Jednostkowy raport roczny za 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowy raport roczny za 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)"

Transkrypt

1

2 Jednostkowy raport roczny za 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)!"#$# % &' '( ''()&* '#+ #( +) + +,%,''#,' - ). '(/ / '&', ',01234!? 3%/)5', 56%78#9$: 0%4 ) )&* '# )&* % # )&* +%'(#% ;7$<= ;7$<= />%'% %'%!" #$ $=7=!"!% $<99<9<<!" $&'! <= Strona 2

3 Jednostkowy raport roczny za 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) / +, - 6-3%/5A','? - ',-, - ') '('( - - % )% - -%',+,B 2C5', / C)B'3%/5A' % )', DB '-%',C Strona 3

4 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. Sprawozdanie z badania Niezale nego!bieg"ego! Rewidenta Rok!obrotowy!ko#cz$cy!si% 31 grudnia 2018 r. Sprawozdanie zawiera 8 stron Sprawozdanie niezale nego!bieg"ego!rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok!obrotowy!ko#cz$cy!si% 31 grudnia 2018 r.

5 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. SPRAWOZDANIE NIEZALE NEGO!BIEG"EGO!REWIDENTA Z BADANIA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Netmedia S.A. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadzili&my!badanie!rocznego!sprawozdania!finansowego Netmedia S.A. ( Spó"ka ) z siedzib$! w! Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 B,! na! które! sk"adaj$! si%:! jednostkowe sprawozdanie!z!sytuacji!finansowej!na!dzie#!31!grudnia!2018!roku,!jednostkowe sprawozdanie z!ca"kowitych!dochodów,!zestawienie zmian w jednostkowym kapitale!w"asnym,!jednostkowe sprawozdanie z przep"ywów!pieni% nych!za!okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz informacj%! dodatkow$! zawieraj$c$! opis! przyj%tych! zasad! rachunkowo&ci!i!inne!informacje!obja&niaj$ce ( sprawozdanie!finansowe ). Naszym!zdaniem,!za"$czone!sprawozdanie finansowe: przedstawia! rzetelny! i! jasny! obraz! sytuacji! maj$tkowej! i finansowej! Spó"ki! na! dzie#! 31 grudnia 2018 r.! oraz! jej! wyniku! finansowego! i! przep"ywów! pieni% nych! za! rok! obrotowy!zako#czony!w!tym!dniu!zgodnie!z!maj$cymi!zastosowanie!mi%dzynarodowymi Standardami! Sprawozdawczo&ci! Finansowej! zatwierdzonymi! przez! Uni%! Europejsk$! oraz!przyj%tymi!zasadami!(polityk$)!rachunkowo&ci; jest! zgodne! co! do! formy! i! tre&ci! z obowi$zuj$cymi! Spó"k%! przepisami! prawa! oraz! statutem Spó"ki; zosta"o! sporz$dzone! na! podstawie! prawid"owo! prowadzonych! ksi$g! rachunkowych! zgodnie!z!przepisami!rozdzia"u!2!ustawy!z!dnia!29!wrze&nia!1994!roku!o!rachunkowo&ci! ( ustawa!o!rachunkowo&ci ). Niniejsza opinia! jest! spójna! ze! sprawozdaniem! dodatkowym! dla! Komitetu! Audytu,! które! wydali&my!dnia!29 kwietnia 2019 r. Podstawa opinii Nasze! badanie! przeprowadzili&my! zgodnie! z! Krajowymi! Standardami! Badania! w! brzmieniu! Mi%dzynarodowych! Standardów! Badania! przyj%tymi! uchwa"$! Krajowej! Rady! Bieg"ych! Rewidentów! nr! 2041/37a/2018! z! dnia! 5! marca! 2018! r.! w! sprawie! krajowych! standardów! wykonywania!zawodu!oraz!!1!ust.!1!pkt!7,!24,!29!do!32!i!34!uchwa"y!nr!3430/52a/2019! Krajowej!Rady!Bieg"ych!Rewidentów!z!dnia!21!marca!2019!r.!w!sprawie!krajowych!standardów! badania!oraz!innych!dokumentów!( KSB )!a tak e!stosownie!do!ustawy!z!dnia!11!maja!2017! r.!o!bieg"ych!rewidentach,!firmach!audytorskich!oraz!nadzorze!publicznym!( Ustawa!o!bieg"ych! rewidentach! Dz.U.!poz.!1089!z!pó'n.!zm.) oraz Rozporz$dzenia!UE!nr!537/2014!z!dnia!16! kwietnia 2014 r. w sprawie szczegó"owych! wymogów! dotycz$cych! ustawowych! bada#! sprawozda#!finansowych!jednostek!interesu!publicznego!( Rozporz$dzenie!UE! Dz. U. UE 1

6 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. L158).! Nasza! odpowiedzialno&*! zgodnie! z! tymi! standardami! zosta"a! dalej! opisana! w! sekcji! naszego sprawozdania Odpowiedzialno&*! bieg"ego! rewidenta! za! badanie! sprawozdania! finansowego. Jeste&my! niezale ni! od! Spó"ki! zgodnie! z! Kodeksem! etyki! zawodowych! ksi%gowych! Mi%dzynarodowej!Federacji!Ksi%gowych!( Kodeks!IFAC )!przyj%tym!uchwa"ami!krajowej!rady! Bieg"ych! Rewidentów! oraz! z! innymi! wymogami! etycznymi,! które! maj$! zastosowanie! do badania! sprawozda#! finansowych! w! Polsce.! Wype"nili&my! nasze! inne! obowi$zki! etyczne! zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W!trakcie!przeprowadzania!badania!kluczowy!bieg"y!rewident oraz firma audytorska pozostali niezale ni! od! Spó"ki! zgodnie! z! wymogami! niezale no&ci! okre&lonymi! w! Ustawie! o! bieg"ych! rewidentach oraz!w!rozporz$dzeniu!ue. Uwa amy,! e! dowody! badania,! które! uzyskali&my! s$! wystarczaj$ce! i! odpowiednie,! aby! stanowi*!podstaw%!dla!naszej!opinii. Kluczowe sprawy badania Kluczowe! sprawy! badania! s$! to! sprawy,! które! wed"ug! naszego! zawodowego! os$du! by"y! najbardziej! znacz$ce! podczas! badania! sprawozdania! finansowego! za bie $cy! okres! sprawozdawczy.! Obejmuj$! one! najbardziej znacz$ce! ocenione! rodzaje! ryzyka! istotnego! zniekszta"cenia,! w! tym! ocenione! rodzaje! ryzyka! istotnego! zniekszta"cenia! spowodowanego! oszustwem.! Do! spraw! tych! odnie&li&my! si%! w kontek&cie! naszego! badania! sprawozdania! finansowego! jako! ca"o&ci! oraz! przy! formu"owaniu! naszej! opinii! oraz! podsumowali&my! nasz$! reakcj%! na! te! rodzaje! ryzyka,! a w przypadkach,! w! których! uznali&my! za! stosowne! przedstawili&my!najwa niejsze!spostrze enia!zwi$zane!z!tymi!rodzajami!ryzyka.!nie!wyra amy! osobnej opinii na temat tych spraw. Kluczowa sprawa badania Utrata! warto%ci! inwestycji! w! jednostkach! zale&nych i stowarzyszonych Warto&*!inwestycji!w!jednostkach!zale nych! i! stowarzyszonych! uj%ta! w! bilansie! Spó"ki! na!dzie# 31 grudnia 2018 r. wynosi tys.!z"!i!stanowi!65+!sumy!aktywów!ogó"em.! Zgodnie! z! Mi%dzynarodowym Standardem Rachunkowo&ci! nr! 36! Utrata! warto&ci! aktywów! ( MSR! 36 ),! Zarz$d! Spó"ki! w! przypadku! zidentyfikowania! przes"anek! utraty! warto&ci,! ma! obowi$zek! przeprowadzi*! test! na! utrat%! warto&ci! aktywów.!test!na!utrat%!warto&ci!inwestycji! Jak! nasze! badanie! odnios#o! si$! do! tej! sprawy Zastosowane procedury W ramach badania jednostkowego sprawozdania! finansowego! Spó"ki! w! odniesieniu! do! przes"anek! do! utraty! warto&ci! oraz! przeprowadzonego! przez! Zarz$d! testu! na! utrat%! warto&ci! inwestycji! w! jednostki! zale ne! i! stowarzyszone,! wykonali&my!mi%dzy!innymi: - analiz%! bie $cych wyników! spó"ek! zale nych! i! stowarzyszonych! wraz! z! omówieniem! ich! z! Zarz$dem! i! kluczowym! kierownictwem odpowiedzialnym za inwestycje, 2

7 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. w! jednostki! zale ne! i! stowarzyszone! jest przeprowadzany poprzez ustalenie warto&ci! odzyskiwalnej! na! podstawie! warto&ci! u ytkowej! ustalonej! w! oparciu! o! zdyskontowane! przep"ywy! pieni% ne! danego! o&rodka! generuj$cego! przep"ywy! pieni% ne! w! okresie! pi%cioletnim! oraz! warto&ci!rezydualnej!tego!o&rodka. Test! na! utrat%! warto&ci! jest! kluczowym zagadnieniem!z!badania!z!uwagi!na!warto&*! inwestycji! w! jednostki! zale ne! i! stowarzyszone! oraz! istotny! element! os$du! Zarz$du!Spó"ki!w!zakresie!za"o e#!przyj%tych! do! oszacowania! przep"ywów! pieni% nych! zastosowanych! w! modelu! przyj%tym! do! ustalenia! warto&ci! u ytkowej! o&rodków! generuj$cych!przep"ywy!pieni% ne. Test! zosta"! przeprowadzony,! w! przypadku! istnienia!przes"anek!utraty!warto&ci,!poprzez! ustalenie! warto&ci! u ytkowej! inwestycji! na!podstawie!zdyskontowanych!przep"ywów! pieni% nych. Obszar!szacunku!oraz!istotnej!oceny!Zarz$du! Spó"ki! w! odniesieniu! do! zastosowanego modelu! dotyczy! w! szczególno&ci! zmiany! wyników! finansowych! w! okresie! prognozy! uzale nionych! od! oczekiwanych! warunków! rynkowych! oraz! ogólnej! sytuacji! makroekonomicznej!oddzia"uj$cej!na!ka d$! z! inwestycji,! a! tak e! stopy! dyskonta! zastosowanej do wyznaczenia! warto&ci! bie $cej!przysz"ych!przep"ywów!pieni% nych. Spó"ka! zawar"a! ujawnienia! dotycz$ce! testu! na! utrat%! warto&ci! w! jednostkowym! sprawozdaniu finansowym,!gdzie!wyja&nione! zosta"y!kluczowe!za"o enia!i!wyniki!testu. - ocen%! metodologii! oraz! matematycznej! poprawno&ci! modelu! zastosowanego! do! ustalenia! warto&ci! u ytkowej! odpowiednich o&rodków! wypracowuj$cych! przep"ywy!pieni% ne, - ocen%! za"o e#! przyj%tych! przez! Zarz$d! dotycz$cych!przep"ywów!pieni% nych, - ocen%! ustalenia! stopy! dyskonta! zastosowanej w modelu do wyliczenia warto&ci!bie $cej!przep"ywów!pieni% nych, - analiz%! wra liwo&ci! wyników! testu! na! zmian%! kluczowych! parametrów! wej&ciowych! takich! jak! zmian%! stopy! dyskonta!oraz!zmiany!wyników!finansowych! osi$ganych!w!latach!prognozy. Ponadto! dokonali&my! oceny! adekwatno&ci! prezentacji! i! ujawnie#! w! jednostkowym! sprawozdaniu finansowym! dotycz$cych! testów!na!utrat%!warto&ci. 3

8 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. Odpowiedzialno%'!Zarz(du!i!Rady!Nadzorczej!za!sprawozdanie!finansowe Zarz$d!Spó"ki!jest!odpowiedzialny!za!sporz$dzenie,!na!podstawie!prawid"owo!prowadzonych! ksi$g! rachunkowych,! sprawozdania! finansowego,! które! przedstawia! rzetelny! i! jasny! obraz! sytuacji! maj$tkowej! i! finansowej! i! wyniku! finansowego! Spó"ki!zgodnie! z Mi%dzynarodowymi! Standardami!Sprawozdawczo&ci!Finansowej!zatwierdzonymi!przez!Uni%!Europejsk$,!przyj%tymi! zasadami!(polityk$)!rachunkowo&ci!oraz!obowi$zuj$cymi!spó"k%!przepisami!prawa!i!statutem,! a tak e!za!kontrol%!wewn%trzn$,!któr$!zarz$d!uznaje!za!niezb%dn$!aby!umo liwi* sporz$dzenie sprawozdania! finansowego! niezawieraj$cego! istotnego! zniekszta"cenia! spowodowanego! oszustwem!lub!b"%dem. Sporz$dzaj$c!sprawozdanie!finansowe!Zarz$d!Spó"ki!jest!odpowiedzialny!za!ocen%!zdolno&ci! Spó"ki! do! kontynuowania! dzia"alno&ci,! ujawnienie,! je eli! ma! to! zastosowanie,! spraw! zwi$zanych!z!kontynuacj$!dzia"alno&ci!oraz!za!przyj%cie!zasady!kontynuacji!dzia"alno&ci!jako! podstawy!rachunkowo&ci,!z!wyj$tkiem!sytuacji!kiedy!zarz$d!albo!zamierza!dokona*!likwidacji! Spó"ki,! albo! zaniecha*! prowadzenia! dzia"alno&ci! albo! nie! ma! adnej! realnej! alternatywy! dla! likwidacji!lub!zaniechania!dzia"alno&ci. Zarz$d! Spó"ki! oraz cz"onkowie! Rady! Nadzorczej! s$! zobowi$zani! do! zapewnienia,! aby! sprawozdanie! finansowe! spe"nia"o! wymagania! przewidziane! w! Ustawie! o! rachunkowo&ci.! Cz"onkowie!Rady!Nadzorczej!s$!odpowiedzialni!za!nadzorowanie!procesu!sprawozdawczo&ci! finansowej!spó"ki. Odpowiedzialno%'!bieg#ego!rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Naszymi!celami!s$!uzyskanie!racjonalnej!pewno&ci!czy!sprawozdanie!finansowe!jako!ca"o&*!nie! zawiera! istotnego! zniekszta"cenia! spowodowanego! oszustwem! lub! b"%dem! oraz! wydanie! sprawozdania!z!badania!zawieraj$cego!nasz$!opini%.! Racjonalna! pewno&*! jest! wysokim! poziomem! pewno&ci! ale! nie! gwarantuje,! e! badanie! przeprowadzone! zgodnie! z! KSB! zawsze! wykryje! istniej$ce! istotne! zniekszta"cenie.! Zniekszta"cenia!mog$!powstawa*!na!skutek!oszustwa!lub!b"%du!i!s$!uwa ane!za!istotne,!je eli! mo na! racjonalnie! oczekiwa*,! e! pojedynczo! lub! "$cznie! mog"yby! wp"yn$*! na! decyzje! gospodarcze!u ytkowników!podj%te!na!podstawie!tego!sprawozdania!finansowego. Koncepcja! istotno&ci! stosowana! jest! przez! bieg"ego! rewidenta! zarówno! przy! planowaniu! i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie! wp"ywu! rozpoznanych! podczas! badania! zniekszta"ce#! oraz! nieskorygowanych! zniekszta"ce#,! je&li! wyst%puj$,! na! sprawozdanie! finansowe,! a! tak e! przy! formu"owaniu! opinii! bieg"ego! rewidenta.! W! zwi$zku! z! powy szym! wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu! z! badania! s$! wyra ane! z uwzgl%dnieniem! jako&ciowego! i! warto&ciowego! poziomu! istotno&ci! ustalonego! zgodnie! ze standardami badania i zawodowym!os$dem!bieg"ego!rewidenta. Zakres!badania!nie!obejmuje!zapewnienia!co!do!przysz"ej!rentowno&ci!Spó"ki!ani!efektywno&ci! lub!skuteczno&ci!prowadzenia!jej!spraw!przez!zarz$d!spó"ki!obecnie!lub!w!przysz"o&ci. Podczas! badania! zgodnego! z! KSB! stosujemy! zawodowy! os$d! i! zachowujemy! zawodowy! sceptycyzm,!a!tak e: 4

9 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekszta"cenia!sprawozdania!finansowego! spowodowanego!oszustwem!lub! b"%dem,! projektujemy! i!przeprowadzamy! procedury! badania! odpowiadaj$ce! tym! ryzykom! i! uzyskujemy! dowody! badania,! które! s$ wystarczaj$ce! i! odpowiednie,! aby! stanowi*! podstaw%! dla! naszej! opinii. Ryzyko niewykrycia! istotnego!zniekszta"cenia! wynikaj$cego! z! oszustwa! jest! wi%ksze! ni!tego! wynikaj$cego! z! b"%du,! poniewa! oszustwo! mo e! dotyczy*! zmowy,! fa"szerstwa,! celowych!pomini%*,!wprowadzenia!w!b"$d!lub!obej&cia!kontroli!wewn%trznej; uzyskujemy zrozumienie! kontroli! wewn%trznej! stosownej! dla! badania! w! celu! zaprojektowania!procedur! badania,! które! s$! odpowiednie! w! danych! okoliczno&ciach,! ale!nie!w!celu!wyra enia!opinii!na!temat!skuteczno&ci!kontroli!wewn%trznej!spó"ki;! oceniamy! odpowiednio&*! zastosowanych! zasad! (polityki)! rachunkowo&ci! oraz! zasadno&*! szacunków! ksi%gowych! oraz! powi$zanych! ujawnie#! dokonanych! przez! Zarz$d!Spó"ki; wyci$gamy!wniosek!na!temat!odpowiednio&ci!zastosowania!przez!zarz$d!spó"ki!zasady! kontynuacji!dzia"alno&ci!jako!podstawy!rachunkowo&ci!oraz,!na!podstawie!uzyskanych! dowodów! badania,! czy! istnieje! istotna! niepewno&*! zwi$zana! ze! zdarzeniami! lub! warunkami,! która! mo e! poddawa*! w! znacz$c$! w$tpliwo&*! zdolno&*! Spó"ki! do! kontynuacji!dzia"alno&ci.!je eli!dochodzimy!do!wniosku,! e!istnieje!istotna!niepewno&*,! wymagane!jest!od!nas!zwrócenie!uwagi!w!naszym!sprawozdaniu!bieg"ego!rewidenta! na!powi$zane!ujawnienia!w!sprawozdaniu!finansowym!lub,!je eli!takie!ujawnienia!s$! nieadekwatne,!modyfikujemy!nasz$!opini%.!nasze!wnioski!s$!oparte!na!dowodach badania!uzyskanych!do!dnia!sporz$dzenia!naszego!sprawozdania!bieg"ego!rewidenta,! jednak e!przysz"e!zdarzenia!lub! warunki! mog$!spowodowa*,! e!spó"ka!zaprzestanie! kontynuacji!dzia"alno&ci; oceniamy!ogóln$!prezentacj%,!struktur%!i!zawarto&*!sprawozdania!finansowego, w tym ujawnienia,! oraz! czy! sprawozdanie! finansowe! przedstawia! b%d$ce! ich! podstaw$! transakcje!i!zdarzenia!w!sposób!zapewniaj$cy!rzeteln$!prezentacj%. Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje!o,!mi%dzy!innymi,!planowanym!zakresie!i!czasie! przeprowadzenia!badania!oraz!znacz$cych!ustaleniach!badania,!w!tym!wszelkich!znacz$cych! s"abo&ciach!kontroli!wewn%trznej,!które!zidentyfikujemy!podczas!badania. Sk"adamy Komitetowi Audytu o&wiadczenie,! e! przestrzegali&my! stosownych! wymogów! etycznych! dotycz$cych! niezale no&ci! oraz,! e! b%dziemy! informowa*! ich! o! wszystkich! powi$zaniach! i! innych! sprawach,! które! mog"yby! by*! racjonalnie! uznane! za! stanowi$ce! zagro enie! dla! naszej! niezale no&ci,! a! tam! gdzie! ma! to! zastosowanie,! informujemy! o zastosowanych zabezpieczeniach. Spo&ród! spraw! przekazywanych Komitetowi Audytu ustalili&my! te! sprawy,! które! by"y! najbardziej! znacz$ce! podczas! badania! sprawozdania! finansowego! za! bie $cy! okres! sprawozdawczy!i!dlatego!uznali&my!je!za!kluczowe!sprawy!badania.!opisujemy!te!sprawy!w! naszym sprawozdaniu!bieg"ego!rewidenta,!chyba! e!przepisy!prawa!lub!regulacje!zabraniaj$! publicznego!ich!ujawnienia!lub!gdy,!w!wyj$tkowych!okoliczno&ciach,!ustalimy,! e!kwestia!nie! powinna! by*! przedstawiona! w! naszym! sprawozdaniu,! poniewa! mo na! by"oby! racjonalnie! oczekiwa*,! e negatywne!konsekwencje!przewa y"yby!korzy&ci!takiej!informacji!dla!interesu! publicznego. 5

10 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. Inne!informacje,!w!tym!sprawozdanie!z!dzia#alno%ci Na!inne!informacje!sk"ada!si%!sprawozdanie!z!dzia"alno&ci!Spó"ki!za!rok!obrotowy!zako#czony! 31 grudnia 2018 r.!( Sprawozdanie!z!dzia"alno&ci )!wraz!z!o&wiadczeniem!o!stosowaniu!"adu! korporacyjnego,!które!s$!wyodr%bnionymi!cz%&ciami!tego!sprawozdania!oraz!raport!roczny! za!rok!obrotowy!zako#czony!31!grudnia!2018 r.!( Raport!roczny )!(razem! Inne!informacje ). Odpowiedzialno%'!Zarz(du!i!Rady!Nadzorczej Zarz$d! Spó"ki! jest! odpowiedzialny! za! sporz$dzenie! Innych! informacji! zgodnie! z! przepisami! prawa. Zarz$d! Spó"ki! oraz! cz"onkowie! Rady! Nadzorczej! s$! zobowi$zani! do! zapewnienia,! aby! Sprawozdanie z dzia"alno&ci! Spó"ki! wraz! z! wyodr%bnionymi! cz%&ciami! spe"nia"o! wymagania! przewidziane!w!ustawie!o!rachunkowo&ci. Odpowiedzialno%'!bieg#ego!rewidenta Nasza!opinia!z!badania!sprawozdania!finansowego!nie!obejmuje!Innych!informacji.!W!zwi$zku! z badaniem sprawozdania! finansowego! naszym! obowi$zkiem! jest! zapoznanie! si%! z! Innymi! informacjami,! i! czyni$c! to,! rozpatrzenie,! czy! inne! informacje! nie! s$! istotnie! niespójne! ze sprawozdaniem!finansowym!lub!nasz$!wiedz$!uzyskan$!podczas!badania,!lub!w!inny!sposób! wydaj$!si%!istotnie!zniekszta"cone.! Je&li!na!podstawie!wykonanej!pracy,!stwierdzimy!istotne! zniekszta"cenia!w!innych!informacjach,!jeste&my!zobowi$zani!poinformowa*!o!tym!w!naszym! sprawozdaniu! z! badania.! Naszym! obowi$zkiem! zgodnie! z! wymogami! ustawy! o! bieg"ych! rewidentach!jest!równie!wydanie!opinii!czy!sprawozdanie!z!dzia"alno&ci!zosta"o!sporz$dzone! zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto!jeste&my!zobowi$zani!do!poinformowania,!czy!Spó"ka!sporz$dzi"a!o&wiadczenie na temat!informacji!niefinansowych!oraz!wydania!opinii,!czy!spó"ka!w o&wiadczeniu!o!stosowaniu! "adu!korporacyjnego!zawar"a!wymagane!informacje. Sprawozdanie! z! dzia"alno&ci! Spó"ki! uzyskali&my! przed! dat$! niniejszego! sprawozdania! z! badania, a Raport Roczny! b%dzie! dost%pny! po! tej! dacie.! W! przypadku,! kiedy! stwierdzimy! istotne!zniekszta"cenie!w!raporcie!rocznym!jeste&my!zobowi$zani!poinformowa*!o!tym!rad%! Nadzorcz$!Spó"ki. Opinia!o!Sprawozdaniu!z!dzia#alno%ci Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z dzia"alno&ci!spó"ki:! zosta"o! sporz$dzone! zgodnie! z! art.! 49! Ustawy! o! rachunkowo&ci! oraz!! 70 Rozporz$dzenia! Ministra! Finansów! z! dnia! 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bie $cych! i! okresowych! przekazywanych! przez! emitentów! papierów! warto&ciowych! oraz!warunków!uznawania!za!równowa ne!informacji!wymaganych!przepisami!prawa! pa#stwa! nieb%d$cego! pa#stwem! cz"onkowskim! ( Rozporz$dzenie! o! informacjach! bie $cych! Dz. U. z 2018 r., poz. 757); jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto,! w! &wietle! wiedzy! o! Spó"ce! i! jej! otoczeniu! uzyskanej! podczas! naszego! badania! o&wiadczamy,! e!nie!stwierdzili&my!w!sprawozdaniu!z!dzia"alno&ci!istotnych!zniekszta"ce#. 6

11 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. Opinia!o!o%wiadczeniu!o!stosowaniu!#adu!korporacyjnego Naszym!zdaniem!w!o&wiadczeniu!o!stosowaniu!"adu!korporacyjnego!Spó"ka!zawar"a!informacje! okre&lone!w!!70 ust. 6 punkt 5 Rozporz$dzenia!o!informacjach!bie $cych.! Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane!70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporz$dzenia! zawarte! w! o&wiadczeniu! o! stosowaniu! "adu! korporacyjnego! s$! zgodne! z maj$cymi! zastosowanie! przepisami! oraz! informacjami! zawartymi! w! sprawozdaniu! finansowym. Sprawozdanie!na!temat!innych!wymogów!prawa!i!regulacji O%wiadczenie! na! temat!%wiadczonych! us#ug! nieb$d(cych! badaniem! sprawozda)! finansowych Zgodnie!z!nasz$!najlepsz$!wiedz$!i!przekonaniem!o&wiadczamy,! e!us"ugi!nieb%d$ce!badaniem! sprawozda#!finansowych,!które!&wiadczyli&my!na!rzecz!spó"ki!i!jej!spó"ek!zale nych!s$!zgodne! z prawem i przepisami!obowi$zuj$cymi!w!polsce!oraz! e!nie!&wiadczyli&my!us"ug!nieb%d$cych! badaniem,! które!s$!zakazane!na!mocy! art.!5!ust.1!rozporz$dzenia!ue!oraz! art.136!ustawy! o bieg"ych!rewidentach.! 7

12 Polska Grupa Audytorska Spó ka z ograniczon!"odpowiedzialno#ci!"sp."k. Wybór!firmy!audytorskiej Zostali&my! wybrani!do! badania!sprawozdania!finansowego! Spó"ki! uchwa"$!rady!nadzorczej! Spó"ki! z! dnia 27 czerwca 2018 r. Sprawozdanie! finansowe! Spó"ki! badamy! nieprzerwanie! pocz$wszy!od!roku!obrotowego!zako#czonego!dnia!31 grudnia 2017 r.; to jest przez okres kolejnych 2 lat. Kluczowym!bieg"ym!rewidentem!odpowiedzialnym!za!badanie,!którego!rezultatem!jest! niniejsze!sprawozdanie!niezale nego!bieg"ego!rewidenta,!jest!kamil Walczuk. Dzia"aj$c! w! imieniu! Polskiej! Grupy! Audytorskiej Spó"ki z! ograniczon$! odpowiedzialno&ci$! sp. k. z!siedzib$!w!warszawie!(00-764), ul. Jana III Sobieskiego 104, lok. 44 wpisanej na list%! firm! audytorskich! pod! numerem! 3887! w! imieniu! której! bieg"y! rewident! zbada"! sprawozdanie finansowe. Dokument podpisany przez Kamil Walczuk Data: :03:14 CEST... Kamil Walczuk Kluczowy!bieg"y!rewident! Nr ewidencyjny Cz"onek!Zarz$du!Komplementariusza Dokument podpisany przez Maciej Kozysa Data: :27:18 CEST... Maciej Kozysa Cz"onek!Zarz$du Komplementariusza Warszawa, dn. 30 kwietnia 2019 r. 8

13

14 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)! " " #"$ % &"'#(!"# ) * +#*, -#./* "" 0 & / #"1 $ %&"' $ (!#' $!"-#./ (2' +/ ( &!)&*& ( + &!&%&,& # ( - &!!&%% ( &!)& &!&% (. ##%"!&!) ( ' &!)& & ( /!)&!&!)& ( $ &&%"!&%"!%0$ ( 1 2&&#,#!) 1 ( 3%+ &!)!)! &!)1 ( 4 & &!)!)! &!)1 ( 5! & 1 ( (#!)+! &!&% (.!+ ( 6 &!%%!)"&!)' ( '.&"&!)$ ( / & $ ( $7 & 0*&1 ( 17 &&!!%&&1 ( &1 ( & ( 3+##0,#" ( (*!) ( *! ( 5!+0&!& ( '80*!) & ( /- & ( $- &*&!%&*%!&+% ( 1 & ( (&&&' ( -& &*&!' (,"$ ( 6,"# +$ (,")$ (,"1 ( '5!+0&,&!)&&&!)1 ( /9%"!%&,":81 ( $,"#,! &!) ( 1(*!,"# + & ### ( 5!+&, Strona 2

15 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ( & ( ;&"&&+&+ ( 6+!% #+!)&!) ( " +/ ( +&!<!!&!)$ ( '6+!%+!)"&!)$ ( /.&,"%"!&!)#%"!&!)( +7$ ( $ #1 ( 13+&#!&%1 ( 7 & &0 ' ( 6+!% &!"!!#,!&!!!' ( 0"' ( 5! ' ( &=+!%' ( (!*&!#,# <#+&*&!%>!) &!)%0 *&!)<!&!),' ( '4+%>&# #*&!) &!)!&!)' ( /?!% 4+ #,% 0*"+ +"&+&!)#!)*&' ( $!,#' ( 16+!%!%!)+"#& "#%"!",' Strona 3

16 @ Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ( $ / 3 $ ( 5! & / ''.!+ 1 6 &!%%!)"&!) ' $' 7 & 0*& $ / A (*!# + A A 5!+0&# + A A (#!)+! &!&% 6 &!%# + $ A 7 & & ##! #!) / A A 3 + %0$ % & A A (*!)> &+B ' (*!% "&!) (*! &!)% (*! & ## #!) A A (*! + / 7 &&!!%& & 1 A A 6 &!% + A A *&!# + 80*!) & ' 1 7 &!*& A A 5!+0& / !9: %$$$ Strona 4

17 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ;32673 ( $ / 4 %%0 0( - & / $ 1 - &*&!%&*%!&+% $ & 1 1/ '' - & & ####!%&!) / 1$1 7!%#& A C'D & & & #& /$ /$ &C &D &+ C'D C$D.&&,*"!# '/ C1/1D!+1' " -& &*&! A A 5& & ##! #!) / // & A A,"# + / A!+1 " %0 0 -& &*&! A A," A A,")> &+B //.,!% "&!).,! &!)% //," & ## #!) A A," + 5!!! 5&," ' ' 5!+0&, ' A A 5!+0&&!) ' A A ; !9: %$$$ Strona 5

18 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)! ""# ( $ / ; '* " * "< %0 % &!)& *&# ## $ ' &!)& *& + A A 4 * " * "< - && &!)# '. &!) + A A!-.+ %( - &*& / - &"# $1' &!)&!&% > &!&% 1!-.#/ =&5>3 $( -. &!)& >' 1 - & '.&*&# >' A C$D 7 #!% &!% >' A CD 3&!) % &!&!)+ "! A A!-. " % -%$.!)& / C'D C'/1D!-. #/ -$ $. &C D!!)% $ A A!-. -$ $. & * 1# -./#?? 5*!#!% %"!&!)!" A A 5*!#!% &!&!)+ "! A A,!## &!) %!) %"!&!)!" A A +!% &&!) 0&!) *& A A +!% &&!) 0&!) *&&&##, &,*"!# A A 4 &!0+!% #+,!%"!&!) &&0*&!) A A +!% #+,!%"!&!) &&0*&&##, &,*"! A A #!)&"&+ + &!)! &!)!) A A & * 1# -.??!!+%" # A A &C &D #+&!)!< A A!)&"&+ + &!)! &!)!) A A 2" -$ $. Strona 6

19 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)! # $%" $ / &E,# C'1D - &+B C/D 7+ &!% // &C &D & ##*!#&!) / A CD CD &C D! &!&%% C/D ' &C D*&# A A + #*! $ + #,"<>&%" +*&!& '$ + # ' C'D + # A A + #!<+0&&!) C'D '1 6 &F&!% # A A 6 &!!&%% C'D 1'!)&C!&DE!& A $ ; #/ -%$ % $$.&&*&!&!) & &!)! + &!).&&*& &!%#!)+! 1 A.&&*&% "&!) A.&&*&!&!) A A.&& & ## &*&! $.&& & ## & '1 $ 6&& &!&% 1'1 '1 7 % 0.&!&+%" &!+ CD /.& &!%#!)+! A.&,&!+ "&!) A A.&,&!!&!) A A.& #*&! $.&! A A 6& &!&% A A ; #/ % 1.&!% #0 &+0&&+ &/ & #+B#+!),0"!&!)#( +7! &>!,#&# *&!!( +7! &&!)!<&!0( +7"!" A$ & A CD Strona 7

20 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 7 %0 $.&& & ###&!)& *&! A CD.&& & ## $ ' 6&& A 7 $0 (.& & ## && *&! A A.& & ## 2&& &!!! CD!,"< & ###+# A A.&& +%!%&!)E # A A 6& / (,&!#C!%D&!) 1$ ; #/ -$ %. $ -%. ( G+ #0*&!)> &+ C/D A A+ #0*&!) & ##*!#&!) C/D A B1 $ (0$ B %% $ Strona 8

21 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) & ' (! 4 H (0':22E - & - & *&!%!& +% - & 7!% #& (0 & & & # & & &+.& A &,*"! # - & + $% $0$( -. 0( -0%. -$ $. 0( - &,0 A A A A A A A A 4 $% $0$( -. 0( -0%. -$ $. 0( 5!& A A A A A A A A &# A A A A A C1/1D 1/1 A & $ A A A A A A '/ '/.&### #!%&!) A A A A A A A A 3+!%&!) CD A C1/'D ' A A A C1$D 4 H '(0':22E 4 H ( ':22E 0? 0( -. %%0 ( $% $( -$. $0-0. -$. (% - &,0 A A A A A A A A 4 $% $( -$. $0-0. -$. (% 5!& A A A A A A A A &# A A A A A C1D 1 A & / A A A A A A C1/1D C1/1D.&### #!%&!) #!%&!)!# #+ 4 H '( ':22E A A A A A A A A A A CD CD A A CD $% $0$( -. 0( -0%. -$ $. 0( Strona 9

22 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ) * #( ) +!(,- ( + 7,". & 7 H+ G CI( +J> IJ> I4+ JD # + &+ 1!! ' &#! 7. 9# + 0!&%" % -%&+5% "&+&+"5%&+.&>K66.&L!& -5> #++ -5B 1//> - &B $/>!!!&> (6B 'AA'A''> 54L (B '/( + 7% + + +#%"!&+ L#- %( + CIL#( +J> IL#J> IL# - J>IL#- ( +JD 7!%( +7,# &L.!&!). '- && $/> 0 $/!%.# &!% L&.!&!).( +% & +!"&!" # ( + 7 "!">!"> + &!"> 0"> " &#%"!",!L#&- %* + &!>!,! %% %! )!# #! (<#$"#,&"B 7%.,F"#> H#0!F!"#.$1#,!%% # "&+&"# (<#$5&(!%,& 0#%"!&B H#5&.%!F!"!&5&(!%> H-& F!!"!&5&(!%>?+-GF 5&(!%> -&.%!F!5&(!%> 9!)!F!5&(!%.$1#,!%% # "&+&5&(!% ) ' (%% #,!% "% +#%"!% # 1 )&., '/ (% & & #!)#!>90&&+ +!!:%> & 30 4#%"> &+ % I9: 34J &+&+ 5" 9 : 1 +! $ +!%,*"!&!) &!) &&!) +!&!) ## * +!% &+&!) + <,0"! < +!+ C23 $ //D,%+#% &!#$&& &!#/ 2"% $& "&> &>&,& #%0 0!)!)#&!) #! H! %&+ # &+ & 0#%" &!"! #,&!) "&*# &#!!%0%"!%0 &!(< % 0!!#%"!&!) * &#!0+0!&#,&+ (%%,&!& "!&++&+ &+ #,!% " #,&+ +!% >!+ #&%+!%& #!%+%" %%L#&<#$&# &!#$9:34 Strona 10

23 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) (%%,#*,, "!% #! 0 1#!2( 1! % ) " 1 * 8:2 8/-8:28.*#< :22EA'-+# (.I J9K(0-"1 #1 ($#+.* 9:'&#%+#& +&+ %&#!&%& & &+ +> &# &! *%#+& %"!%!%0 #> &%" +#+ &!) * +0!& &!"!&!) & %!>,!,0,"& #%0!, I #*& &J," & &!) >,!+!)##&,0,"&#%0! + &!% &,0"!+ + #, & & ##,". #!& + & + &# &!)! #%0!0> %!&+!"#,0#%+ &&#*!!) ##+&%!":22E$L& " M?D "1" 1-+# K (.? J9 " ( ($#+. +&+&#%","#%"!&+9:1 &!"! & ## +"#+&,& #+* &!& # + & # C#,> *! +#,>! %!!)&D &##%+&!)! +!&%&!) +& #%"> * C#,"= +#D & &% &F %*! &! %,"#%"!%++!"#+&> +*! & # #%"!!%" "-#!% % + & +#,& + &#& +" 0%*&#&# & ##!%% & 4&:2E )/N 1 "" ' -+# (. I "1 #1 ($#+ 6!% 95 I!)&J & %! & #!%> &!% #!) % %! +* & &%">% "! & > &+ "&-! % %!!>!&%!%,! & H >*&&%"" "!%0H >*&#0 "&!) +!)&++ "!%,%,%#,!!%! #+&!!&%"!# " H!> #%0%"%+0!##95$!":22E$4 " "1" 1-+#K(.I"1 #1 ($#+ *!&0!% * #>!%#,+&> #,>! &!)!*&!.!>++!%&*&!)+,0+ &#& #!%0 ">&!+!% &!)#&+ 2 & 8:28*# J9< :22EL,#'##/MC,"#%"!&#!&!)!&%"!&!) 0 &! ' #, %!D F-+% 4#%!&!# &+! # 34!#&!%%9: :22E J"+C#,&$+%/F "9:I3+&#,!J "!%>,"#%"!&#!&!)!&%"!&!)0 &!#, %!D>!" :28 $ B C+%"!!&!)!&%"!&!) 0 &!1#, %!D!":22E(L2#M:280L& #MF*#, &+0& +%% " &" #,&+00!+=%+&C#,DC %!*&!+!++ #<!!,!&!)+ "!D> Strona 11

24 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)!" L; :22E -# (%?(.M F +& +!)!#&!&!) 9: C9: > 9: > D## "&!#!! C,"#%"!#!&!)!&%"!&!)0 &!1#, %!D>!",H!H : 2 2/ EC#,1+!$D>+%"!!&!)!&%"!&!)0 &!#, %!>!":22E;1 C#,=$D>+%"!!&!)!&%"!&!)0 &!#, %!>!":28:280> /-#,=$D>+%"!!&!)!&%"!&!)0 &!#, %! 2 &%!*&!" +&%"!&+! &!)5090&%!! :%2 & 34#%%+"0* &%"!&!)! "++! 304#%" > * & +*!!% E >!% + %!&>%,&*&!)!%+*&" 0 & C &0D!)#! 2 &!)! & #%"> * &*&!),0+ &# 7:22EA'2 9:' +&&!%>&!&!%#>!!+#%* # &!&%& #! &%" &!&%B #+ +&!) #+!&!)(<!0!#,!%," & ### & & ###*& + ## #+&," & ####%+#% 0!"!,*"!%!&!)& &!)+!" &! % %#+ ##*& &+ &#%0% +# 0!,%,& & (& ##%"!&#+&#C &+#+&%+#*&D"!%0#!"!+& &!",!B &+#%0!, *%#+& %! I & &J!," & &% 0 + &> +,"&!+ &&+!.&!)& #!%!)&!)," & ### #!%&!&> %#!&#%+"%!& &#!#+ +&!)C+0!&D &%!%!0 &!&%,*&!) &!)!&+95/ 9:'&+&##%<#&+95/C &!&,!&> %!&D(& +* +&%! &&!) &!&!)"<+!)%!&!) (!$% "#+&!)%"!&!)#!% 3. $"4(5",1 # # "# # &C &D!)#! *%,&&#&!) &!) #&+ H "!# 0 # ) &! &%" + &!& #+ &!)&!&!)!%&& ; #/ &!)& *&,%+#%" &+ #, * & *&## C +%#, &D &!)& *&&&"!!) > %+%#*& ##CM7?D#%+#% &!)&,>,&! &!&!), #,##!!>!&> F!+F,0#+, #,###%+#%&!)&++!C#,!D,"&! &!, #,## C % &D & 0#%!&!"!&&&!&%"!!# &,&!& #C#,!D,"&!% #%+#%%&!) 0"!!&%%> &,"&!;!&%#0 Strona 12

25 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ##+& 0 &!% &)> &!)& & ##!## C## #& &!&!)>+&!)D"#%+++!&## 2 &!) # %!!0 &*&> &*& "#- &&!)##,%+#%" &,"& +!&!)##- &*&,%+#%" &)- &"#,%+#%" &"+" &+!&%. "# &+* "!"( + 7% > " + L#& - %>&!)!)!&%&!)#%0 "&!)& & ## #&!)*&!&& *&!) &&!) &!)& & ## & #%+#% ++! #!%#&!) &+> &+ "0!#!)&&#>!)&,*#!)&< &&&!)& "#%+& # &% &! %>"++#> % #, &+> &!">* +# &+#,! ; * * &!)& &!&%" &&!)&",!" ".! " & +& ##%"! +%" # &!)& & & + &!)!) &!)!)#!),&!)>!),"<& #&!)& & ## "#%+ &!".&!)&!%&!)!& " ; # +!)&+>!)&!)# #!)&+,&!).!## & +!)&+,&!) & &* &! ##%"! & "! #& &!) #+## & #!)&+> & 0%"! 0 ##%"! &!)& "! &!) &!)> * &&*%"!&!)& &# #!)#E & %*&#0 E ;."#%!&+*!++0&&"0!)!)#&!)!" &&!)!" " " "+*"!!)&&!)> &0# & & ## #!.& & & & ##! #!) # 0 & #0# #!),"#%"!#,"# 8 5! & #%+ " #!,&! #, & >,#0,"= +!%0 +%# &!)! & + &!&% * & & ### &!)! & + &!&% &"& #+ &% + + &!%&!%>!%+%!* #, 2 &!) #% 0#%"!! + &!&%B o,#&,# >AN o #"!)!+&& N o # N o AN ( &!> &!) % %>* %"!% 0 &!,0" & &! +!&!) #% 0 # & ## %# &!! &!)!&%&!) #%"!0!>!!" %+*%!)#& > &+ && 7 /" # 95$!+ "&&#!,&!+%%#+#"+ &!%0"! & ##%"! & ### &!.!+ + &#%0+ " "+! #*& + + &!% &!%>! %+%! * #, 2! + &!) #% 0#%"!! + &!%B o AN o +& + AN o +&++ AN Strona 13

26 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) o + AN o.(c,&&!)d N #%"!0!>!+!!" %+*%!)#& > &+ && J / & ##%"! &&!)+%" #, "# "!)!#,&!" <,&,!"*%" &!&%. &## &!&& # ##%"!>!&!), &!)%, &!)&!)!&%&!) &!% &!% 0#%"!&!) B &&&#!%&+#, +!&+!)## & > *&! *!> & 0 *& &!% # &+& +# &+! -&!% 0 & #+!#,&! &!% " &!%0!) &!%&!)!" &+#%0!#> 0%%"&!%*&<!& 6 &!% %!) *&!)> %!) *&!) %!) &&!)> %!*&C,"=!)"!#&,&!%%!,&!D#%+#%0 9:/!,&!+%%& ##%"! & ### &! &"&&9:1&+#, +!&+!)##&!)!" &+#%0!##+ & # )"/ (#!)+! &!&% #%+ " #!,&! #, & >,#0,"= +!%0 +%# &!)! & + &!&% * & & ### &!)! & + &!&% &"& #+ &% + + &!%&!%>!%+%!* #, 2 &!) #% 0#%"!! + &!&%B o,#&,#># & >AN ( &!> &!) % %>* %"!% 0 &!,0" & &! +!&!)#%0# & ## %# &!! &!)!&%&!) )#/# 9:1&!! &&!%A+0!&+!&+ + & &+,"=!&+ +& &+*&! #+ #.&#*! & ## ##> #%#!%!&!! &&!%!&+ +& &+!&+*&!*!2&!# #%+ 0+ &!&!> * *!+#&!& %*!&+0&+#&+,!> #&+#%+ & 8#" #%!< +0&&!) &!)% &!" &&!)!&!) 2!&&!)!<+0&&!)!" &>, &!"!&&!) & & ##! #!)5!+0&&!)&&"&! &+&!) ##>,0"&&!)!)!&!) B# 80*,%+#%" 0!)#!),&!)4 &0*&!)" +&+ &!%+#*%&!C &+ +!!)+0!&D> &+&+ & 0*&!)*&+!&&+&!?!%#!),!&!)"#%+!## 0#!%"C &D### &+&!%0* &&&*#!),!&!)"&&## &+&#,"#%"!&+<,& & & &#+##!!%"&&%&!)&#, &!)##& 5*!##%+"!)##&! 2!&0*&!)0*!) &" &!&,>%!#%+, Strona 14

27 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 3 #/N.&! & &!)!&!)*& 0#%!*%!)B,*"!%!0%!%+%% &*&(#%0+ &!% &!&!),&! #% %00, 4 - &&#%0&!% #!%% "&+>! & #%+#%0%* &! #- & &%!& &#! - & &*&!%&*%!&+%% &+ &+&*%!&*&! +%&+%!%G>2>:L!&!),!&#&!)> *&#&!&!%; 4&!)!+!+&!&9:>1+%!%O6 8 5&#%+"!>&!!"*&,"C&#,&!%&D&%"!&<&!)&% #, &!,>* &,"# #%! &&# #,%"!&!) &!+!>&+*&! &," !!" #%0!>& &,*&!"#%+#!&,&!%"!%!% &+&!)0*&!)>+%% &"#&+& ##,*&!!+1#," & ## ##," C " #+ + &+D " #%+ &&# &!) &+&+ #+#,&+#+ +=&+#%+!) &!) &!" ; /"!+!+!%&!"9:? "% +!% 7 2&&"#%+++!#!%#&!) &+2&&!!%#&#%+#%0 %,"#&+> &+ "!)!%#& 7# ## D.# #!%#!% &!% #&+&!0#!!> &+ CI# #!%JD % &!)!)CP(D> &% # " #!%"# "!%,D?!%?!%&*#!),!&!)!0# 0#!%"###,"#%"!#!%& &#! &!)!%&!&,% &,"<0*&!)&*&!)#!),!&!)#%+#%0!)##& >!0!) &+>&#%"0#,!&0*&!),!# &!) Strona 15

28 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) *, (/" "% &+"&!)!#*<> &%"!&#&+.0!# %!)%%% &"#H&%0 *!#%"%%&"# +,*"!&!)< <>!& &+"*!&&!)!#"+*%"&!%+!# 0&!)% #%0 > &+ +&!## #,!),*"!&+ &&!)>%* +!## &!&#,*"!>%&&!) + (/.! C &D!)#!,!<&!)*%>%0!>!!# 0&!)>+%&"! 4#"#' #%&!%#%!&%#,!#!0>%+&&*& & ## + # # &%" #!&> %+,!&! 0! +!%*%!%,-# *%+ * &!"!&!#!=!& 0#%"!<,&> &+"% &&!"!% &!,&!) &,"< 0&+#&+ J / & # 0!# %!) "&!) &&!).&+!!#*& %&!#%"!0*!!#*& %# # &&!) & 0*&!) &!) &!#%"!& 0* &+ # & & %!#,!,*"!%! &!)& 2 ' % & & ## #!,#%"!*#>*&! "0 && & %"!& % && #&&!) & &!) &! +,& >**,&0# 7 /N' ". " #+ &!)> &!) % &&&&!0&& #%"!!) &!&&&,!)+ *<#%0%&+"+,#!%!&!) #+ &!) &! 2 ".& + &!&%&!)# % & # +!%#*&!!! +%" #! + &!)!! #% &!% &%0 &!) +!%#*&!!,*"!&!)!#, #1 /N#/!!& %", &&# &!*!#,*!H* +* & &% *%!,%% #%# ##%"!+#,*"!%!&!)&0*&!) )/N1#" " 5#!% &!"! # ##> #!), &!),!"*< "&!) #,!+!&+%"!0 &+++?!0 +&#%",!)# > %!%!#!&> +&,&+,"#%"!&%" *%!> #%"*!!)>!!%% &!)>+0& +< &+%+< &+0, +5!,&!C &!!&D+",&+ + > #"&!) &>," >&%"! >+#"!&+ +? # #%">* &&!% 0 * %!),% %&+ & + &+. Strona 16

29 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)!%> & #%!)&!)+"0+&!&#!%!&%# % +!' &!% % &+&!##0 < %-##,%"!% (#*&!+ CL775D L775 +, # && &# #!&!) # # &!) &!)!##0! & #!L775#%# >%!&" & +!# "0! &! %>!% &!)!!!) + +!+ &# & % L775!& # #% "0!+ &! %>%*,,& #!&. & 0 CD #!%> CD * +!"!&!) ++,# # +! #,!> CD + %+ 0 "!&!) #, +#%"!&!) CQD,&+#!%+&!)>+",& % #!&!)!&! %"!&!) + L775( #!%,0" &+! 0 "# &! # &!)!&!)!%-##0L775*& #!%&!)%%%!#*&!!%> &%!+*&!##L775> &!)!%!##*&! &!,&& #, " ".* &*&!) #+* + + % &!) &!)# <#+<>!)% # #&!%!%#& #%+#% &! & #,," & ##,*"!! #!) & # &+95!)&!#&C 0 "D> 0 >! & > && # >#0%"!!0! "&!)!+ &+ L& %! >!& %+ &,0!!!!%>#%+#%!#0%"!!0! 6 '4(5", ) * (0 &C &D!)#! "%"% &+> &"#<!&#/ > &%" + 0#%"!&!) + &!)!% #,&!) 50 90&&!) 5!)#! &!) 34,"#%"!&!)!&!)!&%"!&!)0##, &!$ :22E%L;"# "M":22E%L> /:22E%M? J9/(-+111 (0#+. 9:#!)&953+&##0,#">95$&!)&"+!%+ &!)#+ +>&%" + &!)>!)"&!) > &+& +9:' " " #% #%+ &!)#,,&! &!&!) #,##!!%"!% &>!#%++ &#,## +&!) %++!>& +#,##+!)0!. *! &!) # &!)& ",!,!%"!& & #+&% 0,#%+%++! +#,##+ :22E%;"# " 9:I&!)&#+ +J,"#%!&!)!&%"!&!)0 &!$#, %! &9: &!"&!)#+# #%"!&!)&!)+:#+ "" #% #%+&!)++! # +#,##+! &!)&*&#%+#% 0++! #!%"!&+,"&!C!%##D#, & #," 0#%++!#& &+,+,"=##". *!&!)9:& >&!)&+",&#%+%C++!>&,+##+% D,+",&!,,#%"!&&! 9:&!)&#%+#%0&!!&!&%% % &&> >!+ >&##%%%+&!&!),#,##. &#,##!)> 0&0,+!) #>*&#%+> ## &, & &!"!!&!&%% *&! &!&!) + #. &#> & & &!)#% +>&+ + &+"!&!)> %#*,< >* &! "!#%0! &!)# &#!! > 9: &!#&,! # +*& &!!#+ &! # Strona 17

30 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) #% 9: &! $ ( % & > * < 9:+ &#++ #%0!>&%&!) &!)!)&!) + &!)!% &!!)#!#%*&!)*! #&!)# ##!),+/:22E%L;"# "M,% 9: I&!)& #+ +J & #, ' +%" < &!) "&!) &! $,%!%" &!) +!% &%< &!"!&!)&!)*<&%0 &!)9:>+ + &!%,&!),">#!& 0C D>!& *% &+!",##C!D,#!%&!) & ##!!%! &!),%<> *#! #%"!&!)& & #%,%9: &!$( %& >*<,% +& &# ++ #%0!> & % &!) &!)!) &!) + &!)!% &!!)#! #%*&!)*!#&!)# ##!) :22E$L& " M J9# ( (0#+.* 9:1I6 #+ &J #,&5090&&!) 5!)#!#!> &5"+-+%4#%%'E'/E43' %!)!!) 3 4#%% +, &% < &!) "&!) &,!&%"!0# &!$&%" +#,!<> +"!"& &!9:1 0#%951I6 #+ &B#%+&!J%"!%+ +!&++* &!) &!"!&!)!)#!,!<&%"!&!)951 9: 1 +& &%"! 0#%"!,& &!)!)#&!) &!"!&!) #+ &!)B &!%&! #+ &!)> #! #+ &!)>!)#,!< *&9:1+ &!$!&0 +&%! & # + &!$#!" +*!">&!&!) &&!)>!!>* <#/ &"!#951 D-&!%&! &+ + &"&&"!!) B &&!)&!&!)+ &&+!> &&!)&!&!)!%!!)&#, &&!)&!&!)!%&& -&!% &&!)% #*+#," &+&+!) & & #+&!) & 0*&!) & &!) -&!% & &!) & % ++!!" #%0!+* +%&!>&+0+,&" &+ &+ 9:1+&!%,"<&!) 9:1+ &# 0&!)#! ##,"< &!)!" + " " &!&% + + & #> "#!&+, &,"< &!) < * 9: 1% +% &# 95 1 &*,"<&!)%&!&!)!%&& *% +&&!% &&!)< 9:1 #>+%!951>++ &!& &&!) Strona 18

31 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 4 ' :28$ ; /N +# (((0 4 ' :22E$ ) /N +# (((0 &! 3*&! *&!# A + &&+ A *!! (*! & ## ## *! 3*&! 80*!) & 3*&! *! 3*&! *! 3*&! *! :28$ $ 1 &! + &&+! &! + &&+! &! + &&+! :22E$ $ 1 7 /N 7 /N 4 ' +# 4 ' +# (((0 (((0 -& &,*&!!) #+ &,", &!!% & &! + &&+! A A A &! + &&+! &!!% & &! + &&+! &!," & ## ##," / + &&+ /,"!," -& &>*&!> #+ &#*,"," &! + &&+! &! + &&+! (*! & ## ## *!&%*&!*!<#/" # &+&!##&#+&!) & 0*&!)> " &"! +!% & % % &C 6A&&+! D &!$"&% &! + &&+!.,*"!&+!&+ & * 6 #+ #*&!)&!&!)#!%&&,D3! 9: # & ## # &! +# &!) +!&!)(& + #% 0 & &!) &!&!) + &&+!.,! *! #! #!%+ &# # & ### &!%" + ##+#&!)9:!#%0>* "! &+* +0!&, 3!& +! # & ## # &!,! & &!)!&+*&!*!9&& #%+!> #0) &! &!"! *! ) 0> #% "*!0+0& + ##%"!&!)#/!#+&+#+# &!$ A A A A A Strona 19

32 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)!# & && # +!& &> #0 * &#" #!%0! *!>!!#B *!#* &!)!%#,#!> &!) *! +&!)> * *! +&!)> C!!!)> &!) +!&'& +!D!D5!)#,!< 9:1+&!)#!%!)#!,!<% + &# &+C&!)#! &,!<D *+&+& &# #%#$+!%#, +&!%&!)0!":28(L)"/ MI;"/? J9"( (0 #+.* + 95 &!& #! #!% &!"!&!) +&!% #!)+! &!% CR/D!%&>*#,#!)+! &!&%&!),0+* &!>&& ""!"! +,##*& #!)+! 2!& *> * +,##*& 0#%>&#&#!)+#, %!%0#!)+! &!&%% %" &!"! +,##*&.%!>* + & +!%! #,# #*& #!"! +,# #*&.! > ++!% &*&!) + + &# & #!%0 "> &! +!% &!)!&+&+#&+6!$ 4&:2E5#+#-+#0'(.I J9 0"(0-"1 #1 (0#+. (!%-69: +!% #!,!% C#,!0!!%D>%*% #%+#% 0*& &#,0*,"&%"!&!#, &+&&>+ % #%+"& &>& #,!)C#,!)!0!D6!%#%>*#+!% = &!)!%% # &+& > &+%!" #%+#% 0*& &#,0*,"&%"!&!#, &+&&.!>++!%&*&!)++ &#& #!%0">&! +!% &!)!&+&+#&+6!$!":22EL; /+MI4# /+F 34#' # $C,"#%"!#!&!)!&%"!&!)0 &!$#, %!D>!":22ELJ"+MI! :22E$L& " M:22EL& " +M F 34 # / C,"#%"! #!&!)!&%"!&!) 0 &! $ #, %! #, ++! 9: 1 I6 #+ & J &D>!" L;:22E-#(?(.MF +&+!)!#&!&!)9:C9:>9:95$D##"&!#!! > 34 #/ # $ C+& 9:,"#%" #!&!)!&%"!&!)0 &!/#, %!>+&9:95$,"#%"#!&!)!&%"!&!)0 &!$#, %!D%"&%+& &!"!# > #%+ &!&> * %" +& +! &!&%.!% +&,0" +& &#>!":22E! :22E,0"!!0!"+&%"!&!)"#9:A'3#0 + &!"! %!&!) &!) 9:> & 0 %!&!)> +0&+&%#*!":280& #,0"!!0!"+&%"!&!) "# 9: A' +&!&#%"> * %,0"!!%" "%"!" + & &&> ##+%+&+>##+!&+#,", &#% "+*!&0&!0 &!% %! &%#,&+00!##!%&&9:1 "0&#*&*&!) &!$."#"" "!>* &!) + &#& #!%0">&! +!% &!)#&+$ Strona 20

33 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) #! 2, +"% 9:&!)&*&# > >+ ##>+%# ##>, &## &",>,&!&!&!),#,##!!>!&> F!+% F,0# +,#,###%+#%&!)&++!C#,!D," &!&!,#,##C % &D & 0#%! &!"! && &! &%"!!)! & ##%"! &!)&*&&!)&+ #%"0 0#%"!B $ / >#/N * + A A *# A A *## $ &!)&& /// 2J:3 %0 % &!)&!&% &!)& 1.&*&# A A 2J:3'"#/ 0 0( &!)&!!)% A A 2J:3'" 0 0( &!)&!!)%& "& 2 #%+!% &!"!+!F,*&!)!&!)F&+# &+L#&( +$ 7!(, 4 ' $ / 7+ &!% // #*&!+ ' 3#,! ' & / /.& 1 / 3,!!! &% $. &!)# ' 4 ''"* "< $ %$ + ## A A - & #,&% C#%+D A A - &*&C#%+D C/D CD - &"#C#%+D C$1'D CD 4 ' -#/N" Strona 21

34 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 4 " # $ / ; "<?? 7+ &!% &!) A A 7+ &!%!+ &!) A A 3!!&!) &!) A A 3!!+ &!) A A ; <?? 7+ &!% &!) A A 7+ &!%!+ &!) A A 3!!&!) &!) A A 3!!+ &!) A A ; '#'1< 7+ &!% &!) 7+ &!%!+ &!) 1 3!!&!) &!) A A 3!!+ &!) A A 4 $ /.& 1 / 3,!!! - &!<+& &!) A A 6! # A A!%!%&!+"#&!% A A &!<!!&!) A 2" /H* "< % &!%#%0!&+*& A A &!%#%0!)*& A A &!%#%0!)"# // - &&<,%+#%"& #+ &!)#+!0!&+!+ - &&<,%+#%" *&+& & ### - & #,!<!&!),%+#%"! & ## #,! +& > >!),> &> :## L &!) 8!<!!&!) :##!&. # $ & #,&>$N>#/>'N &&+## %,"#%"!&++ - &!<+& &!),%+#%"&+& &!!++!& % "*&!)++& &!)%#,&!)!&> &!)&&,&#!% &+ 8!# +!" + #&!)0#+ &!) &!)>!#0! "5+!)-! #&!)90&&!)!!:%> &!+& &#%0 #&+.!)$/&! +& &!) 6!!!,%+#%" " +!%> +&!%!+!& Strona 22

35 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) & +!" ; $ / &,&!+%" # A A &*&#!)+! &!&%&!) A A 5" A 5" ##%"!&!) & A A & & ##!#!)+! &!&%&!)!% A A 3&&>&& A A 2!%" A A *!!%> &!) A A * A A &#+& A A *+& A A &!)&&!)+ A A " A A," A A 83!9: ; $ /,&!+%" # A A *&#!)+! &!&%&!) A A " 1 1 2& A A (,&+%" #, A A & ##!#!)+! &!&%&!)!% A A 3 ##%"!&!) A *! A A -& A A ' ' 83!9: % $ ) 8,-# ( /" 7 /N #1 $ / (*!) 1' (*! & A A. +& A A.!+ A A 5! & A A 7 & 1/ 1/ 6& A A 83!9: % %( Strona 23

36 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 0 +" ; $ / &!)& & ## 1 &,&!!%>#&!)!&!) A A &,&! &,"<&!) &!&!)!%&& A A &,&! &&!) 0&!) *& A A 2&& &+ A A 5" ##%"!&!) A A (&*!)*!#&!) A.&! #+!)&!) A A A A 83!9: $ 4 $ / - & & ## (&*#%+&!)*!#&!) A A &,&! &,"<&!) &!&!)!%&& A A &,&! &&!) 0&!) *& A A.&! #+!)&!) A A & ##%"! A A 7 #!% &!% A *!% A $ / 83!9: $ Strona 24

37 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) J* *#+ # ' " (0 &!)&E & & ##&!& % &!)&E & & ##&!& % # 3 / ' 3 " "!+1 / '!+1 " " 8" A A A A A A A A A A &!)&E & & ## A A CD ' &!)& & ## " &+> #&#!! A A A A A 3 ##%"!&!) A A A A A 5" ##%"!&!) A A A A A &E & & ##*!#&!) A A A A A &E &,&! #+ &!) A A A A A - &!)!)##& & ##!)#!,!< A A A A A - & & ##!% #+!)&!) A A A A A 8"O?? -%. ( ( 3 / ' 3 " "!+1 / '!+1 " " 8" &!)&E & & ##&!& % A A A A A &!)&E & & ##&!& % # A A A A A &!)&E & & ## A 1 A CD $ &!)& & ## " &+> #&#!! A A A A A 3 ##%"!&!) A A A A A 5" ##%"!&!) A A A A A &E & & ##*!#&!) A A A A A &E &,&! #+ &!) A A A A A - &!)!)##& & ##!)#!,!< A A A A A - & & ##!% #+!)&!) A A A A A 8"O? $? Strona 25

38 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 3 +" " G*"!,!"* %,!,"#%"!&!) &!) &!) *!#% & C 0D " 0 &# C &D > "# &"!+ &!) %"!&!) # "!&!) #&&!)&!% &!)> &,0" & #,!"* " &!!#,"#%"! &+ #, &+,"#%"!"> # &!) % 1N,! & %" *! &!)&&!). #!)+&+ &+5 &%,&&%"0 +&+ L,!"* $/ %"0 0#%"!B ; $ / =1?? 2 &!"!&#, A A - & &!"! #,&!) A A, -. - $. "& +!+0*! %!&!) C'D C'/1D "&,*+ #!) A A, $..&&!)##&!& *!0+0& + & & ## #!!!"!&!) ; #" $ /!&!)& A A 4 & #!&% A A 4/N O-+1. #?? 9 $ / C'1D 1N 1N!)&& # 1N ''/ C$$D 5*! %! C/1D C/1D!)&&&!)##& C'D C'/1D ;0,*"! #!) # # % 1N & +!)&+ &!"!&!&!)%#&&!% &!)& 0#%."#%!&+*!++0& " &+C "D&"#&+> &%!&!&!)&<#$&&!% &!),*% Strona 26

39 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) J"/+1 1 ' / 0 +% $ 5&%#,#&+& A A A A 5!!! A A A A 5&& #& A A 5&# &!%0 A A A A 5&!)0 A A A A! # &!)C,! &0*&!)D!% A A A A 5!+0&+ &!%" "," A A A A & ##%"!#&&!)%!) A A A A & A 1 A 1 - &A, #$ A A A A! #+0! &!) C,!!%D! A A A A % 5,#%"! &$ 1 1 3%+*!# A A A A (! #,&!) $1 /.&#,!! 0&!)!) A A A A &+*! 0&!)!) A A A A & ##%"!& A A A A & ##%"!*!) A - &(-3A# A A 2""/ %% $( $ $ 1N 1N 1N 1N 3 ' 0 % Strona 27

40 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) > /+1 1 ' / 0 +% $ &+ &!% A /!#!)+! &!&%&!)! % A A A A! &&!) 0&!) *&!% A A A A! # &!)C,! &0*&!)D!% A A A A -!% & ##%0!% A A A A 2 *!# A A A A +!%A( +; ' A A ' &!)& ## 0&+ A A A A *&! / / 2" / %( $$ 1N 1N 1N 1N 8 ' 0 $ 0 3 O8 ' $ / 7 & & ## #! '' $' 5 & ## #!F &# $/ $' 5 & ## #!F!) A A 3 O8 ' -%. -. ' / / $ & & &%"!&%"!%0,! 0 &# &%"! &&!)!%#&"*"!,0&+ &!)!%&&!)& 0#%"!&!)!"## &&&%"!& %"!%0,!0&# &%"!&&!)!%#&C "!# #+&!)!%#&%&!)+&!)!%&D"*"!,0 &+ &!)!% &&!) & 0#%"!&!)!"# # C&" &!% %"!&!) %"!&!)#+&!)!%#&%&!)+&!)!%&D 7#1 $ / &! &#% '/ C1/1D!!)% A A &&&,&!! &#&%"!%"!%0 '/ C1/1D 4 A A!# +# / '1'1 -$ $. 8*!,!%&,&!! &#%"!%0 $'11 1 4!,&!%&&!) A A B#+# + # /'1 0%$$( $%%!1-. (* -(*. Strona 28

41 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) )+) "23(0" ( #!)&&!%.+'!!/&*&,&! 0!% &!)>,&!% &!) 0 # #!,&!%&!)CI3!)JD> '# -#O&!)>,& +!$!%&!);,&!&1>$!%0. +%%!%&>> "! +,& &!)!%&!)&(,& &!%&!) >$N #>>$N.&++#7!%#& 2' $.+!%#&%0#!)&#+#! #!%!, + # # "!!"! #!,&!% #+#B 1>! # "! 0 1!% > *> $/>! #"!0$/!% 2=$"5%&+.&K66.&L!&-%5% #"%,* #4+ #+!%!+%>* 6 9 (2" ( 2&&,%0 &++& "& 1!!$&!%.+%0#!)0&!# & > " /&!1/1> & &"0 &!)!) 0&!) : (#!""#! " (& "& ;!""#! " (& " <!. 2 /- /N. $ /. / '' 3*& #+&%+#>*&#,% #+&> &+#+&# A A 83!9: % +. 8 * #''" 1+ +1H O' $ / A "!,!& *&!&!) A A A "!,!& *&!,!&!) 1 1 (#!)+.#.!F )!&>,!& # &!&% 1 1 6(L!,&! A "!,!&!),"< A A A#*& #+&# A A 7 /N+# #'1'#+ 1+ $ $ ) #!#,!&,&!)*%4+?Q7 Strona 29

42 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej). 4 +1H"+/ G!$/.!" -''. #1 /(0 8 G#& 9&& 8 7'# L# & 8",# #" #,#.,,# A A $ A / ' <$ 0> & ##B A A A A A A A A,&! &!) A A A A A A A +%> & ##B A A A A A A A A,&! A A A A A A A AC& #!)+! &!&%D A A A A A A A 7 /N+#+ H(0?? 0? % 3+<$ A A A / A $ 0> & ##B A A $ A A A $ A+ &!% A A $ A A A $ +% A A A A A A A A*& A A A A A A A AC& #!)+! &!&%D A A A A A A A J"H(0???? 0$ & ##%"!< $ A A A A A A A 0 A A A A A A A +% A A A A A A A, #1H (0??????? 7 /N+# H(0??? ( % % Strona 30

43 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej).!" -''. #1 /( 7'# L# & G#&,# 9&& #" 8 # 8,# 8".,,# </ $1 '/ A / ''1 0> & ##B A A / A A A / A,&! &!) A A / A A A / +%> & ##B $1 A A A A 1 A,&! A A A A A A A AC& #!)+! &!&%D $1 A A A A 1 7 /N+#+ H(?? 0? % 3+</ A 1 ' A ' A '' 0> & ##B A A / A A $ A+ &!% A A / A A $ +% A 1 A A A A 1 A*& A A A A A A A AC& #!)+! &!&%D A 1 A A A A 1 J"H(???? 0 & ##%"!< / A A A A A A A 0 A A A A A A A +% A A A A A A A, #1H (??????? 7 /N+# H(?? %(? ( %. B + $ / & #, &+ G#&>, & *& "% % 5! 3"!)! +&& 8 # 6 Odpisy aktualizujce na BZ A A A A A A & #, &+ G#&>, & *& "% % 5! 3"!)! +&& 8 # 6 Odpisy aktualizujce na BZ A A A A A A Strona 31

44 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) '. 7 /N' / (& "&. B #' (& "& ",. 2 /- /N. $ /. 3*& #+&%+#>*&#,% A A #+&> &+#+&# 83!9: P,#&&&#.!. "!&4+ #!)+ &!&%"& /=&!)&! & &"%# &++!&+/ && &.!&+$&&!)&!/ &> &"%# &++ &&1 &. #!##!!&&'11 &P,#& "!& #!)+ &!&%" & &!)/ +.!""/ -''. #1 /(0 7'# L# & G#&,# 8".,,# <$ $1 1 0> & ##B A A,&! &!) A A A A A +%> & ##B A A A A A A A 7 /N+#+ H(0 %( % 3+<$ A / / 0> & ##B A A+ &!% A A A A A +% A A A A A A A J"H(0? & ##%"!<$ A A A 0 A A A +% A A A, #1H(0??? 7 /N+# H(0 %( ($ Strona 32

45 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej).!""/ -''. #1 /( 7'# L# & G#&,# 8".,,# </ A A A 0> & ##B $1 1 A $1 1 +%> & ##B A A A A A A A 7 /N+#+ H( %( 0$ %$ 3+</ A A A 0> & ##B A / / A+ &!% A A A 1 1 +% A A A A A A A J"H(? ( ( & ##%"!</ A A A 0 A A A +% A A A, #1H(??? 7 /N+# H( %( 0. 7 /N' / (0!)!)!& %#, S+T. S+T 3"/ (, $ #+ $ /.>#.! WA2M/ /8 3 A! '$E 3 A! '$E. / 83!9:< %( %( L# &,#&!!),&! B & $1 & < # $,%0 ") " # "!#,!&,&!)*%+?Q7 Strona 33

46 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) & 8,(.!" /" #-''.(0 - &! %A &!) &!!% +A +A #. +& 6.!A +,# 8" 7 /N+#+ H((0?? $$??? ( 0> & ##B A A A A A A A A A,&! A A A A A A A A +% A A A A A A A A A,&! A A A A A A A A A! A A A A A A A A AC! &!%D A A A A A A A A 7 /N+#+ H(0?? $$??? ( 3+< $ A A 1$ A A A 0> & ##B A A A A A A+ &!% A A A A A +%> & ##B A A A A A A A A A!% A A A A A A A A J"H (0? 0? (??? ( ( & ##%"! <$ A A A A A A A A 0 A A A A A A A A +% A A A A A A A A, #1 H(0???????? 7 /N+# H(0????? $(.& &+ Strona 34

47 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) +.!" /" #-''.( - &! %A &!) &!!% +A +A #. +& 6.!A +,# 8" 7 /N+#+ H((????? 0> & ##B A A A A A A A A A,&! A A A A A A A A +% A A A A A A A,&! A A A A A A A A A! A A A A A A AC! &!%D A A A A A A A A 7 /N+#+ H(?? $$??? ( 3+< / A A $1 A A A 1 0> & ##B A A $/ A A A 1 A+ &!% A A $/ A A A 1 +% A A A A A A A A AC! &!%D A A A A A A A A J"H (? %? $0(??? (% & ##%"! </ A A A A A A A A 0 A A A A A A A A +% A A A A A A A A, #1???????? H( 7 /N+#?? $??? % H(.& &+ 4+ /!!&!)0+ &!)&# %!%& ##%"!&!)! &. 2 / /" # 7'# $ /. 1 3*& #+&%+#>*&#,% #+&> &+#+&# A A 83!9:< $( %. 7 /" #* #''" 1++1H ( &!&. 4 +1H"+/ /" # ( &!& Strona 35

48 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ) * " /". & ' "(0 (. #!&,&! & ##%"!., #U! &!) #! &!) 9!% ( +; '' 1 1/ >N >N ( 7 $/ A $/ $>$N $>$N,#?Q7 ' A ' />1N />1N 4V& $ $ A >N >N &!9. $ $ >N >N &!9. 2" % $ $ U&++95'>4+ &# 0! &#$,#%"! 0!!)!) &!) &&!) & 0*&!) &!) "&!&!) % *&!)2&!) % & +>1$NN&+ #!&#%C #*&+ * D & &&# &!&!) # +. & "(0 (& "&. & ' "( (. #!&,&! & ##%"!., #! &!) #! &!) 9!% ( +; U '' 1 1/ >N >N ( 7 $/ A $/ $>$N $>$N,#?Q7 ' A ' />1N />1N 4V& $ $ A >N >N &!9.?Q( # A '>N '>N,# UU $ $ >N >N &!9. 2" % $ $ 0 U95'>4+ #/ &+"!!&#!!# *%( +; P?2 &&#*&%!) &!) &&!),0"!&!) #(?9; F!% &% 6 &!% 7 & 7!#!% *&> &!( +; B0*!% &%W 7 &!) #/&/' &W #/"0 0 +' & %% &!)#/,&#%+&1$ &. &+!#4+ & # 0!4+,0! &&&!)&0*&!) &!)" W & # && %+>1$NN&+ #!&#%C #*&+* D& 0*&!)!/G#%"!&!)!)> 4+ #,# &! &#/ UU4+ &+"!!&#!!# &%F > &!) #/&$ & #/"0 0 +'>' & %% &!)#/,&#%+&>$ &. &+!#4+ & # 0!. &+!#4+,0! &&&!)&0*&!) &!) " & # & & % + >1$N N &+ #! &#%C#*&+* DG#%"! &+&!)!)>4+ #,# &! & #/ Strona 36

49 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej). & "( (& "&.!" # 7'# $ / ( 0> & ##B A $$ A"!%!&!) A A A## A A&!%5 (4? A $ A,&!#( +; #&67 A A A#&?QC D A A A#&( C D A A A0 A A +%> & ##B A*&# A A A&!% A A+% A A& ##%"! A 2 0.!" 7'# $ / 2 1? 0> & ##B 0%(? A"!%!&!)?? A##%?? A&!% 0%( +%> & ##B? A*&% *%?? A*&% &%? A ##%"!&?? 2 0%(? /N "1 # " 1/ 7'# $ / J+# < 7 &, C +D / 7 & C# +D ' '," + $ $,"# + A A 7 & C/D J < &!)& $ $.&& / C/$D Strona 37

50 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 0 8#! /".*%, "&!) - & - & - &. & 7 & 7 &,.,"A < &!)& *& & (0O(0?Q7 / // 1// 1 $ /1 '$ / ( +; P?2 1' 1$ /' $$ ' A '?QG 1 // /' 1 1 '' O&?Q $/ $ $ ' 1 /$ 1$ ( 7 /$ 1 1/ 11$ $1 CD W 7 1 / 11 // $ 11 /' 9! $ / 1/$?QQ! C%G!) /$ $ $ / / 1 / '?QD?Q( # ' A / / ' '1 4V& CD / ' / A / / CD $ A ' $ ' C/D '$ $ $ $ / 1 ( O(?Q7 /1/1 ' /1 '$/ '/ /$ / ( +; P?2 1 1 $' //1 ' A C1/D :&7&?Q 1 ' $/ '$ 11?QG / // /' /'/ ' // '1 11 / ( 7 /'$ 1 1/ 1' 1/ C'D W 7 C1D 1' /1$ 1'' / $ CD 9! $ 1 1?QQ! C%G!) // $ $' / 1 / 1 '1?QD?Q( # A 1' 1 / 1 4V& CD / ' / A / $ ' $ A $ 1 1 C'D CD $ C'D 2, <#, >&!&&, & 4V& $EX$>0#,+*!#&&!)!#!#*&&!)# ( 0#%"! &!"! &*% &!) B #!&,&!> & ##%"!>,#>! &!)#! &!) #!B( 3 (& 0#%" +!! Strona 38

51 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) $%. 3 ' " 7'# $ / 7!%E3&!) &!) A A 7!% &!) A A 2#*&! A A 6 & A A 83!9:<?? +. 3 " 7'# $ / 7!%E3&!) &!)U / A 7!% &!) A A 2#*&! A A 6 & A A 83!9:< %? U9:4+ &!%!&!)#!?Q( # &!%I6 &!%# +J&!%I7 & + 0*&J#!" <!!$<+%"!&!)!#,&!& &3& &,& #,&+>!!!$ 6, (& 0#%" +!. & ' " $ / 6 #+ &# &+& +# &+! A A 6 #+ &,!%"! " A A 6 #+ &,!%"!&&0* A A (*!# + A A (*!# + A A 2 & # A A 83!9:<?? +. & " $ / 6 #+ &# &+& +# &+! A A 6 #+ &,!%"! " A A 6 #+ &,!%"!&&0* A A (*! + A A (*! + A A ## A A 83!9:<?? Strona 39

52 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej). J# $ / 3*&!> &+B // A"#5&(!% $ $ & ##%"! & ### &! A A 2" # ( % A# + $ A A +. )#/' " (& 0#%". J#* "#!1 *&!,! - *&! #+&., (+! 4 &?+ & 7' H(0,A! ( L $ $ N N AA G &# A$N A$N 1AA G 7' H( ( L $ $ N N $AA G &# '$ '$ N N $AA/ G 1 *&!&##<#/!'$ &!!! + /+!$. & " ""'#/ (& 0#%" '. & " +1 /N'1 (& 0#%". & " +1 (& 0#%" '!" / $ / 9 &,&#!%?? + &?? # &#!% #?? # &???&??!+?? ##%"!&??!?? Strona 40

53 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) :!$2 (/ (& 0#% (%,"(.!" /#/# $ / )#/# "* "< % A% "&!) A &!)% & ##%"! 1' )#/# "+ (*! & ## ##"! +%"&!%A& +!" &0&*& &&& #>+"#> % &&& >+&+ ##%"!&+!"*!!&+*!)&!) (#$*! & ## ##!1' &C#/B &D &#!""# &+,%0 ++&# ##%"!*!,&& 0#%"!B +.!" #1 /N#/# $ / 9>),254&;,7&P!3)9 ##%"!&!) *! )&!)!" # / 0> &+B A / A*! + A / A""##++## A A +% &+B A&& ##%"!&!) A A" ##%"!&!)"# "*! A A<! 0< A A ##%"!&!) *! )&!)% "&!)!# 11 ##%"!&!) *! )&!)!" # $$ 0> &+B 1 A*! + 1 A""##++## A A +% &+B A / A&& ##%"!&!) A / A" ##%"!&!)"# "*! A A A<! 0< A A ##%"!&!) *! )&!)% &!)!# 1/ $$ 2 #1 /N#/ # $ Strona 41

54 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej). )#/#1 $ / (*!)0 0 " A A & ##%"! *!&!) A A 7 /N #/# 1?? 6+!% + *!%#%"(! & +!(%, $ / ; #/* "< ( A & ## >&%" + #!),&!) / A & ##! A A A & ###,!< A A A! & A A A & ##,&! & &!) A A A!)#!+ A A A#!% A A A*! & ##*&!% A A A A A & ##%"! ; #/+ $ % $ / ; #/* "< ( A% "&!) A A A &!)% / & ##%"! ; #/+ $ % ; #/' 1'? 1 ) <($ $ / 3,!+%" #+!+ A A -++% & A A 6 A A - &+&!)# 0&+ A A - &!)+%!% A A - &!% ' A!+0& A A D#" ( % Strona 42

55 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 0 =$%" ( $ / B+< $ 80*!)#!),&!) 1 &/< %(( 00(( 80* A A P &Q) A A P & + +!%+A!& $$ (! +&!)!%+A!& A A & <?? 2& A A 80*,#& A A!!)% 83!9: %% $ 8 0*,# "! # +&!)! &!)> &!) & *& &! %&!),&!)P & +"&*&>% %+"!>*! #,0*"! ## &!)!)! &!). 0*&!)!) <#$& &,!1 &!% 80*!%+*! & $ / 8!)##&&+ A A 8" A A 80*&&!%% >& &!%,% $ / 80*:8 A A 2 0>&& 0*+!) & #, 8" A A A A Strona 43

56 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 3 7!! E+% %!% 7 G ; 2 4 : L O 6 5% #&%A!% #&A % #&A % #&A % #&A % #&A % #&A % #&A % #&A % #&A % 5%!!% P!,!%. %. E+%! +% $ > $, &! # E 2 %!% '' > '' ' > ' '' ' > ' // > // > $$ $ > $ +," 1$ '''/ > ''/ 1 1 > 1 E +,"< 1!!%& 0#%" ##*%&+ &!)!% )+) "23(0" ( #!)&&!%.+'!!/&*&,&! 0!% &!)>,&!% &!) 0 # #!,&!%&!)CI3!)JD> '# -#O&!)>,& +!$!%&!);,&!&1>$!%0. +%%!%&>> "! +,& &!)!%&!)&(,& &!%&!) >$N #>>$N.&++#7!%#& 2' $.+!%#&%0#!)&#+#! #!%!, + # # "!!"! #!,&!% #+#B 1>! # "! 0 1!% > *> $/>! #"!0$/!% 2=$"5%&+.&K66.&L!&-%5% #"%,* #4+ #+!%!+%>*,!!, &+ &!)!%4+ &$/!%!" ' $ / 4 1 $% $% 0 A A +% A 4 0 $%.& &+!%%" +"&"!"> &!-%,!%!%& " 6+!% + # #&!%!%( +7%#%"0!/"# Strona 44

57 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 7! % % ( - & # &&*!+&%%+"! & & # &!)&&!)!)!), &!)!/$ & 6 +!!. ; $ / & & & #& /$ /$ - & & ####!%&!) / 1$1 7!%#& A C'D 83!9: $( (!" 7'# & & - & & #### 7!% #& 5+ & # &!% &!) 2 H((0 0( $0$( -. (!????.&! &&!) 0&!) *& A A A A!& & &*% & A A A A.& & ##,!<& 0*&!) A A A A!& & &*% & A A A A E&!&#E & A A A A 4+ &+#+ &!&%! A A A A - & & ##!%&!) A A A A!"? $ -. $$$.&! &&!) 0&!) *& A A A A!& & &*% & A A A A.& & ##,!<& 0*&!) A A A A!& & &*% & A A A A E&!&#E & A A A A 4+ &+#+ &!&%! A A A A - & & ##!%&!) A 1/' C'D 1'11 2 H(0 0(? $( Strona 45

58 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 7'# & & - & & #### 7!% #& 5+ & # &!% &!) 2 H(( $0 $( -$. %!? ((? ((.&! &&!) 0&!) *& A A A A!& & &*% & A A A A.& & ##,!<& 0*&!) A A A A!& & &*% & A A A A E&!&#E & A A A A 4+ &+#+ &!&%! A A A A - & & ##!%&!) A A!" ((? %.&! &&!) 0&!) *& A A A A!& & &*% & A A A A.& & ##,!<& 0*&!) A A A A!& & &*% & A A A A E&!&#E & A A A A 4+ &+#+ &!&%! A A A A - & & ##!%&!) A ' 2 H( 0( $0$( -. ( 2 B( / ( (& 0#% 7% $ / -& &!)##,*"!&+ A A -& &, A A *&! A A A"#5&(!% A A A A A 2" * "<?? A# + A A A + A A Strona 46

59 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej). 2 #/ $ / -& &*&! + A A -& &*&!# + A A A &*%# A A A &*% A A A &*% A A 4 "?? +. B $ / -& &,!)##,*"!&+ A A -& & &!&% A A. 4 I (0 )+ O O - - & #E*&! #+& &S &P(T S &P(T 4 &!?+ &,! A A A A - A 83!9:??. 4 I ( )+ O O - - & #E*&! #+& &S &P(T S &P(T 4 &!?+ &,! A !9: # 7'# $ / #! P( #! P( P( A A A A.# &! A A A A 4 "???? Strona 47

60 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) +!2 / $ /," A A.& & ##0!& # A A,"&!!% && A A 6 #+ &,!%"! " A A 6 #+ &,!%"!&&0* A A 2& / A 6 A 8"+1? A# + / A A + A A,!%& 0#%" $ /," + A A,"# +> &+B A A A#0!# A A!+1#'" A A *2 /! (& 0#%" & '2 /"(.!+1# $ /!+1# A,!% "&!) A,!% &!) // +.!+1#I ".,!% "&!).,!% &!).,!% "&!).,!% &!) 8" ( + +!) Y' 'F1 1F$ $F' Z' $ ( A A A A A A $ / ( A A A A A A A Strona 48

61 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ) +!2 /. ; +1 " $ /!+1 ** +H*1 " '+ M7? A A &! &#= A A!)&,&!&!) A A #,!!C3D &! A A!&!!&A&!) A A #!)+! A A A A ; +1 0,",!! & ## &< A,",!+ "&!) A A,",!00! A A," & ##! A /," & ##+ A 6," $ ' 8" +1 ( +. ; +1 "I ".,!% "&!).,!% &!).,!% "&!).,!% &!) 8" ( +A +!) Y' 'F1 1F$ $F' Z' $? A A A A A A ( A A A A A /? A A A A A A A A A A A 0 <($ 2"!"# (& 0#%" 3 > / (2 /'?= +,"# &:###8!<!%&!) Strona 49

62 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) '2 / 2 " 7'# $ / 0! && # A A 0! & A A," & ##!%,&!)#&!)% +%,!&#+)&!) A A 0!& #,# +!+ A A 0! &#&!)!%,&!) A A,"#+ & ###+&!!&%% A A," & ##"&!) A A," &!"! &0 &!)+ &+ A A," & ##!%#,!% #& &!% A A," & ## &!)#+#!&% A A,!)!#+& &!) 6,"# A A 8"+1 %((( %(((.,!)!> # # #!#& & O #!#,!&,&!)*%+?Q7,!# & ###!&%& 0#%".!"+1H 7 &#,"# $ / $ / 2 1?? %((( ((( J 1'+ '???? 0! && # A A? A 0! & A A? A," & ##!%,&!)#&!) %+%,!&#+ A A? A )&!) 0!& #,# +!+ A A? A,!)!#+& &!) A A? A 7'/??? ((( 0! && # A A? A 0! & A A? A," & ##!%,&!)#&!) %+%,!&#+ A A? A )&!) 0!& #,# +!+ A A? A,!)!#+& &!) A A? 2?? %((( %((( 6 (%,2 /!#!( (& 0#%" Strona 50

63 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) & <, (2 $ / 5&&+& A A 5&&%#,# A A 5&#&&!& 5&! A A 8"* "< A# + A A A +.!" /" #+(0 5& & +& 5& & %#,# 5& #& &!& 5&! + 2 ((0??? 3!"##, A A A.&& A A A A A 5" A A A - & ##*!#&!) A A A A A - && % A A A A A 2 (0* "<??? A# + A A A A A A + A A A +.!" /" #+( 5& & +& 5& & %#,# 5& #& &!& 5&! + 2 (( A A? A? 3!"##, A A A.&& A A A A A 5" A A A A A - & ##*!#&!) A A A A A - && % A A A A A 2 ( * "<??? A# + A A A A A A + A A A & +! $ / 5&&!&% & A A 5 # #&!&% A A 5&," ' ' 5!+0&, A A 6& A A 8"* "< % A# + A A A + ' ' Strona 51

64 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej).!" (0 5& &!&% & 5," 5! +0&A, 6& + 2 ((0??? 3!"##, A ' A A '.&& A 1 A A 1 5" A / A A / - & ##*!#&!) A A A A A - && % A A A A A 2 (0* "<? %?? % A# + A A A A A A + A ' A A ' +.!" ( 5& &!&% & 5," 5! +0&A, 6& + 2 ((??? 3!"##, A A A A A.&& A ' A A ' 5" A A A A A - & ##*!#&!) A A A A A - && % A A A A A 2 ( * "<??? A# + A A A A A A + A ' A A ' 5 # #&!&%& 0#% 2&!) #+ &!)> &!)& >0*>*&! & +L&+!+ &!) #+ &!) % & &!) * #+ &> %*!," & ## ##> %", #% "! " "0,!!&,%0 &,+%, # #+ +&+ L%&&&%"! #+ &!),%+#%"&& &! %>&&" &!">&&# &&& "&#%#&"*&+ &!)%&& F& &!+*%+ #%*&&!&&!) &!"!&!)&!) " #+ &!). 8# 5&&# %&#&% 0!&%"*&#,##!)&!)*%% # &!&.!)$/!%*&#&!)&*&!)% #!)&!) *#!% Strona 52

65 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 0!%&"!++,%!& %.&!&!> &"& & #!!)>"!#+ 0%&!% >0,*"!+#+ # *!> *&&!"&!)*!%! =1 "#/#(0 8" ( +!) + 1F$ Y A' 'F1 H ",%0!%" $F' Z' (*!,# A A A A A A & ##%"! A A A A A A A A )#/?????? H ",%0!%" (*!,# A A A A & ##%"! A A A A A A )#/ ( ( (????? H (*!,# 11 A A A A A 1' & ##%"! 1' A A A A A A 1' )#/?????? 8" (*!,# A A A 1' & ##%"! 1' A A A A A A 1' )#/ (???? =1 "#/#( 8" ( +!) + 1F$ Y A' 'F1 H ",%0!%" $F' Z' (*!,# ' A A / A A & ##%"! A A A A A A A A )#/ (???? H ",%0!%" (*!,# A A A A & ##%"! A A A A A A )#/ ( ( (????? H (*!,# 11 A $/ & ##%"! $/ A A A A A A $/ )#/?? 8" (*!,# '' ' / ' & ##%"! A A A A A A )#/ % (? Strona 53

66 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej). 81/1 + #%&&,###&&+!&0&!(0 #0 +& &+! E! &!% % & &!) C *!> &!) & &!)D&&0*!!&%% (*" Z+0!& +0!& Z (0?????! & &*&!????? +!%#&%?????," & ## ##,"> &+B????? 6 #+ &!)????? (?????! & &*&!????? +!%#&%?????," & ## ##,"> &+B????? 6 #+ &!)????? & * " " *,!,&!)!&!)&!) #+ &!)>!& &,"< Strona 54

67 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) E&)3)2,79.,. 9&+ - * #+ # $ / $ / && & 3 -' ".* "<?????? A!%E3&!) &!) A A A A A A A!% &!) A A A A A A A,!%*&! A A A A A A ; -' ".* "< 0? 0??? A#*&! $ A $ A A 7 & &! + & # A # A A A A A A )#/ ' #/ 3 - ". A!%E3&!) &!) 0% 0%? 7 & &! + & # %? %??? / A / A A 7 & &! + & # A!% &!) A A A A A A A,!%*&! A A A A A A 3 /'?? A??? * "< A!) #+ & A A A A A A!) #+ & && &!)#! A A A A A A,!< & C +D> &+B A A A#*&! A 7 & &! + & # 80*!) & 1 1 A A A!)!)#!),&!) 1 1 A 7 & &! + & # Strona 55

68 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)!,=,7&p!3)&3e&)3)2,79.,. - #+ # $ / $ /, + * "<????? A# +! +% &! % A? A? A A# +! % &! % A? A? A A&!)##,*"!&+ A? A? A A A + A? A? A A A? A? A ; +1 -' ".* "<????? A," & ### #+*& A? A? A!%"## A#+!%#&% +!%& A? A? A A," A? A? A!+1 ',"&! & #!+1* "<? A? A!) #+ &> &+B A? A? A A," &!!% A? A? A && A!) #+ & && &!)#!,!< A? A? A A," & ##,"&! A A + + & # 3 +1 /' $ &&!!% && A A A 7 & 0*& A A A,"&!! %&& A A A 6 #+ &,!%"!F & A A A 6 #+ &,!%"!F& A A A 3 +1 /' / &&!!% && A A A 7 & 0*& A A A,"&!! %&& A A A 6 #+ &,!%"!F & A A A 6 #+ &,!%"!F& A A A Strona 56

69 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) (<#$# &+& #+ &&&!%#& #!% % #%*")!)0&&!% #+ &!)# + &&!&B o +A!& C&D &&+&# &!&!) &,"<[ o +A + &> &!),"=,"#0&!&+%"! & &&&" "[ o +A+ &!&!)+%"!&!) &&&&" "> " +*&!),&!)&&!) +)!)!%> 0#%&!%&!&!%># 0 &!) %!&!)%*+#> "!!+#!%. &+!# &!)%!&!) &!&!0!!&!&!%H*&&!!%&& #% 0,%!> &+%" &!) &!),&!)>&! +!) &!&!%+#! >!&%!&%0 &!&+%"!!! &!&! % &+ "# #0%"!!&!&! & #,,"<.!) $ / +& +%! #0! +0& ++ )!)! %> ** #+ #0 &E+#)!)!%. &!$#$& "&+&!)&!&!% &+# )!)!+.!)$/!)#!,!< && '/! L&+!+ " + % # &+, # &,!&!) = &!)> &,&!&%"0& %%!%#& " # #" "&#+#+!&!)%+&.!## &+#, & # #& %>+*+& 0&&!%#&>!!%#+#, &+!%.!)<!&!)#$#/*&!)+!>!,"#%"!&!) &+, + #% #%"!==> &%!&% ##* #+& 0&!)#* & ">,&= +!0AN2#*!! & &*&!>," & ## ##,">+% 0* & 0*&!) -,%+#% +!% #&%> & *&!%#+% +#%"!%+%& & & ##&!)& $ /! & &*&! A A," & ## ##," $$ / 9#0*!) & 1! -%%. -. 4G6?27 1 C''D #* E4G6?27 N N +!%#&% A A - & $ '$ #* # A A 4 " %%0 0( 4 ((0 (%.== N N 2#,"! +#0*!) &.=#* #,"! E & Strona 57

70 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) &) +, " (& 0#%" &0 * " " "1"(0( A+ "& *! + "&!) #& + "&!) (*! + "&!) &+ +A,",! + "&!) &+> #& +#! $ / $ / $ / $ / $ / $ / "1I ( +7 #A?Q7 '1 1 1 A A A A A A!#%0 &!)&*%,&!)>#&#$&!)& & ##&!/ &C #/!'1> &D &* #%%&!% + +?Q 7 #! &!)!% +0&( +7?Q7.!!%+0&( +7 &++ +L#&" +. ;#!1 2# /0&!)#!) &+>,"#%"!%!) &!)#!)&&!)> # *&!!"#! &?+ &*&!&#. & "!1?!%#+!"#,&&0#!)0&!) &+>,"#%"!%!) &!) #!)&&!). 7 " "1"?!%+0&+ +"&+,&&0#!)0&!) &+>,"#%"!%!) &!)#!)&&!) &3 8#2/ /" /" $ /.&!"# ' 1''.& %&*%&!% /.&!5&(!%( +7 Strona 58

71 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej).> &!&%& >!"#5&(!%#& 0#%"!! &B $ / 7'D!1) "23 37+I!1* "< $ A & ##%#!% $ / A & ##!& ' A & ###&!)0!< A A!I!1* "< 0 0 A & ##%#!% '$ '$ A & ## &!)#!% A A 83!9: $%$ 7'8) H#.%! >$ > H-& > >?+G 1>' > 9!)! > 1>1 -&.%! 1>$ > 83!9: %* %* ;5&(!%,$/+ L#&- %*& &+&*% 3&*%&!%C &+!"#D+!%!!&!)F& 0#%.> &!&%& > *&!)++ &!&%&!)#, +&!) &!) > &++ &!),!%!) +< >+&!)>!)#,&!&%&!)> "#> ##,%%%+>&!&!)>*&!)#,!%*&!) & '. ; $ / " 7+!% A A 2*& A A #!% A A 83!9: +. 8 $ / P!,!&%0 &!) A A P!,!&!) A A 83!9: A? &6 : ( (& 0#%" Strona 59

72 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ) $ (& 0#%" ) * /,(2(,!(,.( +7& 0#% #,!&!! ) +$ / (<#,!% #% " #" ) <( (<#$% "*% % )& A( )!&%! # &!) ))!%(2 % 1 "#" $%"! "2( (& "&,%0 &++ )0 ; 1!!%"! "#, " )+) "23 ( #!)&&!%+##!)&'!! /#*#"#,&!0!%&!)>,&!%&!)0 # #!,&!% &!)> '# # )&!)>,&!%&##&+B #'>$$!%>%!,&!&'>'!%0> #'>$!%>%!,&!&'>'!%0> &!/!%>%!,&!&'>!%0> $//!%>%!,&!&'>!%0 #&*&!)!%"!!%&!)> "!&!)>N # >N.&++#7!%#&?!% & +3!)& ##>!+#+!%&!) ( #!)&&!%.+'!!/&*&,&! 0!% &!)>,&!% &!) 0 # #!,&!%&!)CI3!)JD> '# -#O&!)>,& +!$!%&!);,&!&1>$!%0. +%%!%&>> "! +,& &!)!%&!)&(,& &!%&!) >$N #>>$N.&++#7!%#& 2' $.+!%#&%0#!)&#+#! #!%!, + # # "!!"! #!,&!% #+#B 1>! # "! 0 1!% > *> $/>! #"!0$/!% 2=$"5%&+.&K66.&L!&-%5% #"%,* #4+ #+!%!+%>*,!!, &+ &!)!%4+ &$/!% Strona 60

73 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) )3 B ;(2 $(%/ /" "% (& "& ) '2( 25Q#) 2# 2'# 14+! +,+&!&+C+I%"!&JD".!%7," L<# CI-##%"!&JD#+0 CI3+JD> +!) %-##%"!&,& %"!&!) N#!?Q ( #,".CI?(JD"!" 0'/.+!)3+&4+ & #&?(> "! '>N #?( #%"! '>N +#?(CI3&JD;*&#&&>CI;*&JD %!!3-##%"! "++ +#!)##,4+ ;"*&> % '# 1 29R 2$# 14+ CI%"!&JD,"&!"CI-##%"!&JD#+0*#!4V&,".CI4V& JD.+!)3+&4+ & #&!,1 4V& > "!>N #4V& #%"!>N+#?( CI3&JD;*&3&&>'/CI;*&JD %!!3-##%"! "++ +!#+&> %$# 1!" 1'#'+) "23""' " #) "232+ '#" 2 $ +! 1 +0&!%#+ B CD 75! M # P+," P! C;&D> CD 7 9 P?2," MC9 D>CD7%+.,">CQD::##+6 &!&%&++0 &+,".CQD-& +;"CI7!%#JD #+%"!& > &!)+ $/# # &1!!#,!%#!) #+ &!) & +#, #!)#,!&!)C23$=+DCI3 JDCI#+JD #+ &!&!#&+#&##!% &!)!%#&> &" +#+>+!#+!%!% &!!), #&##&+L.!&!)..# 1+!) #+75!M #P+ ::6,&&"!'1$!% >#%"!&!)&& %+%!,& &++#> "!&!)$>N # %!,& &+ +# # 1 +! 1 &+#&## &, $3 & 2 1&!%+( +7CI(.JD> &, R)>%0#!)0 +!%!%( +7&!!%, #&##&+&+ L0.!&!).7,".CIL.JD."#&*&+(. & & &*%#!)& " #* " B CD * -+%(# :##&!!%++&#+ #C+!%!%D> CD &!!%, # &# #&+ &+ L. CD %0! -(:>-%&+ 2& +.!&!)7CI-2.JDL.!)!&! &!&!)&!),0&!) +!%!%&!!), #&##&+&+L.> &+!! *#&#!!%, #&##&+&+L.?+&!!%++&#+ #C+!%!%D &#-(: &!!%++&#+ #?+&#!!%, #&##&+&+ L. &"L. 2 1>&#&*%#!)&>*&-+%(#:# &!!%++&#+ #C+!%D &, 1# &1!! #,!% #!) #+ &!), #!) #,!&!)CI.JD. &!&$/!%!7!+%>*>,0"!&!) + +, #&##&+&+L.!&!)-2.+66(BP(?927$ 2#,!%% &+-(:. Strona 61

74 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. (Wszystkie kwoty prezentowane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) )6 * "// //2.#!$4+ +"L#7#&!"!",". &# H 666, > 1#+0> % + +%, < &!)%L#& %$?+#+ &!&"#<&!) L#&!$:+L#7#&!"!" % 0+ #&!),<&!)#++$$/ $ /,! ##!%"!> &+" ## A A ## A ' 83!9: % $.> 1 7%.,A"# H#0!A!"# 1 Strona 62

75

76 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)! "!# #$%%#&'()#*" (!+*",-..(&&#,/.&)&0)(&)!#%1, 2222"3'4,2.! # +! (! (9&8 73!8: &!0) '+(# *(& 67'+( 8 7'+(8 7'+( *(&8 7'+( *(& 8: / (!5+&!0) /! "#"$%&' 1&!0). ++'+(#*(&.!(; )!) / 5!#;!) '+(#*(& - 1!;!)#!(& 2 5!#(#)<)<! (9&'+(*(&. %!=) (9&)<'+(#*(& ( )& *#"$%&!+ %!=) (+)<)<+&+;)< 40!0)+&();9!#)<(+99+&+;(># 5!+#!))&!0) 2 '&9!!#) (&#(&.. *##(>#). / 5!+!#+!(A)!;!). - B!) ((!#/ 4(!#)<)#!!9##;>C/ + $%&(, ")<+!#9 D#!!!!#( )(&#!#! (!#+) =!! (!((&#9(!A>!#)<2!?!. 2 4)!!=!!###=!!#.. ") (;!#!9. #"-(. ")<+!#9/ D#!!!!#( )(&#!#!/ (!#+) =!! - (!((&#9(!A>!#)<!?! 4)!!=!!###=!!# 2 ") (;!#!9 +( ;+! + ") ;/ 1#!#9 '+(#*(& E>0F) C!#)#!#)< Strona 2

77 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) -#"-+ 2!) 2 )!+ 2!(!) +&9()<(!#)<(# )!+ )2 2 4;!)!(&!0)) (9& #+((&&+>!#)<(&#)<((90)#)<###! #)) &!#)<. 2/ 1;#) ()!)#)</ 2- B!) (3!+!A!;>!((!#!!!#)<+!)<!> #!/ ' / &0+1.!&+()#!;9#(;3!-.!&+()#!;-. #!!A!!##()(!(C=!!#)<!!#)<(C=!!#)< )!+ ( )#!)!(#).. 1)((90)#)< )#)<()!+(!!!!(#)<+(!C.2 4;!)!#))#!#!(;&+.../.- 5#!#++++#(9&!. (9&!!;;! ;!)+(!!(()!+#(+)< #!#!. 4(&!;!9 )#)<!+ )#)<+!+ )#)<!)<9!&+;#)<;!9!9!)<&#);+!;+;. 4((#9>!!0)! ;!9!+ )#)< )#)<!+ )#)<3!. )" / / / / / /2 4;!)!#))(!!(&!0)((90)#)<! 4(#))#)<(&#!&#!9 )#)<)<+(!C %!=)!#)<(A(!)< %!=) +!!+ >! ;!A)!C +. 1+(!!#!(C. Strona 3

78 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)!"#"!!)!+ 5 (#!0) (!+ # #! =!! / 9# #& $%&#" #!)!; + &!0) ()#!! ( ();9! (9& '+(# (9&<!;!)!&A;&9!!&!)<(; )#)<9 &!0)()#! (9& (=#)< A#!)(&>!#&!9 &!0)()#! &02!#)< ( '+(A BG )3 " # +#! & 9! A 0" (('+(BG;!A&"4#0) (!.!'"&)!)(,5(9!!++((!;!)0!3 9&(+."&)!!165+!++((!;#()!(##! #! + 9 >!)! +)!&# (#) A '+(# BG &0 43 >! #)<#C!!;+)#F!>#&4& H9)<! A#)<(9&'+(!># 6BE:1&)! (#)#!&A+()!++#'+(#*(& A#&=#!0F&!0)()#! '+(# #;!&)A!0);&9!9&#)< +;&# + =!! & & "2 0 &02))+/(9&>!3!78-:&!,,5&44& ; 78 ## ( && ;&9! (># #)) (# #)< ;!!#)<+#9;!)!#)<(# > )#)<1;!) (+##)!#)<;&9!!9()#!#)<;!) (#)<#)!+-!##(&(&)!#BG +;A&+;+ 9 &!0)()#! +#43& )#)< (< =! ( (9&A>!BG +!(9!!# #& 9!> "0 1 0)+ )< +! ) + (9># (! +!)! ++&!&+!+#->"& (65&44&78#:6"& 0" < (9& I1! +#& (! J #!A + (>#1!(9&+)!#&>C(++& );( 9# (; #!);!+ )! (># )+ (#) )< +> #!) + (># >!+ (!+ (#) (9& ( (# #()& -!#)! ;! ( A& +)<&A ( "#"-4&0"(!#( '&A 1(9 0)#)<!! -! (! +! 0) (9& (( 9 &!0) ()#!#)< ();9!#)< (9& '+(# *(& 5#(0!(F!)<7<!!8(9&(=;)!#)<#)!#)<)< );9!0)# *:& $#" # )+(;!#(AF)!+!!+=! #(9&A ()! (9&()! ) )<!;>! ()A ## > - A!#+!#'+(# 5 Strona 4

79 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) $% "& " ' " #& #+ /. /. 1#)<#!(>#(+9&9K 2-.-/ 2 2-5#6:&!0)()#! KK /. /. 2 5#6:+K //- -/. - 5#6:! / /. 5#6:!(#( )#)!+(+!+ ); / - 2 1(&##(!A>!!&!0)()#! 2.2. / // 1(&##(!A>!!&!0)!#)#! 6/2: 6./: 6/-: 6--: 1(&##(!A>!!&!0)=!! 62.//:.../ 6-: / 1(&##(!A>!! 6.-:. 6: 2. 5#6:!!) A#&6&L+:KK.. "!!##6:!!) A#&6&L+:KK..!! /!!.!! /!!. #K./.-/ -. 5!#!! !&+;! /2 / / 5!9! 22/22 2//. 2- *(&&!#K 2 / /.. *(&&# / - - M)) 6:KK /. - /. - 0FA;!!) A6&L+:KK - 2 "!!0FA;!!) A6&L+:KK - 2 *N" I3N"465O:, 0!+/,22-0!+.,. 0!+!C/, 0!+!C.,.- K1#>0)#! ;&9!#()!#)<!!#)<#!9(9&BG 9 3!(.-J ) (&#+(#>#!)!+#!!+ ) (#( #!(!! (() #()!#)<(#> 0) "!##$%%#&'()#* ;" + ; &!>!(&+&;3!((+!) &!#)<!)#)<-J(&+&;;&9!!#;!+) &#!#(3!)<((!;+(+) &!#)<1+!(& &#&&A-)!(+!+)) (&/.) 0)!!! &> *+) 9!! "#! $"! "#!! ;+! /!!&()+)A) 0)/.9(!+ )A#!#)<) (3!(+!+ #)<)+(!#)<) &!#)< *+) 9!%"#! $""#!!!&()+0!>!)A )!()+#;!#)<)A) &!#)<!##)<C)/>!;?!) )#)<!#!#)()#B+!))!;+!/#!/2-- C;+!. +(&&)!) &!#)<!)#)<J(&+&;;&9!!# ;!+ (9& ) +(!#)< ) &!#)< ( (9&A! (&#!! 0F?!9, $""#!$" &!"#! );9&##))+(+) &!#)<&#(!(*! Strona 5

80 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) $% "& ' " #& #+ /. /. 1#)<#!((+99&9 / 2 --/ 2-5#6:&!0)()#! 6./:..2 6: - 622: // 62: 5#6:+ 62-: / 6-/: 5#6:! : / 622: 1(&##(!A>!!&!0)()#! 62-: 62.: 6: 6: 1(&##(!A>!!&!0)!#)#! 2. //.. 1(&##(!A>!!&!0)=!! 6-.: 2-6/2: 2 1(&##(!A>!! 6..: 6: / 5#6:!!) A#&6&L+:KK 6: 6: "!!##6:!!) A#&6&L+:KK 6: 6:!! /!!.!! /!!. # --- /.. 5!#!! / 2 5!&+;! !9! / /. *(&&!# / 2/ /2 --- *(&&# / - - M)) 6:KK /. - /. - 0FA;!!) A6&L+:KK / "!!0FA;!!) A6&L+:KK / *N" I3N"465O:, 0!+/,22-0!+.,. 0!+!C/, 0!+!C.,.- "!##$%%#&'()#* ;" + ; &!>!(&+&;3!((+!) &!#)<!)#)<-J(&+&;;&9!!#;!+) &#!#(3!)<((!;+(+) &!#)<1+!(& &#&&A-)!(+!+)) (&/.) 0)!!! &> *+) 9!! "#! $"! "#!! ;+! /!!&()+)A) 0)/.9(!+ )A#!#)<) (3!(+!+ #)<)+(!#)<) &!#)< *+) 9!%"#! $""#!!!&()+0!>!)A )!()+#;!#)<)A) &!#)<!##)<C)/>!;?!) )#)<!#!#)()#B+!))!;+!/#!/2-- C;+!. +(&&)!) &!#)<!)#)<J(&+&;;&9!!# ;!+ (9& ) +(!#)< ) &!#)< ( (9&A! (&#!! 0F?!9, $""#!$" &!"#! );9&##))+(+) &!#)<&#(!(*! Strona 6

81 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) #" ' #!!+ ) '+( *(& 67'+( 8 7'+(8 7'+( *(&8 7'+( *(& 8: (9&873!8:9& +!!!#-))2#!+(&)!1E+((9&A)#! (9& &!* #" #(!#( "!##A(!) +&#!'&1(90)#)<67'18:(2&+;#=) '&#1(90)#)< #=!9 (9& <!;!() &!0) ()#! 1 &!0F '+(# (> +&+; +##)!#)< 1& &!0) '+(#! #!)!+ ;!#)< #!9 =!!#)<! (;! #!+ (0!9!+)<0) 0)!!!)#!#)< +&+;!=#)!#)<!># < / '+( & 9!> =!)# F + (9># & )#)< ( ' # "(")#*+,- 1)#()+!(&!0)()#! (9&<!;()&!0F )!)!=#)!A;=!!#!+ ))(9&'+(#*(& & C;+!/'+(*(&&&A(9,!!+ )!>!#)<, o BG 9 3! (.-J (&+ &; ;&9!!# 5;!+ o D(M!D#(9 3!(J+&9;&9!!#5;!+ o = 9 3! ( //J (&+ &; ;&9!!# 5;!+ o BG +!(9 3!(2J(&+&;;&9!5;!+(9!9!#!#)<, o I1! 9 3! (0! 6(( (9&A >! D( M: (..J(&+&;;&9!5;!+(9!9 o 3P(# ( 9 3! ( J (&+ &; ;&9! 5;!+(9!9 o 1!(*))<9 3!(J(&+&;;&9!5;!+ (9!9!!#)<(9&, o E)1BG(9 >!3!(9&BG (J (&+&;;&9!5;!+(9!9 o!+19>#bg!(9 >!3!(9&BG (J(&+&;;&9!5;!+(9!9 o Q#BG(9 >!3!(9&BG (J(&+ &;;&9!5;!+(9!9H(9&+(!))/ o BG G) (6!,)<BG(*:9 >! 3!(9&BG (J(&+&;;&9!5;!+(9!9 o 1= ( 9 >! 3! (9& BG (.J (&+ &;;&9!5;!+(9!9 Strona 7

82 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ++A'+(#*(&!;+!/((!>+), ( ) "&*& "!!! (! =!! C))# A ;+! / +!A!+ )!A(+ ) (9&'+(#*(& (!#!),!>!!!(&!, o BG o D(M!>!)>! 3!(9&BG!!(&!, o E)1BG( o BG G)(6!,)<BG(: o R##BG(H(9&A!!!%&/)+(&)!BG o!+19>#bg!(h(9&!!(!. o )<!A(+ )!!!(9&,!>!!!!+;!!0), o = o BG +!( Strona 8

83 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)!>!)>! 3!(9&BG!(; )!) +;!!0), o 1=(!#!, o I1! o 3P(#( o 1!( + * & ># +& (9&) BG (!) J +&+ ( &# ;&9! ;!+ (9!9(9&&)!)!A2#& R##BG(; BG #&(9&( + )R##BG((9&(!1&)!&!( "!##$%%#&'()#*"!+)/5#!R##BG( &#0! +(!&#( A( (9&A( + )1(&)! BG (&J+&9(&#R##BG(1&)!&((!;! -S(2SSS26&)!((( A):*+(9&<!#)< (((!!)&; +#> #!! (9&(!!(9&A( + )5+;!=>!) (A#( A)# ( (9!!!!! +;+! E R 71&)!! ;()#)<8 1&)!(9&R##BGBG&!)++()!++#'+(#*(& BGA!=#!0) &!0)()#! '+(#BG#;!!)A!0)#)<;&9!9&#)< BG(; BG #& (9& ( + ) BG ( (9& (! 1&)! &! ( "!##$%%#&'()#*"!+ /5#! BG( &#0! +(!&#( A( (9&A( + )1(&)!BG (&J+&9(&# BG(1&)!&((!;!-S (2SSS26&)!((( A):*+(9&<!#)< (((!!)&; + #> #!! (9&(!!(9&A( + )5+;!=>!) (A#(A)# ((9!!!!!+;+!E R71&)!!;()#)<81&)!(9& BGBG&!)++()!++#'+(#*(& BG 67BG8:!#&J+&9(9&)Q#BG( 67Q#BG8:A2#&!( )#&##!#+!Q#BG (9&!>#+##)! & );&9!(>##))(# #)<;!) (Q#BG.;!&0F(!#)<+&+;#0)-/./#&6BG!!,2.-..#&:(#)<#! #0)2/#&6BG!!,.-#&:#!#0).#&6BG!!#,.-#&:D!#)Q#BG(BG#&!) #!+ "$%& Q#BG(;BG #& (9&( + )Q#BG((9&(!1&)!&!( "!# #$%%#&'()#*"!+;+!/+(#>#!#)!- (!(9&Q#BG (&#( A( (9&ABG 1(&)!BG (&J+&9(&#Q#BG(1&)!&((!;!- S(2SSS26&)!((( A):*+(9&<!#)< (((!!)&; + #> #!! (9&(!!(9&A( + )5+;!=>!) (A#(A)# ((9!!!!!+;+!E R71&)!!;()#)<81&)!(9& Q#BGBG&!)++()!(#) A++#'+(#*(& BG(&#!(0!! A!=#!0)&!0)()#! '+(#BG#;!+ )A!0);&9!9 &#)< Strona 9

84 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ( )#8:&(9&) ( 'C+ 67*+(+ )#8: +A 67N8: )< 9 *+(+ )#!#& ( )#)< J +&9 (9&) BG +! ( 67B 8: &)! A 2. & )< N# 3! (& # (! +&# B!) 2J (&+ &; B +(! ) 2J ;&9! ;!+(9!9B 67N&#8:D!(>#+&#3!#!&&67D! (>#8: 1 0)&!0)N&9!*+(+ );!(&!+!!)<+!+!;3!D! (>#! 2+;- ( )#8:&=#)!67*+(+ )#8:+A!(>+&9(9&)3P(# (673P(#8:)<N#3!(&#(!+&#)- 3P(#!)J(&+&;3P(#+(! )J;&9!;!+(9!9B 67N&#8:D!(>#N&##!&2.&67D! (>#8: 1 0)&!0)N&9!*+(+ );!(&!)+#!/+;- 3!(#9#)<=;#F!#++'+(#*(&, # * & ((!;!)#!(&!!>)#'+(#*(& 4('+(#*(&! + A(+!)!! ; (! 15+! (&!!A(+ )=+!), 15+(9&)BG 1!));"#) (9&)I1! 1!));"#) (9&)= D&!"#) (9&)BG +!(6!2+;-: D&!5+!+5(A)(&!!A(+ )=+!), )(5+(9&)BG )(5+(9&)E)1BG( )(5+(9&)!+19>#BG!( )(5+(9&)BG G)( )(5+(9&)Q#BG(6!;+!-: 1!));"#) (9&)BG +!(6!2+;-: D&!"#) (9&)= 1!(&!('+(!!)/!#A(+ - ".". /& /!!(&#!#&5+ 5(!0) )&!95+! H(5+!+5(A)H)&!5+. ;9!9!(9&'*!;1";!!(! )!( #!=#)! ET R!!!) Q"+#!!=++#) ;!!(! )! / ;9!9!(9&'*!;1";!!(! )!( #!=#)! ET R!!!) Q"+#!!=++#) ;!!(! )! (#)<)<! (9&'+(*(&#(!0)D&!95+ /!+;&#! /15+ H! H!&(&!#!&!##)<)(&!!#)<=+!) /D&!5+ H!+5(A)H&(&!#&5+(9&, BG G)(H=+!) )( Q#BG(H=+!) )( Strona 10

85 U Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 0 1 '"/&. #"- (9&<!;(&!0F)!)=!!#!+ ))(9&'+(# *(& 78-(0!(((9&>!&#)<;!)<#!++##)!;6<#!) E%D3 ##))#))# #! )<9!!:;!#9#!+1) '&9!#!&(>#,&+;(9>#&+>#)<9!(())!() A!!+!!#(>%!!)(!<( ( BG() + A!+!BGE!;!(! )!(#) A9(9>#&+>#)< ((=!!&+;A+>#)!)!#)<!A!=#)!#)<BG &0))! )#)<! #!+ ( (= =#)< &+; (9># &+>#)< (( %!! +!!!9& BG #&)!# () 1) () 3'3D% H!; 0#)< 9 &+ (9># &+>#)<)<()BG (!&+;A1);!#)<!9(#!#)<( 3'3D% BG +)!)# 9!> ;! ) + (9># H +! 1+ M+=<! D# + BG (A(7!<8!A+> )#)<&+;A!9;! 788AB278C(9&>!BG &A(&+;(9># &+>#)<;&9!!9()#!#)<!!E&(V4+;/(9&!&9 (# (=&!0))! (+ )#+(#(+9+&+;+##)!#)<!)(9&'+(#*(& BGBG G) )!)!!#(0!(>#9%B 1&!0)D78(! (> 9#))#)< (9&&( WE)1W(=((!)#)<!)!)!#)<)&;0'&9!#(># %!!) #(. B B B (9& >! BG + A ;&9! ( &+; (9># )!)!!#(0!(># 9%B1 A)+&9 A)!!(9&!(&/(!. Strona 11

86 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ; 78 (9& >! BG & ) ;&9! (># #)) (# #)< ;!!#)<+#9;!)!#)<(# > )#)<1;!) (;&9!!9()#!#)< ;!) (#)<1 A)+&9 A)!!(9&!(&))/!+;+!/ &!( "!##$%%#&'()#*" (&)!(9&Q# BG( (9&(! BG (9&( + ) +(#>#!#)!- (!(9&Q#BG (&#( A( (9&ABG (9&#!#-&;!)(;!(0!9)!+)<0)=) +!+)<0)!! (;!! + ## EM #!# = (A# +!+)<0) #!(9&E- (9&0))!!)#!+&+;!=#)!!>#< '&9!# (+(9& (;!+ A(!<(#(!)4(;! +>##+) A)!A(!0) )<#)<()9!&!!A<+ (; G!+!;!I1!)(;!(!9<#)<(!. )<!)&# 0) #! (9& >? 9) (&)!0) ;#!! ( (= #!!!(#+ )#()#+(!9!#+!#)<1!+&# (9&)&# (!(3!!/+;- 78# (!+ )#;!)#!#!&##+) (+9+##)!#)<)< ) ( +!&;9!(F=!)##)<+(9>#& )#)<((9!(!! =+ )#)<!>0F+(+(&! =#+##)! A(!!(#!+6#)) # #!) <:4)!)&(!+(9>#1!+&# (9&)&#(!(3!!2+;- (9&#!&;!)(;!!) #)!!+)<0)#)!#!+)<0))!)9!9 (9& (9& )<!;)! )!!)#! () ( ) (#+ ) ()#!!A! +!) A (A)< (9& 9!> &0)) + ;!#(!;!(#(A)9)++=#!!()+)!(9>#&+>#)< Strona 12

87 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) '&.4."*. '+()!(;&9!&!0F!A(+ )#)<)<6!!!)/:, (>+&+;+##)!#)<, (&+;(9>#&+>#)<!9()#!#)<(())!()+!ADB6. /:H)( <H<( ) #!)H ( E%D3 #H #( = # ; #))H# #( < +()! #! )<9 4(;!( )(#+ )()#!!A!+!) A (A)<)<(9&1=( +=#!!()+)!(9>#&+>#)<;!#( *!) +(9>#((9!6)#!#(:(>#, ;!!#)<=#()#!+ (&!;(++&+;+##)!#)<=!#)<('+(ABGH(( 4(;!(0!9!+)<0)H)<(9&>! =, ((;!&+;+!+)<0)!)!##EM H##!;=!!+)<0) ) (!(!+)<0)H)+!(!!!+)<)( 4(;!)!)9!9H)<(9&#! 1! (, (;!)!)9 #)<X (;!!) #)!#!+)<0)!9X 2 N&+;!=#)!9!);#)<)<(9&#! I1!, D<!!E!;!!;!;! ) "(#!#)! "G!+E!;!L1)4( 5"*" (>#+&+;+##)!#)<;&9!&!0) '+(# (> )!);#)<<)< 1);!)(>9!)#)< #)<;!) (#(+E%D3(> 9#))#)<!(>!3!'+(ABGBG(+#)!!+ < 1)"++!9#)<(=)1((9&()A;!)!##)#!#'+( BG+A(!!=A(!!9!);#)<!)&#0)'&9!#!&(># %!! ()! 7) )!8 ) +>! ) A +&+; +##)!#)< 9!> =!)! (( (9&'+(#BG&+;+ 9!#!#+!=# ()#!#)<BE6+!BGE!;!:; +(# 9!;)#!#)<#(+E%D3 BG (!" +4;!9B+##10!9B+##)!#)< 9E); (9& (+()!+##)! BG&!(((#>!,E)1BG() + )#A;!) 9#))#)<!+19>#BG!()#&!0F>BG BG G)'+(BG(9!> &!0F()+F/&!#)<+!#)<;&9!#)<)<1 BG #&)!# () 1) () 3'3D% H!; 0#)< 9 &+ (9># &+>#)<)<()BG (!&+;A1);!#)<!9(#!#)<( 3'3D% BG +)!)# 9!> ;! ) + (9># H +! 1+ M+=<! D# + BG (A(7!<8!A+> )#)<&+;A!9;! 6* ""% "& 7 & &7"7%". (9& >! BG H 1= ( (9& )<!;)! )!!)#! () ( ) (#+ ) ()#!!A! +!) A (A)< ()+ 9!!# Strona 13

88 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ;!#( (! (A) >0F #; =#!; )! (9># &+>#)< 4)! (=!;!#)#!#!>)#BG & /1&+;(9>#&+>#)<((%!!+!! ( 6* &. #!+!+)<0) 3! & (( (9&A >! = 9 + A ( &+; #!+!+)<0)!=# (!)!! (9& ) ( & )#! #!+!+)<0)# 0)!A###!9!(#!#+!+(0!)!)+ (0!)#!(0!9)!+)<0)(9)!)9 + 5"* ' %&/.. (9&#!3!I1! 0)#!!)#!+&+;!=#)!!>#< I1! +A(! +(=A<=+!)!+ )(2"331==+ =+!)!!0F D<!!E!;(! )!);#& ##+) A)!A(!0)(!!Y#)<!&9 A)!A(!0) )<#)<!&!!A <+H+&+;!;!;!5(!9!>A();9&#)<(9(>#)<##!#)!#)<!)0! (= =! ( I1! ( =+!)!!0F "G!+ E!;! L 1) 4(! (; )0!+(#!#)<)! )!);#)<)+#) (#)<9<+, 3'.%/8 1((9&A>!BG +!(3!&9 )+(9>#& )#)<((9! (!!78=+ )#)<!>0F+(+(&! =#+##)! A(!!( #!+6#)) ##!) 6& "*/.&/4/"* "8 / Q #!) F&0 " # 4;!) ( 1& " & G /04&" 49.. /22-2/-. 2/ /.2.2 // 1#)<#(># / F&2H!16(5 6 5!6!5.6! ,6!5!,,6,5 F&0 &. G /04&" # 4;!) Q " # 1& "!) ( 49 //2-. /.2/.// /2 2// 2/ 2/2 1#)<#(># -/ /.2/.// /. 2/.-/ F&2H! ! ,6!5!,,6,5 K+;!) A(>#7!+!))98;)A0)!) (#)< #!(!!)! (&!++(+#)!&()+!#9! (#(9+ A (! &!0) ( 9 &%:/ 9;#)#!! (!'+(*(&&&;&9!!#!+( (#(++&+;+##)!#)<&!0F(A9!!&+7))!8 (F%!!9&+># (#!&!;####+)#!#(+9 (9&&+;+!99! + ;!)#)#!(;!9 ;!)!#)< Strona 14

89 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) (#(+&!0)!#!)<(;!#!+!+)<0)(9&'+(#&+;&#(#&)! #)<!9 #!(9&I1! ((+;!#(!) H(=A<#(!)4)! (>!!))9)&;0 + 2& );9&#!();9!#)<;!9&!0)(!&#);9&"H #+) =!!'+(#*(&, & ># +& (9&) BG (!) J +&+ ( &# ;&9! ;!+ (9!9(9&&)!)!A2#& R##BG(; BG #&(9&( + )R##BG((9&(!1&)!&!( "!##$%%#&'()#*"!+)/5#!R##BG( &#0! +(!&#( A( (9&A( + )1(&)! BG (&J+&9(&#R##BG(1&)!&((!;! -S(2SSS26&)!((( A):*+(9&<!#)< (((!!)&; +#> #!! (9&(!!(9&A( + )5+;!=>!) (A#( A)# ( (9!!!!! +;+! E R 71&)!! ;()#)<8 1&)!(9&R##BGBG&!)++()!++#'+(#*(& BGA!=#!0) &!0)()#! '+(#BG#;!!)A!0)#)<;&9!9&#)< BG(; BG #& (9& ( + ) BG ( (9& (! 1&)! &! ( "!##$%%#&'()#*"!+ /5#! BG( &#0! +(!&#( A( (9&A( + )1(&)!BG (&J+&9(&# BG(1&)!&((!;!-S (2SSS26&)!((( A):*+(9&<!#)< (((!!)&; + #> #!! (9&(!!(9&A( + )5+;!=>!) (A#(A)# ((9!!!!!+;+!E R71&)!!;()#)<81&)!(9& BGBG&!)++()!++#'+(#*(& BG #&2#"-(,!.2" (+)<&#!5#)!;!;5;!!2)).(#>!;#!!#) ( (9&A ) &!#)< 0!!#! ) &!#)< ( (9&A +! (&+ ; (!)!;!!#!) &!#)<67N)<&8:2+(*+ (9&Q!#)< (9&!#& )/) &!#)<D!!#)#!&-/&) A0F!!!! ) #!&& &)!0F!!!!##)<) &!#)<#!&&##() &!#)<!&/J (&+&; (9&/J;&9!!#5;!+)!+# A&+)<&#+!+)&;(!;(+) )! ++ (9&!;!)!0)! 0) (&+ &; )# ) ( +!+, - & 0) (&+ &; ); A! - ) ( & > /. & "!##$%%#&'()#* ;" + ; &!>!(&+&;3!((+!) 0)!!! &>4)!) #!#)<) 3!#!/.) Strona 15

90 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 67BG8:!#&J+&9(9&)Q#BG( 67Q#BG8:A2#&!( )#&##!#+!Q#BG (9&!>#+##)! & );&9!(>##))(# #)<;!) (Q#BG.;!&0F(!#)<+&+;#0)-/./#&6BG!!,2.-..#&:(#)<#! #0)2/#&6BG!!,.-#&:#!#0).#&6BG!!#,.-#&:D!#)Q#BG(BG#&!) #!+ "& Q#BG(;BG #& (9&( + )Q#BG((9&(!1&)!&!( "!# #$%%#&'()#*"!+;+!/+(#>#!#)!- (!(9&Q#BG (&#( A( (9&ABG 1(&)!BG (&J+&9(&#Q#BG(1&)!&((!;!- S(2SSS26&)!((( A):*+(9&<!#)< (((!!)&; + #> #!! (9&(!!(9&A( + )5+;!=>!) (A#(A)# ((9!!!!!+;+!E R71&)!!;()#)<81&)!(9& Q#BGBG&!)++()!(#) A++#'+(#*(& BG(&#!(0!! A!=#!0)&!0)()#! '+(#BG#;!+ )A!0);&9!9 &#)< ( )#8:&(9&) ( 'C+ 67*+(+ )#8: +A 67N8: )< 9 *+(+ )#!#& ( )#)< J +&9 (9&) BG +! ( 67B 8: &)! A 2. & )< N# 3! (& # (! +&# B!) 2J (&+ &; B +(! ) 2J ;&9! ;!+(9!9B 67N&#8:D!(>#+&#3!#!&&67D! (>#8: 1 0)&!0)N&9!*+(+ );!(&!+!!)<+!+!;3!D! (>#! 2+;- ( )#8:&=#)!67*+(+ )#8:+A!(>+&9(9&)3P(# (673P(#8:)<N#3!(&#(!+&#)- 3P(#!)J(&+&;3P(#+(! )J;&9!;!+(9!9B 67N&#8:D!(>#N&##!&2.&67D! (>#8: 1 0)&!0)N&9!*+(+ );!(&!)+#!/+;- "040 #"-"2"0 / ) - (A# )!+ (9&, 6: ") Z!+ M M!) 6D#(: 6: E! 6G:RR+!+%!#)#!#5!A# 6G:*#=D(67)!+8:&(+!(&! )#9#)< /.+(+#!-()=)(+)! +!)<(!!+!9=!!#)< 1+!#)#0!(9&&!)+((!(#+;#+(+) (9&(&#)< )!+# (9&9#!!1+!)+(!!!) ) (9& #)=!)<+!#!+;+!#!'&1(90)#)<!+!-)<;(+!")Z!+MRR%5!#&#&)!2-/) (9&+( )#)<#!#! )# ;&9!!#;!+ (9&!)#)</J(&+ &; (9& ;9! )# ;&9!!# ;!+ (9& ;&!;!+ - ) :&!#S<( A&+)<&A (!!) ) #)=!) (9&+!#!+;+!#(!# ('&A1(90)#)< 67'18:+(#>#5(!& (#F #!! (#> +)<&# (9& +(>!& (9&, 6: &>! * + R!!;!++!!!(#9)!) (9&=#+!+6!!) ) : 6: #)=! ) (9& +! #!+ ;+!# (!# ( '1 6: ( A) ( *R * # Strona 16

91 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano ) ) (9&#)=!)<+!#!+;+!#(!#('1#);9!0) &>!!+#+)!) (9&+!#!+;+!#(!#('1 B!(#9)!) (9&=#+!+6!!) ) (9&:!0!#!+*R!(#9)!) =#+!+B!#+)!) (9&+!#!+;+!#(!#( (9&#!!+(#> +)<&#&>#&* +R!!;!+!!!(#9)!) (9&=#+!+6!!) :#-+#!-() =) (+)! +!)< (!!+!9 =!!#)< ;!!; + (9&)< (+)!#)<67!8:!#)#/.) (9&!)0)!!! &>A)#)< @!(+)!! ;(! (9&!#&*R(!! - / "&&& /(9&'+(#*(& &#!0!)<!#)<4L )<!#)< +&#(>#)+!!; ()<!+#!#)<+!9#!#)<!!#)<!)<!(>#)!#!!+!)<#!#)<()'+(+#+!)!((&##!>! )<!#)< 0 8& %!=) );!A#)<#(!#)</+)<#))#)<#9(>#) ""I#$BJ- ))/&((!#!+#(+!.(67!8:(A#>! 3!(9&BG 67BG8:%'!V *))<67!8: )#((!;!+!(&+>!++;&!+!!(+!! A!++;&#(#!!#=!!!#)<) #&& 5()! #!0) #! )#)<!+, <( +! # &!!+)<0) &! 3! ) ( (# +()!!+)<0) +!! + ;! #)< BG 0)#!).//2.&!C).!!)(A)!#)(!>)'+(# *(& 3!(9& E)1BGBG G)6!,)<BG:!+19>#BG! 1&+!0!!!; +!9;9!(# A#)<;#(++9!#)<!#!+ D((!;!+#&(!!09!=!!!>) &!0)(9&'+(#BG %!=) +!#)<(>#))</./(9&'+(#+&#(>#)!(!# I1! ) &! +!)< #!#)<! (&# ;+! / D ((! +# (>#) #& )<#)<!+!)<#!#)< )#!;5;!)!+#!+;.+!&(>#))&!5+) /!9!A!#)<+!)<#9+!) )<#)<!+!)<#!#)< +!&(>#)!(! );&9! (+)!! +&9)<(>#)(#&!!! (9&)>! 1=(1>#)+!&#!+!)<#!#)<!(&# 0!-D((! +#(>#)#&A!(&9#)<(9& % && &47 * 5()!+!(A)!;!) &#(!);9&)-!!;(! =!!;'+(#/ Strona 17

92 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ; < "& / '+(! #(&#!!) ( (!#!!!#)< +!)<!> #! B!) ( (!# &# );9& (!!# (!+ =!!# / 6"". &/&*8= 9& & & '+(*(&(&!0F!9>!#)<#!)<=+ )!; () #)!#)<+&+; (+9 ># ;!) &!0) '+( *(& &!!+!)#!# #!+!++!9=!+!)#!#5! ##( A))A0)#!+'+(#*(& ((!+! (( =! (#)< (+9!> )! + =+ ) (# ( &+;! (9& '+(# *(&!+!!!+ &! (9!+!)#!#)< ( + &! # F =A #;9 #!+#(F!+!)#!#!#!+ 9& "*. * (9& '+(# *(& &!0) )! ##+! )<!; #! %!! ))(;!"#!!9#)<& (9&'+(#*(& )<#+ #!)!#9 C )<!;)!#)< + (#>#! >0F (! A C )<!)!#)< 9 A +F >! (!+!) A!#)< )#! #)< (+9 5 ;A+! ;!)! >0) ;!)#! (&! ## > '+(! A! 9 ) ;F! ( ) A!! =F+&+;(!!)<!;)>+F()#!0)(+9(!#)<( (9& '+(# *(& ; + (9& +;A! # ;!! >!!!#)< C )<!;)!#)<#=!+&+;(&#)!)9 ( 9&". 5>! 3! (9& BG! 9)< +9 )!)#!#)< );9!0)!#)< &!0) BG # # ()+ +A )!)#! / ) --/ ( A (9& +! BG B< %!!! B!( )! 6%B: 9 (!+! ( #!+!#)<!!)#)< )+ +#!)!) BG#+!9(&!0)#!#6(#+!(9&()#:(#(+ +# )!) BG A +! +(+ 9!>!# + (9># )# )!) %B ) > (F!>!!!0) BG 9!>#&)!#()1)() 3'3D%H!;0#)<9&+(9># &+>#)<BG (!&+;A1);!#)<!9(#!#)<(3'3D%(9&()#! ;!! )A0F9BG B+! )!)F++#(#>#)<)!) + 9&&. ()!9 N +)#)< ()!9 ;&#!;#! (&#!F! ( ) C!#)#!#)< ()#!#)<!#9 +&+;0)!#)<('+(A5+!!# #() 9;&#FA &+;&# () +)!A(!!+!! ()!)# +# (!F A ()#= &!0) ) ;&#(9?!F!;!A))! #!0)()#, 9& "& 5;!; +3!(9&'+(#*(& > 0F#) ( AF!!#)<(9+ 9!!#)<59!(#;! ) ;#(+!) ))<&!!();# )!##!!!#)<)9 0)()!9+!9!+!!;) 3!A!#&)!#(!)!#)<(9(#);9!#!;>!+# ) (=!!#)<)9)+#!!## Strona 18

93 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) - 9&.& " * //& 15+3!! (2..) (9&9!2.J(&# ;9! ) ;&9!!# ;!+ + # ! (!# (&#! )#!;5;! 0 9& ' " %8 (9&'+(#*(& );9!0)(9&;+(#BGA ;!!#9!(##!+ &!0)A#9#;A#)<09#)<9)A0)=!!!(!#+) =!! #+) (;!A!#)!;! #)!##(!(9(&#!!0)#)<3!) >;!)#F#9 &!0)3! 9& &&&" 4##'+(#+>!!!))#(!+!+!+#!#!++&+;+##)!#)<(#(+#(!!+!#)<9)< +() +!)!+!+! (;##+'+(> )+F(9#9 ; 9& "*"#"& 4)!1;( A#(!+=)#+>#;!!#)< )#!!9 (#)!#)<!)!#)< 9! #)< ;!)!#)<! ## (! (#&0) (!!;();+!##+;();)>F!;#!#(&#!;!(#)<##'+(# *(& 9& * * &!0F3!'+(#*(& (&#! )A((#(+9>! ;!() 3!+!!#((9(#(()#+()C(&)!#)<((;((9&<!#)<( ;++ ); =+!)!! (9& (+)!#)< ; F +!+!;#! &+ )#! &!0F =+!)!!(9&'+(#*(& 0)>#)!! +;();;+) >FA (!()#!#!!#)!)9!#!#!() (#!#(;!#!) (+)! +#)>!(# 9& "7 " 5 +;! > 3! (9& '+(# *(& ( ;& &! ;()! 9>!#)< #!)<! (!)!##!+!#)<()9#)<C(+) (+ (9&(#>!!!(+ ;9;0F()&#J(&9&!#)<3! 9&& (9&'+(#*(& );9!0)(9&>!3!BG +!#++();)> A##!0);!A)!>!0)(!!;#+&+#=!! '+(AF!) #&)! =!0)# #)#!)9#(;!#F#9+())<(!()+ A(! #=) 1! A >)+!!+!9!>!0)!>! '+(#! ##!0);!#)<!>!0) ;!)! ( 9& '+(!>!! ## + #+&+!#)<!) "## ( #!+!#! (!A()#!(>#++(9+)<!!#)<!> +#)!#B#!)A0F!)! +)<)#)<);!)## + 9&" >!'+(#!###&!!9(()!#)<#)#(#);!A;#+!; '+(()!!((#!9!C()!!+&#!!# 4)!'+((J#9(>#)+ )#)<!()!!+!!# Strona 19

94 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ( ' " 3 0& $ >" '!6(15&"4&78-3""#" -"23 ( 9. &"&/" D&#4$#"(,!.;!&<#)!! #>#(#!9&.!.+(!&#&>(,6(53!>++;&##9#!9&2/2#& '&9!# )#!! )# (&#! 9 / #&!!. #) (9&! + 19>#BG! (! +/#) (9&Q#BG(4#(#( &!0F;!)+&+;+##)!#)<1(!#) +)!&#(#) A3!!;9!(#!+&+; (9>#&+>#)< ;!) #))(# #)<) 9 #&# =#! &! <! (! ( 3! 9 (&# (! (= &+;!#)<!9()#!#)<!!2$#"(,!.#!&#+! 1&#&##>+#!#)<++;&# 16.5#(#)<9;+(# +>#(!+#!!#(+A;!(>#9!)#)<(!;(!> 4+;/0FA;(#)<9(>#+&!;(>#+;&A!+!!)!#(+ ) (>#+> #!(!!) H&+> )A0)(!(> &! 3! H ; (#)< (9) ( (&! 0F +!); 5! &!! )+!&!0)()#! #;9;+)#!#)<(!9!#)<(!5! ;!E R;(9&'+(# BG )!#A(+ )!)#;#>(+!A! (++&+;!!)! "9>!)(A#(#)<#!;&9!(>#9!)#)<!#)<!+!)! ;(#)<3! #!(!!) ) <#)<!#!#)<(&!0)! )+ 3/#!9&. (&)!)+!+.1 (!&A!16 5C ;&9!#;!)+&+;+##)!#)<>+&1+&1)!>+!)< &!0)+##)! (&(+.J(+'6!5!!) (+!A) )A>+++#(+!A(+9#!!> ()!>#6#!)# : Strona 20

95 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) /. B+## 1& " B+## 1& " /4.!'! ',.!.+(!.,...!,! 23 +,1( ', +! 1 ('(+,. ('(1,. 3 '1,.. (.1',' 1,, 4).J -.J.J.J /-J.J *#(># *#;9!;+ 22-1&(#)<#()#! -/ 2 1&#()#!.2 & G G!''1 G G!!( 1#)<#=!! 2../ *#=!!./ 2 5#6:!(>#+&9 6/2: N&##)<6)<:!! ((!#)<#)!! (&!0) 6/: >BI7)- G G!1.,' G G!+.' " G G!..1 G G 1,. 1)<# 6.2: AC G G!!.'' G G ', ( 8"*". ;!)&029#!)!! A#;!&!0)'+(*(& (,!. 9#!9&.!'!&)!(,6(56+!++((!; #!)! #9 &#!!)<;&9!#)<;!)<&!0)+##)! 3!,) <#)<(>#9!)#)<(>#9 #)< '&9!# )#!! )# (&#! 9 / #&# ((! #) (9!># +##)!,! + 19># BG! ( Q# BG ( =#! &! <! (!(3!9(&#(!(=&+;!#)<!9()#!#)< (,!. 2 3 ;!) +##)!# & 16,5 #!&# +,1( & (#!)!# #()!+#> >#+)! (!O)!##()!##+(!4&!165 +!++((!;#!9&'1,& #!)! #9#;!!&#!(+)<#!!> ()!>#6#!) # : ;!+&+;+##)!#)< /. 5! 49 /.2 2// J 1#)<#(># -. -J 5#+!(>#.- /-. -J 4).J 5,4 6(J: 22(,!.)!#)<) #)<)#!#)<3!#!&( 1!. )!) +!+ + ((!;((6!5 M)2 [\ #!& '1.1A((6,5CO)!#4;!)<#!9&!'('!&#&((6,5#># 3!)+;A!!#+#!+)!!#!+<#/0!=#!)!(>#(!)# ;!) <#!!)! & (+. & ) (&)!+ )# ) (0! (&#!A&!43!&!0)< ((6,5 Strona 21

96 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ") < /. 5! M)!#)<), 2-/ J M)!#)<(!)#, 2.-/- 2.. J /4322!'('!!(.. 1 ((6,5 /+;!9!!(#)#!+A(+!9 #!); 3!!)!&A! +#!+ #)<); (!9 &!#)< #)< <!! 1 )# 9!);#)<#!;&9!!+9!(&#<!#+)#!+>#!M) 9(0!!!#)<=)'+(#&!!)/,' M)!!#)<< /. 5! 1) 2 / J "++! 2 2 J K->DL,' +11 (6,5!# '+(# 4 2 ;!A # #!A + )# (!#)< 9 9 (,!.9(>#9!)#)<#!9&(. &)!)!.615 +!++((!; ##!9&.#&)(!#)<9#!&+(.1.,!+ )!'6.5+!++ ((!; '&9!# )#!! )# (&#! 9 / #&# ((! #) (9!># +##)!,!+19>#BG!(Q#BG( &!<!(!( 3!9(&#(!(=&+;!#)<!9()#!#)< 5+;!##!A+(>#9!)#)<!('+(A/9!)! (#>#&#!A)&;#!+!);1)3!)+ >:""43" 022&+;)+!93!/#!9!)#)<;+!#)<!)<!)#)< +;& A!+ 2.J '+( *(& 3! +#& (! J #!A + (#> #!+ (>#9!)#)<;+!#)<!)!#=)<! #!) /. 5! M)(!#)<9!)#)< /-/.--./J 49+!(>#96#&: /22. /-J 4/9(>#9&+!++((!; 6'5#!&1+&+ (># 9 #))#)< #& = ) A )# +9 +!+ + ((!; (# 9!)!#0))!#! 1$ " # /. 5! 49+!(># 96#&: - /.2/ 2.J 0"&9;)<,&+;+##)!#)<;+((# #)<E%D3/&)!# &.1'&)!!+6.5+!++((!;'&9!#)#!! )#(&#! 9;!) (#&((!#) Q#BG((9&& ) ;&9! (>##))(# #)<;!!#)<+#9;!)!#)<(# > )#)<1;!) ( ;&9!!9()#!#)<!#+)!!#)<1 A)+&9 A)!!(9&!(&)) / 4;!) ( /. 5! 49+!(>#(6#&: 2/-..// /J /! &2 &0 2 & 9; )<, (> 9 #)< #)) ;!)!#)<+()C+##)!#)<!)!!9+!++((!;,65!! # (+) 3! # (&#)< +&+;)< +##)!#)< )# )< #)< /!!9('6 5)#(!#)<9(!6,5+!+!;)!;++ +;&; )# (!#)< 9 #)< ;&9! #! &)! ++# '+(#! +(!#)<(9H!;+19>#BG!( +(=&+;!#)<!9 Strona 22

97 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) "!) /. 5! M)) 2 -. J 0F) 6#&: /../.J # /. 5! M)(!#)<9 #)< 2.- J 49!(>#96#&: /2-2.2J ;!)#));!)!#)<&9;)<9!(#+##)!=#+(9 =#!) 63+( E+!!: / # #!&#,+& 3!!& 9 +!+!;)!;+++;&;6!5;&9!+;!!+)#!!!) =#!); ()< (>#>#)<!#)<(9+##)!#)< ;#)!#)<;!)<0 #)) /. 5! 49!(>##))6#&: - J ( ""8&"*/ * (,!.#(>#;9!;+'+(##!&#&)!+1'1&#&#3(!.1&)!6.5+!++((!;!!), +;A!!9&!0)( A#)<(9!;+19>#BG!(Q# BG( A!#)<9#! )#)<+&!0)()#! '+(#BG#>#)<9(&) (( "& #()! ># ;&9!# (&# &#, (# #!! (>#!!# 9&#)<(!#(#> *"3>BI7)-0&4224$7864>" '!6(15 &" 4& 3" "#" - "23 /!!##$#!9&!!.''&#&(,'&#>#!>++;&# Strona 23

98 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) (+ $ &"/&8. 1)! 1#)<#(># 5#6:! (!#)< +&9 /. /. BG.-J 2/.. J 2 6-.: R##BG J 2/ -- BG!.-J Q#BG -J./ -/ = //J 6: 62: I1!6!'BQ: /J.2 / 6: E)1(.-J -./ - BG G).-J BG +! 2J =( --J 2 6.: 62: 3P(# ( J 2 1! ( J :!!;+!/ & & 4+;/0FA;(#)<9(>#+&!;(>#+;&A!+!!)!#(+ ) (>#+> #!(!!) H&+> )A0)(!(> &! 3! H ; (#)< (9) ( (&! 0F +!); 5! &!! )+!&!0)()#! #;9;+)#!#)<(!9!#)<(!5! ;!E R;(9&'+(# BG )!#A(+ )!)#;#>(+!A! (++&+;!!)! Strona 24

99 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) (( "' " *BI / ++J. ++J -& ',11,5 '1( +15 ")#& //2 J. J 0F=# -/ J // J 1&0)!! -. -J 2/ /J ) +&#!)<((!#)< - J.. J #=!!A(!(># J J >!0)&+;! J J +)<0)!#)#! J J ")!A#&+;! J J %!!!#) &+;! / J J ##+&+)!;(+)<;. J / J -!,'(!,5!,!5 5(# -.2 J. J >!0)<! 2...J 2..J >!0)#+&+(+)<; J J >!0)9!!! 2 J 2/ -J #=!!#)!!0); ( #!=!!# %!#) 9! J J 1>#)+!9! /. J - J V(!A>!)<!# /J / J #(!)!(># J J ")!A# J --- J -%7E-K->D!'.!(,!,,5!'+1.!,,5 +!'+(#!C;+!/#!&./#&#&#>(9!!+.-/#&!C;+!. #&'+(#;!A&#!C;+!/(.--#&(9!!+2.-#&!C;+!.!&#!(!J-J#95A!#(0)##9&#)<#! ;&9! (! 0) =#! ( A# (. ( ( >!# 3!HBG #'+(#;!A&#!C;+!/(.#&(9!!+#&!C ;+!.!&#!(!2J2J#9(+#9#)<!+ #!&;&9! #>;(+!>!0)!#)<A!#()#!#'+(# Strona 25

100 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 1 I / ++J. ++J %&&!,(!.5!,(,.+ 15 *(&&!#)!+#!!+ ) 22 2J 22. /J *(&&# / J - J *(&(#(>#) (#> )!#!!! 2 J 2 J 1&(&##,. J /J *(&##+&++(+) &!#)<. J. 2J ) +&#&! J 62: 6J: 1&#(&##(&+#!9 J. J 5#L#+;&#)< 622: 6J: 62/: 6J: 5#! / J J %&&4" 2 +., (!5 + (,5 &0".,+ 5!1+ 15 *##(>#) / J /-.J "!)!#()<# J J "!0)!()!) J J "#!! J J ")!A# J J 5!&+;!!!. J J 4". +.5 '1 ++5 *##(>#) J / J 1&!=!! J 2 J 5!<!. J -- J 5!#+&+(+)<; J J 5!9!!! -/2 J /.J "!0)!()!). J -- J "#!! /J./ J ")!A#! 22 J // J ")!A#(#)<9..2- J./ J -E-K->D!'.!(,!,,5!'+1.!,,5 *(& &!# '+(# #!9&!!) / 2 # & 0!!). / # & )!& (!/J-J(#9 (9& 5!&+;! '+(##!&#!C;+!/ /2#&)-#&)0! )!&(!J-J(#9 (9&)<C&+;!#)<!!++;&###(>#) -#& 5!9!'+(##!&#!C;+!/22/22#&)2.-#&)0! )!&(!/JJ(#9 (9&5A!C9!#)</#!;&9!+!9!!!#)<2/-#&(#!)!#(+C<!#)<./#&5!# (&#)<C9!#)<(#) #&#!!)! (+ / 78. /'+(+#&!((&##(!A>!&!0)()#! 0)2#&(9!!+! ((&# #0). 2. # & )0! #! ;&9! #()! '+(!)< (##!#)< ((&#9(!A>!#)<+C(#!0)!>!0) /'+(+#&+!((&##(!A>!&!0)!#)#! 0)6/2:#& +!((&## #0)6./:#&)0! #!;&9!!#)<!#) (&#)<#9!D13$ Strona 26

101 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 1(&##&!0)=!! #&#+!/#!&#62.//:#&!.#&#!!#!&#.../#&'&9!#)#!! )#(&#!&!0F=!!#&((!#+() &!#)<(& )A0)&+>!;BG (, "&: & #!?!=!!'+(# /. 2 D"6)+!:H?!>) (&#!!0) 6 #L!>): "46+!!:H?!!!0)#9 6#!L#K: 2 - / 2.J /J 2J 2J 6!L#: 5!5+3!!#) =!!3!!)!(&!;)#)<(&#!F!! (;!?! >) (&#!!0) 6D":?! ;9!; &+>! & A!!) /! )(!#)< ()< A! )#)<(&)<?!"4+;!#()!!;(##!;#+! /+#&(##!0F!(#>#!>+#!#. (- 6 "%' "&' ;&9!#)<!+!9 =!!#)< 9#)< # '+(!> ##! 0 (!A>! # 9! (>#) '&9!# ) #)<!+!9 =!!#)< (#! 09 =!!#)<! &!0F'+(#'+((>!!!+!#=!!!>!0)!#+&++&+;9 ( (0!+(! (!&!0) '+(!+9!!) +&!+!9()<!#)< '&9! ###! );!+!9=!!#)<'+(# + ##(#()! ##! (&#!!0)##+###5#=+ +;!#!>##)< 9## H#&#9!!!#(!+=!!#'+(#/ )!5+()!=!!###=!!#'+( =#!#(!!0) ##!A);!A#)<C!#=!;>C!#)<>0)+#(&#!!0)('+(A (0 9* &/ (9&!(+&(;!!/ Strona 27

102 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) + ' " + 9. &"&/" / 6, 78 7 (9&8 73!8: ( <!;# (& &!0F )!)!=#)! A; =!! #!+ ) ) (9& '+(# *(& 4)!! #! =!! ;&9! +>!! +&+; 0)!#)<! ) (9& '+(# *(& &!0) =!! #!+;!) '+(#*(& L)&&!0F+##)!&(!! >! J 3!(9&BG (9&&A(9&<!; / ". " 23 (.! 3 (+'!,+ *#(>#. *#;9!;+ /-2 1&(#)<#()#! 1&#()#! - 5#6:!&!0)()#! 6./: 1#)<#=!! - *#=!! #!!(>#+&9 6/: +) 0F!#) 6: >BI7)- +1, A( C AC" +!! A 1C 1)<# 62: 62.-: AC! + +' A!1'1C 5#! >##!&!0)!#!+! +#>(&!0) A#!!#=!!!!!9!(9& '+(#*(& (#)<)<()#!#)<+ A!(#)<###&++!#)<(>#)#!# (9&>!#)<#!#)< & & #(&# Strona 28

103 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) + "' " *BI / J. J -& (1!!.(5 (', 5 ")#&. J 22 J 0)!! - J J %!#)!)<((!#)< 2 2J /2 2J #=!!A(!(>#. J J >!0)&+;! J J ")!A#&+;! J J +)<0)!#)#! -J /J %!!!#) &+;! / 2J J ##+&+)!;(+)<; J J -.1!.5! (# J J >!0)<!#, 2 J J >!0)!(!#)< J J >!0)(&#)<! J J >!0)#+&+(+)<; J J >!0)9!!!. J J #=!!#)!!0); ( #!=!!# J J %!#) 9! J J 1>#)+!9! J.J V(!A>!)<!# J -.J #(!)!(># J J ")!A#. J J -%7E-K->D +111!,,5 ((!!,,5 +!!C;+!/#!&+111#&#&!>(9!!+#&! C;+!. #&3!;!A&#!C;+!/(-#&(9!!+.22#&!C ;+!.!&#! (! /J 2J #9 0F #9 &#)< +;& A!+ +!+0).&)!A/#&5A!##(0)##9&#)<#!;&9! +! (>#)&+;! (! # ;!A&#!C;+!/(2/-#&(9!!+2#&!C ;+!.!&#!(!/JJ#9 ((+#9#)<! +#!&;&9! ##!)A0);!#)<09(!A>!#)<!+() &!#)<3! Strona 29

104 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 1 I / J. J %&& +!. 115!., 115 *(&&# / J - J *(&(#(>#) (#> )!#!!! /.J.J 1&(&##, -. /J 22 J *(&##+&++(+) &!#)<. J -/- J ) +&#&! J 62: J 1&#(&##(&+#!9./ /J./.J 5##! 62: -J 6/: J #!=!!#>);+ 2. J 6-.-: J &0" +(!5 +''!5 *##(>#) J J "##+&+)!;(+)<; J.. J 1&# J J 4"!.,5!.+,5 *##(>#) J - J 1&!=!! J - J 5!<!#,.. J J )!(!#)< J J )(&#)<!.. J J 5!#+&+(+)<; J J 5!9!!! J J "!0)!()!) J J "#!! 2 J 2 J ")!A#! J J ")!A#(#)<9 J J -E-K->D +111!,,5 ((!!,,5 *(&&!# #!9&!!)//#&0!!).2/#&)!&(! --J--J(#9 (9& 5!&+;!3!#!&#!C;+!/#&)..#&)0! )!& (!JJ(#9 (9&)<C&+;!#)<(&#(+)!; 5!9! #!&#!C;+!//#&)/#&)0! )!&(!JJ(#9 (9&5!!C9!#)</#!;&9! (&#)A0)C +( / 78. / +#& +! ((&## (!A>! &!0) ()#! 0) 62-: # & +! ((&###0)62.:#&)0! #!;&9!!)!0)(#)9>) &!0)(9& 9!+ )!&!0)()#! 9 (#)<(#)<###&++!#)<(>#) #!#(9&>!#)<#!#)< / +#&!((&##(!A>!&!0)!#)#! 0)2#&(9!+!)<((&#9#0).#&)0! #!;&9!(&#+!#)<#9((9&'+(# *(& 1(&##&!0)=!! #&#/+!0)6-.:#&.#!&#2-#5&#!;&! +(+) &!#)< Strona 30

105 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) ++ "&: & #!?!=!!'+(# /. 2 D"6)+!:H?!>) (&#!!0) 6 #L!>): "46+!!:H?!!!0)#9 6!L#: 2.-/. J.J.J.J J !5+3!!#) =!!3!!)!(&!;)#)<(&#!F!! (;!#+) =!! '+(#*(&?! >) (&#!!0) 6D":! & A!!) /!! # (!?! ;9!; #&! +, 6 "%' "&' ;&9!#)<!+!9 =!!#)< 9#)< #!> (>#) 0 (!A>! # 9! (>#)! (!+ (!!!+!# =!!!>!0)!#+&++&+;!+9!!) +&!+!9()<!#)< '&9! ###! );!+!9=!!#)<3! + ##(#()! ##! (&#!!0)###5#=+ +;!#!>##)< 9##H#&# 9!!#(!+=!!# / )!5+()!=!!###=!!# =#!#(!!0)##!A);!A#)<C!#=!;>C!#)<>0)+#(&#!!0)(3! +- 9* &/ (9&!(+&(;!!/ Strona 31

106 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej), #"&, *& & 4;9! ; 3! (! )< &C!#)< 0) (!#)< #9!!)!#)<0))!+#3!);9!0)3!A>#&! #; 9 +&!0)()#! (9&'+(#*(& )<!#)<(9!!0)#9! 5;! ;!#!+F 9 ;! =+&! (9& (!!!!!#)<0))<,(;)<!;)!! #> 0F&+;(0!!;>!+! 0) #! D;)!, #9 &!0)+##)! 9!(9;!)!# ((!#) X =#!!;)!##)<(9)+#!;##!!9#!;X 9!A!=#)!#)<!(#);& ((# 0)&+;!9 '+(F(#>)((, =!(=(>#)<C)<!)!#)<! #> (9&X (0!!;>!()#!(9&>!X!A 9 &!0) );9!0) 9 (># ;9!; + #!!# +>F #!)!#9 &!0) (9&+; )<F#=)!+ )!!0F (!9!>! (#(>#!9()#!#)<, 9"* /3!!)!& +;A!)<&!)<(#)#! )#)<A +!+!; '+(*(& 5+;!+>!0F(0!!;>!! A#!)(&>!#&!9 &!0)()#! +#!&A ;!)!+ ((!#) '+(BG))+/(A#&A!#(!>#+##)! & )#;&9!(># #))(# #)<;!!#)<+#9;!)!#)<(# > )#)<1;!) (;&9!!9()#!#)<;!) (#)<Q#BG(5!#)!! ;!) #!++&+;+##)!#)<+)!&(#) A)& '+(#BG (9&BG!+/(&)#&A(9&R##BG (H!;! A#)< 1);)#+&+;BE6+!BGE!;!: 4(9)!#)<#)!#(&#!#!A +&!0)+##)! '+(#BG&9 ;!)!#!++##)!;!#!)!9!#)<&+;!#)<()+!;!(=A()#! DB6D(BG!:#!+!!#)<( AF&C<!#)<(#)<)<&!0) +##)! )< (># )!);#)< (># 9!)#)< #)< #()! &# # 0)0)#!+(9!!+((! 3=#)<&C ;!A);+&!0)+##)! 9#()#&(/.!&)!)(!J(9!!++((!;!)0!#+!(>#9&(+(! /!&)!-J++,( # / '+()A0)&;;!91)(># )!);#)<9!)#)< #)< (E%D3!)<)<'+(*(&!!A& &!0F()#!-(#3! A +)!! (#) '+(#! #!+ +&+; +##)!#)< 9! (( 9 ;!)!#!+!!) A#!+ D(& &!0)3!&AA(#+#!! A#)<#0))!+# );9!0), 3!!#+)(>#!9#)<#9A!+&+!!#)<#)< 3!)<(!#)<9(F9 &!0)()#! (9&'+(#)++! )<0) (;!+!)#!#)<)!!#)<(9)!#)<!#!+ Strona 32

107 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) '+( *(& +># (!+ ( &!0F F %!! 9 (9!#!! (#)!#)<9&!'+(#;>>;#);9!!#)<9'+(F!A(+ )&!;9!, K40" (9& '+(# #! F (;! (=# (> );9!0) ##!!! &+;A! ()#!;!># ))!#! >! #)< )#!!9 (&# )#)<! (> 0F=+!)!!0F(=(>#)<+#9 +!#)<()!!#)< +!#)<A!#(#9&C-!#)<)< >0:2"4 >!#!! ; (&)#!!;) (!#)<(9!>#BE)+ #;!!#)<#!;>! #+(9!!++;&#()#+(+!)!#&#()#&+;!()+(!!!)#!!)<!;)!!A(&!!;)!!)!!;)!A(FA!+=#!!()9>0F#;!!#)< >?+!!#)<)#(#)<)<+! & &0 >!#!! ; +&!0)+##)! 3!&0F(!!# 0) &+;!9#)+(9&'+(# F##!!! 0)&+;!9 ((F!!+!9+&+;!#)<!()#! &"24&0 5A! #!+ =!#)< (+9 +&+; (&#!! A! )#!0) ();9!#)< #! )< +>#!9 );9!0) (9& >! BG A >#&!!! ( #!+ ;!)! A )#<(># F""32$%& '+( *(& +)!F (#) A (!#)< 6!9 #)<: (( (!! *>" 5(#(#&0F(#3!/( &&C)++(!! &!0)+#! (;!+!)#!!#)<)< D#!!9;F(&#!&!0F()#!3! ;'+(#*(& -, #+) ;()1)!0));9!0)#))!+!+#;() X #+) ;(#)!!0));9!0)#))(!)!#)<!=9!#)<X #+)!#A(=!!!&+>!;X 5!#(+X +!=#)!X %!#=)!#)<>#)<#) X E>0) 0)!!#!;!)! +&!0)!#)<)#)<#!)<X "9 ;#!+(# # +##;!)!,+ A83= ". 9;#)#!! #(!(!(+'+(*(&&!!#)#!;!(# A#&>! (9& '+(# ((&#!#)! # +&+; 0 & 0)!! (! 9#)< (! &!0)++(&!&+!=A'+(# (9&'+(#=!!&##> #!!!#) ;&9!09&!#)< 9!>##+ )##! Strona 33

108 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) - & - & ) (9&!!!#!+(#'&#1(90)#)<#!C);&#)< (2);+++) 9&J-&!!)..&!!)/# #)!%'(&J*() (9&!!)/#!&//!& #++) )<. - & " 5 C #!#)< # 2- N#! - () =) (+)! 6]: #! >!A(+ )# )!+( )!! J;9! )#;&9) &!#)<3!!!#;!+ (9&, M)) N&);&9!5! H( J ")Z!+M 2 2. /J E!1!M J RR%56D(!)+D(BR% : 2 /..2. 2J 1 2.J K->D.(,'(!,,6,,5 &+;+#!#)<(C!.!/ (!#2-N#=)(+)!!!-6(>)#!L-: Strona 34

109 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. (Wszystkie kwoty podane s w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) "040#"-"2"0 / ) - (A# )!+ (9&, 6: ") Z!+ M M!) 6D#(: 6: E! 6G:RR+!+%!#)#!#5!A# 6G:*#=D(67)!+8:&(+!(&! )#9#)< /.+(+#!-()=)(+)! +!)<(!!+!9=!!#)< 1+!#)#0!(9&&!)+((!(#+;#+(+) (9&(&#)< )!+# (9&9#!!1+!)+(!!!) ) (9& #)=!)<+!#!+;+!#!'&1(90)#)<!+!-)<;(+!")Z!+MRR%5!#&#&)!2-/) (9&+( )#)<#!#! )# ;&9!!#;!+ (9&!)#)</J(&+ &; (9& ;9! )# ;&9!!# ;!+ (9& ;&!;!+ - ) :&!#S<( A&+)<&A (!!) ) #)=!) (9&+!#!+;+!#(!# ('&A1(90)#)< 67'18:+(#>#5(!& (#F #!! (#> +)<&# (9& +(>!& (9&, 6: &>! * + R!!;!++!!!(#9)!) (9&=#+!+6!!) ) : 6: #)=! ) (9& +! #!+ ;+!# (!# ( '1 6: ( A) ( *R * ) ) (9&#)=!)<+!#!+;+!#(!#('1#);9!0) &>!!+#+)!) (9&+!#!+;+!#(!#('1 B!(#9)!) (9&=#+!+6!!) ) (9&:!0!#!+*R!(#9)!) =#+!+B!#+)!) (9&+!#!+;+!#(!#( (9&#!!+(#> +)<&#&>#&* +R!!;!+!!!(#9)!) (9&=#+!+6!!) :#-+#!-() =) (+)! +!)< (!!+!9 =!!#)< ;!!; + (9&)< (+)!#)<67!8:!#)#/.) (9&!)0)!!! &>A)#)< @!(+)!! ;(! (9&!#&*R(!! 1!> (!++A)!+!C(!!! ;(+,6 '5!,6 5!!!6+'5!6.5!6'5 ")Z!+M E!1!M RR%56D(!)+ D(BR% : 1 Strona 35

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa +48 (0) 22 557 70 00 +48 (0) 22 557 70 01 warszawa@pl.ey.com www.ey.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

VIVID GAMES S.A..A. ECA S.A.

VIVID GAMES S.A..A. ECA S.A. VIVID GAMES S.A..A. ECA S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 26.04.2019 R. An independent member of UHY international

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A B I E G Ł Y C H R E W I D E N T Ó W

K A N C E L A R I A B I E G Ł Y C H R E W I D E N T Ó W K A N C E L A R I A B I E G Ł Y C H R E W I D E N T Ó W CZUPRYNIAK I W S P Ó L N I C Y S P. Z O. O. u l. A. S t r u g a 7 8 b u d y n e k A l o k. 1 0 5 90-557 Ł ó d ź t e l. ( + 4 8 ) 531-637-231 f a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Załącznik nr 2.2 do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. Przykład ilustrujący nr 2 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i

Bardziej szczegółowo

BOWIM SA. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

BOWIM SA. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku BOWIM SA Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku Poznań, 12 kwietnia 2019 roku Sprawozdanie niezależnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Załącznik nr 1.8 do uchwały Nr 1554/33a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 grudnia 2017 r. Przykład ilustrujący nr 1 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki nie będącej

Bardziej szczegółowo

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona1 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej JHM Development S.A. Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Opinia Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BOWIM SA

GRUPA KAPITAŁOWA BOWIM SA GRUPA KAPITAŁOWA BOWIM SA Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Bardziej szczegółowo

Poznań, 18 kwietnia 2019 roku

Poznań, 18 kwietnia 2019 roku GRUPA KAPITAŁOWA QUANTUM SOFTWARE SA Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku. Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku Opinia Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku z siedzibą w Poznaniu Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 25 kwietnia 2019 roku

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A B I E G Ł Y C H R E W I D E N T Ó W

K A N C E L A R I A B I E G Ł Y C H R E W I D E N T Ó W K A N C E L A R I A B I E G Ł Y C H R E W I D E N T Ó W CZUPRYNIAK I W S P Ó L N I C Y S P. Z O. O. u l. A. S t r u g a 7 8 b u d y n e k A l o k. 1 0 5 90-557 Ł ó d ź t e l. ( + 4 8 ) 531-637-231 f a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jednostki: IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-819),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej InventionMed S.A. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

4FUN MEDIA S.A. Poznań, 25 kwietnia 2019 roku

4FUN MEDIA S.A. Poznań, 25 kwietnia 2019 roku 4FUN MEDIA S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku Poznań, 25 kwietnia 2019 roku Sprawozdanie niezależnego

Bardziej szczegółowo

ARTIFEX MUNDI S.A..A. ECA S.A.

ARTIFEX MUNDI S.A..A. ECA S.A. ARTIFEX MUNDI S.A..A. ECA S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 17.04.2019 R. An independent member of UHY international

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku Mazars Audyt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Opinia

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL ZABRZE S.A..A. ECA S.A.

MOSTOSTAL ZABRZE S.A..A. ECA S.A. MOSTOSTAL ZABRZE S.A..A. ECA S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 08.02.2019 R. An independent member of UHY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku: GRUPY KAPITAŁOWEJ IMS SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. z badania rocznego sprawozdania finansowego. Mo-Bruk S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. z badania rocznego sprawozdania finansowego. Mo-Bruk S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Mo-Bruk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku Mazars Audyt Sp. z o.o. ul. Piękna 18 00-549 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona1 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej JHM Development S.A. Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ł ó ó ó Ę ś ó ł Ł ą ó ół ś ńą ó ół ą ó ł ą ę ą ń ł ó ń Ę ł ó ę ł Ę ó ęż ś ą ść ó ó ą ó ół ą ł ą ą ę ę ś ę ś ą ł ą ń ą ą ż ó ół ą ó ół ó ż ę ę ą ó ą ę

ł ó ó ó Ę ś ó ł Ł ą ó ół ś ńą ó ół ą ó ł ą ę ą ń ł ó ń Ę ł ó ę ł Ę ó ęż ś ą ść ó ó ą ó ół ą ł ą ą ę ę ś ę ś ą ł ą ń ą ą ż ó ół ą ó ół ó ż ę ę ą ó ą ę Ł ń ę ń ń ę ę ć ę ę ę ń ę ę ę ńń ę ć ę ę ogoszonymi w formie rozporzdzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityk) rachunkowoci. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilimy stosownie do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA QUARTICON S.A. z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA QUARTICON S.A. z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 QUARTICON S.A. w Warszawie SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. za okres 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. Warszawa, 26 marca 2019

Bardziej szczegółowo

ES SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE KATOWICE, MARZEC 2019 ROK

ES SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE KATOWICE, MARZEC 2019 ROK ES SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE KATOWICE, MARZEC 2019 ROK SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ ES SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Termo2Power S.A. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

BERLING S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 R.

BERLING S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 R. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BERLING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 R. Sprawozdanie zawiera 6 stron Poznań, dnia 26 marca 2019

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

ARTERIA SA. Poznań, 30 kwietnia 2019 roku

ARTERIA SA. Poznań, 30 kwietnia 2019 roku ARTERIA SA Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku Poznań, 30 kwietnia 2019 roku Sprawozdanie niezależnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest DGA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Satelles Audit & Advisory Sp. z o.o.

Satelles Audit & Advisory Sp. z o.o. UHY ECA S.A. Kraków Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Satelles Audit & Advisory Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania rocznego sprawozdania finansowego GRUPA HRC S.A. za okres 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. Warszawa, 15 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTIFEX MUNDI.A. ECA

GRUPA KAPITAŁOWA ARTIFEX MUNDI.A. ECA GRUPA KAPITAŁOWA ARTIFEX MUNDI.A. ECA S.A SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 17.04.2019 R. An independent member

Bardziej szczegółowo

NEPTIS Spółka Akcyjna

NEPTIS Spółka Akcyjna NEPTIS Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU SWGK Avatar Sp. z SWGK IT Sp. z Sp. k. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED SA

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED SA tel.: +48 22 543 16 00 fax: +48 22 543 16 01 e-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Polska Sprawozdanie niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Comp S.A. ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

AQUA Spółka akcyjna. Poznań, 25 kwietnia 2019 roku

AQUA Spółka akcyjna. Poznań, 25 kwietnia 2019 roku AQUA Spółka akcyjna Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku Poznań, 25 kwietnia 2019 roku Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A.

SMS Kredyt Holding S.A. budujemy zaufanie w audycie Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2018 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa +48 (0) 22 557 70 00 +48 (0) 22 557 70 01 warszawa@pl.ey.com www.ey.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL W DĄBROWIE GÓRNICZEJ GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KATOWICE, KWIECIEŃ 2019 ROK SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE KATOWICE, MARZEC 2019 ROK

GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE KATOWICE, MARZEC 2019 ROK GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE KATOWICE, MARZEC 2019 ROK SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

INDOS S.A. Poznań, 5 kwietnia 2018 roku

INDOS S.A. Poznań, 5 kwietnia 2018 roku INDOS S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Poznań, 5 kwietnia 2018 roku Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

postanowie: 1) 2) 3) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegch rewidentach, frrmach audltorskich oraz nadzorz publicznym (Dz, U. z2017 roku poz. 1089)

postanowie: 1) 2) 3) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegch rewidentach, frrmach audltorskich oraz nadzorz publicznym (Dz, U. z2017 roku poz. 1089) Ł Ń Ł ż ć ż ż ź ć postanowie: 1) 2) 3) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegch rewidentach, frrmach audltorskich oraz nadzorz publicznym (Dz, U. z2017 roku poz. 1089) (,,ustawa o biegch rewidentach"),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 kwietnia 2019 roku. Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Warszawa, 26 kwietnia 2019 roku. Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Warszawa, 26 kwietnia 2019 roku Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. www.msca.pl PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 29 kwietnia 2019 roku Dla Akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. Sprawozdanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 28 marca 2019 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa +48 (0) 22 557 70 00 +48 (0) 22 557 70 01 warszawa@pl.ey.com www.ey.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 tel 502 852 738; 698 677 337; e-mail: amalek@bakam.biz www.bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej ALCHEMIA SA

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej ALCHEMIA SA tel.: +48 22 543 16 00 fax: +48 22 543 16 01 e-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Polska Sprawozdanie niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO ULTIMATE GAMES S.A. 31 GRUDNIA 2018 R. BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO ULTIMATE GAMES S.A. 31 GRUDNIA 2018 R. BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ULTIMATE GAMES S.A. ZA ROK OBROTOWY, KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ 31 GRUDNIA 2018 R. Poznań, dnia 13 marca 2019 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. za okres 1.01.2018 r. 31.12.2018

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania rocznego sprawozdania finansowego 7LEVELS S.A. za okres 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. Warszawa, 29 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

MAXIPIZZA S.A. dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki

MAXIPIZZA S.A. dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki MAXIPIZZA S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadziliśmy badanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Kancelaria Biegłego Rewidenta Leokadia Zagórska 25-447 Kielce, ul. Malczewskiego 28 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jednostki: GRUPY KAPITAŁOWEJ QUMAK SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

APLISENS S.A..A. ECA S.A.

APLISENS S.A..A. ECA S.A. APLISENS S.A..A. ECA S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 20.03.2019 R. An independent member of UHY international SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Niezależnego Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie. Niezależnego Biegłego Rewidenta Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą: w Warszawie (01-756),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 29 marca 2019 roku Opinia Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

C&R Auditors Sp. z o.o.

C&R Auditors Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA. Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA. Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Szczecinie SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku Mazars Audyt Sp.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ES SYSTEM W KRAKOWIE

GRUPA KAPITAŁOWA ES SYSTEM W KRAKOWIE GRUPA KAPITAŁOWA ES SYSTEM W KRAKOWIE KATOWICE, MARZEC 2019 ROK SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ ES SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POL-TAX 2 Sp. z o.o. 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 +48 (22) 616 55 11, 616 55 12 Fax +48 (22) 616 60 95 biuro@pol-tax.pl www.pol-tax.pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO dla Udziałowców oraz Zarządu

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO dla Udziałowców oraz Zarządu SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO dla Udziałowców oraz Zarządu Opinia Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki GEO Mieszkanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STARHEDGE W WARSZAWIE

GRUPA KAPITAŁOWA STARHEDGE W WARSZAWIE GRUPA KAPITAŁOWA STARHEDGE W WARSZAWIE KATOWICE, KWIECIEŃ 2019 ROK SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

e-kiosk SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

e-kiosk SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE e-kiosk SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE KATOWICE, MARZEC 2019 ROK SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ e-kiosk SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa +48 (0) 22 557 70 00 +48 (0) 22 557 70 01 warszawa@pl.ey.com www.ey.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegłego Rewidenta Leokadia Zagórska Kielce, ul. Malczewskiego 28

Kancelaria Biegłego Rewidenta Leokadia Zagórska Kielce, ul. Malczewskiego 28 Kancelaria Biegłego Rewidenta Leokadia Zagórska 25-447 Kielce, ul. Malczewskiego 28 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Bardziej szczegółowo

AB S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ R R.

AB S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ R R. AB S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2017 R. 11.09.2017 R. An independent member of UHY international SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej MVA GREEN ENERGY S.A. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ ŚWIDNIK ŚWIDNIK, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13 ZA ROK 2018 ul. Graniczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa +48 (0) 22 557 70 00 +48 (0) 22 557 70 01 warszawa@pl.ey.com www.ey.com/pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KATOWICE, KWIECIEŃ 2019 ROK SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej FORPOSTA SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MIDVEN S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MIDVEN S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MIDVEN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. Sprawozdanie zawiera

Bardziej szczegółowo

C&R Auditors Sp. z o.o.

C&R Auditors Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MASSMEDICA S.A. ul. Adama Branickiego 17, Warszawa

MASSMEDICA S.A. ul. Adama Branickiego 17, Warszawa MASSMEDICA S.A. ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R. Sporządził: Bogdan Zegar Biegły rewident SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Załącznik nr 2.1 do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. Przykład ilustrujący nr 1 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. z badania rocznego sprawozdania finansowego. Comperia.pl S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. z badania rocznego sprawozdania finansowego. Comperia.pl S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Comperia.pl S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku Mazars Audyt Sp. z o.o. ul. Piękna 18 00-549 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NEXTBIKE POLSKA S.A.

NEXTBIKE POLSKA S.A. budujemy zaufanie w audycie Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego NEXTBIKE POLSKA S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2018 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel na dzień 31.12.2018 r. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski 89 Misters Audytor Adviser

Bardziej szczegółowo