Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie"

Transkrypt

1 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie W numerze m.in. mgr Eugeniusz Jarosik Projekt nowej ustawy refundacyjnej przyjêty, dr Lubomira Wengler, dr Agnieszka Zimmermann, dr Piotr Popowski Wybrane aspekty prawne rozpowszechniania wizerunku na ³amach czasopism Informacja o leku na str. 2

2 PREDUCTAL MR (Trimetazidini dihydrochloridum), tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 35 mg SK AD Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku (Trimetazidini dihydrochloridum). WSKAZANIA DO STOSOWANIA W kardiologii: d³ugotrwa³e leczenie choroby niedokrwiennej serca zapobieganie napadom d³awicy piersiowej, w skojarzeniu z innymi lekami. W otolaryngologii: leczenie œlimakowo-przedsionkowych zaburzeñ wywo³anych niedokrwieniem, takich jak zawroty g³owy, szumy uszne, niedos³uch. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA Zwykle stosuje siê 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku 2 razy na dobê: po 1 tabletce rano i wieczorem, podczas posi³ków; tabletkê nale y popiæ szklank¹ wody. U pacjentów w podesz³ym wieku oraz przed zabiegiem chirurgicznym modyfikacja dawki nie jest konieczna. OSTRZE ENIA I SPECJALNE ŒRODKI OSTRO NOŒCI DOTYCZ CE STOSOWANIA Preductal MR nie jest produktem do leczenia napadów d³awicy piersiowej, ani te leczenia pocz¹tkowego niestabilnej d³awicy piersiowej lub zawa³u miêœnia sercowego. Nie nale y stosowaæ produktu w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê ani te na jej pocz¹tku. W przypadku napadu d³awicy piersiowej nale y rozwa yæ wykonanie koronarografii oraz dostosowaæ sposób leczenia (leczenie farmakologiczne i mo liwoœæ wykonania rewaskularyzacji). Trimetazydyna jest wydalana g³ównie przez nerki, w zwi¹zku z czym u pacjentów z umiarkowan¹ niewydolnoœci¹ nerek (klirens kreatyniny > 15 ml/min), nale y w razie potrzeby odpowiednio zmniejszyæ dawkê leku. CI A I LAKTACJA Z powodu bezpieczeñstwa nie zaleca siê stosowania leku w czasie ci¹ y. Ze wzglêdu na brak odpowiednich badañ nie zaleca siê stosowania leku w okresie karmienia piersi¹. DZIA ANIA NIEPO DANE W rzadkich przypadkach stwierdzono wystêpowanie niewielkich zaburzeñ ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudnoœci, wymiotów. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ANPHARM Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, Warszawa Wyprodukowano we wspó³pracy z SERVIER. POZWOLENIE NA DOPUSZ- CZENIE DO OBROTU WYDANE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA NR 8461 Produkt leczniczy wydawany na receptê. Adres korespondencyjny: Servier Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10, tel. (22) , fax (22) Internet: ( ) PRZECIWWSKAZANIA Nadwra liwoœæ na trimetazydynê lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹ produktu Preductal MR. U chorych z ciê k¹ niewydolnoœci¹ nerek i klirensem kreatyniny poni ej 15 ml/min nie nale y stosowaæ produktu Preductal MR. Ze wzglêdu na brak odpowiednich danych nie nale y stosowaæ produktu Preductal MR u pacjentów z ciê k¹ niewydolnoœci¹ w¹troby.

3 VOL XVIII Nr 3 (207) ISSN Rok 2011 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego 6 pkt Indeks Copernicus: Wydawnictwo Farmapress 10,63 pkt Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: dr n. farm. Marek Jêdrzejczak Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr hab. n. farm. Anita Magowska kierownik Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dr n. farm. Jerzy azowski cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) Pomys³ artystyczny i koncepcja typograficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel Prenumerata roczna 200 z³, pó³roczna 120 z³ Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Projekt nowej ustawy refundacyjnej przyjêty (...) Wprowadzono ca³kowity zakaz reklamy aptek i ich dzia³alnoœci. By³ to od wielu lat jeden z g³ównych postulatów samorz¹du aptekarskiego. Dokonuj¹c zmian w przepisach obowi¹zuj¹cych (rozdzia³ 9), w ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póÿn. zm.) zmieniono art. 94a i nadano mu brzmienie: Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia³alnoœci. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich dzia³alnoœci odnosz¹ca siê do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie dzia³alnoœci reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy 4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Zmieniono art. 129b i nadano mu brzmienie: 129b. 1. Kto prowadzi reklamê apteki lub punktu aptecznego lub ich dzia³alnoœci, podlega grzywnie. 2. Kto prowadzi reklamê placówek obrotu pozaaptecznego odnosz¹c¹ siê do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, podlega grzywnie. W trakcie dalszych prac parlamentarnych przedstawiciele samorz¹du aptekarskiego bêd¹ zdecydowanie domagaæ siê uwzglêdnienia uwag i propozycji zg³oszonych przez Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹ do projektu ustawy refundacyjnej, które dotychczas nie zosta³y przyjête przez pos³ów, w tym: rezygnacji z obowi¹zku zawierania umów miêdzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia jako warunku wydawania przez nie leków refundowanych, wprowadzenia trybu odwo³awczego od ustaleñ kontrolerów NFZ dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z refundacj¹, zmiany przewidzianego w projekcie ustawy sposobu publikowania wykazów produktów refundowanych (w art. 35 obwieszczenie ministra zdrowia musi byæ zast¹pione rozporz¹dzeniem ministra zdrowia), odpowiedzialnoœci osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane za recepty wystawiane niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. (Tytu³ pochodzi od redakcji) mgr Eugeniusz Jarosik Szerzej na str niniejszego wydania CzA

4 TREŒÆ SPRAWY ZAWODU Wybiórka w pigu³ce 6 Eugeniusz Jarosik Projekt nowej ustawy refundacyjnej przyjêty 11 PRAWO Lubomira Wengler, Agnieszka Zimmermann, Piotr Popowski Wybrane aspekty prawne rozpowszechniania wizerunku na ³amach czasopism 15 NIEZWYK E BIOGRAFIE NIEZWYK YCH FARMACEUTEK Anita Magowska Bohaterki farmaceutycznego zawodu 24 NAUKA I PRAKTYKA Bogdan Ostrowski Dialog w chorobie 31 Pawe³ Zajdel, Anna Weso³owska, Krzysztof Kamiñski, Katarzyna Kolasa, Maciej Paw³owski Kierunki poszukiwañ leków przeciwdepresyjnych stan obecny i przysz³oœæ 33 Bogumi³ A. Kiss, Adam Wroñski, Ludmi³a Kaczmarska Rola farmaceutów w profilaktyce oraz diagnostyce grzybic skóry i paznokci 44 Dariusz Nowak ród³a naturalnych przeciwutleniaczy w ywnoœci i ich wp³yw na zdrowie 53 Fragment obrazu olejnego Joanny Kosutth Jerzy Jambor Imbir lekarski w kuchni i aptece 60 Kolejny test z jêzyka angielskiego pt. Spotkania z angielskim autorstwa Jolanty Suchockiej-Strysko i Christophera A. Strysko uka e siê w kwietniowym wydaniu Czasopisma Aptekarskiego.

5

6 SPRAWY ZAWODU WYBIÓRKA W PIGU CE Rynek farmaceutyczny w styczniu 2011 roku Jak podaje firma PharmaExpert Sp. z o.o., w styczniu 2011 roku wartoœæ rynku farmaceutycznego wynios³a 2,3 mld z³ i by³a wy sza o 9,2% ni w analogicznym okresie ub.r. W styczniu br. rynek farmaceutyczny zanotowa³ wzrost sprzeda y o 193 mln z³ w porównaniu do stycznia 2010 r. Najwiêkszy wzrost osi¹gn¹³ segment leków refundowanych, dla którego wartoœæ sprzeda y zwiêkszy³a siê o 76 mln z³ i osi¹gnê³a wartoœæ 986 mln z³ (wzrost o 8,4%). Zbli ony wzrost do leków refundowanych zanotowa³ segment sprzeda y odrêcznej, którego wartoœæ sprzeda y zwiêkszy³a siê o 73 mln z³ (+9,1%) wzglêdem analogicznego okresu ub. r. Natomiast segment leków pe³nop³atnych na receptê wzrós³ o 43 mln z³ i wyniós³ 426 mln z³ (o 11,3% wiêcej ni w ub.r.), co bior¹c pod uwagê dotychczasowe wyniki dla tego segmentu, stanowi du y wzrost. W tym samym okresie sprzeda odrêczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece siêgnê³a 884 mln z³ i by³a wiêksza o 9,1% ni przed rokiem. Œrednio statystyczna apteka osi¹gnê³a w styczniu wartoœæ sprzeda y na poziomie 173 tys. z³ (licz¹c w cenach detalicznych brutto), tj. o 9,1% wiêcej ni przed rokiem. Œrednia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece wynosi³a 15,73 z³ (wzrost o 1,1% vs styczeñ 2010), œrednia cena detaliczna leków z list refundacyjnych 27,12 z³ (spadek o 0,8% vs styczeñ 2010), zaœ œrednia cena detaliczna produktów bez recepty (OTC) 10,00 z³ (wzrost o 1,2% vs styczeñ 2010). W styczniu br. refundacja leków przez NFZ osi¹gnê³a wartoœæ 655 mln z³, tj. o 0,8% wiêcej ni w analogicznym okresie 2010 r. Poziom wspó³p³acenia pacjentów za leki refundowane w styczniu br. wyniós³ 33,6% i by³ to najwy szy udzia³ we wspó³p³aceniu pacjentów za leki refundowane od maja 2008 r. Porównuj¹c wyniki stycznia do grudnia 2010 r., komentuje prezes PharmaExpert Piotr Kula nale y zauwa yæ, i ca³y rynek farmaceutyczny odnotowa³ spadek o 7,5% (190 mln z³), przy czym najwiêkszy dotyczy³ segmentu leków refundowanych, co mia³o zwi¹zek z wprowadzonymi pod koniec ub.r. zmianami na wykazach leków refundowanych. Wartoœæ sprzeda y leków refundowanych wzglêdem grudnia ub. r. spad³a o 114 mln z³ (-10,3%). O po³owê mniejszy spadek, g³ównie z uwagi na trwaj¹cy w styczniu wzrost zachorowañ na grypê i przeziêbienia, mia³ segment sprzeda y odrêcznej, której wartoœæ zmala³a o 55 mln z³ (-5,8%). Najmniejszy spadek wartoœci sprzeda y dotkn¹³ segment leków pe³nop³atnych na receptê, który zanotowa³ spadek o 22 mln z³ (-4,9%). Fundacja Hasco-Lek rozstrzygnê³a V edycjê konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obejmuj¹ce nowe odkrycia oraz innowacje w dyscyplinach farmaceutycznych i pokrewnych. Celem konkursu by³o wy³onienie najlepszych nades³anych prac, a tak e promocja ich autorów i dokonanych przez nich odkryæ z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny i chemii w aspekcie ich zastosowañ w przemyœle farmaceutycznym. Na konkurs wp³ynê³o kilkadziesi¹t prac, które zosta³y ocenione przez komisjê w sk³adzie: prof. dr hab. Piotr Sobota Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego przewodnicz¹cy komisji; dr Stanis³aw Han prezes PPF Hasco-Lek S.A. i kierownik Zak³adu Farmacji Przemys³owej Akademii Medycznej we Wroc³awiu cz³onek komisji; mgr farm. Katarzyna Bodalska wiceprezes Fundacji Hasco-Lek i wyk³adowca Zak³adu Farmacji Przemys³owej Akademii Medycznej 6 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

7 SPRAWY ZAWODU Najlepsze prace doktorskie we Wroc³awiu cz³onek komisji; mgr farm. Jolanta Stañczak Wiceprezes PPF Hasco-Lek S.A. cz³onek komisji. Opinia przewodnicz¹cego komisji prof. dr hab. Piotra Soboty Prace doktorskie i magisterskie, zg³oszone na konkurs, wykonane zosta³y na uniwersytetach, politechnikach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz we wspó³pracy z zagranicznymi oœrodkami naukowymi. Ogromny kapita³ wiedzy, zawarty w nades³anych pracach jest oryginalny, nowoczesny i zawiera istotne elementy nowoœci naukowej. Ocena obejmowa³a poziom naukowy, innowacyjnoœæ, kreatywnoœæ oraz mo liwoœci zastosowania w przemyœle farmaceutycznym i jemu pokrewnych. Tematyk¹ nades³anych prac doktorskich by³y badania opornoœci patogenów na czynniki antygrzybiczne, wytwarzanie nanocz¹steczek srebra o w³aœciwoœciach antybakteryjnych, nowej szczepionki przeciwgrypowej, zagadnienia zwi¹zane z projektowaniem i modelowaniem receptorów w poszukiwaniu nowych oryginalnych leków oraz opracowania nowej generacji dodatków paszowych zawieraj¹cych makroalgi morskie i s³odkowodne. Natomiast prace magisterskie to szerokie spektrum ró norodnych badañ: otrzymywanie mikrokapsu³ek z biodegradowalnych polimerów przeznaczonych do zamykania leków, opracowanie strategii terapeutycznej dla przewlek³ej bia³aczki, nowej generacji hybrydowych leków kardiologicznych oraz miniaturyzacji aparatury medycznej. W kategorii prac doktorskich zwyciê y³a praca Wp³yw Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji Candidia albicans autorstwa Anny Murzyn z Uniwersytetu Wroc³awskiego. W nagrodê laureatka otrzyma 6000 z³. Drugie miejsce oraz 4000 z³ nagrody, otrzyma Antonina Naskalska z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, która napisa³a pracê pod tytu³em Zastosowanie wektora bia³kowego, dodekahedronu adenowirusa jako platformy dla szczepionki przeciwgrypowej. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê praca pod tytu³em Aktywnoœæ nanoform srebra w uk³adach biologicznych Anny Kêdziory z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wroc³awskiego. W nagrodê otrzyma 3000 z³. Najlepsze prace magisterskie W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce zajê³a Agnieszka Herok za pracê Otrzymywanie i charakterystyka polimerowych mikrocz¹steczek z heparyn¹ i papain¹, wykonan¹ na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W nagrodê laureatka otrzyma 4000 z³. Komisja postanowi³a przyznaæ ex aequo drugie miejsce dla Anity Ko uch z Uniwersytetu Œl¹skiego za pracê Po³¹czenia witaminy B12 ze zwi¹zkami o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym i Katarzyny Osytek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorki pracy Po³¹czenie witaminy B12 ze zwi¹zkami o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym. Pani Katarzyna oraz pani Anita w nagrodê otrzymaj¹ po 2500 z³. Trzecie miejsce nie zosta³o przyznane, ale komisja postanowi³a wyró niæ jeszcze dwie prace magisterskie: Opracowanie i charakterystyka polimerowych mikrocz¹steczek z nitrozoglutanionem Micha³a Piotrowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Formulacja mikro eli pektynowych z zastosowaniem technik mikroprzep³ywowych do inkapsulacji i kontrolowanego uwalniania nanocz¹steczek Marty Siek z Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207)

8 SPRAWY ZAWODU ASA Znana telewizyjna dziennikarka Agata M³ynarska zosta³a laureatk¹ presti- owej nagrody Gwiazdy Dobroczynnoœci, przyznanej w styczniu 2011 roku przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Newsweek Polska za ca³okszta³t dzia³alnoœci charytatywnej. Otrzyma³a tak e Order Uœmiechu oraz wspó³tworzy³a Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Wspó³pracuje z Towarzystwem Nasz Dom, z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, a tak e ju od ponad 6 lat pomaga wraz z Fundacj¹ Dzieciêca Fantazja spe³niaæ marzenia nieuleczalnie chorych dzieci z ca³ego kraju. Jest tak e Ambasadork¹ Fundacji Przyjació³ka. Czynnie promuje zdrowy tryb ycia i pokazuje na w³asnym przyk³adzie, e kobieta na ka dym etapie ycia mo e byæ piêkna, szczêœliwa i spe³niona. Rozpoczê³a realizacjê programu dla kobiet pod nazw¹ Onaonaona-piêkne strony kobiety, w ramach którego powstanie internetowa platforma komunikacji oraz cykl warsztatów na temat zdrowia i urody kobiet dojrza³ych. Niedawno za³o y³a fundacjê ONA dla zdrowia kobiety, która bêdzie siê zajmowa³a propagowaniem profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu ycia. LaciBios femina 7 lutego br. podczas konferencji prasowej w Warszawie zosta³a zaprezentowana nowa ods³ona pierwszego na rynku polskim doustnego probiotyku, dbaj¹cego o zdrowie intymne kobiety. Ogólnopolsk¹ kampaniê wspiera Agata M³ynarska, która wraz z firm¹ ASA rozpoczyna akcjê edukacyjn¹ i prozdrowotn¹. Wed³ug danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w pochwie doros³ej, zdrowej kobiety bytuje ok. 100 gatunków mikroorganizmów (bakterie tlenowe, beztlenowe oraz dro d e). Jeœli dojdzie do podwy szenia ph pochwy i zniszczenia kwaœnej bariery, nastêpuje gwa³towne namna anie szczepów bakterii beztlenowych, w du ej mierze odpowiedzialnych za wywo³anie zapalenia dróg rodnych. Postêpy w profilaktyce schorzeñ ginekologicznych oraz holistyczne podejœcie do funkcjonowania organizmu ko- Odpowiadaj¹c na potrzeby kobiet, szczególnie m³odych, które dopiero oswajaj¹ w³asne cia³o i wkraczaj¹ w ycie intymne, firma ASA producent doustnego probiotyku ginekologicznego LaciBios femina, og³asza rok 2011 rokiem profilaktyki i leczenia stanów zapalnych pochwy u nastolatek. Rok 2011 bêdzie zatem obfitowa³ w wiele aktywnoœci, podczas których doœwiadczeni specjaliœci wska ¹ m³odym dziewczynom, jak skutecznie dbaæ o zdrowie intymne i jak zabezpieczyæ siê przed dysfunkcjami uk³adu moczowo-p³ciowego. biety, a zw³aszcza powi¹zañ miêdzy uk³adem pokarmowym, moczowo-p³ciowym i odpornoœciowym, doprowadzi³y do opracowania formu³y doustnych probiotyków ginekologicznych wygodnych w stosowaniu i poprawiaj¹cych komfort kuracji. Jednym z nich jest rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne LaciBios femina. To wyj¹tkowy, pierwszy na polskim rynku doustny probiotyk ginekologiczny dbaj¹cy o zdrowie intymne nowoczesnej kobiety. Zawiera kompozycjê 2 starannie dobranych, o naukowo udokumentowanym dzia³aniu szczepów bakterii probiotycznych o prozdrowotnym dzia³aniu na florê bakteryjn¹ uk³adu moczowo-p³ciowego. Skutecznie i nowoczeœnie wzmacnia, odbudowuje i chroni naturaln¹ mikroflorê dróg p³ciowych kobiety. Nieodzowny przy: antybiotykoterapii, w trakcie stosowania antykoncepcji, w okresie ci¹ y i karmienia piersi¹ a tak e podczas wyjazdów i korzystania z basenu. LaciBios femina skutecznoœæ, komfort i wygoda zamkniête w ma³ej kapsu³ce. Dbanie o zdrowie jest wa ne o ka dej porze roku, poniewa niezale nie od pogody organizm cz³owieka wymaga w³aœciwej, dostosowanej do aktualnych potrzeb pielêgnacji. Ka dego dnia, z uwag¹ nale y ws³uchiwaæ siê w sygna³y p³yn¹ce z cia³a i jak najpe³niej dbaæ o formê. 8 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

9

10 wiat Kardiologii i Diabetologii to pierwszy Program Opieki Farmaceutycznej w aptekach wiat Zdrowia. To ogólnopolski program partnerski aptek wiat Zdrowia i producentów dzia aj cych na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Program powsta na bazie wytycznych EuroPharm Forum Stowarzyszenia Europejskich Organizacji Farmaceutycznych i Biura Regionu Europejskiego wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) przy cis ej wspó pracy z IDF (International Diabetic Federation). Wytyczne te zawarte s w Deklaracji z St. Vincent (SVD). Masz chore SERCE? Nie czekaj! Program Opieki Farmaceutycznej wiat Kardiologii i Diabetologii to d ugofalowy program oparty na wytycznych WHO skupia si na edukacji, profilaktyce i prewencji: pomaga pacjentom skuteczniej walczy z chorob wspiera indywidualne apteki w zetkni ciu z du ymi sieciami farmaceutycznymi buduje partnerstwo apteka i producenci wspólnie anga uj si w dzia ania edukacyjne Edukacja i profilaktyka to: mniejsza liczba zgonów i powik a pochorobowych u pacjentów poprawa komfortu ycia pacjenta bezpieczna farmakoterapia promowanie zdrowego stylu ycia wiat Kardiologii i Diabetologii wiat Zdrowia to profesjonalne wsparcie Apteki i Pacjenta.

11 ISSN Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus: Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Czasopismo Aptekarskie : 4,15 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie PROJEKT NOWEJ USTAWY REFUNDACYJNEJ PRZYJÊTY mgr Eugeniusz Jarosik Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej 17 lutego 2011 r. zakoñczy³a prace sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego i wyrobów medycznych. Podkomisja, której przewodniczy³ pose³ Andrzej Orzechowski (PO), uwzglêdni³a wiele postulatów samorz¹du aptekarskiego, przyjmuj¹c poprawki popierane przez Naczeln¹ Izbê Aptekarsk¹. Pracami zespo³u przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestnicz¹cego w posiedzeniach podkomisji kierowa³ prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz. W posiedzeniach podkomisji brali udzia³: wiceprezesi NRA Marek Jêdrzejczak i Krzysztof Przystupa, a tak e Anna Go³dyn, cz³onek NRA i prezes Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu. We wszystkich posiedzeniach podkomisji Biuro Prawne NIA reprezentowa³ radca prawny Krzysztof Baka. W ostatnich posiedzeniach podkomisji uczestniczy³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, reprezentuj¹c stronê rz¹dow¹. Podkomisja wprowadzi³a wiele istotnych zmian w projekcie ustawy o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych, które w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na funkcjonowanie rynku aptecznego w Polsce. 1. W art. 5 ust. 7 nadano nowe brzmienie, a dotychczasowy ust. 7 oznaczono jako ust. 8: 7. Apteka zobowi¹zana jest stosowaæ odp³atnoœæ wynikaj¹c¹ z ustawy. Dotychczasowy przepis nie zak³ada³ koniecznoœci stosowania odp³atnoœci wynikaj¹cej z ustawy, co w konsekwencji nie wyeliminowa³oby obni ania op³at rycza³towych lub innych form odp³atnoœci, a wiêc tzw. sprzeda y jednogroszowych czy jednoz³otówkowych i dalszej gry rynkowej odp³atnoœci¹ za leki refundowane. 2. W art. 6 ust. 4 zmieniono tabelê mar detalicznych. (tabela na str. 12) Poprawka zawieraj¹ca propozycjê nowej, korzystniejszej od pierwotnego projektu tabeli mar detalicznych zg³oszona zosta³a przez pos³a Aleksandra Sopliñskiego (PSL). W imieniu rz¹du popar³ j¹ minister Adam Fronczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Poprawka wraz z ca³ym art. 6 przyjêta zosta³a w ostatnim dniu pracy podkomisji nadzwyczajnej po przeanalizowaniu przez rz¹d skutków wprowadzenia tej zmiany. Strona rz¹dowa nie zgodzi³a siê na inn¹ propozycjê tabeli mar, równie zg³oszon¹ przez pos³a Sopliñskiego, o której przyjêcie prosili przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. Niemniej jednak zaakceptowana przez rz¹d i przyjêta przez pos³ów podkomisji

12 SPRAWY ZAWODU w art. 6. tabela mar detalicznych jest korzystniejsza dla aptekarzy od tej, która znalaz³a siê projekcie ustawy skierowanym przez Radê Ministrów do Sejmu RP. 3. W art. 39 dodano normê wskazuj¹c¹, e podmiot prowadz¹cy aptekê zawieraæ bêdzie umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie leku, œrodka spo ywczego specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptê, zwan¹ dalej umow¹ na realizacjê recept, na czas nieokreœlony. 4. W art. 39 dodano ust. 8, zawieraj¹cy delegacjê dla ministra zdrowia do okreœlenia w rozporz¹dzeniu ogólnych warunków umów na realizacjê recept, a tak e ramowego wzoru umowy na realizacjê recept. Wzoru umowy nie bêdzie okreœla³ prezes NFZ, ale minister zdrowia. 5. W art. 40 wykreœlono ust. 4, przewiduj¹cy obowi¹zek podmiotu prowadz¹cego aptekê, który zawar³ umowê na realizacjê recept, zapewnienia aptece œrodków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 (zwrot refundacji), w celu zabezpieczenia zwrotu refundacji oraz zap³acenia ewentualnych kar umownych, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt W art. 41 ust. 1 zwrot Apteka ma obowi¹zek posiadaæ ten lek zast¹piono zwrotem Apteka ma obowi¹zek zapewniæ dostêpnoœæ do takiego leku. Po zmianie art. 41 ust. 1 stanowiæ bêdzie, e: osoba wydaj¹ca leki, œrodki spo ywcze specjalnego przeznaczenia ywieniowego, wyroby medyczne objête refundacj¹ ma obowi¹zek poinformowaæ œwiadczeniobiorcê o mo liwoœci nabycia leku objêtego refundacj¹, innego ni lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie miêdzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania ró - nic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze œrodków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowi¹zek zapewniæ dostêpnoœæ do takiego leku. 7. W art. 42 zmieniono ust. 5, przyjmuj¹c, e apteki przekazuj¹ do w³aœciwego oddzia³u wojewódzkiego Funduszu uzgodnione zestawienie zbiorcze w formie pisemnej stanowi¹ce podstawê refundacji. Zrezygnowano z okreœlania zestawienie zbiorcze w formie papierowej stanowi¹ce fakturê. W konsekwencji zmieniono art. 42 ust. 10, art. 43 ust. 1, art. 43 ust. 3 i art. 43 ust W art. 46 ust. 3 postanowiono, e nie mo - na stosowaæ adnych form zachêty odnosz¹cych siê do leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego lub wyrobów medycznych podlegaj¹cych refundacji ze œrodków publicznych, w szczególnoœci kierowanych do œwiadczeniobiorców, przedsiêbiorców oraz ich 12 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

13 SPRAWY ZAWODU Bogdan Ostrowski Zgodnie z projektem nowej ustawy refundacyjnej wprowadzi siê ca³kowity zakaz reklamy aptek i ich dzia³alnoœci. Do tej pory nikt nie porafi³ odpowiedzieæ na pytanie, czy prezentowana przez nas powierzchnia reklamowa ok. 700 m 2 jest reklam¹ apteki?! CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207)

14 SPRAWY ZAWODU pracowników lub osób uprawnionych, w tym: sprzeda y uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnoœciowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, niespodzianek, wycieczek, loterii, losowañ, wszelkich form u yczeñ, transakcji wi¹zanych, u³atwieñ, zakupów lub us³ug sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyœci. W projekcie przewidywano, e tylko przedsiêbiorcy nie mog¹ stosowaæ wy ej wymienionych zachêt. 9. W art. 47 dodano przepis przewiduj¹cy karê pieniê n¹ za stosowanie innych odp³atnoœci i dop³at ni wynikaj¹ce z ustawy. 10. Wprowadzono ca³kowity zakaz reklamy aptek i ich dzia³alnoœci. By³ to od wielu lat jeden z g³ównych postulatów samorz¹du aptekarskiego. Dokonuj¹c zmian w przepisach obowi¹zuj¹cych (rozdzia³ 9), w ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póÿn. zm.) zmieniono art. 94a i nadano mu brzmienie: Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia³alnoœci. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich dzia³alnoœci odnosz¹ca siê do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie dzia³alnoœci reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy 4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Zmieniono art. 129b i nadano mu brzmienie: 129b. 1. Kto prowadzi reklamê apteki lub punktu aptecznego lub ich dzia³alnoœci, podlega grzywnie. 2. Kto prowadzi reklamê placówek obrotu pozaaptecznego odnosz¹c¹ siê do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, podlega grzywnie. W trakcie dalszych prac parlamentarnych przedstawiciele samorz¹du aptekarskiego bêd¹ zdecydowanie domagaæ siê uwzglêdnienia uwag i propozycji zg³oszonych przez Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹ do projektu ustawy refundacyjnej, które dotychczas nie zosta³y przyjête przez pos³ów, w tym: rezygnacji z obowi¹zku zawierania umów miêdzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia jako warunku wydawania przez nie leków refundowanych wprowadzenia trybu odwo³awczego od ustaleñ kontrolerów NFZ dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z refundacj¹ zmiany przewidzianego w projekcie ustawy sposobu publikowania wykazów produktów refundowanych (w art. 35 obwieszczenie ministra zdrowia musi byæ zast¹pione rozporz¹dzeniem ministra zdrowia) odpowiedzialnoœci osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane za recepty wystawiane niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. (Tytu³ pochodzi od redakcji) Adres do korespondencji: Eugeniusz Jarosik rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej Warszawa, ul. D³uga 16 tel , CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

15 PRAWO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU NA AMACH CZASOPISM dr n. prawn. Lubomira WENGLER 1, dr n. farm., mgr prawa Agnieszka ZIMMERMANN 1, dr n. med. Piotr POPOWSKI 2 1 Zak³ad Prawa Medycznego Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego, 2 Zak³ad Zdrowia Publicznego Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego POJÊCIE WIZERUNKU Wizerunek stanowi dobro osobiste przys³uguj¹ce wy³¹cznie osobie fizycznej, stosownie do art. 23 Kodeksu cywilnego [1]. Podlega on ochronie niezale nie od tego, czy wskutek pos³u enia siê nim w sposób bezprawny (bez zgody zainteresowanego) przez osobê trzeci¹ dosz³o do naruszenia innych dóbr osobistych cz³owieka, takich jak czeœæ czy godnoœæ [2]. Osoba prawna nie dysponuje tego rodzaju dobrem, choæ inne dobra osobiste mog¹ byæ jej przez prawo przyznane. Ochronê wizerunku zapewnia tak e ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwana dalej Prawem autorskim [3]. Ustawa ta w opinii S¹du Apelacyjnego w Krakowie, gwarantuje ochronê wy³¹cznej kompetencji osoby portretowanej do decydowania o rozpowszechnianiu jej wizerunku. Dobrem chronionym jest autonomia ka dej osoby w zakresie swobodnego rozstrzygania, czy i w jakich okolicznoœciach jej wizerunek mo e byæ rozpowszechniony. W konsekwencji dla oceny naruszenia tego dobra nie jest donios³e ustalenie, jakie inne interesy ni tylko ochrona w³asnej autonomii uzasadniaj¹ odmowê osoby portretowanej udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie jej wizerunku [4]. Zdaniem S¹du nadto: Osoba przedstawiona na zdjêciu fotograficznym (lub innym materialnym noœniku jej wizerunku) mo e dowolnie ograniczyæ zakres zezwolenia na jego rozpowszechnianie: zezwoliæ na publikacjê tylko w oznaczonym czasopiœmie i/lub tylko w zwi¹zku z oznaczonymi okolicznoœciami (np. w zwi¹zku z okreœlonym tekstem artyku³u prasowego), wyznaczyæ granice czasowe publikacji itp... [4]. Ustawodawca, u ywaj¹c terminu wizerunek w art. 81 Prawa autorskiego, jednoczeœnie go nie zdefiniowa³. Próby stworzenia takiej definicji podjê³a siê zatem doktryna prawa. Mimo licznych wysi³ków nie powsta³a jedna, zaakceptowana przez jej przedstawicieli definicja tego terminu [5]. I tak wed³ug J. Barty i R. Markiewicza oznacza wytwór niematerialny, który za pomoc¹ œrodków plastycznych przedstawia rozpoznawaln¹ podobiznê danej osoby (lub danych osób). Obok klasycznych portretów malarskich zdaniem autorów s¹ to tak e fotografie i karykatury [6]. Wizerunkiem jest równie CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207)

16 PRAWO tzw. artystyczna (s³u ¹ca prezentowaniu innej postaci), je eli równoczeœnie co jest regu³¹ umo liwia odbiorcom identyfikacje osoby kreuj¹cej tê postaæ [6]. Z kolei J. Balcarczyk, dokonuj¹c szerokiego przegl¹du stanowisk odnoœnie powy szego terminu w literaturze, przyjmuje, e podstawowym wyznacznikiem wizerunku jest mo liwoœæ przypisania mu przymiotu rozpoznawalnoœci. Osoba uprawniona do wizerunku w celu skutecznego podnoszenia zarzutu bezprawnego naruszenia jej prawa do wizerunku musi wykazaæ, e rozpowszechniana jest (ma byæ) rzeczywiœcie jej podobizna i e jest ona w niej rozpoznawalna. Wynika to z funkcji identyfikacyjnej i informacyjnej, jakie pe³ni wizerunek i ze wzglêdu na które jest chroniony [5]. Autorka powy szych stwierdzeñ uznaje przy tym za najpe³niej oddaj¹c¹ charakter oraz cechy analizowanego dobra definicjê stworzon¹ przez T. Grzeszak, wed³ug której wizerunkiem jest skonkretyzowane ustalenie obrazu fizycznego cz³owieka, zdatne do zwielokrotniania i do rozpowszechniania [5]. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje siê równie tê definicjê. W kontekœcie przyjêtego przez J. Balcarczyk wyznacznika wizerunku warto przedstawiæ wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie, w którym s³usznie stwierdzi³ on, e z art. 81 Prawa autorskiego nie wynika, aby do naruszenia dóbr osobistych osoby, której wizerunek rozpowszechniono, mog³o dojœæ tylko wtedy, gdy wizerunek ten jest rozpoznawalny dla ogó³u odbiorców [7]. Z kolei na aprobatê zas³uguje tak e wyrok S¹du Najwy szego, w którym orzek³ on, e Wskazanie w czasopiœmie osoby pozornie zamaskowanej, a w rzeczywistoœci rozpoznawalnej, mo e stygmatyzowaæ j¹ oraz najbli sze jej osoby i powodowaæ ostracyzm w krêgu spo³ecznym, z którym pokrzywdzony wi¹ e swoje ycie, aktywnoœæ spo³eczn¹ oraz zawodow¹, uzupe³niaj¹c tym samym o dodatkowe treœci pojêcie wizerunku [8]. Poza zakresem prezentowanego artyku³u pozostan¹ poruszane przez doktrynê prawa autorskiego zagadnienia tzw. maski artystycznej, wizerunku dÿwiêkowego (g³osu), wizerunku piœmienniczego, wizerunku wspólnego i zbiorowego, a tak- e karykatury. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU Nie ulega w¹tpliwoœci, niezale nie od prezentowanych w doktrynie ró norodnych ujêæ wizerunku, e zamieszczenie w czasopiœmie zdjêcia prezentuj¹cego osobê fizyczn¹ stanowi jeden z przyk³adów jego rozpowszechniania. Rozpowszechnianiem wizerunku jest bowiem jego publiczne udostêpnianie. Zakres ochrony wizerunku w sposób szczegó- ³owy okreœla Prawo autorskie. Stosownie do art. 81 Prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Istnieje bogate orzecznictwo odnosz¹ce siê do zagadnienia zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku. I tak zdaniem S¹du Apelacyjnego w Warszawie Zgoda osoby na publikowanie jej wizerunku winna byæ wyra ona wprost, aczkolwiek w dowolnej formie, jednak zgody tej nie mo na domniemywaæ. Jednoczeœnie S¹d ten uzna³, e Rozpowszechnianie wizerunku okreœlonej osoby jako elementu akcydentalnego w filmie nie wymaga zezwolenia, albowiem usuniêcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru filmu ani te sposobu przedstawienia jego problematyki [9]. Podobne stanowisko zaj¹³ S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu, który podkreœli³, e Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku mo e byæ udzielone w dowolnej formie, ale zgoda musi byæ zawsze niew¹tpliwa. Niewystarczaj¹ce jest np. przekonanie dziennikarza o tym, e skoro prowadzi³ z dan¹ osob¹ rozmowê i przedstawi³ siê s³u bowo, to rozmówca powinien domyœlaæ siê, e jego zdjêcie zostanie wykorzystane [10]. Udzielenie wywiadu nie jest bowiem to same z wyra eniem zgody na publikacjê fotografii. Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku powinno wyznaczaæ granice czasowe czy ograniczenia do oznaczonych okolicznoœci (np. ograniczenia tekstu artyku³ów prasowych czy te pism tematycznych) [11]. Osoba udzielaj¹ca zgody musi mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale tak e miejsca i czasu publikacji oraz zestawienia z innymi wizerunkami i towarzysz¹cego komentarza [12]. Podsumowuj¹c zatem, mamy w oœwiadczeniu zgody wskazaæ, kto, gdzie i kiedy mo e rozpowszechniaæ nasz wizerunek i w jakim kontekœcie. Je eli zdjêciu bêdzie towarzyszy³ komentarz, 16 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

17 PRAWO powinniœmy go tak e uzgodniæ. Udzielona zgoda nie musi byæ bezwzglêdnie wyra ona na piœmie, forma ustna jest tak e dopuszczalna, jednak e ze wzglêdów dowodowych bezpieczniej jest j¹ spisaæ. Zgodê mo emy wyraziæ na jednokrotne wykorzystanie wizerunku, na wykorzystanie tylko w okreœlonych mediach (np. tylko w czasopiœmie, tylko w internecie) czy tylko w zwi¹zku z okreœlonym tematem. W przypadku rozpowszechniania wizerunku dziecka niezbêdne jest udzielenie zgody przez oboje rodziców. W sytuacji, gdy wykonywane jest zdjêcie osoby obejmuj¹ce jej udzia³ w pracach okreœlonego zespo³u, kryteria uzyskania zgody na eksponowanie wizerunku wielu osób (w zasadzie zespo³u) winny byæ inne ni w sytuacji, gdy eksponowane jest zdjêcie portretowe jednej osoby [13]. W okreœlonych w Prawie autorskim okolicznoœciach zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest zbêdne. I tak, je eli osoba otrzyma³a umówion¹ zap³atê za pozowanie, to przy braku wyraÿnego zastrze enia zezwolenie nie jest wymagane. Ustawodawca zwalania jednoczeœnie z obowi¹zku uzyskiwania zgody w przypadku rozpowszechniania wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, je eli wizerunek wykonano w zwi¹zku z pe³nieniem przez ni¹ funkcji publicznych, w szczególnoœci politycznych, spo³ecznych, zawodowych; 2) osoby stanowi¹cej jedynie szczegó³ ca³oœci takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Pojêcie osoby powszechnie znanej nie zosta³o zdefiniowane w Prawie autorskim. W jednym z wyroków S¹d Najwy szy przyj¹³ bardzo szeroki zakres tego terminu, uznaj¹c, i grono osób powszechnie znanych obejmuje osoby, które wprost lub w sposób dorozumiany godz¹ siê na podawanie do publicznej wiadomoœci wiedzy o swoim yciu. Nie s¹ to jednak tylko aktorzy, piosenkarze lub politycy, lecz tak e osoby prowadz¹ce inn¹ dzia³alnoœæ, na przyk³ad gospodarcz¹ lub spo³eczn¹ [14]. Nale y zgodziæ siê przy tym ze stanowiskiem S¹du Apelacyjnego w Warszawie, w którym podkreœlono, e Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej wymaga dwóch warunków. Po pierwsze, wizerunek powinien byæ wykonany w zwi¹zku z pe³nieniem wymienionych w tym przepisie funkcji i po drugie, rozpowszechnienie wykonanego w takich warunkach wizerunku musi pozostawaæ w zwi¹zku z pe³nieniem przez sportretowanego wymienionych funkcji. Zastrze enie drugie nie wynika wprost z przepisu, jest wynikiem wyk³adni celowoœciowej tego przepisu [15]. Ratio legis zwolnienia z obowi¹zku uzyskiwania zezwolenia w drugiej z podanych wy ej sytuacji sprowadza siê do umo liwienia sprawowania przez media ich funkcji informacyjno-sprawozdawczej oraz dokumentacyjnej [5]. Prawo do ochrony wizerunku wygasa wraz ze œmierci¹ osoby fizycznej. Do roszczeñ w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej bez jej wymaganego prawem zezwolenia stosuje siê odpowiednio art. 78 ust. 1 Prawa autorskiego (mo na ¹daæ zaniechania dzia³ania, mo na ¹daæ, by dope³niono czynnoœci potrzebnych do usuniêcia powsta³ych skutków, w szczególnoœci z³o enia publicznie oœwiadczenia o odpowiedniej treœci i formie a tak e uzyskaæ sumê pieniê n¹ tytu³em zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê lub za ¹daæ uiszczenia okreœlonej sumy na wskazany cel spo- ³eczny). Nie mo na roszczeñ tych dochodziæ po up³ywie dwudziestu lat od œmierci osoby, której wizerunku u yto. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie oznacza wy³¹czenia roszczenia osoby udzielaj¹cej tej zgody z tytu³u naruszenia dóbr osobistych, okreœlonych przez art. 23 Kodeksu cywilnego. Takie roszczenie mo e powstaæ np. w przypadku Wizerunek osoby uznawany jest przez polskie prawo cywilne za dobro osobiste. Z tego wzglêdu wizerunek podlega ochronie prawnej. Zdarza siê, e autorzy artyku³ów naukowych przysy³anych do redakcji czasopism opatruj¹ je zdjêciami przedstawiaj¹cymi osobê lub grupê osób. W ka - dej takiej sytuacji przed wydawc¹ zostaje postawione trudne zadanie ustalenia, czy ma prawo do rozpowszechniania dorêczonego mu zdjêcia. Autor przed nades³aniem zdjêcia winien wiêc badaæ Ÿród³o jego pochodzenia i ustaliæ czy nie ma ono charakteru utworu. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207)

18 PRAWO publikacji zdjêcia osoby w pejoratywnym kontekœcie. Pokrzywdzonemu z tytu³u naruszenia jego prawa do wizerunku przys³uguj¹ uprawnienia opisane w art. 24 Kc (mo na ¹daæ zaniechania dzia³ania, mo na ¹daæ dope³nienia czynnoœci potrzebnych do usuniêcia powsta³ych skutków, w szczególnoœci ¹daæ z³o enia oœwiadczenia odpowiedniej treœci lub formy, mo na ¹daæ zadoœæuczynienia pieniê nego lub wp³aty pieniê - nej na wskazany cel spo³eczny). PRAWA AUTORSKIE DO FOTOGRAFII Zdjêcia mog¹ byæ traktowane jako utwór, tzn. przejaw dzia³alnoœci twórczej o indywidualnym charakterze wtedy stanowi¹ przedmiot prawa autorskiego. Znaczenia dla ochrony prawnej utworu fotograficznego ma technika, w jakiej zosta³ on utrwalony (analogowa czy cyfrowa), noœnik, na jakim jest utrwalony, czy rozdzielczoœæ, w jakiej utwór fotograficzny jest udostêpniany. Powy sze nie oznacza, e ka de zdjêcie bêdzie mieæ charakter utworu, lecz tylko takie, które sprosta okreœlonym ustawowo wymaganiom. W szczególnoœci nale y zgodziæ siê z twierdzeniem, e taka fotografia, która zosta³a wykonana w ramach zwyk³ej czynnoœci fotografowania, mo liwej do powtórzenia przez innego fotografa, nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego [16]. Zdarza siê jednak, i to niestety nader czêsto, e powstaj¹ w¹tpliwoœci co do charakteru prawnego konkretnego dzie³a, a sugestie p³yn¹ce z doktryny i orzecznictwa, o czym jeszcze dalej, nie s¹ na tyle jednoznaczne, by móc na ich podstawie dokonaæ prawid³owej kwalifikacji prawnej. W literaturze przedmiotu podkreœla siê, e utwór stanowi niematerialne dobro prawne, które powinno byæ odró niane od przedmiotu materialnego (materialnego noœnika okreœlanego te jako corpus mechanicum), na którym zazwyczaj jest ono utrwalone... [6]. Nie ka de dzie³o zatem ma wymiar utworu, ale tylko takie, które wykazuje okreœlone przez ustawodawcê w Prawie autorskim cechy. Utwór tworzy cz³owiek i nadaje mu charakter twórczy, tj. cechuje je kreatywnoœæ, w zwi¹zku z czym wymóg ten niekiedy nazywany jest tak e przes³ank¹ oryginalnoœci utworu. Utwór stanowi zatem nowy w stosunku do ju istniej¹cych wytwór intelektualny. Odnotowaæ nale y jednak tak e stanowisko wskazuj¹ce, e wymóg nowoœci nie jest niezbêdn¹ cech¹ twórczoœci jako przejawu intelektualnej dzia³alnoœci cz³owieka. Utworem mo e byæ kompilacja wykorzystuj¹ca dane powszechnie dostêpne, pod warunkiem e ich wybór, segregacja i sposób przedstawienia maj¹ znamiona oryginalnoœci [17, 18]. Ponadto utwór ma wymiar indywidualny, czyli jest powi¹zany w sposób nieod- ³¹czny z osobowoœci¹ konkretnego twórcy, naznaczone jest piêtnem samego autora, co czyni je niepowtarzalnym [6]. Ochron¹ prawnoautorsk¹ objêty jest wy³¹cznie sposób wyra enia. Nie s¹ ni¹ chronione odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzia³ania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chocia by mia³ postaæ nieukoñczon¹. Godzi siê zauwa yæ, zw³aszcza wobec mocno zakorzenionych w tym zakresie stereotypów w spo³eczeñstwie, e w œwietle powy szego ochrona przys³uguje twórcy niezale nie od spe³nienia jakichkolwiek formalnoœci. Brak zatem noty copyrightowej, wyra eñ typu wszystkie prawa zastrze one czy analogicznych sformu³owañ nie pozbawia podmiotu praw autorskich ochrony prawnej. Ochrona ta istnieje ex lege, czyli z mocy samego prawa. Przyjête przez ustawodawcê rozwi¹zanie, tj. objêcie dzie³a ochron¹ prawn¹ niezale nie od przejawów jakiejkolwiek aktywnoœci ze strony jego autora, stanowi ewidentnie jego wsparcie wobec przypisania mu roli s³abszego uczestnika obrotu prawnego (choæ w wielu sytuacjach nies³usznie). Z drugiej jednak strony powoduje okreœlone problemy w eksploatacji wyników pracy ludzkiej o niejasnym statusie prawnym (np. czy zdjêcie deformuj¹ce w pewnym zakresie utrwalan¹ rzeczywistoœæ jest ju utworem i podlega ochronie czy te nie). Kontrowersje napotykamy tak e w sytuacji, gdy nie wiadomo, kto jest autorem utworu (nazwanego w literaturze utworem sierocym). Sami twórcy, maj¹c do tego prawo, niekiedy rozpowszechniaj¹ swoje dzie³a anonimowo. Stwarza to trudnoœci z dotarciem do nich w przypadku powziêcia zamiaru eksploatacji dzie³, a co za tym idzie, czêsto rezygnacjê z ich upowszechniania. W przypadku podjêcia decyzji o wykorzystaniu dzie³a anonimowego i przy braku zgody autora mo na nara aæ siê 18 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

19 ROK 2011 ROKIEM OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ PRZYPOMINAMY Dekalog opieki farmaceutycznej wg dr n. farm. Manuela Machuca Gonzaleza, aptekarza praktyka z Sewilli w Hiszpanii zaprezentowany na XII Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Czasopisma Aptekarskiego i na VI Krajowym Kongresie Opieki Farmaceutycznej w Sewilli paÿdziernika 2009 roku CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207)

20 PRAWO bowiem na naruszenie praw autorskich. Powy - szy problem odnosi siê tak e do zdjêæ, zw³aszcza tych, które s¹ publikowane w internecie, a których pochodzenie i legalnoœæ wprowadzenia do tego medium s¹ co najmniej trudne do zweryfikowania. Rozpowszechnienie zdjêcia w internecie nawet przez samego autora nie oznacza, i tym samym wyrazi³ on zgodê na jego eksploatacjê przez inny podmiot w okreœlony sposób. Podkreœliæ nale y, e ustawodawca nie uzale nia uznania danego przejawu dzia³alnoœci cz³owieka za utwór od osi¹gniêtego przez jego autora okreœlonego poziomu twórczoœci. Nie istnieje wiêc ustawowo wyznaczona jakaœ progowa miara twórczoœci, której przekroczenie dopiero pozwala na ubieganie siê przez dane dzie³o o status utworu. Niespe³nienie przez dzie³o okreœlonych walorów estetycznych równie nie przekreœla mo liwoœci uznania go za przedmiot prawa autorskiego. Tak e zatem te wyniki pracy cz³owieka, które zostan¹ ocenione jako brzydkie, tj. nieodpowiadaj¹ce okreœlonej estetyce, mog¹ zostaæ uznane za przedmiot prawa autorskiego. Rozró nienie utworu chronionego prawem autorskim od pracy nieobjêtej ochron¹ prawnoautorska, czyli ustalenie statusu prawnego, jest bardzo wa ne i zarazem trudne. Problemy z tym zwi¹zane wynikaj¹ z postrzeganych niejednolicie w doktrynie prawa takich przes³anek klasyfikuj¹cych jak twórczoœæ czy indywidualizm. Ró - nica zaœ re imów prawnych odnosz¹cych siê do tych obu kategorii jest niebagatelna, zw³aszcza w przypadku rozpowszechniania utworu bez stosownego uprawnienia ze strony podmiotu praw autorskich do niego. Pewnych sugestii mo na poszukiwaæ zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, choæ analiza ich dorobku wcale nie daje pewnoœci co do w³aœciwych dróg interpretacji, zw³aszcza przy zmiennych tendencjach orzeczniczych czy zró nicowanych pogl¹dach doktryny. Orzecznictwo uznawa³o za przedmiot prawa autorskiego m.in.: kolekcjê afiszy lub og³oszeñ, katalogi, rozk³ady kolejowe, ksi¹ ki kucharskie, wzory i formularze (...), informator o porcie (...), instrukcjê obs³ugiwania maszyny (...), instrukcjê bhp (...), kompozycjê z kwiatów (...), projekty dokumentacji technicznej, plany, zarysy, szkice, rysunki, modele i projekty (...), wzór zdobniczy (...), projekt jachtu (...), projekt znaku towarowego... [6]. Stosunkowo niedawno z kolei zapad³y wyroki, w których uznano, i charakter utworu maj¹ tak e: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Komputerowa Mapa Podzia³u Hydrologicznego Polski [19], opracowanie siatki hase³, sposób definiowania hase³ oraz kompozycja hase³ trudnych (leksemów) jako przejaw dzia³alnoœci twórczej autorów s³ownika jêzyka polskiego [20], strona internetowa [21], krótka jednostka s³owna pe³ni¹ca rolê znaku towarowego w sytuacji wykazywania przez ni¹ autonomicznej wartoœci twórczej [22]. Z kolei orzecznictwo odmówi³o przyznania statusu utworów opiniom bieg³ych rewidentów i sporz¹dzanym przez nich raportom do³¹czanym do sprawozdañ finansowych, sk³adanych urzêdom skarbowym, przyjmuj¹c, e powstaj¹ one w rezultacie zastosowania swoistej procedury urzêdowej, to zaœ wyklucza je spod ochrony Prawa autorskiego [23]. W jednym z wyroków podkreœlono nadto, e Nie ka da rejestracja zdarzenia kamer¹ stanowi utwór audiowizualny i mo e byæ traktowana jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, a tylko wtedy, gdy wype³nia ogólne znamiona utworu. Nie wystarczy zatem, e umieszczone zostanie na kasecie zastrze enie prawa autorskiego [24]. W innym z kolei wyroku S¹d Apelacyjny w Krakowie uzna³, e Efekt twórczoœci (np. scenariusz czy wyre yserowana wypowiedÿ aktora) zredukowany do krótkiej figury retorycznej jest na tyle ogólny, e posiada wartoœæ idei. Jako taki, o walorze abstrakcyjnym i ogólnym nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego, gdy traci cechê oryginalnoœci [25]. S¹d Najwy szy w jednym ze swoich wyroków zawar³ istotn¹ wypowiedÿ w odniesieniu do fotografii. Orzek³ mianowicie, e fotografia mo e stanowiæ przedmiot prawa autorskiego, o ile jednoczeœnie stanowi przejaw dzia³alnoœci twórczej o indywidualnym charakterze. Zdaniem S¹du Tak sformu³owana definicja zak³ada, e przejaw dzia³alnoœci twórczej wtedy mo e byæ uznany za utwór, gdy nosi piêtno w³aœciwe danej jednostce, znamiona odró niaj¹ce go od innych. Je eli jednak w czynnoœciach fotografowania nie mieszcz¹ siê elementy twórcze, lecz odtwórcze, to 20 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Edward Janeczko. Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Edward Janeczko. Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Edward Janeczko Rejent * rok 11 * nr 1(117) styczeñ 2001 r. Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Bogata problematyka wynikaj¹ca z art. 36 ustawy z dnia 7 lipca o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie elementu graficznego, który

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381471-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: zamawiającym Miastem Słupsk reprezentowanym przez Agnieszkę Nowak Sekretarza Miasta Słupska zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia!"#$$$$%% : w 5.&+67,/ :% dniu$$$$$$%#%&'()*+"+,-./+01234

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo