Sztuka obdarowywania Model dyseminacyjny wczesnego samizdatu na przykładzie węgierskiego czasopisma artystycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuka obdarowywania Model dyseminacyjny wczesnego samizdatu na przykładzie węgierskiego czasopisma artystycznego"

Transkrypt

1 1 Gábor Danyi (Uniwersytet im. Lóránda Eötvösa, Budapeszt) Sztuka obdarowywania Model dyseminacyjny wczesnego samizdatu na przykładzie węgierskiego czasopisma artystycznego Tekst prezentowany na seminarium Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego, Collegium Civitas, 17 listopada 2014, godz (sala 1222) Historię węgierskiego samizdatu można rozumieć jako krzywą od przeciwstawienia się do zbliżenia do współczesnej kultury druku. Chociaż samizdat węgierski od okresu Solidarności sytuował się najbliżej produktów niezależnej prasy polskiej, odbijanych za pomocą powielacza, 1 periodyki eksperymentalne, pojawiające się dekadę wcześniej dzięki inicjatywom artystycznym, miały więcej wspólnego z radzieckim oraz z czeskim samizdatem, powielanym w mniejszym nakładzie za pomocą maszyny do pisania. Różnica taka obrazuje nie tylko odpowiednio mniej i bardziej skuteczny sposób rozpowszechnienia produktów podziemnej prasy, lecz także różne elementy traktowania tekstów oraz odmienne formy tożsamości. W ostatnich latach dzięki badaniom o charakterze interdyscyplinarnym pojęcie samizdatu coraz bardziej oddziela się od politycznego dyskursu, traktującego samizdat jako medium antykomunistycznych dysydentów, podczas gdy on odradza się jako szeroka praktyka kulturalna, szukająca alternatywnej publiczności i uruchamiająca cyrkulację nielegalnych materiałów, przeskakujących granice krajów socjalistycznych a także żelazną kurtynę. 2 Ann Komaromi, jeden z inicjatorów interpretowania samizdatów na nowo, przeciwstawiała świat nielegalnych radzieckich tekstów pojęciu wspóczesnej kultury druku, opracowanemu w książce Elizabeth Eisenstein. Komaromi argumentuje, że chociaż w wyniku oczywistych przypadków falsyfikacji i zamroczenia logika działania cenzury skutkowała nowym typem niepewności w radzieckim systemie wydawania książek (który zresztą nie charakteryzuje wspóczesnej kultury druku), samizdaty nie przywracały zgubionego autorytetu. Przeciwnie, ich stan tekstualny charakteryzuje epistemologiczna niestabilność, na skutek której krążyły one między czytelnikami w różnych wersjach w sposób podobny do cyrkulacji dowcipów. Przymusowe przesunięcie się w stronę kultury oralnej i modelu tekstu otwartego nie było równoznacze z popadnięciem tekstów w anarchię. Inspirując się książką Adriana Johnsa, która przewartościowała koncepcję wspóczesnej kultury druku poprzez 1 Paweł SOWIŃSKI, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu , Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2011, Zob. tematyczne numery Poetics Today pod tytułem Publish and Perish. Samizdat and Underground Cultural Practices in the Soviet Bloc (2008/4.; 2009/1.), oraz Samizdat, Tamizdat and Beyond. Transnational Media During and After Socialism, ed. Friederike KIND-KOVÁCS Jessie LABOV, Berghahn, New York, 2013.

2 2 historyzację tego pojęcia, Komaromi analizowała, dzięki jakim praktykom można było utwierdzić wiarygodność samizdatów posiadających niestabilną egzystencję. Autorka wśród tych praktyk wspomina rolę procedur protokolarnych oraz personalych kontaktów i osobistych gwarancji, stosowanych podczas dyseminacji i oceniania samizdatów po obu stronach żelaznej kurtyny. 3 Wysunięcie się na pierwszy plan cech materialnych i tekstualnych radzieckiego samizdatu oraz charakterystycznych praktyk traktowania tych tekstów, przynosi metodę interpretacyjną, która dołącza kontekst samizdatu do ekperymentów medialnych sztuki alternatywnej krajów socjalistycznych. 4 W tym punkcie przecięcia otwiera się horyzont, gdzie pojęcie przewartościowania samizdatu staje się bardziej akcentowanym czynnikiem interpretacji tych form tekstualnych, które chociaż sytuowały się poza kulturą oficjalną danego kraju bloku wschodniego nie powstawały według modelu samizdatu (radzieckiego). Na Węgrzech od drugiej połowy lat 60. długo przed nurtem samizdatu o charakterze przede wszytkim politycznym, powstałego z inspiracji ruchem podziemnej prasy polskiej na początku lat 80. wiele eksperymentalnych czasopism artystycznych powstało jako alternatywa oficjalnej prasy i wydawnictwa książek. 5 Wśród nich specjalne miejsce zajmuje czasopismo tzw. Szétfolyóirat, wyprawiony w drogę w połowie roku 1972, ponieważ możemy traktować go nie tylko jako próbę stworzenia undergroundowej formy komunikacyjnej, ale także jako jeden z pierwszych samizdatowych czasopism literackoartystycznych. Ta dwutorowość wynika z jednej strony z powstania w środowisku undergroundowym, z drugiej zaś z historii pisanej przez organy bezpieczeństwa państwa, w której odbiła się zachodnia recepcja tego czasopisma. Poniżej chciałbym najpierw wyjaśnić, dlaczego możemy rościć sobie prawo do interpretowania tego czasopismo jako samizdatu (I.). Opracowany w nadzwyczajnie precyzyjny sposób model dyseminacyjny Szétfolyóirat, nadaje się zwłaszcza do analizy z różnych perspektyw jego stosunku do współczesnej kultury druku. Porównując jego strukturę medialną do środowiska prawnego, regulującego ówczesne wydawanie czasopism, czy w jakiejś mierze można uważać Szétfolyóirat za formę wymuszoną przez pole cenzuralne (II.)? Jak można określić status tekstualny czasopisma w przestrzeni między prywatnym dokumentem i publicznym tekstem, oraz oralnością i piśmiennością (III.)? Na podstawie jakich wzorów został opracowany model sieciowy tego czasopisma (IV.)? Analizując jego strukturę medialną według tych pytań, Szétfolyóirat można określić jako lokalną wersja praktyki samizdatu radzieckiego oraz czeskiego, pomimo jego odizolowania się i małego stopnia skuteczności. 3 Ann KOMAROMI, Samizdat as Extra-Gutenberg Phenomenon, Poetics Today 2008/4., Zob. jeszcze: Elizabeth L. EISENSTEIN, The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe (I-II), Cambridge University Press, Cambridge, 1979.; Adrian JOHNS, The Nature of the Book. Print and Knowledge in the Making, The University of Chicago Press, Chicago London, Por. na przykład Ivo BOCK Sabine HÄNSGEN Wolfgang SCHLOTT, Kultur jenseits der Zensur = Samizdat. Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre, red. Wolfgang EICHWEDE, Edition Temmen, Bremen, 2000, Zob. BÉNYI Csilla, Underground/alternatív/szamizdat irodalmi és képzőművészeti periodikumok bibliográfiája = Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, red. DERÉKY Pál MÜLLNER András, Ráció, Budapest, 2004, W Polsce sytuacja była podobna. Por. Piotr RYPSON, Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 2000, 108.

3 3 I. Undergroundowe czasopismo staje się samizdatem Węgierska publiczność literacka w latach 60. uwarstwiona według oficjalnej skali wartości posiadała zarówno regresywne i progesywne aspiracje twórcze. Na jednym skrajnym biegunie zajmował miejsce jeszcze dominujący socrealizm, na drugim obok krytycznego małego realizmu, literatury wielkiego realizmu i surrealistycznej poezji ludowej trwała tradycja modernistycznej prozy i liryki. 6 W takiej publiczności literackiej szuka dla siebie miejsca rozpoczynająca karierę generacja, której twórcy o umysłowości radykalnie awangardowej borykali się z poważnymi trudnościami publikowania. Konieczność wystąpienia nowej generacji awangardowej najbardziej jednoznacznie wskazywały inicjatywy stworzenia czasopisma literackiego. Chociaż Lajos Kassák, uznany mistrz węgierskiej awangardy, uhonorowany nagrodą im. Kossutha, wziął w obronę plan czasopisma Kezdet (które zapoczątkowali Tamás Szentjóby, Miklós Apáthy i László Hegedűs w roku 1967), nie wydano na nie zezwolenia prasowego. 7 Inicjatywy przeważnie jednoosobowe (artystyczne czasopisma Gézy Perneczkyego, Tamása Szentjóby, László Beke), podobnie do Kezdet niezrealizowane ( Eszmélet ), czy wydane w niewielkiej liczbie i odnoszące się do wąskiej publiczności ( Tiszta Szívvel ) oznaczały niemożność założenia czasopisma w oficjalny sposób. 8 Czasopismo literacko-artystyczne, którego pełen tytuł brzmiał Expresszió Önmanipuláló Szétfolyóirat, swą otwartą, zmienną, aleatoryczną metodą działania 9 oferując model dla samoorganizacji, świadomie wybrało undergroundową egzystencję zamiast oficjalnej drogi. 10 Od połowy 1972 do początku 1973 czasopismo doczekało się tylko pięciu numerów, których redaktorami byli przedstawiciele sceny undergroundowej/neoawangardowej, przeważnie będący ze sobą w ścisłym kontakcie, czasami nawet w stosunkach przyjacielskich, tj. Béla Hap, Árpád Ajtony, członkowie grupy teatralnej Kassák Ház Stúdió, László Beke i Dóra Maurer. Numery czasopisma oprócz wspomnianych redaktorów zawierały teksty szerszego kręgu artystycznego, znalazły się w nich dzieła takich osób jak Péter Lajtai, Miklós Haraszti, Tamás Szentjóby, János Szerb, Miklós Erdély i Tibor Hajas; czerpały również z materiałów poezji eksperymentalnej, concept art, fluxus, akcjonizmu wiedeńskiego oraz tekstów wielu autorów zachodnich. 6 TÁBOR Ádám, Hatvanas évek: a folytatás és a Kezdet. Egy irodalmi szabadságharc kezdeteinek krónikája = IDEM, A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről, Balassi, Budapest, 1997, Zob. TÁBOR, Ibidem, Zob. BÉNYI Csilla, Egy underground lap a 70-es évekből: a Szétfolyóirat = Reflexió(k) vagy mélyfúrások? A kultúrakutatás változatai a kulturális fordulat után, red. HAVASRÉTI József SZÍJÁRTÓ Zsolt, Gondolat PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest Pécs, 2008, HAVASRÉTI József, Az Aktuális Levél esztétikája és (mediális) archeológiája = IDEM, Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban, Gondolat Artpool PTE KMT, Budapest Pécs, Csilla Bényi opublikowała nie tylko podstawowy artykuł, ale też szczegółową bibliografię Szétfolyóirat. BÉNYI, Underground/alternatív/szamizdat, , oraz BÉNYI, Egy underground lap, O historii Szétfolyóirat z perspektyw organów bezpieczeństwa państwa zob. SZŐNYEI Tamás, Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, , II., Noran, Budapest, Raporty o czasopiśmie znajdują się w teczce pod pseudonimem Horgászok (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára [dalej: ÁBTL], O-16268/1-2.). Numery Szétfolyóirat przechowuje archiwum Artpool Művészetkutató Központ [dalej: Artpool].

4 4 Łańcuchowe rozpowszechnianie się Szétfolyóirat w wielu różnych kierunkach skończyło się niepowodzeniem, mimo tego że czasopismo posiadało bardzo precyzyjnie opracowany model kolportowania, za pomocą którego przynajmniej według oryginalnych planów tworząc wiele rozgałęzień bujałoby się [węg. burjánzik tak sam Béla Hap określał metodę rozprzestrzeniania się czasopisma] tak długo, dopóki nie zakryłoby całej sceny undergroundowej. Ci, którzy otrzymali numer Szétfolyóirat, automatycznie znajdowali się w roli czytelnika-redaktora, czyli wykorzystując połowę otrzymanego numeru, a również uzupełniając go własnymi materiałami mieli przygotować nowy numer czasopisma i przekazać pięciu osobom. Dziedziczenie modelu kolportowania gwarantował kod genetyczny znajdujący się na pierwszych trzech stronach. Zawierał on opis profilu, zasad i zalet czasopisma, musiał być także kopiowany w każdym numerze. Koncepcję rozpływania się, zawartą też w tytule czasopisma, opracował Béla Hap. 11 Hap, który pracował w oficjalnym wydawnictwie Corvina, świetnie mówił po francusku i tłumaczył z czeskiego, był biegły na scenie undergroundowej. Przyjaźnił się z członkami awangardowej grupy teatralnej Kassák Ház Stúdió, stale obserwowanej przez organy bezpieczeństwa państwa, regularnie odwiedzał ich przedstawienia w prywatnych mieszkaniach i zapraszał zespół artystyczny na wspólne słuchanie muzyki do siebie. W swoich wspomnieniach Anna Koós, jedna z członków trupy teatralnej tak interpretowała przedsięwzięcie umysłowe opanowania języka czeskiego przez Bélę Hapa i jego żonę, Annę Szeredi: oni tak protestowali przeciw inwazji 68, czyli interwencji radzieckiej, depczącej czechosłowackie dążenia do reformy. 12 Béla Hap, trzymający się z daleka od zajęcia jakiegokolwiek stanowiska otwarcie politycznego, wycofał się do kulturalnej opozycji czasopismo, częściowo założone przez niego, odbijało tę samą zasadniczą postawę. Szétfolyóirat patrzył na siebie jako na undergroundową, artystyczną formę komunikacji, nie zaś jako na samizdat krążący nielegalnie, bez zezwolenia. Według wspomnienia Béli Hapa pojęcie samizdatu, narodzonego w Związku Radzieckim w latach 50., mogło być wówczas mało znane w kręgach undergroundowych. 13 Czasopismo jak potwierdzają raporty Służby Bezpieczeństwa zostało stworzone według modelu zachodniej literatury undergroundowej. 14 W mieszkaniu Pétera Halásza, reżysera-aktora Kassák Ház Stúdió, tajny agent Zoltán Pécsi 15 zauważył wiele publikacji undergroundowych, 11 Csilla Bényi rekonstruowała w dwóch wersjach początek historii czasopisma na podstawie wspomnień Béli Hapa i Árpáda Ajtony. Według świadomości ogółu Szétfolyóirat został założony dzięki wspólnemu wysiłkowi Béli Hapa i Árpáda Ajtony. Ajtony powołuje się na ich współpracę, dowodząc, że numer redagowany przez niego został przygotowany symultanicznie z numerem Béli Hapa w celu utrudnienia odkrycia pochodzenia Szétfolyóirat. W przeciwieństwie do tego Béla Hap twierdzi, że nie było żadnej kooperacji z Ajtony, dlatego numer Ajtony należy do drugiej generacji rozpowszechniania się czasopisma. Wyjaśnienie tej dwuznaczności wydaje się niemożliwe, ponieważ jest niewątpliwe, że zarówno Ajtony planował wydawanie undergroundowego czasopisma literackiego, jak i to, że koncepcja i ideologia zostały opracowane tylko przez samego Hapa. (Zob. BÉNYI, Egy underground lap, 188; ) 12 KOÓS Anna, Színházi történetek szobában, kirakatban, Akadémiai, Budapest, 2009, Relacja Efraima Izraela (Béla Hap) w u, 19 listopada Anna Koós pamięta, że na początku lat 70. już miała świadomość o istnieniu samizdatu w Związku Radzieckim (Relacja Anny Koós w u, 22 grudnia 2013). 14 ÁBTL, Horgászok O-16268/1, Zoltán Pécsi w rzeczywistości Gusztáv M. Hábermann, który pod pseudonimem László Algol zaistniał na scenie undergroundowej. Na jego podwójną rolę dobrze wskazuje fakt, że podczas gdy jego wiersze były publikowane w Szétfolyóirat, jednocześnie pisał swoje raporty, wykazując powołanie i uzdolnienie intelektualne.

5 5 otrzymanych prawdopodobnie drogą pocztową z zachodnich krajów (z Francji i ze Stanów Zjednoczonych), które były broszurami o małej objętości, podobnymi do czasopism, zrobionymi metodą domową, zapchanymi mniejszymi lub większymi dziełami literackimi i plastycznymi i te istotnie rozchodziły się między członkami grupy. 16 Zoltán Pécsi poświadczył też to, że całe dążenie [ Szétfolyóirat ] miało podstawową genezę literacką, było forum twórców zajmujących się wewnętrznymi zasadami wyrażeń językowych, pozbawione wszystkich pism o charakterze politycznym. 17 Samizdatowy charakter czasopisma wysunął się na pierwszy plan dzięki artykułowi Ferenca Fejtő pod tytułem A szovjet hatalom és az értelmiségiek [Mocarstwo radzieckie i inteligenci], który został opublikowany w sierpniowo-grudniowym numerze 1973 roku emigracyjnego czasopisma Irodalmi Újság. 18 Paryski redaktor gazety umieścił taki przypis do passusu artykułu Fejtő, pracującego wtedy dla francuskiej agencji informacyjnej AFP jako biegły analityk dyktatur bloku wschodniego, że na Węgrzech już też istnieje samizdat i dla przykładu wymienił Szétfolyóirat. Chociaż redaktor używał słowa samizdat w sensie literatury samowydanej, rozpowszechnionej w sposób powielany, główny tekst tego przypisu, który mówił o radzieckim samizdacie o charakterze politycznym, skompromitował Szétfolyóirat. Na artykuł Irodalmi Újság i na fakt, że Szétfolyóirat jest znany nawet w węgierskich kręgach emigracyjnych, zwróciła również uwagę Służba Bezpieczeństwa. 19 Raporty powstałe od grudnia 1973 r. definiowały Szétfolyóirat jako publikację o nastawieniu awangardowym, zawierającą wiele wierszy antykomunistycznych, 20 jako narzędzie nielegalnego kolportowania zachodnich, niepożądanych tendencji artystycznych. 21 Znając wrogą oraz opozycyjną postawę i działalność redaktorów, a zarazem kolporterów pisano Szétfolyóirat ukrywa[ł] w sobie polityczne zagrożenie o pewnym stopniu. 22 W związku z tym w sprawie zapobiegnięcia nielegalnego przygotowywania i kolportowania Szétfolyóirat, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedsięwzięło kolejne środki ostrożności. 23 W czerwcu 1974 r. László Beke, Miklós Erdély i Tamás Szentjóby zostali wezwani do Biura Informacji Rady Ministrów z powodu uczestnictwa w nielegalnym wydawaniu czasopisma. Po rozpowszechnieniu się wiadomości o tym przypadku, kilka osób bojąc się represji zniszczyło posiadane numery. 24 Szétfolyóirat pomimo swej krótkiej historii i nieznacznego rozpowszechnienia się stał się na koniec dekady częścią węgierskiej tradycji samizdatu. Ważna postać fali samizdatu o charakterze politycznym końca lat 70., Miklós Haraszti, którego wiersze zostały publikowane w numerze Szétfolyóirat zredagowanym przez Árpáda Ajtony, tak określał tę aktywność we wstępie zbioru 0,1%, przygotowanego na prośbę Adama Michnika dla polskiego samizdatu w roku 1978: Możliwość»odmiennego myślenia«przez [ ] lat[a] była związana tylko z działalnością artystów awangardowych, co na Węgrzech oznacza 16 Ibidem, ÁBTL Horgászok O-16268/2, FEJTŐ Ferenc, A szovjet hatalom és az értelmiségiek, Irodalmi Újság 1973/8-12., ÁBTL, Horgászok O-16268/2, Ibidem, Ibidem, Ibidem, Ibidem, BÉNYI, Egy underground lap, 187.

6 6 funkcjonowanie na zasadach samizdatowych. 25 W tym samym roku we wstępie drugiego numeru Magyar Füzetek, gdzie zbiór Harasztiego częściowo został opublikowany jako tamizdat, redaktor paryski wymienił inicjatywę z nazwy: Już w pierwszej połowie lat 70. istniała systematyczna próba samizdatowa pod tytułem «szétfolyóirat». 26 Interpretacja Szétfolyóirat jako samizdatu, którą przejęły węgierskie organy bezpieczeństwa państwa, 27 prawdopodobnie narodziła się wśród paryskiej emigracji. Węgierska prasa zachodnia interpretując w kontekście siebie wiadomości dochodzące różnymi kanałami informacyjnymi zza żelaznej kurtyny porównała przeciekające informacje o Szétfolyóirat do praktyki samowydawania radzieckich opozycjonistów. Ten sposób interpretacyjny przypomina, że można połączyć pojęcie samizdatu z formami komunikacyjnymi awangardy wschodnio-europeskiej z powodu kontekstu autorytarnego państwa i scentralizowanego sterowania kulturą. W dyktaturze [bowiem] monopol środków komunikacynych i ścisła kontrola kanałów komunikacyjnych były zjawiskiem samo przez się zrozumiałym, dlatego zajmowanie się pytaniami mediów i generalnie przekazywaniem w komunikacji posiada charakter krytyki władzy na obszarze sztuki (też). 28 Zgodnie z tym władze socjalistyczne z zamiłowaniem zaliczały neoawangardowe inicjatywy tworzenia czasopism 29 do kręgu zakazanych materiałów cyrkulujących nielegalnie. Stworzona przez władzę klasyfikacja niepożądanych inicjatyw pod względem ich charakteru legalnego/nielegalnego jako narzędzie różnicującej polityki kulturalnej György Aczéla służyła do zaliczania do kategorii tolerowane/zakazane; wobec tego z jednej strony broniła monopolu oficjalnego wydawania czasopism i wyznaczała granice oficjalnej sztuki, z drugiej strony nie dopuściła do powstawania grup i wzmocniła socjalistyczne normy społeczne. II. Środowisko prawne oficjalnego wydawnictwa i reguły Szétfolyóirat Fundamentem monopolu oficjalnego wydania czasopism było prawno-administracyjne środowisko, które pełniąc funkcję cenzuralną uzależniało wydawnictwo od posiadania zezwolenia. 30 W jakim stosunku były elementy koncepcji dyseminacyjnej Szétfolyóirat do tego środowiska i do cech, które te źródła prawne narzucały drukom? Analiza tego stosunku uzmysławia też inne pytania. Na ile Szétfolyóirat, będący intencjonalnie undergroundową formą komunikacyjną i przyjmujący charakter samizdatowy dopiero później, może być oryginalnie uważany za legalną inicjatywę? Z jakich źródeł pochodziły operacje różniące się od elementów oficjalnego wydania czasopism? Ważne w danym okresie przepisy prawne regulowało rozporządzenie dotyczące prasy z roku W myśl niego na terenie Węgierskiej Republiki Ludowej wytwarzenie i 25 Magyar Füzetek 2. [Mit ér a kéziratos irodalom ha magyar?] (1978), 19.; Por. HARASZTI Miklós, Plan jednej dziesiątej procenta, Krytyka 1981, nr 9, Magyar Füzetek 2. (1978), Zob. BÉNYI, Egy underground lap, 193.; HAVASRÉTI József, Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban, Typotex, Budapest, Por. HAVASRÉTI, Az Aktuális Levél esztétikája, , 71.; oraz BÉNYI, Underground/alternatív/szamizdat, Na Węgrzech w oficjalnej formie instytucjonalnej cenzura nie istniała. 31 Zob. 26/1959. (V. 1) Korm. számú rendelet a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről; oraz 4/1959. (VI. 9.) M. M. számú rendelet a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 26/1959. (V. 1.) Korm. számú rendelet

7 7 rozpowszechnianie każdego druku prasowego więc wydawanie czasopisma też było zobowiązane do uzyskania zezwolenia. W myśl Kodeksu Karnego z roku 1961 osoba, która wydrukowała, wytworzyła czy rozpowszechniała bez zezwolenia druk zobowiązany do jego posiadania oraz nie oznaczyła bądź oznaczyła fałszywie nakazane dane w metryczce druku, dopuszcza się występku prasowego, dlatego też mogła zostać skazana na karę pozbawienia wolności do jednego roku. 32 Tylko kopie aktów (w sposób charakterystyczny stworzone w instytutach i przedsiębiorstwach państwowych, używane w wąskim kręgu) otrzymały zwolnienie od procesu zezwolenia i te materiały zgodnie z sensem nie należały do kategorii druku prasowego. Pytanie jest przede wszystkim takie, co oznaczały pojęcia druku prasowego i publicznego rozpowszechniania? Do najważniejszych cech druku prasowego należały zobowiązanie do uzyskania zezwolenia, możliwość zidentyfikowania i zakładowa metoda powielania. W przypadku wydawnictw periodycznych zezwolenie było wydawane przez Biuro Informacyjne Rządu, w przypadku książek przez Ministerstwo Oświaty i Kultury. Na druku prasowym miały być zaznaczone odpowiednie dane dotyczące miejsca i daty stworzenia, drukarni czy wydawnictwa, osoby odpowiedzialnej za wydanie i odpowiedzialnego redaktora. W przypadku rękopisu druku prasowego nawet autor musiał być identyfikowalny po to, by umożliwić ewentualne pociągnięcie go do odpowiedzialności. Do druków prasowych zaliczano akty, ryciny czy dzieło muzyczne powielane w sposób techniczny bądź chemiczny, jak również kręg pism stworzonych za pomocą powielacza (w sposób hektograficzny, matrycowy, wyświetlany etc.). Pojęcie publicznego rozpowszechnienia było ściśle związane z pojęciem druku prasowego, gdyż zawierało takie operacje jak sprzedaż, rozesłanie, doręczenie, rozdawanie za darmo, zamieszczanie i pokazanie w miejscu publicznym. Według swojego modelu dystrybucyjnego Szétfolyóirat uchylał się od ważności tak druku prasowego, jak i publicznego rozpowszcechnienia. Cezurę graniczną sfery prywatnej i przestrzeni publicznej stanowił przede wszystkim surowo regulowany nakład czasopisma. Organy bezpieczeństwa państwa potwierdzały, że dlatego przygotowywano wydanie tylko w pięciu egzemplarzach, bo według przygotowującyh w ten sposób czyn nie kwalifikował się jako powielanie materiału nieposiadającego zezwolenia, więc nie był karalny. 33 Wobec tego organy przyznały, że przygotowujący nie zapoczątkowali rozpowszechnienia czasopisma w szerokim kręgu i w dużym nakładzie. 34 Przymus uprzednio określonego nakładu odbijał się w komentarzu Dóry Maurer, graficzki i ostatniej redaktorki Szétfolyóirat, mianowicie w numerze redagowanym przez nią przyznała się, że z powodu zasięgu działania chętniej przygotowałaby nie pięć, lecz pięćset numerów, mimo tego szanowała zasady czasopisma. 35 W jednym ze swoich pierwszych doniesień Zoltán Pécsi twierdził, że wśród végrehajtásáról. W tomie z wyjaśnieniami zob.: Sajtójogi tudnivalók nyomdák és kiadóvállalatok részére, Művelődésügyi Minisztérium Kiadói Főigazgatósága Könnyűipari Minisztérium Nyomdaipari Igazgatósága, Budapest, Zob. Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyve, az évi V. törvényének sajtóbűntettekről szóló rendelkezései 33 ÁBTL Horgászok O-16268/2, Ibidem, BEKE [László], Az előző olvasó-szerkesztő kritikája a szétfolyóról [Maurer Dóra bevezetőjével], Artpool, numer Szétfolyóirat Dóry MAURER, 5.

8 8 przygotowujących wszyscy mieli świadomość tego, że to czasopismo nie jest oficjalne i nie ma zezwolenia, i właśnie dlatego traktowali surowo nakład pięciu egzemplarzy. 36 Granica nakładu, całkowicie szanowana przez każdego redaktora sugeruje, że przygotowujący byli przekonani, że postępują prawidłowo, legalnie, ponieważ istnieje określony wyznacznik między publicznymi drukami prasowymi i prywatnymi dokumentami, i kategoria publicznego rozpowszechnienia zaczyna obowiązywać od pewnego nakładu. Trudno zidentyfikować też Szétfolyóirat jako druk prasowy. Wygląd i system paratekstualny czasopisma miał naśladować wzorzec pierwszego numeru. Każdy numer musiał być broszurowany w teczce, na której zewnętrznej stronie nie mogły figurować ani nazwisko redaktora, ani inne dane wydawnicze. 37 Oznaczenie kolejnego numeru też nie było uzasadnione, przecież jak wyjaśnia Hap w przypadku Szétfolyóirat numer jest pojęciem rozpływającym się, istnieje tylko jako «poprzedni numer» i «dany numer», powstały w niezliczonych, nie jednocześnie publikowanych wersjach. Z drugiej strony do czasopismu nie było można przypisać odpowiedniego redaktora, przecież reguły podkreślając osobisty wymiar roli redaktorskiej odmawiały odpowiedzialności prawnej: Każdy czytelnikredaktor jest odpowiedzialny tylko za numer redagowany przez siebie i przed swoim sumieniem. Z trzeciej strony czasopismo zlikwidowało prawo własności autora, wiążące go ze swoim dziełem, więc każdą stronę czasopisma można było wywłaszczyć i wolno było kopiować. 38 Czytelnik-redaktor nie miał obowiązku oznaczyć autorów nowych materiałów, i w przypadku przedrukowania nie miał oznaczać, czy chodzi o przejmowane materiały. Nowy materiał do wbudowania mógł być czymkolwiek: tak własny, jak obcy tekst, tak tłumaczenie, jak przeformułowanie według własnego najlepszego uznania, tak krytyka, jak analiza etc. Metodzie zakładowej powielania można przeciwstawiać charakter do it yourself i maksymalnego wykorzystywania wąskich źródeł, będących do dyspozycji. Szétfolyóirat opierał się na charakterystycznych narzędziach kultury samizdatu: na używaniu kalki i maszyny do pisania, niekwalifikującej się jako urzędzenie powielania. W trakcie mechanicznego, ręcznego powielania, potrzebne były tylko minimalne środki materialne: papier maszynowy, cztery kalki, maszyna do pisania i prosta teczka, poza wolą indywidualnej autoekspresji wystarczyło postępować według instrukcji motta: do it yourself!. Dlatego praca stworzenia i kopiowania czasopisma była bardzo męcząca i wymagała dużo czasu. Dóra Maurer na przykład przygotowała swój numer za pomocą własnej, ale posiadającej obcy zapas czcionek maszyny do pisania, na której musiała osobnym zabiciem zakładać znak diakrytyczny w literach á i é ÁBTL Horgászok O-16268/1, Wśród redaktorów tylko Dóra Maurer oznaczyła datę wydawania. Por. BÉNYI, Egy underground lap, Tę zasadę można związać z wcześniejszym, ale jeszcze ważnym rozporządzeniem, według którego twórca dzieła plastycznego czy przemysłu artystycznego mógł zwielokrotnić bez zezwolenia swoje dzieło za pomocą ręcznego kopiowania. Rozporządzenie było miarodajne tylko w przypadku twórcy posiadającego prawo autorskie, przecież w każdym przeciwnym przypadku oczywiście karząc fałszowanie zwielokrotnienie dzieła i jego wprowadzenie do obiegu było zobowiązane do uzyskania zezwolenia. Zob. Az évi 12. számú törvényerejű rendelet a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról. 39 Relacja Dóry Maurer w u, 4 października 2013.

9 9 Metoda wybujałości Szétfolyóirat też nie naśladowała operacji publicznego rozpowszechnienia. Z jednej strony od systemu centralnej dystrybucji daleko stał rizomatyczny charakter rozpowszechnienia się czasopisma, według którego możemy mówić o niehierarchicznym systemie wyzwolonym z punktów centralnych. 40 Z drugiej strony, nie sprzedawano, ani nie rozdawano go za darmo (etc.), lecz obdarowywano nim. Pierwsza i najważniejsza reguła modelu dystrybucyjnego poza metaregułą, że reguł nie można poszerzać i zmienić była taka, że numery Szétfolyóirat mogły stać się własnością tylko takiej osoby, która dała słowo honoru obdarowującemu (czyli czytelnikowi-redaktorowi poprzedniego numeru), że stworzy następny numer w ciągu dwóch miesięcy. Koncepcję obdarowywania potwierdza wiersz Béli Hapa, dedykowany Istvánowi Bálintowi, aktorowi i reżyserowi Kassák Ház Stúdió, który dostał się do numeru redagowanego przez członków grupy teatralnej. 41 Analizując stosunek Szétfolyóirat do oficjalnego systemu wydawania czasopism, model cenzury opracowany przez Pierre'a Bourdieu, dopasowujący się do jego teorii pola służy jako rama teoretyczna. Według tego modelu każde wyrażenie jest wynikiem przystosowania się zachodzącego między interesem ekspresywnym i cenzurą konstytuowaną przez pole brane przez niego na cel, czyli kombinacją tego, co było do wyrażenia, co miało być do wypowiedzenia, i biorąc pod uwagę strukturę konkretnego pola co mogło być do wypowiedzenia. 42 Dostosowując ten model do przypadku Szétfolyóirat, pytanie jest takie, jakie ewentualne kompromisy powstały między cenzurą pola, regulującego oficjalne wydawanie czasopism oraz interesem ekspresywnym inicjatywy czasopisma. Chociaż Béla Hap nie używał źródeł prawnych (jego wiedzę związaną z tym uzyskał od Miklósa Harasztiego, który był biegły w tym temacie 43 ), według wspomnień redaktorów i źródeł organów bezpieczeństwa państwa decyzja co do ograniczonego, małego nakładu była wynikiem takiego przystosowania, za pomocą którego czasopismo dopasowując się do pola cenzuralnego wybrało drogę uważaną za legalną. Kapitał pola cenzuralnego można określić jako czynnik spowodowany środowiskiem, w którym brakowało środków materialnych, czyli jako cenzurę techniczną, pochodzącą z wszechmocności monopolu pisma typograficznego. 44 Scentralizowane sterowanie kulturą za pomocą narzędzi państwowego systemu dotacyjnego, podatku kiczu, polityki nakładu, kontyngentu papierowego etc. dysponowało wykorzystywaniem państwowych środków materialnych i to spowodowało takie środowisko, w którym inicjatywy autonomiczne musiały zbijać kapitał z braku. 45 Gospodarowanie z brakiem zaczęło działanie dzięki aktom zastępowania i majsterkowania, starając się maksymalnie wykorzystywać dostępne środki materialne. W przypadku Szétfolyóirat na cenzurę techniczną objawiającą się w środowisku bez środków materialnych wskazują w najbardziej wyrazisty sposób 40 Gilles DELEUZE Félix GUATTARI, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, tłum. Brian MASSUMI, Athlone Press, London, 1999, HAP Béla, Ajándék-vers [Wiersz w podarunku], Artpool, numer Szétfolyóirat Pétera HALÁSZa, Anny KOÓS i Istvána BÁLINTa, Pierre BOURDIEU, La censure = IDEM, Questions de sociologie, Les Éditions de Minuit, Paris, Relacja Efraima Izraela (Béla Hap) w u, 5 listopada PAPP Tibor, Múzsával vagy múzsa nélkül? Irodalom számítógépen, Balassi, 1992, HAVASRÉTI, Alternatív regiszterek, 23-25;

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Łukasz Guzek. Performatywność. kon cep tual nej. sztuki

Łukasz Guzek. Performatywność. kon cep tual nej. sztuki Performatywność sztuki kon cep tual nej 11 189 W historii sztuki sztuka performance i sztuka konceptualna to dwie odrębne historie. Obie mają swoje linie genealogiczne wywodzące się z historii awangard

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie zmianą w administracji publicznej materiały z konferencji Warszawa, 16 17 grudnia 2010 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

1(11)/2014. Zamiast wstępu. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre a Bourdieu. praktyka. teoretyczna

1(11)/2014. Zamiast wstępu. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre a Bourdieu. praktyka. teoretyczna praktyka } Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki, Alicja Palęcka, Jan Sowa, Tomasz Warczok Zamiast wstępu. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre a Bourdieu Niniejszy numer Praktyki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Aktywność obywateli online

Aktywność obywateli online Jakub Nowak Aktywność obywateli online Teorie a praktyka WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2011 Spis treści 5 Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 13 1.1. Nowe media

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

ISS. Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek. Dorota Osipowicz. Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46.

ISS. Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek. Dorota Osipowicz. Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46. ISS Instytut Studiów Społecznych Institute for Social Studies Uniwersytet Warszawski * University of Warsaw Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46 Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych Przykład

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią Raport podsumowujący Piotr Mikiewicz Jon Torfi Jonasson Gestur Gudmundsson Kristjana Stella Blondal Dagmara Margiela Korczewska red. Piotr Mikiewicz Wrocław

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Wybrane zagadnienia Stan prawny - grudzień 2002 Marcin K. Szewczyk 1 Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych pod redakcją Witolda Klausa i Marii Niełacznej Warszawa 2008 Redakcja naukowa: Witold Klaus, Maria Niełaczna Redakcja

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 1/ PRAWO AUTORSKIE. MARIAŻ SZTUKI Z PRAWEM. / KAROLINA WOJCIECHOWSKA 2/ DEKONSTRUKCJE OBRAZU A ŚMIERĆ AUTORA. / KINGA ELIASZ 3/ O WYCENIE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo