WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY DLA DZIENNEGO I ZAOCZNEGO STUDIUM ASPIRANTÓW PSP NA ROK SZKOLNY 2008/2009:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY DLA DZIENNEGO I ZAOCZNEGO STUDIUM ASPIRANTÓW PSP NA ROK SZKOLNY 2008/2009:"

Transkrypt

1 WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY DLA DZIENNEGO I ZAOCZNEGO STUDIUM ASPIRANTÓW PSP NA ROK SZKOLNY 2008/2009: BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW 1. Abramowicz M., Adamski R.G., Bezpieczeństwo pożarowe budynków, cz. I, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Cholerzyński W. (oprac.), Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych szeregowych i podoficerów PSP, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Edukacja dla Bezpieczeństwa, Warszawa Fiszer K., Hetmann A., Markiewicz D., Bezpieczny budynek, Forum, Warszawa Kielin J. (tłum.), Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków Klemma P., Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2, Arkady, Warszawa Podawca K., Technologia. Zarys budownictwa ogólnego, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa Zajda R., Instalacje gazowe, COBO-Profil, Warszawa Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, Arkady, Warszawa PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.) tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 września 2005 r.). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.) tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz (zmiany weszły w życie z dniem 27 maja 2004 r.) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139). CZASOPISMA 1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa kwartalnik, 2. MATERIAŁY BUDOWLANE Miesięcznik Techniczno Ekonomiczny miesięcznik,

2 3. W AKCJI Technika Taktyka Profilaktyka miesięcznik. POLSKIE NORMY Wszystkie z zakresu: - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, - Zabezpieczenia przeciwpożarowe. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY : 1. Kodeks Pracy. 2. Ustawa o PSP, o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisy wykonawcze do ustaw. 3. Polskie Normy dot. znaków i barw stosowanych w BHP i ochronie ppoż., oraz dotyczące ergonomii, ogrzewania i wentylacji. 4. Regulaminy obsługi sprzętu, instrukcje obsługi urządzeń. 5. Dziak A., Dziak M., Kamiński B.: Pierwsza pomoc. Podręcznik dla średnich szkól medycznych. PZWL Warszawa V. Karhn. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia t. 2, wyd. CIOP. 7. Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP Warszawa 1997r. 8. Lankajtes J.: BHP w strażach pożarnych. IW CRZZ Warszawa Organizacja BHP w Państwowej Straży Pożarnej. Opr. l. Domurat. Firex Warszawa Podstawowy zakres kontroli BHP w Państwowej Straży Pożarnej. Opr. l. Domurat. Firex Warszawa Rączkowski B.: BHP w praktyce. ODDK Gdańsk Czasopisma: Przegląd Pożarniczy, BHP w Praktyce, Służba Pracownicza, Przyjaciel przy Pracy FIZYKOCHEMIA SPALANIA I ŚRODKI GAŚNICZE : 1. Grabowska K., Przedlecka B.: Chemia nieorganiczna. WSiP Warszawa Mastalerz P.: Chemia organiczna. PWN Warszawa Pofit-Szczepańska M.: Chemia pożarnicza. WOSP Warszawa Pofit-Szczepańska M.: Chemia stosowana. SOP Warszawa Pofit-Szczepańska M.: Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów. SAPSP Kraków Ryng M.: Bhp w przemyśle chemicznym. WNT Warszawa Sołtyniewicz R.: Rozwój podstawowych pojęć chemicznych. WNT Warszawa Staniszewski B.: Termodynamika. PWN Warszawa Staniszewski B.: Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne. PWN Warszawa Grynczel Z., Wilczkowski S. Nowoczesne środki gaśnicze Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa Sobolewski M. Środki pianotwórcze i proszki gaśnicze najskuteczniejsze środki do zwalczania pożarów cieczy palnych. 12. Sobolewski M., Król B. Pianotwórcze środki gaśnicze, a środowisko naturalne Przegląd Pożarniczy Wilczkowski S. Środki gaśnicze Szkoła Aspirantów PSP, Kraków M. Borysiewicz, B. Kucnerowicz-Polak : Zagrożenia pożarowe i wybuchowe. CIOP Niebezpieczne substancje-karty charakterystyk WEKA. 16. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. CIOP.

3 JĘZYK ANGIELSKI : 1. Ratownictwo. Słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski. EDURA, Warszawa Otto B. i M. Here is the news. WSiP, Warszawa Malczyk-Sypek J. Wybór tekstów o tematyce pożarniczej do nauki języka angielskiego. SGSP warszawa Internet oraz czasopisma pożarnicze. 5. Evans D. Powerbase Elementary. Longman, Evans D. Powerbase Elementary. Longman, Evans V., Dooley J. Enterprise Plus. Express Publishing, PODSTAWY PRAWA W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ : 1. Józef J. Skoczylas: Prawo ratownicze, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007; 2. J. Boć: Prawo administracyjne, Kolonia Limited, 2002; 3. J. Lewandowski: Elementy prawa, wyd. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004; 4. J. Musiałkiewicz: Elementy prawa, Ekonomik, Warszawa 2003; 5. R. Seidel: Elementy prawa, Wydawnictwo empi2, Poznań 2002; 6. S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J Zaborowski: Zarys prawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004; 7. W. Kocota (red): Elementy prawa. Podręcznik, Difin, Warszawa 2004; 8. A. Marek, S.Waltoś: Podstawy prawa i procesu karnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002; 9. Teksty prawne: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks cywilny, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o administracji rządowej w województwie, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa prawo budowlane, ustawa prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze do ustaw; PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI : 1. Z. Makieła,T. Rachwał: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik, Nowa Era, Warszawa 2007; 2. M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik,.Operon, Gdynia 2005; 3. R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; 4. A. Nowacka, R. Nowacki: Podstawy marketingu. Podręcznik, Difin, Warszawa 2006; 5. T. Buczyńska : Mikroekonomia. Podręcznik dla szkół i kursów, Wydawnictwo Szkolne, Łódź 2007; 6. M. Pietraszewski: Zarys wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Empi, Gdynia 2005; 7. Jan Olszewski (red.): Prawo gospodarcze. Kompendium, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007; 8. M. Herdegen: Prawo europejskie, Wydawnictwo C.H,Beck, Warszawa 2004; 9. Teksty prawne: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kodeks spółek handlowych, kodeks pracy, kodeks cywilny, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa

4 o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa o podatku dochodowym od towarów i usług, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; 10. Czasopisma Gazeta Prawna. RATOWNICTWO MEDYCZNE : 1. Wytyczne w sprawie realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego przez strażaków ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Warszawa 2004, późniejszymi zmianami. 2. Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy PSP i innych ratowników KSRG. Praca zbiorowa, Warszawa Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej Polska Rada Resuscytacji, Kraków Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Postępowanie przedmedyczne z zastosowaniem automatycznego defibrylatora. Pod red. W. Jurczyka i A. Łakomego, Kraków Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów. Pod red. prof. dr hab. med. J. Andersa, Kraków ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ : 1. Praczyk Z., Misiewicz A., Bezpieczeństwo pożarowe stacji paliw, Ochrona przeciwpożarowa Nr 3 z Fiszer K., Markiewicz D., Ochrona przed pożarami i innymi zagrożeniami, Forum, 2003 (poradnik z kwartalną aktualizacją) 3. Kucnerowicz-Polak B., Zagrożenia pożarowe i wybuchowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy Michalik J., Poważne awarie przemysłowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE warszawa Wiler K., Ochrona lasów przed pożarami, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Materiały z międzynarodowej konferencji Badanie przyczyn powstawania pożarów Poznań Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK Gdańsk Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchar R., Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR Markiewicz H., Bezpieczeństwo w elektroenergetyce WNT Materiały konferencyjne, Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza źródeł zapłonu w obiektach produkcyjnych i magazynowych, CS PSP 2007 SŁUŻBA W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ : 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn.2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.Nr78, poz.483). 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz.U.Nr 88 poz.400 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. nr 81 póz z póżn. zm.). 4. Zbiór przepisów -Służba" Zakład Wydawnictw i Szkolenia firex". Warszawa - aktualne pozycje.

5 5. Ceremoniał Pożarniczy. KGPSP Warszawa Obyczaj w służbie pożarniczej. KG PSP Warszawa. 7. Zbiór zasad etyki zawodowej. KGSP Warszawa 1984 r. 8. Gołębowski W.: Służba w ochronie przeciwpożarowej. Skrypt. SP PSP Bydgoszcz Jaworski A., Wilczur J.: Strażacka wierność. WMON Warszawa Kuta S.: Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej IWZZ Warszawa Ochrona przeciwpożarowa w XXXV-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. KGSP Warszawa Od pierwszych dni. XXX-lecie ochrony przeciwpożarowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Opr. Z. Radwański. IWCRZZ Warszawa Olejnik T.: Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim. KGPSP Warszawa Pilawski W.: Historia sikawek, motopomp i samochodów pożarniczych. KG PSP Warszawa Pilawski W.: Rozwój ochrony przeciwpożarowej na ziemiach zachodnich i północnych. ZOSP, AW Varsovia" Warszawa Szaflik R.J.: Dzieje ochotniczych straży pożarnych. LSW Warszawa Muzealny Rocznik Pożarniczy-roczniki. 18. Przegląd Pożarniczy - roczniki. TAKTYKA DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH : 1. Bielicki P. P., Proces spalania a pożar, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa Kociołek K. (red.), Fizykochemia spalania i środki gaśnicze, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa Bielicki P. P., Ratownictwo i ewakuacja podczas pożaru, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa Bielicki P. P., Rozpoznawanie pożaru, Centrala Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa Bielicki P. P., Taktyka działań gaśniczych dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa Bielicki P., Kamiński A. (red.), Taktyka działań ratowniczych. Zasady postępowania. Działania gaśnicze, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa Gierski E., Efektywność dowodzenia, Firex, Warszawa Wiśniewski W., Organizacja i technologia gaszenia pożarów lasu, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań Kamiński A., Sytuacje pożarowe, siły i środki niezbędne w działaniach taktycznych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Schroeder M., Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Zastosowanie pian do gaszenia pożarów, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Pulm Markus, Błędy w taktyce duże straty, EDURA, Warszawa Konecki M., Król B., Wróblewski D., Nowoczesne Metody działań ratowniczogaśniczych, SGSP, Warszawa 2003

6 TAKTYKA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH : 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 88, poz. 400) 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351) 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558 ze zmianami) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego (Dz. U. nr 111, poz. 1311) 5. Wytyczne do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Komenda Główna PSP, L. M. Watson Ratownictwo w wypadkach drogowych. 7. B. Morris Techniki ratownictwa drogowego Holmatro podręcznik technik ratownictwa drogowego i zastosowanie narzędzi ratowniczych. Holmatro Rescue Equipment Holandia 2004 r. 8. Bednarek Z., Marciniak A. Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych. Szkoła Aspirantów PSP, Kraków Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych. Szkoła Aspirantów PSP, Kraków Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zagrożenia Naturalne. Warszawa Ranecki J. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Szkoła Aspirantów Poznań Schroeder M., Ranecki J. - Uszczelnienia w ratownictwie. Firex, Warszawa Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zasady postępowania ratowniczego. Firex Warszawa Janusz M., Sawczak S., Grodzki R. - Ochrona przed powodzią. Materiały szkoleniowe Schroeder M. Teoria i doświadczenie w ratownictwie. Szkoła Aspirantów Poznań WYCHOWANIE FIZYCZNE : 1. Bednarek J., Bielicki P.: Podstawy psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego. Firex Warszawa Bielicki P., Goiębowski W.: Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki oraz organizacji pracy i kierowania. SChP, Kraków Dobrzyjatowski J.: Samoobrona i techniki interwencyjne policji. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo Bartkowiak E. '.Nauczanie pływania', Witkowski M.: Podstawy bezpieczeństwa w wodzie. MAW, Warszawa Łabaj M., Opiola L.: Vademecum animatora kultury fizycznej w jednostce straży pożarnej. SAPSP Kraków Łobożewicz T.: Bezpieczeństwo, higiena i odnowa zdrowia w sporcie, wychowaniu fizycznym i turystyce. SiT Warszawa, Malarecki J.: Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego. SiT Warszawa Maszczak T.: Metodyka wychowania fizycznego. WAWF Warszawa Mazurek L.: Gimnastyka podstawowa - słownictwo, systematyka metodyka. SiT Warszawa, 1980.

7 10. Ulatowski T.: Teoria i metodyka sportu. SiT Warszawa Zienkowicz W.- praca zbiorowa: Lekka atletyka - technika, metodyka, ćwiczenia specjalne. WAWF Warszawa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzenia okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków PSP, Dz.U. Nr 22, póz. 117 z 1998 r. 13. Regulamin zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF - KG PSP 1996, 14. Regulamin Komendanta Głównego Straży Pożarnych w sprawie zawodów w sporcie pożarniczym. 15. Międzynarodowy regulamin zawodów sportowo-pożarniczych CTIF - KG PSP, tłum. wyd. z Regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczej Straży Pożarnej - aktualnie obowiązujące. WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECHANIKI : 1. Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek Techniczny. WSiP Warszawa Czerwiński W.: Materiałoznawstwo dla zasadniczych szkól zawodowych. WSiP Warszawa Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT Warszawa Godlewski M.: Poradnik dla mechaników. WSiP Warszawa Janicki L.: Mechanika techniczna. WSiP Warszawa Kurowski R., Niezgodziński M.Z.: Wytrzymałość materiałów. PWN Warszawa Lawroński Z.: Metodyczny zbiór zadań z rysunku technicznego. Politechnika Wrocławska Wrocław Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP Warszawa Małuszyński S., Radziszewska D.: Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń pożarniczych. Skrypt. WOSP Warszawa Misiak J., Mechanika techniczna. WNT Warszawa Okoniewski S.: Technologia metali. PZWS Warszawa Orlik Z., Surowiak W.: Części maszyn. WSiP Warszawa Rutkowski A.: Części maszyn. WSiP Warszawa Rososiński S.: Wytrzymałość materiałów. PZWS Warszawa Siuta W.: Mechanika techniczna. WSiP Warszawa POLSKIE NORMY: 16. Zbiór Polskich Norm. Rysunek techniczny maszynowy. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE : 1. Gil D. Sprzęt gaśniczy SP PSP Bydgoszcz Gil D. Sprzęt ratowniczy SP PSP Bydgoszcz Gil D. Pojazdy pożarnicze SP PSP Bydgoszcz Gil D. Uzbrojenie osobiste strażaka SP PSP Bydgoszcz Gil D. Specjalistyczny sprzęt ratowniczy SP PSP Bydgoszcz Gumiński B. Armatura wodna. SP PSP Bydgoszcz Gumiński B. Kozicki M.: Sprzęt łączności. Skrypt. SPPSP Bydgoszcz Guzewski P. Ubiory ochronne SA PSP Poznań Guzewski P. Pawłowski R., Ranecki J.: Ubrania ochrony przeciwchemicznej. SA PSP Poznań Guzy Z.: Wyposażenie techniczne straży pożarnych. Skrypt. SGSP Warszawa Małaczyński M.: Zagrożenia środowiska rozlewami olejowymi. Kraków 1994.

8 12. Materiały szkoleniowe z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Pr. zbiorowa. SA PSP Poznań. 13. Ranecki J.: Pompy i osprzęt stosowane w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. SAPSP Poznań Ranecki J., Schroeder M.: Uszczelnienia w ratownictwie. Firex Warszawa Ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Pr. zbiór. SPPSP Bydgoszcz Regulamin ćwiczeń z podstawowym sprzętem pożarniczym. KGSP Stachowiak B.: Budowa i wykorzystanie w działalności ratowniczej PSP lekkich samochodów specjalnych ratownictwa drogowego. SAPSP Poznań Stachowiak B.: Budowa, wyposażenie i wykorzystanie lekkich samochodów specjalnych ze sprzętem oświetleniowym i sprzętem ochrony dróg oddechowych. SAPSP Poznań Stachowiak B.: Rodzaje i budowa autodrabin pożarniczych oraz ich wykorzystanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. SAPSP Poznań Łukomski M., Sajkowski R. Zastosowanie podestów ruchomych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP. SP PSP Opole Śmietowski B.: Gaśnice i agregaty. Cz.l. SAPSP Kraków Śmietowski B.: Gaśnice i agregaty. Cz.ll. SAPSP Kraków ZAOPATRZENIE WODNE, URZĄDZENIA GAŚNICZE l ZABEZPIECZAJĄCE : 1. Bogumił T.: Aparatura kontrolno - pomiarowa WSiP, Warszawa 1974 r. 2. Bukowski J.: Mechanika płynów PWN, Warszawa 1976 r. 3. Ciszewski J., Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP 1996 r. 4. Ciszewski J., Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej CNBOP 1994 r. 5. Czetwertyński E., Szuster A.: Hydrologia i hydraulika PWSZ, Warszawa 1978 r. 6. Gabryszewski T., Wodociągi Arkady, Warszawa 1983 r. 7. Jarosz A., Wotoszyn J.: Hydraulika PWRiL, Warszawa 1970 r. 8. Kaliciecki H.: Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych" IW CRZZ, Warszawa 1977 r. 9. Lindner J.: Gaszenie pożarów gazami obojętnymi i środkami chemicznymi Arkady, Warszawa 1967 r. 10. Lindner J., Struś W. Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne. Arkady Warszawa 1977 r. 11. Lindner J.: Urządzenia gaśnicze parowe IW CRZZ, Warszawa 1974 r. 12. Mazurek A., Vademecum ochrony przeciwpożarowej w handlu i usługach Libra, Warszawa 1988 r. 13. Praca zbiorowa. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Poradnik. Arkady Warszawa 1976 r. 14. Troskolański A.: Hydromechanika WNT, Warszawa 1967 r. 15. Stałe urządzenia gaśnicze dziś i jutro CNBOP 1994 r. 16. Wilczkowski S.: Środki gaśnicze. S.A. PSP Kraków 1995 r 17. Biuletyny Informacji Technicznej KGSP roczniki 18. Systemy Alarmowe - dwumiesięcznik branży Security 19. Normy, przepisy, wytyczne.

9 PODSTAWY INFORMATYKI : 1. ScottMuellerRozbudowa inaprawa systemu Windows Helion PiotrWró blewski M S Office 2007 PL w biurze inie tylko Helion Adam Jaronicki ABC OpenOffice.ux.pl Helion Witold Wrotek Po prostu CorelDRA W X4 PL Helion Zesp ół autor ów Diagnostyka sprz ę tu komputerowego Helion Matthew Strebe Bezpiecze ń stwo sieci Mikom Peter Szor Wirusy.Rozpoznawanie iobrona Mikom Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ABC PHOTOSHOP CS3/CS3 PL Helion Chip miesi ęcznik komputerowy 10. Komputer ś wiat dwutygodnik komputerowy 11. PC World Komputer miesi ęcznik komputerowy 12. Internet PODSTAWY PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI 1. Aktywizuj ące metody nauczania czynnikiem wzrostu efektywno ści ksztacenia ł po żarniczego, pod. red. J. Zalewskiego. XI Sympozjum Pedagogiczne. SGSP Warszawa Argyle M.: Psychologia stosunk ów mię dzyludzkich.p W N Warszawa Arends R.l.Uczymy si ęnaucza ć. WsiP Warszawa Aronson E. Czł owiek istota spoeczna.p ł W N.Warszawa Bednarek J., Bie ńkowski J., St ępie ń R.: Proces ksztacenia ł wojskowego. Warszawa Bednarek J., Bielicki P.P.: Podstawy psychologii, pedagogiki i metodyki ksztacenia ł poż arniczego.firex Warszawa Bielicki P.,Go łębowski W.: Wybrane zagadnienia z psychologii,pedagogiki oraz or ganizacji pracy ikierowania.skrypt dla podoficer ów. SChP Krak ów Bierch A.: Sztuka czytania z twarzy.wyd. Astrum. Wrocaw ł Bogusz J.:Dydaktyka wojskowa. W: M O N Warszawa Burzy ński E.: Podstawowe materiay ł do ćwicze ń taktycznych jednostek stra ży poż arnych.arkady Warszawa 1968.

10 11. Cameron - Bandler L., Lebean M.: W niewoli uczu ć. Gdań skie Wydawnictwo Psy chologiczne Gdań sk Casidy E, Wiśniewski M. Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. IBE Warszawa Cenin M.: Trening psychologiczny. Analiza efektywno ści w trudnych sytuacjach zadaniowych. W: Prace Psychologiczne X X XIII. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc ław skiego Wrocaw ł Czarnecki K.: Rozwój zawodowy czowieka.p ł WZZ Warszaw Dąbrowski P.J.:Praktyczna teoria negocjacji.sorbog Warszawa Dobroowicz ł W.: Psychika ibariery.w SiP Warszawa Dobó r i strukturalizacja tre ści ksztacenia ł w szkolnictwie poż arniczym. X Sympozjum pedagogiczne.sgsp Warszawa -Krak ów Dobrzy ński K.: Psychologia kierowania idowodzenia.w OSP Warszawa Encyklopedia pedagogiczna.pod red.w. Pomyka ło. Warszawa Francuz W.M., Karpi ński J., Sotomski S.: Metodyka nauczania zaj ęć praktycznych. W SiP Warszawa Fr ątczak J., Fr ątczak P.T.: Projektowanie, wykonywanie i stosowanie środk ów dydaktycznych w ksztaceniu ł kadr poż arniczych.sp PSP Bydgoszcz Gagne R.M., Briggs L.J., Wager W. W.: Zasady projektowania dydaktycznego. W SiP Warszawa Galloway Ch.:Psychologia uczenia si ęinauczania.t liii.p W N Warszawa Głodowski W.: Komunikowanie interpersonalne.bpi M O N Warszawa Goszczy ńska M.: Człowiek wobec zagro że ń. Psychospoeczne ł uwarunkowania oceny iakceptacjiryzyka.wyd. Żak Warszawa Grochmal S.:Stres.Nasz wró g czy sprzymierzeniec.ossolineum Grzesiuk L, Trzebi ńska E.:Jak ludzie porozumiewaj ąsi.n ę K Warszawa Gut J.:Doceni ćkonflikt.wydawnictwo KontraktWarszawa Janas R.:Dydaktyka technikiz ćwiczeniami.p W N Warszawa Jarosz M.: Jak skutecznie radzi ć sobie z lę kiem i jak dziaa ł ć rozwa żnie mimo lę ku. W L PZ WL Warszawa Johnson D. W. U miejtno ę ści interpersonalne isamorealizacja.ptp Warszawa. 32.Kępi ński A.: Lęk. PZ WL Warszawa Kępi ński A.: Rytm życia.w L Krak ów -Wroc ław Klichowski L.:L ęk, strach,panika,przyczyny izapobieganie.pozna ń Konspekt i jego znaczenie w procesie dydaktycznym. Opr. J. Zalewski. SGSP War szawa 1996.

11 36. Kossecki J.:Tajnikisterowania lud źmi.ka W Warszawa Kozielecki J.:Koncepcje psychologiczne czowieka.piw ł Warszawa Kruszewski K (red).: Sztuka nauczania. Czynno ści nauczyciela. P W N Warszawa Kupisiewicz C.:Podstawy dydaktyki og ólnej.p W N Warszawa Lis - Turlejska M., Radzenie sobie ze skutkami psychologicznymi skrajnie traumatycznych prze ży ć, "Nowiny Psychologiczne" 1993, nr Mika S.:Psychologia spoeczna.p ł W N Warszawa Mika S.:Skuteczno ść kar w wychowaniu.warszawa Niemierko B. Mię dzy ocen ą szkoln ąa dydaktyk ą. WsiP Warszawa Nowacki T.:Dydaktyka doskonalenia zawodowego. Wroc ław Obuchowski K.: Psychologia dąż e ń ludzkich.p W N Warszawa Oko ń W.: Słownik pedagogiczny.p W N Warszawa Peasse A.: Ję zyk ciaa.wyd. ł Gemini Krak ów PeiferW.: Myśl pozytywnie.oficyna Wydawnicza ReporterWarszawa Percepcja.My ślenie,decyzje.pod red.t. Tomaszewskiego.P W N Warszawa Pi ęter J.':Strach iodwaga.nk Warszawa Pietrasi ński Z.:Rozwój czowieka ł dorosego. ł W P Warszawa Pólturzycki J.:Dydaktyka dorosych.w ł SiP Warszawa Przewodnik metodyczny dla realizuj ących szkolenie ochotniczych stra ży poż arnych. Opr. Śl ósarskim., Anszczak J.,Got ębiewski M. Firex Warszawa Reykowski J.:Z zagadnie ńpsychologiimotywacji.w SiP Warszawa Rudnia ński J.:Sprawno ść umys łowa. Wybó r metod.w P Warszawa Selye H.: Stres okieznany.piw ł Warszawa Strelau J.Temperament iinteligencja.p W N Warszawa Szaek ł J.:Psychologia obrony cywilnej.w M O N Warszawa Szatek J.:Zarys psychologiiakcjiratunkowych. W M O N Warszawa Terlak J.F.:Stres psychologiczny.ó W Branta Bydgoszcz Zaborowski Z.:Stosunki mię dzyludzkie. Ossolineum Warszawa OCH RO N A L U D NOŚC I 1. Balcerowicz B., Słownik termin ów z zakresu bezpiecze ń stwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej,Warszawa Flemming M., Podstawowe zasady Konwencji Genewskich iich protoko łó w dodatkowych, Ośrodek Upowszechniania Mię dzynarodowego Prawa Humanitarnego, Warszawa Gołębiewski J., Poradnik mened żera program ów kryzysowych, Szko ła Aspirant ó w Pań stwowej Stra ży Poż arnej,krak ów 2003.

12 4. Grocki R. (red.),zarz ą dzanie kryzysowe, Fundacja Rozwoju DemokracjiLokalnej,Warszawa Konstytucja RzeczypospolitejPolskiej z dnia 6 kwietnia 1997 roku. Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 1997 r. 6. Kosowski B., Programowanie dziaa ł ń na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, Szko ł a Aspirant ów Pań stwowej Stra ży Poż arnej,krak ów Lema ński J.,Marczy ński D., Zabawa S. (red.),organizacja bezpiecze ń stwa powszechnego w Polsce ze szczeg ólnym uwzgl ędnieniem rozwoju ratownictwa i ochrony ludno ś ci, Polskie Zrzeszenie In żynier ów itechnik ów Sanitarnych,Pia ł Mazur S. (oprac.), Zarz ą dzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, Fundacja A WF, Krak ów Popioek ł K.,Cz łowiek w sytuacjizagro ż enia.kryzysy,katastrofy,kataklizmy, Stowarzyszenie Psychologia iarchitektura,pozna ń Protok ół dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotycz ą cy ochrony ofiar mię dzynarodowych konflikt ów zbrojnych (protok ół I),sporz ą dzony dnia 8 czerwca 1997 roku w Genewie. Dz. U. Nr 41, poz. 175 z 1992 roku. 11. Rozporz ądzenie Rady Ministr ów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczeg ół owego zakresu dziaania ł Szefa Obrony Cywilnej Kraju,szef ów obrony cywilnej wojew ództw, powiat ó w igmin.dz. U. Nr 96, poz.850 z 2002 r. 12. Rozporz ądzenie Rady Ministr ów z dnia 28 wrze ś nia 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludno ści.dz. U. Nr 91, poz.421 z 1993 r. 13. Rozporz ądzenie Rady Ministr ó w z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespo łu reagowania,powiatowego iwojew ódzkiego zespo ł u reagowania kryzysowego oraz Rzą dowego Zespo ł u Koordynacji Kryzysowej iich funkcjonowania. Dz. U. Nr 215, poz z póź n. zm. z 2002 r. 14. Sobejko Z., Marto ś A., Jak post ępowa ć w sytuacjach zagro że ń?, Fundacja Rozwoju DemokracjiLokalnej,Warszawa Soloch P., System ochrony ludno ś ci i reagowania kryzysowego w czasie pokoju rola organ ów administracjipublicznej ipodleg łych su ł ż b, Zeszyt Problemowy, Towarzystwo Wiedzy Obronnej,Warszawa Tyraa ł P., Zarz ą dzanie kryzysowe. Ryzyko Bezpiecze ń stwo Obronno ść, Wydawnictwo Adam Marszaek, ł Toru ń Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi ą zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.Dz. U. Nr 21, poz.205 z póź n. zm. z 2002 r. 18. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie kl ęski żywioowej. ł Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r.,nr 74, poz.676 z 2002 r. 19. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyj ątkowym. Dz. U. Nr 113, poz.985 z 2002 r.

13 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si ł Zbrojnych izasadach jego podleg łoś ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.Dz. U. Nr 156, poz.1301 z póź n. zm. z 2002 r. 21. Ustawa z dnia 4 wrze śnia 1997 roku o dziaach ł administracjirz ą dowej.dz. U. Nr 159, poz z póź n. zm. z 2003 r. 22. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku administracji rz ądowej w wojew ództwie.dz. U. Nr 80, poz.872 z póź n. zm. z 2001 r. 23. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz ądzie wojew ó dztwa. Dz. U. Nr 142, poz z póź n. zm. z 2001 r. 24. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz ą dzie powiatowym. Dz. U. Nr 142, poz z póź n. zm. z 2001 r. 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym. Dz. U. Nr 142, poz z póź n. zm. z 2001 r. 26. Wolanin J.,Zarys teoriibezpiecze ństwa obywateli:ochrona ludno ści na czas pokoju, Szko ł a Główna Służ by Poż arniczej,warszawa Wolanin J., Zarządzanie bezpieczeństwem: wybrane zagadnienia ochrony ludności, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2002.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. Pilawski Władysław, Polska prasa pożarnicza , Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2002, B5, nakład 1000 egz., 200 s.

2. Pilawski Władysław, Polska prasa pożarnicza , Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2002, B5, nakład 1000 egz., 200 s. Wydawnictwa pożarnicze w roku 2002 KSIĄŻKI 1. Bielicki Piotr, Kołodziejczak Jan, Lagut Kamil, Mazur Stanisław, Płotica Marek, Schroeder Maciej, Spaltabaka Mirosław, X lat Państwowej Straży Pożarnej, red.

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa pożarnicze w roku 1997 KSIĄŻKI

Wydawnictwa pożarnicze w roku 1997 KSIĄŻKI Wydawnictwa pożarnicze w roku 1997 KSIĄŻKI 1. Tytuł: Zarys prawa i administracji w ochronie przeciwpożarowej Autor: Wojciech Gołębowski Wydawca: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu Nakład: 800 egz. Książka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne Nazwa modułu/przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Ratownictwo specjalistyczne Kod modułu RM.1.034 Wydział o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Warszawa 2015 1 Opracowanie merytoryczne: st. bryg. Ireneusz KRÓLIK KG PSP st. bryg.

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 8: Podstawy organizacji akcji gaśniczej Autorzy: Jerzy Prasuła Sławomir Kaczmarzyk Teren pożaru - obszar, na którym rozwija się i rozprzestrzenia pożar oraz

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E w sprawie działalności komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

W Y T Y C Z N E w sprawie działalności komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/24/2005 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 20.10.2005 r. Zmienionej uchwałą nr 139/18/2010 z dn. 25.02.2010 W Y T Y C Z N E w sprawie działalności komendanta gminnego Związku

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA KOMENDANTÓW GMINNYCH ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA KOMENDANTÓW GMINNYCH ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KOMENDANTÓW GMINNYCH ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne: st. bryg. Ireneusz KRÓLIK KG PSP st.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP Autor: Robert Łazaj Organizacja Procesu Szkolenia Szkolenia w OSP możemy podzielić na szkolenia kwalifikacyjne oraz doskonalące.

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 3: Wybrane zagadnienia operacyjne. Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 3: Wybrane zagadnienia operacyjne. Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 3: Wybrane zagadnienia operacyjne Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi Jednostki operacyjno techniczne OSP Celem skutecznego niesienia pomocy potrzebującym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 6 Powiatowe plany ratownicze. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 6 Powiatowe plany ratownicze. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 6 Powiatowe plany ratownicze. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/urzad/obow_akty_pr/printpdf Obowiązujące akty prawne I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIK LOGISTYK Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo 2. 3. Zapasy i magazynowanie Logistyka

Bardziej szczegółowo

URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Serwis Platforma Edukacyjna powstały w ramach projektu Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich poświecony jest e-learningowi,

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Technikum. B. Kozak Części maszyn z elementami mechaniki technicznej wyd. WSiP nr. Dop. 17/2004

Technikum. B. Kozak Części maszyn z elementami mechaniki technicznej wyd. WSiP nr. Dop. 17/2004 Technikum Technik mechatronik Nr programu: 311[50]/T-4,TU,SP/MENiS/2004.05.14 Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Technologie i konstrukcje mechaniczne Rysunek techniczny dla mechaników wyd.wsip

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM: STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa jednostki organizacyjnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze przepisy przeciwpożarowe w Polsce uważa się wydanie uchwały rady miejskiej Krakowa tzw. porządki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół podstawowych

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół podstawowych 1. Który z symboli oznacza samochód gaśniczy ciężki z motopompą: a) GBA b) GBM b) GCBA c) GCBM 2. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów: a) A, B, C, D, E, F b) A, B, C, D c) A, B,

Bardziej szczegółowo

Higienistka stomatologiczna literatura

Higienistka stomatologiczna literatura Higienistka stomatologiczna literatura Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki 1) Aronson E.: Człowiek istota społeczna PWN, Warszawa 2004 2) Formański J.: Psychologia środowiska PZWL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. W. Andersa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2014/2015

Zespół Szkół im. gen. W. Andersa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół im. gen. W. Andersa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. z

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych.

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych. Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 2 wg

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Mo Możliwo liwości szkoleniowe Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie telefonu

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ Technik informatyk Przedmiot Moduł Jednostka modułowa Bezpieczeństwo i ochrona środowiska Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015 PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIK LOGISTYK Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo 2. Planowanie logistyczne IV Bogusław

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA WOSz w KW PSP w TORUNIU 1 styczeń 2014 r.

BIBLIOTEKA WOSz w KW PSP w TORUNIU 1 styczeń 2014 r. 1 135 Lat Toruńskiej Straży Pożarnej (1862-1997) Dariusz Chmielewski KW PSP Toruń Toruń 1997 2 2 Zjazd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP Toruń Toruń 1979 3 20 lat Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Piany gaśnicze. Środek pianotwórczy to substancja, z której po zmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji w sprzęcie pianowym wytwarza się pianę

Piany gaśnicze. Środek pianotwórczy to substancja, z której po zmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji w sprzęcie pianowym wytwarza się pianę Piany gaśnicze Piana gaśnicza to nagromadzenie napełnionych powietrzem pęcherzyków wytworzonych z roztworu pianotwórczego, stosowane w celach gaśniczych. Do wytwarzania piany gaśniczej i podawania jej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych.

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych. Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 2 wg

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń w ochronie przeciwpożarowej

Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń w ochronie przeciwpożarowej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń w ochronie przeciwpożarowej Konferencja: XX lat

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręcznikåw na rok szkolny 2010/2011

Szkolny zestaw podręcznikåw na rok szkolny 2010/2011 Szkolny zestaw podręcznikåw na rok szkolny 2010/2011 I. Technikum przedmioty zawodowe Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo 1. Statystyka Statystyka Statystyka ćwiczenia, 2. Podstawy ekonomii Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZKOLENIA STRAŻAKÓW OSP

SYSTEM SZKOLENIA STRAŻAKÓW OSP mł. bryg. mgr inż. Zbigniew SURAL Kierownik Zakładu-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych CNBOP SYSTEM SZKOLENIA STRAŻAKÓW OSP Streszczenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu

UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych dla Samochodowego Nr 3 i ZSZ Nr 11 szk. 2014/15 UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu Zawód

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych Rodzaje studiów: - stacjonarne studia I stopnia (dzienne studia zawodowe: DSZ-PK, DSZ-PC), - stacjonarne jednolite

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa działań w środowisku pożaru dla funkcjonariuszy wykonujących zadania antyterrorystyczne

Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa działań w środowisku pożaru dla funkcjonariuszy wykonujących zadania antyterrorystyczne KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa działań w środowisku pożaru dla funkcjonariuszy wykonujących zadania antyterrorystyczne Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19 Wykaz aktów prawnych... 21 Przedmowa do wydania drugiego... 33 Wstęp... 37

Spis treści. Wykaz skrótów... 19 Wykaz aktów prawnych... 21 Przedmowa do wydania drugiego... 33 Wstęp... 37 Spis treści Wykaz skrótów.................................. 19 Wykaz aktów prawnych............................ 21 Przedmowa do wydania drugiego...................... 33 Wstęp........................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla klas PIERWSZYCH TECHNIKUM na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników dla klas PIERWSZYCH TECHNIKUM na rok szkolny 2014/2015 Wykaz podręczników dla klas PIERWSZYCH TECHNIKUM na rok szkolny 2014/2015 Klasa Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Uwagi I t4 j. polski A. Równy, M. Chmiel Ponad słowami j. angielski podręcznik zostanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) Zawód: mechanik pojazdów Klasa: 1 ms Lp. Przedmiot Tytuł

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do nauki na OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom

Wskazówki do nauki na OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom - wyciąg z regulaminu Zakres tematyczny Turnieju Tradycja i historia straży pożarnych. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności,

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa pożarnicze w roku 1996 KSIĄŻKI

Wydawnictwa pożarnicze w roku 1996 KSIĄŻKI Wydawnictwa pożarnicze w roku 1996 KSIĄŻKI 1. Tytuł: Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim Autor: Tadeusz Olejnik Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Nakład: 1000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 CZĘŚC I opisowa 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO PODOFICERÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 1999 2 Przewodniczący komisji programowej: st.bryg.mgr inż. Wojciech Babut

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 1: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 1: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 1: Organizacja ochrony przeciwpożarowej Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi Podstawowe akty prawne Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. ustawa zasadnicza (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT V KADENCJA Warszawa, dnia 17 lutego 2003 r. Druk nr 342 MARSZAŁEK SEJMU Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ W 2016 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ W 2016 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć, podpis) U R Z Ą D M I A S T A L U B L I N WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

Lp Przedmiot Tytuł podręcznika i autor Wydawnictwo. OPERON aut. Bernadeta Banaś 2 język angielski Technical English 1 Course Book.

Lp Przedmiot Tytuł podręcznika i autor Wydawnictwo. OPERON aut. Bernadeta Banaś 2 język angielski Technical English 1 Course Book. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karczewie klasa I - rok szkolny 2011/2012 1 język polski Język polski dla klas ZSZ cz. I. aut. Bernadeta Banaś 2 język angielski Technical English 1 Course Book. Longman David

Bardziej szczegółowo

Oddział IIG - technik organizacji reklamy

Oddział IIG - technik organizacji reklamy Oddział IIG - technik organizacji reklamy "Potęga słowa" cz. I i II New Matura Success PRE - INTERMEDIATE wyd. PEARSON Longman Historia J. niemiecki - Alles Klar 2a WSiP J. rosyjski - "Nowyje wstrieczi

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 7: Zadania strażaków w zastępie Autorzy: Jerzy Prasuła Sławomir Kaczmarzyk 1 W zależności od rodzaju pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na wozie zastępy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA PODOFICERÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - KWATERMISTRZOWSKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2001

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa pożarnicze w roku 1999 KSIĄŻKI

Wydawnictwa pożarnicze w roku 1999 KSIĄŻKI Wydawnictwa pożarnicze w roku 1999 KSIĄŻKI 1. Tytuł: Teoria i doświadczenie w ratownictwie Autor: Maciej Schroeder Wydawca: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu Liczba stron: 211 Nakład: 1000 egz. Książka

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół gimnazjalnych

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół gimnazjalnych 1. W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera A oznacza to, że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie: a) cieczy i gazów palnych b) ciał stałych pochodzenia organicznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dopuszczony do nauczania: przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Podręcznik dopuszczony do nauczania: przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 dla i ZSZ - przedmioty Technik Załącznik nr 2 1. tom 1 Wstęp do projektowania P. Boś, Sł. Sitarz Podręcznik dopuszczony do technika 2. tom 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Ciechanów, dn. 31. VIII. 2015 r. Na podstawie art.22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r. DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Bardziej szczegółowo