"Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu rzeszowskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu rzeszowskiego na lata"

Transkrypt

1 "Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu rzeszowskiego na lata " RZESZÓW 2009

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Istota, cele i założenia programu 3 Rozdział I Charakterystyka zagrożeń na obszarze powiatu rzeszowskiego 1.Zagrożenia przestępczością 4 2. Inne zagrożenia 6 3. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń 9 Rozdział II Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Program prewencyjny Stop patologiom razem bezpieczniej 2. Akcje prewencyjne Policja... nie tylko dzieciom 15 Bezpieczna droga do szkoły 17 Jestem widoczny jestem bezpieczny Program prewencyjny Przyjazne środowisko lokalne 20 Rozdział III Podsumowanie 22 2

3 Wprowadzenie Jednym z podstawowych zadań administracji powiatowej jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego oraz szczęścia rodzinnego. Zagrożenia dotykają wiele obszarów życia społecznego i mogą być skutecznie likwidowane tylko wspólnym wysiłkiem. Kwestie bezpieczeństwa własnego, własnej rodziny, bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, czy też bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej stawiane są na czele żądań społeczności lokalnych i adresowane są do swoich przedstawicieli w samorządach. Za główny cel powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu rzeszowskiego, ograniczenie przestępczości, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa oraz stworzenie bezpiecznego powiatu do prowadzenia działalności gospodarczej i życia społecznego. Aby spełnić oczekiwania społeczne, różnego rodzaju administracje oraz służby inspekcje i straże, a także inne podmioty odpowiedzialne za kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmują na co dzień szereg działań zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń. Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm.) utworzyła Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W Powiecie Rzeszowskim w/w Komisja została utworzona Zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego Nr 2 z dnia 18 stycznia 2002 r. Jednym z ustawowych zadań w/w komisji jest opracowanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Dokument ten nie wyczerpuje wszystkich aspektów związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu, jednak w sposób szczegółowy stara się przedstawić strategie profilaktyczną obejmującą cały powiat i skupiającą oraz koordynującą działania społeczności lokalnych. Istota, cele i założenia programu Zakłada się że program będzie oparty na stałym partnerskim współdziałaniu Policji ze społeczeństwem i różnymi podmiotami mogącymi mieć wpływ na poziom poprawy bezpieczeństwa. 3

4 1. Celem strategicznym programu jest : - obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w odczuciu społeczności Powiatu Rzeszowskiego, 2. Główne zadania programu : - kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, - inspirowanie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego infrastruktury na terenach mieszkalnych i przyległych, - promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, - aktywizację i integrację lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, - maksymalne wykorzystanie możliwości powiatu i wchodzących w jego skład gmin w działaniach edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, - stworzenie trwałych mechanizmów koordynujących funkcjonowanie wszystkich służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w powiecie. ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU RZESZOWSKIEGO Powiat rzeszowski należy do największych spośród 21 powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa podkarpackiego. Siedzibą władz Starostwa Powiatowego jest Rzeszów. Ponad 68% powierzchni powiatu rzeszowskiego zajmują użytki rolne. Stosunkowo dużo, ponad 20 % obszaru porastają lasy. Całkowita powierzchnia powiatu na koniec 2008 roku wynosi ok km 2., natomiast ogólna liczba mieszkańców na koniec 2008 roku wynosiła mieszkańców. 1.Zagrożenia przestępczością Charakterystyka powiatu pod względem przestępczości oparta jest na danych z 2007 i 2008 roku i niektóre podane poniżej liczby dotyczą zarówno przestępczości Miasta Rzeszowa jak i Powiatu Rzeszowskiego gdyż Komenda Miejska Policji w Rzeszowie swoim zasięgiem działania obejmuje obydwa te 4

5 powiaty. W tym czasie podejmowano przedsięwzięcia w stosunku do otrzymanych i ujawnionych zgłoszeń o popełnionych przestępstwach: w 2007 r. i w 2008 r., które objęte zostały postępowaniami przygotowawczymi. Z liczb tych wynika, że w analizowanym okresie nastąpił spadek ich bezwzględnej ilości o 24, co stanowi 0,3 %. W tym samym czasie wykrywalność na terenie miasta i powiatu z przypadków wykrycia sprawców czynów karalnych w 2007 roku (wskaźnik wykrywalności 55,6 %) osiągnął w 2008 roku liczbę przypadków (wskaźnik wykrywalności 55,7 %). Daje to wzrost wskaźnika wykrywalności o 0,1 %. W grupie tej najbardziej dokuczliwe społecznie przestępstwa o charakterze kryminalnym, osiągnęły w 2008 roku wskaźnik wykrywalności 42,0 %, gdzie w porównywalnym okresie 2007 r. wyniósł on 40,7 %. Jak wynika z przytaczanych liczb, praca operacyjna i dochodzeniowa przyniosła pożądany skutek jakim jest doprowadzenie do systematycznego wzrostu wykrywalności sprawców czynów przestępnych. Na bazie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że w porównywanych latach 2007 i 2008 w poszczególnych kategoriach liczby wskazują na: spadek o 157 kradzieży z włamaniem wzrost o 70 kradzieży cudzej rzeczy spadek o 35 kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu spadek o 12 rozbojów i wymuszeń rozbójniczych spadek o 10 bójek i pobić. Podsumowując, przedstawione liczby obrazują wzrost o 4,2 % jedynie czynów w kategorii kradzież cudzej rzeczy, natomiast pozostałe kategorie przedstawiają spadki przestępstw o: 16,6 % kradzieży z włamaniem, 38,9 % kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu, 8,0 % rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, 6,8 % bójek i pobić. Jednak generalnie należy stwierdzić, że ilości stwierdzonych przestępstw w zakresie analizowanych kategorii na przestrzeni lat ulega stopniowemu i systematycznemu zmniejszeniu. Niepokój budzi fakt, iż ujawnia się coraz więcej osób, które dopuszczają się przestępstw drogowych po użyciu alkoholu. Dotyczy to zarówno rowerzystów, jak i kierujących pojazdami mechanicznymi. Dane wskazują, że w latach 2007 i 2008 nastąpił olbrzymi wzrost wykrywalności osób będących pod działaniem alkoholu. Wzrost ten jest na poziomie 100 i więcej %. Takie wyniki zmuszają do dogłębnej refleksji i zastanowienia się nad problemem, jakie należy podjąć kroki zmierzające do ograniczenia czynnika alkoholu w ruchu drogowym. W latach 2007 i 2008, w wyniku podejmowanych działań związanych z popełnianiem przez obywateli czynów karalnych, stosowano wobec sprawców środki izolacyjne w postaci zatrzymania i umieszczenia w ustawowo przewidzianych pomieszczeniach na okres do 48 godzin, odnotowuje się 5

6 znaczące wzrosty tak w ilościach bezwzględnych, co przekłada się na stosunek %. W porównywanym okresie nastąpił niewielki, wzrost ilości nieletnich izolowanych w PID KMP. W liczbach ilość ta wzrosła o 11- cioro osadzonych dzieci co stanowi wzrost o 9,5 %. Niepokoi zwiększenie się ilości osadzonych osób w związku z popełnieniem czynu zabronionego o 13 nieletnich. Odnotowano spadek o 33,4 % osadzonych w związku z ucieczką z placówek wychowawczych. Innym istotnym zagadnieniem jest zatrzymanie w 2008 roku o 898 więcej osób dorosłych w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP w Rzeszowie. Co stanowi wzrost w porównaniu z 2007 rokiem o 69,7 %. W dwóch kategoriach nastąpił ewidentny wzrost. Pierwszą z nich, istotną dla poprawy skuteczności Policji jest izolowanie o 92,8 % większej ilości sprawców przestępstw. Działania związane z wykrywalnością sprawców czynów objętych odpowiedzialnością karną w 2008 roku przyczyniły się do zatrzymania i czasowego izolowania o 750 osób więcej niż w 2007 r. Wyraźnie zaznacza się problem izolowania w PDOZ KMP w Rzeszowie osób osadzanych do wytrzeźwienia. W całym 2008 roku umieszczono o 60 nietrzeźwych więcej niż w 2007 roku, co stanowi wzrost o 38,2 %. największą grupę stanowią jak zawsze mężczyźni, których ilość wzrosła o 40,1 %, co w liczbach bezwzględnych stanowi większą ich ilość o 61 dorosłych mężczyzn. 2. Inne zagrożenia Do przewidywanych zagrożeń jakie mogą wystąpić na obszarze powiatu rzeszowskiego powodując zagrożenie życia i zdrowia ludności lub degradacji środowiska zaliczyć możemy: Zagrożenie wynikające z pożarów przestrzennych Zagrożenie w wyniku powodzi Zagrożenie od toksycznych środków przemysłowych Zagrożenie wynikające z transportu substancji niebezpiecznych, drogami lub szlakami kolejowymi przez teren powiatu Możliwość skażenia gleby, wód, powietrza atmosferycznego w przypadku przedostania się do nich substancji chemicznych Zagrożenie radiologiczne spowodowane transportem materiałów promieniotwórczych Zagrożenie wynikające z eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego Zagrożenie wynikające z lokalizacji na terenie powiatu sieci gazowej nisko i wysoko ciśnieniowej Zagrożenie środowiska naturalnego wynikające z lokalizacji dużych stacji elektroenergetycznych 6

7 Zagrożenie stworzone prze linie energetyczne 750 kv w obrębie 100 m. Powodzie i zatopienia Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu rzeszowskiego może być wynikiem zniszczenia lub uszkodzenia zapór wodnych - na Sanie w Solinie i Myczkowcach - na Wisłoku w Besku i Rzeszowie oraz długotrwałych i obfitych opadów atmosferycznych w zlewni rzek: Wisłok i San oraz wpadających do nich mniejszych rzek i potoków z przylegających do nich terenami W przypadku uszkodzenia zapor wodnych, długotrwałych i obfitych opadów atmosferycznych oraz w czasie wiosennych roztopów zatopieniu ulegną obszary nadrzeczne położone wzdłuż rzek Wisłok i San. Pożary lasów Nam terenie powiatu rzeszowskiego nie ma większych kompleksów leśnych zagrożenie pożarami przestrzennymi lasów może wystąpić: - w II kategorii zagrożenia w nadleśnictwie Głogów Młp. - w III kategorii zagrożenia w nadleśnictwie Dynów Stopień zagrożenia pożarowego potęguje słaba dostępność i zaopatrzenie w wodę Pożary przestrzenne Prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów przestrzennych związanych ze zwartą zabudową, dotyczy głównie starego budownictwa w miastach i częściowo gminach powiatu. Zagrożenie to zwiększa usytuowanie zakładów i obiektów przemysłowych wytwarzających lub magazynujące materiały łatwopalne. 7

8 Awarie magistral gazowych Odrębna grupę zagrożenia pożarowego stanowią rurociągi do przesyłania materiałów niebezpiecznych. Do najważniejszych przebiegających przez teren powiatu rzeszowskiego zalicza się: - gazociąg biegnący przez gm. Markowa Łańcut Krasne Rzeszów Świlcza Sędziszów Młp. - Gazociąg z podziemnym magazynem w Husowie. Awarie urządzeń z toksycznymi środkami przemysłowymi. Za niebezpieczne substancje chemiczne uważa się wszelkie związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje i odpady chemiczne, które w wyniku rozkładu mogą bezpośrednio lub pośrednio spowodować porażenia śmiertelne ludzi i zwierząt oraz skażenie środowiska naturalnego. Na terenie powiatu NSCH jest w Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej RESMLECZ w Trzebownisku, która posiada 5 ton amoniaku. Szlaki komunikacyjne Teren powiatu rzeszowskiego pokryty jest gęstą siecią szlaków kolejowych i drogowych. Przepoławiająca powiat droga E4 odgrywa role międzynarodowej arterii komunikacyjnej na szlaku wschód - zachód, nadając omawianemu terenowi charakter obszaru tranzytowego. Największe zagrożenia wynikające z transportu drogowego i kolejowego stanowi przewóz materiałów niebezpiecznych i toksycznych przez powiat rzeszowski. NSCH przewożone są z następujących źródeł zaopatrzenia: - do Nowej Sarzyny z Wrocławia /amoniak/ - do Dębicy, Rzeszowa, Przemyśla z Kędzierzyna Koźla, Chrzanowa, Tarnowa i Puław /amoniak i chlor/ - do Leżajska - z Wrocławia i Puław /amoniak/ - do Krosna z Kędzierzyna Koźla, Chrzanowa i Puław /amoniak i chlor/ Zagrożenie środowiska, które powstaje przy eksploatacji środków transportu może być wynikiem awarii lub katastrof komunikacyjnych. Przewiduje się, że strefa działania śmiertelnego NSCH w przypadku uwolnienia może sięgać 500 m obustronnie od tras komunikacyjnych i samochodowych. 8

9 Katastrofy lotnicze W powiecie rzeszowskim usytuowane jest lotnisko cywilne Rzeszów Jasionka na terenie którego może dojść do katastrofy lotniczej. Oprócz tego przez powiat przebiegają dwa korytarze powietrzne w pobliżu Rzeszowa i Dynowa. Przedstawione powyżej inne zagrożenia które występują na terenie powiatu rzeszowskiego są pokazane tylko w formie informacyjnej. Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeciwdziałaniu lub też minimalizacji skutków wystąpienia tych zagrożeń są omówione w Planie Reagowania Kryzysowego Powiatu. Tematyka dotycząca powyższych zagrożeń powinna zostać włączona w działania prewencyjne podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz nauczycielami i rodzicami. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń Z przedstawionych powyżej danych statystycznych charakteryzujących zaistniałe zagrożenia kryminalne oraz prawdopodobnych zagrożeń nadzwyczajnych na obszarze powiatu wynika, że : - następuje stały wzrost liczby przestępstw, zwłaszcza kradzieży, - wzrasta liczba przestępstw związanych z dystrybucją narkotyków, - nasilają się zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich, zwłaszcza zagrożenia narkomanią i alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży, - zwiększa się liczba aktów przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec nieletnich, - następuje systematyczny wzrost zagrożeń w ruchu drogowym, - zwiększa się liczba pożarów, a przede wszystkim rośnie liczba miejscowych zagrożeń spowodowanych wypadkami, awariami, anomaliami pogodowymi, - istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia na obszarze powiatu zagrożenia dla zdrowia i życia dla ludności i środowiska naturalnego, spowodowanego nadzwyczajnymi zagrożeniami naturalnymi lub technicznymi. Biorąc powyższe pod uwagę przyjmuje się za główne cele Programu działania w sferze : - edukacji dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, - edukacji nauczycieli i rodziców w zakresie zapobiegania przestępczości i uzależnień nieletnich, 9

10 - podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, - zapobiegania przestępczości i uzależnień nieletnich, - ograniczenia liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych, - wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, - monitorowania zagrożeń ludności, - zapewnienia udzielenia właściwej pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Powyższe cele będą realizowane przy pomocy programu Żyjmy bezpieczniej a w ramach tego programu skorelowanych ze sobą akcji prewencyjnych. ROZDZIAŁ II DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA 1. PROGRAM STOP PATOLOGIOM RAZEM BEZPIECZNIEJ W związku z występującym zjawiskiem przestępczości i innych zjawisk patologicznych na terenie powiatu rzeszowskiego oraz koniecznością podjęcia stosownych działań mających na celu ograniczenie tych negatywnych zjawisk postanowiono opracować i wdrożyć program prewencyjny PROGRAM STOP PATOLOGIOM RAZEM BEZPIECZNIEJ. W pierwszej kolejności powinny być realizowane obowiązki z zakresu prewencji kryminalnej. Działania te wymagają szerokiego wsparcia wszystkich instytucji które zajmują się szeroko pojętym bezpieczeństwem obywateli. Istotną sprawą jest również szeroko pojęta profilaktyka w stosunku do dzieci i młodzieży powiatu rzeszowskiego. Brak opieki ze strony rodziców oraz brak możliwości odpowiedniego spędzenia czasu wolnego powoduje, że osoby takie coraz częściej sięgają po alkohol, narkotyki oraz popełniają przestępstwa. Alkoholizm jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na życie społeczne. Szczególnie destruktywny wpływ ma ono na dzieci i młodzież powodując występowanie takich negatywnych zjawisk jak: nikotynizm, narkomania, prostytucja, bezdomność czy żebractwo. W dalszym ciągu rokrocznie ujawnia się dużą liczbę nieletnich pod wpływem alkoholu. Niepokojąco wzrasta też liczba nieletnich sprawców czynów karalnych działających pod wpływem alkoholu. Dlatego w związku z tym zasadnym jest prowadzenie wzmożonych działań skierowanych na ujawnianie przypadków niezgodnej z przepisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 10

11 i Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych sprzedaży i podawania wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Równie ważny jest bezpośredni kontakt policjanta dzielnicowego z właścicielami i pracownikami sklepów i lokali gastronomicznych sprzedających alkohol i wyroby tytoniowe, którego celem będzie edukacja w/w osób w zakresie stosowania przepisów odpowiednich ustaw. Kolejnym obszarem patologii społecznej są zjawiska handlu ludźmi, handlu organami i wykorzystywania seksualnego osób poniżej 15 roku życia. Ponieważ wymienione zjawiska podlegają ściganiu jako przestępstwa, koniecznym jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania im. Jest to również wynikiem międzynarodowych zobowiązań Polski, chociażby wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach w/w programu będzie corocznie organizowany również etap powiatowy konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Bezpieczne wakacje. Konkurs jest jedną z form popularyzowania bezpiecznego zachowania, ograniczania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży. Jednym z jego celów jest edukowanie i uwrażliwianie na właściwe zachowania w rożnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Konkurs składa się z dwóch etapów powiatowego oraz finału na szczeblu wojewódzkim. Prace oceniane są w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, lat oraz lat. Eliminacje powiatowe zostaną zorganizowane przez Komendę Miejska Policji w Rzeszowie, natomiast nagrody dla laureatów eliminacji powiatowych zostaną ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Podjęcie tych działań powinno przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy oraz poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa. Cele główne: 1. Ograniczenie zjawisk patologicznych. 2. Podniesienie świadomości prawno - wiktymologicznej społeczeństwa. 3. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w tym przestępczości. 4. Stworzenie bezpiecznego otoczenia, przyjaznego mieszkańcom danego terenu. 5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa jego mieszkańców. 6. Ograniczenie przestępczości. 7. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa. Metody i sposoby realizacji programu: 11

12 1. Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przewidzianym przez program. 2. Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych w sklepach i lokalach gastronomicznych sprzedających i podających alkohol oraz wyroby tytoniowe. 3. Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na łamanie prawa przez osoby spożywające alkohol. 4. Reagowanie na stwierdzone przypadki łamania przepisów prawa. 5. Rozpoznawanie miejsc gromadzenia się młodzieży oraz osób dorosłych, gdzie może dochodzić do przejawów demoralizacji, a także nieprzestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości czy Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 6. Prowadzenie przez Policje systematycznej kontroli tych miejsc. 7. Podejmowanie działań stosownych do zaistniałej sytuacji. 8. Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie materiałów ostrzegawczych, informacyjnych, edukacyjnych stanowiących element realizacji programu oraz ich dystrybucja. 9. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie. 10. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami i promowanie wśród lokalnej społeczności przekonania o konieczności zgłaszania organom ścigania wszelkich przypadków łamania prawa w przedmiocie ujętym niniejszym programem. 11. Prowadzenie prelekcji skierowanych do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich na temat konsekwencji prawnych związanych z zachowaniami patologicznymi oraz w zakresie profilaktyki uzależnień wspólnie z specjalistami, przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie uzależnieniom. 12. Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i wyroby tytoniowe w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych nieprzestrzegania stosownych przepisów prawa. Egzekwowanie umieszczania materiałów informacyjno ostrzegawczych. 13. Organizowanie lokalnych konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży dotyczących problematyki patologii. 14. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej i ds. nieletnich prelekcji dla młodzieży szkół średnich w zakresie profilaktyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji połączonych z kolportowaniem materiałów informacyjno edukacyjnych. 12

13 15. Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy zarobkowej z granicą za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. 16. Poprzez uczestnictwo policjantów (kierowników posterunków, kierowników rewirów dzielnicowych) w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami, informowanie społeczności lokalnych i zagrożeniach jakie niesie nieprzemyślany wybór pracy za granicą. 17. Nawiązanie współpracy z właścicielami kafejek internetowych w celu przekazania dla korzystających ze stron internetowych informacji dotyczących niebezpieczeństw związanych z pochopnym podejmowaniem decyzji odpowiadania na zamieszczane w nich oferty pracy za granicą. Cele pośrednie: 1. Nawiązanie współpracy z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, kuratorium oświaty, lokalnymi mediami, poszczególnymi szkołami, agencjami ochrony osób i mienia. 2. Wypracowanie metod współpracy ze zwróceniem uwagi na działania profilaktyczne prowadzone wspólnie z wyżej wymienionymi podmiotami. 3. Współdziałanie w organizacji lokalnych programów profilaktycznych. 4. Dotarcie z oferowanym programem profilaktycznym do maksymalnej liczby społeczeństwa. 5. Przekonywanie odbiorców o słuszności prowadzonych działań. 6. Zainteresowanie szkół wprowadzeniem programów profilaktycznych do procesu edukacji. 7. Opracowanie jasnych metod postępowania w szkołach z osobami zażywającymi środki odurzające. 8. Wprowadzenie środków i metod utrudniających rozpowszechnianie w szkołach środków odurzających. 9. Uświadamianie uczniom szkół o grożących im niebezpieczeństwach, o sposobie ich unikania, bezpiecznych formach spędzania wolnego czasu. 10. Uświadomienie poprzez lokalne media odbiorcom o zagrożeniach spowodowanych zjawiskami patologicznymi. 11. Kształtowanie prawidłowych zachowań, postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholizmu, przemocy i innych patologii. 12. Uwrażliwienie rodziców na sytuacje zagrażające ich dzieciom. 13. Zwiększenie poczucia odpowiedzialności rodziców i opiekunów. 14. Wpojenie zasad, metod umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie i walkę z wszelkimi niepożądanymi zjawiskami naruszającymi dobra osobiste obywateli. 15. Poszukiwanie środków finansowych na szeroko pojmowaną działalność prewencyjną i informacyjno edukacyjną. 16. Poprawa możliwości oddziaływań na rzecz bezpieczeństwa. 13

14 17. Efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków. 18. Wywarcie wpływu na środowisko właścicieli i pracowników placówek gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i papierosy. 19. Ograniczenie zjawiska sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz sprzedaży papierosów wbrew obowiązującym przepisom prawnym. 20. Edukacja prawna dotycząca powyższej problematyki. 21. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i papierosów w przypadkach przewidzianych w ustawie. 22. Promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów. Podmioty współuczestniczące w realizacji programu: 1. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie 2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 3. Samorządy gminne. 4. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 5. Rady osiedli. 6. Administracja osiedli. 7. Szkoły. 8. Lokalne Media. Źródła finansowania: Powyższy program będzie finansowany przez takie podmioty jak : 1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 2. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie Czas rozpoczęcia realizacji programu oraz przewidywany czas zakończenia : 1. Czas rozpoczęcia realizacji programu: styczeń 2009 roku. 2. Przewidywany czas zakończenia: grudzień 2012 roku. 2. AKCJE PREWENCYJNE Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, postanowiono w następnych latach kontynuować prowadzone do tej pory akcje prewencyjne ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze jak również wykształcanie u młodych ludzi umiejętności radzenia sobie 14

15 w rożnych sytuacjach zagrożeń. Prezentowane poniżej akcje są w większości kontynuacją działań z lat ubiegłych. Działania te zostały zweryfikowane a ich skuteczność potwierdzona, co stanowi ich dodatkowy atut. W ciągu kolejnych trzech lat będą prowadzone następujące akcje prewencyjne : 1. Akcja prewencyjna Policja... nie tylko dzieciom. 2. Akcja prewencyjna Bezpieczna droga do szkoły. 3. Akcja prewencyjna Jestem widoczny jestem bezpieczny. Liczba adresatów programu : Przeprowadzone działania profilaktyczne obejmą swoim rozmiarem mieszkańców z terenu powiatu rzeszowskiego. Powyższa liczba osób jest szacunkowa, ponieważ nie można określić zasięgu, liczby odbiorców rozpropagowanych ulotek, informacji w lokalnych mediach. Ewaluacja: I. Metody : 1. Obserwacja poczynionych efektów. 2. Analiza danych statystycznych. 3. Informacje zwrotne że środowisk objętych programem. 4. Podsumowanie efektów materialnych podjętych działań. 5. Ocena osób zaangażowanych w realizację programu. 6. Przewiduje się dostosowanie programu do potrzeb ujawnionych w trakcie realizacji programu. II. Przewidywane efekty : 1. Wzrost świadomości prawno wiktymologicznej społeczeństwa. 2. Zmniejszenie wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. 3. Ułatwienie kontaktu obywateli z Policją. 4. Ograniczenie dynamiki czynów karalnych. 5. Redukcja skali zjawisk patologicznych. 6. Podniesienie stanu bezpieczeństwa w szkołach. 1. Akcja prewencyjna Policja... nie tylko dzieciom Adresatami są dzieci II oraz III klas szkół podstawowych oraz ich nauczyciele. Realizowana jest poprzez prelekcje skierowane do dzieci w trakcie uzgodnionych z pedagogiem i dyrekcją szkoły spotkań z prowadzącym 15

16 policjantem. W drugim etapie realizacji zajęcia z dziećmi wciągu całego roku szkolnego poprowadzą wychowawcy na podstawie przekazanych materiałów dydaktycznych. I. Cel. 1. Wprowadzenie do programu realizowanego przez szkoły podstawowe elementów wiedzy wiktymologicznej skierowanych do najmłodszych uczniów i ich rodziców. 2. Promowanie zachowań bezpiecznych i wykształcanie umiejętności radzenia sobie sytuacjach zagrożeń. 3. Promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów. 4. Propagowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego przez dzieci. 5. Włączenie rodziców w proces edukacji wiktymologicznej dzieci. 6. Uświadomienie rodzicom konieczności zabezpieczenia swojego mienia oraz unikania innych zagrożeń. II. Metody i sposoby realizacji. 1. Opracowanie materiałów dydaktycznych mających stanowić podstawę akcji realizowanej przez wychowawców klas. 2. Uzgodnienie współpracy z zainteresowanymi szkołami. a) wytypowanie klas, które będą brały udział w akcji, b) warunkiem jest dobrowolne przystąpienie wychowawcy do akcji i dopasowanie materiałów dydaktycznych do stopnia rozwoju i możliwości danej klasy (dobranie właściwych scenariuszy, dostosowanie czasu, formy prowadzenia zajęć na podstawie przekazanego materiału dydaktycznego, - uzgodnienie terminów wspólnego spotkania przedstawicieli policji z rodzicami wychowawcami klas objętych akcją. - przekazanie celu wprowadzonej akcji, podstawowych elementów wiedzy wiktymologicznej, kształtowanie u rodziców chęci uczestnictwa w procesie edukacji wiktymologicznej dzieci przedstawiciele policji. Przedstawienie rodzicom form i metod zabezpieczenia swojego mienia oraz propagowanie bezpiecznych zachowań przyczyniających się do unikania innych zagrożeń itp. przedstawiciel policji, - przedstawienie rodzicom potrzeby wspólnego oddziaływania na młode pokolenie ze strony wszystkich elementów systemu wychowawczego pedagog lub wychowawca klasy, c) przeprowadzenie przez wychowawców klas cyklu zajęć w oparciu o przekazane materiały dydaktyczne z ewentualnym udziałem dzielnicowego w tych zajęciach, d) w ramach zakończenia i podsumowania zajęć w konkretnej klasie uroczyste spotkanie uczniów z przedstawicielami policji. 16

17 III. Podmioty współuczestniczące w realizacji akcji. 1. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie 2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 3. Urzędy gmin z terenu powiatu 4. Szkoły podstawowe IV. Adresaci akcji. Uczniowie młodszych wytypowanych klas szkół podstawowych i ich rodzice. V. Materiały edukacyjno informacyjne do wdrażania akcji. 1. Broszurka Policja.. nie tylko dzieciom, VI. Ewaluacja. W ramach podsumowania prowadzonych działań przeprowadzenie ankiety skierowanej do pedagogów, rodziców oraz wychowawców. 2. Akcja prewencyjna Bezpieczna droga do szkoły Poczynione obserwacje wskazują, że głównie na terenie mniejszych miejscowości z powodu niewystępowania chodników oraz braku lub złego oświetlenia występuje duże zagrożenie potrącenia dzieci idących lub wracających ze szkoły przez poruszające się po tych drogach pojazdy. Brak opieki ze strony rodziców oraz powyższe uchybienia skutkują wypadkami, których ofiarami padają dzieci. Mając powyższe na uwadze oraz dążąc do poprawy tej sytuacji stworzono założenia niniejszej akcji. I. Cel akcji: 1. Edukacja dzieci z zakresu ruchu drogowego kształtowanie właściwych zachowań w zakresie ruchu drogowego. 2. Wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe podnoszące poziom bezpieczeństwa. 17

18 II. Metody i sposoby realizacji akcji 1. Uzgodnienie współpracy z zainteresowanymi szkołami. - wytypowanie klas, które będą brały udział w akcji, - warunkiem jest dobrowolne przystąpienie wychowawcy do akcji - uzgodnienie terminów wspólnego spotkania przedstawicieli policji z wychowawcami oraz uczniami poszczególnych klas. 2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjno prewencyjnych z uczniami szkół podstawowych przekazanie celu wprowadzonej akcji, podstawowych elementów wiedzy wiktymologicznej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawiciele policji. 3. Wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. III. Adresaci akcji Dzieci w wieku 7 lat I klasy szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego ze szczególnym uwzględnieniem szkół znajdujących się w miejscowościach, gdzie jest brak chodników oraz prawidłowego oświetlenia poboczy, ulic. IV. Czas realizacji Podczas trwania roku szkolnego. V. Podmioty współuczestniczące w realizacji akcji 1. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie 2. Szkoły podstawowe z terenu powiatu rzeszowskiego. 3. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 4. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 5. Urzędy gmin z terenu powiatu VI. Realizatorzy akcji 1. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie oddelegowanie policjantów mających za zadanie przeprowadzenie zajęć z uczniami szkół podstawowych oraz pomoc przy przeprowadzeniu konkursu z zakresu wiedzy o ruchu drogowym. 2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie: 18

19 3. Akcja prewencyjna Jestem widoczny jestem bezpieczny Stałe nasilenie się ruchu kołowego zarówno w mieście jak i na terenach podmiejskich powoduje narastanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Dotyczy to w pierwszej kolejności rowerzystów. Brak opieki ze strony rodziców, nieznajomość przepisów o ruchu drogowym oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa skutkują różnego rodzaju wypadkami, których ofiarami padają dzieci. I. Cel akcji 1. Edukacja dzieci starszych z zakresu ruchu drogowego kształcenie właściwych zachowań podczas poruszania się rowerem po drogach publicznych. 2. Promowanie bezpiecznych zachowań podczas jazdy na rowerze jazda w kaskach ochronnych, wykorzystywanie elementów odblaskowych, prawidłowe wyposażenie roweru. 3. Wyposażenie uczestników akcji w elementy odblaskowe i materiały edukacyjne (ulotki). II. Metody i sposoby realizacji akcji: 1. Uzgodnienie współpracy z zainteresowanymi szkołami: - wytypowanie klas, które wezmą udział w akcji; - uzgodnienie terminów spotkań przedstawicieli policji z uczniami objętymi przedmiotową akcją. 2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjno prewencyjnych dla uczniów szkół podstawowych objętych wychowaniem komunikacyjnym przekazanie podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie rowerzystów w ruchu drogowym dostosowanej do wieku odbiorców. 3. Wyposażenie uczniów w elementy, materiały edukacyjne i elementy podnoszące bezpieczeństwo rowerzystów. 4. Udział w innych przedsięwzięciach, których cele będą pokrywały się z założeniami niniejszej akcji organizowanymi przez podmioty pozapolicyjne np. Masa krytyczna. III. Czas realizacji Podczas trwania roku szkolnego. 19

20 IV. Podmioty współuczestniczące w realizacji akcji 1. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie 2. Szkoły podstawowe z terenu powiatu rzeszowskiego. 3. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 4. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 5. Urzędy gmin z terenu powiatu VI. Realizatorzy akcji 1. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie oddelegowanie policjantów mających za zadanie przeprowadzenie zajęć z uczniami szkół podstawowych 2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie VII. Adresaci akcji Uczniowie klas IV szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego, objęci wychowaniem komunikacyjnym (karta rowerowa) oraz uczestnicy imprez masowych promujących bezpieczne zachowania i postawy wśród rowerzystów organizowane przez podmioty pozapolicyjne. 3. PROGRAM PREWENCYJNY PRZYJAZNE ŚRODOWISKO LOKALNE W celu realizacji w/w programu Starosta Rzeszowski Zarządzeniem Nr 4/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie w sprawie określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołał grupę roboczą, której zadaniem będzie realizowanie założeń programu prewencyjnego Przyjazne środowisko lokalne. W skład grupy roboczej weszli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawiciele KM Policji w Rzeszowie, przedstawiciel KM PSP w Rzeszowie oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie. W skład grupy roboczej Starosta może włączyć również inne osoby tj. przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, przedstawicieli poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie i jednostek powiatowej administracji zespolonej, w zależności od harmonogramu wykonywanych przedsięwzięć. 20

21 Do zadań grupy roboczej należy : 1. poszerzenie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym z naciskiem na stan infrastruktury technicznej, której usterki lub zaniedbania mogą być przyczyną występowania lub nasilania zjawisk patologicznych, 2. kontrolowanie stanu infrastruktury na terenach mieszkalnych i przyległych celem wykrycia występujących usterek, 3. inspirowanie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego infrastruktury na terenach mieszkalnych i przyległych poprzez informowanie podmiotów odpowiedzialnych za stan technicznych infrastruktury, 4. prowadzenie kontroli tych miejsc pod kątem usunięcia stwierdzonych uchybień, 5. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do tworzenia bezpiecznej infrastruktury technicznej na terenach mieszkalnych oświetlenie terenu, monitoringu, tworzenie ogrodzeń i terenów zielonych, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych, 6. inicjowanie tworzenia miejsc sprzyjających właściwemu spędzaniu czasu przez dzieci i młodzież (place zabaw, boiska sportowe), 7. zbieranie informacji o miejscach gromadzenia się młodzieży i osób dorosłych, gdzie może dochodzić do przejawów demoralizacji, aktów wandalizmu, zachowań o charakterze chuligańskim oraz przekazywanie informacji o nich do właściwych służb, 8. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów poświęconych wymienionym zagadnieniom dla zainteresowanych podmiotów przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkańców, firm deweloperskich, właścicieli sklepów i zakładów usługowych. Coroczny plan pracy grupy roboczej będzie ustalany na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 21

22 ROZDZIAŁ III POSDUMOWANIE Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powinien stać się płaszczyzną współpracy dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli powiatu rzeszowskiego. Każda nowa inicjatywa, pomysł, który przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa może uzupełnić jego treść. Tylko zintegrowane działania wszystkich podmiotów mogą skutecznie przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom kryminogennym, różnego rodzaju patologiom, zagrożeniu bezpieczeństwa obywateli powiatu. Realizacja programu pozwoli stworzyć system bezpieczeństwa publicznego. Koordynacja działań podejmowanych przez podmioty realizujące tematy cząstkowe powinna doprowadzić do uzyskania pozytywnych efektów w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu a szczególnie zmniejszenia przestępczości wśród nieletnich. Działania programu ukierunkowane są w głównej mierze w kierunku prewencji i podniesienia świadomości społecznej z zakresu tej tematyki. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Rzeszowskiego na lata został opracowany w ramach działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 22

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. 4. Poprawa świadomości prawno wiktymologicznej społeczeństwa.

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. 4. Poprawa świadomości prawno wiktymologicznej społeczeństwa. Komenda Powiatowa Policji w Nisku Źródło: http://bip.nisko.kpp.policja.gov.pl/299/programy-prewencyjne/14279,programy-prewencyjne.html Wygenerowano: Poniedziałek, 8 lutego 2016, 09:35 Programy prewencyjne

Bardziej szczegółowo

Programy prewencyjne realizowane w KMP Przemyśl

Programy prewencyjne realizowane w KMP Przemyśl Komenda Miejska Policji w Przemyślu Źródło: http://bip.przemysl.kmp.policja.gov.pl/286/programy-prewencyjne/18263,programy-prewencyjne-realizowane-w-kmp-p rzemysl.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu

Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu PROGRAM PREWENCYJNY STOP PATOLOGIOM RAZEM BEZPIECZNIEJ Ograniczenie zjawisk patologicznych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

P O S I E D Z E N I A

P O S I E D Z E N I A 2 0 1 4 1. 30.06.2014 r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Prudniku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017-2021 Słupsk, 22.03. 2017 r. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU Obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zadania realizacyjne programu

Zadania realizacyjne programu Zadania realizacyjne programu Zagrożenia Cele Zadania i formy realizacji Realizator Partnerzy Termin Koordynator 1 2 3 4 5 6 7 1. Ograniczenie 1. Rozpoznawanie zagrożeń demoralizacją i na bieżąco czynów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

P O S I E D Z E N I A Lp. Data Temat, cel r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej

P O S I E D Z E N I A Lp. Data Temat, cel r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej 2 0 1 7 1. 15.05.2017 r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Założenia programu Program Bezpieczna i przyjazna szkoła opracowano w celu rozwiązywania problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Program prewencyjny. realizowany przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu. Bezpieczne Miasto

Program prewencyjny. realizowany przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu. Bezpieczne Miasto Program prewencyjny realizowany przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu Bezpieczne Miasto ... (pieczątka i podpis Komendanta Komisariatu) KARTA REJESTRACYJNA PROGRAMU PREWENCYJNEGO 1. Nazwa Programu:

Bardziej szczegółowo

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży 4. Harmonogram realizacji zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012 2015 Przyjęty do realizacji od 14.09.2012 Łubianka 2012 1 Wstęp Program profilaktyki szkolnej powstał jako modyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/208/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2006 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Wprowadzenie Od strategii do programu prewencyjnego z zakresu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( NARKOTYKI, DOPALACZE)

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice 1 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 262 / 5237 / 17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 35 Aneks 2015/2016 1. Wstęp. Aneks do Programu Profilaktyki stworzono dla uczniów kl. I III Gimnazjum 35 w Poznaniu. Uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY JEJKOWICE NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY JEJKOWICE NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy w Jejkowicach z dnia 25 listopada 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY JEJKOWICE NA ROK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo