Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż"

Transkrypt

1

2 Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 2

3 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Założenia programowo - organizacyjne kształcenia w zawodzie 7 1. Opis pracy w zawodzie 7 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznowychowawczego 9 II. Plany nauczania 18 III. Moduły kształcenia w zawodzie Działalność usługowa 20 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 26 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 29 Stosowanie prawa w działalności usługowej 32 Ocena jakości świadczonych usług 34 Prowadzenie marketingu usług 37 Prowadzenie korespondencji biurowej Podstawy turystyki 42 Charakteryzowanie ruchu turystycznego 45 Rozpoznawanie polskich markowych produktów turystycznych 48 Podejmowanie działań stymulujących rozwój turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organizacje turystyczne 51 Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki Walory i atrakcje turystyczne 57 Korzystanie z informacji turystycznej 60 Prezentowanie walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Polski 63 Prezentowanie antropogenicznych walorów turystycznych Polski 66 Projektowanie tras wyjazdów turystycznych 69 Prezentowanie atrakcji turystycznych w języku obcym Usługi turystyczne 75 Organizacja pracy biura podróży 78 Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 81 Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi 84 Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 87 Współpraca biura podróży z przewodnikami turystycznymi 90 i pilotami wycieczek Ubezpieczanie klientów biura podróży 93 3

4 Komunikowanie się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży Produkty turystyczne 98 Organizowanie imprez turystycznych 101 Sprzedaż produktów turystycznych 104 Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 107 Prowadzenie usług związanych z podróżą 109 Opracowywanie projektów produktów turystycznych w języku obcym Praktyka zawodowa 115 Obsługa klientów biura podróży 117 Organizowanie turystyki wyjazdowej i przyjazdowej 120 4

5 Wprowadzenie Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent współczesnej szkoły powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia się i doskonalenia oraz umiejętnością oceny swoich możliwości. Wprowadzenie do systemu szkolnego modułowych programów nauczania ułatwi osiągnięcie tych celów, a także zapewni: przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu, głównie przez realizację typowych dla zawodu zadań, korelację i integrację treści kształcenia z różnych dyscyplin wiedzy, pozyskanie na rynku pracy aktywnych, zdolnych do ciągłego kształcenia i doskonalenia się pracowników. W kształceniu modułowym występuje dominacja procesu uczenia się nad procesem nauczania. Programy nauczania są elastyczne, poszczególne jednostki można wymieniać, modyfikować, uzupełniać oraz dostosowywać do poziomu wymaganych umiejętności i potrzeb lokalnego rynku pracy. Umiejętności opanowane w ramach poszczególnych modułów dają możliwość wykonywania określonego zakresu pracy, a rozwiązania programowo - organizacyjne umożliwiają kształtowanie umiejętności zawodowych różnymi drogami. Realizacja modułowego programu nauczania zapewnia opanowanie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Modułowy program nauczania składa się z zestawu modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych, wyodrębnionych na podstawie ustalonych kryteriów. Program jednostki modułowej stanowi element modułu kształcenia w zawodzie, obejmujący logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku, zakończeniu, który nie podlega dalszym podziałom. W strukturze programu wyróżnia się: - założenia programowo- organizacyjne kształcenia w zawodzie, - plany nauczania, - programy modułów i jednostek modułowych. Moduł kształcenia w zawodzie zawiera: cele kształcenia, wykaz jednostek modułowych, schemat układu jednostek modułowych, literaturę. 5

6 Program jednostki modułowej zawiera: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania, ćwiczenia, środki dydaktyczne, wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki oraz propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. W założeniach programowo - organizacyjnych kształcenia w zawodzie znajduje się dydaktyczna mapa programu, stanowiąca schemat korelacji modułów i jednostek modułowych. W programie przyjęto następujący system kodowania modułów i jednostek modułowych: symbol cyfrowy zawodu, zgodny z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, symbol literowy, oznaczający grupę modułów: O dla modułów ogólnozawodowych, Z dla modułów zawodowych, cyfrę arabską dla kolejnego modułu w grupie i dla kolejnej wyodrębnionej w module jednostki modułowej. Przykładowy zapis kodowania modułu: 341 [05].O1 341 [05] symbol cyfrowy zawodu: technik obsługi turystycznej O1 pierwszy moduł ogólnozawodowy: Działalność usługowa Przykładowy zapis kodowania jednostki modułowej: 341 [05].O [05] symbol cyfrowy zawodu: technik obsługi turystycznej O1 pierwszy moduł ogólnozawodowy: Działalność usługowa 01 pierwsza jednostka modułowa wyodrębniona w module O1: Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 6

7 I. Założenia programowo- organizacyjne kształcenia w zawodzie 1.Opis pracy w zawodzie Typowe stanowiska pracy Absolwent szkoły policealnej, kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki: w agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wypoczynkowych jako animator czasu wolnego, a także w działach socjalnych dużych zakładów pracy. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Zadania zawodowe Zadania zawodowe technika obsługi turystycznej obejmują: opracowywanie programów imprez turystycznych, organizowanie imprez turystycznych, przyjmowanie od klientów zleceń na wykonanie usług, czuwanie nad realizacją zamawianych usług, kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń, przygotowywanie ofert turystycznych, profesjonalną obsługę klienta, organizowanie czasu wolnego gościom zakładów hotelarskich, dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa. Umiejętności zawodowe W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć: organizować i wyposażać stanowisko pracy, stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, stosować zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie turystycznym, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i marketingu w zakresie działalności technika usług turystycznych, korzystać z aktów prawnych, określać procedury związane z działalnością biura podróży, określać kompetencje różnych podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego, posługiwać się urządzeniami technicznymi w pracy biurowej, opracowywać ofertę turystyczną uwzględniającą również potrzeby osób niepełnosprawnych, obsługiwać profesjonalnie klientów, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, 7

8 organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, własne i zlecone, organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy, kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych, udzielać informacji turystycznej, gromadzić informacje dotyczące planowania, organizowania i rozwoju turystyki, analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, posługiwać się rozkładami komunikacyjnymi różnych instytucji świadczących usługi transportowe w ruchu krajowym i zagranicznym, współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych, wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego, czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną, charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne świata, korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek, stosować zasady żywienia, prowadzić korespondencję biurową, biegle posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie, udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, pozyskiwać informacje o nowościach w turystyce, nawiązywać i utrzymywać kontakty z klientami, stosować zasady etyki i kultury zawodu, dokonywać oceny jakości świadczonych usług. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: bardzo dobry stan zdrowia i pełna sprawność fizyczna i psychiczna, umiejętność pracy w zespole, dobra aparycja i wysoka kultura osobista, łatwość komunikowania się z osobami z otoczenia, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, zdolności innowacyjne i adaptacyjne, uprzejmość, życzliwość, opiekuńczość, dyskrecja, uczciwość, dobra pamięć, podzielność uwagi, spostrzegawczość, poczucie estetyki. 8

9 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznowychowawczego Proces kształcenia według modułowego programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej jest realizowany w szkole policealnej dla młodzieży i dla dorosłych. Program nauczania obejmuje kształcenie ogólnozawodowe i zawodowe. Kształcenie ogólnozawodowe zapewnia orientację w zawodzie i ułatwia ewentualną zmianę zawodu. Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie absolwenta szkoły do realizacji zadań na typowych dla zawodu stanowiskach pracy. Ogólne i szczegółowe cele kształcenia wynikają z podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Treści programu zawarte są w sześciu modułach: Działalność usługowa, Podstawy turystyki, Walory i atrakcje turystyczne, Usługi turystyczne, Produkty turystyczne i Praktyka zawodowa. Moduły uwzględniające zadania zawodowe podzielone są na jednostki modułowe. Każda jednostka modułowa zawiera treści programowe stanowiące określoną całość, a ich realizacja umożliwia opanowanie umiejętności pozwalających na wykonanie określonego zakresu pracy. Czynnikiem sprzyjającym nabywaniu umiejętności zawodowych jest wykonywanie ćwiczeń zamieszczonych w jednostkach modułowych. Moduł 341[05].O1 - Działalność usługowa, jest modułem ogólnozawodowym, składa się sześciu jednostek modułowych, których treści dotyczą: zastosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientem, stosowania prawa w działalności usługowej, oceny jakości świadczonych usług, prowadzenia marketingu usług, prowadzenia korespondencji biurowej. Jest to pierwszy moduł programu nauczania w szkole policealnej dla absolwentów liceum ogólnokształcącego. Absolwenci liceum profilowanego o profilu usługowo - gospodarczym, rozpoczynają kształcenie od modułów zawodowych. Kolejne moduły znajdujące się w programie są to moduły zawodowe. Moduł 341[05].Z1 - Podstawy turystyki, składający się z czterech jednostek modułowych, zawiera treści dotyczące: charakterystyki ruchu turystycznego, rozpoznawania polskich markowych produktów turystycznych, podejmowania działań stymulujących rozwój turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organizacje turystyczne oraz wykorzystania języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki. Moduł 341[05].Z2 - Walory i atrakcje turystyczne, składający się z pięciu jednostek modułowych, zawiera treści dotyczące: korzystania z informacji turystycznej, prezentowania walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Polski, prezentowania antropogenicznych 9

10 walorów turystycznych Polski, projektowania tras wyjazdów turystycznych oraz prezentowania atrakcji turystycznych w języku obcym. Moduł 341[05].Z3 - Usługi turystyczne, składający się z siedmiu jednostek modułowych, zawiera treści z zakresu: organizacji pracy biura podróży, współpracy biura podróży z zakładami hotelarskimi, współpracy biura podróży z zakładami gastronomicznymi, współpracy biura podróży z zakładami usług transportowych, współpracy biura podróży z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek, ubezpieczania klientów biura podróży oraz komunikowania się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży. Moduł 341[05].Z4 - Produkty turystyczne, składający się z pięciu jednostek modułowych, zawiera treści z zakresu: organizowania imprez turystycznych, sprzedaży produktów turystycznych, rozliczania kosztów imprez i produktów turystycznych, prowadzenia usług związanych z podróżą oraz opracowywania projektów produktów turystycznych w języku obcym. Moduł 341[05].Z5 - Praktyka zawodowa, składa się z dwóch jednostek, których treści dotyczą: obsługi klientów biura podróży i organizowania turystyki wyjazdowej i przyjazdowej. W trakcie realizacji programu jednostek modułów zawodowych wskazane jest odwoływanie się do opanowanych już przez uczniów umiejętności ogólnozawodowych. Należy również zwrócić uwagę na wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie organizacji turystyki oraz jakość świadczonych usług. W realizacji programu należy uwzględnić korelację między jednostkami modułowymi, umożliwiającą: zmniejszenie liczby stanowisk pracy potrzebnych do realizacji programu nauczania oraz ich pełniejsze wykorzystanie, wykorzystanie tego samego wyposażenia techniczno dydaktycznego na różnych etapach kształcenia zawodowego. Wykaz modułów i jednostek modułowych zamieszczono w tabeli. 10

11 Wykaz modułów i jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej Zestawienie modułów i jednostek modułowych Orientacyjna liczba godzin na realizację 341[05].O1 Działalność usługowa [05].O1.01 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej [05].O1.02 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich [05].O1.03 Stosowanie prawa w działalności usługowej [05].O1.04 Ocena jakości świadczonych usług [05].O1.05 Prowadzenie marketingu usług [05].O1.06 Prowadzenie korespondencji biurowej [05].Z1 Podstawy turystyki [05].Z1.01 Charakteryzowanie ruchu turystycznego [05].Z1.02 Rozpoznawanie polskich markowych produktów turystycznych [05].Z1.03 Podejmowanie działań stymulujących rozwój turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organizacje 26 turystyczne 341[05].Z1.04 Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki [05].Z2 Walory i atrakcje turystyczne [05].Z2.01 Korzystanie z informacji turystycznej [05].Z2.02 Prezentowanie walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Polski [05].Z2.03 Prezentowanie antropogenicznych walorów turystycznych Polski [05].Z2.04 Projektowanie tras wyjazdów turystycznych [05].Z2.05 Prezentowanie atrakcji turystycznych w języku obcym [05].Z3 Usługi turystyczne [05].Z3.01 Organizacja pracy biura podróży 62 11

12 341[05].Z3.02 Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi [05].Z3.03 Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi [05].Z3.04 Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych [05].Z3.05 Współpraca biura podróży z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek [05].Z3.06 Ubezpieczanie klientów biura podróży [05].Z3.07 Komunikowanie się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży [05].Z4 Produkty turystyczne [05].Z4.01 Organizowanie imprez turystycznych [05].Z4.02 Sprzedaż produktów turystycznych [05].Z4.03 Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych [05].Z4.04 Prowadzenie usług związanych z podróżą [05].Z4.05 Opracowywanie projektów produktów turystycznych w języku obcym [05].Z5 Praktyka zawodowa [05].Z5.01 Obsługa klientów biura podróży [05].Z5.02 Organizowanie turystyki wyjazdowej i przyjazdowej 80 Razem 1860 Na podstawie wykazu i schematów układu jednostek modułowych w modułach opracowano dydaktyczną mapę programu. 12

13 Dydaktyczna mapa programu 341[05].O1 Działalność usługowa 341[05].O [05].O [05].O [05].O [05].O [05].O [05].Z1 Podstawy turystyki 341[05].Z2 Walory i atrakcje turystyczne 341[03].Z [05].Z [03].Z [05].Z [03].Z [03].Z [05].Z [05].Z [05].Z [05].Z3 Usługi turystyczne 341[05].Z [05].Z [03].Z [05].Z [05].Z [05].Z [05].Z [05].Z4 Produkty turystyczne 341[05].Z [05].Z [05].Z [05].Z [05].Z5 Praktyka zawodowa 341[05].Z [03].Z [05].Z

14 Dydaktyczna mapa programu stanowi schemat powiązań między modułami i jednostkami modułowymi oraz określa kolejność ich realizacji. Przed podjęciem decyzji o zmianie kolejności realizacji modułów, wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy dydaktycznej mapy programu. Moduł O1 powinien być realizowany w pierwszej kolejności. Występują w nim jednostki modułowe stanowiące podbudowę dla kolejnych modułów. Nauczyciele realizujący modułowy program nauczania powinni posiadać przygotowanie w zakresie kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania i opracowywania pakietów edukacyjnych. Do zadań nauczyciela należy: kierowanie procesem dydaktyczno- wychowawczym, kształtowanie umiejętności zawodowych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją zadań, rozwijanie zainteresowań zawodowych oraz wskazywanie możliwości i potrzeb dalszego kształcenia, kształtowanie postaw zawodowych uczniów, jak: odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy, poczucie estetyki i dbałość o porządek na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Nauczyciel powinien uczestniczyć w organizowaniu bazy technicznodydaktycznej szkoły oraz ewaluacji programów nauczania. Wskazane jest opracowywanie przez nauczycieli pakietów edukacyjnych, stanowiących dydaktyczną obudowę programu. Pakiety edukacyjne powinny być opracowane zgodnie z metodologią kształcenia modułowego. W realizacji modułowego programu nauczania zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, takich jak: metoda tekstu przewodniego, sytuacyjna, dyskusji problemowej, metoda projektów oraz ćwiczeń praktycznych i samokształcenia kierowanego. Dominującą metodą nauczania powinny być ćwiczenia praktyczne. Z uwagi na dynamiczny rozwój współczesnej organizacji usług turystycznych, wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do wybranych biur podróży, na targi turystyczne i wystawy. Podczas realizacji procesu dydaktycznego należy zwrócić uwagę na samokształcenie z wykorzystaniem literatury zawodowej, czasopism, folderów, poradników, Internetu oraz innych źródeł informacji. Nauczyciel kierujący procesem nabywania umiejętności przez uczniów powinien udzielać pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, uwzględniając ich indywidualne predyspozycje, 14

15 możliwości i doświadczenie. Ponadto, powinien rozwijać zainteresowanie zawodem, wskazywać na potrzebę opanowywania nowych umiejętności zawodowych. Powinien również kształtować takie postawy uczniów, jak: rzetelność i odpowiedzialność za pracę, dbałość o jej jakość, porządek na stanowisku pracy, poszanowanie dla pracy innych osób, dbałość o racjonalne gospodarowanie materiałami. Prowadzenie zajęć różnorodnymi metodami nauczania wymaga przygotowania materiałów, jak: teksty przewodnie, karty instrukcyjne do samokształcenia, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, instrukcje stanowiskowe. Istotnym elementem organizacji procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocenianie edukacyjnych osiągnięć ucznia. Wskazane jest prowadzenie badań diagnostycznych, kształtujących i sumatywnych. Badania diagnostyczne mają na celu dokonanie oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w początkowej fazie kształcenia. Badania kształtujące prowadzone w trakcie realizacji programu mają na celu dostarczanie bieżących informacji o efektywności procesu nauczania - uczenia się. Informacje uzyskiwane w wyniku badań pozwalają na dokonywanie korekt w procesie nauczania. Badania sumatywne powinny być prowadzone po zakończeniu realizacji programów jednostek modułowych. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych, wdrażać do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą sprawdzianów ustnych, pisemnych i praktycznych, testów osiągnięć szkolnych oraz obserwacji pracy ucznia podczas realizacji zadań. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych wymaga od nauczyciela określenia kryteriów oceny, opracowania testów, arkuszy obserwacji i arkuszy oceny postępów uczniów. W trosce o jakość kształcenia konieczne są systematyczne działania szkoły, polegające na: organizowaniu zaplecza technicznego i dydaktycznego, pozyskiwaniu nowych środków dydaktycznych, opracowywaniu obudowy dydaktycznej programu nauczania, współpracy z placówkami związanymi z kierunkiem kształcenia w celu aktualizacji treści programowych oraz dostosowania się do wymagań rynku pracy, doskonaleniu nauczycieli w zakresie kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania pakietów edukacyjnych. 15

16 Środki dydaktyczne, niezbędne do realizacji modułowego procesu kształcenia, powinny stanowić: pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, techniczne środki kształcenia, dydaktyczne środki pracy. Pracownie powinny być wyposażone w środki dydaktyczne, określone w programach jednostek modułowych. Orientacyjna liczba godzin na realizację programu podana w tabelach wykazu jednostek modułowych może ulegać zmianie w zależności od stosowanych przez nauczyciela metod i środków dydaktycznych. W zintegrowanym procesie kształcenia modułowego nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Programy modułów i jednostek modułowych należy realizować w różnych formach organizacyjnych, dostosowanych do treści i metod kształcenia. Formy organizacyjne pracy uczniów powinny zapewnić osiągnięcie przez nich założonych celów kształcenia. Programy jednostek modułowych powinny być realizowane w pracowniach ćwiczeń praktycznych, a także - w ramach współpracy z pracodawcami - w wybranych biurach podróży. Przy stanowiskach ćwiczeniowych należy stworzyć odpowiednie warunki, umożliwiające przyswajanie wiedzy związanej z realizacją zadań. Wskazane jest, aby zajęcia były prowadzone w zespołach 2-4 osobowych w grupach do 16 osób, a także indywidualnie. Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie według modułowego programu nauczania powinna posiadać odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczne i dydaktyczne. Pracownię ćwiczeń symulacyjnych, w której powinien być realizowany proces dydaktyczny, należy wyposażyć w: indywidualne stanowiska ćwiczeń praktycznych, wyposażone w niezbędne narzędzia, sprzęt i urządzenia, w szczególności komputery z oprogramowaniem użytkowym, podłączone do Internetu, stanowiska pracy uczniów, dostosowane do różnych form organizacyjnych (praca grupowa, praca indywidualna), stanowisko pracy nauczyciela wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny, stanowiska wyposażone w urządzenia biurowe, w szczególności kserokopiarkę, fax, wewnętrzną linię telefoniczną, słowniki, wzory pism służbowych, bibliotekę podręczną odpowiadającą potrzebom samodzielnego i grupowego uczenia się, a także foldery reklamowe, katalogi biur podróży, rozkłady jazdy różnych środków transportu, atlasy samochodowe Polski, Europy i mapy fizyczne Polski, Europy, świata, również w formie elektronicznej, 16

17 magazyn podstawowych i pomocniczych materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, drukarek, kopiarek, znormalizowanych druków i formularzy. Wskazane jest, żeby uczestnicy kształcenia modułowego mieli możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy, poznali organizację pracy na poszczególnych stanowiskach, specyfikę pracy indywidualnej i zespołowej, warunki przechowywania materiałów eksploatacyjnych, nośników informacji, metody konserwacji sprzętu do prac biurowych i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Program jednostek modułowych zawierających treści z zakresu języka obcego zawodowego, należy realizować w pracowni przystosowanej do nauki języków, posiadającej indywidualne stanowiska do ćwiczeń i wyposażonej w urządzenia audiowizualne. Praktyka powinna być realizowana w wybranych biurach podróży o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Zadaniem szkoły jest wyszukiwanie odpowiednich biur podróży oraz prowadzenie negocjacji dotyczących warunków realizacji praktyk zawodowych. Szkoła powinna przygotować uczniów do praktyki zawodowej. Należy poinformować uczniów o zasadach odbywania praktyki, dyscyplinie pracy, wizerunku praktykanta, kulturze obsługi klientów, kryteriach oceniania, a także o sposobie prowadzenia dziennika praktyki zawodowej. Przed praktyką uczeń powinien otrzymać: skierowanie na praktykę, dziennik praktyki zawodowej, program praktyki zawodowej oraz regulamin praktyki opracowany przez szkołę. W terminie jednego tygodnia po zakończeniu praktyk, uczeń zobowiązany jest do oddania dziennika praktyk kierownikowi szkolenia praktycznego w szkole. 17

18 II. Plany nauczania PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik obsługi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I-IV Semestry I-IV Forma stacjonarna 1. Działalność usługowa Podstawy turystyki Walory i atrakcje turystyczne Usługi turystyczne Produkty turystyczne Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie Forma zaoczna 18

19 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik obsługi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: liceum profilowane o profilu wywodzącym się z tej samej, co zawód dziedziny gospodarki Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w rocznym okresie nauczania Semestry I-II Semestry I-II Forma stacjonarna 1. Podstawy turystyki Walory i atrakcje turystyczne Usługi turystyczne Produkty turystyczne Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie Forma zaoczna 19

20 III. Moduły kształcenia w zawodzie Moduł 341[05].O1 Działalność usługowa 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań ergonomii, zapobiegać zagrożeniom w pracy, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta, komunikować się z klientem, postępować zgodnie z przyjętymi systemami wartości etycznych, korzystać z aktów prawnych, stosować przepisy ochrony konsumenta, stosować normy jakościowe świadczenia usług, oceniać jakość usług, planować działania marketingowe, korzystać z instrumentów marketingowych, przeprowadzać określone badania marketingowe, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, archiwizować dokumenty urzędowe, korzystać z urządzeń biurowych. 2. Wykaz jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej 341[05].O [05].O [05].O1.03 Orientacyjna liczba Nazwa jednostki modułowej godzin na realizację Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 60 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 78 Stosowanie prawa w działalności usługowej [05].O1.04 Ocena jakości świadczonych usług [05].O1.05 Prowadzenie marketingu usług [05].O1.06 Prowadzenie korespondencji biurowej 80 Razem

21 3. Schemat układu jednostek modułowych 341[05].O1 Działalność usługowa 341[05].O1.01 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 341[05].O1.02 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 341[05].O1.03 Stosowanie prawa w działalności usługowej 341[05].O1.04 Ocena jakości świadczonych usług 341[05].O1.05 Prowadzenie marketingu usług 341[05].O1.06 Prowadzenie korespondencji biurowej Realizację programu należy rozpocząć od jednostki modułowej 341[05].O Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i kontynuować według kolejności przedstawionej na schemacie. 21

22 4. Literatura Albin K.: Reklama, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000 Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999 Bangs D.G.: Plan marketingowy. PWE, Warszawa 1999 Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Fleberg SJA, Warszawa 1999 Barlow J., Mǿller C.: Reklamacja, czyli prezent. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Bierach A.: Sztuka czytania z twarzy. Wyd. ASTRUM, Wrocław 1997 Bierach A.J.: Mowa ciała kluczem do sukcesu. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2001 Birkenbihl V.F.: Vademecum psychologii społecznej. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000 Bloos J.: Marketing praktyczny. Buyar Marketing, Warszawa 1992 Bonstingl J.J.: Szkoły jakości. Wprowadzenie do TQM w edukacji, CODN, Warszawa 1999 Brocki M.: Język ciała w ujęciu antropologicznym. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2001 Bryś J.: Podstawy biurowości. Format-AB, Warszawa 1999 Buchfelder M. A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999 Bułhak A.: Obsługa komputera. Help, Warszawa 1997 Corman D.Mc.: Sztuka sprzedaży. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000 Czarnecki A., Korsak R.: Planowanie mediów w kampaniach reklamowych. PWE, Warszawa 2001 Dahlgaard J.J.,Kristensen K. Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000 Daszkowska M.: Usługi - produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998 Denisson D., Tobey L.: Podręcznik reklamy. M & A Communications, Lublin 1994 Dmowski S., Rudnicki S.: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza - Część ogólna. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001 Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999 Duliniec E. Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 Foxall G.R., Goldsmith R.E.: Psychologia konsumenta dla menadżera marketingu. PWN, Warszawa 1998 Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2001 Geffroy G.K.: Clienting - jedyne co przeszkadza to klient. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[51] /T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Leśniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo