Poczet prawników polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczet prawników polskich"

Transkrypt

1 Krzysztof Pol Poczet prawników polskich XIX XX w. 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck

2 Poczet prawników polskich XIX XX w.

3 Matce mojej i Tym, którzy nie szukali poklasku szukali pożytku wybitnym prawnikom polskim książkę tę poświęcam Krzysztof Pol

4 Krzysztof Pol Poczet prawników polskich XIX XX w. 2. wydanie Przejrzał i uzupełnił Adam Redzik Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2011

5 Poczet prawników polskich XIX XX w. 2. wydanie Redakcja: Katarzyna Iwaniuk Projekt graiczny okładki i stron tytułowych: Robert Rogi ski Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz alfabetyczny postaci IX Wykaz skrótów i materiałów ródłowych XVII Przedmowa (Andrzej Zoll) XXV Wst p do wydania pierwszego (Krzysztof Pol) XXIX Wst p do wydania drugiego (Adam Redzik) XXXVII Józef Wybicki ( ) Franciszek Barss ( ) Tadeusz Czacki ( ) Franciszek Ksawery Szaniawski ( ) Jan Wincenty Bandtkie-St y ski ( ) Jan Olrych Szaniecki ( ) Ignacy Daniłowicz ( ) Wacław Aleksander Maciejowski ( ) Walenty Dutkiewicz ( ) Jan Kanty Wołowski ( ) Romuald Hube ( ) Jakub Krauthofer-Krotowski ( ) Antoni Zygmunt Helcel ( ) Franciszek Smolka ( ) Władysław Niegolewski ( ) Feliks Jeziora ski ( ) Julian Dunajewski ( ) Henryk Krajewski ( ) Włodzimierz Spasowicz ( ) Fryderyk Zoll (starszy) ( ) Władysław Holewi ski ( ) Antoni Okolski ( ) Walenty Piotr Miklaszewski ( ) Adolf Pepłowski ( ) V

7 Spis treści Aleksander Kraushar ( ) Franciszek Kasparek ( ) Ernest Till ( ) Adolf Suligowski ( ) Alfons Parczewski ( ) Michał Bobrzy ski ( ) Karol Dunin ( ) Edmund Krzymuski ( ) Lotar Dargun ( ) Leon Pini ski ( ) Oswald Balzer ( ) Franciszek Nowodworski ( ) Bolesław Ulanowski ( ) Franciszek Xawery Fierich ( ) Henryk Konic ( ) Władysław Abraham ( ) Wojciech Tr mpczy ski ( ) Władysław Seyda ( ) Ignacy Koschembahr-Łyskowski ( ) Władysław Leopold Jaworski ( ) Fryderyk Zoll (młodszy) ( ) Aleksander Lednicki ( ) Stanisław Patek ( ) Leon Petra ycki ( ) Stanisław Bukowiecki ( ) Stanisław Wróblewski ( ) Maurycy Allerhand ( ) Stanisław Posner ( ) Stanisław Estreicher ( ) Herman Lieberman ( ) Juliusz Makarewicz ( ) Jan Jakub Litauer ( ) Cyryl Ratajski ( ) Aleksander Mogilnicki ( ) Julian Makowski ( ) Stanisław Kutrzeba ( ) Szymon Rundstein ( ) Emil Stanisław Rappaport ( ) Przemysław D bkowski ( ) Eugeniusz miarowski ( ) Zygmunt Cybichowski ( ) VI

8 Spis treści Karol Lutosta ski ( ) Kazimierz Władysław Kumaniecki ( ) Wacław Makowski ( ) Stefan Ehrenkreutz ( ) Rafał Taubenschlag ( ) Stanisław Car ( ) Leon Berenson ( ) Roman Longchamps de Bérier ( ) Teodor Duracz ( ) Antoni Peretiatkowicz ( ) Jerzy Lande ( ) Stanisław liwi ski ( ) Czesław Znamierowski ( ) Józef Rafacz ( ) Wacław Komarnicki ( ) ródła podobizn Indeks nazwisk VII

9

10 Wykaz alfabetyczny postaci 1. Władysław Abraham ( ) uczony, historyk prawa, znawca prawa kanonicznego oraz prawa prywatnego, kodyikator, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz spo łeczny, profesor UJK 2. Maurycy Allerhand ( ) uczony, adwokat, cywilista, procesualista, komercjalista, kodyikator, etnograf, działacz społeczny, profesor UJK 3. Oswald Balzer ( ) uczony, historyk prawa i ustroju Polski, wydawca ródeł, pisarz i publicysta prawniczy, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny, literat, profesor UJK 4. Jan Wincenty Bandkie-St y ski ( ) uczony, notariusz, historyk prawa polskiego, romanista, cywilista, wydawca ródeł, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny, profesor UW 5. Franciszek Barss ( ) adwokat, polityk, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, dzia łacz społeczny i kulturalny, literat 6. Leon Berenson ( ) adwokat, mówca s dowy, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i polityczny, literat 7. Michał Bobrzy ski ( ) uczony, polityk konserwatywny, historyk prawa i ustroju Polski, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ i UJK 8. Stanisław Bukowiecki ( ) uczony, adwokat, cywilista i administratywista, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i polityczny, prezes Prokuratorii Generalnej RP 9. Stanisław Car ( ) adwokat, polityk sanacyjny, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, wydawca, działacz pa stwowy i społeczny, Marszałek Sejmu IX

11 Wykaz alfabetyczny postaci 10. Zygmunt Cybichowski ( ) uczony, s dzia, znawca prawa mi dzynarodowego, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz spo łeczny i kulturalny, profesor UJK, UW i KUL 11. Tadeusz Czacki ( ) uczony, polityk, historyk dawnego prawa polskiego i litewskiego, organizator nauki i o wiaty, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, kodyikator prawa, działacz społeczny i kulturalny, organizator Liceum Krzemienieckiego 12. Ignacy Daniłowicz ( ) uczony, historyk dawnego prawa polskiego i litewskiego, cywilista, kodyikator, wydawca ródeł, działacz spo łeczny i kulturalny, profesor Uniwersytetu Wile skiego 13. Lotar Dargun ( ) uczony, ilozof prawa, historyk prawa polskiego i zachodnioeuropejskiego, etnograf i etnolog, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ 14. Przemysław D bkowski ( ) uczony, historyk prawa i ustroju Polski, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJK 15. Julian Dunajewski ( ) uczony, polityk, ekonomista, specjalista nauki prawa administracyjnego i administracji, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 16. Karol Dunin ( ) uczony, adwokat, historyk prawa polskiego, cywilista, wydawca ródeł, działacz prawniczy, społeczny i kulturalny 17. Teodor Duracz ( ) adwokat, mówca s dowy, działacz społeczny i polityczny, komunista 18. Walenty Dutkiewicz ( ) uczony, s dzia, historyk prawa polskiego, cywilista, wydawca ródeł, pisarz i publicysta prawniczy 19. Stefan Ehrenkreutz ( ) uczony, polityk, historyk dawnego prawa i ustroju Polski i Litwy, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor i ostatni rektor USB 20. Stanisław Estreicher ( ) uczony, polityk konserwatywny, historyk prawa, historyk kultury, bibliograf, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 21. Franciszek Xawery Fierich ( ) uczony, cywilista i procesualista, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i ilantrop, profesor UJ X

12 Wykaz alfabetyczny postaci 22. Antoni Zygmunt Helcel ( ) uczony, polityk, historyk dawnego prawa polskiego, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny, polityczny i kulturalny, profesor UJ 23. Władysław Holewi ski ( ) uczony, s dzia, cywilista, pisarz i publicysta prawniczy, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, działacz społeczny i kulturalny, profesor UW 24. Romuald Hube ( ) uczony, historyk prawa polskiego, prawodawstw słowia skich i zachodnioeuropejskich, karnista, wydawca ródeł, pisarz i publicysta prawniczy, kodyikator, profesor UW 25. Władysław Leopold Jaworski ( ) uczony, polityk konserwatywny, ilozof prawa, cywilista, konstytucjonalista i administratywista, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 26. Feliks Jeziora ski ( ) uczony, s dzia, znawca prawa s dowego, pisarz i publicysta prawniczy, organizator nauki i o wiaty, działacz społeczny 27. Franciszek Kasparek ( ) uczony, s dzia, ilozof prawa, znawca mi dzynarodowego prawa publicznego i prywatnego, organizator nauki, działacz społeczny, samorz dowy i kulturalny, profesor UJ 28. Wacław Komarnicki ( ) uczony, polityk zwi zany z endecj, specjalista prawa pa stwowego i administracyjnego, działacz społeczny, wydawca i publicysta, profesor USB 29. Henryk Konic ( ) uczony, adwokat, polityk, znawca prawa prywatnego, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, organizator ycia prawniczego, działacz społeczny i kulturalny, redaktor GSW 30. Ignacy Koschembahr-Łyskowski ( ) uczony, romanista, cywilista, historyk prawa, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJK i UW 31. Henryk Krajewski ( ) adwokat, mówca s dowy, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i niepodległo ciowy, zesłaniec syberyjski 32. Aleksander Kraushar ( ) uczony, adwokat, polityk, historyk prawa i kultury, pisarz i publicysta prawniczy, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny 33. Jakub Krauthofer-Krotowski ( ) adwokat, mówca s dowy, polityk, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i niepodległo ciowy XI

13 Wykaz alfabetyczny postaci 34. Edmund Krzymuski ( ) uczony, ilozof prawa, znawca prawa i procesu karnego, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ 35. Kazimierz Władysław Kumaniecki ( ) uczony, polityk, znawca nauki prawa administracyjnego i administracji oraz prawa pa stwowego, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ 36. Stanisław Kutrzeba ( ) uczony, polityk, historyk prawa i ustroju Polski, historyk kultury, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ, prezes PAN 37. Jerzy Lande ( ) uczony, adwokat, s dzia, ilozof prawa, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor USB i UJ 38. Aleksander Lednicki ( ) adwokat, polityk, publicysta i pisarz prawniczy i polityczny, dzia łacz społeczny i kulturalny, ilantrop 39. Herman Lieberman ( ) adwokat, mówca s dowy, polityk socjalistyczny, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, działacz społeczny i polityczny 40. Jan Jakub Litauer ( ) uczony, adwokat, s dzia, cywilista i procesualista, historyk prawa polskiego, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, profesor WWP 41. Roman Longchamps de Bérier ( ) uczony, znawca prawa prywatnego, kodyikator, działacz społeczny i kulturalny, profesor i ostatni rektor UJK 42. Karol Lutosta ski ( ) uczony, adwokat, znawca prawa prywatnego, kodyikator, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny 43. Wacław Aleksander Maciejowski ( ) uczony, historyk prawa polskiego i prawodawstw słowia skich, romanista, wydawca ródeł, profesor UW 44. Juliusz Makarewicz ( ) uczony, s dzia ledczy, znawca prawa karnego i ilozoii prawa, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJK 45. Julian Makowski ( ) uczony, s dzia, dyplomata, znawca prawa mi dzynarodowego publicznego i prawa pa stwowego, wydawca ródeł, pisarz i publicysta prawniczy, profesor i rektor SGH XII

14 Wykaz alfabetyczny postaci 46. Wacław Makowski ( ) uczony, adwokat, prokurator, polityk sanacyjny, znawca prawa karnego i konstytucyjnego, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, działacz pa stwowy i społeczny, literat, ostatni Marszałek Sejmu II RP, profesor UW 47. Walenty Piotr Miklaszewski ( ) uczony, karnista, procesualista, penitencjarysta, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz o wiatowy, społeczny i kulturalny, profesor UW 48. Aleksander Mogilnicki ( ) uczony, adwokat, karnista, procesualista, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor WWP i UŁ 49. Władysław Niegolewski ( ) adwokat, mówca s dowy i parlamentarny, polityk, działacz spo łeczny i kulturalny 50. Franciszek Nowodworski ( ) adwokat, mówca s dowy, s dzia, polityk zwi zany z endecj, karnista, kodyikator, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny, polityczny i kulturalny, literat 51. Antoni Okolski ( ) uczony, adwokat, znawca prawa administracyjnego i cywilnego, procesualista, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UW 53. Alfons Parczewski ( ) uczony, adwokat, polityk, historyk prawa, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, etnograf, działacz społeczny i kulturalny, profesor UW i USB 52. Stanisław Patek ( ) adwokat, mówca s dowy, polityk, dyplomata, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, literat 54. Adolf Pepłowski ( ) adwokat, mówca s dowy, działacz społeczny i kulturalny, obro ca w procesach politycznych 55. Antoni Peretiatkowicz ( ) uczony, ilozof prawa, specjalista prawa pa stwowego, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz o wiatowy i kulturalny, profesor UJK i UP 56. Leon Petra ycki ( ) uczony, polityk, ilozof prawa, twórca psychologicznej teorii prawa, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, profesor Uniwersytetu Petersburskiego i UW 57. Leon Pini ski ( ) uczony, polityk konserwatywny, romanista, cywilista, znawca kultury polskiej i europejskiej, publicysta i pisarz prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJK XIII

15 Wykaz alfabetyczny postaci 58. Stanisław Posner ( ) uczony, adwokat, polityk, socjolog, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, literat 59. Józef Rafacz ( ) uczony, historyk dawnego prawa i ustroju Polski, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor KUL i UW 60. Emil Stanisław Rappaport ( ) uczony, adwokat, s dzia, znawca prawa karnego, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, profesor WWP i UŁ 61. Cyryl Ratajski ( ) adwokat, polityk i działacz pa stwowy, społeczny i prawniczy, prezydent Poznania, Delegat Rz du RP na kraj 62. Szymon Rundstein ( ) uczony, adwokat, s dzia, dyplomata, cywilista, teoretyk prawa, znawca mi dzynarodowego prawa publicznego i prywatnego, pisarz i publicysta prawniczy 63. Władysław Seyda ( ) adwokat, s dzia, polityk, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, działacz społeczny i kulturalny 64. Franciszek Smolka ( ) adwokat, polityk, pisarz i publicysta społeczny i polityczny, dzia łacz społeczny i niepodległo ciowy, marszałek parlamentu wiede skiego 65. Włodzimierz Spasowicz ( ) uczony, adwokat, karnista, historyk i krytyk literatury polskiej i obcej, pisarz i publicysta prawniczy, polityczny i społeczny, organizator nau ki, działacz społeczny i kulturalny, ilantrop, wydawca, profesor Uniwersytetu Petersburskiego 66. Adolf Suligowski ( ) uczony, adwokat, polityk, cywilista, znawca zagadnie samo rz dowych, bibliograf, pisarz i publicysta prawniczy, działacz spo łeczny i prawniczy, ilantrop 67. Franciszek Ksawery Szaniawski ( ) uczony, ksi dz, romanista, cywilista, znawca prawa porównawczego, organizator nauki prawa, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny, profesor UW, pierwszy tłumacz Kodeksu Napoleona 68. Jan Olrych Szaniecki ( ) adwokat, polityk, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i polityczny 69. Stanisław liwi ski ( ) uczony, s dzia, karnista i procesualista, legislator i kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UW 70. Eugeniusz miarowski ( ) adwokat, mówca s dowy, polityk, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, działacz społeczny i kulturalny, obro ca w procesach politycznych XIV

16 Wykaz alfabetyczny postaci 71. Rafał Taubenschlag ( ) uczony, romanista i papirolog, historyk dawnego prawa polskiego, organizator nauki polskiej i mi dzynarodowej, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ i UW 72. Ernest Till ( ) uczony, adwokat, cywilista, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, wydawca, redaktor PPiA, profesor UJK 73. Wojciech Tr mpczy ski ( ) adwokat, mówca s dowy i parlamentarny, polityk, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, działacz społeczny i kulturalny, Marszałek Sejmu Ustawodawczego 74. Bolesław Ulanowski ( ) uczony, historyk dawnego prawa polskiego i ko cielnego, paleograf, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 75. Jan Kanty Wołowski ( ) uczony, adwokat, prokurator, cywilista, procesualista, organizator nauki, działacz społeczny i niepodległo ciowy, profesor UW 76. Stanisław Wróblewski ( ) uczony, s dzia, znawca prawa prywatnego i prawa rzymskiego, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz pa stwowy i społeczny, prezes NIKP, prezes PAN, profesor UJ 77. Józef Wybicki ( ) adwokat, s dzia, polityk, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, działacz społeczny i kulturalny, literat, autor Hymnu Pa stwowego 78. Czesław Znamierowski ( ) uczony, ilozof praw, teoretyk pa stwa i prawa, socjolog, psycholog, tłumacz literatury ilozoicznej i prawniczej, działacz o wiatowy i społeczny, profesor UP 79. Fryderyk Zoll (młodszy) ( ) uczony, znawca prawa prywatnego, kodyikator, organizator nauki i o wiaty, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 80. Fryderyk Zoll (starszy) ( ) uczony, polityk, romanista, historyk prawa rzymskiego, pisarz i publicysta prawniczy, organizator nauki i o wiaty, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ XV

17

18 Wykaz skrótów i materiałów źródłowych 1. ródła i literatura Adwokaci Polscy Ojczy nie S. Mikke, A. Redzik (red.), Adwokaci Polscy Ojczy nie Polish Advocates ine the service of their Homeland, Warszawa 2008 Borowski S. Borowski, Szkoła Główna Warszawska, Warszawa 1937 Dybiec J. Dybiec, Uniwersytet Jagiello ski , Kraków 2000 Enc. Gut Wielka ilustrowana encyklopedia Wydawnictwa Gutenberga, Kraków Enc. Kat Encyklopedia Katolicka, t. I IV, Lublin Enc. Nauk. Polit Encyklopedia Nauk Politycznych, t. 1 3, Warszawa 1938 Enc. Współcz Encyklopedia Współczesna PWN, Warszawa 1958 Estreicher K. Estreicher, S. Estreicher, K. Estreicher, Bibliograia Polska, Kraków Finkel L. Finkel, Bibliograia historii polskiej, Warszawa 1955 Gerber R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego , Wrocław 1977 Górnicki, Prawo cywilne L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach , Wrocław 2000 Hoesicka BPP S. Łoza (oprac.), Hoesicka Bibligraia Prawnicza Polska , Warszawa 1930 Kraushar, Palestra A. Kraushar, Palestra warszawska Wspomnienia starego mecenasa z czasów dziesi ciolecia przed zniesieniem s downictwa polskiego ( ), Warszawa 1919 Krzemi ski, Historia warszawskiej adwokatury Z. Krzemi ski, Historia warszawskiej adwokatury, Warszawa 2009 Krzemi ski, Kartki z dziejów Z. Krzemi ski, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Kraków 2001 Krzemi ski, Słynni warszawscy adwokaci Z. Krzemi ski, Słynni warszawscy adwokaci, Kraków 2000 Łoza S. Łoza, Czy wiesz, kto to jest, Warszawa 1938 XVII

19 Wykaz skrótów Łoza Uz. i sprost S. Łoza, Czy wiesz, kto to jest Uzupełnienia i sprotosowania, Warszawa 1939 MEPr Mała Encyklopedia Prawa, Warszawa 1959 OEP S. Orgelbranda, Encyklopedia Powszechna, t. I IX, Warszawa Profesorowie Prawa KUL A. D bi ski, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008 Profesorowie WPiA UW G. Bałtruszajtys (red.), Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2008 PSB Polski Słownik Biograiczny, t. I XXXVIII, Kraków i in Redzik, Prawo prywatne na UJK... A. Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009 Redzik, Wydział Prawa J. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach , Lublin 2006 Redzik, Zarys historii samorz du... A. Redzik, Zarys historii samorz du adwokackiego w Polsce, Warszawa 2010 SBAP Słownik Biograiczny Adwokatów Polskich, t. I II, Warszawa Suligowski A. Suligowski, Bibliograia Prawnicza Polska XIX i XX wieku, Warszawa 1911 Uczeni polscy A. ródka, Uczeni polscy XIX i XX stulecia, t. I IV, Warszawa WE PWN Wielka Encyklopedia PWN, t. 1 31, Warszawa WEP Il Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. I XXVII, Warszawa ; t. XXVII XLV, Warszawa ; t. XLV Ser. III, Warszawa WEP PWN Wielka Encyklopedia PWN, t. I XII, Warszawa , Supl Zarys dziejów WPiA UW G. Bałtruszajtys (red.), Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2008 Zatrzymane w kadrze J. Matuszewski (red.), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 200-lecie istnienia Zatrzymane w kadrze, Warszawa 2008 Złota Ksi ga WPiA UJ J. Stelmach, W. Uruszczak (red.), Złota Ksi ga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków Czasopisma i publikatory AUJ Acta Universitatis Jagiellonicae AUL Acta Universitatis Lodziensis AUMCS Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUW Acta Universitatis Warsoviensis AUWr Acta Universitatis Wratislaviensis XVIII

20 Wykaz skrótów Bibl. PAN Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Bibl. Warsz Biblioteka Warszawska ( ) Czas. Adw. Pol Czasopismo Adwokatów Polskich Czas. Pr.-Hist Czasopismo Prawno-Historyczne Czas. Prawn. i Ekon Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne DPP Demokratyczny Przegl d Prawniczy Dz. Praw Dziennik Praw Dz.U Dziennik Ustaw FI Folia Iuridica Gł. Pr Głos Prawa Gł. S d Głos S downictwa GP Gazeta Polska GS Gazeta S dowa GSiP Gazeta S dowa i Penitencjarna (od 1977 r. Gazeta Prawnicza) GSW Gazeta S dowa Warszawska ( ) GW Gazeta Wyborcza KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego Krak. SP Krakowskie Studia Prawnicze Kron. W-wy Kronika Warszawy Kur. Codz Kurier Codzienny Kur. Polski Kurier Polski Kur. Warsz Kurier Warszawski Kwart. Hist Kwartalnik Historyczny MH Miesi cznik Heraldyczny ML Miesi cznik Literacki Nauka P Nauka Polska Pal Palestra Pam. Lit Pami tnik Literacki Pam. Sł Pami tnik Słowia ski PiP Pa stwo i Prawo Pi Prawo i ycie PN Przegl d Notarialny PPiA Przegl d Prawa i Administracji PPK Przegl d Prawa Karnego Pr. Kan Prawo Kanoniczne Pr. Prawn Prace Prawnicze Przegl. Filozof Przegl d Filozoiczny Przegl. Hist Przegl d Historyczny Przegl. Human Przegl d Humanistyczny Przegl. Lek Przegl d Lekarski Przegl. Lubuski Przegl d Lubuski Przegl. Pol Przegl d Polski Przegl. Powsz Przegl d Powszechny Przegl. S d Przegl d S dowy Przegl. W Przegl d Współczesny Przegl. Zach Przegl d Zachodni XIX

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 6 Podmioty administrujące Maksymilian Cherka, Zbigniew Czarnik, Marcin Dyl, Krzysztof Jaroszyński, Zygmunt Niewiadomski, Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. RECENZENCI prof. dr hab. Kazimierz Baran ks. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a 1 9 6 5 2

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne II RP

Prawo prywatne II RP 1 Mateusz Popiel Prawo prywatne II RP Rok akademicki 2012/2013 Prof. dr hab. Dorota Malec Spis treści Wykład 1 - Partykularyzm prawny II RP.....2 Wykład 2 - Unifikacja prawa...4 Wykład 3 - Prawo prywatne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne

Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne wybór podręczników dla szkół policealnych i wyższych Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Ewa Lewicka Postępowanie administracyjne 1. Adamiak,

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ".

TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO . /So TYDZIEŃ DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 POD REDAKCJĄ B O L E S Ł A W A W Y SŁO U C H A. ROCZNIK XIV. LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ". Z DRUKARNI POWSZECHNEJ, UL.

Bardziej szczegółowo

Masoństwo w Polsce. agenci obcych i wrogich Polsce wpływów. druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa

Masoństwo w Polsce. agenci obcych i wrogich Polsce wpływów. druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa Masoństwo w Polsce agenci obcych i wrogich Polsce wpływów druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa Nazwiska i przynależność niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o: 1). Dane zaczerpnięte

Bardziej szczegółowo

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec sierpień 7 8/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 583 584 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939)

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Alina Krystyna Gromek Źródło: Studia i materiały lubelskie T. 6 (1972) Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Praca niniejsza zawiera alfabetyczne zestawienie lubelskich periodyków w języku polskim

Bardziej szczegółowo

Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów:

Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów: Dotychczas w serii Kreatywno ć ukazały si : Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów: MICHAEL ARGYLE, Psychologia szcz cia ANTONI BENEDIKT, Motywowanie pracowników w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1981 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA 1974-1980 I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo