KAPITAtLUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOjNOSCl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAPITAtLUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOjNOSCl"

Transkrypt

1 NARODOWA STRATEGIA SPOjNOSCl UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOtECZNY I'mjckl..S/aiisa wsparcie osoh niepelnospni\vn\ch mi lokalnym rsnku pnio," - uspohmiinsouiiny /c srodkou Unii Furopcjskkj u raniiieh Huropcjskiego l-'undus/u Spntixznego Umowa nr.../2011 o wykonanie badari lekarskich xawarta dnia w Lodzi pomi^dzy: Miastem Lodz Lodz, ul. Piotrkowska 104; NIP REGON , rcprezentowanym prze?,: zwanym dalej /amawiaja_cym, a reprezcntowanym przez: - zwanym dalej Wykonawca Umowa zostahi zawana po przeprowadzcniu postcpowania o udzielenie zamowienia publicznego w (rybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 styczma 2004 r. Prawo zarnowien publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze. zm.)- w vvyniku ktorego za najkorzystnicjsza uznano ofcrti; Wykonavvcy. 1 Przedmiotem umowy jest wykonanie badaii lekarskich dopuszczajacych do udzialu w projekcie jak i odbyeia stazy u pracodawcy osobom z or/eczonym Ickkim i srednim stopniem niepelnospravvnosci bioracym udzial w projekcie,,szansa - wsparcie osob niepetnosprawnych na. lokalnym rynku pracy" vvspotfinansowanym przez Uni(^ Luiropejska w ramach luiropejskiego Funduszu Spolecznego, 2 1. Wykonavvca oswiadcza, ze bedzie realizowal przedmiot Umowy z nalezyta starannoscia. w sposob zapewniajacy prawidtowe wykonanic zadania w lerminic okreslonym w 3 Umowy. 2. Wykonawca zobowiazuje si^ do: 1) wykoriania badaii lekarskich dopuszczajacych do udziaki w projekcie minimum 30 osobom skrcrowanym przez Zamawiaj^cego, termin realizacji' 201 I r. 2) wykonania badan lekarskich dopuszczajacych do odbyeia stazy u pracodawcow minimum 30 osobom skierowanym przc/ /amawiajaccgo, termin rcalizacji 2012 r. 3. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie ze szezegolowym opisem przedmiotu zamowienia stanowiacym zalacznik nr 1 do umowy oraz oferta wykonawey slanowi^ca zalac/nik nr W ramach przcprowadzanych badaii lekarskich Wykonawca zapewni badanie lekarza medycyny pracy oraz inne niezbedne badania, w tym badania innych specjalistow lub badania ambulatoryjne. 5. Swiadczcnia zdrowotne wymienionc w 2 ust. 2 wykonanc bed^ w siedzibic Wykonawey 6. Kcjestracja pacjentow bedzie sie odbywala telefonicznie oraz osobiscie. Itealizator I'rojcklu: liiuro Projcktu L'rz^d Miasta Lodzi. Biun>ds. I'Dimncji /utrudnienia l.odz. ul. I'ioirkowska 1 15, lei.+48(42) , fax 148(42) 63R 53-'M

2 NARODOWA S1RATEGIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOtECZNY Projokt..Szansa \vsparcic osnh nicpclnospnmnydi na lokalnytn rynku pracy" - wspotfinansowany /_c srodkou Unii I'uropcjskicj w ramach l-uropej-ikicyo l-'undus/u Spolcc/nego 7. I'odstawa. wykonania swiadezeri jest pisemne skicrowanic Zamawiajacego zawierajace miedzy innymi dane osobowe, okrcslenie sciczki szkoleniowej lub rodzaju stazu. Wykonawca po przcprowadzeniu okreslonych w 2 ust. 2 badaii wystawia zaswiadczenia lekarskie odpowiednicj tresci, ktore wr^cza badanemu. 8. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania badati lekarskich nie/wjocznie, tj. w dniu zgtoszenia si? skierowanej pr/.c/. Zamawiajacego osoby, a w przypadku koniecznosci wykonania badan specjalistycznych wydania \ tym dniu skierowania na specjalistyczne badania lekarskie. 9. Term in wydania zaswiade/enia koncowego o zdolnosci badz przcciwwskazaniu do uc/estnictwa w s/koleniu, odbycia stazu nic moze przekroczyc 4 dni roboczych od daty zgloszenia sie skierowanej przez /amawiajacego osoby na badania lekarskie. 10. Wykonawca zapewni ciaglosc w swiadczeniu uslug w zakresie wykonywania badaii lekarskich we wszystkie dni robocze przez caly czas trwania umowy w godzinach co najmnicj od 08:00 do 15: Wykonawca zobowiazuje sie w okresie obowia,zywania Umowy oraz po jej ustaniu, nie czynic uzytku i nie ujawniac czy to bezposrednio. czy tez przez osobe tr/ecia,, zadnej osobie, jakichkolwiek informacji uzyskanych w trakcie wykonywania zobowiazan wynikajgcych 7. niniejs/cj Umowy, w szczegolnosci w zakresie opcracji fmansowych, gospodarczych, przygotowywanych i rcalizowanych przedsiewziec oraz tresci dokurnentacji przetargowej i umow podpisanych lub negocjowanych przez Zamawiajacego z osobami trzecimi, a udost^pnionych Wykonavvcy celem reali/acji Umowy, ani innych spraw Zamawiajacego, z vvyja.tkiem sytuacji. gdy nastepuje to na zyczcnie Zamawiajacego lub wynika z obowj^zku ujawnicnia, nalozoncgo na Wykonawce prze/ obowia.zuja,ce przepisy prawa. 12. Najpozniej w ostatnim dniu obowi^zywania niniejs/ej Umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do: 1) zwrotu wszystkich dokumentow, takze w postaci elektronicznych plikow, stanowiqcych wlasnosc Zamawiajacego, w ktorych posiadanie vvszedl w zwiqzku z wykonywaniem Umowy, 2) zniszczenia ba,dz nieodwracalnego skasowania wszelkich kopii dokumentow, takze w postaci elektronicznych nosnikow informacji, w ktorych posiadanie ws/edl w xwiijzku /, wykonywaniem Umowy. 13. Wykonawca zobowia/uje sic do wspolpracy z Zamawiaja.cym na kazdym etapie wykonania przedmiotu Umowy. 14. Na zqdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie do udzielcnia kazdorazowo petnej informacji na temat stanu rcali/acji Umowy. 15. Wykonawca nie moze powierzyc wykonania prac bed^cych przedmiotem Umowy osobom trzecim be/, pisemnej zgody Zamavviaji cego. 16. W przypadku naruszenia postanowieii ust. 2-15, Zamawiajqcy moze odst^pic od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowanicm prawn do kary umownej okreslonej w ij 6 ust. 3. Oswiadczenie o odstapieniu /amawiajacy zlozy w tcrminie 30 dni od daty powzi^cia wiadomosci o przyczynie odstqpienia, na pismie wraz z uzasadnieniem. Termin realizacji wykonania umowy strony ustalaja. na r. 3 Rtali/ator Projcktu: lliuro Projcktu - Utv.^d Miasla t.odzi. Riuro ils, Promocji /atrudnienia, t.od/. ul. I'iiHrkowska 115. lei. +48(42) fax +48(42)

3 <**»» UHIAEUS5?5^5 NARODOWA STRATEGiA SPOJNOSCI "K, V FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,.S/ansa -wsparcie osoh niepelnosprawnyeh na lokalnym rynku pracy" - wspolfinansowany ze srodk6w Unii Kuropejskiej w ramach luiropcjskicgo Funduszu Spolcczncgo 4 1. Za wykonanie czynnosci okreslonych w 1 i 2 ust. 2 strony ustalaja stawk$ ryczattowq za przeprowadzenie badari dla jednej osoby w wysokosci PLN netto, plus VAT PLN, tj. tijcznie brutto: PLN (slownie: : ). 2. Stawka ryczattowa za przeprowadzenie jednego badania obejmuje koszt podstawowego badania oraz koszt innych badaii, w tym specjalistycznych i ambulatoryjnych, ktore Wykonawca uzna za niezbedne do wydania zaswiadczenia o braku przeciwwskazah do uczestnictwa w projekcie lub stazu. 3. Za wykonanie czynnosci okreslonych w 2 ust. 2 pkt 1 stanowiaeych przcdmiot umowy Zamawiajqcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowi^ce iloczyn stawki ryczattowcj okreslonej w ust. 1 i ilosci wydanych zaswiadczeri lekarskich dotycz^cych dopuszczenia do udziatu w projekcie. Za wykonanie czynnosci 2 ust. 2 pkt 2 stanowiaeych przedmiot umowy Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowia,ce iloczyn stawki ryczattowej okreslonej w ust. 1 i ilosci wydanych zaswiadczeri lekarskich dotyczqcych dopuszczenia osob do odbycia stazu. 4. Szacowan^ wartosc umowy okreslono na kwot$ PLN netto, plus VAT PLN tj. I^cznie PLN brutto (stownie: PLN) co stanowi kwot? maksymaln^ umowy. 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w 2 ust. 2 pkt 1 ptatne bedzic przelevvem na konto Wykonawcy, po wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie 21 dni od dnia dorcczenia do siedziby Zamawiaja^cego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Podslawq wystawienia faktury VAT bedzic protokof odbioru podpisany przez Strony bez zastrzezeri, bexl^cy potwierdzeniem, ze przedmiot Umowy zostat wykonany zgodnie z Umow^. Wzor protokolu odbioru zostal okreslony w zal^czniku nr 3 do Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w 2 ust. 2 pkt 2 ptatne b?dzie przelewem na konto Wykonawcy, po wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie 21 dni od dnia dore_czenia do siedziby Zamawiajjjcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Podstawq wystawienia faktury VAT b^dzie protokot odbioru podpisany przez Strony bez zastrzezeri, b^d^cy potwierdzeniem, ze przedmiot Umowy zostat wykonany zgodnie z Umowa,. Wzor protokotu odbioru zostal okreslony w zat^czniku nr 3 do Umowy 6. Faktura zostanie wystawiona na: Miasto Lodz - Urzad Miasta Lodzi, Lodz, ul. Piotrkowska 104; NIP Na fakturze powinien znajdowac si? dopisek: numer i data zawarcia niniejszej umowy. 7. Wykonawcy nie przystuguje zadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztow poniesionych w zwi^zku z wykonaniem Umowy. 8. Za dzieri zaptaty wynagrodzenia uwazany b^dzie dzieri obcia.zenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 9. Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ostatecznym, nie b^dzie podlegato podwyzszcniu, w szczegolnosci w przypadku zmiany stawek podatku VAT. 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wspotfmansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Realizator Projektu: Biuro Projektu - Urzqd Miasta i.odzi, Biuro ds. Promocji Zalrudnienia, Lodz. ul. Piotrkowska 115, tel. +48(42) , fax +48(42)

4 NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOtECZNY * * * * ** * * ** * * Projekt,,Szansa -wsparcie os6b niepelnosprawnych na lokalnym rynku pracy" - wsp6jfinansowany ze 3rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoiecznego. Przekazanie faktury nastapi na adres: Urzad Miasta Lodzi, Zmiany tresci niniejszej umowy, jak tez oswiadczenia woli stron w zwiqzku zjej wykonywaniem, wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznos'ci. 2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupelnienia Umowy w przypadku zmiany przepisow prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie majacym wpiyw na realizacje Umowy, 3. Dopuszcza si? zmiane terminow okreslonych w 2 ust. 2 pkt 1 i 2 i 3 z przyczyn: - wynikajqcych ze zmiany harmonogramu realizacji projektu, - niezaleznych od Zamawiajacego W przypadku zwloki w realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w 2, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar^ umown^ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w 4 ust. 4, za kazdy dzieri zwtoki. 2. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, Zamawiajacy moze odstapic od Umowy. 3. W przypadku odst^pienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w 4 ust Zamawiajacy moze potracic kwot? kary umownej z piatnosci na rzecz Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode. 5. Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz^sci Umowy. 6. W kazdym wypadku cz^sciowego wykonania Umowy Wykonawcy nalezy si? jedynie wynagrodzenie nalezne z tytuju wykonania czesci Umowy, ustalone na podstawie uzgodnionego przez Strony,,Protokolu odbioru", ktorego wzor okreslony zostal w zataczniku nr 3 do Umowy. Warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych czynnosci przez Zamawiajacego. 7. Oswiadczenie o odstapieniu, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 5 Zamawiajacy zto±y zgodnie z 2 ust Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaj^ stron prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych Do merytorycznej wspolpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu Umowy upowaznia sie: Urzqd Miasta Lodzi Reali/ator Projektu: Biuro Projektu- Urzqd Miasta Lodzi, Biuro ds. Promoqi Zalrudnienia, Lodz, ul. Piotrkowska 115, tel. +48(42) , fax +48(42)

5 KAPITAt LUDZKI NARODOWA STRATEGIA UNIAEUROPEJSKA FUNDUSZ SPOLECZNY Projekl..Szansa -wsparcie os6b niepetnosprawnych na lokalnym rynku pracy" - wsp61finansowany ze rodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego 1) ze strony Zamawiajacego:... 2) ze strony Wykonawcy : Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany tresci umowy. 3. Umowa zawartajest na czas okreslony, od dniajej zawarcia do dnia... r. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umow^ maj^ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Spory, ktore mog^ powstac w zwiazku z wykonywaniem postanowieh Umowy b^d^ rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dia siedziby Zamawiajacego. 6. Integraln^ cz^sci^ Umowy 53 nast^pujqce 1. Zatacznik nr 1 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia 2. Zal^cznik nr 2 Oferta wykonawcy z dnia 3. Zatacznik nr 3 Wzor protokotu odbioru 7..Niniejsza Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dia Zamawiajacego i jeden dia Wykonawcy. W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiajacego: K I E H/fev N I K Adam Joanna Ra/Kisiuwi Urzg.d Miasta Lodzi Realizator Projektu: Biuro Projektu - Urzad Miasta Lodzi, Biuro ds. Promocji Xalrudnienia, L6dz, ul. Piotrkowska 115, tel. +48(42) , fax +48(42)

6 KAPITAL LUDZKI NARODOWASTRATEGIA SPOJNOSCI UNIAEUROPEJSKA FUNDUSZSPOtECZNY Prqjckt..S/ansa wsparcie osob nicpelnosprawnych na lokalnym rynku pracy" - wspolilnansowany zc srodkow Unii Ruropcjskiej w rarnach Kuropejskiego Fundusxu Spolec/nego Zal^cznik nr Szczegolowy opis przedmiotu zamowicnia Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie badari lekarskich dla uczestnikow projektu, ktorymi Sc( osoby niepeinosprawne z orzeczonym srednim i lekkim stopniem niepelnosprawnosci w wieku lata. Badania b^da^ prowadzone na dwoch etapach realizacji projektu: 1) W trakcie rekrutacji do projektu; - celem badania jest wykluczenie przeciwwskazah do podj^cia szkoleii w ramach projektu i wydanie zas.wiadczenia o braku przeciwwskazah do uczestnictwa w projekcie. 2) Przed podj^ciem stazu u pracodawcy; - celem badari jest dopuszczenie osoby do wykonywania pracy na danym stanowisku zwiazanym z planowanym stazem. Rodzaj wykonywanych badaii powinien bye dostosowany indywidualnie do kazdego uczestnika w zaleznosci od proponowanej sciezki szkoleniowej i podejmowanego stazu u pracodawcy. Uczestnicy projektu b^da, przechodzili nastejxija^sciezkej a) I Modut,,Warsztaty umiej^tnosci psychologicznych", II Modut Aktywne poszukiwanie zatrudnienia na rynku pracy" III Modut,,Zaje_cia z obsiugi komputera", IV Modul J^zyk angielski", V Modui Szkoleniazawodowe wnast^pujc^cych kierunkach: 1. Pracownik biurowy, 2. Pracownika gastronomii/pomocnik kuchni, 3. Pracownik administracyjno-gospodarczy, 4. Pracownik recepcji, 5. Pracownik pokojowy w obiektach gospodarczych. b) Staz u pracodawcy zgodny z rodzajem przeprowadzonej sciezki szkoleniowej. Wskazane szkolenia moga, ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb zgtaszanych przez pracodawcow. Przewidywany termin rozpocze_cia swiadczenia badaii przed odbyciem sciezki szkoleniowej r. a zakoiiczenia r. Przewidywana liczba osob skierowanych w powyzszym okresie wynosi min. 30 osob. Przewidywany termin wykonywania badari przed odbyciem stazy: luty 2012 r., przewidywana liczba osob skierowana w powyzszym okresie wynosi okolo 30 osob. Zamowienie b^dzie rozliczane na podstawie stawki ryczattowej. Wykonawca jest zobowiazany: a) do wykonywania badari lekarskich niezwlocznie, tj. w dniu zgioszenia si^ skierowanej przez Zamawiajacego osoby, a w przypadku koniecznosci wykonania badari specjalistycznych wydania w tym dniu skierowania na specjalistyczne badania lekarskie. b) Termin wydania zaswiadczenia kohcowego o zdolnosci badz przeciwwskazaniu do uczestnictwa w szkoleniach, odbycia stazu nie moze przekroczyc 4 dni roboczych od daty zgtoszenia si^ skierowanej przez Zamawiajacego osoby na badania lekarskie. tcl. Reali/ator Projcklu: Biuro Projcktu - Urzqd Miasta Lodz.i, Biuro ds. Promocji /^atrudnionia, I_6dz, ul. Piotrkowska I (42) , fax+48(42) , j.panasiewicz<rt>iml.lod/.pl

7 NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOtECZNY Projckt,.S/ansa -wsparcie osob niepetnosprawnych na lokalnym rynku pracy" - wspolfmansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Ruropcjskiego Fundus/u Spoiecznego Wykonawca zapewni ciajgiosc w swiadczeniu usiug w zakresie wykonywania badah lekarskich we wszystkie dni robocze przez caty czas trwania umowy w godzinach co najmniej od 08:00 do 15:00. 0 udzielenie zamowienia moga^sie^ ubiegac wykonawcy, ktorzy; 1. Posiadaja^ placowk^ na terenie miasta Lodzi przystosowana, do potrzeb osob niepetnosprawnych, 2.Posiadaja_ upowaznienie do wykonywania usiug lekarskich w zakresie niezb^dnym do wykonywania kompletnych badah oraz dysponuje lekarzem medycyny pracy (minimum). lei. Kealizator Projektu: Biuro Projektu - Urzad Miasta Lodzi. Biuro ds. Promocji 7,atrudnienia, Lodz, ni. Piolrkowska (42) , fax +48(42) , j.panasiewic7.(«}uml.lod/..pi

8 KAPITAt LUDZKI NARODOWA STRATECIA SPOJNOSC1 ^ FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt..Szansa -wsparcie osoh nicpctnosprawnych na lokalnyni rynku pracy" - wspoffinansowany /,c srodkmv l!nii I'uropejskiej \ ramacli liuropejskiego I'undus/.u Spolccznego Zalqcznik nr 3 Protokol odhioru Przcdmiot Umowy: Wykonanie Podstawa prawna: Umowa nr zawarta pomiedzy Zamawiajacy: Wykonawca: Wyniki prac wedlug umowy, wykonane na dzieii: (wypelnia Wykonawca) Oswiadczenie Wykonawcy: Wykonawca oswiadcza, ze Umowa zostala wykonana w ilosci badan Wykonawcy, obowiazujacymi przepisami i standardami wykonania., dnia (ppdpis Wykonawcy}, zgodnie z oferta Oswiadczenie Zamawiajqcego: Miasto Lodz, po przeprowadzeniu kontroli wykonania Umowy, podj^to decyzje o: 1. pozytywnym wyniku kontroii wykonania Umowy - bez zastrzezeh 2. negatywnym wyniku kontroli wykonania Umowy - ze wzgledu na wyszczegolnione ponizej wady Rculizator Frojcktu: Biuro I'rojcktu - Urzad Miasta Lodzi. Biuro ds. Promocji Zatrudnienia, I,6d/, ul. Piotrkowska tel. +48(42) , fax +48(42)

9 NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI UNIAEUROPEJSKA EUROPEJ5KI FUNDUSZSPOtECZNY ProJL'kl..Szansa -wspareie osob nicpetnospra\vnyi:h na lokalnyin rynku pracy" - \vspolflnanso\van\c srodkovv Unii huropejskicj w ramach F.uropcjskicgo l-'unduszu Spolcc/ncgo Uwagi. zastrzezenia do wykonania Umowy wraz z ich uzasadnienicm: Dane osoby odbierajaccj przedmiot Umowy: Podpis osoby odbierajaccj przedmiot Umowy: Ze strony Wykonawcy: Ze strony Zamawiaj^cego (podpis i piec/atka) (podpis i picczatka) Lodz, dnia Rcali/ator Projcklu: Biuro Prqjektu - Ur/i)d Miaslu I,c«.l/i. Iliuro ds. Promocji /iilrudnicnia, l,6d/, ul. Piotrkowska 1 15, tcl. ^48(42) fax +48(42)

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 --- -- --- ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ ~ CERTYFIKAT 2001I2O fax (033) 872 3101 r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 aw SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

na wykonanie i dostawe materialów promocyjnych

na wykonanie i dostawe materialów promocyjnych Umowa nr na wykonanie i dostawe materialów promocyjnych zawarta w dniu... w Zielonej Górze pomiedzy: Powiatowym Centr um Pomocy Rodzinie im. Jana Pawla II w Zielonej Gór ze z siedziba w Zielonej Gór ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 zawarta w dniu.. w Bełchatowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Usługi zdrowotne wykonywane są:... od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od... do Płatności będą dokonywane na podstawie:

Usługi zdrowotne wykonywane są:... od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od... do Płatności będą dokonywane na podstawie: Umowa nr (WZÓR) Zawarta w dniu.w Lubinie pomiędzy:. zwaną dalej Wykonawcą, a Prezydentem Miasta Lubin w imieniu którego działa Dyrektor /Z ca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lubinie z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 0-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 DBFO/DA/K/04/03 Warszawa 8.0.03 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA ^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przeprowadzenie szkolenia

UMOWA o przeprowadzenie szkolenia Załącznik nr 4. UMOWA o przeprowadzenie szkolenia Zawarta w Radomiu, dnia.. 2016 r., pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha, z siedzibą w Radomiu (26-600), przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO w sprawie okreslenia zasad udostf pniania sal konferencyjnych w budynku Urz?du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676 208 34 99; REGON: 351555335; adres

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ^ INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy OGOSZS 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

REGON: NIP: )... 2)...

REGON: NIP: )... 2)... Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą 32 700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

(CZĘŚĆ II - PODZADANIE NR 2)

(CZĘŚĆ II - PODZADANIE NR 2) KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY *** * *** * Załącznik Nr 4 do SIWZ PROJEKT UMOWY (CZĘŚĆ II - PODZADANIE NR 2) W wyniku przeprowadzenia przetargu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa Nr. - PROJEKT Załącznik Nr 7 do SIWZ Zawarta w Bochni w dniu... 2016r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bochni, przy ul. Floris 16, NIP 868-16-28-582,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Nr.../.../...

UMOWA SZKOLENIOWA. Nr.../.../... UMOWA SZKOLENIOWA WZÓR UMOWY Nr.............../.../... Zawarta w dniu... w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie art.....ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DPR-I Załącznik nr 5. UMOWA Nr DPR-I

Oznaczenie sprawy: DPR-I Załącznik nr 5. UMOWA Nr DPR-I Oznaczenie sprawy: DPR-I.45.78.2015.2016.2017 Załącznik nr 5 Wzór umowy: UMOWA Nr DPR-I zawarta w Kielcach w dniu 2017 roku, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie poniżej 30 000,00 EURO

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR ZP/. / Zawarta w Brzegu w dniu... r. pomiędzy Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 747-17-84-720,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu........ w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ...

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ... Załącznik nr 5 MUP.PKIII.371-94/13 UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy:... reprezentowanym przez: - osobę uprawnioną, zwanym dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. a Gminą Lublin

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BOCHNIA,

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BOCHNIA, Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usługi pralnicze

Umowa nr... na usługi pralnicze Znak sprawy DKw 220/28/11 Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usługi pralnicze W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, NIP:., REGON:. reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, NIP:., REGON:. reprezentowanym przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGON: NIP: )... 2)...

REGON: NIP: )... 2)... Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. 2016r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą 32 700 Bochnia,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo