Micro HI-FI Component System

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Micro HI-FI Component System"

Transkrypt

1 Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

2 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego ognia, na przykład zapalonych świec. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony. Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp. Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone. OSTRZEŻENIE Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia jest niebezpieczne dla oczu. Dla klientów w Europie Konieczne jest użycie prawidłowo ekranowanych i uziemionych kabli i gniazd do połączenia z komputerami głównymi i/lub z urządzeniami peryferyjnymi. Należy używać akumulatora określonego typu. Użycie innego akumulatora może grozić pożarem lub obrażeniami. Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego się w sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się pod poniższym URL: Informacje dla klientów używających niniejszego produktu w następujących krajach: Norwegia: Używanie tego urządzenia radiowego jest niedozwolone na obszarze o promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund, Svalbard w Norwegii. Francja: Funkcja WLAN tego Micro HI-FI Component System powinna być używana wyłącznie wewnątrz budynków. Używanie funkcji WLAN tego Micro HI-FI Component System na zewnątrz budynków jest zabronione na terytorium Francji. Pamiętaj o wyłączeniu funkcji WLAN tego Micro HI-FI Component System, zanim w jakikolwiek sposób zaczniesz używać go na zewnątrz budynków. (Decyzja ART zgodnie ze zmianami dokonanymi Decyzją ART , dotycząca ograniczeń w używaniu częstotliwości radiowych.) Włochy: Używanie sieci RLAN jest określone następującymi przepisami: do użytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 ( Przepisy komunikacji elektronicznej ). Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne użytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z załącznikami oraz artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej. Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy. Ten produkt jest przeznaczony do użycia w następujących krajach: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK 2 PL

3 Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 3 PL

4 Informacje wstępne na temat urządzenia Ochrona praw autorskich Nie wolno używać danych muzycznych bez zgody posiadacza praw autorskich, chyba że chodzi wyłącznie o użytek prywatny. Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji Ilustracje i ekrany wykorzystane w niniejszej instrukcji w rzeczywistości mogą być inne. Jeśli jednak dany model posiada inne funkcje, w instrukcji umieszczono również odpowiednie ilustracje, pomocne w zrozumieniu ich działania. Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja wyjaśnia zasady obsługi urządzenia głównie za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Przyciski na urządzeniu głównym mające takie same lub podobne nazwy do tych na pilocie zdalnego sterowania mogą być używane do wykonywania tych samych czynności. Usługi dostępne w przypadku połączenia z Internetem Należy pamiętać, że usługi internetowe mogą ulec zmianie lub zostać zakończone bez uprzedzenia. Usterki występujące podczas normalnego użytkowania urządzenia będą naprawiane przez firmę Sony w oparciu o warunki zdefiniowane w ograniczonej gwarancji tego urządzenia. Firma Sony nie odpowiada jednak za żadne skutki wynikłe z awarii odtwarzania z powodu uszkodzenia lub usterki urządzenia. 4 PL

5 Spis treści Informacje wstępne na temat urządzenia... 4 Cechy urządzenia... 8 Słuchanie muzyki z różnych źródeł... 8 Używanie urządzenia z urządzeniami DLNA...8 Przesyłanie strumieniowe muzyki z programu itunes przy wykorzystaniu AirPlay... 9 Informacje i czynności wstępne Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów...10 Opis części i elementów sterowania...11 Urządzenie główne...11 Pilot...12 Wprowadzanie znaków...14 Obsługa menu/listy...15 Przygotowanie urządzenia, pilota zdalnego sterowania i głośników...16 Podłączanie anten, przewodów głośnikowych i przewodu zasilającego...16 Korzystanie z pilota zdalnego sterowania...18 Zakładanie podkładek pod głośniki...18 Używanie urządzeń ipod/iphone...19 Konfigurowanie anteny bezprzewodowej sieci LAN...19 Wprowadzanie podstawowych ustawień...20 Włączanie urządzenia...20 Ustawianie zegara...20 Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości...21 Połączenia sieciowe Podłączanie urządzenia do sieci domowej...22 Sprawdzanie otoczenia bezprzewodowej domowej sieci LAN...23 Wyszukiwanie punktu dostępowego i konfigurowanie sieci bezprzewodowej (metoda wyszukiwania punktu dostępowego)...23 Konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą punktu dostępowego zgodnego z WPS...25 Konfigurowanie sieci przewodowej PL

6 Obsługa Odtwarzanie płyty CD/MP Słuchanie radia...32 Dostrajanie stacji radiowej...32 Programowanie stacji radiowych...33 Ręczne początkowe wyszukiwanie stacji DAB...34 Słuchanie muzyki z odtwarzaczy ipod i telefonów iphone...35 Odtwarzanie pliku z urządzenia USB...36 Słuchanie muzyki zapisanej na serwerze...38 Konfigurowanie serwera...38 Odtwarzanie muzyki zapisanej na serwerze...42 Słuchanie usług muzycznych...44 Programowanie stacji...45 Słuchanie różnych usług muzycznych...46 Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING...47 Uruchomienie funkcji PARTY...47 Dołączanie do funkcji PARTY...48 Korzystanie z AirPlay...49 Aktualizacja oprogramowania...51 Słuchanie muzyki z urządzeń zewnętrznych...53 Odtwarzanie w różnych trybach...54 Odtwarzanie z powtarzaniem...54 Odtwarzanie w kolejności losowej lub zaprogramowanej...55 Tworzenie własnego programu...55 Wyszukiwanie elementów za pomocą słów kluczowych...56 Dodatkowe informacje Konfigurowanie funkcji związanych z obsługą sieci...58 Sprawdzanie ustawień sieciowych...58 Ustawianie sieciowego trybu gotowości...58 Konfigurowanie uprawnień dostępu automatycznego...59 Konfigurowanie funkcji PARTY STREAMING...60 Zmiana nazwy urządzenia...61 Zmiana ustawień dźwięku...62 Regulacja tonów niskich i wysokich...62 Korzystanie z timerów...63 Korzystanie z timera zasypiania...63 Korzystanie z timera odtwarzania...64 Zmiana ustawień wyświetlacza PL

7 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów...67 Komunikaty...75 Środki ostrożności/dane techniczne Środki ostrożności...77 Dane techniczne...79 Modele ipod/iphone zgodne z tym urządzeniem...82 Słowniczek...83 Indeks PL

8 Cechy urządzenia Słuchanie muzyki z różnych źródeł Urządzenie umożliwia słuchanie muzyki z różnych źródeł, zawierających wiele utworów muzycznych. Urządzenie umożliwia obsługę następujących źródeł dźwięku. Urządzenie Usługi muzyczne przez Internet Urządzenie zewnętrzne Serwer FM/AM/DAB* CD Urządzenie USB * Funkcja DAB jest dostępna tylko dla CMT-G2BNiP. ipod/ iphone Używanie urządzenia z urządzeniami DLNA Opisywane urządzenie jest zgodne ze standardem DLNA. Używając urządzenia z innymi urządzeniami DLNA, można słuchać muzyki na różne sposoby. Podłączenie do innych urządzeń DLNA umożliwia słuchanie muzyki zapisanej na serwerze, nawet jeśli wszystkie znajdują się w różnych pomieszczeniach. Ponadto funkcja PARTY STREAMING urządzenia umożliwia jednoczesne odtwarzanie muzyki na innych urządzeniach wyposażonych w funkcję PARTY STREAMING* (strona 47). Można użyć wszystkich dostępnych funkcji urządzenia jako źródła dźwięku dla funkcji PARTY STREAMING. * Dostępność urządzeń zgodnych z funkcją PARTY STREAMING zależy od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje na temat dostępnych urządzeń można uzyskać u przedstawiciela firmy Sony. Urządzenie Przesyłanie muzyki/ PARTY STREAMING Informacje o DLNA DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance. To nazwa organizacji, która określa wytyczne (wytyczne DLNA). To także nazwa metody, która umożliwia urządzeniom w domu współdzielenie zawartości cyfrowej (takiej jak dane muzyczne, dane obrazów itp.) przez sieć domową. 8 PL

9 Przesyłanie strumieniowe muzyki z programu itunes przy wykorzystaniu AirPlay Korzystając z sieci bezprzewodowej, użytkownik może odtwarzać muzykę na urządzeniach z systemem ios, takich jak iphone, ipod touch, ipad lub w Bibliotece itunes na komputerze z systemem operacyjnym ios. PC iphone/ipod touch/ipad 9 PL

10 Informacje i czynności wstępne Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Pilot (1) Podkładki pod głośniki (8) Antena przewodowa FM (1)* Baterie R6 (rozmiar AA) (2) Antena ramowa AM (1) Sieciowy przewód zasilający (1) Modele przeznaczone na rynek europejski (oprócz modelu przeznaczonego na rynek brytyjski) Antena przewodowa DAB (1) (tylko CMT-G2BNiP)* Model przeznaczony na rynek brytyjski Model przeznaczony na rynek australijski Przewody głośnikowe (2) Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1) Ta instrukcja zawiera pełne objaśnienie poszczególnych ustawień, a także opis czynności i procedury połączenia sieciowego. Instrukcja zawiera również uwagi, dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Skrócona instrukcja instalacji (1) Niniejsza instrukcja zawiera opis konfiguracji połączeń sieciowych i korzystania z funkcji, jakich można używać po ich nawiązaniu. * Kształt wtyczki antenowej może się różnić od tej przedstawionej na ilustracjach w zależności od regionu. 10 PL W razie braku lub uszkodzenia jakichkolwiek akcesoriów należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

11 Opis części i elementów sterowania Urządzenie główne Informacje i czynności wstępne A Przycisk?/1 (zasilanie) Służy do włączania i wyłączania zasilania (strona 20). B Kontrolka STANDBY Następujący kolor informuje o stanie zasilania urządzenia. Kolor Stan urządzenia Sieciowy tryb gotowości Zielony Wł. Wł./Wył. Bursztynowy Wył. Wł. Czerwony Wył. Wył. C Okienko wyświetlacza Szczegółowe informacje na temat zawartości wyświetlacza można znaleźć na str. 65. D Przycisk Z Służy do otwarcia lub zamknięcia tacy płyty (strona 30). E Przycisk NX (odtwarzanie/pauza) Służy do uruchomienia lub wstrzymania odtwarzania. F Przyciski TUNE +/ Służą do dostrojenia do żądanej stacji. Przyciski./> (ścieżka do przodu/ ścieżka do tyłu) Służą do wyboru ścieżki lub pliku. Przyciski m/m (przewijanie do przodu/przewijanie do tyłu) Służą do wyszukiwania wybranego miejsca w ścieżce lub w pliku. Przyciski M/m Służą do wyboru pozycji, która jest wyświetlana na wyświetlaczu. Przycisk ENTER Służy do zatwierdzania wybranego elementu lub ustawienia. G Przycisk OPTIONS Służy do wyświetlania menu opcji (strona 41). Opcje menu różnią się w zależności od wybranej funkcji. H Przycisk BACK Służy do powrotu do poprzedniego ekranu. I Taca płyty Służy do załadowania płyty (strona 30). 11 PL

12 J Port (USB) Służy do podłączenia zgodnego urządzenia USB (strony 36, 37). K Gniazdo PHONES Służy do podłączenia słuchawek. L Pokrętło BASS/TREBLE M Pokrętło FUNCTION Służy do wyboru funkcji (strona 31). N Regulacja VOLUME Służy do regulacji głośności. O Czujnik zdalnego sterowania P Przycisk x (stop) Służy doi zatrzymania odtwarzania. Pilot A Przycisk DISPLAY Służy do wyświetlania różnych informacji o czasie, takich jak czas ścieżki, godzina itp. (strony 21, 33, 43, 45, 65). Służy do szyfrowania i ujawniania klucza zabezpieczeń (strona 24). B Przycisk SLEEP Służy do ustawiania lub potwierdzania ustawienia timera zasypiania (strona 63). C Przyciski wyboru funkcji Przycisk HOME NETWORK (strony 23, 26, 26, 28, 42, 58, 59, 60) Przycisk MUSIC SERVICES (strony 44, 45, 46) Przycisk AirPlay (strona 49) Przycisk USB (strony 36, 55) Przycisk CD (strony 30, 55) Przycisk TUNER (strony 32, 34) Przycisk FUNCTION +/ D Przycisk PLAY MODE Służy do wyboru trybu odtwarzania (strony 30, 36, 43, 55). Przycisk REPEAT Służy do wielokrotnego odtwarzania płyty, utworów z urządzenia USB, pojedynczej ścieżki lub pliku (strony 30, 36, 43, 54). 12 PL

13 E Przyciski numeryczne/tekstowe* Służy do wyboru stacji wg odpowiadającego jej numeru (strona 33). Służy do wybrania żądanej litery (ABC, DEF itd.) podczas wprowadzania znaków (strony 14, 15, 56). Przycisk CLEAR Służy do skasowania litery (strona 14). Służy do usunięcia zaprogramowanej ścieżki lub pliku (strona 55). Przycisk (odwrócenie kolejności) Służy do zmiany (odwrócenia) kolejności znaków przypisanych do przycisków numerycznych/tekstowych (strona 14). Przycisk CHARACTER Służy do wyboru typu znaku (strona 14). F Przycisk MEMORY Służy do programowania stacji FM/AM, DAB/DAB+ (tylko CMT-G2BNiP) (strona 33) lub usług muzycznych (strona 45). G Przyciski M/m Służą do wyboru pozycji, która jest wyświetlana na wyświetlaczu (strony 14, 15). Przyciski </, Służą do przesuwania kursora podczas wprowadzania znaków (strona 14). Służą do wyboru poprzedniego lub następnego znalezionego elementu podczas wyszukiwania za pomocą słów kluczowych (strona 56). Przycisk ENTER Służy do zatwierdzania wybranego elementu lub ustawienia (strony 14, 15). H Przycisk BACK Służy do powrotu do poprzedniego ekranu. I Przyciski./> Służą do skoku do początku ścieżki (strony 33, 35, 43, 55). Służą do wyboru ścieżki lub pliku (strony 30, 36). Przyciski +/ Służą do wyboru stacji radiowej (strony 32, 33). Przyciski (folder) +/ Służą do wyboru folderu (strony 30, 36, 55). J Przyciski obsługowe Służą także do wykonywania podstawowych operacji we wszystkich funkcjach. Przycisk X (pauza) (strony 30, 35, 36, 43) Przycisk x (stop) (strony 30, 32, 36, 43) Przycisk N* (strony 30, 35, 36, 43, 54, 55) Przyciski m/m (przewijanie do przodu/przewijanie do tyłu) (strony 30, 35, 36)) K Przycisk PARTY Służą do obsługi funkcji PARTY STREAMING. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uruchomić lub zamknąć funkcję PARTY (strony 47, 48). L Przycisk Z (OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA) Służy do otwarcia lub zamknięcia tacy płyty (strona 30). M Przycisk?/1 (zasilanie) Służy do włączania i wyłączania zasilania (strony 20, 64). N Przycisk FM MODE Służy do wyboru trybu odbioru FM (mono lub stereo) (strona 33). O Przycisk TUNING MODE Służy do wyboru trybu strojenia (strony 32, 33). P Przycisk ALPHABET SEARCH Służy do wyszukiwania elementów za pomocą słów kluczowych (strony 43, 45, 56). Q Przycisk TREBLE Służy do sterowania dźwiękiem (strona 62). Przycisk BASS Służy do sterowania dźwiękiem (strona 62). R Przycisk TIMER MENU Służy do wyświetlania menu timera (strony 21, 64). S Przycisk MUTING Służy do tymczasowego wyłączania dźwięku. Naciśnij ponownie przycisk, aby przywrócić dźwięk. T Przyciski VOLUME +*/ Służą do regulacji głośności (strony 35, 53, 64). U Przycisk OPTIONS Służy do wyświetlania menu opcji (strony 15, 23, 26, 26, 28, 34, 36, 42, 43, 45, 58, 59, 60). (Dostępny tylko po wybraniu funkcji DAB, USB, Sieć domowa i Usługi muzyczne.) * Gwiazdka (*) oznacza przyciski, mające wypustkę (przycisk z cyfrą 5, przycisk VOLUME + i przycisk N (odtwarzanie)). 13 PL Informacje i czynności wstępne

14 Wprowadzanie znaków Wprowadzanie znaków może być konieczne podczas niektórych czynności konfiguracyjnych, np. ustawień sieciowych. Szczegółowe informacje na temat dostępnych znaków można znaleźć w punkcie Lista wprowadzanych znaków (strona 15). 2 Naciskaj odpowiednie przyciski numeryczne/tekstowe, aby wybrać żądane znaki. Naciskaj kolejno przycisk z literą (ABC, DEF itd.) aż do pojawienia się żądanego znaku. Aby wpisywać znaki interpunkcyjne (np.!,?) i inne symbole (np. #, %), wybierz rodzaj znaku abc lub ABC, a następnie naciskaj kolejno 0 lub 1 przycisku numerycznego/tekstowego. 3 Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać tekst. Przyciski numerycznne/ tekstowe Przykładowe wyszukiwanie elementów za pomocą słowa kluczowego: AKursor (bieżąca pozycja) BSymbol oznaczający koniec tekstu CBieżąca pozycja kursora/liczba wpisanych znaków DRodzaj znaku Inne czynności Aby Skasować wprowadzony znak Odwrócić kolejność znaków przypisanych do przycisków numerycznych/ tekstowych Przywrócić stan poprzedni Przesunąć kursor Wykonaj następujące czynności: Naciśnij CLEAR. Naciśnij. Na przykład wielokrotne naciskanie przycisku nr 2 zwykle wyświetla A, B, C i 2. Natomiast naciśnięcie tego przycisku zmieni kolejność na 2, C, B i A. Naciśnij BACK. Naciśnij </, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo. Naciśnij M/m, aby przesunąć kursor na początek lub na koniec tekstu. 1 Naciskaj wielokrotnie przycisk CHARACTER, aby wybrać żądany rodzaj znaku. Każde naciśnięcie przycisku zmienia rodzaj znaków i cyfr w następujące kolejności abc (małe litery i cyfry) t ABC (duże litery i cyfry) t 123 (cyfry). 14 PL

15 Lista wprowadzanych znaków Poniższa tabela zawiera znaki i cyfry, które można wpisywać w poszczególnych rodzajach ( abc, ABC lub 123 ). Można sprawdzić, jakie znaki, cyfry i symbole są przypisane do poszczególnych przycisków numerycznych/ tekstowych. Przycisk numeryczny/ tekstowy abc ABC 123 ` : ; ( ) [ ] { } < > ` : ; ( ) [ ] { } < > 1 2 a b c 2 A B C d e f 3 D E F g h i 4 G H I j k l 5 J K L m n o 6 M N O p q r s 7 P Q R S t u v 8 T U V w x y z 9 W X Y Z / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (spacja) 0 / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (spacja) A Nazwa ustawienia lub nazwa funkcji B Aktualnie wybrana opcja C Wskazuje, że na danym poziomie jest więcej poziomów podrzędnych 2 Naciśnij ENTER. Wybrana opcja jest stosowana lub wykonywana. Powtarzaj punkty 1 i 2, jeśli zostaną wyświetlone menu lub lista dla następnego poziomu. Inne czynności Aby Przewijać zawartość ekranu Powrócić do poprzedniego poziomu menu Anulować operację w menu Wykonaj następujące czynności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M/m. Naciśnij BACK. Naciśnij OPTIONS. Informacje i czynności wstępne Obsługa menu/listy Zawartość opcji menu lub listy zależy od opcji ustawienia i wybranego źródła dźwięku. 1 Po wyświetlaniu menu lub listy opcji naciśnij przycisk M/m, aby wybrać żądaną opcję. 15 PL

16 Przygotowanie urządzenia, pilota zdalnego sterowania i głośników Podłączanie anten, przewodów głośnikowych i przewodu zasilającego 4 lub 1 2 Czarny 5 3 lub OSTRZEŻENIE NIE podłączać przewodu zasilającego do gniazda ściennego przed wykonaniem wszystkich pozostałych połączeń. A Do gniazda ściennego B Antena ramowa C Antena przewodowa FM (rozwiń ją poziomo) D Podłącz brązowy przewód. E Przewód koncentryczny 75 omów ze złączem męskim F (nie jest dostarczone) (tylko CMT-G2BNiP) F Do anteny zewnętrznej DAB (nie jest dostarczona) (tylko CMT-G2BNiP) G Antena przewodowa DAB (rozwiń ją poziomo) (tylko CMT-G2BNiP) H Podłącz biały przewód. I Do lewego głośnika J Do prawego głośnika 16 PL

17 1 Podłącz antenę przewodową FM. Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które zapewnia najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją tam. Antena powinna być całkowicie rozwinięta. 3 Podłącz antenę przewodową DAB (tylko CMT-G2BNiP). Antena powinna być całkowicie rozwinięta. 2 lub Antena przewodowa FM Antena powinna znajdować się z dala od przewodów głośnikowych i przewodu zasilającego, aby nie odbierała zakłóceń. Użyj przewodu koncentrycznego 75 omów (nie jest dostarczony), aby podłączyć antenę zewnętrzną do urządzenia w celu poprawienia jakości odbioru. Podłącz antenę ramową AM. Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które zapewnia najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją tam. Antena powinna być całkowicie rozwinięta. 4 lub Antena przewodowa DAB Użyj przewodu koncentrycznego 75 omów ze złączem męskim typu F (nie jest dostarczone), aby podłączyć antenę zewnętrzną DAB (nie jest dostarczona) w celu uzyskania lepszej jakości odbioru dźwięku DAB/DAB+. Podłącz przewody głośnikowe. Uwaga Najpierw zdejmij osłonki, znajdujące się na końcówkach przewodu. Informacje i czynności wstępne Podłącz końcówki przewodów głośnikowych do gniazd SPEAKERS na urządzeniu. Antena powinna znajdować się z dala od przewodów głośnikowych i przewodu zasilającego, aby nie odbierała zakłóceń. Czarny 17 PL

18 Podłącz drugi koniec przewodów głośnikowych do wyprowadzeń na głośnikach. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Zdejmij osłonę baterii i włóż baterie R6 (rozmiar AA) (najpierw koniec E), zachowując biegunowość. Czarny # 5 Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Kontrolka STANDBY zaświeci się na urządzeniu. OSTRZEŻENIE NIE podłączać przewodu zasilającego do gniazda ściennego przed wykonaniem pozostałych połączeń. Połączenie przewodowe sieci LAN Podłącz kabel sieciowy (LAN) (nie jest dostarczony) do gniazda NETWORK. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Konfigurowanie sieci przewodowej (strona 27). Uwagi dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania Baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy normalnego używania. Nie wolno używać starych baterii razem z nowymi lub korzystać naraz z baterii różnego typu. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku wylania się elektrolitu i korozji. Zakładanie podkładek pod głośniki Załóż podkładki w dolnej części głośników, aby zapobiec ich ślizganiu. 18 PL

19 Używanie urządzeń ipod/ iphone Podłącz urządzenie ipod/iphone do portu (USB) przy użyciu kabla USB dostarczonego razem z urządzeniem ipod/ iphone. Informacje i czynności wstępne Konfigurowanie anteny bezprzewodowej sieci LAN Podczas wykonywania połączenia bezprzewodowego ustaw antenę sieci bezprzewodowej z tyłu urządzenia w pozycji pionowej. Uwagi dotyczące kontrolki siły sygnału bezprzewodowej sieci LAN świeci się, gdy urządzenie jest włączone i zostało ustanowione połączenie bezprzewodowej sieci LAN z punktem dostępowym. Sprawdź stan odbioru sygnału bezprzewodowej sieci LAN. Im więcej segmentów widać, tym silniejszy sygnał. 19 PL

20 Wprowadzanie podstawowych ustawień 20 PL Przy pierwszym włączeniu urządzenia po zakupie należy wprowadzić pewne podstawowe ustawienia. Włączanie urządzenia Naciśnij przycisk?/1 (zasilanie). Urządzenie włączy się, a kontrolka STANDBY zaświeci w kolorze zielonym. Wyłączanie urządzenia Naciśnij przycisk?/1 (zasilanie). Urządzenie wyłączy się, a kontrolka STANDBY zaświeci w kolorze czerwonym. Gdy sieciowy tryb gotowości jest w ustawiony na On, kontrolka STANDBY świeci w kolorze bursztynowym, a na ekranie pojawia się zegar. Network Standby Off (ustawienie fabryczne) Ten tryb gotowości pobiera mniej energii niż sieciowy tryb gotowości ustawiony na On, ale urządzenie potrzebuje więcej czasu, aby wznowić pracę po ponownym uruchomieniu. Network Standby - On W tym trybie gotowości urządzenie jest przez cały czas połączone z siecią i pozostaje częściowo aktywne, aby szybko wznowić pracę w przypadku otrzymania sygnału przez sieć lub ponownego uruchomienia. Szczegółowe informacje na temat ustawiania sieciowego trybu gotowości można znaleźć w punkcie Ustawianie sieciowego trybu gotowości (strona 58). Odbiór stacji radiowych DAB/ DAB+ (tylko CMT-G2BNiP) Po pierwszym włączeniu po zakupie urządzenie automatycznie rozpoczyna początkowe wyszukiwanie stacji DAB, a następnie jest zapisywana lista dostępnych usług. Nie wolno naciskać żadnego przycisku na urządzeniu lub na pilocie podczas wyszukiwania wstępnego DAB. W innym wypadku wyszukiwanie zostanie przerwane i lista usług może zostać utworzona nieprawidłowo. Aby ręcznie uruchomić wyszukiwanie wstępne DAB, wykonaj procedurę z punktu Ręczne początkowe wyszukiwanie stacji DAB (strona 34). Ustawianie zegara Właściwe działanie funkcji timera wymaga prawidłowego ustawienia czasu zegara. 1 Naciśnij przycisk?/1 (zasilanie), aby włączyć urządzenie.

21 2 Naciśnij przycisk TIMER MENU, aby wybrać tryb ustawienia zegara. Jeśli miga symbol PLAY SET?, naciskaj kolejno przycisk M/m, aby wybrać opcję CLOCK SET?, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Naciśnij i przytrzymaj przycisk?/1, gdy urządzenie jest włączone aż do wyświetlenia symbolu AUTO STANDBY OFF. Włączanie funkcji Powtórz procedurę aż do pojawienia się symbolu AUTO STANDBY ON. 3 4 Naciskaj kolejno przycisk M/m, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Ustaw minuty w taki sam sposób. Wyświetlanie zegara Naciśnij przycisk DISPLAY, gdy urządzenie jest wyłączone. Wskazanie zegara zostanie wyświetlone na około 8 sekund. Uwagi AUTO STANDBY pojawi się na wyświetlaczu na 2 minuty przed przełączeniem się urządzenia w tryb gotowości. Funkcja automatycznego trybu gotowości nie działa w przypadku tunera (FM/AM/DAB) nawet po jej uaktywnieniu. Urządzenie może nie przełączyć się automatycznie w tryb gotowości w następujących przypadkach: po wykryciu sygnału audio. podczas odtwarzania ścieżek audio lub plików. gdy włączona jest funkcja programatora odtwarzania lub programatora zasypiania. Informacje i czynności wstępne Uwagi Jeśli funkcja Network Standby jest ustawiona na On i urządzenie jest wyłączone, wskazanie zegara nie jest wyświetlane. Ustawienia zegara zostaną skasowane po odłączeniu przewodu zasilającego lub po zaniku zasilania. Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego trybu gotowości. Urządzenie przechodzi automatycznie w tryb gotowości po około 30 minutach, jeśli nie została wykonana żadna operacja lub nie występuje sygnał audio. Funkcja automatycznego trybu gotowości jest domyślnie włączona. Użyj przycisków na urządzeniu, aby wyłączyć funkcję automatycznego trybu gotowości. 21 PL

22 Połączenia sieciowe Podłączanie urządzenia do sieci domowej Ta część zawiera opis podłączania urządzenia do sieci domowej. Urządzenie można połączyć z siecią LAN bezprzewodowo lub przewodowo. Sprawdź metodę połączenia w poniższej tabeli. Przed przystąpieniem do podłączania urządzenia za pomocą bezprzewodowej sieci LAN należy przeczytać punkt Sprawdzanie otoczenia bezprzewodowej domowej sieci LAN (strona 23). Szczegółowe informacje na temat obsługi poszczególnych metod połączenia przez posiadany router/punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN, można znaleźć w instrukcji obsługi routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Jakie połączenie chcesz zastosować, aby podłączyć urządzenie do sieci domowej bezprzewodowe czy przewodowe? Bezprzewodowe Przewodowe Czy masz router/punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN? Czy masz router lub modem z funkcją routera? Tak Nie Tak Nie Czy zamierzasz użyć ustawienia WPS* 1, aby podłączyć urządzenie do sieci domowej? Potrzebujesz routera/ punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Potrzebujesz routera. Tak Nie Którą metodę połączenia zamierzasz użyć: metodę konfiguracji za pomocą przycisku WPS czy metodę kodu PIN WPS? Metoda konfiguracji za pomocą przycisku Metoda kodu PIN Użyj metody konfiguracji za pomocą przycisku WPS (strona 26). Użyj metody kodu PIN WPS (strona 26). Użyj metody wyszukiwania punktu dostępowego (strona 23). * 2 Użyj metody konfiguracji ręcznej (strona 25).* 2 Użyj metody połączenia przewodowego (strona 27). * 1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard utworzony przez organizację Wi-Fi Alliance, który umożliwia proste i bezpieczne konfigurowanie sieci bezprzewodowych. * 2 Jeśli nie można znaleźć żądanego punktu dostępowego za pomocą metody wyszukiwania punktu dostępowego, można użyć metody ręcznej konfiguracji. 22 PL

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD 4-418-860-91(1) (PL) Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD Instrukcja obsługi BDV-EF420/BDV-EF220 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek . Amplituner AV Dźwięku Przestrzennego NR1605 Na jednej stronie arkusza papieru można wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF. Instrukcja obsługi 1 Akcesoria 7 Wkładanie baterii 8 Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo