oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach Spółki. Drobiazgowo analizowane są przyczyny wypadków przy pracy i chorób

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach Spółki. Drobiazgowo analizowane są przyczyny wypadków przy pracy i chorób"

Transkrypt

1

2

3 Piony organizacyjne Cementowni Warta Pion Dyrektora Naczelnego W każdej większej firmie funkcjonuje schemat organizacyjny, który w sposób graficzny przedstawia poszczególne części organizacji, pokazuje układ zależności między nimi oraz wskazuje stanowisko, któremu podlegają - tworząc pion organizacji. Aby przybliżyć zakres zadań realizowanych przez poszczególne piony organizacyjne cementowni, począwszy od tego numeru "Naszej Warty" zamieszczany będzie cykl artykułów opisujący zadania przez nie realizowane. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie Pion Dyrektora Naczelnego, w którego skład wchodzi osiem komórek organizacyjnych. Dariusz Gawlak Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Cementowni Warta S.A. Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Elektryczny. Przebieg kariery zawodowej: Cementownia Warta, pracę rozpoczął od stanowiska mistrza, następnie awansował na wyższe stanowiska, odchodząc z Cementowni Warta zajmował stanowisko Głównego Automatyka Cementownia Odra Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych Cementownia Odra Dyrektor Naczelny Członek Zarządu Cementowni Warta Prezes Zarządu Cementowni Warta Hobby: literatura science fiction Rodzina: żonaty, 2 dzieci córka licealistka, syn gimnazjalista str.4 Nr 2, Styczeń 2007 Pełnomocnik do spraw Systemów Zarządzania Głównym zadaniem Pełnomocnika do spraw Systemów Zarządzania jest podejmowanie działań zmierzających do wdrożenia systemów zarządzania a następnie ich sprawnego funkcjonowania - przy spełnieniu odpowiednich norm. Jednym z podstawowych zadań Pełnomocnika jest określenie zasad prowadzenia Księgi Jakości oraz bezpośredni nadzór nad pracą konsultantów i audytorów systemu zarządzania. O postępie prac wdrożeniowych oraz wypływających stąd wnioskach Pełnomocnik informuje Zarząd Cementowni. Do zakresu działania Pełnomocnika należy nadzór nad materiałami dokumentującymi system z zarządzania oraz systematyczne aktualizowanie Księgi Jakości. Zwieńczeniem prac nad każdym systemem jest jego udokumentowanie w postaci zapisów stanowi to podstawę do starania się o stosowny certyfikat w uprawnionej jednostce certyfikującej. Przed jego uzyskaniem, wszystkie zapisy muszą być dokładnie przejrzane w tym celu Pełnomocnik organizuje i przeprowadza audyty planowane jak również doraźne. Dział Organizacyjno-Kontrolny Dział Organizacyjno-Kontrolny przeprowadza analizy stanu organizacji i zarządzania Spółką. Na potrzeby sprawnego funkcjonowania Spółki opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego lub jego zmiany. Dział organizuje i obsługuje posiedzenia i narady zwoływane przez Prezesa Zarządu. Do zadań Działu należy również sporządzanie protokołów i uchwał Zarządu. Dział przygotowuje projekty zarządzeń władz Spółki i uzgadnia ich stronę merytoryczną z właściwymi komórkami. Jako następne zadania wymienić należy przeprowadzanie kontroli wewnątrz Spółki z polecenia Prezesa Zarządu. Zespół Radców Prawnych Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w porządku prawnym, który musi być realizowany na różnych płaszczyznach począwszy od dokumentacji tworzonej przez Zarząd Spółki, przez umowy z firmami zewnętrznymi aż po zagadnienia związane ze sprawami pracowniczymi. Lista zagadnień z którymi Zespół się styka jest więc stosunkowo długa. W pierwszym rzędzie jest to opracowanie lub opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów zawieranych przez Spółkę, opracowanie na zlecenie członków Zarządu formularzy umów typowych ułatwiających współpracę z kontrahentami. Radcy prawni udzielają opinii prawnych zarówno pisemnych jak i ustnych, a także wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością Spółki. Radcy są jednocześnie pełnomocnikami Spółki w postępowaniu sądowym. Wewnętrzne normy prawne Spółki są przez Zespół opiniowanie pod względem prawnym. Zespół prowadzi również nadzór prawny nad egzekucją należności. Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa jest jednym z priorytetowych zadań w Spółce. Zadanie to realizuje Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej. Dokonuje on okresowych kontroli; ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach Spółki. Drobiazgowo analizowane są przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a następnie opracowywane są wnioski o charakterze profilaktycznym. Dział BHP inicjuje przedsięwzięcia, które mają zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Poza tym opracowuje wytyczne dotyczące poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Dział realizuje zadania związane z dostosowaniem zakładu - obiekty, urządzenia technologiczne - do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej przeprowadza szkolenia pracowników zakładu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowuje wytyczne oraz instrukcje przeciwpożarowe, ponadto prowadzi nadzór nad realizacją i stosowaniem wydanych przepisów. Dział Kadr i Wynagrodzeń Dział Kadr i Wynagrodzeń opracowuje politykę gospodarowania kadrami w oparciu o wytyczne polityki strategicznej Spółki. Prowadzi doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, opracowuje plany i bilansuje potrzeby kadrowe. Do zadań Działu należy analizowanie rozmieszczenia kadr, poziomu fluktuacji i absencji chorobowej. Analizie podlega także ruch kadr, warunki pracy i płacy zatrudnionych pracowników, także ich czas zatrudnienia oraz udzielane świadczenia pracownicze. Tutaj również opracowywane są zasady przeprowadzania ocen pracowników i prowadzony jest nadzór funkcjonalny nad ich realizacją, realizowany jest nadzór nad dyscypliną pracy, stanem i strukturą zatrudnienia. Dział prowadzi sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych pracowników i ich rodzin, sprawy rentowe i emerytalne, sporządzana jest obowiązująca dokumentacja dotycząca zatrudnienia, sprawozdawczość dla urzędów administracji państwowej i samorządowej. Szkolenia realizowane w Spółce są koordynowane przez ten Dział. Polega LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE KONTROLA JAKOŚCI DZIAŁ KONTROLI RUCHU OSOBOWEGO I TOWAROWEGO Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa Cementownia "WARTA" w Trębaczewie to na zbieraniu, rejestrowaniu i analizowaniu potrzeb szkoleniowych zatrudnionych, następnie opracowywaniu planów szkolenia - w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych i uczestnikami szkolenia. Laboratorium Środowiskowe Zadaniem Laboratorium Środowiskowego jest kontrola oddziaływania urządzeń zainstalowanych w Spółce na środowisko naturalne. Laboratorium wykonuje pomiary emisji pyłów i gazów z emitorów Spółki, średniodobowych stężeń pyłu i S02 w punktach pomiarowych wokół strefy ochronnej, opadu pyłu i wskaźnika S02 w punktach pomiarowych, czystości wód i ścieków z oczyszczalni zakładowej. Laboratorium dokonuje również pomiarów z zakresu higieny pracy tj. zapylenia, mikroklimatu, hałasu a także oświetlenia. Szereg działań wynika z wewnętrznych potrzeb zakładu. Laboratorium wykonuje pomiary technologiczne, prowadzi dokumentację w zakresie wykonywanych pomiarów oraz księgi emisji. Kontrola Jakości Wysoki poziom produkcji jest możliwy między innymi dzięki przeprowadzanej kontroli jakości. Są to kontrole i badania cech fizycznych i chemicznych paliw technologicznych oraz wyrobów gotowych, które dokonywane są w wewnętrznych służbach Kontroli Jakości. Jest to pracownia analityczna i pracownia wytrzymałościowa. Kontrola polega na analizie i ocenie wyników badań laboratoryjnych, badań bieżących i odbiorczych i przekazywanie ich bezpośrednio do wydziałów współpracujących z Kontrolą Jakości w formie sprawozdań. Kontrola Jakości wykonuje również dodatkowe badania zlecane przez Głównego Inżyniera ds. Produkcji lub przez kierownika wydziału produkcyjnego. W Dziale tym kwalifikuje się cement do wysyłki. W zakresie norm i nowych metod badania Dział ten współpracuje z instytutami prowadzącymi nadzór zewnętrzny oraz z ośrodkami naukowo-badawczymi. Dział Kontroli Ruchu Osobowego i Towarowego Wymieniony Dział realizuje swoje zadania polegające na ochronie mienia Spółki, poprzez kontrolę wywożonych i przywożonych produktów, materiałów, elementów i podzespołów, kontrolę ruchu osobowego. Teren zakładu jest monitorowany poprzez patrole, których zadaniem jest obserwacja zabezpieczanych obiektów i niezwłoczne reagowanie w przypadku podejrzeń zaboru mienia. Ponadto Dział ten prowadzi kontrolę przewożonego kamienia do produkcji oraz wywozu odpadów z terenu zakładu. Obowiązkiem Działu Kontroli jest współpraca z organami ścigania i zewnętrznymi służbami ochrony oraz kontrola obowiązku przestrzegania trzeźwości na terenie Spółki. Leszek Wojtal Nr 2, Styczeń 2007 str.5

4

5

6 Modernizacja systemu grzewczego Duże koszty eksploatacji, szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, skomplikowana obsługa, niska sprawność to tylko kilka z powodów, dla których podjęto kosztowne przedsięwzięcie modernizacji systemu grzewczego. Bezpieczeństwo na drodze to życie - Lukas Dzieci zawsze i wszędzie konfrontowane są z zagrożeniami występującymi w ruchu drogowym. Droga, którą przemierzają niemal codziennie to droga do i ze szkoły lub przedszkola. Statystyki zebrane w bazie danych Unii Europejskiej CARE" pokazują, że odsetek dzieci w wieku 6-11 lat uczestniczących w wypadkach drogowych jest największy rano, a następnie, choć już w mniejszym wymiarze, po południu, gdy dzieci wracają ze szkoły. Dlatego nadzwyczaj ważne jest lepsze zabezpieczenie drogi do szkoły lub przedszkola. Na początku 2007 roku Cementownia Warta wraz z przedstawicielami policji rozpocznie cykl edukacyjny w placówkach oświatowych w powiecie pajęczańskim. Spotkania przedstawiciela policji z uczniami mają na celu: - opanowanie wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, W związku z technicznym wyeksploatowaniem i zbyt wysokimi kosztami utrzymania systemu grzewczego, w grudniu 2005 roku Zarząd Cementowni Warta S.A. podjął decyzję o modernizacji źródeł zasilania. Modernizacji poddano dwie kotłownie z czego pierwszą opalaną dotychczas węglem zastąpiono olejem opałowym. Druga z kotłowni zlokalizowana na terenie zakładu Warty II opalana dotychczas mazutem została przeprojektowana także na olej opałowy. W wyniku inwestycji Cementownia Warta przewiduje znaczące bo aż 63 procentowe zmniejszenie zużycia ilości paliwa do wytworzenia ciepła. Jednym z kierunków modernizacji systemu grzewczego był jej charakter proekologiczny. Jak wynika z badań i symulacji przeprowadzonych przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu roczna emisja dwutlenku siarki - zdyscyplinowanie uczniów jako uczestników ruchu drogowego, - utrwalenie prawidłowych nawyków zachowania się na drodze, - uczulenie uczniów na zagrożenia występujące w drodze do przedszkola lub szkoły. Cementownia Warta jako inicjator akcji zabezpieczy pomoce dydaktyczne oraz odblaskowe opaski dla wszystkich uczestników. Porównanie emisji kotłowni Warty I przed i po modernizacji Paulina A. Borkowska 30,0 27, ,0 Emisja [kg/h] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 5,5 0,2 Pył Przed modernizacją str.10 Nr 2, Styczeń ,4 1,6 NOx SO2 Po modernizacji Nr 2, Styczeń 2007 str.11

7

8

9

10 Co jeszcze warto wiedzieć o cemencie Cementy portlandzkie CEM I W ostatnim naszym spotkaniu staraliśmy się przybliżyć Państwu ogólne informacje o cemencie, pokazać w bardzo wielkim skrócie, z czego i jak powstaje, jak tworzy się nazewnictwo cementów oraz uwarunkowania prawne z tym związane. Dzisiaj przechodzimy już do szczegółowej charakterystyki pierwszej dużej grupy cementów produkowanych przez nasz Zakład. Są to cementy portlandzkie CEM I. Obok cech fzykochemicznych tych cementów chcielibyśmy pokazać również - a może przede wszystkim - praktyczne ich zastosowanie. Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli Państwu dokonywać odpowiednich wyborów przy zakupie określonej klasy i rodzaju cementu. Czy wszyscy wiemy jak stosować cement? Mówiąc o cemencie pamiętamy, że jest to budowlany materiał wiążący używany do wyrobu zapraw i betonów. Zaprawa to mieszanina cementu, wody i piasku. Beton mieszanina cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, która uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. W dzisiejszych czasach projektowanie, a więc ilościowe ustalenie poszczególnych składników mieszanki betonowej pozwala na uzyskiwanie bardzo różnorodnych rodzajów betonów takich jak beton komórkowy, BWW itp. wykorzystywanych w budownictwie czy przemyśle. Tak więc dobór cementu określonej klasy i rodzaju jest rzeczą bardzo ważną. Co jeszcze warto wiedzieć o cemencie? Wiązanie i twardnienie cementu jest złożonym procesem fzykochemicznym. Na skutek reakcji chemicznej zachodzącej między cementem i wodą powstają nowe związki, stanowiące produkty hydratacji i hydrolizy. Hydratacja (uwodnienie) polega na przyłączeniu cząstek wody bez rozkładu substancji, przy hydro- str.18 Nr 2, Styczeń 2007 lizie zaś następuje rozpad produktów hydratacji. Nowo powstałe związki koloidalne CSH ulegają z czasem zagęszczeniu, odwodnieniu, przekrystalizowaniu, tworząc zwartą masę czyli beton. Procesom hydratacji towarzyszy wydzielanie ciepła. Cementy portlandzkie wysokich klas w porównaniu z cementami zawierającymi dodatki, wydzielają znacznie większe ilości ciepła. W przypadku wznoszenia dużych masywów betonowych należy stosować cementy o niskim cieple hydratacji, by nie dopuścić do powstania naprężeń termicznych prowadzących do powstania rys i mikrospękań. W warunkach obniżonej temperatury, zdolność do samonagrzewania betonu jest bardzo pożądana, gdyż prowadzi do znacznego przyspieszenia procesu wzrostu jego wytrzymałości. Natomiast stosowanie cementów o niskim cieple hydratacji w temperaturach poniżej +5 C prowadzi do bardzo wyraźnego spowolnienia procesów hydratacji, a w efekcie do niskiej dynamiki narastania wytrzymałości betonu. kowana dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania, wysoka wytrzymałość wczesna, umiarkowane ciepło hydratacji, wysoka odporność na korozję alkaliczną. Czym wyróżniają się cementy portlandzkie CEM I? Przede wszystkim wsadem, czasami mówi się o nich czyste, ponieważ otrzymujemy je ze zmielenia klinkieru cementowego z 5 % dodatkiem kamienia gipsowego jako regulatora czasu wiązania. Cement portlandzki charakteryzuje szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość w okresie początkowym, wysokie ciepło hydratacji oraz krótkie czasy wiązania. Cechy te nasilają się wraz ze wzrostem klasy wytrzymałości cementu. Zalecane kierunki zastosowań: produkcja betonu towarowego klas C12/15-C35/45 ( stare oznakowanie B15-B45) beton komórkowy produkcja konstrukcji i elementów sprężonych dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperatury produkcja elementów prefabrykowanych drobnowymiarowych, żelbetowych sprężonych betony stosowane w warunkach obniżonej temperatury stabilizacja gruntu i budowa dróg zaprawy murarskie i tynkarskie Krótka charakterystyka cementów portlandzkich produkowanych w Cementowni Warta Cement portlandzki CEM I 32,5R-NA Cement portlandzki CEM I 32,5R-NA wytwarzamy z myślą o produkcji betonów towarowych, a w szczególności na konstrukcje gdzie wymagana jest umiar w/g 20 C 4 cementu CEM I 32,5 R-NA cement ten charakteryzuje się szybkim narastaniem wytrzymałości wczesnej oraz wysoką wytrzymałością końcową. Zalecane kierunki zastosowań Kierunki zastosowań cementu CEM I 42,5 N-NA są podobne do zastosowań cementu CEM I 32,5 R-NA. Ze względu na jego cechy charakterystyczne można go również stosować do: Cement portlandzki CEM I 42,5R-NA Ten rodzaj cementu przeznaczony jest do prefabrykacji z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jego głównym atutem jest wysoka dynamika narastania wytrzymałości wczesnej oraz bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa. Cechy te są niezbędne do wytworzenia wysokogatunkowego prefabrykatu. Umożliwiają również znaczne skrócenie cykli produkcyjnych h J/g 20 C produkcji betonu towarowego wyższych klas klas C16/20-C40/50 ( stare oznakowanie B20-B50) produkcji betonu wysokowartościowego BWW produkcji betonu samozagęszczalnego SCC produkcji kostki brukowej produkcji galanterii i betonów barwionych Kierunki zastosowań cementu CEM I 42,5R-NA są analogiczne do zastosowań cementu CEM I 42,5N-NA. W odróżnieniu od innych cementów portlandzkich (CEM I 32,5R-NA, CEM I 42,5N-NA) cement ten wykorzystuje się do produkcji betonu towarowego wysokich klas C50/60. Beata Płóciennik d cement szybkosprawny cement zwykły cement o niskim cieple hydratacji Cement portlandzki CEM I 42,5N-NA Cement ten wytwarzamy z myślą o produkcji betonów towarowych, a w szczególności na konstrukcje, gdzie wymagana jest duża dynamika przyrostów wytrzymałości we wczesnym okresie twardnienia, do stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym. W odróżnieniu od Nr 2, Styczeń 2007 str.19

11

12

13

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Nr egzemplarza: Użytkownik: 30.03.20 Opracował Sprawdził Zatwierdził Stanowisko: Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W CEMEX Polska uznajemy środowisko, które dostarcza nam wielu surowców i paliw do produkcji, za jednego

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo