SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, marzec 2015 r.

2 STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rozbudowa i modernizacja SE 400/110 kv Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy SE 400/110 kv TARNÓW Radlna Tarnowiec 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót , , , , , klas robót kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna

3 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA... 2 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Lokalizacja stacji Stan istniejący Komunikacja społeczna Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie działań w ramach osi priorytetowej VII, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Organizacja robót budowlanych Wymagania w zakresie konstrukcji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury Wymagania dla obwodów pierwotnych Potrzeby własne stacji Ochrona odgromowa, uziemienie stacji Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Regulacja napięcia i mocy biernej Rezerwowa sygnalizacja awaryjna Łącze inżynierskie System rejestracji zakłóceń System Sterowania i Nadzoru Pomiary Telekomunikacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Badania odbiorcze końcowe i przekazywanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI Strona 3 z 78

4 4. WYMAGANE PROTOKOŁY, ATESTY I INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKTAŻE GWARANCJE DOKUMENTACJA DLA PROJEKTÓW APLIKUJĄCYCH O DOFINANSOWANIE W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TABEL Tabela 1. Skrócona charakterystyka obiektu Tabela 2. Wykaz wymagań środowiskowych dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym Tabela 3. Wymagane parametry rozdzielni 400 kv Tabela 4. Podstawowe parametry techniczne rozdzielni 400 kv Tabela 5. Zestawienie podstawowej aparatury rozdzielni 400 kv Tabela 6. Lista wymaganych zabezpieczeń dławika Tabela 7. Lista funkcji zabezpieczeń dla rozdzielni 400 kv Tabela 8. Lista wymaganych zabezpieczeń rozdzielni 400 kv Tabela 9. Wymagane urządzenia i materiały Tabela 10. Wymagane urządzenia i materiały Tabela 11. Wymagane urządzenia i materiały Tabela 12. Zestawienie podstawowych urządzeń systemu SSiN w zakresie wymaganym dla rozbudowy SE Tarnów Tabela 13. Wymagane układy pomiarowe Tabela 14. Zestawienie urządzeń telekomunikacji Tabela 15. Zestawienie badań FAT Tabela 16. Zestawienie osób biorących udział w instruktażu Strona 4 z 78

5 SPIS RYSUNKÓW 1. Schemat obwód pierwotnych stan istniejący. 2. Schemat obwód pierwotnych stan projektowany. 3. Plan zagospodarowania stan istniejący. 4. Plan zagospodarowania stan projektowany. 5. Schemat zasilania potrzeb własnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Program Komunikacji Społecznej w wersji uproszczonej (wersja elektroniczna). 2. Wykaz standardowych specyfikacji PSE S.A. (wersja elektroniczna). 3. Karta informacyjna BHP (wersja elektroniczna). 4. Klauzule umowne BHP i ppoż. (wersja elektroniczna). 5. Wytyczne dla Wykonawców prac inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych realizowanych w zakresie majątku sieciowego PSE S.A. w zakresie znaczących aspektów środowiskowych (wersja elektroniczna). 6. Wykaz wzorcowych instrukcji BHP (wersja elektroniczna). 7. Harmonogram wyłączeń (wersja elektroniczna). 8. Procedura uzgadniania list sygnałów SSiN dla stacji, CN/RCN i KDM/ODM (wersja elektroniczna). Strona 5 z 78

6 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI Wybudowanie metodą kompleksową sposób realizacji inwestycji, w którym to po podpisaniu umowy z PSE S.A., Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalno-prawnych, dostawy urządzeń, realizacji prac budowlano-montażowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. ARST CCTV CLCTZ CN/ RCN EAZ FAT HMI KSE LRW - Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej - System telewizji przemysłowej - Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych - Centrum Nadzoru/ Regionalne Centrum Nadzoru - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - Testy fabryczne - Lokalny panel sterowniczy (Human Machine Interface) - Krajowy System Elektroenergetyczny - Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa MK SORN - Moduł Komunikacyjny Systemu Obszarowej Regulacji Napięcia MPZP nn NN PF-U PPN RSA PR SN SOT SRZ - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Niskie napięcie (poniżej 1 kv) - Najwyższe napięcie (220 kv i powyżej) - Program Funkcjonalno Użytkowy zawierający zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe, które muszą być spełnione przy realizacji przez Wykonawcę tego przedmiotu zamówienia. - Technologia realizacji prac bez wyłączania napięcia - Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna - Plan Rozwoju dokument sporządzony w celu wypełnienia obowiązku operatora systemu przesyłowego określonego w ustawie Prawo energetyczne w celu przedstawienia zamierzeń inwestycyjnych zapewniających pokrycie przyszłego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną - Średnie Napięcie (powyżej 1 kv i poniżej 110 kv) - System Ochrony Technicznej Stacji - System Rejestracji Zakłóceń Strona 6 z 78

7 SSiN SSWiN SUiKZP WN WRI ZS - System Sterowania i Nadzoru - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Wysokie napięcie (od 110 kv i poniżej 220 kv) - Warunki Realizacji Inwestycji, tj. dokument opisujący uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, możliwe terminy wyłączeń, konieczność zastosowania pól przewoźnych, zastosowania układów przejściowych, zmostkowań linii zastosowania linii tymczasowych, zastosowania technologii PPN, gotowość ruchową, wymaganą etapowość prac, w tym zwłaszcza etapów przejściowych w procesie rozbudowy oraz modernizacji stacji, a także wymagania odnośnie utrzymania łączności itp. - Zabezpieczenie Szyn Strona 7 z 78

8 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne obejmujące: 1. Rozbudowę rozdzielni 400 kv o pole nr 1 (dławika) oraz o pola pomiaru napięcia systemów I i II 2. Wyposażenie pola nr 1 (dławika) oraz pól pomiaru napięcia rozdzielni 400 kv w konstrukcje, aparaturę pierwotną i wtórną. 3. Wykonanie stanowiska dławika 400 kv 100 Mvar (w gabarycie dla dławika 150 Mvar). 4. Rozbudowa instalacji zraszaczowej o stanowisko dławika 400 kv. 5. Podłączenie dławika w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz uruchomienie we współpracy z dostawcą dławika. 6. Wymianę wyłącznika 400 kv w polu sprzęgła. 7. Wymianę napędów odłączników i uziemników na rozdzielni 400 kv wraz ułożeniem nowych kabli pomiędzy napędami a szafkami kablowymi oraz dostosowaniem obwodów wtórnych. 8. Modernizację fragmentu drogi przystosowanej do transportu ciężkiego wraz z kanalizacją znajdującą się pod modernizowanym fragmentem drogi (ok 150 m). 9. Dostosowanie układów potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego do nowych warunków pracy. 10. Wykonanie zmian odwzorowania rozdzielni 400 kv w stacji Tarnów, w centrach dyspozytorskich PSE S.A. i PSE S.A. Oddział w Katowicach. Edycja w ośrodkach nadrzędnych jest po stronie Zamawiającego. Po stronie wykonawcy jest współpraca w sprawdzeniu poprawności tej edycji. 11. Rozbudowę SOT w zakresie nowo powstałych elementów stacji (rozbudowa oświetlenia oraz układu monitoringu dla pola oraz stanowiska dławika). 12. Budowę nowych kanałów kablowych oraz przepustów na potrzeby realizacji zakresu PF-U. 13. Rozbudowę oraz dostosowanie istniejącego SSiN do aktualnych standardów w zakresie stacji Tarnów w części należącej do PSE S.A. 14. Wyposażenie rozbudowanej rozdzielni 400 kv Tarnów w zabezpieczenia dławika, zgodnie z wymogami IRiESP oraz standardami PSE S.A. obowiązującymi na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego. 15. Instalacja modułów z funkcją kontroli synchronizmu w polach 400 kv Rzeszów, Połaniec, AT oraz w polu 110 kv AT1). Przebudowa obwodów kontroli synchronizmu we wszystkich polach 400 kv 16. Rozbudowa istniejących układów i systemów stacyjnych m.in.: ARST, RSA, SRZ oraz łącza inżynierskiego. 17. Modernizacja sieci LAN oraz węzła WAN. 18. Uruchomienie systemu zdalnego nadzoru nad istniejącymi cyfrowymi telezabezpieczeniami. 19. Instalacja nowego systemu zasilania napięciem 48 V DC. 20. Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby zbiorników ppoż. 21. Dostosowanie istniejącego układu rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 400 kv do nowych warunków pracy (z dodatkowym polem). Strona 8 z 78

9 22. Instalację nowego zabezpieczenia szyn zbiorczych w rozdzielni 400 kv. 23. Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i testów, obejmujących zakres niniejszego zadania. 24. Opracowanie i uzgodnienie oraz współudział w realizacji testów końcowych SSiN stacji Tarnów. 25. Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji. Uwaga dostawa dławika nie jest przedmiotem zamówienia. Zakup, dostawę oraz posadowienie na stanowisku realizuje Zamawiający Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, co najmniej w następującym zakresie: 1. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o pozwoleniu na budowę opracowanie operatu wodnoprawnego. 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego. 3. Zrealizowanie procesu komunikacji społecznej. 4. Wykonanie badań geotechnicznych dla terenu stacji podlegającego rozbudowie. 5. Opracowanie programu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 6. Przeprowadzenie niezbędnych demontaży w zakresie istniejącej rozdzielni 400 kv i innych obiektów pomocniczych infrastruktury stacji. 7. Modernizacja fragmentu bocznicy kolejowej (szacunkowa długość odcinka 200 m) oraz odcinka drogi przystosowanej do transportu ciężkiego wraz z kanalizacją znajdującą się pod modernizowanym fragmentem drogi (na odcinku ok 150 m). Na modernizowanym odcinku należy zapewnić parametry techniczne umożliwiające transport autotransformatora 450 MVA. Przed zaprojektowaniem modernizacji drogi i bocznicy należy wykonać badania gruntowe remontowanego odcinka z uwagi na występowanie w tym rejonie gruntów kurzawkowych. Zakres prac remontu drogi powinien być zaprojektowany stosownie do wyników przeprowadzonych przed projektem badań gruntowych. 8. Modernizacja odcinka kanalizacji znajdującej się pod fragmentem modernizowanej drogi. 9. Rozbudowa rozdzielni 400 kv w technologii napowietrznej z wykonaniem konstrukcji wsporczych dla nowych pól, wykonaniem stanowiska dławika 400 kv z ławą dojazdową, instalacją zraszaczową oraz z zainstalowaniem separatora oleju. Kompletnymi dostawami urządzeń, aparatury, konstrukcji i innych niezbędnych materiałów, przeprowadzeniem sprawdzeń pomontażowych, odbiorów i uruchomień. 10. Wymiana napędów odłączników i uziemników (należy przewidzieć konieczność wymiany kabli od napędów do szafki kablowej) we wszystkich polach rozdzielni 400 kv. Przewiduje się wymianę napędów w 6 odłącznikach bez noży uziemiających, 15 odłącznikach z 1 nożem uziemiającym, jednym uziemniku. 11. Wymiana wyłącznika 400 kv w polu sprzęgła wraz z uruchomieniem, dla rezerwowania wyłącznika w polu dławika. Strona 9 z 78

10 12. Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie EAZ pola dławika, modułów kontroli synchronizmu pól 400 kv Rzeszów, Połaniec, AT1, pola 110 kv AT1, modułu do synchronizowanego łączenia w polu dławika, zabezpieczenia szyn rozdzielni 400 kv oraz elementów rozbudowywanych systemów stacyjnych jak na przykład LRW, rejestracja zakłóceń, RSA, ARST, pomiarów energii i jakości energii elektrycznej, Zaprojektowanie i wykonanie nowego obwodu blokad elektrycznych uziemników systemowych. Modyfikacja istniejących obwodów blokad elektrycznych wynikająca z instalacji uziemników w polach nr 1 i 2 (dotyczy pomiaru napięcia systemów 1 i 2). 13. Rozbudowa istniejącego SSiN m.in. w zakresie wynikającym z rozbudowy obwodów pierwotnych z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w SE Tarnów oraz obiektach powiązanych. Dostosowanie całości SSiN do aktualnych standardów PSE S.A. Zmiany w systemach dyspozytorskich ODM i KDM oraz w systemie WindEX zdalnego nadzoru eksploatacyjnego CN/RCN realizuje Zamawiający przy współpracy Wykonawcy. 14. Zaprojektowanie, dostawa i montaż stanowiska dławika. 15. Budowa przyłącza wodociągowego do istniejącego wodociągu przebiegającego przez teren stacji wraz ze studnią wodomierzową na potrzeby zasilania zbiorników ppoż. (odcinek około 25 m). 16. Dostosowanie SOT w zakresie umożliwiającym ochronę nowo powstałych elementów stacji (rozbudowa oświetlenia oraz układu monitoringu) zgodnie ze standardami i wymaganiami Zamawiającego. Wymagana jest koordynacja prac z wykonawcą realizującym zadanie Wdrożenie systemów ochrony technicznej stacji. 17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 18. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji stacji (w tym pozwolenia na użytkowanie). 19. Uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów. 20. Dostawa kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów, konstrukcji wysokich i wsporczych oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 21. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. 22. Przygotowanie placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.). 23. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych. Realizacja testów końcowych SSiN. 24. Wykonanie niezbędnych pomiarów na stacji oraz na obiektach związanych potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie pracy wszystkich urządzeń, aparatury i systemów. 25. Wykonanie analizy możliwości wystąpienia ferrorezonansu na rozdzielni 400 kv. 26. Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, oprogramowanie i licencje, instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji stacji, itp.) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. 27. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji i przekazanie całości wdrożonego przedmiotu zamówienia do eksploatacji. Strona 10 z 78

11 28. Wykonanie pomiarów hałasu i pola elektromagnetycznego. 29. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji środowiskowej (jeśli będzie wymagana) zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przed przystąpieniem do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca dokona kwalifikacji przedsięwzięcia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a następnie uzyska od właściwego terenowo urzędu potwierdzenie, co do konieczności bądź nie opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ właściwy do wydania decyzji ustali, czy dla przedsięwzięcia wymagane będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po uzyskaniu powyższych informacji Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do właściwego terenowo organu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oraz IK kopii uzyskanych w toku postępowania postanowień i decyzji. Raport o oddziaływaniu na środowisko wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. W projekcie budowlanym dla stacji należy uwzględnić wszystkie zalecenia i warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i opłaty wynikające z koniecznych dla realizacji zadania spraw formalno-prawnych i uzgodnień. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich prac wynikających z decyzji środowiskowej, nawet gdy nie zostały one uszczegółowione w zakresie niniejszego PF U, a nawet te, które wykraczają wskazanym w niej terminem realizacji obowiązków poza termin upływu Gwarancji i Rękojmi, tj. min. wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 30. Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni/stacji. 31. Realizacja zobowiązań gwarancyjnych Lokalizacja stacji Stacja elektroenergetyczna 400/110 kv Tarnów zlokalizowana jest na terenie Gminy Tarnów położonej we wschodniej części województwa małopolskiego. Stacja położona jest na jednej działce (nr 340, obręb/gmina Radlna o powierzchni m 2 własności Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PSE S.A.). Stacja zajmuje teren o powierzchni m 2. Stacja stanowi współwłasność majątkową pomiędzy PSE S.A., a TAURON Dystrybucja S.A. Rozdzielnia 400 kv oraz pole nr 19 rozdzielni 110 kv są własnością PSE S.A. siedziba: Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165. Nadzór nad eksploatacją urządzeń stacji 400/110 kv Tarnów sprawuje PSE S.A. Oddział w Katowicach siedziba: Katowice, ul. Jordana 25. Lokalizacja planowanej rozbudowy rozdzielni 400 kv SE Tarnów nie koliduje z terenami obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura Strona 11 z 78

12 Stan istniejący Tabela 1. Skrócona charakterystyka obiektu Element Opis Napięcie znamionowe Rok budowy Stacja dzielona Współwłaściciel Całkowita powierzchnia stacji (w stacjach dzielonych część PSE) Rola stacji w systemie Zasilanie stacji: 400, 110kV Transformatory Zasilanie potrzeb własnych Rozdzielnia Rodzaj Liczba pól Układ szyn 400/110/15 kv 1974 r. modernizacja R. 400 kv 2008 r., R. 110 kv 2001 r. TAK TAURON Dystrybucja S.A m 2 Przesyłowa 4 linie 400 kv, Transformator 400/110/15 kv, 250 MVA Transformator potrzeb wł. 15/0,4 kv, 630 kva, zasilany z uzwojenia wyrównawczego TR-1, własność PSE SA, ustawiony w kiosku potrzeb własnych (własność TAURON Dystrybucja S.A.) - 2 transformatory potrzeb wł. 15/0,4 kv 630 kva, własność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ustawione w komorach, zasilane zewnętrznymi liniami napowietrznymi 15 kv 400 kv Napowietrzna 4 pola liniowe, 1 pole transformatorowe, pole sprzęgła 2 systemowy z szyną obejściową S zw. 3-faz. max = [MVA] Poziomy prądów zwarciowych (moce zwarciowe) I zw. 3-faz. max = 16,261 [ka] I zw. 1-faz. max = 13,917 [ka] X0/X1 = 1,49 Rozdzielnia Rodzaj 110 kv Napowietrzna Strona 12 z 78

13 Element Opis Liczba pól Układ szyn 13 pól liniowych własność TAURON Dystrybucja S.A., 1 pole transformatorowe własność PSE S.A. 3 systemowy S zw. 3-faz. max = 4496 [MVA] Poziomy prądów zwarciowych (moce zwarciowe) I zw. 3-faz. max = 23,599 [ka] I zw. 1-faz. max = 24,090 [ka] X0/X1 = 0,94 Strefa zabrudzeniowa II Rozdzielnia 400 kv posiada podwójny układ szyn zbiorczych, szynę obejściową i sprzęgło poprzeczno-obejściowe. W skład rozdzielni wchodzą: a) cztery pola liniowe: Połaniec, Tucznawa, Krosno, Rzeszów, b) pole transformatora TR1 (400/110/15 kv o mocy 250 MVA), c) pole łącznika szyn zajmujące podziałkę 2 pól 400 kv, d) dwa pola rezerwowe. Konstrukcje wysokie: stalowe, ocynkowane. Konstrukcje wsporcze: stalowe, ocynkowane. Oszynowanie: przewody 2 x AFL mm 2 zawieszone na podwójnych łańcuchach izolatorów odciągowych LS - 75/21. W układzie normalnym rozdzielnia pracuje przy zamkniętym łączniku szyn Komunikacja społeczna Wymagania w zakresie realizacji Programu Komunikacji Społecznej w wersji uproszczonej stanowią załącznik nr 1 do PF-U (zawierający narzędzia, sposób realizacji i wytyczne). Zamawiający ma prawo uzupełnić załączone wytyczne w przypadku zaistnienia szczególnych warunków dotyczących sytuacji politycznej, społecznej czy ekonomicznej związanych z realizowaną inwestycją. Wykonawca jest zobowiązany dostosować Program wraz z zaproponowanym zestawem narzędzi do charakteru realizowanej inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja SE 400/110 kv Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz do przeprowadzonej analizy dotyczącej otoczenia przedmiotowej inwestycji. Strona 13 z 78

14 Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie działań w ramach osi priorytetowej VII, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zadanie inwestycyjne należy do zadań aplikujących o dofinansowanie z środków przeznaczonych na działania w ramach osi priorytetowej VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamawiający planuje ubiegać się o środki pomocowe na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach priorytetu inwestycyjnego 7.e Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju planuje się, że wspierane będą inwestycje w tzw. inteligentną infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergetyki. Obecny stan infrastruktury sieciowej nie zapewnia efektywnego funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. System energetycznych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w Polsce jest w znacznym stopniu zamortyzowany. Co więcej, eksploatowana infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna jest już mocno przestarzała. Dlatego istnieje potrzeba wsparcia rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych poprzez ich budowę, rozbudowę oraz modernizację w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania KSE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie rozwoju sieci zawierającej również element smart, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększy rolę odbiorcy końcowego, który stanie się aktywnym, świadomym uczestnikiem rynku energii elektrycznej w pełni zarządzającym poborem energii. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie spełniało funkcjonalności inteligentnej przesyłowej sieci elektroenergetycznej poprzez: a) Funkcję zaawansowanej kontroli przepływu mocy czynnej i biernej, b) Funkcję zaawansowanego monitoringu wraz z wizualizacją stanu sieci, c) Funkcję przetwarzania i wysyłania danych z urządzeń i systemów pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, zainstalowanych na liniach w ramach innych zadań inwestycyjnych. Powyższe funkcje zostały przypisane do realizacji Systemowi Sterowania i Nadzoru (SSiN) w pkt opracowania. W przypadku doprecyzowania dodatkowych wymagań w zakresie spełnienia funkcjonalności inteligentnej przesyłowej sieci elektroenergetycznej, przez organy administracji państwowej odpowiedzialnej za wdrożenie i zarządzanie środkami unijnymi w ramach POIiŚ ww. wytyczne zostaną niezwłocznie przekazane w formie dodatkowego załącznika do przedmiotowej dokumentacji Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Strona 14 z 78

15 Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Warunki gruntowo-wodne Wykonawca przeprowadzi badania geotechniczne terenu przeznaczonego pod rozbudowę rozdzielni 400 kv oraz ocenę (warunki hydrogeologiczne, własności fizyko-chemiczne gruntów) warunków geotechnicznych terenów przeznaczonych pod budowle. Badania te należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Ukształtowanie terenu Teren, na którym zlokalizowana jest SE 400/110 kv Tarnów jest płaski. Od strony północno zachodniej znajduje się kanał melioracyjny. Wokół ogrodzenia wykonany jest rów opaskowy, z którego woda odprowadzana jest do kanału melioracyjnego. Przed wykonaniem prac budowlanych, związanych z planowanym przedsięwzięciem, należy wykonać wyrównanie terenu i wywiezienie z planowanego terenu obszaru stacji nadmiaru ziemi pochodzącej z niwelacji, wykopów pod fundamenty i kanałów kablowych Warunki środowiskowe Dla stacji elektroenergetycznej przyjmuje się następujące wymagania środowiskowe dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym. Tabela 2. Wykaz wymagań środowiskowych dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym Lp. Wyszczególnienie Wymagania 1. Miejsce zainstalowania Wykonanie napowietrzne 2. Maksymalna temperatura otoczenia +40 o C 3. Minimalna temperatura otoczenia -30 o C 4. Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000 m 5. Średnia wilgotność powietrza w okresie 24 godzin nie przekracza 95 % 6. Ciśnienie atmosferyczne hpa 7. Grubość warstwy lodu 10 mm 8. Parcie wiatru odpowiadające 34 m/s 700 Pa 9. Poziom izokerauniczny 27 dni/rok 10. Poziom zabrudzenia zgodnie z IEC/TR III silny Strona 15 z 78

16 Lp. Wyszczególnienie Wymagania 11. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 32 µg/m Poziom nasłonecznienia 1200 W/m Aktywność sejsmiczna Strefa Wymagania w zakresie projektu budowlanego Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Projekt budowlany do opiniowania należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz., w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością wydruku oraz w wersji edytowalnej Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Dokumentacja i projekty wykonawcze powinny być opracowane w języku polskim indywidualnie dla stacji i prac w otoczeniu stacji z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przedmiotowych normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz szczegółowych wytycznych. Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności elementy podane w kolejnych punktach Część budowlana 1. Opisy techniczne, spisy zawartości, kopie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kopie i zestawienia innych istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych oraz kreślenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Opis budowanej stacji: kategoria, dobór schematu zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji. 3. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno-wysokościowych w tym: a) lokalizacji budynków stacyjnych, b) lokalizacji fundamentów pod konstrukcje elementów instalowanych na stacji i wyprowadzeń liniowych, c) lokalizacji dróg, w tym dróg pożarowych, d) lokalizacji bocznicy kolejowej, e) lokalizacji ciągów kanalizacji kablowej, f) lokalizacji siatki uziemiającej, g) lokalizacji sieci podziemnych: odwodnienia, wodociągowej, itp. h) lokalizacji elementów systemu ochrony technicznej stacji. 4. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). Strona 16 z 78

17 5. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału. 6. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem: a) ustawienia urządzeń i aparatury, b) zawieszenia izolacji i osprzętu, c) wykonania połączeń między aparatami. 7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. Opis technologii. 8. Obliczenia niezbędne do realizacji (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym: a) obliczenia wytrzymałości statycznej i dynamicznej konstrukcji, b) warunki zwarciowe zgodnie z Planem Rozwoju, c) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej, d) ilości odprowadzanych ścieków opadowych z całego terenu stacji. 9. Projekty prac i obiektów budowlanych w zakresie: a) budowy kanalizacji kablowej i jej elementów, b) budowy oświetlenia stacji, c) budowy dróg wewnętrznych, d) budowy sieci odwodnienia, wodociągowej, itd., e) zagospodarowania terenu stacji. 10. Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, itp. obiektów budowlanych i urządzeń przynależnych; Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac Część technologiczna Projekt powinien zawierać: 1. Schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonym typem aparatury, jej parametrami. 2. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych pól rozdzielni i układów technologicznych. 3. Rysunki sytuacyjne pokazujące wzajemne rozplanowanie urządzeń i ich powiązania. 4. Dokumentacja obwodów wtórnych: Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych SE Tarnów, w tym projekty dla etapów przejściowych i powiązań z obiektami istniejącymi. Powinien w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w obwodach wtórnych, w ośrodkach nadrzędnych dyspozycji mocy (KDM i ODM) i nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). Powinien zawartością obejmować wymagania Standardów zamawiającego w tym standardu Zabezpieczenia, automatyka, pomiary i układy obwodów wtórnych PSE S.A. w zakresie dokumentacji urządzeń i oprogramowania. Powinien obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz systemy stacji. W projekcie wykonawczym muszą być zawarte wymagane powiązania, konfiguracja, parametryzacja, zasilanie urządzeń oraz wszelkie inne elementy dla zapewnienia realizacji funkcji określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w standardach PSE S.A. Strona 17 z 78

18 Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej elementów: 1. Schematów funkcjonalnych obwodów wtórnych stacji, w tym pola rozdzielni 400 kv, pól potrzeb własnych nn, z pokazaniem urządzeń, oraz funkcji tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sygnałów wejściowych oraz odbiorców sygnałów wyjściowych. 2. Schematów funkcjonalnych poszczególnych automatyk i systemów stacji (jak: EAZ, SSiN, SRZ, pomiarów energii, telekomunikacji, ochrony technicznej, itp.) oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemów (z pokazaniem struktury komunikacji, w tym sieci LAN). 3. Schematów zasadniczych (ideowych) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących (obwody zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, rejestracji, sygnalizacji, telemechaniki, telekomunikacji). Schematy powinny obejmować wszystkie obwody wtórne i pomocnicze oraz ich aparaty i urządzenia zainstalowane. Powinien być zastosowany odpowiedni podział rysunków i opisów według pól, rozdzielni, systemów i układów. 4. Schematów montażowych (połączeń i przyłączeń) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących z podaniem numerów i rozmieszczenia zacisków montażowych wraz z adresowaniem obwodów (w szafkach rozdzielni, urządzeniach, szafach SSiN oraz innych tablicach/szafach elementów związanych. Powinny być również pokazane wszystkie kable pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne (typ, nr, adres, liczba żył rezerwowych). 5. Schematów koordynacyjnych poszczególnych aparatów i urządzeń lub/i poszczególnych systemów stacji. 6. Poszczególne projekty powinny zawierać listy sygnałów SSiN, związanych z elementami stacji objętych danym projektem. 7. Wykonawca zapewni koordynację i wzajemne powiązania projektów nowych i istniejących oraz projektów poszczególnych elementów stacji. 8. Schematów elewacji i rozmieszczenia urządzeń (w tym urządzeń w szafach) oraz rozprowadzenia kabli wewnątrz budynków stacyjnych oraz na terenie stacji. 9. Opisy i schematy procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz zestawienia danych (wraz z wymaganymi atrybutami) przewidzianych do dystrybucji w każdym kierunku, zgodnie z wymaganiami i logiką normy PN EN (w szczególności tom 8-1). 10. Wykazy urządzeń oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych urządzeń. 11. Zestawienia materiałów oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych materiałów, w tym wykaz wszystkich kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. 12. Opis techniczny i obliczenia oraz analizy potwierdzające spełnienie wymagań standardów, z uwzględnieniem: a) parametryzacji poszczególnych urządzeń i układów w tym przygotowanie nastaw zabezpieczeń, b) konfiguracji i logik poszczególnych urządzeń i układów, c) opisów poszczególnych układów oraz działania poszczególnych algorytmów systemów oraz aplikacji obsługi, d) list sygnałów, algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych. Wymagania odnoszą się odpowiednio do projektów wykonawczych telekomunikacji, systemów ochrony technicznej i ppoż. Strona 18 z 78

19 W przypadku powiązań z obwodami istniejącymi (również w stacjach sąsiednich), wszystkie schematy i rysunki, na których nanosi się zmiany dla tych stacji należy zastąpić nowymi tak, aby projekty obwodów tych stacji stanowiły spójną całość. Projekt wykonawczy wymaga uzgodnień i akceptacji Zamawiającego. Do uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu całość projektu wykonawczego obwodów wtórnych SE Tarnów. Projekt wykonawczy powinien obejmować m.in.: 1. Wykazy części rezerwowych i ich wymagane ilości. 2. Obliczenia (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, b) dobór i nastawienia urządzeń w SE Tarnów i w stacjach związanych, c) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 3. Program realizacji przedmiotu zamówienia oraz technologia i harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. 4. Zestawienie badań odbiorczych, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji z udziałem Zamawiającego, b) odbiorów fabrycznych urządzeń pierwotnych i wtórnych oraz układów technologicznych (w tym urządzeń EAZ, SSiN) z udziałem Zamawiającego, c) badań odbiorczych i rozruchowych zainstalowanych urządzeń obwodów pierwotnych (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), d) badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń obwodów wtórnych i pomocniczych, 5. Dokumentacja techniczno ruchowa zainstalowanych urządzeń i aparatów. Dokumentacja ta powinna w szczególności opisywać zainstalowane urządzenia i ich działanie; powinna określać terminy i warunki przeprowadzania przeglądów; powinna opisywać procedury lokalizacji i usuwania usterek, zwłaszcza uszkodzeń pojedynczych elementów urządzeń i układów i procedury eksploatacji; powinna określać urządzenia i aparaturę, jaką należy wykorzystywać do prac konserwacyjnych i naprawczych. 6. Dokumentacja oprogramowania włącznie z udzieleniem odpowiednich licencji na użytkowanie oprogramowania. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, serwisowego w wersji skompilowanej na płytce CD. 7. Analizy, wyniki pomiarów i obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań programu funkcjonalno - użytkowego i przywołanych norm. 8. Aktualizacja Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji SE Tarnów. 9. Dokumentacja powykonawcza. 10. Zakres dokumentacji powykonawczej dotyczy SE Tarnów. 11. Projekt wykonawczy i dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do opiniowania. Pozytywna opinia Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia poprawnie pod względem technicznym, ruchowo eksploatacyjnym i pod względem wymagań środowiskowych. Zasady opiniowania dokumentacji technicznej zostały określone w dokumencie Procedura odbioru u sprawdzenia technicznego składników PSE S.A. Strona 19 z 78

20 Organizacja robót budowlanych Przygotowanie terenu budowy Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do zakresu i harmonogramów realizacji przedmiotowego zamówienia. Organizację tych robót musi wykonać Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas modernizacji stacji SE Tarnów oraz wyznaczy trasy przejazdu. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być odpowiednio oznakowane i w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego wygrodzone. Jeżeli zajdzie konieczność to miejsca pracy winny zostać ogrodzone ogrodzeniami tymczasowymi z siatek PVC Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Dopuszcza się, aby zaplecze budowy było zlokalizowane na terenie stacji poza terenem ruchu elektrycznego. Powyższe wymaga uzgodnienia z firmą PSE S.A. Oddział w Katowicach. Teren zaplecza musi być ogrodzony z niezależnym wydzielonym wjazdem. Wykonanie drogi dojazdowej należy do Wykonawcy. Zasilanie zaplecza jak również placu budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Na czas budowy Wykonawca zainstaluje własną rozdzielnię dla zasilania placu budowy. Instalacje elektryczne dla potrzeb budowy muszą odpowiadać normie HD :2007. Na czas budowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do wykonania zaplecza socjalnego, w tym sanitariaty dla pracowników zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Ścieki sanitarne należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika czasowo opróżnianego przez odpowiednią firmę na koszt Wykonawcy Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca bezpośrednio po zawarciu kontraktu na realizację przedmiotu zamówienia opracuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a bezpośrednio przed wejściem na budowę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie obiektów energetycznych oraz wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej tj. kamizelki ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami normy PN EN 471 o odpowiedniej klasie widoczności z nadrukiem firmy na plecach, kaski, rękawice, obuwie i okulary ochronne itp. wynikające ze specyfiki prowadzenia różnego rodzaju robót budowlanomontażowych. Dla zrealizowania przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót: a) niezbędne przepisy zawarte w poszczególnych działach Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity), w szczególności 39, b) klauzule umowne dotyczące BHP i ppoż., stanowiące załącznik 6 do niniejszego opracowania oraz inne zawarte w odpowiednich normach, rozporządzeniach oraz standardach w zakresie BHP i ppoż. Strona 20 z 78

21 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji dotyczących BHP i ochrony ppoż. stosowanych i obowiązujących w PSE S.A. Wykaz wzorcowych instrukcji dotyczących BHP i ppoż. zestawiono w rozdziale 6 niniejszego opracowania. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy np. w formie pisemnej, przed rozpoczęciem robót związanych z danym zadaniem inwestycyjnym, powinien udostępnić Wykonawcy powyższe instrukcje. Na teren stacji samochody ciężarowe przywożące materiały budowlane oraz aparaturę lub odwożące elementy i materiały zbędne muszą poruszać się po wyznaczonych i oznakowanych trasach. Stacja i wychodzące linie będą częściowo lub w pełni pod napięciem, należy zatem zachować szczególną ostrożność, a wszelkie prace prowadzić pod ścisłym nadzorem służb BHP Wykonawcy oraz pod nadzorem (polegającym na prawie do kontroli) służb BHP Zamawiającego. Miejsca prowadzenia prac budowlanych należy wygrodzić od pozostałej części stacji znajdującej się pod napięciem w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracujących ludzi i osób postronnych. Szczególnej ostrożności prowadzenia prac wymagają prace związane z wprowadzeniem sprzętu zmechanizowanego. Szczególną uwagę należy zwracać na pracę dźwigów samobieżnych przy urządzeniach będących pod napięciem i przebiegających nad terenem linii wysokiego napięcia. Osoby upoważnione do wykonywania prac w oparciu o wzorcową instrukcję stosowania sprzętu zmechanizowanego obowiązującą w PSE S.A. muszą posiadać wymagane umiejętności zawodowe, uprawnienia niezbędne do obsługi sprzętu zmechanizowanego oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (brak świadectwa kwalifikacyjnego skutkuje każdorazowo wyznaczeniem nadzorującego). Samochody wjeżdżające na teren gdzie mogą wystąpić zbliżenia do urządzeń pod napięciem powinny być pilotowane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego od bramy do miejsca pracy. Wszystkie maszyny i urządzenia wprowadzane na plac budowy muszą spełniać następujące warunki: a) być sprawne, b) posiadać aktualne przeglądy i dopuszczenia, c) wyposażone w listy osób uprawnionych do używania pojazdu, d) maszyny w ruchu muszą być wyposażone i pracować z włączonym światłem błyskowym oraz posiadać dźwiękowy sygnał cofania. Do pracy na terenie budowy dopuszczone mogą być tylko sprawne technicznie instalacje i elektronarzędzia, wykonane w II klasie ochronności oraz w stopniu ochrony co najmniej IP 44. Narzędzia powinny być oznakowane tabliczką znamionową. Instalacje elektryczne musza posiadać izolację odporną na uszkodzenia mechaniczne (izolacja oponowa). Wszystkie elektronarzędzia zgłoszone do użytku na budowie muszą podlegać kontroli wstępnej oraz kontroli okresowej. Część prac będzie zaliczana do prac na wysokości jako szczególnie niebezpieczne, dla których obowiązują stosowne wymagania i ograniczenia jak np. pogodowe. W związku z powyższym Wykonawca musi spełnić wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie Dz.U , 81 i innych związanych. Instalacje elektryczne dla potrzeb budowy muszą odpowiadać normie HD : Zabezpieczenie interesów osób trzecich Należy spełnić wymaganie Ustawy Prawo Budowlane, zgodnie, z którą obiekt budowlany biorąc pod uwagę przewidywany okres budowy i użytkowania, należy projektować i budować w sposób Strona 21 z 78

22 określony w przepisach i normach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze realizacji obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności: 1. Dostępu z drogi publicznej. 2. Niezakłócania z możliwości korzystania z wody i innych mediów lokalnej infrastruktury publicznej. 3. Niezakłócania kierunku spływu wód opadowych do rowów melioracyjnych mogący wyrządzić określone szkody dla nieruchomości sąsiednich. 4. Ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne oraz ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz dróg dojazdowych. 5. Teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub oznaczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób korzystających z pozostałej jego części. Dotyczy to w szczególności prac w otoczeniu stacji i przy wprowadzeniach liniowych oraz w stacjach przeciwległych. Zasięgi przestrzennej uciążliwości związane z lokalizacją i funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji nie mogą przekroczyć granic terenu będącego w dyspozycji Zamawiającego (na cele budowlane). 6. Projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów sąsiednich; 7. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 8. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie przepisów i ochronę własności prywatnej i publicznej i jest zobowiązany do prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości, których dobra mogą być związane z koniecznością przeprowadzenia prac wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych lub zaniechania czynności zabezpieczających, odpowiedzialność prawną i finansową ponosi Wykonawca. Dotyczy to pracowników i klientów firm prowadzących działalność na terenie obiektu. 10. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC na prowadzony rodzaj działalności budowlanej. Wykonawca na własny koszt pokryje powstałe w czasie trwania robót wszelkie szkody związane z realizacją przedmiotu zamówienia Zasady ogólne dla wykonawstwa i dostaw Wszelkie prace budowlano montażowe należy zrealizować w oparciu o dokumentację projektową wykonawczą. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Prace powinny być wykonane pod względem jakości zgodnie z aktualnymi osiągnięciami wiedzy i techniki oraz obowiązującymi w Polsce normami, procedurą odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego, a także zasadami zarządzania jakością wynikającymi z norm ISO. Wszystkie prace powinny być wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców zatrudniających wykwalifikowaną siłę roboczą i powinny być wykonywane zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym i obowiązującymi na danym terenie przepisami i zarządzeniami w zakresie architektury. Strona 22 z 78

23 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót. Wszystkie materiały (tzn. materiały budowlane, urządzenia i aparatura) użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, z aktualnymi Polskimi Normami, Świadectwami Zgodności i powinny być fabrycznie nowe i wolne od wad. Wszystkie materiały muszą być dostarczone, składowane i instalowane według instrukcji i zaleceń producentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe składowanie materiałów. Nie dopuszcza się wykorzystywania materiałów uszkodzonych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i utratą cech jakościowych. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany podać na etapie projektu wykonawczego dane dotyczące zastosowanych materiałów. Powinien podać oznaczenie i normę dla poszczególnych materiałów, producenta i klasę lub gatunek jakości stosowanych materiałów budowlanych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. Wszystkie materiały i wyspecyfikowane artykuły powinny być widocznie oznakowane z wyspecyfikowanym lub z towarzyszącym świadectwem producenta informującym, że materiały spełniają wymagania obowiązujących norm i standardów. W przypadku stosowania odbiorów częściowych oraz wprowadzania do eksploatacji zakończonych elementów stacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji uzgodnionych wcześniej harmonogramów realizacji prac, w części związanej z potrzebą wyłączenia czynnych urządzeń spod napięcia. Strona 23 z 78

24 Wymagania w zakresie konstrukcji Fundamenty pod konstrukcje wsporcze i aparaturę Funkcje i rozwiązania dla fundamentów pod konstrukcje wsporcze i aparaturę powinny odpowiadać Standardowym Specyfikacjom PSE S.A., odpowiednim normom i niżej podanym wymaganiom PF-U. Ponadto: 1. Rodzaje i wymiary fundamentów należy ustalić na podstawie obliczeń statycznych dla normalnych warunków pracy i w oparciu o istniejące warunki geotechniczne określone na podstawie badań geotechnicznych. 2. Fundamenty należy zabezpieczyć przez wykonanie powłok przeciwwodnych. 3. Minimalna klasa betonu C16/20 (B20). 4. Kotwy fundamentowe należy zabezpieczyć przez ocynkowanie ogniowe, a następnie po montażu fundamentu, przez dwukrotne pokrycie środkiem zabezpieczającym. 5. Fundamenty należy posadowić zgodnie z normą PN-81/B (z późniejszymi zmianami) Konstrukcje pod przewody i aparaturę Funkcje i rozwiązania dla konstrukcji wsporczych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w specyfikacji standardowej, odpowiednim normom i niżej podanym wymaganiom PF-U: 1. W procesie wykonawstwa warsztatowego i montażu konstrukcji stalowych należy przestrzegać normy PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 2. Elementy konstrukcji muszą być dostosowane do możliwości transportowych i montażowych. 3. Elementy konstrukcji muszą być dostosowanie do zamocowania dodatkowych iglic ochrony odgromowej. 4. Każda konstrukcja musi umożliwiać przyłączenie do niej, poprzez połączenie śrubowe, przewodów uziemiających, w co najmniej dwóch miejscach oraz mocowanie tabliczek informacyjnych. 5. Minimalna grubość ścianek kształtowników nie może być mniejsza niż 4 mm. 6. Gatunek stali, co najmniej St3SY wg PN-88/H lub równoważne. 7. Minimalna wielkość śrub istotnych dla nośności konstrukcji M Minimalna klasa wytrzymałości mechanicznej śrub 4.8, a dla >M24 klasy Średnicę otworów przejściowych dla śrub należy przyjąć zgodnie z PN-EN 20273: 1998 stosując dla śrub do M16 dokładną, a dla śrub powyżej M16 średniodokładną klasę otworów przejściowych. 10. Należy przewidzieć 60 letni okres eksploatacji konstrukcji (zgodnie ze specyfikacją). 11. Elementy złączne muszą być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie. Pozostałe wymagania zabezpieczenia przed korozja opisano w niniejszym PF-U w pkt. dotyczącym zabezpieczenia antykorozyjnego. Strona 24 z 78

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI... 4 2. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 6 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Zawada

mgr inż. Dariusz Zawada Dariusz Zawada os. Kosmonautów 14/65 61-631 Poznań tel. +48 600 220 171 NIP 622-116-75-52 dariusz_zawada@prokonto.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt Rozbiórka oświetlenia ulicznego w m-ci Kicin gm.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 129083-2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124237-2015 data 20.08.2015

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice.

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Edycja sygnałów SSiN generowanych przez Systemy Ochrony Technicznej zainstalowane na stacjach elektroenergetycznych.

Edycja sygnałów SSiN generowanych przez Systemy Ochrony Technicznej zainstalowane na stacjach elektroenergetycznych. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Edycja sygnałów SSiN generowanych przez Systemy Ochrony Technicznej zainstalowane 1 Spis cześci II SIWZ: 1. INFORMACJE PODSTAWOWE. 2. TERMIN REALIZACJI PRAC.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA ROZDZIELNI 110 kv W SE 220/110 kv ADAMÓW DLA PRZYŁĄCZENIA WYTWÓRNI GAZÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania. 2. Zakres zamówienia 3. Informacje dotyczące zagadnień technicznych i formalnoprawnych dla SE 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja I. ZAKRES DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1. Wielobranżowy Projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów,

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka, usunięcie i utylizacja z 34 obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA REMONTU KONSRUKCJI TŁUMIKÓW AKUSTYCZNYCH Z WYMIANĄ ELEMENTÓW TŁUMIĄCYCH WENTYLATORNI GŁÓWNEJ STACJI A-10 POLE MOKOTOWSKIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv ADAMÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv ADAMÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv ADAMÓW PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.00 z dnia 16.06.2015 r. Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGA DOJAZDOWA DO AMFITEATRU W ŻYWCU INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 Żywiec Ul. Rynek 2 AUTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10 Pytanie nr 5 Zgodnie z SIWZ cz. II oraz z załącznikami do SIWZ cz. II, którymi są rysunki, na SE Stanisławów nie ma i nie będzie na obecną chwilę zainstalowanego transformatora sieciowego o dużej mocy,

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Informacja BIOZ Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania... 12 2. Inwestor... 12 3. Cel i zakres opracowania... 12 4. Informacja BIOZ... 12 4.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 2 1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów... 2

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: Spis str. 2 Wstęp str. 3 Opis techniczny str. 4 Wytyczne do planu BiOZ str. 5-7 Uprawnienia str. 8-9 Przynależność str.10 Rysunki: E1 schemat ideowy zasilania str.11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Program Funkcjonalno-Użytkowy Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych NIP: 716-00-21-210 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH tel. /fax. : (081) 742 81 50,(081)742 81 88 tel. kom. 0509-601-755 e mail: biuro@elektromeks.eu P.R.E.iB. ELEKTROMEKS Roman i Anna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY Zdrojowej POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI Ciechocinek INWESTOR : GMINA MIEJSKA Ciechocinek 87-720 Ciechocinek

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo