TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN W numerze miêdzy innymi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109. W numerze miêdzy innymi:"

Transkrypt

1 TYLNA 14 Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN W numerze miêdzy innymi: - Wybory 2013 wyniki i sk³ad nowych w³adz - Wywiad z Dziekanem Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Grzegorzem Wyszogrodzkim rozmawia Jacek Wawrzynkiewicz - Model systemu prawa gospodarki odpadami komunalnymi - dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. nadzw. U Wydawane przy wspó³pracy:

2 KONKURS Ju po raz trzeci redakcja Tylnej 14 zaprasza Kole anki I Kolegów do udzia³u w konkursie fotograficznym na najlepsze zdjêcie z wakacji. Oczekujemy na zatrzymane w kadrze widoki, sytuacje, czy zdarzenia. Jury z³o one z cz³onków redakcji wy³oni laureatów konkursu, na których czekaæ bêd¹ nagrody ksi¹ ki od wydawnictwa LexisNexis. Nagrodami bêd¹ ksi¹ ki Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejêæ oraz S³u ebnoœæ przesy³u i roszczenia uzupe³niaj¹ce Jeszcze raz zapraszamy do podzielenia siê z nami cz¹stk¹ wspomnieñ z jak myœlimy wspania³ych wakacji. Zdjêcia prosimy nadsy³aæ na adres do dnia 25 sierpnia 2013 r. Jacek Wawrzynkiewicz Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejêæ to kolejna ksi¹ ka z serii publikacji zajmuj¹cych siê praktycznymi aspektami stosowania prawa. Zosta³a przygotowana przez praktyków radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyñski i Wspólnicy, zajmuj¹cych siê œwiadczeniem pomocy prawnej obejmuj¹cej m.in. doradztwo w ramach projektów transakcyjnych dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a tak e dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Ca³oœæ opracowania poœwiêcona zosta³a ocenie ryzyk prawnych w takich transakcjach, która jest niezbêdna nie tylko przy sporz¹dzaniu analizy prawnej przedsiêbiorstwa, aktywów czy praw udzia³owych bêd¹cych przedmiotem zamierzonej transakcji, lecz tak e na etapie przygotowywania siê do samej transakcji oraz na etapie doradztwa potransakcyjnego. Ocena ta powinna byæ przeprowadzana choæ w ró nym zakresie niezale nie od tego, czy stron¹ transakcji ma byæ fundusz private equity, inwestor strategiczny czy podmiot planuj¹cy jedynie restrukturyzacjê grupy lub widz¹cy szansê na rozwój w ramach przedsiêwziêcia typu joint venture.

3 Drodzy Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy skończył się czas szczególny czas wyborów. W sobotę 8 czerwca Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wybrało organy Izby oraz osoby pełniące funkcje w IX kadencji. Wybory są wiodącym tematem tego numeru Tylnej 14. Zachęcam do lektury i dzielenia się refleksjami. To ważne, bo dotyczy nas wszystkich i naszej przyszłości. Budujmy tą przyszłość wspólnie, dzieląc się przemyśleniami, pomysłami, włączając się aktywnie w życie samorządu. Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom. Życzę realizacji samorządowych planów i zamierzeń. Życzę satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć. Potrzebna będzie energia i zaangażowanie. Potrzebne będzie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Ważne jest, aby za trzy lata towarzyszyło nam przekonanie, poczucie, że rzetelnie i odpowiedzialnie wypełniliśmy mandat zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni 8 czerwca 2013r., z pożytkiem dla całej wspólnoty Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Zapraszam do wspólnej samorządowej pracy wszystkich Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich, jeśli tylko znajdą Państwo czas i chęć podzielenia się pomysłami i włączenia się w działalność naszej Izby. To mogą być artykuły pisane do Tylnej 14. To może być włączenie się w prace Komisji Rady. To może być inna aktywność, którą chcieliby się Państwo podzielić. Dziękuję za powierzenie mi funkcji Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Przyjmuję wybór z pokorą. Przyjmuję wybór ze świadomością szczególnego mandatu zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście, w poczuciu odpowiedzialności oraz zobowiązania wobec całej wspólnoty Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Pragnę w tym miejscu skierować słowa serdecznych podziękowań wobec Osób którym wiele zawdzięczam zawodowo i samorządowo. Bez Nich bez wątpienia inaczej potoczyłyby się moje losy zawodowe, inaczej przebiegałaby moja aktywność w samorządzie. Zawsze z wdzięczną pamięcią i szczególnym szacunkiem myślę o nieodżałowanym Panu Mecenasie Witoldzie Wenclu. To Pan Mecenas zobaczył we mnie, jako pierwszy, kandydata do pracy w naszym samorządzie, wówczas radcy prawnym z niespełna dwuletnim stażem w zawodzie. Dziękuję moim mistrzom w zawodzie - radcom prawnym - Reginie Wojas, patronowi w czasie aplikacji, oraz Jerzemu Leszczyńskiemu i Zbigniewowi Wojnickiemu, którzy na początku mojej drogi zawodowej wywarli znaczący wpływ na postrzeganie przeze mnie zawodu radcy prawnego i sposób jego wykonywania. Wcześniej był czas aplikacji przygotowania do wykonywania zawodu radcy prawnego. Miał on także duży wpływ na moje późniejsze decyzje o zaangażowaniu w pracę w samorządzie. Funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów pełniły w tym czasie radca prawny Halina Chrzanowska i radca prawny Czesława Kołuda. I czas pracy w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Bardzo ciepłe podziękowania kieruję do Dziekana Rady Czesławy Kołudy. Dziękuję za dzielenie się ze mną wiedzą i doświadczeniem. Za kilkanaście lat współpracy. Za dużo dobrych chwil. Wiele zawdzięczam w pierwszych latach mojej aktywności Dziekanowi Rady Markowi Śnieguckiemu. Serdecznie dziękuję za lata wspólnej pracy i wspólny, nie tylko samorządowy, czas Halinie Chrzanowskiej, Ewie Stompor Nowickiej, Andrzejowi Domańskiemu, Lechowi Witkowskiemu i Markowi Woźniakowi.

4 Zaczął się już czas codziennej samorządowej pracy w nowej kadencji. Rada na swoim inauguracyjnym posiedzeniu, które odbyło się 19 czerwca, wybrała Prezydium Wicedziekanów Roberta Czapnika i Wiolettę Rogalską Paluch, Sekretarza Aleksandrę Grocholską Jankowską i Skarbnika Krzysztofa Wójcika. Utworzone zostały także Komisje oraz wybrani ich przewodniczący. W miejsce utworzonej w VIII kadencji Komisji ds. Wizerunku Zawodu i Integracji Środowiskowej powołane zostały w tej kadencji dwie komisje Komisja ds. Wizerunku Zawodu oraz Komisja ds. Integracji Środowiskowej. Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest waga działań na rzecz wizerunku i promocji zawodu i samorządu, które powinny zostać podjęte w tej kadencji, oraz znaczenie integracji w naszym środowisku dokonany podział tych sfer aktywności powinien także przyczynić się do efektywności realizacji zadań. Ponadto utworzona została nowa Komisja w Radzie ds. Legislacji, której podstawowymi zadaniami będą opiniowanie projektów aktów prawa samorządowego oraz aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie dotyczącym radców prawnych, a także występowanie z inicjatywami legislacyjnymi. Komisją Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej w IX kadencji kierować będzie Przemysław Zawalski, Komisją ds. Informacji Przemysław Fiuk, Komisją ds. Integracji Środowiskowej Sylwia Pastwa, Komisją ds. Legislacji Marek Woźniak, Komisją ds. Ochrony Zawodu Wojciech Płóciennik, Komisją Socjalną Katarzyna Kranik Saleh, Komisją ds. Wizerunku Zawodu Radcy Prawnego Jacek Wawrzynkiewicz, Komisją ds. Wpisów na Listę Radców Prawnych Marek Pilc. Funkcję Rzecznika Kapituły Funduszu Seniora Rada po raz kolejny powierzyła Elżbiecie Niedźwiedzińskiej. Przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów została wybrana Jolanta Koper Belhabiri, a Zastępcą Przewodniczącej Joanna Kulpińska Michalak. To jednak nie koniec budowy nowej struktury organizacyjnej Rady. Ukonstytuowała się także Okręgowa Komisja Rewizyjna Przewodniczącym został wybrany Włodzimierz Wolniak, Zastępcą Przewodniczącego Grażyna Gamrot, Sekretarzem Witold Magin. Wybory odbyły się także w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym Przewodniczącą została Aleksandra Chrzanowska, zastępcami przewodniczącej Ewa Kisielewicz i Aleksandra Gaj. Ostatniego dnia lipca odbędzie się uroczystość ślubowania Koleżanek i Kolegów Radców prawnych, którzy w marcu złożyli egzamin radcowski. Po raz pierwszy w historii łódzkiej Izby jest to tak liczny rocznik 186 osób. Wymaga naszego zainteresowania, a także koleżeńskości i solidarności. Rynek pracy jest trudny dla wszystkich, zwłaszcza jednak dla tych, którzy są na początku drogi zawodowej. I warto o tym pamiętać. Właśnie oddajemy się lekturze kolejnego numeru Tylnej 14. Już trudno przypomnieć sobie czas, kiedy nie było jeszcze naszego izbowego kwartalnika. To zwłaszcza zasługa Redakcji Jacka Wawrzynkiewicza, Sylwii Pastwy i Łukasza Bonisławskiego. Każdego kwartału dbają o to, żeby trafił do nas kolejny numer. Zachęcają do pisania, próbują zainspirować nowymi, wartymi poruszenia tematami. Serdecznie gratuluję jubileuszowego, bo przecież dziesiątego, numeru i życzę wciąż nowych pomysłów na pisanie, zawsze ciekawej formy edytorskiej, a przede wszystkim interesującej lektury. I aby, tak jak dotychczas, Tylna 14 nie tylko informowała, ale też integrowała i inspirowała do samorządowej aktywności, a w gronie autorów zawsze byli i radcowie prawni i aplikanci radcowscy. Zaczęło się lato. U nas tradycyjnym piknikiem na powitanie, w sobotę 22 czerwca. Czekają urlopy. Życzę Koleżankom i Kolegom Radcom Prawnym i Aplikantom Radcowskim słońca, odpoczynku i relaksu. Bez laptopów, tabletów, maili, komórek. Korzystajmy też z aktywności fizycznej, takiej jaką każdy z nas najbardziej lubi pływajmy, surfujmy, wędrujmy po górach, spacerujmy, czy zwiedzajmy Starajmy się nie zamieniać foteli przy biurkach na leżaki. Tak naprawdę tylko wtedy efektywnie zregenerujemy się przed kolejnym rokiem pracy. Do zobaczenia po wakacjach! Grzegorz Wyszogrodzki Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 2

5 Spis treści: Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy Szanowni Czytelnicy Tylnej Koleżanki i Koledzy... 4 Wieści z KIRP... 5 Aktualnođci... 7 Wzbory Rada Okregowej Izby Radców Prawnych Wywiad z Dziekanem Rady Grzegorzem Wyszogrodzkim Czas relaksu Zaproszenie na rajd Wyniki konkursu Nasi piłkarze otarli się o medal Copernikus Advocats Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Model systemu prawa gospodarki odpadami komunalnymi Kara umowna w aspekcie zamówień publicznych Gloria victis. Bitwy powstania styczniowego. Bitwa Pod Wolą Cyrusową Prawnik jako czynnik demokratyzowania kultury prawnej a sprawa turecka Wolsztyn pod parą Zgubieni Up the Irons Breadnia In vino veritas

6 Oddajemy w Wasze ręce 10 numer naszego czasopisma, można powiedzieć, że obchodzimy mały jubileusz. Tym razem Tylna 14 ukazuje się kilka tygodni później niż zazwyczaj, ale fakt ten jest wynikiem świadomego działania redakcji. Jak zapewne Państwo wiecie wiosna tego roku była okresem wyborczym w naszym samorządzie. Odłożyliśmy wydanie 10 numeru Tylnej14 do czasu ukonstytuowania się nowych, wybranych na trzyletnią kadencje władz. W numerze prezentujemy sprawozdanie z wyborów wraz listą wybranych. W imieniu redakcji Tylnej14 serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom, szczególne życzenia owocnej pracy i działań na rzecz samorządu radcowskiego kierujemy na ręce nowego Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi radcy prawnego Grzegorza Wyszogrodzkiego. Dziekan pierwszego wywiadu po objęciu funkcji udzielił naszemu czasopismu zapraszam do lektury Najnowszy numer przynosi również inne ciekawe teksty. Dr Małgorzata Wysoczyńska stała się pierwszym w historii naszego czasopisma korespondentem wojennym. Pani Mecenas była uczestnikiem konferencji naukowej w Stambule i mieszkała w okolicach Placu Taxim, który był miejscem wielodniowych protestów i manifestacji. Swoimi przeżyciami dzieli się z naszymi czytelnikami. Prof. nadzw. UŁ dr hab. Piotr Korzeniowski porusza w swoim artykule jakże aktualny temat Modelu systemu prawa gospodarki odpadami komunalnymi. W swoim tekście w sposób analityczny prezentuje problematykę gospodarki odpadami i jej uwarunkowania prawne. O karze umownej w aspekcie zamówień publicznych pisze Iwona Machnio. Z nową, mamy nadzieję stałą rubryką prezentującą interesujące książki startuje Magdalena Śniegula. Tym razem prezentuje książkę Charlotte Rogan pt. Zagubieni. Na paradę parowozów do Wolsztyna zaprasza Marcin Tomczyk, swój artykuł ilustruje ciekawymi zdjęciami. Redakcja Tylnej14 wraz z Pawłem Goździńskim po raz trzeci zapraszają na rajd pieszy, który tym razem odbędzie się 21 września 2013 r w okolicach Woli Cyrusowej. Poza tym do stałych rubryk zapraszają Ewa Stompor Nowicka, Sylwia Pastwa, Łukasz Bonisławski i Ewa Siwińska Beck. Zapraszamy również do co wakacyjnego konkursu fotograficznego. Życząc wspaniałych wakacji, pełnych wrażeń, dobrego wypoczynku mamy nadzieję, że za kilka miesięcy spotkamy się zadowoleni i pełni wrażeń, a lektura naszego czasopisma dobrze wypełni letnią kanikułę. Jacek Wawrzynkiewicz 4

7 Wieści z KIRP W dniach maja 2013 r. odbyło się XV w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas posiedzenia, KRRP zajmowała się niezwykle ważnymi dla zawodu i samorządu kwestiami: wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, postępowaniem dyscyplinarnym, zasadami etyki radcy prawnego. W pierwszej z wymienionych spraw, KRRP zajęła stanowisko, w którym stwierdziła, że obowiązujące regulacje dotyczące określenia zasad i wysokości wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników z tytułu zastępstwa procesowego wymagają zmian dostosowujących te przepisy do aktualnych warunków ekonomiczno-społecznych i wymogów wymiaru sprawiedliwości. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2002 roku, regulujące te kwestie, nie tylko z uwagi na upływ czasu, ale z powodu zmian jakie nastąpiły w ustroju Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła kampanię promującą zawód pod hasłem Z Radcą Prawnym bezpieczniej W całym kraju rozmieszczono bilbordy promujące zawód, w tym w okręgu naszej Izby. sądownictwa powszechnego i zawodów świadczących pomoc prawną, a także w procedurze cywilnej oraz jakie spodziewane są w procedurze karnej, straciło swoją aktualność. KRRP opracowała projekty rozwiązań zmierzających do rozdzielenia wynagrodzenia za zastępstwo procesowe z urzędu oraz w przypadku zastępstwa procesowego pełnionego z wyboru. Stanowisko zostało zaprezentowane Ministerstwu Sprawiedliwości, a Prezydium KRRP zostało zobligowane do zainicjowania publicznych działań, także w środowiskach prawniczych, których celem byłoby wsparcie inicjatywy zmian w obowiązujących przepisach dotyczących wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów z tytułu zastępstwa procesowego i wprowadzanie tych zmian najpóźniej wraz z zapowiadaną i opracowywaną przez Komisję Kodyfikacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości kolejną nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego. KRRP zajęła również stanowisko co do dalszego postępowania w sprawie przedłożonego projektu przez sekcję OBSiL, powołaną do opracowania propozycji zmian w ustawie o radcach prawnych w zakresie postępowań dyscyplinarnych. Projekt stanowi profesjonalnie opracowaną, kompleksową propozycję rozwiązań regulujących postępowanie dyscyplinarne i być może będzie przeciwwagą wobec akcentowanej publicznie od dłuższego czasu potrzeby nowelizacji postępowań dyscyplinarnych członków samorządów skupiających osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, w tym projektu Solidarnej Polski. W trakcie posiedzenia przeprowadzono 5

8 również debatę oxfordzką nad wybranymi propozycjami zmian Kodeksu etyki radcy prawnego. Debata wpisała się w toczące się od dłuższego czasu konsultacje nad projektem zmian w kodeksie etyki. Dnia 6 czerwca br. odbyła się w siedzibie KRRP debata środowiskowa poświęcona tej problematyce. Naszą Izbę w debacie reprezentowała r. pr. Małgorzata Wysoczyńska oraz r. pr. Wojciech Płóciennik. Debata była transmitowana online na naszym portalu. w ostrych i zupełnie niezrozumiałych epitetach kierowanych pod adresem posłów, polskiego rządu oraz samorządu radców prawnych. W celu umożliwienia udziału w szkoleniu radca prawny w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, szerokiemu gronu naszych Koleżanek i Kolegów, było ono transmitowane na stronie e-kirp.pl. Z możliwości udziału w szkoleniu online skorzystało ponad 200 osób. Na koniec pragnę pogratulować tym wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zostali wybrani w naszej Izbie w skład organów samorządu. W V Ogólnopolskich Mistrzostwach w Halowej Piłce Nożnej nasza drużyna zdobyła czwarte miejsce. Ewa Stompor-Nowicka W dniu 10 czerwca Prezes KRRP wystosował list do przewodniczących sejmowych komisji: Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach oraz Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw nowelizacji prawa karnego, w którym wyraził sprzeciw wobec postępowania wynajętej przez Naczelną Radę Adwokacką kancelarii lobbystycznej, której zadaniem jest zablokowanie zmian w kodeksie postępowania karnego nadających uprawnienia do obron karnych radcom prawnym. W liście Prezes KRRP zwraca uwagę na fakt wypaczania idei nowelizacji kpk przez lobbystę, przedstawiania jej w sposób niezgodny z rzeczywistością oraz w sprzeczności z interesem publicznym. Krytykuje działania adwokatury, która broni swojej monopolistycznej pozycji w zakresie obron karnych - poprzez wynajętego lobbystę - przy pomocy argumentów, które znajdują swój wyraz 6

9 AKTUALNOŚCI W okresie od marca do czerwca 2013 r odbyły się wybory nowych władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W marcu odbyły się w sześciu rejonach wybory delegatów na Zgromadzenie, gdzie wybrano 149 osób. W dniu 8 czerwca 2013 r. odbyło się w Hotelu Ossa Congress & Spa k/ Rawy Mazowiecki Zgromadzenie Delegatów, które wybrało nowego Dziekana Rady OIRP w Łodzi, którym został radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, którym został radca prawny Tomasz Jankowski. Wybrano również członków Rady, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a także Członka Krajowej Rady Radców Prawnych, którym została Ewa Stompor Nowicka. Szerzej o wyborach na innych stronach Tylnej 14. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy. W dniach marca 2013 r odbyły się w Hali EXPO oraz Instytucie Europejskim egzaminy radcowskie, do których przystąpiło 239 osób. Egzamin z pozytywnym wynikiem zdało 186 osób. Ślubowanie nowych Koleżanek i Kolegów odbędzie się 31 lipca 2013 r w Auli Centrum Konferencyjno- Wystawienniczego MTŁ w Łodzi. Wszystkim dla których egzamin zakończył się sukcesem serdecznie gratulujemy. W dniu 13 kwietnia 2013 r. odbyło się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Łodzi szkolenie prowadzone przez SSN Henryka Pietrzkowskiego. Szkolenie poświęcone była nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego w praktyce. W szkoleniu wzięło udział ponad 200 radców prawnych. Na początku szkolenia Dziekan Rady OIRP w Łodzi Czesława Kołuda wręczyła Panu Sędziemu wieloletniemu wykładowcy na aplikacji radcowskiej pamiątkowy medal XXX lecia samorządu radcowskiego. Zdjęcie: Jacek Wawrzynkiewicz 7

10 W dniach kwietnia 2013 roku w Kielcach odbyła się piąta edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej. W imprezie wzięło udział 13 reprezentacji Okręgowych Izb Radców Prawnych. Nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Szersza relacja Przemysława Fiuka w numerze na innych stronach W dniach kwietnia 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym MOLO w Smardzewicach odbyło się spotkanie integracyjne dla aplikantów radcowskich. Aplikanci poza licznymi grami i zabawami towarzyskimi znaleźli czas na wysłuchanie wykładów SSA Małgorzaty Stanek oraz radcy prawnego Marka Trębali. Przez cały kwiecień prowadzona była kampania wizerunkowa naszego zawodu pod hasłem Z radcą prawnym bezpieczniej. W kampanii wykorzystane były materiały przygotowane przez KRRP. Na terenie działania naszej Izby do kampanii użyto 18 wielkoformatowych bilboardów, w siedzibach sądów ustawiono stojaki z ulotkami informacyjno promocyjnymi oraz wywieszono plakaty. Mamy nadzieję, że był to początek działań popularyzujących zawód radcy prawnego. radcy prawni z naszej Izby. Turnus Seniora odbył się w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnym(w skrócie WSzU-R) w terminie od 28 kwietnia do 11 maja 2013 roku. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni z pobytu w Busku Zdroju, a przede wszystkim zdrowsi. Zdrowie seniorom z reguły nie dopisuje a często trudno jest ponieść koszt leczenia uzdrowiskowego z własnych emerytur, toteż wielkim dobrodziejstwem jest dla nich możliwość aktywnej rehabilitacji w warunkach uzdrowiska. W dniach maja 2013 r 44 członków Klubu Seniora uczestniczyło w wycieczce po Ziemi Lubuskiej i Łużycach. Koleżanki Koledzy zwiedzili między innymi Wolsztyn, Zieloną Górę, Żagań, Żary, Lubsko, Legnicę, Głogów, Rydzynę i Leszno. W dniach maja w Hotelu Crocus w Zakopanem odbyło się szkolenie radców prawnych. Wykładowcami byli radca prawny dr Jakub Skomiał oraz radca prawny dr habil. Paweł Księżak. Koleżanki i Koledzy poza udziałem w wykładach znaleźli czas na wykorzystanie pobytu w stolicy polskich Tatr do zdobywania pięknych gór pieszo, na rowerach czy przy pomocy kolejek linowych. W dniu 22 czerwca 2013 r odbył się w ogrodach naszej Izby kolejny piknik radców prawnych, w którym wzięło udział kilkaset osób. Pogoda dopisała, humory też i bawiliśmy się do późnej nocy. Reportaż zdjęciowy wewnątrz numeru. Opracował Jacek Wawrzynkiewicz 40 osobowa grupa radców prawnych seniorów uczestniczyła w turnusie leczniczo-rehabilitacyjnym w Busku Zdroju zorganizowanym i dofinansowanym przez Kapitułę Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Wśród nich byli 8

11 WYBORY 2013 Późna zima oraz wiosna były czasem wyborów nowych władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Wybory odbywały się zgodnie z nową ordynacją wyborczą, która wymagała od kandydatów większej aktywności z uwagi na dość duży formalizm. Kandydatury musiały być zgłaszane z dużym wyprzedzeniem i wymagały pisemnego zgłoszenia oraz zgody kandydata. O tych zasadach Tylna14 informowała w numerze 8 i mam nadzieję, że w sposób należyty przybliżone zostały zasady wyborów. Nad prawidłowością wyborów czuwała powołana przez Radę OIRP Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie radca prawny Paweł Juliusz Walter Przewodniczący oraz członkowie radcy prawni. Edyta Cywińska, Edward Lesiak, Danuta Weterle, Justyna Wiatr. Biuro Okręgowej Komisji Wyborczej prowadziła Pani Justyna Sawa. Okręgowa Komisja Wyborcza od lewej stoją Edyta Cywińska, Danuta Weterle, Paweł Juliusz Walter, Edward Lesiak, Justyna Sawa, Justyna Wiatr W okresie od 26 marca 2013 r do 10 kwietnia 2013 r odbyło się sześć zebrań rejonowych w których wzięło udział kilkaset Koleżanek i Kolegów na których wybrano następujących delegatów do Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi IX Kadencji ( ) radców prawnych: REJON I - Łódź Piotr Adamas Robert Aleksandrzak Daniel Bajda Jakub Bartczak Magdalena Bartochowska Łukasz Bonisławski Monika Głowacka Dominik Butlański Aleksandra Chrzanowska Halina Chrzanowska Jakub Chwalny Magdalena Czaplińska Robert Czapnik Stanisław Czapnik Joanna Dobrzyńska Anna Dorman Paulina Dorman-Okońska Agnieszka Działkowska Anna Dzwonkowska-Dominiak Anna Faliszek-Rosiak Przemysław Fiuk Urszula Frączak Aleksandra Gaj Jakub Gajownik Dorota Garstka Michał Gąszcz Dariusz Gierszon Robert Gola Aleksandra Grocholska-Jankowska Irena Gwiazda-Nowak Tomasz Jankowski Dominik Jarek Paweł Jóźwiak REJON II - Łódź Zbigniew Klepacz Adam Klimczak Jarosław Klimek Jacek Klimkowski Ryszard Kołowacik Czesława Kołuda 9

12 Barbara Korabiewska Emilia Krasoń Aleksandra Krysztofiak Antoni Krzemieniewski Joanna Kulpińska-Michalak Andrzej Kurek Paweł Kuśmierek Kamila Kwiecień-Lipińska Halina Kwiecik Jerzy Leszczyński Kinga Lipińska-Olczak Monika Łompieś Witold Magin Adam Majka Bartosz Marchel Małgorzata Marek Anna Maziarz Magdalena Modro-Prym Dorota Moros Katarzyna Mróz Elżbieta Niedźwiedzińska Barbara Nowicka-Dyśko Krystyna Olborska Igor Pasternak Sylwia Pastwa Marek Pilc Agnieszka Piwek REJON III - Łódź Wojciech Płóciennik Małgorzata Radomska Michał Raj Grzegorz Rajczak Agnieszka Rembielińska Sebastian Rubin Marek Rydecki Monika Sołtyszewska Jacek Sroczyński Ewa Stompor-Nowicka Agnieszka Szymanek-Skępiec Dorota Śniegucka Magdalena Śniegula Agnieszka Talar Piotr Tosik Artur Wasilewski Jacek Wasilewski Jacek Wawrzynkiewicz Maciej Wąsik Konrad Wilijewicz Lech Witkowski Izabela Włodarska Urszula Wojciechowska Włodzimierz Wolniak Marek Woźniak Krzysztof Wójcik Małgorzata Wysoczyńska Jerzy Wysoczyński Grzegorz Wyszogrodzki Małgorzata Zakrzewska Przemysław Zawalski Włodzimierz Zawisza Karolina Zytek REJON IV Piotrków Trybunalski Agnieszka Alksnin Krzysztof Bonowicz Agata Cichosz-Nalepa Andrzej Domański Marek Drzazga Jerzy Flejterski Grażyna Gamrot Bronisław Kachnikiewicz Ewa Kisielewicz Urszula Kołatek-Krajewska Jolanta Koper-Belhabiri Tomasz Kuśmierek Ilona Maćkiewicz Katarzyna Marchewka Agnieszka Niezabitowska Rafał Paroll Anna Pisarek Bartosz Rol Justyna Rydlik-Broniszewska Elżbieta Szczęsny Małgorzata Szczygielska Maria Szewczyk-Janicka Magdalena Tłoczek Waldemar Wiatr Anna Więzowska REJON V - Sieradz Zofia Brzózka-Kijankowa Jerzy Cieślak Krzysztof Dobrowolski Agnieszka Dudek-Golec Grażyna Lisiecka Maria Mroczek 10

13 Mirosław Nowakowski Mirosław Pluta Michał Poradziński Wioletta Rogalska-Paluch Halina Rudzka Magdalena Szablewska-Gmerek Małgorzata Szukalska-Skalska Kamil Walczak REJON VI - Skierniewice Agnieszka Antosik Dorota Górecka-Krysiak Mieczysław Humka Katarzyna Kranik-Saleh Maria Krzemińska-Baranowska Wanda Lebioda Elżbieta Madej Tadeusz Milczarek Jolanta Miśkiewicz Anna Sołtys Włodzimierz Zarychta Do dnia 9 maja 2013 r delegaci mieli czas na zgłaszanie swoich kandydatur do poszczególnych organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W dniu 8 czerwca 2013 r. w Hotelu OSSA Congress & SPA w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbyło się Zgromadzenie Delegatów. Prezydium Zgromadzenia od lewej Elżbieta Niedźwiedzińska, Robert Czapnik, Andrzej Domański, Ewa Kisielewicz Gośćmi Zgromadzenia byli Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr Michał Kłos i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosław Szymański. Goście pozdrowili delegatów oraz przekazali życzenia owocnej pracy nowym władzom naszego samorządu. Delegaci przed obradami Obradami kierowało Prezydium Zgromadzenia w składzie Andrzej Domański przewodniczący, Ewa Kisielewicz, Elżbieta Niedźwiedzińska, Robert Czapnik. Dariusz Sałajewski W-ce Prezes KRRP 11

14 Delegaci głosowali za pomocą urządzeń elektronicznych, które w znakomity sposób ułatwiły prowadzenie Zgromadzenia Zgromadzenie przyjęło 1. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 24 marca 2012r. do 24 maja 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za 2012r. oraz informacją o Samorządzie Radców Prawnych ze szczególnym uwzględnieniem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres kadencji , które przedstawiła ustępująca Dziekan Rady OIRP Czesława Kołuda 2. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres sprawozdawczy od czerwca 2010r. do czerwca 2013r. przedstawione przez także ustępującą Przewodniczącą Komisji Agnieszkę Rembielińską 3. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 2 kwietnia 2012 r. do 24 maja 2013 r. przedstawione przez Rzecznika Dyscyplinarnego Tomasza Jankowskiego 4. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 2 kwietnia 2012 r. do 24 maja 2013 r przedstawione przez również ustępującą Przewodniczącą Ewę Kisielewicz. Następnie przystąpiono do procedury wyborczej, która miała na celu wybór Dziekana Rady OIRP, Rzecznika Dyscyplinarnego, Rady OIRP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Członka KRRP oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Zgodnie z procedurą kandydat na Dziekana Rady OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki oraz kandydat na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi Tomasz Jankowski przedstawili swoje sylwetki oraz programy wyborcze. Delegaci na sali obrad C W 12

15 W wyniku tajnych wyborów wybrani zostali na poszczególne funkcje radcy prawni: Dziekan Rady OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Łodzi Tomasz Jankowski Grzegorz Wyszogrodzki Tomasz Jankowski Rada OIRP w Łodzi w składzie: Agnieszka Alksnin Halina Chrzanowska Robert Czapnik Andrzej Domański Przemysław Fiuk Jakub Gajownik Aleksandra Grocholska - Jankowska Mieczysław Humka Czesława Kołuda Jolanta Koper Belhabiri Katarzyna Kranik-Saleh Jolanta Miśkiewicz Sylwia Pastwa Marek Pilc Wojciech Płóciennik Grzegorz Rajczak Wioletta Rogalska - Paluch Halina Rudzka Magdalena Szablewska-Gmerek Jacek Wawrzynkiewicz Lech Witkowski Marek Woźniak Krzysztof Wójcik Przemysław Zawalski Okręgowa Komisja Rewizyjna OIRP w Łodzi w składzie: Grażyna Gamrot Monika Głowacka Maria Krzemińska-Baranowska Grażyna Lisiecka Witold Magin Małgorzata Szczygielska Agnieszka Szymanek-Skępiec Agnieszka Talar Włodzimierz Wolniak Czesława Kołuda przekazuje Grzegorzowi Wyszogrodzkiemu łańcuch Dziekana 13

16 Rada OIRP od lewej stoją Jolanta Miśkiewicz, Mieczysław Humka, Krzysztof Wójcik, Andrzej Domański, Grzegorz Wyszogrodzki, Robert Czapnik, Wioletta Rogalska- Paluch, Jakub Gajownik, Magdalena Szablewska Gmerek, Przemysław Fiuk, Aleksandra Grocholska Jankowska, Marek Pilc, Jolanta Koper Belhabiri, Przemysław Zawalski, Agnieszka Alksnin, Grzegorz Rajczak, Sylwia Pastwa, Marek Woźniak, Lech Witkowski, Katarzyna Kranik- Saleh, Wojciech Płóciennik, Czesława Kołuda, Halina Chrzanowska, na leżąco by nie przysłonić innych Jacek Wawrzynkiewicz Okręgowa Komisja Rewizyjna od lewej stoją Witold Magin, Agnieszka Szymanek- Skępiec, Małgorzata Szczygielska, Agnieszka Talar, Monika Głowacka, Włodzimierz Wolniak 14

17 Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi: Piotr Adamas Tomasz Kuśmierek Tadeusz Milczarek Jacek Wasilewski Małgorzata Wysoczyńska Karolina Zytek Okręgowy Sąd Dyscyplinarny od lewej stoją Aleksandra Chrzanowska, Barbara Korabiewska, Katarzyna Mróz, Ilona Maćkiewicz, Irena Gwiazda Nowak, Emilia Krasoń, Izabela Włodarska, Ewa Kisielewicz, Małgorzata Marek, Aleksandra Gaj, Igor Pasternak, Agata Cichosz - Nalepa Członek KRRP Ewa Stompor Nowicka Rzecznik Dyscyplinarny i Z-cy Rzecznika od lewej stoją Tomasz Jankowski, Małgorzata Wysoczyńska, Tadeusz Mielczarek, Tomasz Kuśmierek Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Łodzi w składzie Dominik Butlański Aleksandra Chrzanowska Aleksandra Gaj Agata Cichosz-Nalepa Irena Gwiazda-Nowak Ewa Kisielewicz Barbara Korabiewska Emilia Krasoń Wanda Lebioda Ilona Maćkiewicz Małgorzata Marek Katarzyna Mróz Igor Pasternak Kamil Walczak Izabela Włodarska Członek KRRP Ewa Stompor Nowicka 15

18 Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych Łukasz Bonisławski Krzysztof Bonowicz Halina Chrzanowska Jerzy Cieślak Andrzej Domański Aleksandra Gaj Mieczysław Humka Bronisław Kachnikiewicz Czesława Kołuda Elżbieta Niedźwiedzińska Magdalena Śniegula Jacek Wawrzynkiewicz Marek Woźniak Grzegorz Wyszogrodzki Gorącymi oklaskami delegaci podziękowali za pracę ustępującej Dziekan Rady OIRP w Łodzi Czesławie Kołudzie, która pełniła tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje. Po zakończeniu obrad delegaci spotkali się na uroczystej kolacji, gdzie dyskusjom i rozmowom nie było końca. Jacek Wawrzynkiewicz zdjęcia Jarosław Kawczyński Podziękowania dla ustępującej Dziekan Rady Czesławy Kołudy 16

19 RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W dniu 19 czerwca 2013 r odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OIRP, które miało na celu wybór członków Prezydium Rady, powołanie stałych komisji Rady oraz powołanie ich przewodniczących. W skład Prezydium Rady weszli radcy prawni: Dziekan Grzegorz Wyszogrodzki Wice Dziekan Robert Czapnik Wice Dziekan Wioletta Rogalska Paluch Skarbnik Krzysztof Wójcik Sekretarz Aleksandra Grocholska Jankowska Rada powołała również stałe komisje Rady i ich przewodniczących. Powołano: Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej Przewodniczący Przemysław Zawalski Komisję ds. Informacji Przewodniczący Przemysław Fiuk Wizytatorów została Jolanta Koper Belhabiri, a zastępcą Joanna Kulpińska Michalak Na Rzecznika Kapituły Seniora przy OIRP w Łodzi została powołana Elżbieta Niedźwiedzińska OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA OIRP W ŁODZI Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r ukonstytuowała się Okręgowa Komisja Rewizyjna. Do Prezydium Komisji zostali wybrani: Przewodniczący Włodzimierz Wolniak Z-ca Przewodniczącej Grażyna Gamrot Sekretarz Witold Magin OKREGOWY SĄD DYSCYPLINARNY OIRPW ŁODZI Pierwsze posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 r. Do Prezydium Sądu zostały wybrane: Przewodnicząca Aleksandra Chrzanowska Z-ca Przewodniczącej Aleksandra Gaj Z-ca Przewodniczącej Ewa Kisielewicz Jacek Wawrzynkiewicz Komisję ds. Integracji Środowiskowej Przewodnicząca Sylwia Pastwa Komisję ds. Legislacji Przewodniczący Marek Woźniak Komisję ds. Ochrony Zawodu Przewodniczący Wojciech Płóciennik Komisję ds. Socjalnych Przewodnicząca Katarzyna Kranik Saleh Komisja ds. Wizerunku Zawodu Radcy Prawnego Przewodniczący Jacek Wawrzynkiewicz Komisja ds. Wpisów na Listę Radców Prawnych Przewodniczący Marek Pilc Przewodniczącą Okręgowego Zespołu 17

20 Wywiad z Dziekanem Rady Grzegorzem Wyszogrodzkim W dniu 8 czerwca 2013 r odbyły się wybory nowych władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Dziekanem Rady OIRP został wybrany radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki, po zakończeniu wyborach poprosiłem Grzegorza Wyszogrodzkiego o wywiad poświęcony zamierzeniom i planom na najbliższą trzyletnią kadencję. Jacek Wawrzynkiewicz: Panie Dziekanie serdecznie gratuluję wyboru. Działa Pan w samorządzie radcowskim od wielu lat pełniąc różne funkcje we władzach, czym będzie się według Pana różnić dotychczasowa aktywność z obowiązkami związanymi z funkcją Dziekana Rady? Grzegorz Wyszogrodzki: Dziękuję bardzo za gratulacje. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za powierzenie mi 8 czerwca 2013r. przez Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi funkcji Dziekana Rady i obdarzenie mnie szczególnym mandatem zaufania i odpowiedzialności. Rzeczywiście tak się złożyło, że moja dotychczasowa aktywność w samorządzie radcowskim związana była z powierzaniem mi, a w konsekwencji pełnieniem różnych funkcji. Byłem członkiem komisji działających w strukturach Rad Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kolejnych kadencji. Pełniłem także funkcje w Prezydium Rady. Cztery kadencje pracy w Radzie, na której czele stało w tym czasie dwóch Dziekanów w latach radca prawny Marek Śniegucki, w latach radca prawny Czesława Kołuda, pozwoliło mi na zdobycie nie tylko wiedzy i doświadczenia w pracy samorządowej, ale także umiejętności pracy w zespole, ważenia różnych, czasem odmiennych, poglądów, zapatrywań i racji, poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów z jakimi stykało się środowisko radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, umiejętności podejmowania decyzji, ale także wyciągania wniosków z niepowodzeń, które również czasami się zdarzają. Ten czas to także czas współpracy z Dziekanami Rady, począwszy od 2001r. bliskiej, bo w ramach Prezydium Rady, a dla mnie szczególnie ważnej. Możliwość obserwacji codziennej pracy Dziekanów, wielu rozmów i dyskusji z Nimi o zawodzie radcy prawnego i samorządzie, a także dzielenie się przez Nich swoją wiedzą i doświadczeniem było i jest dla mnie wielkim kapitałem, którego znaczenie nie sposób przecenić. Powiedzenie o tym wszystkim pozwala dopiero na odpowiedzenie na pytanie, czym będzie się różnić moja dotychczasowa aktywność od obowiązków związanych z powierzoną mi funkcją Dziekana Rady. Przez 14 lat pełniąc różne funkcje byłem członkiem zespołu, uczestniczyłem w jego pracach, od pewnego momentu miałem także wpływ na jego budowanie. Od chwili wyboru na mnie spoczywa odpowiedzialność za zbudowanie zespołu, który przez najbliższe 3 lata decydował będzie o kierunkach aktywności oraz formach i sposobach realizacji zadań, zamierzeń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Mam także powinność występowania z inicjatywami zmierzającymi do realizacji zamierzeń, o których mówiłem na Zgromadzeniu Izby w dniu 8 czerwca 2013r., inicjowania dyskusji nad nimi, wdrażania ich. Funkcja Dziekana Rady to także integrowanie Rady wokół celów, których realizacja służyć będzie wszystkim radcom prawnym i aplikantom radcowskim naszej Izby. Pomoc dla członków Izby w codziennych sprawach i problemach związanych z wykonywaniem zawodu. Zachęcanie do pracy w samorządzie. Dzielenie się ze wszystkimi, którzy zwrócą się z taką potrzebą wykonując swoje samorządowe obowiązki, wiedzą i doświadczeniem przy poszukiwaniu rozwiązań służących zapewnieniu należytych warunków 18

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronie internetowej naszej Izby.

dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronie internetowej naszej Izby. Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy 1 lipca 2015r. otwiera nowy etap w historii naszego zawodu i Samorządu. Uzyskujemy pełne spectrum zawodowych uprawnień. Wchodzi również w życie nowy

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Czasy i ludzie Czasy i ludzie Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Materiały opracowały: mec. Helena Dobrosz,

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym!

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym! 2 GOLF temidium OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa tel. 22 862 41 69 (do 71), fax 22 862 41 73 www.oirpwarszawa.pl e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Deutsche Bank PBC S.A.

Bardziej szczegółowo

styczeń luty 1 2/2014

styczeń luty 1 2/2014 styczeń luty 1 2/2014 Stefan Kisielewski: Najtrudniej zbić argumenty kogoś kto mówi nie na temat. Oscar Wilde: Sprawa nie musi być koniecznie słuszna tylko dlatego, że ktoś oddał za nią życie. Maurice

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi: Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie 20-607 Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) 532-06-95, fax (081) 534-44-96 e-mail: poczta@oirp.lublin.pl numer konta: 66 1240 2500 1111

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo

Upadłość konsumencka s. 25 NR 2(6)/2015. KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch. W kraju ajatollahów s. 54

Upadłość konsumencka s. 25 NR 2(6)/2015. KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch. W kraju ajatollahów s. 54 radca.pl KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch NR 2(6)/2015 Upadłość konsumencka s. 25 W kraju ajatollahów s. 54 Muzyka, która (podobno) łagodzi obyczaje s. 63 KWARTALNIK OKRęgOWej Izby

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny 28 NUMER LATO Zarządu Stowarzyszenia 2013 ISSN 1427-7093 Jak wykreować ogólnopolską reprezentację samorządowych organizatorów działalności kulturalnej? Pyta ZASP Związek Artystów

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4

W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4 W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4 Nowy lokal ORA 4 Jerzy Zięba, adwokat Egzamin adwokacki 5 Szymon Gierek, adwokat Relacje z Balu 7 Jerzy Zięba, adwokat Sympozjum Szkoleniowe Aplikantów Adwokackich

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Przyszłość e-sądu

Temat numeru: Przyszłość e-sądu 3/2013 KwartalniK Informacyjny ministerstwa sprawiedliwości Temat numeru: Przyszłość e-sądu ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Debata NW: Prawo rodzinne - czas na zmiany Wywiad:

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Nr 15-16, Marzec/Czerwiec 2011 ISSN 1898-5467 Kwartalnik PISMO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH W numerze między innymi: Z ŻYCIA IZBY 4 ZOBACZYĆ LWÓW. 9 ROZWAŻANIA NA

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Numer 120 grudzień 2011 Koniec świata stawek godzinowych? Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1 Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza czwartą edycję konkursu Kryształowe

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Izby. Nowe biuro. Czytaj. pl. Konstytucji. na stronach. Śródmieście Płd. Bal z okazji 30-lecia samorządu radcowskiego. Doskonalenie zawodowe sukces!

Izby. Nowe biuro. Czytaj. pl. Konstytucji. na stronach. Śródmieście Płd. Bal z okazji 30-lecia samorządu radcowskiego. Doskonalenie zawodowe sukces! 1 Marzec 2012 r. Nr (67) Bal z okazji 30-lecia samorządu radcowskiego Doskonalenie zawodowe sukces! Nowelizacja Kpc Nowe biuro Izby d. pl. Konstytucji 5 Śródmieście Płd. Profesjonalny pełnomocnik wobec

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS str. 8 Obchody Święta Bankowości Spółdzielczej w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS str. 11 Sukces z Bankiem Przyjazny szpital z rodzinną atmosferą str. 30 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29 Tu jest miejsce na tytuł Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2006 KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2 5 6-7 8-9 10 28-29 W numerze 32 Złota Księga 80-lecia Szwajcarski partner Pod

Bardziej szczegółowo