Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej"

Transkrypt

1 156 Jakub Kosowski Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z r. (IV KK 174/2007) obowiązek rejestracji dotyczy także dzienników i czasopism rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu, a więc również stron internetowych o tematyce sportowej. W artykule omówiono problematykę obowiązku umieszczania w widocznym miejscu danych wskazanych w art. 27 Ustawy Prawo prasowe (nazwy i adresu wydawcy, adresu redakcji, nazwiska redaktora naczelnego). Sformułowane w nim wnioski wskazują na konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie Prawo prasowe z 1984 r., dostosowujących ją do współczesnych realiów funkcjonowania mediów elektronicznych. SŁOWA KLUCZOWE: prawo prawo prasowe media elektroniczne obowiązek rejestracji stron internetowych. Wstęp 1 Z Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. 2 IV KK 174/2007, opublikowane: Program LEX nr Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, poz. 11. W postanowieniu z dnia 26 lipca 2007 r. 2 Sąd Najwyższy stwierdził, iż wymagana jest rejestracja w sądzie okręgowym dziennika lub czasopisma rozpowszechnianego za pośrednictwem Internetu. W przypadku nierespektowania tego obowiązku zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty prowadzące strony internetowe mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój stron internetowych związków sportowych, klubów czy też sportowców. Powstaje więc pytanie, czy wykładnia przepisów dokonana przez Sąd Najwyższy obliguje wymienione podmioty do rejestracji prowadzonych stron? Sąd Najwyższy wskazał na obowiązek rejestracji dziennika bądź czasopisma rozpowszechnianego za pośrednictwem Inter- Sport Wyczynowy 2008, nr 7-9/

2 Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej 157 netu. 3 Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być więc zdefiniowanie tych pojęć. Art. 7 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo prasowe 4 stanowi, iż dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu. Czasopismo natomiast to druk ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, lecz nie rzadziej niż raz w roku, a ponadto przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu. Powyższe definicje, sformułowane jeszcze w 1984 r., trudno odnieść do stron internetowych. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że słowo prasa określa także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazu, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Ustawodawca, stosując określenie powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, pozwolił zakwalifikować jako prasę informacje rozpowszechniane za pomocą Internetu. 5 3 Sąd Najwyższy słusznie uznał, że to nie Internet jest prasą, lecz można mówić o prasie w Internecie (rozpowszechnianej za jego pomocą). Podobnie: E. Nowińska [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą. 5 M. Wojtasik, Naruszanie dóbr osobistych w Internecie. Radca Prawny 2001, nr 6, s ; J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, TAiWPN Universitas, s. 35; E. Nowińska, op. cit., s. 95. J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), op. cit., s. 189; M. Ożóg [w:] Strony internetowe bezspornie mieszczą się więc w pojęciu prasa. Z pewnością strony internetowe nie są drukiem periodycznym, choć mogą spełniać kryterium periodyczności, 6 a więc powstawać regularnie, co pewien czas, to nie można zakwalifikować ich jako druki. Słownik języka polskiego 7 definiuje druk jako sporządzenie odbitek tekstu lub ilustracji z formy drukarskiej. Strony internetowe, w szczególności o tematyce sportowej, mogą być natomiast przekazem za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu. Dotyczy to przede wszystkim relacji z imprez sportowych zamieszczanych w formie wideo. Kryteria ustawowe nie będą spełnione, jeżeli E. Traple (red.) Prawo reklamy i promocji. Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis s Por. S. Wikariak, Strony internetowe nie muszą być rejestrowane. Rzeczpospolita z r. Odmiennie: I. Wiszniewska, Polskie prawo reklamy. Warszawa 1998, Wydawnictwo Scholar, s Por. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa-Poznań 1992, Polski Dom Wydawniczy Ławica, s Jak podkreśla M. Ożóg, sam fakt, iż w portalu zachodzi wymiana informacji na skutek ich nieustającej dezaktualizacji lub dodawane są nowe aktualniejsze informacje i że proces ten odbywa się codziennie lub nawet zachodzi w trybie ciągłym, nie wystarcza do uznania, że w tego rodzaju działaniach mamy do czynienia z elementem periodyczności (M. Ożóg, op. cit., s Podobnie: J. Barta, R. Markiewicz, Rejestracja e-dzienników i czasopism. Rzeczpospolita z r.). 7 S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 1, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, s Podobnie: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego. Tom II, Warszawa 1965, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, s. 391.

3 158 Jakub Kosowski zawarte na nich będą jedynie informacje w formie tekstowej (obraz). 8 Jeżeli natomiast będą znajdować się na nich przekazy w formie dźwięku i obrazu, to powstanie konieczność jej rejestracji w sądzie okręgowym. Wydaje się, że nie będzie możliwe ominięcie kryteriów ustawowych poprzez wprowadzenie możliwości pobierania plików wideo z serwera. W dalszym ciągu bowiem strona internetowa będzie zawierała przekaz za pomocą dźwięku i obrazu. W sytuacji, kiedy dziennik lub czasopismo rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu będą odpowiednikami, tytułu prasowego ukazującego się w formie drukowanej, pojawia się pytanie o konieczność rejestracji przekazu rozpowszechnianego za pomocą Internetu, w przypadku rejestracji wersji drukowanej. Rejestracja prasy internetowej 8 Tak: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r., I ACa 601/98, Apelacja. OSA 1999, nr 3, poz. 26. Art. 20 Ustawy przewiduje wymóg rejestracji dziennika lub czasopisma w sądzie okręgowym, właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. Zaniedbanie obowiązku rejestracji powoduje, iż wydawca popełnia przestępstwo określone w art. 45, zagrożone karą grzywny albo ograniczenia wolności. W przypadku rejestracji dziennika lub czasopisma rozpowszechnianego za pomocą Internetu należy wyróżnić trzy sytuacje. Po pierwsze, gdy nie posiada drukowanego odpowiednika. Wówczas, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego r., niezbędne będzie jego zarejestrowanie w sądzie okręgowym. 9 Przypadek ten dotyczy m. in. stron internetowych o tematyce sportowej nie będących odpowiednikami gazet (np. strony lig profesjonalnych, związków i klubów sportowych, sportowców). Druga sytuacja ma miejsce, gdy dziennik lub czasopismo w wersji elektronicznej stanowi wierny odpowiednik jego formy drukowanej. Wydaje się, iż nie będzie tutaj wymagana odrębna re- 9 Przed wydaniem postanowienia Sądu Najwyższego z r., J. Barta i R. Markiewicz (J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), op. cit., s Podobnie: S. Wikariak, op. cit.) zauważyli, iż art. 20 ustawy wiąże rejestrację z wydawaniem dziennika lub czasopisma, zaś przy rozpowszechnianiu prasy przez Internet nie ma miejsca na wydawanie, przynajmniej w dotychczasowym znaczeniu tego pojęcia. Trudno jednak zgodzić się z taką argumentacją, z uwagi na zróżnicowane znaczenia słowa wydać/wydawać i potrzebę ochrony odbiorcy (czytelnika). Słownik Języka Polskiego definiuje to słowo zarówno jako ogłoszenie w formie publikacji (wydrukowanie), jak i wprowadzenie na rynek, czy też obwieszczenie, powiadomienie, ogłoszenie, ukazanie, zaprezentowanie (Szerzej zob.: S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 4. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 574; W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego. Tom IX, Warszawa 1967, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, s ; J. Karłowicz, J. Kryński, W. Niedźwiedzi, Słownik Języka Polskiego. Tom Siódmy, Warszawa 1919, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 835). Ponadto, cytowani powyżej autorzy stanowczo odrzucili obowiązek rejestracji, gdy owe materiały nie miałyby cech prasy lub przynajmniej dziennika/czasopisma.

4 Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej 159 jestracja, jeżeli są opatrzone tym samym tytułem. 10 J. Barta i R. Markiewicz słusznie postulowali de lege ferenda, aby w rejestrze zamieszczana była adnotacja o rozpowszechnianiu dziennika lub czasopisma za pośrednictwem Internetu. 11 Trzecia, najbardziej skomplikowana, dotyczy rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu dziennika lub czasopisma nie stanowiącego wiernego odpowiednika formy drukowanej. Na stronie internetowej informacje są uaktualniane (zmieniane) częściej niż raz w tygodniu i różnią się w znacznym stopniu od zawartych w wydaniu drukowanym. Może więc dojść do sytuacji, że w formie drukowanej będzie ukazywało się czasopismo, zaś zgodnie z kryteriami ustawowymi, w formie elektronicznej dziennik. Powstaje więc pytanie, czy wystarczy rejestracja czasopisma jako druku periodycznego, czy niezbędna jest odrębna rejestracja formy elektronicznej (dziennika)? J. Barta i R. Markiewicz zwrócili uwagę, iż wynikający ze specyfiki Internetu fakt otwarcia możliwości dostępu do innych, uzupełniających źródeł informacji, czy skorzystania z jakiejś usługi nie stanowi jeszcze dostatecznie mocnego argumentu do zakwestionowania tożsamości prasy i traktowania edycji elektronicznej jako dalszy swoisty, 10 Podobnie: J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), op. cit., s. 190; M. Zaremba, op. cit., s. 75. Por. Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 r., IV KK 174/2007, opublikowane: Program LEX nr , Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, poz J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), op. cit., s powszechnie udostępniany egzemplarz. 12 Według nich powyższy pogląd nie odnosi się do sytuacji, gdy mamy do czynienia z zasadniczymi różnicami w zawartości obu edycji. 13 Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, iż nie jest możliwe zarejestrowanie dwóch identycznych tytułów prasowych, dopuszczalne jest natomiast zarejestrowanie pisma o tytule podobnym lub zbliżonym do już zarejestrowanego. 14 Tym samym nie jest możliwe zarejestrowanie identycznych tytułów jednego wydawanego w formie drukowanej, a drugiego rozpowszechnianego za pośrednictwem Internetu. Sąd Najwyższy 15 stwierdził, iż tytuł prasowy musi się różnić od już istniejącego, co nie znaczy, że tytuły nie mogą być podobne w niektórych elementach. Ponadto Sąd Najwyższy 16 uznał, iż 12 Ibidem, s Ibidem. 14 Szerzej zob.: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r., I ACa 216/95, OSA 1999, nr 10, poz. 42; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r., I ACa 1034/97, OSA 1999, nr 11-12, poz. 55. Por. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r., I ACa 848/99, OSA 2000, z. 10, poz. 43, Postanowienie Sądu Najwyższego z r., III CKN 443/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 88. Podobnie I. Dobosz, op. cit., s Por. J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki. Warszawa 2000, Oficyna Wydawnicza Muza S.A., s Postanowienie Sądu Najwyższego z r., I CKN 1344/2000, LEX nr Podobnie: J. Sobczak, Ustawa Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa 1999, Oficyna Wydawnicza Muza S.A., s. 285; E. Nowińska, op. cit., s. 98; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z r., I ACr 21/93, Przegląd Sądowy 1994, nr 4, poz. 29.

5 160 Jakub Kosowski stopień podobieństwa nie może wprowadzać przeciętnego czytelnika w błąd. W kontekście powyższych poglądów niemożliwa wydaje się rejestracja tytułów prasowych w wyniku dodania słów np. miesięcznik (przy wersji drukowanej) i dziennik (w wersji elektronicznej). Dla rejestracji niezbędna wydaje się odpowiednia modyfikacja tytułu prasowego dziennika wydawanego za pośrednictwem Internetu, aby dostatecznie różnił się od tytułu w formie drukowanej. Modyfikacja nazwy jest ponadto konieczna w związku z ochroną istniejącego już tytułu prasowego. Całkowita rezygnacja z takiej ochrony mogłaby prowadzić do rejestracji dziennika lub czasopisma (niekoniecznie rozpowszechnianego za pośrednictwem Internetu) przez podmiot konkurencyjny. Obowiązek wynikający z art. 27 Ustawy Obowiązek umieszczania w widocznym i zwyczajowo przyjętym miejscu: 1) nazwy i adresu wydawcy lub innego właściwego organu, 2) adresu redakcji oraz imienia i nazwiska redaktora naczelnego, 3) miejsca i daty wydania, 4) nazwy zakładu wykonującego dany druk prasowy, 5) międzynarodowego znaku informacyjnego, 6) bieżącej numeracji, wynikający z art. 27 Ustawy, dotyczy druków periodycznych, serwisów agencyjnych, innych podobnych druków prasowych, nagrań radiowych oraz telewizyjnych oraz kronik filmowych. Nie odnosi się on do dzienników lub czasopism rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu, stanowiących przekaz za pomocą dźwięku lub dźwigu i obrazu. Odmienne stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z r., wskazując na obowiązek umieszczania w widocznym miejscu nazwy i adresu wydawcy, a także imienia i nazwiska redaktora naczelnego. Sąd Najwyższy zauważył przy tym, iż z natury rzeczy nie jest konieczne wskazywanie miejsca wydania oraz międzynarodowego znaku informacyjnego (ISSN International Standard Serial Number). Zdaniem Sądu numer ISSN dotyczy jedynie wydawnictw okazujących się drukiem. Powyższa kwestia jest niezwykle istotna, gdyż art. 49 Ustawy wprowadza odpowiedzialność karną za naruszenie omawianego obowiązku grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Z pewnością w odniesieniu do prasy rozpowszechnianej za pośrednictwem Internetu należałoby wprowadzić obowiązek wskazywania nazwy i adresu wydawcy oraz nazwiska redaktora naczelnego dane umożliwiające kontakt z osobą odpowiedzialną za prowadzenie strony. 17 Ułatwi to dochodzenie ewentualnych roszczeń np. za naruszenie dóbr osobistych. Nie należy jednak zapominać, iż obecne brzmienie art. 27 Ustawy nie na- 17 W przypadku stron internetowych o tematyce sportowej postulat ten jest w znacznej części realizowany, np. w odniesieniu do stron związków sportowych, lig profesjonalnych, czy też klubów sportowych. Mam tutaj na myśli podanie siedziby biura takiego podmiotu wraz z danymi kontaktowymi, czy też osób wchodzących w skład organu reprezentacji.

6 Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej 161 kłada takiego obowiązku w odniesieniu do prasy internetowej. Wykładnia rozszerzająca przepisów prawa karnego nie ma uzasadnienia. 18 Tym samym w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu, który zaniecha wykonania obowiązku z art. 27 Ustawy w odniesieniu do prasy internetowej. Podsumowanie Elektroniczne wydania dzienników lub czasopism należy uznać za prasę w rozumieniu ustawy. Tym samym po stronie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie tejże strony spoczywa szereg obowiązków. Rejestracja w sądzie okręgowym, przykładowo, ma na celu, aby odbiorca (Czytelnik) chcący 18 Szerzej zob.: T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej. Warszawa 2002, s. 59; J. Giezek [w:] M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Cześć ogólna i szczególna. Warszawa 2004, s. 58; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne. Warszawa 1997, s ; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa 1995, s ; M. Zaremba, op. cit., s. 75; Por. S. Wikariak, op. cit.; J. Barta, R. Markiewicz, Rejestracja e-dzienników i czasopism. Rzeczpospolita z r. domagać się sprostowania, mógł ustalić redaktora naczelnego i adres redakcji. Jak wskazałem powyżej, wykładnia językowa tego przepisu art. 27 nie pozwala na penalizowanie naruszenia zawartego w nim obowiązku w odniesieniu do prasy rozpowszechnianej za pomocą Internetu. W kontekście wielu wątpliwości, jakie wywołuje obowiązek rejestracji e-dzienników i czasopism, a także ponoszenie odpowiedzialności karnej w związku z jego niedopełnieniem, J. Barta i R. Markiewicz 19 słusznie postulują dokonanie niezbędnych zmian w Ustawie Prawo prasowe, która była tworzona ponad 20 lat temu i dalece odbiega dzisiejszej rzeczywistości z dynamicznie rozwijającymi się mediami elektronicznymi. Do czasu wprowadzenia zmian, mając na uwadze postanowienie Sądu Najwyższego z r., uznać należy za celowe przeanalizowanie kryteriów ustawowych w odniesieniu do prowadzonej strony internetowej i w przypadku ich spełnienia, dokonania sądowej rejestracji. To proste techniczne posunięcie pozwoli uniknąć problemów natury prawno-karnej. 19 J. Barta, R. Markiewicz, po. cit..

Dziennikarstwo online. Uregulowania prawne. Dr Wojciech Machała Uniwersytet Warszawski WPiA

Dziennikarstwo online. Uregulowania prawne. Dr Wojciech Machała Uniwersytet Warszawski WPiA Dziennikarstwo online. Uregulowania prawne Dr Wojciech Machała Uniwersytet Warszawski WPiA Strona internetowa Portal internetowy Przykład: Serwis społecznościowy Blogosfera YouTube Wyszukiwanie informacji

Bardziej szczegółowo

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości kontynuowania prac legislacyjnych nad zmianą obowiązującego kształtu Prawa

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości kontynuowania prac legislacyjnych nad zmianą obowiązującego kształtu Prawa Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży praw i wolności człowieka i obywatela, wyrażam głębokie zaniepokojenie projektowanymi zmianami ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adw. Kalina Kluza Cygan. Kraków 2010

Adw. Kalina Kluza Cygan. Kraków 2010 Adw. Kalina Kluza Cygan Kraków 2010 Wizerunek jako dobro osobiste Kategoria tzw. dobrego imienia Nazwisko, które staje się renomą Art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Art. 30, 47 Konstytucji RP

Bardziej szczegółowo

Prasa internetowa 1 (1) przybliŝenie pojęcia, podstawa prawna

Prasa internetowa 1 (1) przybliŝenie pojęcia, podstawa prawna Prasa internetowa 1 (1) przybliŝenie pojęcia, podstawa prawna dr Justyna Balcarczyk 2 Od kilku lat obserwując kaŝdego pracownika rozpoczynającego dzień moŝna zauwaŝyć, iŝ pierwszą wykonywaną przez niego

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt IV KK 174/07 P O S T A N O W I E N I E Dnia 26 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jadwiga Żywolewska Ławniczak (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSA del. do SN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

I Internet 28-26. II - III Telewizja 26-20. II - III Radio 26-20

I Internet 28-26. II - III Telewizja 26-20. II - III Radio 26-20 Regulamin konkursu wyboru wniosków na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne oraz zasady dofinansowania ich realizacji ze środków

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2010 R. III KK 250/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2010 R. III KK 250/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2010 R. III KK 250/10 1. Dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny, a także przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu. 2. Przekaz za pośrednictwem Internetu,

Bardziej szczegółowo

XIII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego Regulamin konkursu

XIII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego Regulamin konkursu XIII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego Regulamin konkursu 1 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP lub Organizatorem, organizuje XIII Edycję Konkursu im. Władysława Grabskiego, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE Tym Koleżankom i Kolegom, którym przyjdzie samotnie walczyć z wszechpotężnymi siłami administracyjnymi podpowiadamy: przeczytajcie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E Sygn. akt: II Cz 77/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Tomasza M. przeciwko pozwanym Janowi Ś. przy udziale interwenienta ubocznego Haliny T. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99 id: 20163 1. Możliwość wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego stanowi ( ) dla uczestników postępowania arbitrażowego szczególny środek zaskarżenia wyroku wydanego w tym postępowaniu, a orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-638794-XVIII/10/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

W sprawie zasadności regulacji art k.k.

W sprawie zasadności regulacji art k.k. czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych Rok XIV: 2010, z. 1 ISSN 1506-1817 Piotr Gensikowski W sprawie zasadności regulacji art. 60 7 k.k. W przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 76/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa A. T. przeciwko C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 Uchylenie lub zmiana orzeczenia na korzyść współoskarżonych, w trybie określonym w art. 435 k.p.k., nie dotyczy orzeczenia wydanego wobec współoskarżonych

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r.

SPROSTOWANIE RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Pan Sławomir Jastrzębowski Redaktor Naczelny Super Express Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Druk nr 219

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Druk nr 219 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Druk nr 219 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura recenzji i przyjmowania artykułów:

Procedura recenzji i przyjmowania artykułów: Procedura recenzji i przyjmowania artykułów: Artykuły są poddawane następującej procedurze recenzowania: Do dalszego etapu są kwalifikowane prace, które wpisują się w tematykę danej monografii oraz spełniają

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02

UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02 UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02 W odniesieniu do sprawcy przestępstwa ciągłego (art. 12 k.k.), określony w art. 60 3 k.k. warunek współdziałania z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2015 W JEDNOSTKACH PUBLICZNYCH PRAKTYCZNE PRZYKŁADY I WSKAZÓWKI JAK PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2015 STOSOWAĆ NOWE WYTYCZNE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ochrona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 5/12. Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 5/12. Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 5/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w sprawie z urzędu na

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt III KK 53/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 marca 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 31 marca 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13 ISSN 2300-9853 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2013.006 JACEK WANTOCH-REKOWSKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 223/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 kwietnia 2016 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku I.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CZ 69/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

1), 1. * W

1), 1. * W Przypisy PRZYPIS jest to objaśnienie, komentarz lub uwaga dodana przez autora lub wydawcę do tekstu pracy, umieszczana zwykle: u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu pracy. ODNOŚNIK (odsyłacz)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 380/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2016 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Jarosław

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP

KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Dominika Perkowska, Małgorzata Niezgoda-Kamińska, KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Seria: Ocena ofert Dominika Perkowska, Małgorzata Niezgoda-Kamińska,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 86/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Beata Rogalska

POSTANOWIENIE. Protokolant Beata Rogalska Sygn. akt I CSK 825/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Iwona Koper Protokolant Beata Rogalska w

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WYDAWNICZA PUBLIKACJI PRAWNICZYCH

ANKIETA WYDAWNICZA PUBLIKACJI PRAWNICZYCH Data wypełnienia ankiety ANKIETA WYDAWNICZA PUBLIKACJI PRAWNICZYCH Ankiety wydawnicze prosimy przesyłać na adres ankiety.wydawnicze@wolterskluwer.pl Poniższe informacje są dla nas bardzo przydatne w poprawnej

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra: Publikacja ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jelenia Góra: Publikacja ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl Jelenia Góra: Publikacja ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: 13997-2015; data

Bardziej szczegółowo

1. Definicja zamówienia tego samego rodzaju na gruncie prawa zamówień publicznych

1. Definicja zamówienia tego samego rodzaju na gruncie prawa zamówień publicznych II. Zamówienia tego samego rodzaju 1. Definicja zamówienia tego samego rodzaju na gruncie prawa zamówień publicznych Jak już wspomniano, w oparciu o art. 32 ust. 1 Ustawy podstawą ustalenia wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZ 6/15 Sąd Najwyższy w składzie: POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2015 r.. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa Odpowiedź na apel o publiczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm 6 grudnia br. ustawie wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu otwartych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe. Art. 1

USTAWA. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe. Art. 1 Warszawa 1 czerwca 2009r. USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe Art. 1 W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach

Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach DO SPRAW OBRONY WOLNOŚCI SŁOWA Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach 2008-2013 Treść zapytania nr 1 1. Jakie tytuły są prenumerowane w Ministerstwie?

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097).

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24(4)/13 Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2006 R. V KK 243/06

WYROK Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2006 R. V KK 243/06 WYROK Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2006 R. V KK 243/06 Odpowiedzialność karną na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Anna Chmiel Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Pod pojęciem reklamy zgodnie ze Słownikiem języka polskiego rozumie się rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1)

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Konieczność podjęcia działań o charakterze legislacyjnym w zakresie nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji tytułu prasowego. Problemy regulacyjne

Procedura rejestracji tytułu prasowego. Problemy regulacyjne Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 5/16 Kielce 2013 Wojciech Lis (Lublin) wlis@kul.lublin.pl Słowa kluczowe: swoboda wypowiedzi, wolność prasy, rejestracja dzienników i czasopism, tytuł prasowy, procedura

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl internetowe biuro prasowe www. Co to jest internetowe biuro prasowe? Internetowe biuro prasowe to narzędzie ułatwiające prowadzenie działań Public Relations w Internecie. Pomaga ono w dystrybucji komunikatów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe (projekt 05.06.2008)

IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe (projekt 05.06.2008) TEKST ORYGINALNY IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe Projekt nowelizacji (projekt 05.06.2008) Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego. Sygn. akt III CZP 87/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego. Czy oświadczenie darczyńcy o uchyleniu się od skutków

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opinii. 2. Podstawa prawna opinii. 3. Stan faktyczny. Warszawa, 23 października 2010 r.

1. Przedmiot opinii. 2. Podstawa prawna opinii. 3. Stan faktyczny. Warszawa, 23 października 2010 r. Warszawska Kancelaria Prawnicza Krzysztof Kluj radca prawny ul. Świętokrzyska 18, lokal 426, 00-052 Warszawa telefony: 22 828 22 38 lub 606 836 617 fax 22 829 93 29 e-mail: radcaprawny@krzysztofkluj.eu

Bardziej szczegółowo

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego nie jest rzeczą ruchomą w rozumieniu art. 284 1 k.k. Przewodniczący: sędzia SN W. Kozielewicz.

Bardziej szczegółowo

PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations

PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations 12.12.2013 Warszawa PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations KORZYŚCI Za takie niewątpliwie uznać należy poznanie szczegółowych zasad związanych z kontaktami z dziennikarzami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne STUDIA PRAWNICZE Prawo karne W sprzedaży: L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 18 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak PRAWO KARNE, wyd. 4 Skrypty Becka J. Zagrodnik, L. Wilk PRAWO I PROCES KARNY SKARBOWY, wyd.

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 13 października 2005 r. II PZ 35/05

Postanowienie z dnia 13 października 2005 r. II PZ 35/05 Postanowienie z dnia 13 października 2005 r. II PZ 35/05 Przepis art. 136 1 k.p.c. ma zastosowanie w razie zaniedbania przez profesjonalnego pełnomocnika zawiadomienia sądu o zmianie siedziby kancelarii

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06 POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06 Zwrot przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające (art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CSK 686/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 13/2015. postanawia

DECYZJA NR 13/2015. postanawia PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRRiT-067/2015-decyzja nr 13/2015 Warszawa, 29 września 2015 r. TELEWIZJA POLSKA S.A. ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa DECYZJA NR 13/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa DOLiS/DEC-834/15/92221,92224 dot. [ ] Warszawa, dnia 10 października 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Pojęcie wychowania Wychowanie w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społ. i przyr. na człowieka, kształtujące jego tożsamość,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, dnia 07.03.2013 r. Sz. P. Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu składam interpelację skierowaną do Pana Tomasza

Bardziej szczegółowo

Poniższe Zasady Ogólne, podobnie jak zamówienie lub umowa, są niezbędnymi elementami kształtującymi wzajemne relacje.

Poniższe Zasady Ogólne, podobnie jak zamówienie lub umowa, są niezbędnymi elementami kształtującymi wzajemne relacje. ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwie Charaktery Sp. z o.o.. I. DEKLARACJA WYDAWCY Charaktery Sp z o.o. świadczy usługi zamieszczania reklam i ogłoszeń w czasopiśmie Charaktery oraz

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UK 190/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 stycznia 2011 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 27/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo