BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Joanna Gadomska * Andrzej Kremplewski ** BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór * Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Bracka 18/62, Warszawa. ** Oœrodek Badañ Praw Cz³owieka, Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji UW, Podchor¹ ych 20, Warszawa.

2 Przedstawiamy Czytelnikowi wybór bibliograficzny publikacji dotycz¹cych wolnoœci s³owa i druku, które ukaza³y siê jako wydawnictwa zwarte i artyku³y w czasopismach polskich i emigracyjnych do koñca 1996 roku. Wolnoœæ s³owa rozumieliœmy tu bardziej w znaczeniu "swobody wypowiedzi" lub "wolnoœci ekspresji", ni tylko jako wolnoœæ dotycz¹c¹ s³owa drukowanego. W bibliografii umieœciliœmy wiêc pozycje dotycz¹ce m. in. prawa do prywatnoœci czy ochrony dóbr osobistych. Staraliœmy siê uwzglêdniæ równie publikacje z zakresu historii, prawa prasowego, autorskiego, praw cz³owieka czy wreszcie etyki zawodowej. Bibliografia, tak jak inne, jest do pewnego stopnia subiektywnym wyborem. Ze wzglêdu na skromny sk³ad naszego zespo³u autorskiego nie byliœmy czêsto w stanie dokonaæ szczegó³owej kwerendy wielu fachowych czasopism naukowych, a tym bardziej tygodników i gazet codziennych. Zdajemy sobie sprawê, e niektórzy mog¹ odczuwaæ pewien niedosyt. Warto tak e przypomnieæ, e do niedawna funkcjonowa³a w Polsce instytucja cenzury... Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W czêœci pierwszej zamieœciliœmy ponad 600 opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych i ci¹g³ych, w drugiej natomiast informacje o glosach do orzeczeñ s¹dowych zwi¹zanych z wolnoœci¹ s³owa. W pracy naszej korzystaliœmy miêdzy innymi z Polskiej Bibliografii Prawniczej opracowywanej przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Niemniej jednak, wiêkszoœæ pozycji, które pomieœciliœmy w bibliografii zosta³a opisana z autopsji. Pragniemy podziêkowaæ Profesorowi Andrzejowi Rzepliñskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za udostêpnienie nam przygotowywanej przez niego Polskiej bibliografii praw cz³owieka. J.G., A.K. 2

3 " adna ksi¹ ka, pisma mniejsze, piosenka zgo³a, wszelkie jakiejkolwiek b¹dÿ rozci¹g³oœci pisma, ryciny, b¹dÿ sztychowane, b¹dÿ litografowane nie bêd¹ mog³y byæ sprzedawanymi przez adnego ksiêgarza, kupca rycin lub jak¹kolwiek b¹dÿ osobê dopóki nie przejd¹ rewizji komitetu cenzury i nie uzyskaj¹ pozwolenia". Art. IX instrukcji z 16 grudnia 1832 r. 3

4 Spis uwzglêdnionych czasopism i skróty ich tytu³ów: Acta UL. Fol. Iur. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica Acta UL. Fol. Litteraria - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit. - Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie Acta Univ. Wratisl. Prawo - Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Arch. Iur. Crac. - Archivum Iuridicum Cracoviense Argumenty Bibliotekarz Biul. CE UW - Biuletyn. [wyd.] Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Oœrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy Biul. MS - Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwoœci Biul. Nauk. - Biuletyn Naukowy [wyd.] Zak³ad Badañ Prasoznawczych RSW Prasa Czas. Praw.-Hist. - Czasopismo Prawno-Historyczne Dem. Prz. Praw.- Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy Edukacja Prawn. - Edukacja Prawnicza Ethos Eurocriminology Gaz. Praw. - Gazeta Prawnicza Gaz. Prawna - Gazeta Prawna Gaz. S¹d. - Gazeta S¹dowa G³os Prawa Ideol. i Polit. - Ideologia i Polityka Jurysta Kapitalizm Kierunki Kom. Inst. Ba³t. - Komunikaty Instytutu Ba³tyckiego Kom. Mazur.-Warm. - Komunikaty Mazursko-Warmiñskie Kontr. Pañst. - Kontrola Pañstwowa 4

5 Krytyka Kultura [m. wyd. Pary ] Kult. - Kultura [m. wyd. Warszawa] Kult. i Spo³. - Kultura i Spo³eczeñstwo Kwart. Hist. Prasy Pol.- Kwartalnik Historii Prasy Polskiej Kwart. Prasozn. - Kwartalnik Prasoznawczy Kwart. Prawa Prywat. - Kwartalnik Prawa Prywatnego Kwart. Teol. - Kwartalnik Teologiczny ad Mat. Pozn. Centrum Praw Cz³owieka -Materia³y Poznañskiego Centrum Praw Cz³owieka Monitor Praw. - Monitor Prawniczy Nauka Pol. - Nauka Polska Nowe Prawo Odra Org. Met. Techn. - Organizacja. Metody. Technika Orz. Gosp. - Orzecznictwo Gospodarcze OSP - Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA - Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra owych Palestra Pañst. i Prawo - Pañstwo i Prawo Polis Polityka Pol. Intern. Law - Polish International Law Pol. Polit. Science - Polish Political Science Prasa Pol. - Prasa Polska Prasa Techn. - Prasa Techniczna Prasa Wspó³. i Dawna - Prasa Wspó³czesna i Dawna Prawo i ycie Prawo Kanon. - Prawo Kanoniczne 5

6 Praworz¹dnoœæ Probl. Praworz. - Problemy Praworz¹dnoœci Prok. i Prawo - Prokuratura i Prawo Prz. Hist. - Przegl¹d Historyczny Prz. Hum. - Przegl¹d Humanistyczny Prz. Obrony Teryt. Kraju - Przegl¹d Obrony Terytorialnej Kraju Prz. Orient. - Przegl¹d Orientalistyczny Prz. Policyjny - Przegl¹d Policyjny Prz. Polit. - Przegl¹d Polityczny Prz. S¹d. - Przegl¹d S¹dowy Prz. Sejmowy - Przegl¹d Sejmowy Prz. Tyg. - Przegl¹d Tygodniowy Prz. Ustawod. Gosp. - Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Prz. Zach. - Przegl¹d Zachodni Przek. i Opinie -Przekazy i Opinie Puls Res. Pub. - Res Publica Rev. Comp. Law - The Review of Comparative Law Rocz. Bibl. - Roczniki Biblioteczne Rocz. Bibl. PAN w Krak. - Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie Rocz. Hist. Czas. Pol. - Rocznik Historii Czasopiœmiennictwa Polskiego Rocz. ódzki - Rocznik ódzki Rocz. Nauk Spo³. KUL - Roczniki Nauk Spo³ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ruch. Lit. - Ruch Literacki Ruch Praw. Ekon. - Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita Sovr. Pol. Pravo - Sovriemiennoje Polskoje Pravo Spotkania Spo³. Otwarte - Spo³eczeñstwo Otwarte 6

7 Spr. Miêdzynar. - Sprawy Miêdzynarodowe Spr. Narodow. - Sprawy Narodowoœciowe Stud. Cywilist. - Studia Cywilistyczne Stud. Iur. - Studia Iuridica Stud. Iur. Siles. UŒl. - Studia Iuridica Silesiana. Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego Stud. Praw. - Studia Prawnicze Stud. Œl. Seria Nowa - Studia Œl¹skie. Seria Nowa Œl. Kwart. Hist. Sobótka - Œl¹ski Kwartalnik Histroryczny Sobótka Trybuna Tryb. Ludu - Trybuna Ludu Tyg. Kult. - Tygodnik Kulturalny Tyg. Powszechny - Tygodnik Powszechny Tyg. Solid. - Tygodnik Solidarnoœæ Univ. Ged. - Universitas Gedanensis Wiad. Kult. - Wiadomoœci Kulturalne Wiad. Praw. - Wiadomoœci Prawnicze Wieœ Wspó³cz. - Wieœ Wspó³czesna WiêŸ Wojsk. Prz. Praw. - Wojskowy Przegl¹d Prawniczy Wprost Wspólnota Wychow. Ob. - Wychowanie Obywatelskie Zapis Ze Skarb. Kult. - Ze Skarbca Kultury Zesz. Hist. - Zeszyty Historyczne Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci Intelektualnej Zesz. Nauk. UJ. Prace Praw. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace Prawnicze 7

8 Zesz. Nauk. WSO - Zeszyty Naukowe Wy szej Szko³y Oficerskiej im. gen. Franciszka JóŸwiaka-Witolda Zesz. Nauk. WSP Opole. Nauki Spo³.-Polit. - Zeszyty Naukowe Wy szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu. Nauki Spo³eczno-Polityczne Zesz. Prasozn. - Zeszyty Prasoznawcze Znak Inne skróty: K. c. - Kodeks cywilny K. k. - Kodeks karny K. p. k. - Kodeks postêpowania karnego [...] - oznaczenie dodatkowych uwag lub objaœnieñ [ ] Ustawa z dn. 31 VII 1981 r., O kontroli i publikacji widowisk art. 2 pkt 2 (Dz. U. nr 20, poz. 99, zm Dz. U. nr 44, poz. 204) 8

9 9

10 I. Publikacje z wydawnictw zwartych i czasopism ABC prawa autorskiego. Warszawa: Stowarzyszenie Autorów "Zaiks" 1994, 63 s., Adamczyk D.: Placówki nak³adowe grup politycznych w Galicji wobec pañstwowej cenzury austriackiej i rosyjskiej na prze³omie XIX i XX w. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Akt o wolnoœci druku w brzmieniu tekstu jednolitego z 21 grudnia 1988 r. [W:] Konstytucja Szwecji. Akty konstytucyjne: Akt o formie rz¹du; Akt o Riksdagu. Akt o sukcesji, Akt o wolnoœci druku. Warszawa: Wydaw. Sejmowe 1991 s , Aleksiewicz A.: Cenzura w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w pierwszej po³owie XIX wieku. Rocz. Bibl z. 1-2 s , An Introduction to the Polish Press [zawiera tekst ustawy o prawie prasowym z 26.I.1984 r.]. Warszawa: Interpress 1984, 40 s., Attanasio J. B.: Freedom of Speech under the United States Constitution. [W:] First Amendment Freedoms and Constitution-Writing in Poland. Ed. L. L. Garlicki. Warsaw: [American Studies Center University of Warsaw 1993] s , B. M.: Ochrona czci a prawa satyry. Prawo i ycie 1967 nr 26, Bafia J.: Nowe prawo o kontroli publikacji i widowisk. Probl. Praworz nr 1 s , -----: Prawo o cenzurze. Warszawa: KiW 1983, 239 s., -----: Ustrojowe aspekty prawa prasowego. Rzeczpospolita 1983 nr 177, -----: Polskie prawo prasowe. Pañst. i Prawo 1984 z. 10 s , 10

11 -----: Prawo o wolnoœci s³owa. Warszawa: KiW 1988, 254 s., -----: Dziennikarska tajemnica zawodowa. Prasa Pol nr 2 s. 8-9, Bagiñski K.: Cenzura w Polsce (w latach ). Zesz. Hist z. 8 s , Balicki J.: Mass media a prawo do prywatnoœci - dyrektywy etyczne. Univ. Ged nr 11 s , Banach M.: International Status of an Accredites Foreign Correspondent with Special Consideration of the Polish Practice. Pol. Intern. Law T. 17, 1988 [r. wyd. 1990] s. 7-9, -----: Ograniczenie dzia³alnoœci mediów. Przegl¹d konwencji miêdzynarodowych. Zesz. Prasozn z. 1 s , Banaszak M.: Wirtualne prawa autora. Niemal za ka dym razem gdy wykorzystujemy œci¹gniête z sieci materia³y mimowolnie "pope³niamy przestêpstwa" - ³amiemy prawo autorskie. Rzeczpospolita 1996 nr 249, Bañkowicz M.: Gwarancje skutecznoœci krytyki (rozwa ania nad projektem KPA). Prasa Pol nr 9 s. 4-6, Barecki J.: Nad projektem prawa prasowego. Prasa Pol nr 2 s , Barszczewska-Krupa A.: Z badañ nad cenzur¹ pañstw zaborczych wobec nielegalnej literatury emigracyjnej w kraju ( ). Rocz. ódzki T. 21, 1976 s , Barta J., Dobosz I.: Prawo prasowe. Wyd. 2 zm. Kraków: Wydaw. UJ 1989, 124 s., Barta J., Dobosz I.: Prawo prasowe. Komentarz do ustawy. [W:] Dziennikarstwo i jego konteksty. Pod red. Z. Bauera i E. Chudziñskiego. Kraków: Wydaw. Nauk. WSP im. KEN 1991, s. 11

12 Barta J., Dobosz. I.: Spo³eczny projekt prawa prasowego przygotowany przez Spo³eczn¹ Radê Legislacyjn¹. Kwart. Prawa Prywat nr 3 s , Barta J., Dobosz I., Trafas T.: Realizacja prawa do informacji i krytyki prasowej. Zesz. Prasozn z. 3 s , Barta J., Markiewicz R.: Prezydencki projekt Karty Praw i Wolnoœci a prawo prasowe. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 62 s. 9-17, Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy miêdzynarodowe. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1994, 347 s., Barta J., Markiewicz R.: Dla tych, co yj¹ z cudzych tekstów. Prawo autorskie w mediach. Rzeczpospolita 1996 nr 270, Barta J., Markiewicz R.: Niektóre aspekty prawa autorskiego w reklamie. [W:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci profesora Stanis³awa W³odyki. Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych 1996 s. 1-20, Barta J., Markiewicz R.: Nieuczciwa konkurencja w œrodkach masowego przekazu. Rzeczpospolita 1996 nr 260, Bartmañski T.: Zasada parlamentarnej wolnoœci s³owa w Anglii, Stanach Zjednoczonych i we Francji. Acta Univ. Wratisl. Prawo 1959 z. 6 s , Bartoszcze R.: Gwarancje wolnoœci wypowiedzi w Europie Zachodniej. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. "Universitas" 1995, 144 s., Baude P.: Lessons for Poland from the Constitiutions of the Individual American States. [W:] First Amendment Freedoms and Constitution- Writing in Poland. Ed. L. L. Garlicki. Warsaw: [American Studies Center University of Warsaw 1993] s , B¹dkowski A.: Spór o "Weso³¹ Wdówkê". Spór o "Kochanka Lady Chatterley". Palestra 1959 nr 11 s , 12

13 Bednarska-Ruszajowa K.: Ksi¹ ki zakazane w odbiorze czytelniczym oœwieceniowych uczonych. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Bereœ W.: Szybko, skandal na pierwsz¹ stronê! Obyczaje, polityka i wolna prasa [dot. mediów]. Tyg. Powszechny 1992 nr 48, -----: Kradzione nie tuczy? Ochrona prawa autorskiego, praw pokrewnych i walka z piratami. Tyg. Powszechny 1993 nr 13, Beyer M.: Czwarta w³adza [dot. wolnoœci prasy w Stanach Zjednoczonych]. Spotkania 1993 nr 7 s , Bia³y L.: Dzieje inkwizycji hiszpañskiej. Warszawa: KiW 1989, 329 s. [rozdz. Kontrola myœli s ], Bidziñski Z., Serda J.: Orzecznictwo s¹dowe z zakresu prawa autorskiego za lata Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 36 s , Bidziñski Z., Serda J.: Orzecznictwo s¹dowe z zakresu prawa autorskiego za lata Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 47 s , B³eszyñski J.: Prawo autorskie. Wyd. 3 uzup. Warszawa: PWN 1988, 233 s., -----: Pojêcie dzie³a wspó³autorskiego. (Perspektywy de lege ferenda). Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 57 s , -----: Nowe prawo autorskie. Jurysta 1994 nr 4 s. 3-7, -----: Nowe prawo autorskie. (Próba bilansu). Pañst. i Prawo 1994 z. 10 s. 3-18, -----: T³umaczenie w œwietle nowego prawa autorskiego. Prz. Ustawod. Gosp nr 9 s , B³eszyñski J., Staszków M.: Prawo autorskie i wynalazcze. Warszawa: PWN 1983, 400 s., 13

14 Bocheñski J.: Cenzura nie cenzura. Prz. Polit nr s , Bodnár L.: Wêgierskie prawo prasowe. Zesz. Prasozn z. 3 s , Borowik M.: Na marginesie ustawy o cenzurze. Kultura 1981 nr 10 s , Brat J., Dobosz I.: Prawo prasowe. Kraków: Wydaw. UJ 1986, 106 s., Braun J. J.: Trzecia w³adza przeciw czwartej w³adzy [dot. tajemnicy dziennikarskiej]. Tyg. Powszechny 1995 nr 6, Brodzki J.: Wolno? Nie wolno? [dot. aspektów prawno-etycznych filmów "Psychodrama" i "Tylko umar³y odpowie"]. Prasa Pol nr 4 s , -----: Dziennikarska tajemnica zawodowa. Prasa Pol nr 7 s , -----: Jak powsta³a ustawa prasowa? Prasa Pol nr 4 s. 7-11, -----: Prawo prasowe wchodzi w ycie. Tryb. Ludu 1984 nr 153, -----: Czy prawo prasowe "zar nê³o" reporta? Prasa Pol nr 2 s , Brol J.: S¹dowe aspekty prawa prasowego (wybrane zagadnienia). Nowe Prawo 1984 nr 10 s. 3-17, -----: Prawo prasowe w praktyce. Rzeczpospolita 1985 nr 8, Bromberg A.: Catch-as-catch-can i ³askotanie czytelnika [dot. wydawnictw w PRL i cenzury]. Kultura 1973 nr 12 s , -----: Na bezdro ach prawa [dot. zakazu zawierania umów miêdzy autorem krajowym a wydawc¹ zagranicznym]. Kultura 1973 nr 11 s , Bromer A.: Granice legalnoœci kronik s¹dowych w œrodkach masowego przekazu. Palestra 1976 nr 6 s. 4-11, 14

15 Brzezinski M. F.: Drafts of the Polish Constitution: A Comparison of the Treatment of Freedom of Expression. [W:] First Amendment Freedoms and Constitution-Writing in Poland. Ed. L. L. Garlicki. Warsaw: [American Studies Center University of Warsaw 1993] s , Bukowski M.: Cywilnoprawna pozycja organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi na przyk³adzie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 64 s. 9-26, Burnetko K.: Dziennikarze Ÿle uregulowani. O projekcie nowego prawa prasowego. Tyg. Powszechny 1993 nr 27, Cavallin J.: Democracy, free market, human rights. [W:] Wolne media dla Europy. Miêdzynarodowa konferencja 7-10 grudnia Red. E. D¹browska [i in.]. Kraków: Towarzystwo S³owaków [1994] s , Ceranek U.: Krytyka prasowa a czeœæ jednostki. Dobra równorzêdne. Drogi przeciwstawne. Prasa Pol nr 1 s ; nr 2 s , 50, -----: Krytyka prasowa a czeœæ jednostki - znies³awienie i obraza. Prasa Pol nr 5 s ; nr 6 s ; nr 7-8 s , Chmielewska A.: Kampania [prasa oficjalna o roku 1976 oraz o KOR-ze]. Zapis 1977 nr 4 s , Chomicki S. A.: Udostêpnianie dziennikarzom akt s¹dowych. Wspólnota 1996 nr 10, Cieæwierz M.: Ograniczenia treœci prasy w okresie PKWN i Rz¹du Tymczasowego. Kwart. Hist. Prasy Pol z. 4 s , -----: Polityka prasowa Warszawa: PWN 1989, 303 s., Cieœlak M.: Ochrona czci a wolnoœæ krytyki. Pañst. i Prawo 1957 z. 7-8 s , Cisek A.: Dobra osobiste i ich niemaj¹tkowa ochrona w kodeksie cywilnym. Wroc³aw: Wydaw. UWr 1989, 158 s., 15

16 Cuba³a A.: W oczach sêdziego [dot. prawa prasowego]. Prawo i ycie 1985 nr : Kto ³amie prawo prasowe? Prasa Pol nr 8 s 15-16, -----: Proces o fotografiê. Prasa Pol nr 6 s : Tajemnice adwokatów i dziennikarzy. Prawo i ycie 1994 nr 25, Cyprian T.: Prawo prasowe. Poznañ: Ksiêgarnia W³. Wilak 1939, 93 s., -----: Uwagi o zagadnieniu wolnoœci prasy. Konferencja Genewska. Dem. Prz. Praw z. 12 s , -----: Odpowiedzialnoœæ prawna za fotografie zamieszczone w prasie. Zesz. Prasozn nr 2 s , Cyprian T., Sawicki J.: Walka z prasow¹ propagand¹ wojenn¹. Warszawa: Liga do Walki z Rasizmem 1949, 28 s., Czachowska J.: Zmagania z cenzur¹ s³owników i bibliografii literackich w PRL. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Czajkowska-D¹browska M.: Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce. Warszawa: UW 1991, 363 s., -----: Prawo w³aœciwe dla praw autorskich - najnowsze tendencje w Europie. Kwart. Prawa Prywat nr 3 s , Czapiñski W.: Prawo prasowe. Komentarz. Dekret Prez. Rzplitej z 21.XI Rozporz. wykonawcze. Przepisy zwi¹zkowe. Warszawa: Ksiêgarnia Powszechna 1939, 95 s., Czarna Ksiêga Cenzury PRL. Londyn: Aneks , 2 t , 247 s., , 472 s., 16

17 Czarna Ksiêga Cenzury PRL [b. m.]: Niezale na Oficyna Wydawnicza "Nowa" 1981, 130 s., Czarna lista polskiego dziennikarstwa [nazwiska zestawi³ S. Kisielewski]. Kultura 1975 nr 5 s. 116, Czarnik A.: Prasa w Trzeciej Rzeszy. Organizacja i zakres dzia³ania. Gdañsk: Wydaw. Morskie 1976, 230 s., Czarnik O. S.: Rozpowszechnianie i literacka zawartoœæ podziemnego "Robotnika" ( ). [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Czeszejko-Sochacki Z., Krzemiñski Z.: Adwokacka wolnoœæ s³owa i pisma. Palestra 1968 nr 5 s. 1-18, Czuba K.: Media i w³adza. Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza <<ad astra>> 1994, 165 s., Danielski J.: Ograniczenia wolnoœci prasy w europejskich pañstwach neutralnych podczas II wojny œwiatowej. Kom. Inst. Ba³t z. 30 s , D¹bek K.: Tajemnica akt urzêdowych. Ka da osoba ma prawo do swobodnego wyra ania opinii. Prawo i ycie 1996 nr 33, Daszkiewicz W.: Karnoprawne aspekty wolnoœci s³owa. [W:] Granice wolnoœci s³owa. Polska edycja Mein Kampf A. Hitlera. Mat. Pozn. Centrum Praw Cz³owieka 1992 z. 1 s , Dba³owski W.: Plagjat i krytyka niedozwolona. G³os Prawa 1927 nr 5-6 s , Dereñ A. M.: Przedmiot ochrony oraz podmiot prawa autorskiego w œwietle nowej regulacji prawnej. [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.]. Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s , 17

18 -----: Zjawisko reklamy na tle istniej¹cego w Polsce porz¹dku prawnego [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.]. Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s , Dereñ A. M., Kud³aszyk A.: Polskie prawo prasowe. [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.]. Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s , -----: Zarys europejskiej koncepcji wolnoœci radiofonii i telewizji w prawie miêdzynarodowym. [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.]. Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s , Dijk van J.: Zasiêg informowania spo³eczeñstwa a istota postaw ludzkich wobec przestêpstw. [W:] Opinia publiczna i œrodki masowego przekazu a ujemne zjawiska spo³eczne. Pod red. B. Ho³ysta. Warszawa: Wydaw. Prawnicze 1981 s , Dmitruk K. M.: Kontrola literatury. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Dobosz I.: Ochrona naturalnego œrodowiska cz³owieka w œwietle przepisów prawa karnego. Pañst. i Prawo 1972 z. 7 s , -----: Procesy prasowe: pokrzywdzeni kontra dziennikarze. Zesz. Prasozn z. 3 s , -----: Wykonywanie zawodu dziennikarza a ochrona dóbr osobistych. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 11 s , -----: Krytyka w czasopismach naukowych. Kraków: Wydaw. OBP 1979, 63 s., -----: Procesy prasowe w Polsce w latach Kraków: Wydaw. OBP 1979, 121 s., -----: Krytyka w recenzjach i polemikach naukowych. Nauka Pol nr 8 s , 18

19 -----: Prawne uregulowanie dzia³alnoœci œrodków przekazu w Polsce a potrzeba nowej kodyfikacji prawa prasowego. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 23 s , -----: Ochrona w³asnoœci intelektualnej. Wroc³aw: Ossolineum 1981, 53 s., -----: Sprostowania prasowe - realia prawne i perspektywy nowej regulacji. Zesz. Prasozn z. 3 s. 5-24, -----: Z procesów prasowych w Polsce Ludowej. Zesz. Prasozn z. 1 s , -----: Odpowiedzialnoœæ karna za przestêpstwa prasowe. Ruch Praw. Ekon z. 3 s , -----: Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jego ochrona w prawie cywilnym. Kraków: Wydaw. UJ 1989, 165 s., -----: Radziecka ustawa o prasie i innych œrodkach masowej informacji. Zesz. Prasozn z. 3-4 s , -----: Przes³anki cywilno-prawnej ochrony przed pods³uchem. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 58 s , -----: Tytu³ prasowy jako nazwa dziennika lub czasopisma - problemy ontologiczne. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Wynalaz nr 62 s , -----: Rozwój ustawodawstwa prasowego w Polsce w latach Perspektywy legislacyjne. Zesz. Prasozn z. 1-2 s , Dobosz I., Kopff A.: Ingerencja w tekst autora a jego prawo do integralnoœci utworu. Zesz. Prasozn z. 2 s , Doktorowicz K., Dudek W.: Miêdzynarodowe regulacje dzia³alnoœci œrodków spo³ecznego przekazu. Wybrane problemy. Katowice: Uniw. Œl¹ski 1992, 48 s., Dokument Stolicy Apostolskiej o wolnoœci religijnej (przes³any przez papie a Jana Paw³a II szefom Pañstw-sygnatariuszy Aktu Koñcowego 19

20 Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie przed Konferencj¹ w Madrycie 13 IX 1980). [W:] Krukowski J.: Koœció³ i pañstwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: KUL 1993 s , Dorosz B.: Literatura i krytyka w drugim obiegu ( ). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Doroszewski K.: Odpowiedzialnoœæ dziennikarzy. Kierunki 1986 nr 27, Dragovic-Cernogorski G.: Kryzys w Jugos³awii - upadek europejskich œrodków masowego przekazu. [W:] Wolne media dla Europy. Miêdzynarodowa konferencja 7-10 grudnia Red. E. D¹browska [i in.]. Kraków: Towarzystwo S³owaków [1994] s , Drozdowska T.: Ochrona twórców. Jurysta 1994 nr 4 s. 8-10, Druœ M.: Waga drukowanego s³owa. Prasa Pol nr 11 s , Drygalski J., Kwaœniewski J.: (Nie)realny socjalizm. Warszawa: Piechur 1988, 238 s. [rozdz. Œrodki masowego niekomunikowania - prasa PRL s ], Dudek W.: Komunikowanie miêdzynarodowe a kierunki zmian polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. Katowice: Wydaw. Uniw. Œl¹skiego 1994, 117 s., -----: Organizacje miêdzynarodowe w dziedzinie œrodków masowego komunikowania. [W:] Aktualne problemy prawa miêdzynarodowego we wspó³czesnym œwiecie. Ksiêga pami¹tkowa poœwiêcona pamiêci profesora Mariana Iwanejko. Red. K. Lankosz. Kraków: AE 1995 s , Dunalewicz A.: Konstruktywnie krytykowaæ [dot. prawa prasowego]. Rzeczpospolita 1985 nr 61, Dunin J.: Odpis jako forma rozpowszechniania tekstów. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , 20

21 Du yk J.: Z dziejów cenzury w Krakowie w wiekach XV-XVII. Rocz. Bibl. PAN w Krak. R. 2, 1956 s , [zawiera Index auctorum et librorum prohibitorum in Polonia editorum z 1603 r. s ], Dwug³os o etyce dziennikarskiej: T. P³onkowski, A. Bober. Polis 1996 nr 1-2 (nr 15-16) s , Dyduch J.: Koœcielna aprobata publikacji - aspekt prawny. Prawo Kanon nr 1-2 s , Dziennikarski Kodeks Obyczajowy. Regulamin S¹du Dziennikarskiego. Kwart. Prasozn nr 3 s , Dziero yñski D.: Rzecz o wolnoœci druku pod wzglêdem prawnym. Warszawa: [b.w.] 1831, 17 s., Eksner J.: Wspó³praca ze œrodkami masowej informacji wa nym kierunkiem dzia³ania organów Prokuratury. Probl. Praworz nr 3 s. 3-18, Encyklopedia Katolicka. T. 3. Pod. red. R. ukaszyka, L. Bieñkowskiego, F. Gryglewicza. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1985 [has³a: Cenzor i Cenzura koœcielna s. 2-3], Encyklopedja podrêczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i miêdzynarodowego). T. 1. Red. Z. Cybichowski. Warszawa: nak³. Instytutu Wydawniczego "Bibljoteka Polska", [b. r.], [has³a: Cenzura widowiskowa w Polsce s , Indeks ksi¹ ek zakazanych ,], Encyklopedja podrêczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i miêdzynarodowego). T. 2. Red. Z. Cybichowski. Warszawa: nak³. Instytutu Wydawniczego "Bibljoteka Polska", [b. r.], [has³o: Prawo prasowe s ], Encyklopedia wiedzy o prasie. Pod. red. J. Maœlanki. Wroc³aw: Ossolineum 1976, 284 s. [zawiera m. in. has³a: cenzura, kontrola prasy, dziennikarskie kodeksy obyczajowe oraz indeks terminów ang., franc., niem., ros.], 21

22 Fedorowicz J.: O cenzurze. Puls z. 25 s. 7-19, Feldman S. B.: Przymus prostowania w dekrecie prasowym. Palestra 1928 nr 4 s ; z. 6 s , Feliñski M.: Prasa ukraiñska w Polsce. Spr. Narodow z. 1 s , Fija³ek J.: Pocz¹tki cenzury prewencyjnej w koœciele rzymsko-katolickim i w Polsce. [W:] Studja staropolskie. Ksiêga ku czci Aleksandra Brücknera. Kraków: nak³. Krakowskiej Spó³ki Wydawniczej 1928, s , Fija³kowski F.: "Znak" i cenzura próba bilansu. Znak 1989 z s. 3-17, Fik M.: Kultura polska po Ja³cie. Kronika lat Londyn: Polonia 1989, 835 s., Filipczak-Kocur A.: Kontrola informacji prasowych za Stefana Batorego. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , Flasiñski M.: Prasa i cenzura - w¹tpliwoœci prawne. Gaz. Praw nr 2, -----: Prawo do informacji. Gaz. Praw nr 12, -----: Opadaj¹ rêce. Bariery informacyjne. Autoryzacja i uzgadnianie informacji prasowych. Gaz. Praw nr 3, 18, 20, Frank Z.: Wolnoœæ wypowiadania siê a niezawis³oœæ sêdziowska. [W:] Niezawis³oœæ sêdziowska. Konferencja naukowa Popowo 20 IV 1990 r. Oprac. J. Gaj. Warszawa: IPiP: SN 1990 s , Frayssinet J.: Przekazywanie i tajemnica informacji w administracji francuskiej. Org. Met. Techn z. 7 s , Frey D.: Prawo - i dziennikarz. Rzeczpospolita 1992 nr 134, 22

23 Fryze³ T.: Wolnoœæ prasy w Arabskiej OjczyŸnie. Zesz. Prasozn z. 4 s , Gajewska-Kraczkowska H.: Rola œrodków masowego przekazu w realizacji zasady jawnoœci rozprawy g³ównej. Stud. Iur. T. 13, 1985 s , -----: Tajemnica zawodowa dziennikarza a art. 163 K. p. k. Pañst. i Prawo 1988 z. 6 s , -----: Tajnoœæ postêpowania przygotowawczego a prawo do informacji o jego przebiegu. Stud. Praw z. 3 s. 3-28, Ga³uszczyñska G.: Prawo do twarzy. (Na marginesie procesu o wykorzystanie fotografii aktora do reklamy). Prawo i ycie 1970 nr 10, Gardocki L.: Granice wolnoœci s³owa w projekcie kodeksu karnego. Palestra 1993 nr 12 s , -----: Europejskie standardy wolnoœci wypowiedzi a polskie prawo karne. [W:] Standardy praw cz³owieka a polskie prawo karne. Pod red. J. Skupiñskiego, J. Jakubowskiej-Hary. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar 1995 s , -----: Prawnokarne granice wolnoœci s³owa w œwietle projektu kodeksu karnego z 1991 r. [W:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Ksiêga ku czci Profesora Mariana Cieœlaka. Red. S. Waltoœ. Kraków: "Perfect" 1993 s , Garlicki A.: Rodzaje konfiskat prasowych w Krakowie w latach Prz. Hist nr 3 s , Gasiñski W.: Paragrafy zale ne od ycia [dot. prawa prasowego]. Prz. Tyg nr 27, G¹siorowska N.: Wolnoœæ druku w Królestwie Kongresowym Warszawa: Druk. Narodowa 1916, 438 s., Gebert K.: Miêdzy swobod¹ a mordem. Rola mediów w konflikcie jugos³awiañskim. [W:] Wolne media dla Europy. Miêdzynarodowa 23

24 konferencja 7-10 grudnia Red. E. D¹browska [i in.]. Kraków: Towarzystwo S³owaków [1994] s , Gêsiarz S., Kud³aszyk A.: Cenzura w Królestwie Polskim - Rzeczypospolitej szlacheckiej. [W:] Mass media w systemie komunikacji spo³ecznej w Polsce. Pod red. A. Kud³aszyka [i in.] Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 1995 s. 5-11, Gielo T.: Wspó³dzia³anie Prokuratury ze œrodkami masowego przekazywania w I pó³roczu 1985 r. Probl. Praworz nr 1 s , Giza A.: Publikacje prasowe z postêpowania przygotowawczego w sprawach karnych. Zesz. Prasozn z. 1 s , Glaser S.: O wolnoœci prasy. G³os Prawa 1934 nr 6 s , G³adysz A.: Z badañ nad dzia³alnoœci¹ pruskiej cenzury policyjnej w Bytomiu w latach Stud. Œl. Seria Nowa T. 18, 1970 [r. wyd. 1971] s , G³owiñski M.: Opis papieskiej podró y [do Polski w 1979 roku: z problemów manipulacji jêzykowej]. Warszawa: Biblioteka "Tygodnika Wojennego" 1983, 16 s., -----: Nowomowa po polsku Warszawa: Wydaw. "Pen" 1990, 146 s., -----: Peereliada. Komentarze do s³ów Warszawa: PIW 1993, 389 s., -----: Mowa w stanie oblê enia: Warszawa: OPEN 1996, 337 s. Goban-Klas T.: Literacki Gu³ag. G³awlit, czyli najwy sze stadium cenzury. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , -----: Powstanie i kres cenzury w Europie Zachodniej. [W:] Piœmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s , 24

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX Inne źródła... XXIX Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój... 1 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE Wstęp Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE ROZDZIAŁ 1. Zalążki prawnej ochrony przyrody w systemie regaliów panującego ROZDZIAŁ 2. Elementy prawnej ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2001 1. Barta J., Markiewicz R.: Handel elektroniczny i ochrona własności intelektualnej. [w:] Radca Prawny, 2001 r. Nr 1. 2. Barta J., Markiewicz

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŚ CI SŁ OWA I DRUKU DO 1997 ROKU. Wybór

POLSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŚ CI SŁ OWA I DRUKU DO 1997 ROKU. Wybór Joanna Gadomska Andrzej Kremplewski POLSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŚ CI SŁ OWA I DRUKU DO 1997 ROKU. Wybór Naszym Rodzicom Copyright by Joanna Gadomska and Andrzej Kremplewski Warszawa 2002 http://kremplewski.ipolska.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZ DÓW PAÑSTWA PRAWA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO

ROLA SAMORZ DÓW PAÑSTWA PRAWA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO ROLA SAMORZ DÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO PAÑSTWA PRAWA Debata Okr¹g³ego Sto³u pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego 3 Koordynator

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka)

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) Ochrona danych osobowych. KOMENTARZ Autor: Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R. CZĘŚĆ PIERWSZA Wstęp A. wprowadzenie B. ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej I. konwencja o ochronie praw człowieka

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Nb. Rozdzia³ I. Wiadomoœci wstêpne... 1 1 1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego... 1 1 I. Pojêcie prawa wyznaniowego... 1 1 II. Prawo wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Część I. Ochrona praw jednostki Rozdział I. Obywatelstwo polskie... 3 1. Wyjaśnienie pojęć z zakresu spraw obywatelskich na podstawie doktryny... 3 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów Gatunki dziennikarskie Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Rechtsanwalt - Frankfurt nad Menem - Warszawa WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 30 listopada 2005 roku Kancelaria Radcy Prawnego

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA I SYSTEMY ICH OCHRONY. ZARYS WYKŁADU

PRAWA CZŁOWIEKA I SYSTEMY ICH OCHRONY. ZARYS WYKŁADU PRAWA CZŁOWIEKA I SYSTEMY ICH OCHRONY. ZARYS WYKŁADU Autorzy: Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska Słowo wstępne Wykaz skrótów Dział I. Ogólna charakterystyka praw człowieka i instytucji ich ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? ő 1. Uwagi ogólne ő 2. "Publiczne prawo..." ő 3. "...gospodarcze" ő 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE: KSIĄŻKI AUTORSKIE:

PUBLIKACJE: KSIĄŻKI AUTORSKIE: PUBLIKACJE: KSIĄŻKI AUTORSKIE: 2010 - Arcimowicz Jolanta, Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa, Wyd. UW, Warszawa 2010. 2003 - Arcimowicz Jolanta, Rzecznik Praw Obywatelskich aktor sceny publicznej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO RADIOWE I TELEWIZYJNE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO RADIOWE I TELEWIZYJNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ ARTYKUŁY MAREK NAHOTKO: Współdziałanie metadanych w chmurze VIOLETTA PERZYŃSKA: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce realia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) Załącznik nr 1 (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 2. Kategoria usług: 13, 15 3. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup powierzchni i publikacja ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia $ listopada 2012 r. DPR - I - 021-18(2)/JS/BL/M F/2012 Według rozdzielnika Na podstawie przepisów Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 1970 1. Związkowa Organizacja Zakładowa, [w:] Uniwersytet Wrocławski w latach 1945 1970,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe)

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Studia Dydaktyczne 26/2014 ISSN 1230-1760 WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Rok 1966 Józef Półturzycki, O technice

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM 20 LAT PRAC LEGISLACYJNYCH. nad ustawą

KALENDARIUM 20 LAT PRAC LEGISLACYJNYCH. nad ustawą KALENDARIUM 20 LAT PRAC LEGISLACYJNYCH nad ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (oraz przepisami innych ustaw odnoszącymi się do przerywania

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

A 368782. unia europejska. leksykon integracji. pod redakcją Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki WYDAWNICTWO 1

A 368782. unia europejska. leksykon integracji. pod redakcją Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki WYDAWNICTWO 1 A 368782 unia europejska leksykon integracji pod redakcją Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki WYDAWNICTWO 1 ISpis treści iwstęp 11 11. Europa - tożsamość, kultura i myśl polityczna 15 Amfiktionia 15

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010. Kraków 20-22 maja 2010

III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010. Kraków 20-22 maja 2010 III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010 Kraków 20-22 maja 2010 2 III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010 Czym jest Ogólnopolski Zjazd Internacjologów

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 2 W Grecji konflikty gospodarcze rozstrzygają sądy cywilne i administracyjne. Te pierwsze rozpatrują spory między osobami fizycznymi (np. umowy kupna-sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja gradacyjna struktury społecznej

Koncepcja gradacyjna struktury społecznej Koncepcja gradacyjna struktury społecznej Definicja koncepcji gradacyjnej W schemacie gradacyjnym struktura społeczna przedstawiana jest jako model stosunków porządkujących, które opierają się na zasadach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego. Anna Krajewska Warszawa 26 kwietnia 2012 r.

Konsultacje społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego. Anna Krajewska Warszawa 26 kwietnia 2012 r. Konsultacje społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego Anna Krajewska Warszawa 26 kwietnia 2012 r. Podstawowe standardy konsultacji społecznych: Konsultacje są traktowane jako integralny element

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Po studiach związana zawodowo ze szkołą podstawową jako nauczyciel/wychowawca w nauczaniu początkowym.

Po studiach związana zawodowo ze szkołą podstawową jako nauczyciel/wychowawca w nauczaniu początkowym. dr Elżbieta Wieczór ewieczor@umk.pl Wykształcenie: Studia magisterskie pedagogiczne o specjalności pedagogika wczesnoszkolna na UMK, praca magisterska nt."pedagogiczne innowacje w nauczaniu początkowym".

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym

Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym NR 2426 Robert Netczuk Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006 Dissertationes Iuridicae

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo