Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej"

Transkrypt

1 156 Jakub Kosowski Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z r. (IV KK 174/2007) obowiązek rejestracji dotyczy także dzienników i czasopism rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu, a więc również stron internetowych o tematyce sportowej. W artykule omówiono problematykę obowiązku umieszczania w widocznym miejscu danych wskazanych w art. 27 Ustawy Prawo prasowe (nazwy i adresu wydawcy, adresu redakcji, nazwiska redaktora naczelnego). Sformułowane w nim wnioski wskazują na konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie Prawo prasowe z 1984 r., dostosowujących ją do współczesnych realiów funkcjonowania mediów elektronicznych. SŁOWA KLUCZOWE: prawo prawo prasowe media elektroniczne obowiązek rejestracji stron internetowych. Wstęp 1 Z Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. 2 IV KK 174/2007, opublikowane: Program LEX nr Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, poz. 11. W postanowieniu z dnia 26 lipca 2007 r. 2 Sąd Najwyższy stwierdził, iż wymagana jest rejestracja w sądzie okręgowym dziennika lub czasopisma rozpowszechnianego za pośrednictwem Internetu. W przypadku nierespektowania tego obowiązku zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty prowadzące strony internetowe mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój stron internetowych związków sportowych, klubów czy też sportowców. Powstaje więc pytanie, czy wykładnia przepisów dokonana przez Sąd Najwyższy obliguje wymienione podmioty do rejestracji prowadzonych stron? Sąd Najwyższy wskazał na obowiązek rejestracji dziennika bądź czasopisma rozpowszechnianego za pośrednictwem Inter- Sport Wyczynowy 2008, nr 7-9/

2 Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej 157 netu. 3 Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być więc zdefiniowanie tych pojęć. Art. 7 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo prasowe 4 stanowi, iż dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu. Czasopismo natomiast to druk ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, lecz nie rzadziej niż raz w roku, a ponadto przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu. Powyższe definicje, sformułowane jeszcze w 1984 r., trudno odnieść do stron internetowych. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że słowo prasa określa także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazu, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Ustawodawca, stosując określenie powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, pozwolił zakwalifikować jako prasę informacje rozpowszechniane za pomocą Internetu. 5 3 Sąd Najwyższy słusznie uznał, że to nie Internet jest prasą, lecz można mówić o prasie w Internecie (rozpowszechnianej za jego pomocą). Podobnie: E. Nowińska [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą. 5 M. Wojtasik, Naruszanie dóbr osobistych w Internecie. Radca Prawny 2001, nr 6, s ; J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, TAiWPN Universitas, s. 35; E. Nowińska, op. cit., s. 95. J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), op. cit., s. 189; M. Ożóg [w:] Strony internetowe bezspornie mieszczą się więc w pojęciu prasa. Z pewnością strony internetowe nie są drukiem periodycznym, choć mogą spełniać kryterium periodyczności, 6 a więc powstawać regularnie, co pewien czas, to nie można zakwalifikować ich jako druki. Słownik języka polskiego 7 definiuje druk jako sporządzenie odbitek tekstu lub ilustracji z formy drukarskiej. Strony internetowe, w szczególności o tematyce sportowej, mogą być natomiast przekazem za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu. Dotyczy to przede wszystkim relacji z imprez sportowych zamieszczanych w formie wideo. Kryteria ustawowe nie będą spełnione, jeżeli E. Traple (red.) Prawo reklamy i promocji. Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis s Por. S. Wikariak, Strony internetowe nie muszą być rejestrowane. Rzeczpospolita z r. Odmiennie: I. Wiszniewska, Polskie prawo reklamy. Warszawa 1998, Wydawnictwo Scholar, s Por. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa-Poznań 1992, Polski Dom Wydawniczy Ławica, s Jak podkreśla M. Ożóg, sam fakt, iż w portalu zachodzi wymiana informacji na skutek ich nieustającej dezaktualizacji lub dodawane są nowe aktualniejsze informacje i że proces ten odbywa się codziennie lub nawet zachodzi w trybie ciągłym, nie wystarcza do uznania, że w tego rodzaju działaniach mamy do czynienia z elementem periodyczności (M. Ożóg, op. cit., s Podobnie: J. Barta, R. Markiewicz, Rejestracja e-dzienników i czasopism. Rzeczpospolita z r.). 7 S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 1, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, s Podobnie: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego. Tom II, Warszawa 1965, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, s. 391.

3 158 Jakub Kosowski zawarte na nich będą jedynie informacje w formie tekstowej (obraz). 8 Jeżeli natomiast będą znajdować się na nich przekazy w formie dźwięku i obrazu, to powstanie konieczność jej rejestracji w sądzie okręgowym. Wydaje się, że nie będzie możliwe ominięcie kryteriów ustawowych poprzez wprowadzenie możliwości pobierania plików wideo z serwera. W dalszym ciągu bowiem strona internetowa będzie zawierała przekaz za pomocą dźwięku i obrazu. W sytuacji, kiedy dziennik lub czasopismo rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu będą odpowiednikami, tytułu prasowego ukazującego się w formie drukowanej, pojawia się pytanie o konieczność rejestracji przekazu rozpowszechnianego za pomocą Internetu, w przypadku rejestracji wersji drukowanej. Rejestracja prasy internetowej 8 Tak: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r., I ACa 601/98, Apelacja. OSA 1999, nr 3, poz. 26. Art. 20 Ustawy przewiduje wymóg rejestracji dziennika lub czasopisma w sądzie okręgowym, właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. Zaniedbanie obowiązku rejestracji powoduje, iż wydawca popełnia przestępstwo określone w art. 45, zagrożone karą grzywny albo ograniczenia wolności. W przypadku rejestracji dziennika lub czasopisma rozpowszechnianego za pomocą Internetu należy wyróżnić trzy sytuacje. Po pierwsze, gdy nie posiada drukowanego odpowiednika. Wówczas, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego r., niezbędne będzie jego zarejestrowanie w sądzie okręgowym. 9 Przypadek ten dotyczy m. in. stron internetowych o tematyce sportowej nie będących odpowiednikami gazet (np. strony lig profesjonalnych, związków i klubów sportowych, sportowców). Druga sytuacja ma miejsce, gdy dziennik lub czasopismo w wersji elektronicznej stanowi wierny odpowiednik jego formy drukowanej. Wydaje się, iż nie będzie tutaj wymagana odrębna re- 9 Przed wydaniem postanowienia Sądu Najwyższego z r., J. Barta i R. Markiewicz (J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), op. cit., s Podobnie: S. Wikariak, op. cit.) zauważyli, iż art. 20 ustawy wiąże rejestrację z wydawaniem dziennika lub czasopisma, zaś przy rozpowszechnianiu prasy przez Internet nie ma miejsca na wydawanie, przynajmniej w dotychczasowym znaczeniu tego pojęcia. Trudno jednak zgodzić się z taką argumentacją, z uwagi na zróżnicowane znaczenia słowa wydać/wydawać i potrzebę ochrony odbiorcy (czytelnika). Słownik Języka Polskiego definiuje to słowo zarówno jako ogłoszenie w formie publikacji (wydrukowanie), jak i wprowadzenie na rynek, czy też obwieszczenie, powiadomienie, ogłoszenie, ukazanie, zaprezentowanie (Szerzej zob.: S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 4. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 574; W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego. Tom IX, Warszawa 1967, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, s ; J. Karłowicz, J. Kryński, W. Niedźwiedzi, Słownik Języka Polskiego. Tom Siódmy, Warszawa 1919, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 835). Ponadto, cytowani powyżej autorzy stanowczo odrzucili obowiązek rejestracji, gdy owe materiały nie miałyby cech prasy lub przynajmniej dziennika/czasopisma.

4 Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej 159 jestracja, jeżeli są opatrzone tym samym tytułem. 10 J. Barta i R. Markiewicz słusznie postulowali de lege ferenda, aby w rejestrze zamieszczana była adnotacja o rozpowszechnianiu dziennika lub czasopisma za pośrednictwem Internetu. 11 Trzecia, najbardziej skomplikowana, dotyczy rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu dziennika lub czasopisma nie stanowiącego wiernego odpowiednika formy drukowanej. Na stronie internetowej informacje są uaktualniane (zmieniane) częściej niż raz w tygodniu i różnią się w znacznym stopniu od zawartych w wydaniu drukowanym. Może więc dojść do sytuacji, że w formie drukowanej będzie ukazywało się czasopismo, zaś zgodnie z kryteriami ustawowymi, w formie elektronicznej dziennik. Powstaje więc pytanie, czy wystarczy rejestracja czasopisma jako druku periodycznego, czy niezbędna jest odrębna rejestracja formy elektronicznej (dziennika)? J. Barta i R. Markiewicz zwrócili uwagę, iż wynikający ze specyfiki Internetu fakt otwarcia możliwości dostępu do innych, uzupełniających źródeł informacji, czy skorzystania z jakiejś usługi nie stanowi jeszcze dostatecznie mocnego argumentu do zakwestionowania tożsamości prasy i traktowania edycji elektronicznej jako dalszy swoisty, 10 Podobnie: J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), op. cit., s. 190; M. Zaremba, op. cit., s. 75. Por. Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 r., IV KK 174/2007, opublikowane: Program LEX nr , Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, poz J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), op. cit., s powszechnie udostępniany egzemplarz. 12 Według nich powyższy pogląd nie odnosi się do sytuacji, gdy mamy do czynienia z zasadniczymi różnicami w zawartości obu edycji. 13 Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, iż nie jest możliwe zarejestrowanie dwóch identycznych tytułów prasowych, dopuszczalne jest natomiast zarejestrowanie pisma o tytule podobnym lub zbliżonym do już zarejestrowanego. 14 Tym samym nie jest możliwe zarejestrowanie identycznych tytułów jednego wydawanego w formie drukowanej, a drugiego rozpowszechnianego za pośrednictwem Internetu. Sąd Najwyższy 15 stwierdził, iż tytuł prasowy musi się różnić od już istniejącego, co nie znaczy, że tytuły nie mogą być podobne w niektórych elementach. Ponadto Sąd Najwyższy 16 uznał, iż 12 Ibidem, s Ibidem. 14 Szerzej zob.: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r., I ACa 216/95, OSA 1999, nr 10, poz. 42; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r., I ACa 1034/97, OSA 1999, nr 11-12, poz. 55. Por. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r., I ACa 848/99, OSA 2000, z. 10, poz. 43, Postanowienie Sądu Najwyższego z r., III CKN 443/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 88. Podobnie I. Dobosz, op. cit., s Por. J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki. Warszawa 2000, Oficyna Wydawnicza Muza S.A., s Postanowienie Sądu Najwyższego z r., I CKN 1344/2000, LEX nr Podobnie: J. Sobczak, Ustawa Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa 1999, Oficyna Wydawnicza Muza S.A., s. 285; E. Nowińska, op. cit., s. 98; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z r., I ACr 21/93, Przegląd Sądowy 1994, nr 4, poz. 29.

5 160 Jakub Kosowski stopień podobieństwa nie może wprowadzać przeciętnego czytelnika w błąd. W kontekście powyższych poglądów niemożliwa wydaje się rejestracja tytułów prasowych w wyniku dodania słów np. miesięcznik (przy wersji drukowanej) i dziennik (w wersji elektronicznej). Dla rejestracji niezbędna wydaje się odpowiednia modyfikacja tytułu prasowego dziennika wydawanego za pośrednictwem Internetu, aby dostatecznie różnił się od tytułu w formie drukowanej. Modyfikacja nazwy jest ponadto konieczna w związku z ochroną istniejącego już tytułu prasowego. Całkowita rezygnacja z takiej ochrony mogłaby prowadzić do rejestracji dziennika lub czasopisma (niekoniecznie rozpowszechnianego za pośrednictwem Internetu) przez podmiot konkurencyjny. Obowiązek wynikający z art. 27 Ustawy Obowiązek umieszczania w widocznym i zwyczajowo przyjętym miejscu: 1) nazwy i adresu wydawcy lub innego właściwego organu, 2) adresu redakcji oraz imienia i nazwiska redaktora naczelnego, 3) miejsca i daty wydania, 4) nazwy zakładu wykonującego dany druk prasowy, 5) międzynarodowego znaku informacyjnego, 6) bieżącej numeracji, wynikający z art. 27 Ustawy, dotyczy druków periodycznych, serwisów agencyjnych, innych podobnych druków prasowych, nagrań radiowych oraz telewizyjnych oraz kronik filmowych. Nie odnosi się on do dzienników lub czasopism rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu, stanowiących przekaz za pomocą dźwięku lub dźwigu i obrazu. Odmienne stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z r., wskazując na obowiązek umieszczania w widocznym miejscu nazwy i adresu wydawcy, a także imienia i nazwiska redaktora naczelnego. Sąd Najwyższy zauważył przy tym, iż z natury rzeczy nie jest konieczne wskazywanie miejsca wydania oraz międzynarodowego znaku informacyjnego (ISSN International Standard Serial Number). Zdaniem Sądu numer ISSN dotyczy jedynie wydawnictw okazujących się drukiem. Powyższa kwestia jest niezwykle istotna, gdyż art. 49 Ustawy wprowadza odpowiedzialność karną za naruszenie omawianego obowiązku grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Z pewnością w odniesieniu do prasy rozpowszechnianej za pośrednictwem Internetu należałoby wprowadzić obowiązek wskazywania nazwy i adresu wydawcy oraz nazwiska redaktora naczelnego dane umożliwiające kontakt z osobą odpowiedzialną za prowadzenie strony. 17 Ułatwi to dochodzenie ewentualnych roszczeń np. za naruszenie dóbr osobistych. Nie należy jednak zapominać, iż obecne brzmienie art. 27 Ustawy nie na- 17 W przypadku stron internetowych o tematyce sportowej postulat ten jest w znacznej części realizowany, np. w odniesieniu do stron związków sportowych, lig profesjonalnych, czy też klubów sportowych. Mam tutaj na myśli podanie siedziby biura takiego podmiotu wraz z danymi kontaktowymi, czy też osób wchodzących w skład organu reprezentacji.

6 Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej 161 kłada takiego obowiązku w odniesieniu do prasy internetowej. Wykładnia rozszerzająca przepisów prawa karnego nie ma uzasadnienia. 18 Tym samym w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu, który zaniecha wykonania obowiązku z art. 27 Ustawy w odniesieniu do prasy internetowej. Podsumowanie Elektroniczne wydania dzienników lub czasopism należy uznać za prasę w rozumieniu ustawy. Tym samym po stronie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie tejże strony spoczywa szereg obowiązków. Rejestracja w sądzie okręgowym, przykładowo, ma na celu, aby odbiorca (Czytelnik) chcący 18 Szerzej zob.: T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej. Warszawa 2002, s. 59; J. Giezek [w:] M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Cześć ogólna i szczególna. Warszawa 2004, s. 58; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne. Warszawa 1997, s ; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa 1995, s ; M. Zaremba, op. cit., s. 75; Por. S. Wikariak, op. cit.; J. Barta, R. Markiewicz, Rejestracja e-dzienników i czasopism. Rzeczpospolita z r. domagać się sprostowania, mógł ustalić redaktora naczelnego i adres redakcji. Jak wskazałem powyżej, wykładnia językowa tego przepisu art. 27 nie pozwala na penalizowanie naruszenia zawartego w nim obowiązku w odniesieniu do prasy rozpowszechnianej za pomocą Internetu. W kontekście wielu wątpliwości, jakie wywołuje obowiązek rejestracji e-dzienników i czasopism, a także ponoszenie odpowiedzialności karnej w związku z jego niedopełnieniem, J. Barta i R. Markiewicz 19 słusznie postulują dokonanie niezbędnych zmian w Ustawie Prawo prasowe, która była tworzona ponad 20 lat temu i dalece odbiega dzisiejszej rzeczywistości z dynamicznie rozwijającymi się mediami elektronicznymi. Do czasu wprowadzenia zmian, mając na uwadze postanowienie Sądu Najwyższego z r., uznać należy za celowe przeanalizowanie kryteriów ustawowych w odniesieniu do prowadzonej strony internetowej i w przypadku ich spełnienia, dokonania sądowej rejestracji. To proste techniczne posunięcie pozwoli uniknąć problemów natury prawno-karnej. 19 J. Barta, R. Markiewicz, po. cit..

Prasa internetowa 1 (1) przybliŝenie pojęcia, podstawa prawna

Prasa internetowa 1 (1) przybliŝenie pojęcia, podstawa prawna Prasa internetowa 1 (1) przybliŝenie pojęcia, podstawa prawna dr Justyna Balcarczyk 2 Od kilku lat obserwując kaŝdego pracownika rozpoczynającego dzień moŝna zauwaŝyć, iŝ pierwszą wykonywaną przez niego

Bardziej szczegółowo

Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet

Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet Nowe Media 2/2011 Studia i rozprawy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet Wprowadzenie D zienniki i czasopisma

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych.

Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych. Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych. mgr Grzegorz Jarosław Pacek absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Kancelarii Radcowskiej Marka Płonki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ GOŹDZIASZEK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ GOŹDZIASZEK PRAWO BLOGOSFERY Polecamy nasze publikacje: G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Zeszyt 3(6)/2012 RADA PROGRAMOWA Stefan Babiarz, Jerzy Bralczyk, Stanisław Dąbrowski, Piotr Hofmański, Andrzej Jakubecki, Joanna Lemańska (Przewodnicząca Rady Programowej), Lech Morawski, Leszek Pietraszko,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Łukasz Ciołek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego Transformacje Prawa Prywatnego 4/2011 ISSN 1641 1609 Adam Olszewski * Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego 1. Wprowadzenie Na portalach internetowych często

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2009 r. (III CZP 145/08)

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2009 r. (III CZP 145/08) Transformacje Prawa Prywatnego 2/2010 ISSN 1641 1609 Mikołaj Grzesik, Marek Kowalik * Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2009 r. (III CZP 145/08) I Nowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca

Bardziej szczegółowo

Piotr Siemkowicz. A. Adamski, Cyberprzestępczość aspekty prawne i kryminologiczne, Studia Prawnicze Kwartalnik, nr 4/2005, s.

Piotr Siemkowicz. A. Adamski, Cyberprzestępczość aspekty prawne i kryminologiczne, Studia Prawnicze Kwartalnik, nr 4/2005, s. Przestępstwa skierowane przeciwko poufności, integralności i dostępności danych oraz systemów komputerowych w polskim kodeksie karnym - z uwzględnieniem aktualnych zmian nowelizacyjnych Piotr Siemkowicz

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego Poznań, dnia 22 października 2014 roku wspólnicy: Kosma

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Ewa Kotecka Definicja przemocy w rodzinie na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...13

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Własności Intelektualnej Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych Ewa Laskowska Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej numer 6 (20) 2013 Spis treści artykuły Tomasz Sroka 3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Krzysztof Szczucki 18 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Rafał Szczęsny * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych

Rafał Szczęsny * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych 57 * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych Spis treści I. Uwagi ogólne II. Swoboda wykonywania działalności pocztowej a konkurencja na rynku

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialności dostawcy usług internetowych

Odpowiedzialności dostawcy usług internetowych Odpowiedzialności dostawcy usług internetowych mgr Aleksandra Kuczerawy absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Odpowiedzialność dostawców usług internetowych jest problemem, wzbudzającym co raz większe

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-1/08/AH Warszawa, dn. 28 sierpnia 2008 r. DECYZJA NR DDK 17/2008 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo