WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY DLA DZIENNEGO I ZAOCZNEGO STUDIUM ASPIRANTÓW PSP NA ROK SZKOLNY 2008/2009:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY DLA DZIENNEGO I ZAOCZNEGO STUDIUM ASPIRANTÓW PSP NA ROK SZKOLNY 2008/2009:"

Transkrypt

1 WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY DLA DZIENNEGO I ZAOCZNEGO STUDIUM ASPIRANTÓW PSP NA ROK SZKOLNY 2008/2009: BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW 1. Abramowicz M., Adamski R.G., Bezpieczeństwo pożarowe budynków, cz. I, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Cholerzyński W. (oprac.), Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych szeregowych i podoficerów PSP, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Edukacja dla Bezpieczeństwa, Warszawa Fiszer K., Hetmann A., Markiewicz D., Bezpieczny budynek, Forum, Warszawa Kielin J. (tłum.), Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków Klemma P., Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2, Arkady, Warszawa Podawca K., Technologia. Zarys budownictwa ogólnego, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa Zajda R., Instalacje gazowe, COBO-Profil, Warszawa Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, Arkady, Warszawa PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.) tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 września 2005 r.). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.) tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz (zmiany weszły w życie z dniem 27 maja 2004 r.) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139). CZASOPISMA 1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa kwartalnik, 2. MATERIAŁY BUDOWLANE Miesięcznik Techniczno Ekonomiczny miesięcznik,

2 3. W AKCJI Technika Taktyka Profilaktyka miesięcznik. POLSKIE NORMY Wszystkie z zakresu: - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, - Zabezpieczenia przeciwpożarowe. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY : 1. Kodeks Pracy. 2. Ustawa o PSP, o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisy wykonawcze do ustaw. 3. Polskie Normy dot. znaków i barw stosowanych w BHP i ochronie ppoż., oraz dotyczące ergonomii, ogrzewania i wentylacji. 4. Regulaminy obsługi sprzętu, instrukcje obsługi urządzeń. 5. Dziak A., Dziak M., Kamiński B.: Pierwsza pomoc. Podręcznik dla średnich szkól medycznych. PZWL Warszawa V. Karhn. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia t. 2, wyd. CIOP. 7. Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP Warszawa 1997r. 8. Lankajtes J.: BHP w strażach pożarnych. IW CRZZ Warszawa Organizacja BHP w Państwowej Straży Pożarnej. Opr. l. Domurat. Firex Warszawa Podstawowy zakres kontroli BHP w Państwowej Straży Pożarnej. Opr. l. Domurat. Firex Warszawa Rączkowski B.: BHP w praktyce. ODDK Gdańsk Czasopisma: Przegląd Pożarniczy, BHP w Praktyce, Służba Pracownicza, Przyjaciel przy Pracy FIZYKOCHEMIA SPALANIA I ŚRODKI GAŚNICZE : 1. Grabowska K., Przedlecka B.: Chemia nieorganiczna. WSiP Warszawa Mastalerz P.: Chemia organiczna. PWN Warszawa Pofit-Szczepańska M.: Chemia pożarnicza. WOSP Warszawa Pofit-Szczepańska M.: Chemia stosowana. SOP Warszawa Pofit-Szczepańska M.: Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów. SAPSP Kraków Ryng M.: Bhp w przemyśle chemicznym. WNT Warszawa Sołtyniewicz R.: Rozwój podstawowych pojęć chemicznych. WNT Warszawa Staniszewski B.: Termodynamika. PWN Warszawa Staniszewski B.: Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne. PWN Warszawa Grynczel Z., Wilczkowski S. Nowoczesne środki gaśnicze Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa Sobolewski M. Środki pianotwórcze i proszki gaśnicze najskuteczniejsze środki do zwalczania pożarów cieczy palnych. 12. Sobolewski M., Król B. Pianotwórcze środki gaśnicze, a środowisko naturalne Przegląd Pożarniczy Wilczkowski S. Środki gaśnicze Szkoła Aspirantów PSP, Kraków M. Borysiewicz, B. Kucnerowicz-Polak : Zagrożenia pożarowe i wybuchowe. CIOP Niebezpieczne substancje-karty charakterystyk WEKA. 16. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. CIOP.

3 JĘZYK ANGIELSKI : 1. Ratownictwo. Słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski. EDURA, Warszawa Otto B. i M. Here is the news. WSiP, Warszawa Malczyk-Sypek J. Wybór tekstów o tematyce pożarniczej do nauki języka angielskiego. SGSP warszawa Internet oraz czasopisma pożarnicze. 5. Evans D. Powerbase Elementary. Longman, Evans D. Powerbase Elementary. Longman, Evans V., Dooley J. Enterprise Plus. Express Publishing, PODSTAWY PRAWA W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ : 1. Józef J. Skoczylas: Prawo ratownicze, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007; 2. J. Boć: Prawo administracyjne, Kolonia Limited, 2002; 3. J. Lewandowski: Elementy prawa, wyd. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004; 4. J. Musiałkiewicz: Elementy prawa, Ekonomik, Warszawa 2003; 5. R. Seidel: Elementy prawa, Wydawnictwo empi2, Poznań 2002; 6. S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J Zaborowski: Zarys prawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004; 7. W. Kocota (red): Elementy prawa. Podręcznik, Difin, Warszawa 2004; 8. A. Marek, S.Waltoś: Podstawy prawa i procesu karnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002; 9. Teksty prawne: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks cywilny, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o administracji rządowej w województwie, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa prawo budowlane, ustawa prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze do ustaw; PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI : 1. Z. Makieła,T. Rachwał: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik, Nowa Era, Warszawa 2007; 2. M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik,.Operon, Gdynia 2005; 3. R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; 4. A. Nowacka, R. Nowacki: Podstawy marketingu. Podręcznik, Difin, Warszawa 2006; 5. T. Buczyńska : Mikroekonomia. Podręcznik dla szkół i kursów, Wydawnictwo Szkolne, Łódź 2007; 6. M. Pietraszewski: Zarys wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Empi, Gdynia 2005; 7. Jan Olszewski (red.): Prawo gospodarcze. Kompendium, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007; 8. M. Herdegen: Prawo europejskie, Wydawnictwo C.H,Beck, Warszawa 2004; 9. Teksty prawne: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kodeks spółek handlowych, kodeks pracy, kodeks cywilny, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa

4 o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa o podatku dochodowym od towarów i usług, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; 10. Czasopisma Gazeta Prawna. RATOWNICTWO MEDYCZNE : 1. Wytyczne w sprawie realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego przez strażaków ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Warszawa 2004, późniejszymi zmianami. 2. Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy PSP i innych ratowników KSRG. Praca zbiorowa, Warszawa Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej Polska Rada Resuscytacji, Kraków Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Postępowanie przedmedyczne z zastosowaniem automatycznego defibrylatora. Pod red. W. Jurczyka i A. Łakomego, Kraków Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów. Pod red. prof. dr hab. med. J. Andersa, Kraków ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ : 1. Praczyk Z., Misiewicz A., Bezpieczeństwo pożarowe stacji paliw, Ochrona przeciwpożarowa Nr 3 z Fiszer K., Markiewicz D., Ochrona przed pożarami i innymi zagrożeniami, Forum, 2003 (poradnik z kwartalną aktualizacją) 3. Kucnerowicz-Polak B., Zagrożenia pożarowe i wybuchowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy Michalik J., Poważne awarie przemysłowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE warszawa Wiler K., Ochrona lasów przed pożarami, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Materiały z międzynarodowej konferencji Badanie przyczyn powstawania pożarów Poznań Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK Gdańsk Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchar R., Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR Markiewicz H., Bezpieczeństwo w elektroenergetyce WNT Materiały konferencyjne, Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza źródeł zapłonu w obiektach produkcyjnych i magazynowych, CS PSP 2007 SŁUŻBA W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ : 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn.2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.Nr78, poz.483). 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz.U.Nr 88 poz.400 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. nr 81 póz z póżn. zm.). 4. Zbiór przepisów -Służba" Zakład Wydawnictw i Szkolenia firex". Warszawa - aktualne pozycje.

5 5. Ceremoniał Pożarniczy. KGPSP Warszawa Obyczaj w służbie pożarniczej. KG PSP Warszawa. 7. Zbiór zasad etyki zawodowej. KGSP Warszawa 1984 r. 8. Gołębowski W.: Służba w ochronie przeciwpożarowej. Skrypt. SP PSP Bydgoszcz Jaworski A., Wilczur J.: Strażacka wierność. WMON Warszawa Kuta S.: Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej IWZZ Warszawa Ochrona przeciwpożarowa w XXXV-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. KGSP Warszawa Od pierwszych dni. XXX-lecie ochrony przeciwpożarowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Opr. Z. Radwański. IWCRZZ Warszawa Olejnik T.: Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim. KGPSP Warszawa Pilawski W.: Historia sikawek, motopomp i samochodów pożarniczych. KG PSP Warszawa Pilawski W.: Rozwój ochrony przeciwpożarowej na ziemiach zachodnich i północnych. ZOSP, AW Varsovia" Warszawa Szaflik R.J.: Dzieje ochotniczych straży pożarnych. LSW Warszawa Muzealny Rocznik Pożarniczy-roczniki. 18. Przegląd Pożarniczy - roczniki. TAKTYKA DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH : 1. Bielicki P. P., Proces spalania a pożar, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa Kociołek K. (red.), Fizykochemia spalania i środki gaśnicze, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa Bielicki P. P., Ratownictwo i ewakuacja podczas pożaru, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa Bielicki P. P., Rozpoznawanie pożaru, Centrala Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa Bielicki P. P., Taktyka działań gaśniczych dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa Bielicki P., Kamiński A. (red.), Taktyka działań ratowniczych. Zasady postępowania. Działania gaśnicze, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa Gierski E., Efektywność dowodzenia, Firex, Warszawa Wiśniewski W., Organizacja i technologia gaszenia pożarów lasu, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań Kamiński A., Sytuacje pożarowe, siły i środki niezbędne w działaniach taktycznych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Schroeder M., Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Zastosowanie pian do gaszenia pożarów, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Pulm Markus, Błędy w taktyce duże straty, EDURA, Warszawa Konecki M., Król B., Wróblewski D., Nowoczesne Metody działań ratowniczogaśniczych, SGSP, Warszawa 2003

6 TAKTYKA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH : 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 88, poz. 400) 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351) 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558 ze zmianami) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego (Dz. U. nr 111, poz. 1311) 5. Wytyczne do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Komenda Główna PSP, L. M. Watson Ratownictwo w wypadkach drogowych. 7. B. Morris Techniki ratownictwa drogowego Holmatro podręcznik technik ratownictwa drogowego i zastosowanie narzędzi ratowniczych. Holmatro Rescue Equipment Holandia 2004 r. 8. Bednarek Z., Marciniak A. Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych. Szkoła Aspirantów PSP, Kraków Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych. Szkoła Aspirantów PSP, Kraków Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zagrożenia Naturalne. Warszawa Ranecki J. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Szkoła Aspirantów Poznań Schroeder M., Ranecki J. - Uszczelnienia w ratownictwie. Firex, Warszawa Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zasady postępowania ratowniczego. Firex Warszawa Janusz M., Sawczak S., Grodzki R. - Ochrona przed powodzią. Materiały szkoleniowe Schroeder M. Teoria i doświadczenie w ratownictwie. Szkoła Aspirantów Poznań WYCHOWANIE FIZYCZNE : 1. Bednarek J., Bielicki P.: Podstawy psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego. Firex Warszawa Bielicki P., Goiębowski W.: Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki oraz organizacji pracy i kierowania. SChP, Kraków Dobrzyjatowski J.: Samoobrona i techniki interwencyjne policji. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo Bartkowiak E. '.Nauczanie pływania', Witkowski M.: Podstawy bezpieczeństwa w wodzie. MAW, Warszawa Łabaj M., Opiola L.: Vademecum animatora kultury fizycznej w jednostce straży pożarnej. SAPSP Kraków Łobożewicz T.: Bezpieczeństwo, higiena i odnowa zdrowia w sporcie, wychowaniu fizycznym i turystyce. SiT Warszawa, Malarecki J.: Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego. SiT Warszawa Maszczak T.: Metodyka wychowania fizycznego. WAWF Warszawa Mazurek L.: Gimnastyka podstawowa - słownictwo, systematyka metodyka. SiT Warszawa, 1980.

7 10. Ulatowski T.: Teoria i metodyka sportu. SiT Warszawa Zienkowicz W.- praca zbiorowa: Lekka atletyka - technika, metodyka, ćwiczenia specjalne. WAWF Warszawa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzenia okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków PSP, Dz.U. Nr 22, póz. 117 z 1998 r. 13. Regulamin zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF - KG PSP 1996, 14. Regulamin Komendanta Głównego Straży Pożarnych w sprawie zawodów w sporcie pożarniczym. 15. Międzynarodowy regulamin zawodów sportowo-pożarniczych CTIF - KG PSP, tłum. wyd. z Regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczej Straży Pożarnej - aktualnie obowiązujące. WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECHANIKI : 1. Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek Techniczny. WSiP Warszawa Czerwiński W.: Materiałoznawstwo dla zasadniczych szkól zawodowych. WSiP Warszawa Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT Warszawa Godlewski M.: Poradnik dla mechaników. WSiP Warszawa Janicki L.: Mechanika techniczna. WSiP Warszawa Kurowski R., Niezgodziński M.Z.: Wytrzymałość materiałów. PWN Warszawa Lawroński Z.: Metodyczny zbiór zadań z rysunku technicznego. Politechnika Wrocławska Wrocław Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP Warszawa Małuszyński S., Radziszewska D.: Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń pożarniczych. Skrypt. WOSP Warszawa Misiak J., Mechanika techniczna. WNT Warszawa Okoniewski S.: Technologia metali. PZWS Warszawa Orlik Z., Surowiak W.: Części maszyn. WSiP Warszawa Rutkowski A.: Części maszyn. WSiP Warszawa Rososiński S.: Wytrzymałość materiałów. PZWS Warszawa Siuta W.: Mechanika techniczna. WSiP Warszawa POLSKIE NORMY: 16. Zbiór Polskich Norm. Rysunek techniczny maszynowy. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE : 1. Gil D. Sprzęt gaśniczy SP PSP Bydgoszcz Gil D. Sprzęt ratowniczy SP PSP Bydgoszcz Gil D. Pojazdy pożarnicze SP PSP Bydgoszcz Gil D. Uzbrojenie osobiste strażaka SP PSP Bydgoszcz Gil D. Specjalistyczny sprzęt ratowniczy SP PSP Bydgoszcz Gumiński B. Armatura wodna. SP PSP Bydgoszcz Gumiński B. Kozicki M.: Sprzęt łączności. Skrypt. SPPSP Bydgoszcz Guzewski P. Ubiory ochronne SA PSP Poznań Guzewski P. Pawłowski R., Ranecki J.: Ubrania ochrony przeciwchemicznej. SA PSP Poznań Guzy Z.: Wyposażenie techniczne straży pożarnych. Skrypt. SGSP Warszawa Małaczyński M.: Zagrożenia środowiska rozlewami olejowymi. Kraków 1994.

8 12. Materiały szkoleniowe z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Pr. zbiorowa. SA PSP Poznań. 13. Ranecki J.: Pompy i osprzęt stosowane w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. SAPSP Poznań Ranecki J., Schroeder M.: Uszczelnienia w ratownictwie. Firex Warszawa Ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Pr. zbiór. SPPSP Bydgoszcz Regulamin ćwiczeń z podstawowym sprzętem pożarniczym. KGSP Stachowiak B.: Budowa i wykorzystanie w działalności ratowniczej PSP lekkich samochodów specjalnych ratownictwa drogowego. SAPSP Poznań Stachowiak B.: Budowa, wyposażenie i wykorzystanie lekkich samochodów specjalnych ze sprzętem oświetleniowym i sprzętem ochrony dróg oddechowych. SAPSP Poznań Stachowiak B.: Rodzaje i budowa autodrabin pożarniczych oraz ich wykorzystanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. SAPSP Poznań Łukomski M., Sajkowski R. Zastosowanie podestów ruchomych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP. SP PSP Opole Śmietowski B.: Gaśnice i agregaty. Cz.l. SAPSP Kraków Śmietowski B.: Gaśnice i agregaty. Cz.ll. SAPSP Kraków ZAOPATRZENIE WODNE, URZĄDZENIA GAŚNICZE l ZABEZPIECZAJĄCE : 1. Bogumił T.: Aparatura kontrolno - pomiarowa WSiP, Warszawa 1974 r. 2. Bukowski J.: Mechanika płynów PWN, Warszawa 1976 r. 3. Ciszewski J., Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP 1996 r. 4. Ciszewski J., Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej CNBOP 1994 r. 5. Czetwertyński E., Szuster A.: Hydrologia i hydraulika PWSZ, Warszawa 1978 r. 6. Gabryszewski T., Wodociągi Arkady, Warszawa 1983 r. 7. Jarosz A., Wotoszyn J.: Hydraulika PWRiL, Warszawa 1970 r. 8. Kaliciecki H.: Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych" IW CRZZ, Warszawa 1977 r. 9. Lindner J.: Gaszenie pożarów gazami obojętnymi i środkami chemicznymi Arkady, Warszawa 1967 r. 10. Lindner J., Struś W. Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne. Arkady Warszawa 1977 r. 11. Lindner J.: Urządzenia gaśnicze parowe IW CRZZ, Warszawa 1974 r. 12. Mazurek A., Vademecum ochrony przeciwpożarowej w handlu i usługach Libra, Warszawa 1988 r. 13. Praca zbiorowa. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Poradnik. Arkady Warszawa 1976 r. 14. Troskolański A.: Hydromechanika WNT, Warszawa 1967 r. 15. Stałe urządzenia gaśnicze dziś i jutro CNBOP 1994 r. 16. Wilczkowski S.: Środki gaśnicze. S.A. PSP Kraków 1995 r 17. Biuletyny Informacji Technicznej KGSP roczniki 18. Systemy Alarmowe - dwumiesięcznik branży Security 19. Normy, przepisy, wytyczne.

9 PODSTAWY INFORMATYKI : 1. ScottMuellerRozbudowa inaprawa systemu Windows Helion PiotrWró blewski M S Office 2007 PL w biurze inie tylko Helion Adam Jaronicki ABC OpenOffice.ux.pl Helion Witold Wrotek Po prostu CorelDRA W X4 PL Helion Zesp ół autor ów Diagnostyka sprz ę tu komputerowego Helion Matthew Strebe Bezpiecze ń stwo sieci Mikom Peter Szor Wirusy.Rozpoznawanie iobrona Mikom Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ABC PHOTOSHOP CS3/CS3 PL Helion Chip miesi ęcznik komputerowy 10. Komputer ś wiat dwutygodnik komputerowy 11. PC World Komputer miesi ęcznik komputerowy 12. Internet PODSTAWY PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI 1. Aktywizuj ące metody nauczania czynnikiem wzrostu efektywno ści ksztacenia ł po żarniczego, pod. red. J. Zalewskiego. XI Sympozjum Pedagogiczne. SGSP Warszawa Argyle M.: Psychologia stosunk ów mię dzyludzkich.p W N Warszawa Arends R.l.Uczymy si ęnaucza ć. WsiP Warszawa Aronson E. Czł owiek istota spoeczna.p ł W N.Warszawa Bednarek J., Bie ńkowski J., St ępie ń R.: Proces ksztacenia ł wojskowego. Warszawa Bednarek J., Bielicki P.P.: Podstawy psychologii, pedagogiki i metodyki ksztacenia ł poż arniczego.firex Warszawa Bielicki P.,Go łębowski W.: Wybrane zagadnienia z psychologii,pedagogiki oraz or ganizacji pracy ikierowania.skrypt dla podoficer ów. SChP Krak ów Bierch A.: Sztuka czytania z twarzy.wyd. Astrum. Wrocaw ł Bogusz J.:Dydaktyka wojskowa. W: M O N Warszawa Burzy ński E.: Podstawowe materiay ł do ćwicze ń taktycznych jednostek stra ży poż arnych.arkady Warszawa 1968.

10 11. Cameron - Bandler L., Lebean M.: W niewoli uczu ć. Gdań skie Wydawnictwo Psy chologiczne Gdań sk Casidy E, Wiśniewski M. Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. IBE Warszawa Cenin M.: Trening psychologiczny. Analiza efektywno ści w trudnych sytuacjach zadaniowych. W: Prace Psychologiczne X X XIII. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc ław skiego Wrocaw ł Czarnecki K.: Rozwój zawodowy czowieka.p ł WZZ Warszaw Dąbrowski P.J.:Praktyczna teoria negocjacji.sorbog Warszawa Dobroowicz ł W.: Psychika ibariery.w SiP Warszawa Dobó r i strukturalizacja tre ści ksztacenia ł w szkolnictwie poż arniczym. X Sympozjum pedagogiczne.sgsp Warszawa -Krak ów Dobrzy ński K.: Psychologia kierowania idowodzenia.w OSP Warszawa Encyklopedia pedagogiczna.pod red.w. Pomyka ło. Warszawa Francuz W.M., Karpi ński J., Sotomski S.: Metodyka nauczania zaj ęć praktycznych. W SiP Warszawa Fr ątczak J., Fr ątczak P.T.: Projektowanie, wykonywanie i stosowanie środk ów dydaktycznych w ksztaceniu ł kadr poż arniczych.sp PSP Bydgoszcz Gagne R.M., Briggs L.J., Wager W. W.: Zasady projektowania dydaktycznego. W SiP Warszawa Galloway Ch.:Psychologia uczenia si ęinauczania.t liii.p W N Warszawa Głodowski W.: Komunikowanie interpersonalne.bpi M O N Warszawa Goszczy ńska M.: Człowiek wobec zagro że ń. Psychospoeczne ł uwarunkowania oceny iakceptacjiryzyka.wyd. Żak Warszawa Grochmal S.:Stres.Nasz wró g czy sprzymierzeniec.ossolineum Grzesiuk L, Trzebi ńska E.:Jak ludzie porozumiewaj ąsi.n ę K Warszawa Gut J.:Doceni ćkonflikt.wydawnictwo KontraktWarszawa Janas R.:Dydaktyka technikiz ćwiczeniami.p W N Warszawa Jarosz M.: Jak skutecznie radzi ć sobie z lę kiem i jak dziaa ł ć rozwa żnie mimo lę ku. W L PZ WL Warszawa Johnson D. W. U miejtno ę ści interpersonalne isamorealizacja.ptp Warszawa. 32.Kępi ński A.: Lęk. PZ WL Warszawa Kępi ński A.: Rytm życia.w L Krak ów -Wroc ław Klichowski L.:L ęk, strach,panika,przyczyny izapobieganie.pozna ń Konspekt i jego znaczenie w procesie dydaktycznym. Opr. J. Zalewski. SGSP War szawa 1996.

11 36. Kossecki J.:Tajnikisterowania lud źmi.ka W Warszawa Kozielecki J.:Koncepcje psychologiczne czowieka.piw ł Warszawa Kruszewski K (red).: Sztuka nauczania. Czynno ści nauczyciela. P W N Warszawa Kupisiewicz C.:Podstawy dydaktyki og ólnej.p W N Warszawa Lis - Turlejska M., Radzenie sobie ze skutkami psychologicznymi skrajnie traumatycznych prze ży ć, "Nowiny Psychologiczne" 1993, nr Mika S.:Psychologia spoeczna.p ł W N Warszawa Mika S.:Skuteczno ść kar w wychowaniu.warszawa Niemierko B. Mię dzy ocen ą szkoln ąa dydaktyk ą. WsiP Warszawa Nowacki T.:Dydaktyka doskonalenia zawodowego. Wroc ław Obuchowski K.: Psychologia dąż e ń ludzkich.p W N Warszawa Oko ń W.: Słownik pedagogiczny.p W N Warszawa Peasse A.: Ję zyk ciaa.wyd. ł Gemini Krak ów PeiferW.: Myśl pozytywnie.oficyna Wydawnicza ReporterWarszawa Percepcja.My ślenie,decyzje.pod red.t. Tomaszewskiego.P W N Warszawa Pi ęter J.':Strach iodwaga.nk Warszawa Pietrasi ński Z.:Rozwój czowieka ł dorosego. ł W P Warszawa Pólturzycki J.:Dydaktyka dorosych.w ł SiP Warszawa Przewodnik metodyczny dla realizuj ących szkolenie ochotniczych stra ży poż arnych. Opr. Śl ósarskim., Anszczak J.,Got ębiewski M. Firex Warszawa Reykowski J.:Z zagadnie ńpsychologiimotywacji.w SiP Warszawa Rudnia ński J.:Sprawno ść umys łowa. Wybó r metod.w P Warszawa Selye H.: Stres okieznany.piw ł Warszawa Strelau J.Temperament iinteligencja.p W N Warszawa Szaek ł J.:Psychologia obrony cywilnej.w M O N Warszawa Szatek J.:Zarys psychologiiakcjiratunkowych. W M O N Warszawa Terlak J.F.:Stres psychologiczny.ó W Branta Bydgoszcz Zaborowski Z.:Stosunki mię dzyludzkie. Ossolineum Warszawa OCH RO N A L U D NOŚC I 1. Balcerowicz B., Słownik termin ów z zakresu bezpiecze ń stwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej,Warszawa Flemming M., Podstawowe zasady Konwencji Genewskich iich protoko łó w dodatkowych, Ośrodek Upowszechniania Mię dzynarodowego Prawa Humanitarnego, Warszawa Gołębiewski J., Poradnik mened żera program ów kryzysowych, Szko ła Aspirant ó w Pań stwowej Stra ży Poż arnej,krak ów 2003.

12 4. Grocki R. (red.),zarz ą dzanie kryzysowe, Fundacja Rozwoju DemokracjiLokalnej,Warszawa Konstytucja RzeczypospolitejPolskiej z dnia 6 kwietnia 1997 roku. Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 1997 r. 6. Kosowski B., Programowanie dziaa ł ń na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, Szko ł a Aspirant ów Pań stwowej Stra ży Poż arnej,krak ów Lema ński J.,Marczy ński D., Zabawa S. (red.),organizacja bezpiecze ń stwa powszechnego w Polsce ze szczeg ólnym uwzgl ędnieniem rozwoju ratownictwa i ochrony ludno ś ci, Polskie Zrzeszenie In żynier ów itechnik ów Sanitarnych,Pia ł Mazur S. (oprac.), Zarz ą dzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, Fundacja A WF, Krak ów Popioek ł K.,Cz łowiek w sytuacjizagro ż enia.kryzysy,katastrofy,kataklizmy, Stowarzyszenie Psychologia iarchitektura,pozna ń Protok ół dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotycz ą cy ochrony ofiar mię dzynarodowych konflikt ów zbrojnych (protok ół I),sporz ą dzony dnia 8 czerwca 1997 roku w Genewie. Dz. U. Nr 41, poz. 175 z 1992 roku. 11. Rozporz ądzenie Rady Ministr ów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczeg ół owego zakresu dziaania ł Szefa Obrony Cywilnej Kraju,szef ów obrony cywilnej wojew ództw, powiat ó w igmin.dz. U. Nr 96, poz.850 z 2002 r. 12. Rozporz ądzenie Rady Ministr ów z dnia 28 wrze ś nia 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludno ści.dz. U. Nr 91, poz.421 z 1993 r. 13. Rozporz ądzenie Rady Ministr ó w z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespo łu reagowania,powiatowego iwojew ódzkiego zespo ł u reagowania kryzysowego oraz Rzą dowego Zespo ł u Koordynacji Kryzysowej iich funkcjonowania. Dz. U. Nr 215, poz z póź n. zm. z 2002 r. 14. Sobejko Z., Marto ś A., Jak post ępowa ć w sytuacjach zagro że ń?, Fundacja Rozwoju DemokracjiLokalnej,Warszawa Soloch P., System ochrony ludno ś ci i reagowania kryzysowego w czasie pokoju rola organ ów administracjipublicznej ipodleg łych su ł ż b, Zeszyt Problemowy, Towarzystwo Wiedzy Obronnej,Warszawa Tyraa ł P., Zarz ą dzanie kryzysowe. Ryzyko Bezpiecze ń stwo Obronno ść, Wydawnictwo Adam Marszaek, ł Toru ń Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi ą zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.Dz. U. Nr 21, poz.205 z póź n. zm. z 2002 r. 18. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie kl ęski żywioowej. ł Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r.,nr 74, poz.676 z 2002 r. 19. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyj ątkowym. Dz. U. Nr 113, poz.985 z 2002 r.

13 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si ł Zbrojnych izasadach jego podleg łoś ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.Dz. U. Nr 156, poz.1301 z póź n. zm. z 2002 r. 21. Ustawa z dnia 4 wrze śnia 1997 roku o dziaach ł administracjirz ą dowej.dz. U. Nr 159, poz z póź n. zm. z 2003 r. 22. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku administracji rz ądowej w wojew ództwie.dz. U. Nr 80, poz.872 z póź n. zm. z 2001 r. 23. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz ądzie wojew ó dztwa. Dz. U. Nr 142, poz z póź n. zm. z 2001 r. 24. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz ą dzie powiatowym. Dz. U. Nr 142, poz z póź n. zm. z 2001 r. 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym. Dz. U. Nr 142, poz z póź n. zm. z 2001 r. 26. Wolanin J.,Zarys teoriibezpiecze ństwa obywateli:ochrona ludno ści na czas pokoju, Szko ł a Główna Służ by Poż arniczej,warszawa Wolanin J., Zarządzanie bezpieczeństwem: wybrane zagadnienia ochrony ludności, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2002.

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Istota i zadania Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e "... określenie " obrona cywilna " oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo