Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie"

Transkrypt

1 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie W numerze m.in. mgr Eugeniusz Jarosik Projekt nowej ustawy refundacyjnej przyjêty, dr Lubomira Wengler, dr Agnieszka Zimmermann, dr Piotr Popowski Wybrane aspekty prawne rozpowszechniania wizerunku na ³amach czasopism Informacja o leku na str. 2

2 PREDUCTAL MR (Trimetazidini dihydrochloridum), tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 35 mg SK AD Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku (Trimetazidini dihydrochloridum). WSKAZANIA DO STOSOWANIA W kardiologii: d³ugotrwa³e leczenie choroby niedokrwiennej serca zapobieganie napadom d³awicy piersiowej, w skojarzeniu z innymi lekami. W otolaryngologii: leczenie œlimakowo-przedsionkowych zaburzeñ wywo³anych niedokrwieniem, takich jak zawroty g³owy, szumy uszne, niedos³uch. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA Zwykle stosuje siê 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku 2 razy na dobê: po 1 tabletce rano i wieczorem, podczas posi³ków; tabletkê nale y popiæ szklank¹ wody. U pacjentów w podesz³ym wieku oraz przed zabiegiem chirurgicznym modyfikacja dawki nie jest konieczna. OSTRZE ENIA I SPECJALNE ŒRODKI OSTRO NOŒCI DOTYCZ CE STOSOWANIA Preductal MR nie jest produktem do leczenia napadów d³awicy piersiowej, ani te leczenia pocz¹tkowego niestabilnej d³awicy piersiowej lub zawa³u miêœnia sercowego. Nie nale y stosowaæ produktu w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê ani te na jej pocz¹tku. W przypadku napadu d³awicy piersiowej nale y rozwa yæ wykonanie koronarografii oraz dostosowaæ sposób leczenia (leczenie farmakologiczne i mo liwoœæ wykonania rewaskularyzacji). Trimetazydyna jest wydalana g³ównie przez nerki, w zwi¹zku z czym u pacjentów z umiarkowan¹ niewydolnoœci¹ nerek (klirens kreatyniny > 15 ml/min), nale y w razie potrzeby odpowiednio zmniejszyæ dawkê leku. CI A I LAKTACJA Z powodu bezpieczeñstwa nie zaleca siê stosowania leku w czasie ci¹ y. Ze wzglêdu na brak odpowiednich badañ nie zaleca siê stosowania leku w okresie karmienia piersi¹. DZIA ANIA NIEPO DANE W rzadkich przypadkach stwierdzono wystêpowanie niewielkich zaburzeñ ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudnoœci, wymiotów. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ANPHARM Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, Warszawa Wyprodukowano we wspó³pracy z SERVIER. POZWOLENIE NA DOPUSZ- CZENIE DO OBROTU WYDANE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA NR 8461 Produkt leczniczy wydawany na receptê. Adres korespondencyjny: Servier Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10, tel. (22) , fax (22) Internet: ( ) PRZECIWWSKAZANIA Nadwra liwoœæ na trimetazydynê lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹ produktu Preductal MR. U chorych z ciê k¹ niewydolnoœci¹ nerek i klirensem kreatyniny poni ej 15 ml/min nie nale y stosowaæ produktu Preductal MR. Ze wzglêdu na brak odpowiednich danych nie nale y stosowaæ produktu Preductal MR u pacjentów z ciê k¹ niewydolnoœci¹ w¹troby.

3 VOL XVIII Nr 3 (207) ISSN Rok 2011 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego 6 pkt Indeks Copernicus: Wydawnictwo Farmapress 10,63 pkt Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: dr n. farm. Marek Jêdrzejczak Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr hab. n. farm. Anita Magowska kierownik Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dr n. farm. Jerzy azowski cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) Pomys³ artystyczny i koncepcja typograficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel Prenumerata roczna 200 z³, pó³roczna 120 z³ Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Projekt nowej ustawy refundacyjnej przyjêty (...) Wprowadzono ca³kowity zakaz reklamy aptek i ich dzia³alnoœci. By³ to od wielu lat jeden z g³ównych postulatów samorz¹du aptekarskiego. Dokonuj¹c zmian w przepisach obowi¹zuj¹cych (rozdzia³ 9), w ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póÿn. zm.) zmieniono art. 94a i nadano mu brzmienie: Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia³alnoœci. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich dzia³alnoœci odnosz¹ca siê do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie dzia³alnoœci reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy 4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Zmieniono art. 129b i nadano mu brzmienie: 129b. 1. Kto prowadzi reklamê apteki lub punktu aptecznego lub ich dzia³alnoœci, podlega grzywnie. 2. Kto prowadzi reklamê placówek obrotu pozaaptecznego odnosz¹c¹ siê do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, podlega grzywnie. W trakcie dalszych prac parlamentarnych przedstawiciele samorz¹du aptekarskiego bêd¹ zdecydowanie domagaæ siê uwzglêdnienia uwag i propozycji zg³oszonych przez Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹ do projektu ustawy refundacyjnej, które dotychczas nie zosta³y przyjête przez pos³ów, w tym: rezygnacji z obowi¹zku zawierania umów miêdzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia jako warunku wydawania przez nie leków refundowanych, wprowadzenia trybu odwo³awczego od ustaleñ kontrolerów NFZ dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z refundacj¹, zmiany przewidzianego w projekcie ustawy sposobu publikowania wykazów produktów refundowanych (w art. 35 obwieszczenie ministra zdrowia musi byæ zast¹pione rozporz¹dzeniem ministra zdrowia), odpowiedzialnoœci osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane za recepty wystawiane niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. (Tytu³ pochodzi od redakcji) mgr Eugeniusz Jarosik Szerzej na str niniejszego wydania CzA

4 TREŒÆ SPRAWY ZAWODU Wybiórka w pigu³ce 6 Eugeniusz Jarosik Projekt nowej ustawy refundacyjnej przyjêty 11 PRAWO Lubomira Wengler, Agnieszka Zimmermann, Piotr Popowski Wybrane aspekty prawne rozpowszechniania wizerunku na ³amach czasopism 15 NIEZWYK E BIOGRAFIE NIEZWYK YCH FARMACEUTEK Anita Magowska Bohaterki farmaceutycznego zawodu 24 NAUKA I PRAKTYKA Bogdan Ostrowski Dialog w chorobie 31 Pawe³ Zajdel, Anna Weso³owska, Krzysztof Kamiñski, Katarzyna Kolasa, Maciej Paw³owski Kierunki poszukiwañ leków przeciwdepresyjnych stan obecny i przysz³oœæ 33 Bogumi³ A. Kiss, Adam Wroñski, Ludmi³a Kaczmarska Rola farmaceutów w profilaktyce oraz diagnostyce grzybic skóry i paznokci 44 Dariusz Nowak ród³a naturalnych przeciwutleniaczy w ywnoœci i ich wp³yw na zdrowie 53 Fragment obrazu olejnego Joanny Kosutth Jerzy Jambor Imbir lekarski w kuchni i aptece 60 Kolejny test z jêzyka angielskiego pt. Spotkania z angielskim autorstwa Jolanty Suchockiej-Strysko i Christophera A. Strysko uka e siê w kwietniowym wydaniu Czasopisma Aptekarskiego.

5

6 SPRAWY ZAWODU WYBIÓRKA W PIGU CE Rynek farmaceutyczny w styczniu 2011 roku Jak podaje firma PharmaExpert Sp. z o.o., w styczniu 2011 roku wartoœæ rynku farmaceutycznego wynios³a 2,3 mld z³ i by³a wy sza o 9,2% ni w analogicznym okresie ub.r. W styczniu br. rynek farmaceutyczny zanotowa³ wzrost sprzeda y o 193 mln z³ w porównaniu do stycznia 2010 r. Najwiêkszy wzrost osi¹gn¹³ segment leków refundowanych, dla którego wartoœæ sprzeda y zwiêkszy³a siê o 76 mln z³ i osi¹gnê³a wartoœæ 986 mln z³ (wzrost o 8,4%). Zbli ony wzrost do leków refundowanych zanotowa³ segment sprzeda y odrêcznej, którego wartoœæ sprzeda y zwiêkszy³a siê o 73 mln z³ (+9,1%) wzglêdem analogicznego okresu ub. r. Natomiast segment leków pe³nop³atnych na receptê wzrós³ o 43 mln z³ i wyniós³ 426 mln z³ (o 11,3% wiêcej ni w ub.r.), co bior¹c pod uwagê dotychczasowe wyniki dla tego segmentu, stanowi du y wzrost. W tym samym okresie sprzeda odrêczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece siêgnê³a 884 mln z³ i by³a wiêksza o 9,1% ni przed rokiem. Œrednio statystyczna apteka osi¹gnê³a w styczniu wartoœæ sprzeda y na poziomie 173 tys. z³ (licz¹c w cenach detalicznych brutto), tj. o 9,1% wiêcej ni przed rokiem. Œrednia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece wynosi³a 15,73 z³ (wzrost o 1,1% vs styczeñ 2010), œrednia cena detaliczna leków z list refundacyjnych 27,12 z³ (spadek o 0,8% vs styczeñ 2010), zaœ œrednia cena detaliczna produktów bez recepty (OTC) 10,00 z³ (wzrost o 1,2% vs styczeñ 2010). W styczniu br. refundacja leków przez NFZ osi¹gnê³a wartoœæ 655 mln z³, tj. o 0,8% wiêcej ni w analogicznym okresie 2010 r. Poziom wspó³p³acenia pacjentów za leki refundowane w styczniu br. wyniós³ 33,6% i by³ to najwy szy udzia³ we wspó³p³aceniu pacjentów za leki refundowane od maja 2008 r. Porównuj¹c wyniki stycznia do grudnia 2010 r., komentuje prezes PharmaExpert Piotr Kula nale y zauwa yæ, i ca³y rynek farmaceutyczny odnotowa³ spadek o 7,5% (190 mln z³), przy czym najwiêkszy dotyczy³ segmentu leków refundowanych, co mia³o zwi¹zek z wprowadzonymi pod koniec ub.r. zmianami na wykazach leków refundowanych. Wartoœæ sprzeda y leków refundowanych wzglêdem grudnia ub. r. spad³a o 114 mln z³ (-10,3%). O po³owê mniejszy spadek, g³ównie z uwagi na trwaj¹cy w styczniu wzrost zachorowañ na grypê i przeziêbienia, mia³ segment sprzeda y odrêcznej, której wartoœæ zmala³a o 55 mln z³ (-5,8%). Najmniejszy spadek wartoœci sprzeda y dotkn¹³ segment leków pe³nop³atnych na receptê, który zanotowa³ spadek o 22 mln z³ (-4,9%). Fundacja Hasco-Lek rozstrzygnê³a V edycjê konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obejmuj¹ce nowe odkrycia oraz innowacje w dyscyplinach farmaceutycznych i pokrewnych. Celem konkursu by³o wy³onienie najlepszych nades³anych prac, a tak e promocja ich autorów i dokonanych przez nich odkryæ z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny i chemii w aspekcie ich zastosowañ w przemyœle farmaceutycznym. Na konkurs wp³ynê³o kilkadziesi¹t prac, które zosta³y ocenione przez komisjê w sk³adzie: prof. dr hab. Piotr Sobota Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego przewodnicz¹cy komisji; dr Stanis³aw Han prezes PPF Hasco-Lek S.A. i kierownik Zak³adu Farmacji Przemys³owej Akademii Medycznej we Wroc³awiu cz³onek komisji; mgr farm. Katarzyna Bodalska wiceprezes Fundacji Hasco-Lek i wyk³adowca Zak³adu Farmacji Przemys³owej Akademii Medycznej 6 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

7 SPRAWY ZAWODU Najlepsze prace doktorskie we Wroc³awiu cz³onek komisji; mgr farm. Jolanta Stañczak Wiceprezes PPF Hasco-Lek S.A. cz³onek komisji. Opinia przewodnicz¹cego komisji prof. dr hab. Piotra Soboty Prace doktorskie i magisterskie, zg³oszone na konkurs, wykonane zosta³y na uniwersytetach, politechnikach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz we wspó³pracy z zagranicznymi oœrodkami naukowymi. Ogromny kapita³ wiedzy, zawarty w nades³anych pracach jest oryginalny, nowoczesny i zawiera istotne elementy nowoœci naukowej. Ocena obejmowa³a poziom naukowy, innowacyjnoœæ, kreatywnoœæ oraz mo liwoœci zastosowania w przemyœle farmaceutycznym i jemu pokrewnych. Tematyk¹ nades³anych prac doktorskich by³y badania opornoœci patogenów na czynniki antygrzybiczne, wytwarzanie nanocz¹steczek srebra o w³aœciwoœciach antybakteryjnych, nowej szczepionki przeciwgrypowej, zagadnienia zwi¹zane z projektowaniem i modelowaniem receptorów w poszukiwaniu nowych oryginalnych leków oraz opracowania nowej generacji dodatków paszowych zawieraj¹cych makroalgi morskie i s³odkowodne. Natomiast prace magisterskie to szerokie spektrum ró norodnych badañ: otrzymywanie mikrokapsu³ek z biodegradowalnych polimerów przeznaczonych do zamykania leków, opracowanie strategii terapeutycznej dla przewlek³ej bia³aczki, nowej generacji hybrydowych leków kardiologicznych oraz miniaturyzacji aparatury medycznej. W kategorii prac doktorskich zwyciê y³a praca Wp³yw Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji Candidia albicans autorstwa Anny Murzyn z Uniwersytetu Wroc³awskiego. W nagrodê laureatka otrzyma 6000 z³. Drugie miejsce oraz 4000 z³ nagrody, otrzyma Antonina Naskalska z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, która napisa³a pracê pod tytu³em Zastosowanie wektora bia³kowego, dodekahedronu adenowirusa jako platformy dla szczepionki przeciwgrypowej. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê praca pod tytu³em Aktywnoœæ nanoform srebra w uk³adach biologicznych Anny Kêdziory z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wroc³awskiego. W nagrodê otrzyma 3000 z³. Najlepsze prace magisterskie W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce zajê³a Agnieszka Herok za pracê Otrzymywanie i charakterystyka polimerowych mikrocz¹steczek z heparyn¹ i papain¹, wykonan¹ na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W nagrodê laureatka otrzyma 4000 z³. Komisja postanowi³a przyznaæ ex aequo drugie miejsce dla Anity Ko uch z Uniwersytetu Œl¹skiego za pracê Po³¹czenia witaminy B12 ze zwi¹zkami o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym i Katarzyny Osytek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorki pracy Po³¹czenie witaminy B12 ze zwi¹zkami o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym. Pani Katarzyna oraz pani Anita w nagrodê otrzymaj¹ po 2500 z³. Trzecie miejsce nie zosta³o przyznane, ale komisja postanowi³a wyró niæ jeszcze dwie prace magisterskie: Opracowanie i charakterystyka polimerowych mikrocz¹steczek z nitrozoglutanionem Micha³a Piotrowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Formulacja mikro eli pektynowych z zastosowaniem technik mikroprzep³ywowych do inkapsulacji i kontrolowanego uwalniania nanocz¹steczek Marty Siek z Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207)

8 SPRAWY ZAWODU ASA Znana telewizyjna dziennikarka Agata M³ynarska zosta³a laureatk¹ presti- owej nagrody Gwiazdy Dobroczynnoœci, przyznanej w styczniu 2011 roku przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Newsweek Polska za ca³okszta³t dzia³alnoœci charytatywnej. Otrzyma³a tak e Order Uœmiechu oraz wspó³tworzy³a Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Wspó³pracuje z Towarzystwem Nasz Dom, z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, a tak e ju od ponad 6 lat pomaga wraz z Fundacj¹ Dzieciêca Fantazja spe³niaæ marzenia nieuleczalnie chorych dzieci z ca³ego kraju. Jest tak e Ambasadork¹ Fundacji Przyjació³ka. Czynnie promuje zdrowy tryb ycia i pokazuje na w³asnym przyk³adzie, e kobieta na ka dym etapie ycia mo e byæ piêkna, szczêœliwa i spe³niona. Rozpoczê³a realizacjê programu dla kobiet pod nazw¹ Onaonaona-piêkne strony kobiety, w ramach którego powstanie internetowa platforma komunikacji oraz cykl warsztatów na temat zdrowia i urody kobiet dojrza³ych. Niedawno za³o y³a fundacjê ONA dla zdrowia kobiety, która bêdzie siê zajmowa³a propagowaniem profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu ycia. LaciBios femina 7 lutego br. podczas konferencji prasowej w Warszawie zosta³a zaprezentowana nowa ods³ona pierwszego na rynku polskim doustnego probiotyku, dbaj¹cego o zdrowie intymne kobiety. Ogólnopolsk¹ kampaniê wspiera Agata M³ynarska, która wraz z firm¹ ASA rozpoczyna akcjê edukacyjn¹ i prozdrowotn¹. Wed³ug danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w pochwie doros³ej, zdrowej kobiety bytuje ok. 100 gatunków mikroorganizmów (bakterie tlenowe, beztlenowe oraz dro d e). Jeœli dojdzie do podwy szenia ph pochwy i zniszczenia kwaœnej bariery, nastêpuje gwa³towne namna anie szczepów bakterii beztlenowych, w du ej mierze odpowiedzialnych za wywo³anie zapalenia dróg rodnych. Postêpy w profilaktyce schorzeñ ginekologicznych oraz holistyczne podejœcie do funkcjonowania organizmu ko- Odpowiadaj¹c na potrzeby kobiet, szczególnie m³odych, które dopiero oswajaj¹ w³asne cia³o i wkraczaj¹ w ycie intymne, firma ASA producent doustnego probiotyku ginekologicznego LaciBios femina, og³asza rok 2011 rokiem profilaktyki i leczenia stanów zapalnych pochwy u nastolatek. Rok 2011 bêdzie zatem obfitowa³ w wiele aktywnoœci, podczas których doœwiadczeni specjaliœci wska ¹ m³odym dziewczynom, jak skutecznie dbaæ o zdrowie intymne i jak zabezpieczyæ siê przed dysfunkcjami uk³adu moczowo-p³ciowego. biety, a zw³aszcza powi¹zañ miêdzy uk³adem pokarmowym, moczowo-p³ciowym i odpornoœciowym, doprowadzi³y do opracowania formu³y doustnych probiotyków ginekologicznych wygodnych w stosowaniu i poprawiaj¹cych komfort kuracji. Jednym z nich jest rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne LaciBios femina. To wyj¹tkowy, pierwszy na polskim rynku doustny probiotyk ginekologiczny dbaj¹cy o zdrowie intymne nowoczesnej kobiety. Zawiera kompozycjê 2 starannie dobranych, o naukowo udokumentowanym dzia³aniu szczepów bakterii probiotycznych o prozdrowotnym dzia³aniu na florê bakteryjn¹ uk³adu moczowo-p³ciowego. Skutecznie i nowoczeœnie wzmacnia, odbudowuje i chroni naturaln¹ mikroflorê dróg p³ciowych kobiety. Nieodzowny przy: antybiotykoterapii, w trakcie stosowania antykoncepcji, w okresie ci¹ y i karmienia piersi¹ a tak e podczas wyjazdów i korzystania z basenu. LaciBios femina skutecznoœæ, komfort i wygoda zamkniête w ma³ej kapsu³ce. Dbanie o zdrowie jest wa ne o ka dej porze roku, poniewa niezale nie od pogody organizm cz³owieka wymaga w³aœciwej, dostosowanej do aktualnych potrzeb pielêgnacji. Ka dego dnia, z uwag¹ nale y ws³uchiwaæ siê w sygna³y p³yn¹ce z cia³a i jak najpe³niej dbaæ o formê. 8 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

9

10 wiat Kardiologii i Diabetologii to pierwszy Program Opieki Farmaceutycznej w aptekach wiat Zdrowia. To ogólnopolski program partnerski aptek wiat Zdrowia i producentów dzia aj cych na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Program powsta na bazie wytycznych EuroPharm Forum Stowarzyszenia Europejskich Organizacji Farmaceutycznych i Biura Regionu Europejskiego wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) przy cis ej wspó pracy z IDF (International Diabetic Federation). Wytyczne te zawarte s w Deklaracji z St. Vincent (SVD). Masz chore SERCE? Nie czekaj! Program Opieki Farmaceutycznej wiat Kardiologii i Diabetologii to d ugofalowy program oparty na wytycznych WHO skupia si na edukacji, profilaktyce i prewencji: pomaga pacjentom skuteczniej walczy z chorob wspiera indywidualne apteki w zetkni ciu z du ymi sieciami farmaceutycznymi buduje partnerstwo apteka i producenci wspólnie anga uj si w dzia ania edukacyjne Edukacja i profilaktyka to: mniejsza liczba zgonów i powik a pochorobowych u pacjentów poprawa komfortu ycia pacjenta bezpieczna farmakoterapia promowanie zdrowego stylu ycia wiat Kardiologii i Diabetologii wiat Zdrowia to profesjonalne wsparcie Apteki i Pacjenta.

11 ISSN Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus: Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Czasopismo Aptekarskie : 4,15 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie PROJEKT NOWEJ USTAWY REFUNDACYJNEJ PRZYJÊTY mgr Eugeniusz Jarosik Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej 17 lutego 2011 r. zakoñczy³a prace sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego i wyrobów medycznych. Podkomisja, której przewodniczy³ pose³ Andrzej Orzechowski (PO), uwzglêdni³a wiele postulatów samorz¹du aptekarskiego, przyjmuj¹c poprawki popierane przez Naczeln¹ Izbê Aptekarsk¹. Pracami zespo³u przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestnicz¹cego w posiedzeniach podkomisji kierowa³ prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz. W posiedzeniach podkomisji brali udzia³: wiceprezesi NRA Marek Jêdrzejczak i Krzysztof Przystupa, a tak e Anna Go³dyn, cz³onek NRA i prezes Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu. We wszystkich posiedzeniach podkomisji Biuro Prawne NIA reprezentowa³ radca prawny Krzysztof Baka. W ostatnich posiedzeniach podkomisji uczestniczy³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, reprezentuj¹c stronê rz¹dow¹. Podkomisja wprowadzi³a wiele istotnych zmian w projekcie ustawy o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych, które w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na funkcjonowanie rynku aptecznego w Polsce. 1. W art. 5 ust. 7 nadano nowe brzmienie, a dotychczasowy ust. 7 oznaczono jako ust. 8: 7. Apteka zobowi¹zana jest stosowaæ odp³atnoœæ wynikaj¹c¹ z ustawy. Dotychczasowy przepis nie zak³ada³ koniecznoœci stosowania odp³atnoœci wynikaj¹cej z ustawy, co w konsekwencji nie wyeliminowa³oby obni ania op³at rycza³towych lub innych form odp³atnoœci, a wiêc tzw. sprzeda y jednogroszowych czy jednoz³otówkowych i dalszej gry rynkowej odp³atnoœci¹ za leki refundowane. 2. W art. 6 ust. 4 zmieniono tabelê mar detalicznych. (tabela na str. 12) Poprawka zawieraj¹ca propozycjê nowej, korzystniejszej od pierwotnego projektu tabeli mar detalicznych zg³oszona zosta³a przez pos³a Aleksandra Sopliñskiego (PSL). W imieniu rz¹du popar³ j¹ minister Adam Fronczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Poprawka wraz z ca³ym art. 6 przyjêta zosta³a w ostatnim dniu pracy podkomisji nadzwyczajnej po przeanalizowaniu przez rz¹d skutków wprowadzenia tej zmiany. Strona rz¹dowa nie zgodzi³a siê na inn¹ propozycjê tabeli mar, równie zg³oszon¹ przez pos³a Sopliñskiego, o której przyjêcie prosili przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. Niemniej jednak zaakceptowana przez rz¹d i przyjêta przez pos³ów podkomisji

12 SPRAWY ZAWODU w art. 6. tabela mar detalicznych jest korzystniejsza dla aptekarzy od tej, która znalaz³a siê projekcie ustawy skierowanym przez Radê Ministrów do Sejmu RP. 3. W art. 39 dodano normê wskazuj¹c¹, e podmiot prowadz¹cy aptekê zawieraæ bêdzie umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie leku, œrodka spo ywczego specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptê, zwan¹ dalej umow¹ na realizacjê recept, na czas nieokreœlony. 4. W art. 39 dodano ust. 8, zawieraj¹cy delegacjê dla ministra zdrowia do okreœlenia w rozporz¹dzeniu ogólnych warunków umów na realizacjê recept, a tak e ramowego wzoru umowy na realizacjê recept. Wzoru umowy nie bêdzie okreœla³ prezes NFZ, ale minister zdrowia. 5. W art. 40 wykreœlono ust. 4, przewiduj¹cy obowi¹zek podmiotu prowadz¹cego aptekê, który zawar³ umowê na realizacjê recept, zapewnienia aptece œrodków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 (zwrot refundacji), w celu zabezpieczenia zwrotu refundacji oraz zap³acenia ewentualnych kar umownych, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt W art. 41 ust. 1 zwrot Apteka ma obowi¹zek posiadaæ ten lek zast¹piono zwrotem Apteka ma obowi¹zek zapewniæ dostêpnoœæ do takiego leku. Po zmianie art. 41 ust. 1 stanowiæ bêdzie, e: osoba wydaj¹ca leki, œrodki spo ywcze specjalnego przeznaczenia ywieniowego, wyroby medyczne objête refundacj¹ ma obowi¹zek poinformowaæ œwiadczeniobiorcê o mo liwoœci nabycia leku objêtego refundacj¹, innego ni lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie miêdzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania ró - nic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze œrodków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowi¹zek zapewniæ dostêpnoœæ do takiego leku. 7. W art. 42 zmieniono ust. 5, przyjmuj¹c, e apteki przekazuj¹ do w³aœciwego oddzia³u wojewódzkiego Funduszu uzgodnione zestawienie zbiorcze w formie pisemnej stanowi¹ce podstawê refundacji. Zrezygnowano z okreœlania zestawienie zbiorcze w formie papierowej stanowi¹ce fakturê. W konsekwencji zmieniono art. 42 ust. 10, art. 43 ust. 1, art. 43 ust. 3 i art. 43 ust W art. 46 ust. 3 postanowiono, e nie mo - na stosowaæ adnych form zachêty odnosz¹cych siê do leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego lub wyrobów medycznych podlegaj¹cych refundacji ze œrodków publicznych, w szczególnoœci kierowanych do œwiadczeniobiorców, przedsiêbiorców oraz ich 12 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

13 SPRAWY ZAWODU Bogdan Ostrowski Zgodnie z projektem nowej ustawy refundacyjnej wprowadzi siê ca³kowity zakaz reklamy aptek i ich dzia³alnoœci. Do tej pory nikt nie porafi³ odpowiedzieæ na pytanie, czy prezentowana przez nas powierzchnia reklamowa ok. 700 m 2 jest reklam¹ apteki?! CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207)

14 SPRAWY ZAWODU pracowników lub osób uprawnionych, w tym: sprzeda y uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnoœciowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, niespodzianek, wycieczek, loterii, losowañ, wszelkich form u yczeñ, transakcji wi¹zanych, u³atwieñ, zakupów lub us³ug sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyœci. W projekcie przewidywano, e tylko przedsiêbiorcy nie mog¹ stosowaæ wy ej wymienionych zachêt. 9. W art. 47 dodano przepis przewiduj¹cy karê pieniê n¹ za stosowanie innych odp³atnoœci i dop³at ni wynikaj¹ce z ustawy. 10. Wprowadzono ca³kowity zakaz reklamy aptek i ich dzia³alnoœci. By³ to od wielu lat jeden z g³ównych postulatów samorz¹du aptekarskiego. Dokonuj¹c zmian w przepisach obowi¹zuj¹cych (rozdzia³ 9), w ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póÿn. zm.) zmieniono art. 94a i nadano mu brzmienie: Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia³alnoœci. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich dzia³alnoœci odnosz¹ca siê do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie dzia³alnoœci reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy 4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Zmieniono art. 129b i nadano mu brzmienie: 129b. 1. Kto prowadzi reklamê apteki lub punktu aptecznego lub ich dzia³alnoœci, podlega grzywnie. 2. Kto prowadzi reklamê placówek obrotu pozaaptecznego odnosz¹c¹ siê do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, podlega grzywnie. W trakcie dalszych prac parlamentarnych przedstawiciele samorz¹du aptekarskiego bêd¹ zdecydowanie domagaæ siê uwzglêdnienia uwag i propozycji zg³oszonych przez Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹ do projektu ustawy refundacyjnej, które dotychczas nie zosta³y przyjête przez pos³ów, w tym: rezygnacji z obowi¹zku zawierania umów miêdzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia jako warunku wydawania przez nie leków refundowanych wprowadzenia trybu odwo³awczego od ustaleñ kontrolerów NFZ dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z refundacj¹ zmiany przewidzianego w projekcie ustawy sposobu publikowania wykazów produktów refundowanych (w art. 35 obwieszczenie ministra zdrowia musi byæ zast¹pione rozporz¹dzeniem ministra zdrowia) odpowiedzialnoœci osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane za recepty wystawiane niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. (Tytu³ pochodzi od redakcji) Adres do korespondencji: Eugeniusz Jarosik rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej Warszawa, ul. D³uga 16 tel , CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 3 (207) 2011

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo