TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN W numerze miêdzy innymi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109. W numerze miêdzy innymi:"

Transkrypt

1 TYLNA 14 Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN W numerze miêdzy innymi: - Wybory 2013 wyniki i sk³ad nowych w³adz - Wywiad z Dziekanem Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Grzegorzem Wyszogrodzkim rozmawia Jacek Wawrzynkiewicz - Model systemu prawa gospodarki odpadami komunalnymi - dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. nadzw. U Wydawane przy wspó³pracy:

2 KONKURS Ju po raz trzeci redakcja Tylnej 14 zaprasza Kole anki I Kolegów do udzia³u w konkursie fotograficznym na najlepsze zdjêcie z wakacji. Oczekujemy na zatrzymane w kadrze widoki, sytuacje, czy zdarzenia. Jury z³o one z cz³onków redakcji wy³oni laureatów konkursu, na których czekaæ bêd¹ nagrody ksi¹ ki od wydawnictwa LexisNexis. Nagrodami bêd¹ ksi¹ ki Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejêæ oraz S³u ebnoœæ przesy³u i roszczenia uzupe³niaj¹ce Jeszcze raz zapraszamy do podzielenia siê z nami cz¹stk¹ wspomnieñ z jak myœlimy wspania³ych wakacji. Zdjêcia prosimy nadsy³aæ na adres do dnia 25 sierpnia 2013 r. Jacek Wawrzynkiewicz Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejêæ to kolejna ksi¹ ka z serii publikacji zajmuj¹cych siê praktycznymi aspektami stosowania prawa. Zosta³a przygotowana przez praktyków radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyñski i Wspólnicy, zajmuj¹cych siê œwiadczeniem pomocy prawnej obejmuj¹cej m.in. doradztwo w ramach projektów transakcyjnych dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a tak e dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Ca³oœæ opracowania poœwiêcona zosta³a ocenie ryzyk prawnych w takich transakcjach, która jest niezbêdna nie tylko przy sporz¹dzaniu analizy prawnej przedsiêbiorstwa, aktywów czy praw udzia³owych bêd¹cych przedmiotem zamierzonej transakcji, lecz tak e na etapie przygotowywania siê do samej transakcji oraz na etapie doradztwa potransakcyjnego. Ocena ta powinna byæ przeprowadzana choæ w ró nym zakresie niezale nie od tego, czy stron¹ transakcji ma byæ fundusz private equity, inwestor strategiczny czy podmiot planuj¹cy jedynie restrukturyzacjê grupy lub widz¹cy szansê na rozwój w ramach przedsiêwziêcia typu joint venture.

3 Drodzy Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy skończył się czas szczególny czas wyborów. W sobotę 8 czerwca Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wybrało organy Izby oraz osoby pełniące funkcje w IX kadencji. Wybory są wiodącym tematem tego numeru Tylnej 14. Zachęcam do lektury i dzielenia się refleksjami. To ważne, bo dotyczy nas wszystkich i naszej przyszłości. Budujmy tą przyszłość wspólnie, dzieląc się przemyśleniami, pomysłami, włączając się aktywnie w życie samorządu. Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom. Życzę realizacji samorządowych planów i zamierzeń. Życzę satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć. Potrzebna będzie energia i zaangażowanie. Potrzebne będzie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Ważne jest, aby za trzy lata towarzyszyło nam przekonanie, poczucie, że rzetelnie i odpowiedzialnie wypełniliśmy mandat zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni 8 czerwca 2013r., z pożytkiem dla całej wspólnoty Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Zapraszam do wspólnej samorządowej pracy wszystkich Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich, jeśli tylko znajdą Państwo czas i chęć podzielenia się pomysłami i włączenia się w działalność naszej Izby. To mogą być artykuły pisane do Tylnej 14. To może być włączenie się w prace Komisji Rady. To może być inna aktywność, którą chcieliby się Państwo podzielić. Dziękuję za powierzenie mi funkcji Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Przyjmuję wybór z pokorą. Przyjmuję wybór ze świadomością szczególnego mandatu zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście, w poczuciu odpowiedzialności oraz zobowiązania wobec całej wspólnoty Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Pragnę w tym miejscu skierować słowa serdecznych podziękowań wobec Osób którym wiele zawdzięczam zawodowo i samorządowo. Bez Nich bez wątpienia inaczej potoczyłyby się moje losy zawodowe, inaczej przebiegałaby moja aktywność w samorządzie. Zawsze z wdzięczną pamięcią i szczególnym szacunkiem myślę o nieodżałowanym Panu Mecenasie Witoldzie Wenclu. To Pan Mecenas zobaczył we mnie, jako pierwszy, kandydata do pracy w naszym samorządzie, wówczas radcy prawnym z niespełna dwuletnim stażem w zawodzie. Dziękuję moim mistrzom w zawodzie - radcom prawnym - Reginie Wojas, patronowi w czasie aplikacji, oraz Jerzemu Leszczyńskiemu i Zbigniewowi Wojnickiemu, którzy na początku mojej drogi zawodowej wywarli znaczący wpływ na postrzeganie przeze mnie zawodu radcy prawnego i sposób jego wykonywania. Wcześniej był czas aplikacji przygotowania do wykonywania zawodu radcy prawnego. Miał on także duży wpływ na moje późniejsze decyzje o zaangażowaniu w pracę w samorządzie. Funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów pełniły w tym czasie radca prawny Halina Chrzanowska i radca prawny Czesława Kołuda. I czas pracy w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Bardzo ciepłe podziękowania kieruję do Dziekana Rady Czesławy Kołudy. Dziękuję za dzielenie się ze mną wiedzą i doświadczeniem. Za kilkanaście lat współpracy. Za dużo dobrych chwil. Wiele zawdzięczam w pierwszych latach mojej aktywności Dziekanowi Rady Markowi Śnieguckiemu. Serdecznie dziękuję za lata wspólnej pracy i wspólny, nie tylko samorządowy, czas Halinie Chrzanowskiej, Ewie Stompor Nowickiej, Andrzejowi Domańskiemu, Lechowi Witkowskiemu i Markowi Woźniakowi.

4 Zaczął się już czas codziennej samorządowej pracy w nowej kadencji. Rada na swoim inauguracyjnym posiedzeniu, które odbyło się 19 czerwca, wybrała Prezydium Wicedziekanów Roberta Czapnika i Wiolettę Rogalską Paluch, Sekretarza Aleksandrę Grocholską Jankowską i Skarbnika Krzysztofa Wójcika. Utworzone zostały także Komisje oraz wybrani ich przewodniczący. W miejsce utworzonej w VIII kadencji Komisji ds. Wizerunku Zawodu i Integracji Środowiskowej powołane zostały w tej kadencji dwie komisje Komisja ds. Wizerunku Zawodu oraz Komisja ds. Integracji Środowiskowej. Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest waga działań na rzecz wizerunku i promocji zawodu i samorządu, które powinny zostać podjęte w tej kadencji, oraz znaczenie integracji w naszym środowisku dokonany podział tych sfer aktywności powinien także przyczynić się do efektywności realizacji zadań. Ponadto utworzona została nowa Komisja w Radzie ds. Legislacji, której podstawowymi zadaniami będą opiniowanie projektów aktów prawa samorządowego oraz aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie dotyczącym radców prawnych, a także występowanie z inicjatywami legislacyjnymi. Komisją Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej w IX kadencji kierować będzie Przemysław Zawalski, Komisją ds. Informacji Przemysław Fiuk, Komisją ds. Integracji Środowiskowej Sylwia Pastwa, Komisją ds. Legislacji Marek Woźniak, Komisją ds. Ochrony Zawodu Wojciech Płóciennik, Komisją Socjalną Katarzyna Kranik Saleh, Komisją ds. Wizerunku Zawodu Radcy Prawnego Jacek Wawrzynkiewicz, Komisją ds. Wpisów na Listę Radców Prawnych Marek Pilc. Funkcję Rzecznika Kapituły Funduszu Seniora Rada po raz kolejny powierzyła Elżbiecie Niedźwiedzińskiej. Przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów została wybrana Jolanta Koper Belhabiri, a Zastępcą Przewodniczącej Joanna Kulpińska Michalak. To jednak nie koniec budowy nowej struktury organizacyjnej Rady. Ukonstytuowała się także Okręgowa Komisja Rewizyjna Przewodniczącym został wybrany Włodzimierz Wolniak, Zastępcą Przewodniczącego Grażyna Gamrot, Sekretarzem Witold Magin. Wybory odbyły się także w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym Przewodniczącą została Aleksandra Chrzanowska, zastępcami przewodniczącej Ewa Kisielewicz i Aleksandra Gaj. Ostatniego dnia lipca odbędzie się uroczystość ślubowania Koleżanek i Kolegów Radców prawnych, którzy w marcu złożyli egzamin radcowski. Po raz pierwszy w historii łódzkiej Izby jest to tak liczny rocznik 186 osób. Wymaga naszego zainteresowania, a także koleżeńskości i solidarności. Rynek pracy jest trudny dla wszystkich, zwłaszcza jednak dla tych, którzy są na początku drogi zawodowej. I warto o tym pamiętać. Właśnie oddajemy się lekturze kolejnego numeru Tylnej 14. Już trudno przypomnieć sobie czas, kiedy nie było jeszcze naszego izbowego kwartalnika. To zwłaszcza zasługa Redakcji Jacka Wawrzynkiewicza, Sylwii Pastwy i Łukasza Bonisławskiego. Każdego kwartału dbają o to, żeby trafił do nas kolejny numer. Zachęcają do pisania, próbują zainspirować nowymi, wartymi poruszenia tematami. Serdecznie gratuluję jubileuszowego, bo przecież dziesiątego, numeru i życzę wciąż nowych pomysłów na pisanie, zawsze ciekawej formy edytorskiej, a przede wszystkim interesującej lektury. I aby, tak jak dotychczas, Tylna 14 nie tylko informowała, ale też integrowała i inspirowała do samorządowej aktywności, a w gronie autorów zawsze byli i radcowie prawni i aplikanci radcowscy. Zaczęło się lato. U nas tradycyjnym piknikiem na powitanie, w sobotę 22 czerwca. Czekają urlopy. Życzę Koleżankom i Kolegom Radcom Prawnym i Aplikantom Radcowskim słońca, odpoczynku i relaksu. Bez laptopów, tabletów, maili, komórek. Korzystajmy też z aktywności fizycznej, takiej jaką każdy z nas najbardziej lubi pływajmy, surfujmy, wędrujmy po górach, spacerujmy, czy zwiedzajmy Starajmy się nie zamieniać foteli przy biurkach na leżaki. Tak naprawdę tylko wtedy efektywnie zregenerujemy się przed kolejnym rokiem pracy. Do zobaczenia po wakacjach! Grzegorz Wyszogrodzki Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 2

5 Spis treści: Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy Szanowni Czytelnicy Tylnej Koleżanki i Koledzy... 4 Wieści z KIRP... 5 Aktualnođci... 7 Wzbory Rada Okregowej Izby Radców Prawnych Wywiad z Dziekanem Rady Grzegorzem Wyszogrodzkim Czas relaksu Zaproszenie na rajd Wyniki konkursu Nasi piłkarze otarli się o medal Copernikus Advocats Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Model systemu prawa gospodarki odpadami komunalnymi Kara umowna w aspekcie zamówień publicznych Gloria victis. Bitwy powstania styczniowego. Bitwa Pod Wolą Cyrusową Prawnik jako czynnik demokratyzowania kultury prawnej a sprawa turecka Wolsztyn pod parą Zgubieni Up the Irons Breadnia In vino veritas

6 Oddajemy w Wasze ręce 10 numer naszego czasopisma, można powiedzieć, że obchodzimy mały jubileusz. Tym razem Tylna 14 ukazuje się kilka tygodni później niż zazwyczaj, ale fakt ten jest wynikiem świadomego działania redakcji. Jak zapewne Państwo wiecie wiosna tego roku była okresem wyborczym w naszym samorządzie. Odłożyliśmy wydanie 10 numeru Tylnej14 do czasu ukonstytuowania się nowych, wybranych na trzyletnią kadencje władz. W numerze prezentujemy sprawozdanie z wyborów wraz listą wybranych. W imieniu redakcji Tylnej14 serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom, szczególne życzenia owocnej pracy i działań na rzecz samorządu radcowskiego kierujemy na ręce nowego Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi radcy prawnego Grzegorza Wyszogrodzkiego. Dziekan pierwszego wywiadu po objęciu funkcji udzielił naszemu czasopismu zapraszam do lektury Najnowszy numer przynosi również inne ciekawe teksty. Dr Małgorzata Wysoczyńska stała się pierwszym w historii naszego czasopisma korespondentem wojennym. Pani Mecenas była uczestnikiem konferencji naukowej w Stambule i mieszkała w okolicach Placu Taxim, który był miejscem wielodniowych protestów i manifestacji. Swoimi przeżyciami dzieli się z naszymi czytelnikami. Prof. nadzw. UŁ dr hab. Piotr Korzeniowski porusza w swoim artykule jakże aktualny temat Modelu systemu prawa gospodarki odpadami komunalnymi. W swoim tekście w sposób analityczny prezentuje problematykę gospodarki odpadami i jej uwarunkowania prawne. O karze umownej w aspekcie zamówień publicznych pisze Iwona Machnio. Z nową, mamy nadzieję stałą rubryką prezentującą interesujące książki startuje Magdalena Śniegula. Tym razem prezentuje książkę Charlotte Rogan pt. Zagubieni. Na paradę parowozów do Wolsztyna zaprasza Marcin Tomczyk, swój artykuł ilustruje ciekawymi zdjęciami. Redakcja Tylnej14 wraz z Pawłem Goździńskim po raz trzeci zapraszają na rajd pieszy, który tym razem odbędzie się 21 września 2013 r w okolicach Woli Cyrusowej. Poza tym do stałych rubryk zapraszają Ewa Stompor Nowicka, Sylwia Pastwa, Łukasz Bonisławski i Ewa Siwińska Beck. Zapraszamy również do co wakacyjnego konkursu fotograficznego. Życząc wspaniałych wakacji, pełnych wrażeń, dobrego wypoczynku mamy nadzieję, że za kilka miesięcy spotkamy się zadowoleni i pełni wrażeń, a lektura naszego czasopisma dobrze wypełni letnią kanikułę. Jacek Wawrzynkiewicz 4

7 Wieści z KIRP W dniach maja 2013 r. odbyło się XV w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas posiedzenia, KRRP zajmowała się niezwykle ważnymi dla zawodu i samorządu kwestiami: wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, postępowaniem dyscyplinarnym, zasadami etyki radcy prawnego. W pierwszej z wymienionych spraw, KRRP zajęła stanowisko, w którym stwierdziła, że obowiązujące regulacje dotyczące określenia zasad i wysokości wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników z tytułu zastępstwa procesowego wymagają zmian dostosowujących te przepisy do aktualnych warunków ekonomiczno-społecznych i wymogów wymiaru sprawiedliwości. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2002 roku, regulujące te kwestie, nie tylko z uwagi na upływ czasu, ale z powodu zmian jakie nastąpiły w ustroju Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła kampanię promującą zawód pod hasłem Z Radcą Prawnym bezpieczniej W całym kraju rozmieszczono bilbordy promujące zawód, w tym w okręgu naszej Izby. sądownictwa powszechnego i zawodów świadczących pomoc prawną, a także w procedurze cywilnej oraz jakie spodziewane są w procedurze karnej, straciło swoją aktualność. KRRP opracowała projekty rozwiązań zmierzających do rozdzielenia wynagrodzenia za zastępstwo procesowe z urzędu oraz w przypadku zastępstwa procesowego pełnionego z wyboru. Stanowisko zostało zaprezentowane Ministerstwu Sprawiedliwości, a Prezydium KRRP zostało zobligowane do zainicjowania publicznych działań, także w środowiskach prawniczych, których celem byłoby wsparcie inicjatywy zmian w obowiązujących przepisach dotyczących wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów z tytułu zastępstwa procesowego i wprowadzanie tych zmian najpóźniej wraz z zapowiadaną i opracowywaną przez Komisję Kodyfikacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości kolejną nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego. KRRP zajęła również stanowisko co do dalszego postępowania w sprawie przedłożonego projektu przez sekcję OBSiL, powołaną do opracowania propozycji zmian w ustawie o radcach prawnych w zakresie postępowań dyscyplinarnych. Projekt stanowi profesjonalnie opracowaną, kompleksową propozycję rozwiązań regulujących postępowanie dyscyplinarne i być może będzie przeciwwagą wobec akcentowanej publicznie od dłuższego czasu potrzeby nowelizacji postępowań dyscyplinarnych członków samorządów skupiających osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, w tym projektu Solidarnej Polski. W trakcie posiedzenia przeprowadzono 5

8 również debatę oxfordzką nad wybranymi propozycjami zmian Kodeksu etyki radcy prawnego. Debata wpisała się w toczące się od dłuższego czasu konsultacje nad projektem zmian w kodeksie etyki. Dnia 6 czerwca br. odbyła się w siedzibie KRRP debata środowiskowa poświęcona tej problematyce. Naszą Izbę w debacie reprezentowała r. pr. Małgorzata Wysoczyńska oraz r. pr. Wojciech Płóciennik. Debata była transmitowana online na naszym portalu. w ostrych i zupełnie niezrozumiałych epitetach kierowanych pod adresem posłów, polskiego rządu oraz samorządu radców prawnych. W celu umożliwienia udziału w szkoleniu radca prawny w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, szerokiemu gronu naszych Koleżanek i Kolegów, było ono transmitowane na stronie e-kirp.pl. Z możliwości udziału w szkoleniu online skorzystało ponad 200 osób. Na koniec pragnę pogratulować tym wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zostali wybrani w naszej Izbie w skład organów samorządu. W V Ogólnopolskich Mistrzostwach w Halowej Piłce Nożnej nasza drużyna zdobyła czwarte miejsce. Ewa Stompor-Nowicka W dniu 10 czerwca Prezes KRRP wystosował list do przewodniczących sejmowych komisji: Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach oraz Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw nowelizacji prawa karnego, w którym wyraził sprzeciw wobec postępowania wynajętej przez Naczelną Radę Adwokacką kancelarii lobbystycznej, której zadaniem jest zablokowanie zmian w kodeksie postępowania karnego nadających uprawnienia do obron karnych radcom prawnym. W liście Prezes KRRP zwraca uwagę na fakt wypaczania idei nowelizacji kpk przez lobbystę, przedstawiania jej w sposób niezgodny z rzeczywistością oraz w sprzeczności z interesem publicznym. Krytykuje działania adwokatury, która broni swojej monopolistycznej pozycji w zakresie obron karnych - poprzez wynajętego lobbystę - przy pomocy argumentów, które znajdują swój wyraz 6

9 AKTUALNOŚCI W okresie od marca do czerwca 2013 r odbyły się wybory nowych władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W marcu odbyły się w sześciu rejonach wybory delegatów na Zgromadzenie, gdzie wybrano 149 osób. W dniu 8 czerwca 2013 r. odbyło się w Hotelu Ossa Congress & Spa k/ Rawy Mazowiecki Zgromadzenie Delegatów, które wybrało nowego Dziekana Rady OIRP w Łodzi, którym został radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, którym został radca prawny Tomasz Jankowski. Wybrano również członków Rady, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a także Członka Krajowej Rady Radców Prawnych, którym została Ewa Stompor Nowicka. Szerzej o wyborach na innych stronach Tylnej 14. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy. W dniach marca 2013 r odbyły się w Hali EXPO oraz Instytucie Europejskim egzaminy radcowskie, do których przystąpiło 239 osób. Egzamin z pozytywnym wynikiem zdało 186 osób. Ślubowanie nowych Koleżanek i Kolegów odbędzie się 31 lipca 2013 r w Auli Centrum Konferencyjno- Wystawienniczego MTŁ w Łodzi. Wszystkim dla których egzamin zakończył się sukcesem serdecznie gratulujemy. W dniu 13 kwietnia 2013 r. odbyło się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Łodzi szkolenie prowadzone przez SSN Henryka Pietrzkowskiego. Szkolenie poświęcone była nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego w praktyce. W szkoleniu wzięło udział ponad 200 radców prawnych. Na początku szkolenia Dziekan Rady OIRP w Łodzi Czesława Kołuda wręczyła Panu Sędziemu wieloletniemu wykładowcy na aplikacji radcowskiej pamiątkowy medal XXX lecia samorządu radcowskiego. Zdjęcie: Jacek Wawrzynkiewicz 7

10 W dniach kwietnia 2013 roku w Kielcach odbyła się piąta edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej. W imprezie wzięło udział 13 reprezentacji Okręgowych Izb Radców Prawnych. Nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Szersza relacja Przemysława Fiuka w numerze na innych stronach W dniach kwietnia 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym MOLO w Smardzewicach odbyło się spotkanie integracyjne dla aplikantów radcowskich. Aplikanci poza licznymi grami i zabawami towarzyskimi znaleźli czas na wysłuchanie wykładów SSA Małgorzaty Stanek oraz radcy prawnego Marka Trębali. Przez cały kwiecień prowadzona była kampania wizerunkowa naszego zawodu pod hasłem Z radcą prawnym bezpieczniej. W kampanii wykorzystane były materiały przygotowane przez KRRP. Na terenie działania naszej Izby do kampanii użyto 18 wielkoformatowych bilboardów, w siedzibach sądów ustawiono stojaki z ulotkami informacyjno promocyjnymi oraz wywieszono plakaty. Mamy nadzieję, że był to początek działań popularyzujących zawód radcy prawnego. radcy prawni z naszej Izby. Turnus Seniora odbył się w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnym(w skrócie WSzU-R) w terminie od 28 kwietnia do 11 maja 2013 roku. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni z pobytu w Busku Zdroju, a przede wszystkim zdrowsi. Zdrowie seniorom z reguły nie dopisuje a często trudno jest ponieść koszt leczenia uzdrowiskowego z własnych emerytur, toteż wielkim dobrodziejstwem jest dla nich możliwość aktywnej rehabilitacji w warunkach uzdrowiska. W dniach maja 2013 r 44 członków Klubu Seniora uczestniczyło w wycieczce po Ziemi Lubuskiej i Łużycach. Koleżanki Koledzy zwiedzili między innymi Wolsztyn, Zieloną Górę, Żagań, Żary, Lubsko, Legnicę, Głogów, Rydzynę i Leszno. W dniach maja w Hotelu Crocus w Zakopanem odbyło się szkolenie radców prawnych. Wykładowcami byli radca prawny dr Jakub Skomiał oraz radca prawny dr habil. Paweł Księżak. Koleżanki i Koledzy poza udziałem w wykładach znaleźli czas na wykorzystanie pobytu w stolicy polskich Tatr do zdobywania pięknych gór pieszo, na rowerach czy przy pomocy kolejek linowych. W dniu 22 czerwca 2013 r odbył się w ogrodach naszej Izby kolejny piknik radców prawnych, w którym wzięło udział kilkaset osób. Pogoda dopisała, humory też i bawiliśmy się do późnej nocy. Reportaż zdjęciowy wewnątrz numeru. Opracował Jacek Wawrzynkiewicz 40 osobowa grupa radców prawnych seniorów uczestniczyła w turnusie leczniczo-rehabilitacyjnym w Busku Zdroju zorganizowanym i dofinansowanym przez Kapitułę Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Wśród nich byli 8

11 WYBORY 2013 Późna zima oraz wiosna były czasem wyborów nowych władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Wybory odbywały się zgodnie z nową ordynacją wyborczą, która wymagała od kandydatów większej aktywności z uwagi na dość duży formalizm. Kandydatury musiały być zgłaszane z dużym wyprzedzeniem i wymagały pisemnego zgłoszenia oraz zgody kandydata. O tych zasadach Tylna14 informowała w numerze 8 i mam nadzieję, że w sposób należyty przybliżone zostały zasady wyborów. Nad prawidłowością wyborów czuwała powołana przez Radę OIRP Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie radca prawny Paweł Juliusz Walter Przewodniczący oraz członkowie radcy prawni. Edyta Cywińska, Edward Lesiak, Danuta Weterle, Justyna Wiatr. Biuro Okręgowej Komisji Wyborczej prowadziła Pani Justyna Sawa. Okręgowa Komisja Wyborcza od lewej stoją Edyta Cywińska, Danuta Weterle, Paweł Juliusz Walter, Edward Lesiak, Justyna Sawa, Justyna Wiatr W okresie od 26 marca 2013 r do 10 kwietnia 2013 r odbyło się sześć zebrań rejonowych w których wzięło udział kilkaset Koleżanek i Kolegów na których wybrano następujących delegatów do Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi IX Kadencji ( ) radców prawnych: REJON I - Łódź Piotr Adamas Robert Aleksandrzak Daniel Bajda Jakub Bartczak Magdalena Bartochowska Łukasz Bonisławski Monika Głowacka Dominik Butlański Aleksandra Chrzanowska Halina Chrzanowska Jakub Chwalny Magdalena Czaplińska Robert Czapnik Stanisław Czapnik Joanna Dobrzyńska Anna Dorman Paulina Dorman-Okońska Agnieszka Działkowska Anna Dzwonkowska-Dominiak Anna Faliszek-Rosiak Przemysław Fiuk Urszula Frączak Aleksandra Gaj Jakub Gajownik Dorota Garstka Michał Gąszcz Dariusz Gierszon Robert Gola Aleksandra Grocholska-Jankowska Irena Gwiazda-Nowak Tomasz Jankowski Dominik Jarek Paweł Jóźwiak REJON II - Łódź Zbigniew Klepacz Adam Klimczak Jarosław Klimek Jacek Klimkowski Ryszard Kołowacik Czesława Kołuda 9

12 Barbara Korabiewska Emilia Krasoń Aleksandra Krysztofiak Antoni Krzemieniewski Joanna Kulpińska-Michalak Andrzej Kurek Paweł Kuśmierek Kamila Kwiecień-Lipińska Halina Kwiecik Jerzy Leszczyński Kinga Lipińska-Olczak Monika Łompieś Witold Magin Adam Majka Bartosz Marchel Małgorzata Marek Anna Maziarz Magdalena Modro-Prym Dorota Moros Katarzyna Mróz Elżbieta Niedźwiedzińska Barbara Nowicka-Dyśko Krystyna Olborska Igor Pasternak Sylwia Pastwa Marek Pilc Agnieszka Piwek REJON III - Łódź Wojciech Płóciennik Małgorzata Radomska Michał Raj Grzegorz Rajczak Agnieszka Rembielińska Sebastian Rubin Marek Rydecki Monika Sołtyszewska Jacek Sroczyński Ewa Stompor-Nowicka Agnieszka Szymanek-Skępiec Dorota Śniegucka Magdalena Śniegula Agnieszka Talar Piotr Tosik Artur Wasilewski Jacek Wasilewski Jacek Wawrzynkiewicz Maciej Wąsik Konrad Wilijewicz Lech Witkowski Izabela Włodarska Urszula Wojciechowska Włodzimierz Wolniak Marek Woźniak Krzysztof Wójcik Małgorzata Wysoczyńska Jerzy Wysoczyński Grzegorz Wyszogrodzki Małgorzata Zakrzewska Przemysław Zawalski Włodzimierz Zawisza Karolina Zytek REJON IV Piotrków Trybunalski Agnieszka Alksnin Krzysztof Bonowicz Agata Cichosz-Nalepa Andrzej Domański Marek Drzazga Jerzy Flejterski Grażyna Gamrot Bronisław Kachnikiewicz Ewa Kisielewicz Urszula Kołatek-Krajewska Jolanta Koper-Belhabiri Tomasz Kuśmierek Ilona Maćkiewicz Katarzyna Marchewka Agnieszka Niezabitowska Rafał Paroll Anna Pisarek Bartosz Rol Justyna Rydlik-Broniszewska Elżbieta Szczęsny Małgorzata Szczygielska Maria Szewczyk-Janicka Magdalena Tłoczek Waldemar Wiatr Anna Więzowska REJON V - Sieradz Zofia Brzózka-Kijankowa Jerzy Cieślak Krzysztof Dobrowolski Agnieszka Dudek-Golec Grażyna Lisiecka Maria Mroczek 10

13 Mirosław Nowakowski Mirosław Pluta Michał Poradziński Wioletta Rogalska-Paluch Halina Rudzka Magdalena Szablewska-Gmerek Małgorzata Szukalska-Skalska Kamil Walczak REJON VI - Skierniewice Agnieszka Antosik Dorota Górecka-Krysiak Mieczysław Humka Katarzyna Kranik-Saleh Maria Krzemińska-Baranowska Wanda Lebioda Elżbieta Madej Tadeusz Milczarek Jolanta Miśkiewicz Anna Sołtys Włodzimierz Zarychta Do dnia 9 maja 2013 r delegaci mieli czas na zgłaszanie swoich kandydatur do poszczególnych organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W dniu 8 czerwca 2013 r. w Hotelu OSSA Congress & SPA w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbyło się Zgromadzenie Delegatów. Prezydium Zgromadzenia od lewej Elżbieta Niedźwiedzińska, Robert Czapnik, Andrzej Domański, Ewa Kisielewicz Gośćmi Zgromadzenia byli Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr Michał Kłos i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosław Szymański. Goście pozdrowili delegatów oraz przekazali życzenia owocnej pracy nowym władzom naszego samorządu. Delegaci przed obradami Obradami kierowało Prezydium Zgromadzenia w składzie Andrzej Domański przewodniczący, Ewa Kisielewicz, Elżbieta Niedźwiedzińska, Robert Czapnik. Dariusz Sałajewski W-ce Prezes KRRP 11

14 Delegaci głosowali za pomocą urządzeń elektronicznych, które w znakomity sposób ułatwiły prowadzenie Zgromadzenia Zgromadzenie przyjęło 1. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 24 marca 2012r. do 24 maja 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za 2012r. oraz informacją o Samorządzie Radców Prawnych ze szczególnym uwzględnieniem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres kadencji , które przedstawiła ustępująca Dziekan Rady OIRP Czesława Kołuda 2. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres sprawozdawczy od czerwca 2010r. do czerwca 2013r. przedstawione przez także ustępującą Przewodniczącą Komisji Agnieszkę Rembielińską 3. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 2 kwietnia 2012 r. do 24 maja 2013 r. przedstawione przez Rzecznika Dyscyplinarnego Tomasza Jankowskiego 4. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 2 kwietnia 2012 r. do 24 maja 2013 r przedstawione przez również ustępującą Przewodniczącą Ewę Kisielewicz. Następnie przystąpiono do procedury wyborczej, która miała na celu wybór Dziekana Rady OIRP, Rzecznika Dyscyplinarnego, Rady OIRP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Członka KRRP oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Zgodnie z procedurą kandydat na Dziekana Rady OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki oraz kandydat na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi Tomasz Jankowski przedstawili swoje sylwetki oraz programy wyborcze. Delegaci na sali obrad C W 12

15 W wyniku tajnych wyborów wybrani zostali na poszczególne funkcje radcy prawni: Dziekan Rady OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Łodzi Tomasz Jankowski Grzegorz Wyszogrodzki Tomasz Jankowski Rada OIRP w Łodzi w składzie: Agnieszka Alksnin Halina Chrzanowska Robert Czapnik Andrzej Domański Przemysław Fiuk Jakub Gajownik Aleksandra Grocholska - Jankowska Mieczysław Humka Czesława Kołuda Jolanta Koper Belhabiri Katarzyna Kranik-Saleh Jolanta Miśkiewicz Sylwia Pastwa Marek Pilc Wojciech Płóciennik Grzegorz Rajczak Wioletta Rogalska - Paluch Halina Rudzka Magdalena Szablewska-Gmerek Jacek Wawrzynkiewicz Lech Witkowski Marek Woźniak Krzysztof Wójcik Przemysław Zawalski Okręgowa Komisja Rewizyjna OIRP w Łodzi w składzie: Grażyna Gamrot Monika Głowacka Maria Krzemińska-Baranowska Grażyna Lisiecka Witold Magin Małgorzata Szczygielska Agnieszka Szymanek-Skępiec Agnieszka Talar Włodzimierz Wolniak Czesława Kołuda przekazuje Grzegorzowi Wyszogrodzkiemu łańcuch Dziekana 13

16 Rada OIRP od lewej stoją Jolanta Miśkiewicz, Mieczysław Humka, Krzysztof Wójcik, Andrzej Domański, Grzegorz Wyszogrodzki, Robert Czapnik, Wioletta Rogalska- Paluch, Jakub Gajownik, Magdalena Szablewska Gmerek, Przemysław Fiuk, Aleksandra Grocholska Jankowska, Marek Pilc, Jolanta Koper Belhabiri, Przemysław Zawalski, Agnieszka Alksnin, Grzegorz Rajczak, Sylwia Pastwa, Marek Woźniak, Lech Witkowski, Katarzyna Kranik- Saleh, Wojciech Płóciennik, Czesława Kołuda, Halina Chrzanowska, na leżąco by nie przysłonić innych Jacek Wawrzynkiewicz Okręgowa Komisja Rewizyjna od lewej stoją Witold Magin, Agnieszka Szymanek- Skępiec, Małgorzata Szczygielska, Agnieszka Talar, Monika Głowacka, Włodzimierz Wolniak 14

17 Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi: Piotr Adamas Tomasz Kuśmierek Tadeusz Milczarek Jacek Wasilewski Małgorzata Wysoczyńska Karolina Zytek Okręgowy Sąd Dyscyplinarny od lewej stoją Aleksandra Chrzanowska, Barbara Korabiewska, Katarzyna Mróz, Ilona Maćkiewicz, Irena Gwiazda Nowak, Emilia Krasoń, Izabela Włodarska, Ewa Kisielewicz, Małgorzata Marek, Aleksandra Gaj, Igor Pasternak, Agata Cichosz - Nalepa Członek KRRP Ewa Stompor Nowicka Rzecznik Dyscyplinarny i Z-cy Rzecznika od lewej stoją Tomasz Jankowski, Małgorzata Wysoczyńska, Tadeusz Mielczarek, Tomasz Kuśmierek Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Łodzi w składzie Dominik Butlański Aleksandra Chrzanowska Aleksandra Gaj Agata Cichosz-Nalepa Irena Gwiazda-Nowak Ewa Kisielewicz Barbara Korabiewska Emilia Krasoń Wanda Lebioda Ilona Maćkiewicz Małgorzata Marek Katarzyna Mróz Igor Pasternak Kamil Walczak Izabela Włodarska Członek KRRP Ewa Stompor Nowicka 15

18 Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych Łukasz Bonisławski Krzysztof Bonowicz Halina Chrzanowska Jerzy Cieślak Andrzej Domański Aleksandra Gaj Mieczysław Humka Bronisław Kachnikiewicz Czesława Kołuda Elżbieta Niedźwiedzińska Magdalena Śniegula Jacek Wawrzynkiewicz Marek Woźniak Grzegorz Wyszogrodzki Gorącymi oklaskami delegaci podziękowali za pracę ustępującej Dziekan Rady OIRP w Łodzi Czesławie Kołudzie, która pełniła tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje. Po zakończeniu obrad delegaci spotkali się na uroczystej kolacji, gdzie dyskusjom i rozmowom nie było końca. Jacek Wawrzynkiewicz zdjęcia Jarosław Kawczyński Podziękowania dla ustępującej Dziekan Rady Czesławy Kołudy 16

19 RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W dniu 19 czerwca 2013 r odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OIRP, które miało na celu wybór członków Prezydium Rady, powołanie stałych komisji Rady oraz powołanie ich przewodniczących. W skład Prezydium Rady weszli radcy prawni: Dziekan Grzegorz Wyszogrodzki Wice Dziekan Robert Czapnik Wice Dziekan Wioletta Rogalska Paluch Skarbnik Krzysztof Wójcik Sekretarz Aleksandra Grocholska Jankowska Rada powołała również stałe komisje Rady i ich przewodniczących. Powołano: Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej Przewodniczący Przemysław Zawalski Komisję ds. Informacji Przewodniczący Przemysław Fiuk Wizytatorów została Jolanta Koper Belhabiri, a zastępcą Joanna Kulpińska Michalak Na Rzecznika Kapituły Seniora przy OIRP w Łodzi została powołana Elżbieta Niedźwiedzińska OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA OIRP W ŁODZI Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r ukonstytuowała się Okręgowa Komisja Rewizyjna. Do Prezydium Komisji zostali wybrani: Przewodniczący Włodzimierz Wolniak Z-ca Przewodniczącej Grażyna Gamrot Sekretarz Witold Magin OKREGOWY SĄD DYSCYPLINARNY OIRPW ŁODZI Pierwsze posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 r. Do Prezydium Sądu zostały wybrane: Przewodnicząca Aleksandra Chrzanowska Z-ca Przewodniczącej Aleksandra Gaj Z-ca Przewodniczącej Ewa Kisielewicz Jacek Wawrzynkiewicz Komisję ds. Integracji Środowiskowej Przewodnicząca Sylwia Pastwa Komisję ds. Legislacji Przewodniczący Marek Woźniak Komisję ds. Ochrony Zawodu Przewodniczący Wojciech Płóciennik Komisję ds. Socjalnych Przewodnicząca Katarzyna Kranik Saleh Komisja ds. Wizerunku Zawodu Radcy Prawnego Przewodniczący Jacek Wawrzynkiewicz Komisja ds. Wpisów na Listę Radców Prawnych Przewodniczący Marek Pilc Przewodniczącą Okręgowego Zespołu 17

20 Wywiad z Dziekanem Rady Grzegorzem Wyszogrodzkim W dniu 8 czerwca 2013 r odbyły się wybory nowych władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Dziekanem Rady OIRP został wybrany radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki, po zakończeniu wyborach poprosiłem Grzegorza Wyszogrodzkiego o wywiad poświęcony zamierzeniom i planom na najbliższą trzyletnią kadencję. Jacek Wawrzynkiewicz: Panie Dziekanie serdecznie gratuluję wyboru. Działa Pan w samorządzie radcowskim od wielu lat pełniąc różne funkcje we władzach, czym będzie się według Pana różnić dotychczasowa aktywność z obowiązkami związanymi z funkcją Dziekana Rady? Grzegorz Wyszogrodzki: Dziękuję bardzo za gratulacje. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za powierzenie mi 8 czerwca 2013r. przez Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi funkcji Dziekana Rady i obdarzenie mnie szczególnym mandatem zaufania i odpowiedzialności. Rzeczywiście tak się złożyło, że moja dotychczasowa aktywność w samorządzie radcowskim związana była z powierzaniem mi, a w konsekwencji pełnieniem różnych funkcji. Byłem członkiem komisji działających w strukturach Rad Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kolejnych kadencji. Pełniłem także funkcje w Prezydium Rady. Cztery kadencje pracy w Radzie, na której czele stało w tym czasie dwóch Dziekanów w latach radca prawny Marek Śniegucki, w latach radca prawny Czesława Kołuda, pozwoliło mi na zdobycie nie tylko wiedzy i doświadczenia w pracy samorządowej, ale także umiejętności pracy w zespole, ważenia różnych, czasem odmiennych, poglądów, zapatrywań i racji, poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów z jakimi stykało się środowisko radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, umiejętności podejmowania decyzji, ale także wyciągania wniosków z niepowodzeń, które również czasami się zdarzają. Ten czas to także czas współpracy z Dziekanami Rady, począwszy od 2001r. bliskiej, bo w ramach Prezydium Rady, a dla mnie szczególnie ważnej. Możliwość obserwacji codziennej pracy Dziekanów, wielu rozmów i dyskusji z Nimi o zawodzie radcy prawnego i samorządzie, a także dzielenie się przez Nich swoją wiedzą i doświadczeniem było i jest dla mnie wielkim kapitałem, którego znaczenie nie sposób przecenić. Powiedzenie o tym wszystkim pozwala dopiero na odpowiedzenie na pytanie, czym będzie się różnić moja dotychczasowa aktywność od obowiązków związanych z powierzoną mi funkcją Dziekana Rady. Przez 14 lat pełniąc różne funkcje byłem członkiem zespołu, uczestniczyłem w jego pracach, od pewnego momentu miałem także wpływ na jego budowanie. Od chwili wyboru na mnie spoczywa odpowiedzialność za zbudowanie zespołu, który przez najbliższe 3 lata decydował będzie o kierunkach aktywności oraz formach i sposobach realizacji zadań, zamierzeń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Mam także powinność występowania z inicjatywami zmierzającymi do realizacji zamierzeń, o których mówiłem na Zgromadzeniu Izby w dniu 8 czerwca 2013r., inicjowania dyskusji nad nimi, wdrażania ich. Funkcja Dziekana Rady to także integrowanie Rady wokół celów, których realizacja służyć będzie wszystkim radcom prawnym i aplikantom radcowskim naszej Izby. Pomoc dla członków Izby w codziennych sprawach i problemach związanych z wykonywaniem zawodu. Zachęcanie do pracy w samorządzie. Dzielenie się ze wszystkimi, którzy zwrócą się z taką potrzebą wykonując swoje samorządowe obowiązki, wiedzą i doświadczeniem przy poszukiwaniu rozwiązań służących zapewnieniu należytych warunków 18

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKI PARASOL. Miejsca i terminy udzielania porad prawnych ŁÓDŹ

NIEBIESKI PARASOL. Miejsca i terminy udzielania porad prawnych ŁÓDŹ NIEBIESKI PARASOL Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich w ramach akcji Niebieski Parasol,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Oddział KIBR w Łodzi VII WALNE ZGROMADZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNEGO ODDZIAŁU KIBR W ŁODZI 24.04.2015. str. 1

Regionalny Oddział KIBR w Łodzi VII WALNE ZGROMADZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNEGO ODDZIAŁU KIBR W ŁODZI 24.04.2015. str. 1 Regionalny Oddział KIBR w Łodzi VII WALNE ZGROMADZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNEGO ODDZIAŁU KIBR W ŁODZI 24.04.2015 str. 1 r. W naszej ocenie oddziały regionalne peł- Izabela Maciejewska Prezes Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski ul. 27 Grudnia 9 61-737 Poznań tel.: 605 887048 email: adwokatmajewski@me.com Poznań, dnia 16 września 2013 r. Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r.

Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r. Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r. Kwiaty i życzenia od mgr farm. Aliny Fornal. Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem. Delegaci XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury Adwokat Halina Car listopad 2007 W 1982 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Gdańsku. Od 2001 r. członek Sądu Dyscyplinarnego, a od 2002 r.

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony 1 )

(tekst ujednolicony 1 ) Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 września 2011 r. Projekt z dnia [14.09.2011 r.] Zatwierdzony przez Przewodniczacego RM UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla aplikantów III roku w roku szkoleniowym 2016

Plan zajęć dla aplikantów III roku w roku szkoleniowym 2016 Plan zajęć dla aplikantów III roku w roku szkoleniowym 2016 STYCZEŃ 13.01 9.15 Prawo Unii Europejskiej wykład dr Joanna Połatyńska 7 20.01 9.15 Ordynacja podatkowa wykład SNSA Jacek Brolik 7 27.01 28.01

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Władze FUNKCJA OSOBA DYŻURY DLA STRON. Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński. środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00. Wicedziekan ds.

Władze FUNKCJA OSOBA DYŻURY DLA STRON. Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński. środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00. Wicedziekan ds. Władze DYŻURY DLA STRON Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński Wicedziekan ds. organizacyjnych: środa 14:00-16:00 czwartek 15:30-18:00 Wicedziekan ds. wykonywania zawodu: Michał Krok Wicedziekan ds. aplikacji:

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony 1 )

(tekst ujednolicony 1 ) Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. Art. 1. 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W STRAWCZYNIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W STRAWCZYNIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W STRAWCZYNIE I. Cele samorządności uczniowskiej: 1. Rozwój samorządności uczniowskiej, zgodnej z demokratycznymi

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Słupskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Słupska

Protokół z posiedzenia Słupskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Słupska Słupsk 2015-09-25 Protokół z posiedzenia Słupskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Słupska Dnia 2015-09-16 o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, odbyło się spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. tekst ujednolicony 22.03.2016 UCHWAŁA NR 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym...

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym... Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. (poz....) WYBORY DO RADY GMINY Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Kobierzyce sporządzony dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Inauguracyjne posiedzenie Prezydium Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce.

Inauguracyjne posiedzenie Prezydium Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce. Mikołów, 01.03.2011 Inauguracyjne posiedzenie Prezydium Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce. Mikołów, 1 marca 2011 roku od godz. 08:30 w sali konferencyjnej Hotelu Sjesta, ul. Gliwicka158A Ukonstytuowanie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. 1 Koło prowadzi

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój.

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Nastrój urlopowo-letni, ale nie w sensie poruszanych problemów i omawianych tematów. Od lewej uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Znamy wykaz Komitetów Wyborczych Wyborców

Znamy wykaz Komitetów Wyborczych Wyborców Znamy wykaz Komitetów Wyborczych Wyborców Napisano dnia: 2014-09-08 18:19:39 Znamy już listę zarejestrowanych Komitetów Wyborczych Wyborców. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze opublikował Wykaz zawiadomień

Bardziej szczegółowo

P A Ź D Z I E R N I K

P A Ź D Z I E R N I K P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 6 dla grup -J Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Blok tematyczny Temat zajęć 04.10.2016 11.10.2016 16.30-18.00 18.15-19.45 16.30-18.00 18.15-19.45 Adw. Krzysztof Stępiński Adw.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kadencji 2016-2019. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888.

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. kancelaria@legalista.pl, www.legalista.pl OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. Informacje o Kancelarii Strona 2 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w obchodach Tygodnia

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie

Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie [WARSZAWA] Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie Adwokat dr Zbigniew Banaszczyk W 1986 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady (2001-2004, 2007-2010), zastępca członka (2004-2007),

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 136 /2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 14 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 136 /2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 14 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 136 /2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Miasta i Gminy Chmielnik dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Numer 2/IX/2014 9 maja 2014 r. Szanowni Państwo!

Numer 2/IX/2014 9 maja 2014 r. Szanowni Państwo! Strona1 PAGE 1 Numer 2/IX/2014 9 maja 2014 r. Szanowni Państwo! Spis treści: 1 Słowo wstępne 2 Konsultacje KERP 2 Spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej S.A. 2 Spotkanie z przedstawicielami Związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW. MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r.

OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW. MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Ryszard Sowiński Tomasz Sęk Naveo Sowiński

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY - SIERPIEŃ 2011r.

BIULETYN INFORMACYJNY - SIERPIEŃ 2011r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów SEMINARIA OBLIGATORYJNE SZKOLENIA KONSULTACYJNE SZKOLENIA ZAWODOWE INTEGRACJA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ ODDZIAŁ REGIONALNY ZADANIA ZLECONE PRZEZ KIBR Regionalny Oddział Łódź WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

Zespół Prawa Administracyjnego

Zespół Prawa Administracyjnego Zespół Prawa Administracyjnego Miejsce obrad zespołu Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań. SWSA Maciej Jaśniewicz Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 1.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Zelowie sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zelowie I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Zelowie utworzono 15

Bardziej szczegółowo

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Ponad 700 uczniów z 22 szkół średnich wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Prawnik Pro Bono

Regulamin Konkursu Prawnik Pro Bono Regulamin Konkursu Prawnik Pro Bono 1 1. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, zważywszy na potrzebę krzewienia szczytnej idei pracy prawników Pro Publico Bono oraz mając na uwadze dotychczas wykazywaną

Bardziej szczegółowo

I SESJĘ KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

I SESJĘ KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI D Z I E K A N W y d z iału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Koło Naukowe Geodetów Koło Naukowe Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE UCHWAŁA NR 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 r. Na podstawie art. art. 3 pkt. 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM pod redakcją Damiana Walczaka Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2010 Recenzent: dr hab. Bożena Kołosowska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu powołanej do 1. Daria Agnieszka Olek, zam. Wielowieś - Komisji 2. Roman Bernard Sodolski, zam. Masanów - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE Wstęp 1. a) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo