BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Joanna Gadomska * Andrzej Kremplewski ** BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór * Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Bracka 18/62, Warszawa. ** Oœrodek Badañ Praw Cz³owieka, Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji UW, Podchor¹ ych 20, Warszawa.

2 Przedstawiamy Czytelnikowi wybór bibliograficzny publikacji dotycz¹cych wolnoœci s³owa i druku, które ukaza³y siê jako wydawnictwa zwarte i artyku³y w czasopismach polskich i emigracyjnych do koñca 1996 roku. Wolnoœæ s³owa rozumieliœmy tu bardziej w znaczeniu "swobody wypowiedzi" lub "wolnoœci ekspresji", ni tylko jako wolnoœæ dotycz¹c¹ s³owa drukowanego. W bibliografii umieœciliœmy wiêc pozycje dotycz¹ce m. in. prawa do prywatnoœci czy ochrony dóbr osobistych. Staraliœmy siê uwzglêdniæ równie publikacje z zakresu historii, prawa prasowego, autorskiego, praw cz³owieka czy wreszcie etyki zawodowej. Bibliografia, tak jak inne, jest do pewnego stopnia subiektywnym wyborem. Ze wzglêdu na skromny sk³ad naszego zespo³u autorskiego nie byliœmy czêsto w stanie dokonaæ szczegó³owej kwerendy wielu fachowych czasopism naukowych, a tym bardziej tygodników i gazet codziennych. Zdajemy sobie sprawê, e niektórzy mog¹ odczuwaæ pewien niedosyt. Warto tak e przypomnieæ, e do niedawna funkcjonowa³a w Polsce instytucja cenzury... Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W czêœci pierwszej zamieœciliœmy ponad 600 opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych i ci¹g³ych, w drugiej natomiast informacje o glosach do orzeczeñ s¹dowych zwi¹zanych z wolnoœci¹ s³owa. W pracy naszej korzystaliœmy miêdzy innymi z Polskiej Bibliografii Prawniczej opracowywanej przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Niemniej jednak, wiêkszoœæ pozycji, które pomieœciliœmy w bibliografii zosta³a opisana z autopsji. Pragniemy podziêkowaæ Profesorowi Andrzejowi Rzepliñskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za udostêpnienie nam przygotowywanej przez niego Polskiej bibliografii praw cz³owieka. J.G., A.K. 2

3 " adna ksi¹ ka, pisma mniejsze, piosenka zgo³a, wszelkie jakiejkolwiek b¹dÿ rozci¹g³oœci pisma, ryciny, b¹dÿ sztychowane, b¹dÿ litografowane nie bêd¹ mog³y byæ sprzedawanymi przez adnego ksiêgarza, kupca rycin lub jak¹kolwiek b¹dÿ osobê dopóki nie przejd¹ rewizji komitetu cenzury i nie uzyskaj¹ pozwolenia". Art. IX instrukcji z 16 grudnia 1832 r. 3

4 Spis uwzglêdnionych czasopism i skróty ich tytu³ów: Acta UL. Fol. Iur. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica Acta UL. Fol. Litteraria - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit. - Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie Acta Univ. Wratisl. Prawo - Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Arch. Iur. Crac. - Archivum Iuridicum Cracoviense Argumenty Bibliotekarz Biul. CE UW - Biuletyn. [wyd.] Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Oœrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy Biul. MS - Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwoœci Biul. Nauk. - Biuletyn Naukowy [wyd.] Zak³ad Badañ Prasoznawczych RSW Prasa Czas. Praw.-Hist. - Czasopismo Prawno-Historyczne Dem. Prz. Praw.- Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy Edukacja Prawn. - Edukacja Prawnicza Ethos Eurocriminology Gaz. Praw. - Gazeta Prawnicza Gaz. Prawna - Gazeta Prawna Gaz. S¹d. - Gazeta S¹dowa G³os Prawa Ideol. i Polit. - Ideologia i Polityka Jurysta Kapitalizm Kierunki Kom. Inst. Ba³t. - Komunikaty Instytutu Ba³tyckiego Kom. Mazur.-Warm. - Komunikaty Mazursko-Warmiñskie Kontr. Pañst. - Kontrola Pañstwowa 4

5 Krytyka Kultura [m. wyd. Pary ] Kult. - Kultura [m. wyd. Warszawa] Kult. i Spo³. - Kultura i Spo³eczeñstwo Kwart. Hist. Prasy Pol.- Kwartalnik Historii Prasy Polskiej Kwart. Prasozn. - Kwartalnik Prasoznawczy Kwart. Prawa Prywat. - Kwartalnik Prawa Prywatnego Kwart. Teol. - Kwartalnik Teologiczny ad Mat. Pozn. Centrum Praw Cz³owieka -Materia³y Poznañskiego Centrum Praw Cz³owieka Monitor Praw. - Monitor Prawniczy Nauka Pol. - Nauka Polska Nowe Prawo Odra Org. Met. Techn. - Organizacja. Metody. Technika Orz. Gosp. - Orzecznictwo Gospodarcze OSP - Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA - Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra owych Palestra Pañst. i Prawo - Pañstwo i Prawo Polis Polityka Pol. Intern. Law - Polish International Law Pol. Polit. Science - Polish Political Science Prasa Pol. - Prasa Polska Prasa Techn. - Prasa Techniczna Prasa Wspó³. i Dawna - Prasa Wspó³czesna i Dawna Prawo i ycie Prawo Kanon. - Prawo Kanoniczne 5

6 Praworz¹dnoœæ Probl. Praworz. - Problemy Praworz¹dnoœci Prok. i Prawo - Prokuratura i Prawo Prz. Hist. - Przegl¹d Historyczny Prz. Hum. - Przegl¹d Humanistyczny Prz. Obrony Teryt. Kraju - Przegl¹d Obrony Terytorialnej Kraju Prz. Orient. - Przegl¹d Orientalistyczny Prz. Policyjny - Przegl¹d Policyjny Prz. Polit. - Przegl¹d Polityczny Prz. S¹d. - Przegl¹d S¹dowy Prz. Sejmowy - Przegl¹d Sejmowy Prz. Tyg. - Przegl¹d Tygodniowy Prz. Ustawod. Gosp. - Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Prz. Zach. - Przegl¹d Zachodni Przek. i Opinie -Przekazy i Opinie Puls Res. Pub. - Res Publica Rev. Comp. Law - The Review of Comparative Law Rocz. Bibl. - Roczniki Biblioteczne Rocz. Bibl. PAN w Krak. - Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie Rocz. Hist. Czas. Pol. - Rocznik Historii Czasopiœmiennictwa Polskiego Rocz. ódzki - Rocznik ódzki Rocz. Nauk Spo³. KUL - Roczniki Nauk Spo³ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ruch. Lit. - Ruch Literacki Ruch Praw. Ekon. - Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita Sovr. Pol. Pravo - Sovriemiennoje Polskoje Pravo Spotkania Spo³. Otwarte - Spo³eczeñstwo Otwarte 6

7 Spr. Miêdzynar. - Sprawy Miêdzynarodowe Spr. Narodow. - Sprawy Narodowoœciowe Stud. Cywilist. - Studia Cywilistyczne Stud. Iur. - Studia Iuridica Stud. Iur. Siles. UŒl. - Studia Iuridica Silesiana. Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego Stud. Praw. - Studia Prawnicze Stud. Œl. Seria Nowa - Studia Œl¹skie. Seria Nowa Œl. Kwart. Hist. Sobótka - Œl¹ski Kwartalnik Histroryczny Sobótka Trybuna Tryb. Ludu - Trybuna Ludu Tyg. Kult. - Tygodnik Kulturalny Tyg. Powszechny - Tygodnik Powszechny Tyg. Solid. - Tygodnik Solidarnoœæ Univ. Ged. - Universitas Gedanensis Wiad. Kult. - Wiadomoœci Kulturalne Wiad. Praw. - Wiadomoœci Prawnicze Wieœ Wspó³cz. - Wieœ Wspó³czesna WiêŸ Wojsk. Prz. Praw. - Wojskowy Przegl¹d Prawniczy Wprost Wspólnota Wychow. Ob. - Wychowanie Obywatelskie Zapis Ze Skarb. Kult. - Ze Skarbca Kultury Zesz. Hist. - Zeszyty Historyczne Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci Intelektualnej Zesz. Nauk. UJ. Prace Praw. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace Prawnicze 7

8 Zesz. Nauk. WSO - Zeszyty Naukowe Wy szej Szko³y Oficerskiej im. gen. Franciszka JóŸwiaka-Witolda Zesz. Nauk. WSP Opole. Nauki Spo³.-Polit. - Zeszyty Naukowe Wy szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu. Nauki Spo³eczno-Polityczne Zesz. Prasozn. - Zeszyty Prasoznawcze Znak Inne skróty: K. c. - Kodeks cywilny K. k. - Kodeks karny K. p. k. - Kodeks postêpowania karnego [...] - oznaczenie dodatkowych uwag lub objaœnieñ [ ] Ustawa z dn. 31 VII 1981 r., O kontroli i publikacji widowisk art. 2 pkt 2 (Dz. U. nr 20, poz. 99, zm Dz. U. nr 44, poz. 204) 8

9 9

10 I. Publikacje z wydawnictw zwartych i czasopism ABC prawa autorskiego. Warszawa: Stowarzyszenie Autorów "Zaiks" 1994, 63 s., Adamczyk D.: Placówki nak³adowe grup politycznych w Galicji wobec pañstwowej cenzury austriackiej i rosyjskiej na prze³omie XIX i XX w. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Akt o wolnoœci druku w brzmieniu tekstu jednolitego z 21 grudnia 1988 r. [W:] Konstytucja Szwecji. Akty konstytucyjne: Akt o formie rz¹du; Akt o Riksdagu. Akt o sukcesji, Akt o wolnoœci druku. Warszawa: Wydaw. Sejmowe 1991 s , Aleksiewicz A.: Cenzura w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w pierwszej po³owie XIX wieku. Rocz. Bibl z. 1-2 s , An Introduction to the Polish Press [zawiera tekst ustawy o prawie prasowym z 26.I.1984 r.]. Warszawa: Interpress 1984, 40 s., Attanasio J. B.: Freedom of Speech under the United States Constitution. [W:] First Amendment Freedoms and Constitution-Writing in Poland. Ed. L. L. Garlicki. Warsaw: [American Studies Center University of Warsaw 1993] s , B. M.: Ochrona czci a prawa satyry. Prawo i ycie 1967 nr 26, Bafia J.: Nowe prawo o kontroli publikacji i widowisk. Probl. Praworz nr 1 s , -----: Prawo o cenzurze. Warszawa: KiW 1983, 239 s., -----: Ustrojowe aspekty prawa prasowego. Rzeczpospolita 1983 nr 177, -----: Polskie prawo prasowe. Pañst. i Prawo 1984 z. 10 s , 10

11 -----: Prawo o wolnoœci s³owa. Warszawa: KiW 1988, 254 s., -----: Dziennikarska tajemnica zawodowa. Prasa Pol nr 2 s. 8-9, Bagiñski K.: Cenzura w Polsce (w latach ). Zesz. Hist z. 8 s , Balicki J.: Mass media a prawo do prywatnoœci - dyrektywy etyczne. Univ. Ged nr 11 s , Banach M.: International Status of an Accredites Foreign Correspondent with Special Consideration of the Polish Practice. Pol. Intern. Law T. 17, 1988 [r. wyd. 1990] s. 7-9, -----: Ograniczenie dzia³alnoœci mediów. Przegl¹d konwencji miêdzynarodowych. Zesz. Prasozn z. 1 s , Banaszak M.: Wirtualne prawa autora. Niemal za ka dym razem gdy wykorzystujemy œci¹gniête z sieci materia³y mimowolnie "pope³niamy przestêpstwa" - ³amiemy prawo autorskie. Rzeczpospolita 1996 nr 249, Bañkowicz M.: Gwarancje skutecznoœci krytyki (rozwa ania nad projektem KPA). Prasa Pol nr 9 s. 4-6, Barecki J.: Nad projektem prawa prasowego. Prasa Pol nr 2 s , Barszczewska-Krupa A.: Z badañ nad cenzur¹ pañstw zaborczych wobec nielegalnej literatury emigracyjnej w kraju ( ). Rocz. ódzki T. 21, 1976 s , Barta J., Dobosz I.: Prawo prasowe. Wyd. 2 zm. Kraków: Wydaw. UJ 1989, 124 s., Barta J., Dobosz I.: Prawo prasowe. Komentarz do ustawy. [W:] Dziennikarstwo i jego konteksty. Pod red. Z. Bauera i E. Chudziñskiego. Kraków: Wydaw. Nauk. WSP im. KEN 1991, s. 11

12 Barta J., Dobosz. I.: Spo³eczny projekt prawa prasowego przygotowany przez Spo³eczn¹ Radê Legislacyjn¹. Kwart. Prawa Prywat nr 3 s , Barta J., Dobosz I., Trafas T.: Realizacja prawa do informacji i krytyki prasowej. Zesz. Prasozn z. 3 s , Barta J., Markiewicz R.: Prezydencki projekt Karty Praw i Wolnoœci a prawo prasowe. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 62 s. 9-17, Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy miêdzynarodowe. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1994, 347 s., Barta J., Markiewicz R.: Dla tych, co yj¹ z cudzych tekstów. Prawo autorskie w mediach. Rzeczpospolita 1996 nr 270, Barta J., Markiewicz R.: Niektóre aspekty prawa autorskiego w reklamie. [W:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci profesora Stanis³awa W³odyki. Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych 1996 s. 1-20, Barta J., Markiewicz R.: Nieuczciwa konkurencja w œrodkach masowego przekazu. Rzeczpospolita 1996 nr 260, Bartmañski T.: Zasada parlamentarnej wolnoœci s³owa w Anglii, Stanach Zjednoczonych i we Francji. Acta Univ. Wratisl. Prawo 1959 z. 6 s , Bartoszcze R.: Gwarancje wolnoœci wypowiedzi w Europie Zachodniej. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. "Universitas" 1995, 144 s., Baude P.: Lessons for Poland from the Constitiutions of the Individual American States. [W:] First Amendment Freedoms and Constitution- Writing in Poland. Ed. L. L. Garlicki. Warsaw: [American Studies Center University of Warsaw 1993] s , B¹dkowski A.: Spór o "Weso³¹ Wdówkê". Spór o "Kochanka Lady Chatterley". Palestra 1959 nr 11 s , 12

13 Bednarska-Ruszajowa K.: Ksi¹ ki zakazane w odbiorze czytelniczym oœwieceniowych uczonych. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Bereœ W.: Szybko, skandal na pierwsz¹ stronê! Obyczaje, polityka i wolna prasa [dot. mediów]. Tyg. Powszechny 1992 nr 48, -----: Kradzione nie tuczy? Ochrona prawa autorskiego, praw pokrewnych i walka z piratami. Tyg. Powszechny 1993 nr 13, Beyer M.: Czwarta w³adza [dot. wolnoœci prasy w Stanach Zjednoczonych]. Spotkania 1993 nr 7 s , Bia³y L.: Dzieje inkwizycji hiszpañskiej. Warszawa: KiW 1989, 329 s. [rozdz. Kontrola myœli s ], Bidziñski Z., Serda J.: Orzecznictwo s¹dowe z zakresu prawa autorskiego za lata Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 36 s , Bidziñski Z., Serda J.: Orzecznictwo s¹dowe z zakresu prawa autorskiego za lata Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 47 s , B³eszyñski J.: Prawo autorskie. Wyd. 3 uzup. Warszawa: PWN 1988, 233 s., -----: Pojêcie dzie³a wspó³autorskiego. (Perspektywy de lege ferenda). Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 57 s , -----: Nowe prawo autorskie. Jurysta 1994 nr 4 s. 3-7, -----: Nowe prawo autorskie. (Próba bilansu). Pañst. i Prawo 1994 z. 10 s. 3-18, -----: T³umaczenie w œwietle nowego prawa autorskiego. Prz. Ustawod. Gosp nr 9 s , B³eszyñski J., Staszków M.: Prawo autorskie i wynalazcze. Warszawa: PWN 1983, 400 s., 13

14 Bocheñski J.: Cenzura nie cenzura. Prz. Polit nr s , Bodnár L.: Wêgierskie prawo prasowe. Zesz. Prasozn z. 3 s , Borowik M.: Na marginesie ustawy o cenzurze. Kultura 1981 nr 10 s , Brat J., Dobosz I.: Prawo prasowe. Kraków: Wydaw. UJ 1986, 106 s., Braun J. J.: Trzecia w³adza przeciw czwartej w³adzy [dot. tajemnicy dziennikarskiej]. Tyg. Powszechny 1995 nr 6, Brodzki J.: Wolno? Nie wolno? [dot. aspektów prawno-etycznych filmów "Psychodrama" i "Tylko umar³y odpowie"]. Prasa Pol nr 4 s , -----: Dziennikarska tajemnica zawodowa. Prasa Pol nr 7 s , -----: Jak powsta³a ustawa prasowa? Prasa Pol nr 4 s. 7-11, -----: Prawo prasowe wchodzi w ycie. Tryb. Ludu 1984 nr 153, -----: Czy prawo prasowe "zar nê³o" reporta? Prasa Pol nr 2 s , Brol J.: S¹dowe aspekty prawa prasowego (wybrane zagadnienia). Nowe Prawo 1984 nr 10 s. 3-17, -----: Prawo prasowe w praktyce. Rzeczpospolita 1985 nr 8, Bromberg A.: Catch-as-catch-can i ³askotanie czytelnika [dot. wydawnictw w PRL i cenzury]. Kultura 1973 nr 12 s , -----: Na bezdro ach prawa [dot. zakazu zawierania umów miêdzy autorem krajowym a wydawc¹ zagranicznym]. Kultura 1973 nr 11 s , Bromer A.: Granice legalnoœci kronik s¹dowych w œrodkach masowego przekazu. Palestra 1976 nr 6 s. 4-11, 14

15 Brzezinski M. F.: Drafts of the Polish Constitution: A Comparison of the Treatment of Freedom of Expression. [W:] First Amendment Freedoms and Constitution-Writing in Poland. Ed. L. L. Garlicki. Warsaw: [American Studies Center University of Warsaw 1993] s , Bukowski M.: Cywilnoprawna pozycja organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi na przyk³adzie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 64 s. 9-26, Burnetko K.: Dziennikarze Ÿle uregulowani. O projekcie nowego prawa prasowego. Tyg. Powszechny 1993 nr 27, Cavallin J.: Democracy, free market, human rights. [W:] Wolne media dla Europy. Miêdzynarodowa konferencja 7-10 grudnia Red. E. D¹browska [i in.]. Kraków: Towarzystwo S³owaków [1994] s , Ceranek U.: Krytyka prasowa a czeœæ jednostki. Dobra równorzêdne. Drogi przeciwstawne. Prasa Pol nr 1 s ; nr 2 s , 50, -----: Krytyka prasowa a czeœæ jednostki - znies³awienie i obraza. Prasa Pol nr 5 s ; nr 6 s ; nr 7-8 s , Chmielewska A.: Kampania [prasa oficjalna o roku 1976 oraz o KOR-ze]. Zapis 1977 nr 4 s , Chomicki S. A.: Udostêpnianie dziennikarzom akt s¹dowych. Wspólnota 1996 nr 10, Cieæwierz M.: Ograniczenia treœci prasy w okresie PKWN i Rz¹du Tymczasowego. Kwart. Hist. Prasy Pol z. 4 s , -----: Polityka prasowa Warszawa: PWN 1989, 303 s., Cieœlak M.: Ochrona czci a wolnoœæ krytyki. Pañst. i Prawo 1957 z. 7-8 s , Cisek A.: Dobra osobiste i ich niemaj¹tkowa ochrona w kodeksie cywilnym. Wroc³aw: Wydaw. UWr 1989, 158 s., 15

16 Cuba³a A.: W oczach sêdziego [dot. prawa prasowego]. Prawo i ycie 1985 nr : Kto ³amie prawo prasowe? Prasa Pol nr 8 s 15-16, -----: Proces o fotografiê. Prasa Pol nr 6 s : Tajemnice adwokatów i dziennikarzy. Prawo i ycie 1994 nr 25, Cyprian T.: Prawo prasowe. Poznañ: Ksiêgarnia W³. Wilak 1939, 93 s., -----: Uwagi o zagadnieniu wolnoœci prasy. Konferencja Genewska. Dem. Prz. Praw z. 12 s , -----: Odpowiedzialnoœæ prawna za fotografie zamieszczone w prasie. Zesz. Prasozn nr 2 s , Cyprian T., Sawicki J.: Walka z prasow¹ propagand¹ wojenn¹. Warszawa: Liga do Walki z Rasizmem 1949, 28 s., Czachowska J.: Zmagania z cenzur¹ s³owników i bibliografii literackich w PRL. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Czajkowska-D¹browska M.: Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce. Warszawa: UW 1991, 363 s., -----: Prawo w³aœciwe dla praw autorskich - najnowsze tendencje w Europie. Kwart. Prawa Prywat nr 3 s , Czapiñski W.: Prawo prasowe. Komentarz. Dekret Prez. Rzplitej z 21.XI Rozporz. wykonawcze. Przepisy zwi¹zkowe. Warszawa: Ksiêgarnia Powszechna 1939, 95 s., Czarna Ksiêga Cenzury PRL. Londyn: Aneks , 2 t , 247 s., , 472 s., 16

17 Czarna Ksiêga Cenzury PRL [b. m.]: Niezale na Oficyna Wydawnicza "Nowa" 1981, 130 s., Czarna lista polskiego dziennikarstwa [nazwiska zestawi³ S. Kisielewski]. Kultura 1975 nr 5 s. 116, Czarnik A.: Prasa w Trzeciej Rzeszy. Organizacja i zakres dzia³ania. Gdañsk: Wydaw. Morskie 1976, 230 s., Czarnik O. S.: Rozpowszechnianie i literacka zawartoœæ podziemnego "Robotnika" ( ). [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Czeszejko-Sochacki Z., Krzemiñski Z.: Adwokacka wolnoœæ s³owa i pisma. Palestra 1968 nr 5 s. 1-18, Czuba K.: Media i w³adza. Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza <<ad astra>> 1994, 165 s., Danielski J.: Ograniczenia wolnoœci prasy w europejskich pañstwach neutralnych podczas II wojny œwiatowej. Kom. Inst. Ba³t z. 30 s , D¹bek K.: Tajemnica akt urzêdowych. Ka da osoba ma prawo do swobodnego wyra ania opinii. Prawo i ycie 1996 nr 33, Daszkiewicz W.: Karnoprawne aspekty wolnoœci s³owa. [W:] Granice wolnoœci s³owa. Polska edycja Mein Kampf A. Hitlera. Mat. Pozn. Centrum Praw Cz³owieka 1992 z. 1 s , Dba³owski W.: Plagjat i krytyka niedozwolona. G³os Prawa 1927 nr 5-6 s , Dereñ A. M.: Przedmiot ochrony oraz podmiot prawa autorskiego w œwietle nowej regulacji prawnej. [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.]. Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s , 17

18 -----: Zjawisko reklamy na tle istniej¹cego w Polsce porz¹dku prawnego [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.]. Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s , Dereñ A. M., Kud³aszyk A.: Polskie prawo prasowe. [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.]. Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s , -----: Zarys europejskiej koncepcji wolnoœci radiofonii i telewizji w prawie miêdzynarodowym. [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.]. Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s , Dijk van J.: Zasiêg informowania spo³eczeñstwa a istota postaw ludzkich wobec przestêpstw. [W:] Opinia publiczna i œrodki masowego przekazu a ujemne zjawiska spo³eczne. Pod red. B. Ho³ysta. Warszawa: Wydaw. Prawnicze 1981 s , Dmitruk K. M.: Kontrola literatury. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Dobosz I.: Ochrona naturalnego œrodowiska cz³owieka w œwietle przepisów prawa karnego. Pañst. i Prawo 1972 z. 7 s , -----: Procesy prasowe: pokrzywdzeni kontra dziennikarze. Zesz. Prasozn z. 3 s , -----: Wykonywanie zawodu dziennikarza a ochrona dóbr osobistych. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 11 s , -----: Krytyka w czasopismach naukowych. Kraków: Wydaw. OBP 1979, 63 s., -----: Procesy prasowe w Polsce w latach Kraków: Wydaw. OBP 1979, 121 s., -----: Krytyka w recenzjach i polemikach naukowych. Nauka Pol nr 8 s , 18

19 -----: Prawne uregulowanie dzia³alnoœci œrodków przekazu w Polsce a potrzeba nowej kodyfikacji prawa prasowego. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 23 s , -----: Ochrona w³asnoœci intelektualnej. Wroc³aw: Ossolineum 1981, 53 s., -----: Sprostowania prasowe - realia prawne i perspektywy nowej regulacji. Zesz. Prasozn z. 3 s. 5-24, -----: Z procesów prasowych w Polsce Ludowej. Zesz. Prasozn z. 1 s , -----: Odpowiedzialnoœæ karna za przestêpstwa prasowe. Ruch Praw. Ekon z. 3 s , -----: Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jego ochrona w prawie cywilnym. Kraków: Wydaw. UJ 1989, 165 s., -----: Radziecka ustawa o prasie i innych œrodkach masowej informacji. Zesz. Prasozn z. 3-4 s , -----: Przes³anki cywilno-prawnej ochrony przed pods³uchem. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 58 s , -----: Tytu³ prasowy jako nazwa dziennika lub czasopisma - problemy ontologiczne. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 62 s , -----: Rozwój ustawodawstwa prasowego w Polsce w latach Perspektywy legislacyjne. Zesz. Prasozn z. 1-2 s , Dobosz I., Kopff A.: Ingerencja w tekst autora a jego prawo do integralnoœci utworu. Zesz. Prasozn z. 2 s , Doktorowicz K., Dudek W.: Miêdzynarodowe regulacje dzia³alnoœci œrodków spo³ecznego przekazu. Wybrane problemy. Katowice: Uniw. Œl¹ski 1992, 48 s., Dokument Stolicy Apostolskiej o wolnoœci religijnej (przes³any przez papie a Jana Paw³a II szefom Pañstw-sygnatariuszy Aktu Koñcowego 19

20 Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie przed Konferencj¹ w Madrycie 13 IX 1980). [W:] Krukowski J.: Koœció³ i pañstwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: KUL 1993 s , Dorosz B.: Literatura i krytyka w drugim obiegu ( ). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Doroszewski K.: Odpowiedzialnoœæ dziennikarzy. Kierunki 1986 nr 27, Dragovic-Cernogorski G.: Kryzys w Jugos³awii - upadek europejskich œrodków masowego przekazu. [W:] Wolne media dla Europy. Miêdzynarodowa konferencja 7-10 grudnia Red. E. D¹browska [i in.]. Kraków: Towarzystwo S³owaków [1994] s , Drozdowska T.: Ochrona twórców. Jurysta 1994 nr 4 s. 8-10, Druœ M.: Waga drukowanego s³owa. Prasa Pol nr 11 s , Drygalski J., Kwaœniewski J.: (Nie)realny socjalizm. Warszawa: Piechur 1988, 238 s. [rozdz. Œrodki masowego niekomunikowania - prasa PRL s ], Dudek W.: Komunikowanie miêdzynarodowe a kierunki zmian polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. Katowice: Wydaw. Uniw. Œl¹skiego 1994, 117 s., -----: Organizacje miêdzynarodowe w dziedzinie œrodków masowego komunikowania. [W:] Aktualne problemy prawa miêdzynarodowego we wspó³czesnym œwiecie. Ksiêga pami¹tkowa poœwiêcona pamiêci profesora Mariana Iwanejko. Red. K. Lankosz. Kraków: AE 1995 s , Dunalewicz A.: Konstruktywnie krytykowaæ [dot. prawa prasowego]. Rzeczpospolita 1985 nr 61, Dunin J.: Odpis jako forma rozpowszechniania tekstów. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , 20

21 Du yk J.: Z dziejów cenzury w Krakowie w wiekach XV-XVII. Rocz. Bibl. PAN w Krak. R. 2, 1956 s , [zawiera Index auctorum et librorum prohibitorum in Polonia editorum z 1603 r. s ], Dwug³os o etyce dziennikarskiej: T. P³onkowski, A. Bober. Polis 1996 nr 1-2 (nr 15-16) s , Dyduch J.: Koœcielna aprobata publikacji - aspekt prawny. Prawo Kanon nr 1-2 s , Dziennikarski Kodeks Obyczajowy. Regulamin S¹du Dziennikarskiego. Kwart. Prasozn nr 3 s , Dziero yñski D.: Rzecz o wolnoœci druku pod wzglêdem prawnym. Warszawa: [b.w.] 1831, 17 s., Eksner J.: Wspó³praca ze œrodkami masowej informacji wa nym kierunkiem dzia³ania organów Prokuratury. Probl. Praworz nr 3 s. 3-18, Encyklopedia Katolicka. T. 3. Pod. red. R. ukaszyka, L. Bieñkowskiego, F. Gryglewicza. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1985 [has³a: Cenzor i Cenzura koœcielna s. 2-3], Encyklopedja podrêczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i miêdzynarodowego). T. 1. Red. Z. Cybichowski. Warszawa: nak³. Instytutu Wydawniczego "Bibljoteka Polska", [b. r.], [has³a: Cenzura widowiskowa w Polsce s , Indeks ksi¹ ek zakazanych ,], Encyklopedja podrêczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i miêdzynarodowego). T. 2. Red. Z. Cybichowski. Warszawa: nak³. Instytutu Wydawniczego "Bibljoteka Polska", [b. r.], [has³o: Prawo prasowe s ], Encyklopedia wiedzy o prasie. Pod. red. J. Maœlanki. Wroc³aw: Ossolineum 1976, 284 s. [zawiera m. in. has³a: cenzura, kontrola prasy, dziennikarskie kodeksy obyczajowe oraz indeks terminów ang., franc., niem., ros.], 21

22 Fedorowicz J.: O cenzurze. Puls z. 25 s. 7-19, Feldman S. B.: Przymus prostowania w dekrecie prasowym. Palestra 1928 nr 4 s ; z. 6 s , Feliñski M.: Prasa ukraiñska w Polsce. Spr. Narodow z. 1 s , Fija³ek J.: Pocz¹tki cenzury prewencyjnej w koœciele rzymsko-katolickim i w Polsce. [W:] Studja staropolskie. Ksiêga ku czci Aleksandra Brücknera. Kraków: nak³. Krakowskiej Spó³ki Wydawniczej 1928, s , Fija³kowski F.: "Znak" i cenzura próba bilansu. Znak 1989 z s. 3-17, Fik M.: Kultura polska po Ja³cie. Kronika lat Londyn: Polonia 1989, 835 s., Filipczak-Kocur A.: Kontrola informacji prasowych za Stefana Batorego. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Flasiñski M.: Prasa i cenzura - w¹tpliwoœci prawne. Gaz. Praw nr 2, -----: Prawo do informacji. Gaz. Praw nr 12, -----: Opadaj¹ rêce. Bariery informacyjne. Autoryzacja i uzgadnianie informacji prasowych. Gaz. Praw nr 3, 18, 20, Frank Z.: Wolnoœæ wypowiadania siê a niezawis³oœæ sêdziowska. [W:] Niezawis³oœæ sêdziowska. Konferencja naukowa Popowo 20 IV 1990 r. Oprac. J. Gaj. Warszawa: IPiP: SN 1990 s , Frayssinet J.: Przekazywanie i tajemnica informacji w administracji francuskiej. Org. Met. Techn z. 7 s , Frey D.: Prawo - i dziennikarz. Rzeczpospolita 1992 nr 134, 22

23 Fryze³ T.: Wolnoœæ prasy w Arabskiej OjczyŸnie. Zesz. Prasozn z. 4 s , Gajewska-Kraczkowska H.: Rola œrodków masowego przekazu w realizacji zasady jawnoœci rozprawy g³ównej. Stud. Iur. T. 13, 1985 s , -----: Tajemnica zawodowa dziennikarza a art. 163 K. p. k. Pañst. i Prawo 1988 z. 6 s , -----: Tajnoœæ postêpowania przygotowawczego a prawo do informacji o jego przebiegu. Stud. Praw z. 3 s. 3-28, Ga³uszczyñska G.: Prawo do twarzy. (Na marginesie procesu o wykorzystanie fotografii aktora do reklamy). Prawo i ycie 1970 nr 10, Gardocki L.: Granice wolnoœci s³owa w projekcie kodeksu karnego. Palestra 1993 nr 12 s , -----: Europejskie standardy wolnoœci wypowiedzi a polskie prawo karne. [W:] Standardy praw cz³owieka a polskie prawo karne. Pod red. J. Skupiñskiego, J. Jakubowskiej-Hary. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar 1995 s , -----: Prawnokarne granice wolnoœci s³owa w œwietle projektu kodeksu karnego z 1991 r. [W:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Ksiêga ku czci Profesora Mariana Cieœlaka. Red. S. Waltoœ. Kraków: "Perfect" 1993 s , Garlicki A.: Rodzaje konfiskat prasowych w Krakowie w latach Prz. Hist nr 3 s , Gasiñski W.: Paragrafy zale ne od ycia [dot. prawa prasowego]. Prz. Tyg nr 27, G¹siorowska N.: Wolnoœæ druku w Królestwie Kongresowym Warszawa: Druk. Narodowa 1916, 438 s., Gebert K.: Miêdzy swobod¹ a mordem. Rola mediów w konflikcie jugos³awiañskim. [W:] Wolne media dla Europy. Miêdzynarodowa 23

24 konferencja 7-10 grudnia Red. E. D¹browska [i in.]. Kraków: Towarzystwo S³owaków [1994] s , Gêsiarz S., Kud³aszyk A.: Cenzura w Królestwie Polskim - Rzeczypospolitej szlacheckiej. [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.] Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s. 5-11, Gielo T.: Wspó³dzia³anie Prokuratury ze œrodkami masowego przekazywania w I pó³roczu 1985 r. Probl. Praworz nr 1 s , Giza A.: Publikacje prasowe z postêpowania przygotowawczego w sprawach karnych. Zesz. Prasozn z. 1 s , Glaser S.: O wolnoœci prasy. G³os Prawa 1934 nr 6 s , G³adysz A.: Z badañ nad dzia³alnoœci¹ pruskiej cenzury policyjnej w Bytomiu w latach Stud. Œl. Seria Nowa T. 18, 1970 [r. wyd. 1971] s , G³owiñski M.: Opis papieskiej podró y [do Polski w 1979 roku: z problemów manipulacji jêzykowej]. Warszawa: Biblioteka "Tygodnika Wojennego" 1983, 16 s., -----: Nowomowa po polsku Warszawa: Wydaw. "Pen" 1990, 146 s., -----: Peereliada. Komentarze do s³ów Warszawa: PIW 1993, 389 s., -----: Mowa w stanie oblê enia: Warszawa: OPEN 1996, 337 s. Goban-Klas T.: Literacki Gu³ag. G³awlit, czyli najwy sze stadium cenzury. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , -----: Powstanie i kres cenzury w Europie Zachodniej. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , 24

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW Nr 1/2007 cena 9,90 z³ (w tym 7% VAT) Indeks: 214841 ISSN: 1895-8397 LESZKA BUBLA Wystarczy tylko przejœæ siê po trudnych nawet do zliczenia ró nych festiwalach, wystawach, przegl¹dach i pokazach filmów,

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (207 208) Kraków 2011 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo