokumentów rejestracyjnych (REGON, NIP, KRS) 9. Usługi dodatkowe i Cennik 1. Usługi Giełdy świadczone są przez Spółkę odpłatnie. Podstawę naliczenia prowizji Spółki stanowi wartość wymiany walut dokonana za pośrednictwem Serwisu. 2. Warunki aktywacji usług dodatkowych oraz Cennik stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 10. Polityka prywatności 1. Polityka prywatności Serwisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 11. Reklamacje 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Spółkę niezgodnie z jego postanowieniami. 2. Reklamację należy kierować na adres kontaktowy ul. Kobierzycka 20, Wrocław lub adres poczty elektronicznej 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres Użytkownika podany podczas Rejestracji, przypisany do Konta Użytkownika w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji. 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej. 5. Serwis zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. 12. Postanowienia końcowe 1. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwości ogólnej. 3. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszą, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub

9 niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. 5. Żadne opóźnienie lub odstąpienie od dochodzenia praw wynikających z Regulaminu nie może być traktowane jako ich zrzeczenie. Zrzeczenie się określonych uprawnień (roszczeń), w związku z jedną konkretną sytuacją, nie oznacza ogólnego zrzeczenia się wszystkich przysługujących jej środków prawnych. Częściowe wykorzystanie przysługujących Stronie uprawnień nie wyklucza późniejszego skorzystania ze wszystkich praw, jej przysługujących. 6. Spółka zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 7. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. 8. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi określonej w niniejszym Regulaminie. 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia Załącznik nr 1 do Regulaminu kantoru wymiany walut on_line i giełdy walut on_line w Serwisie ProExchange.pl - Polityka Prywatności - dostępny w zakładce Polityka prywatności Załącznik nr 2 do Regulaminu kantoru wymiany walut on_line i giełdy walut on_line w Serwisie ProExchange.pl - Cennik 1. Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, niezdefiniowanym w sposób odmienny w niniejszym załączniku, pozostawia się znaczenie nadane im w Regulaminie Cennik stanowi integralną część Regulaminu. 2. Usługi Kantoru świadczone za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne. 3. Usługi Giełdy świadczone za pośrednictwem Serwisu są odpłatnie. Podstawę naliczenia prowizji Spółki stanowi 0,2% wartości wymiany walut dokonanej za pośrednictwem Serwisu. 4. Usługi dodatkowe: 1) Koszty przelewów pobierane zgodnie z informacją zawartą w zakładce Przelewy 2) Dodatkowo płatne wiadomości sms na telefon komórkowy z informacją o przeprowadzonych Transakcjach w Serwisie: Cena pakietu 10 smsów 1,50 PLN Cena pakietu 50 smsów 7,50 PLN

10 Cena pakietu 250 smsów 37,5 PLN 3) Koszt przesłania dowodu transakcji na adres wskazany podczas Rejestracji, za pośrednictwem Poczty Polskiej 5,00 PLN.

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kantor-net.pl INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Kantor-net.pl INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Kantor-net.pl &1 INFORMACJE OGÓLNE 1 Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z usługi INTERNETOWEJ WYMIANY WALUT w firmie Insygnia s.c.,

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy regulamin zgodny jest z wymogami stawianymi przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy regulamin zgodny jest z wymogami stawianymi przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO walutomix.pl I. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania przez użytkowników z kantoru internetowego Walutomix.pl 2. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com Definicje 1. Kantoria.com - właścicielem serwisu jest Kantoria.com Edward Dixon Małgorzata Dixon s.c. z siedzibą w Poznaniu, NIP 783-168-13-02, REGON 301920928. 2. Serwis Kantoria.com internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne. I. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie. II Rejestracja Użytkownika

Regulamin. Spis treści. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne. I. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie. II Rejestracja Użytkownika Regulamin Spis treści 1 Definicje 2 Postanowienia ogólne I. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie II Rejestracja Użytkownika III. Dowody kupna i sprzedaży IV. Kursy wymiany walut V. Wymiana walut za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl

Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl Obowiązuje od dnia 16.07.2012 1 Definicje Definicje - użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć zgodnie z podanymi niżej definicjami. 1. Operator kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Giełda Walut - łączenie przeciwstawnych zleceń w pary walutowe np.: EUR/PLN, składanych przez Użytkowników;

Giełda Walut - łączenie przeciwstawnych zleceń w pary walutowe np.: EUR/PLN, składanych przez Użytkowników; Regulamin amronet.pl Postanowienia ogólne Regulaminu Regulamin został wydany przez Amronet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 52-213 przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 62, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE -KANTORIS.PL jest innowacyjną formą zawierania transakcji wymiany, kupna bądź sprzedaży walut przez Internet. Działa także jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu OPENKantor.pl 1 DEFIINCJE

Regulamin serwisu OPENKantor.pl 1 DEFIINCJE Regulamin serwisu OPENKantor.pl 1 DEFIINCJE 1. OPERATOR oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością OPENKantor z siedzibą: ul. Warszawska 76/67, 15-201 Białystok, NIP: 9662094855, REGON: 200892943,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU 1 Informacje ogólne 1. Kantor-internetowy.eu jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez internet, przy tradycyjnym Kantorze Wymiany Walut prowadzonym przez Wiesława Biegańskiego w Nakle

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu PayDirect

Regulamin Systemu PayDirect Regulamin Systemu PayDirect Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayDirect.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 33 lok. 308, 05-120 Legionowo, NIP: PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl

Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl 1 Definicje Definicje - użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć zgodnie z podanymi niżej definicjami. 1. Operator kapitałowa spółka prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU PROMES SP. Z O. O. Z roku numer 1/11/2016

UCHWAŁA ZARZĄDU PROMES SP. Z O. O. Z roku numer 1/11/2016 UCHWAŁA ZARZĄDU PROMES SP. Z O. O. Z 10.11.2016 roku numer 1/11/2016 1 Działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki zarząd Promes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365,

a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, REGULAMIN DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]. 1. Definicje: a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna mająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE 1. Organizator Spółka Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-532, ul Rakowiecka 36 lok. 341, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Definicje

Regulamin. 1. Definicje Regulamin 1. Definicje 1. Operator właściciel serwisu KantorEkspert.pl K&P Kantor Wymiany Walut Paweł Kidaj, z siedzibą w Biłgoraju ul. Kopernika 27, prowadzący działalność kantorową w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU AFORTI EXCHANGE WAŻNY OD DNIA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU AFORTI EXCHANGE WAŻNY OD DNIA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU AFORTI EXCHANGE WAŻNY OD DNIA 31.03.2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 14.08.2013 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: I. Definicje Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO FORUM PRAWNEGO PORTALU BIZNESOWY SERWIS INFORMACYJNY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO FORUM PRAWNEGO PORTALU BIZNESOWY SERWIS INFORMACYJNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO FORUM PRAWNEGO PORTALU BIZNESOWY SERWIS INFORMACYJNY 1. Definicje Poniższe zwroty mają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie: 1. Usługodawca Leszek Kun prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU Internetowa Obsługa Kontrahenta Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki współpracy z bankami (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu KantorOnline.pl

Regulamin serwisu KantorOnline.pl 1 z 7 2013-10-06 16:33 Jesteśmy nowoczesną spółką finansową, pośredniczącą w kupnie i sprzedaży walut po atrakcyjnych kursach. Oferujemy tanią, szybką wymianę walut i bezpłatny zwrot środków na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo