Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż"

Transkrypt

1

2 Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 2

3 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Założenia programowo - organizacyjne kształcenia w zawodzie 7 1. Opis pracy w zawodzie 7 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznowychowawczego 9 II. Plany nauczania 18 III. Moduły kształcenia w zawodzie Działalność usługowa 20 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 26 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 29 Stosowanie prawa w działalności usługowej 32 Ocena jakości świadczonych usług 34 Prowadzenie marketingu usług 37 Prowadzenie korespondencji biurowej Podstawy turystyki 42 Charakteryzowanie ruchu turystycznego 45 Rozpoznawanie polskich markowych produktów turystycznych 48 Podejmowanie działań stymulujących rozwój turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organizacje turystyczne 51 Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki Walory i atrakcje turystyczne 57 Korzystanie z informacji turystycznej 60 Prezentowanie walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Polski 63 Prezentowanie antropogenicznych walorów turystycznych Polski 66 Projektowanie tras wyjazdów turystycznych 69 Prezentowanie atrakcji turystycznych w języku obcym Usługi turystyczne 75 Organizacja pracy biura podróży 78 Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 81 Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi 84 Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 87 Współpraca biura podróży z przewodnikami turystycznymi 90 i pilotami wycieczek Ubezpieczanie klientów biura podróży 93 3

4 Komunikowanie się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży Produkty turystyczne 98 Organizowanie imprez turystycznych 101 Sprzedaż produktów turystycznych 104 Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 107 Prowadzenie usług związanych z podróżą 109 Opracowywanie projektów produktów turystycznych w języku obcym Praktyka zawodowa 115 Obsługa klientów biura podróży 117 Organizowanie turystyki wyjazdowej i przyjazdowej 120 4

5 Wprowadzenie Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent współczesnej szkoły powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia się i doskonalenia oraz umiejętnością oceny swoich możliwości. Wprowadzenie do systemu szkolnego modułowych programów nauczania ułatwi osiągnięcie tych celów, a także zapewni: przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu, głównie przez realizację typowych dla zawodu zadań, korelację i integrację treści kształcenia z różnych dyscyplin wiedzy, pozyskanie na rynku pracy aktywnych, zdolnych do ciągłego kształcenia i doskonalenia się pracowników. W kształceniu modułowym występuje dominacja procesu uczenia się nad procesem nauczania. Programy nauczania są elastyczne, poszczególne jednostki można wymieniać, modyfikować, uzupełniać oraz dostosowywać do poziomu wymaganych umiejętności i potrzeb lokalnego rynku pracy. Umiejętności opanowane w ramach poszczególnych modułów dają możliwość wykonywania określonego zakresu pracy, a rozwiązania programowo - organizacyjne umożliwiają kształtowanie umiejętności zawodowych różnymi drogami. Realizacja modułowego programu nauczania zapewnia opanowanie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Modułowy program nauczania składa się z zestawu modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych, wyodrębnionych na podstawie ustalonych kryteriów. Program jednostki modułowej stanowi element modułu kształcenia w zawodzie, obejmujący logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku, zakończeniu, który nie podlega dalszym podziałom. W strukturze programu wyróżnia się: - założenia programowo- organizacyjne kształcenia w zawodzie, - plany nauczania, - programy modułów i jednostek modułowych. Moduł kształcenia w zawodzie zawiera: cele kształcenia, wykaz jednostek modułowych, schemat układu jednostek modułowych, literaturę. 5

6 Program jednostki modułowej zawiera: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania, ćwiczenia, środki dydaktyczne, wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki oraz propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. W założeniach programowo - organizacyjnych kształcenia w zawodzie znajduje się dydaktyczna mapa programu, stanowiąca schemat korelacji modułów i jednostek modułowych. W programie przyjęto następujący system kodowania modułów i jednostek modułowych: symbol cyfrowy zawodu, zgodny z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, symbol literowy, oznaczający grupę modułów: O dla modułów ogólnozawodowych, Z dla modułów zawodowych, cyfrę arabską dla kolejnego modułu w grupie i dla kolejnej wyodrębnionej w module jednostki modułowej. Przykładowy zapis kodowania modułu: 341 [05].O1 341 [05] symbol cyfrowy zawodu: technik obsługi turystycznej O1 pierwszy moduł ogólnozawodowy: Działalność usługowa Przykładowy zapis kodowania jednostki modułowej: 341 [05].O [05] symbol cyfrowy zawodu: technik obsługi turystycznej O1 pierwszy moduł ogólnozawodowy: Działalność usługowa 01 pierwsza jednostka modułowa wyodrębniona w module O1: Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 6

7 I. Założenia programowo- organizacyjne kształcenia w zawodzie 1.Opis pracy w zawodzie Typowe stanowiska pracy Absolwent szkoły policealnej, kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki: w agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wypoczynkowych jako animator czasu wolnego, a także w działach socjalnych dużych zakładów pracy. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Zadania zawodowe Zadania zawodowe technika obsługi turystycznej obejmują: opracowywanie programów imprez turystycznych, organizowanie imprez turystycznych, przyjmowanie od klientów zleceń na wykonanie usług, czuwanie nad realizacją zamawianych usług, kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń, przygotowywanie ofert turystycznych, profesjonalną obsługę klienta, organizowanie czasu wolnego gościom zakładów hotelarskich, dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa. Umiejętności zawodowe W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć: organizować i wyposażać stanowisko pracy, stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, stosować zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie turystycznym, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i marketingu w zakresie działalności technika usług turystycznych, korzystać z aktów prawnych, określać procedury związane z działalnością biura podróży, określać kompetencje różnych podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego, posługiwać się urządzeniami technicznymi w pracy biurowej, opracowywać ofertę turystyczną uwzględniającą również potrzeby osób niepełnosprawnych, obsługiwać profesjonalnie klientów, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, 7

8 organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, własne i zlecone, organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy, kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych, udzielać informacji turystycznej, gromadzić informacje dotyczące planowania, organizowania i rozwoju turystyki, analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, posługiwać się rozkładami komunikacyjnymi różnych instytucji świadczących usługi transportowe w ruchu krajowym i zagranicznym, współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych, wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego, czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną, charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne świata, korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek, stosować zasady żywienia, prowadzić korespondencję biurową, biegle posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie, udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, pozyskiwać informacje o nowościach w turystyce, nawiązywać i utrzymywać kontakty z klientami, stosować zasady etyki i kultury zawodu, dokonywać oceny jakości świadczonych usług. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: bardzo dobry stan zdrowia i pełna sprawność fizyczna i psychiczna, umiejętność pracy w zespole, dobra aparycja i wysoka kultura osobista, łatwość komunikowania się z osobami z otoczenia, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, zdolności innowacyjne i adaptacyjne, uprzejmość, życzliwość, opiekuńczość, dyskrecja, uczciwość, dobra pamięć, podzielność uwagi, spostrzegawczość, poczucie estetyki. 8

9 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznowychowawczego Proces kształcenia według modułowego programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej jest realizowany w szkole policealnej dla młodzieży i dla dorosłych. Program nauczania obejmuje kształcenie ogólnozawodowe i zawodowe. Kształcenie ogólnozawodowe zapewnia orientację w zawodzie i ułatwia ewentualną zmianę zawodu. Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie absolwenta szkoły do realizacji zadań na typowych dla zawodu stanowiskach pracy. Ogólne i szczegółowe cele kształcenia wynikają z podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Treści programu zawarte są w sześciu modułach: Działalność usługowa, Podstawy turystyki, Walory i atrakcje turystyczne, Usługi turystyczne, Produkty turystyczne i Praktyka zawodowa. Moduły uwzględniające zadania zawodowe podzielone są na jednostki modułowe. Każda jednostka modułowa zawiera treści programowe stanowiące określoną całość, a ich realizacja umożliwia opanowanie umiejętności pozwalających na wykonanie określonego zakresu pracy. Czynnikiem sprzyjającym nabywaniu umiejętności zawodowych jest wykonywanie ćwiczeń zamieszczonych w jednostkach modułowych. Moduł 341[05].O1 - Działalność usługowa, jest modułem ogólnozawodowym, składa się sześciu jednostek modułowych, których treści dotyczą: zastosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientem, stosowania prawa w działalności usługowej, oceny jakości świadczonych usług, prowadzenia marketingu usług, prowadzenia korespondencji biurowej. Jest to pierwszy moduł programu nauczania w szkole policealnej dla absolwentów liceum ogólnokształcącego. Absolwenci liceum profilowanego o profilu usługowo - gospodarczym, rozpoczynają kształcenie od modułów zawodowych. Kolejne moduły znajdujące się w programie są to moduły zawodowe. Moduł 341[05].Z1 - Podstawy turystyki, składający się z czterech jednostek modułowych, zawiera treści dotyczące: charakterystyki ruchu turystycznego, rozpoznawania polskich markowych produktów turystycznych, podejmowania działań stymulujących rozwój turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organizacje turystyczne oraz wykorzystania języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki. Moduł 341[05].Z2 - Walory i atrakcje turystyczne, składający się z pięciu jednostek modułowych, zawiera treści dotyczące: korzystania z informacji turystycznej, prezentowania walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Polski, prezentowania antropogenicznych 9

10 walorów turystycznych Polski, projektowania tras wyjazdów turystycznych oraz prezentowania atrakcji turystycznych w języku obcym. Moduł 341[05].Z3 - Usługi turystyczne, składający się z siedmiu jednostek modułowych, zawiera treści z zakresu: organizacji pracy biura podróży, współpracy biura podróży z zakładami hotelarskimi, współpracy biura podróży z zakładami gastronomicznymi, współpracy biura podróży z zakładami usług transportowych, współpracy biura podróży z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek, ubezpieczania klientów biura podróży oraz komunikowania się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży. Moduł 341[05].Z4 - Produkty turystyczne, składający się z pięciu jednostek modułowych, zawiera treści z zakresu: organizowania imprez turystycznych, sprzedaży produktów turystycznych, rozliczania kosztów imprez i produktów turystycznych, prowadzenia usług związanych z podróżą oraz opracowywania projektów produktów turystycznych w języku obcym. Moduł 341[05].Z5 - Praktyka zawodowa, składa się z dwóch jednostek, których treści dotyczą: obsługi klientów biura podróży i organizowania turystyki wyjazdowej i przyjazdowej. W trakcie realizacji programu jednostek modułów zawodowych wskazane jest odwoływanie się do opanowanych już przez uczniów umiejętności ogólnozawodowych. Należy również zwrócić uwagę na wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie organizacji turystyki oraz jakość świadczonych usług. W realizacji programu należy uwzględnić korelację między jednostkami modułowymi, umożliwiającą: zmniejszenie liczby stanowisk pracy potrzebnych do realizacji programu nauczania oraz ich pełniejsze wykorzystanie, wykorzystanie tego samego wyposażenia techniczno dydaktycznego na różnych etapach kształcenia zawodowego. Wykaz modułów i jednostek modułowych zamieszczono w tabeli. 10

11 Wykaz modułów i jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej Zestawienie modułów i jednostek modułowych Orientacyjna liczba godzin na realizację 341[05].O1 Działalność usługowa [05].O1.01 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej [05].O1.02 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich [05].O1.03 Stosowanie prawa w działalności usługowej [05].O1.04 Ocena jakości świadczonych usług [05].O1.05 Prowadzenie marketingu usług [05].O1.06 Prowadzenie korespondencji biurowej [05].Z1 Podstawy turystyki [05].Z1.01 Charakteryzowanie ruchu turystycznego [05].Z1.02 Rozpoznawanie polskich markowych produktów turystycznych [05].Z1.03 Podejmowanie działań stymulujących rozwój turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organizacje 26 turystyczne 341[05].Z1.04 Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki [05].Z2 Walory i atrakcje turystyczne [05].Z2.01 Korzystanie z informacji turystycznej [05].Z2.02 Prezentowanie walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Polski [05].Z2.03 Prezentowanie antropogenicznych walorów turystycznych Polski [05].Z2.04 Projektowanie tras wyjazdów turystycznych [05].Z2.05 Prezentowanie atrakcji turystycznych w języku obcym [05].Z3 Usługi turystyczne [05].Z3.01 Organizacja pracy biura podróży 62 11

12 341[05].Z3.02 Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi [05].Z3.03 Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi [05].Z3.04 Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych [05].Z3.05 Współpraca biura podróży z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek [05].Z3.06 Ubezpieczanie klientów biura podróży [05].Z3.07 Komunikowanie się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży [05].Z4 Produkty turystyczne [05].Z4.01 Organizowanie imprez turystycznych [05].Z4.02 Sprzedaż produktów turystycznych [05].Z4.03 Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych [05].Z4.04 Prowadzenie usług związanych z podróżą [05].Z4.05 Opracowywanie projektów produktów turystycznych w języku obcym [05].Z5 Praktyka zawodowa [05].Z5.01 Obsługa klientów biura podróży [05].Z5.02 Organizowanie turystyki wyjazdowej i przyjazdowej 80 Razem 1860 Na podstawie wykazu i schematów układu jednostek modułowych w modułach opracowano dydaktyczną mapę programu. 12

13 Dydaktyczna mapa programu 341[05].O1 Działalność usługowa 341[05].O [05].O [05].O [05].O [05].O [05].O [05].Z1 Podstawy turystyki 341[05].Z2 Walory i atrakcje turystyczne 341[03].Z [05].Z [03].Z [05].Z [03].Z [03].Z [05].Z [05].Z [05].Z [05].Z3 Usługi turystyczne 341[05].Z [05].Z [03].Z [05].Z [05].Z [05].Z [05].Z [05].Z4 Produkty turystyczne 341[05].Z [05].Z [05].Z [05].Z [05].Z5 Praktyka zawodowa 341[05].Z [03].Z [05].Z

14 Dydaktyczna mapa programu stanowi schemat powiązań między modułami i jednostkami modułowymi oraz określa kolejność ich realizacji. Przed podjęciem decyzji o zmianie kolejności realizacji modułów, wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy dydaktycznej mapy programu. Moduł O1 powinien być realizowany w pierwszej kolejności. Występują w nim jednostki modułowe stanowiące podbudowę dla kolejnych modułów. Nauczyciele realizujący modułowy program nauczania powinni posiadać przygotowanie w zakresie kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania i opracowywania pakietów edukacyjnych. Do zadań nauczyciela należy: kierowanie procesem dydaktyczno- wychowawczym, kształtowanie umiejętności zawodowych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją zadań, rozwijanie zainteresowań zawodowych oraz wskazywanie możliwości i potrzeb dalszego kształcenia, kształtowanie postaw zawodowych uczniów, jak: odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy, poczucie estetyki i dbałość o porządek na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Nauczyciel powinien uczestniczyć w organizowaniu bazy technicznodydaktycznej szkoły oraz ewaluacji programów nauczania. Wskazane jest opracowywanie przez nauczycieli pakietów edukacyjnych, stanowiących dydaktyczną obudowę programu. Pakiety edukacyjne powinny być opracowane zgodnie z metodologią kształcenia modułowego. W realizacji modułowego programu nauczania zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, takich jak: metoda tekstu przewodniego, sytuacyjna, dyskusji problemowej, metoda projektów oraz ćwiczeń praktycznych i samokształcenia kierowanego. Dominującą metodą nauczania powinny być ćwiczenia praktyczne. Z uwagi na dynamiczny rozwój współczesnej organizacji usług turystycznych, wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do wybranych biur podróży, na targi turystyczne i wystawy. Podczas realizacji procesu dydaktycznego należy zwrócić uwagę na samokształcenie z wykorzystaniem literatury zawodowej, czasopism, folderów, poradników, Internetu oraz innych źródeł informacji. Nauczyciel kierujący procesem nabywania umiejętności przez uczniów powinien udzielać pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, uwzględniając ich indywidualne predyspozycje, 14

15 możliwości i doświadczenie. Ponadto, powinien rozwijać zainteresowanie zawodem, wskazywać na potrzebę opanowywania nowych umiejętności zawodowych. Powinien również kształtować takie postawy uczniów, jak: rzetelność i odpowiedzialność za pracę, dbałość o jej jakość, porządek na stanowisku pracy, poszanowanie dla pracy innych osób, dbałość o racjonalne gospodarowanie materiałami. Prowadzenie zajęć różnorodnymi metodami nauczania wymaga przygotowania materiałów, jak: teksty przewodnie, karty instrukcyjne do samokształcenia, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, instrukcje stanowiskowe. Istotnym elementem organizacji procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocenianie edukacyjnych osiągnięć ucznia. Wskazane jest prowadzenie badań diagnostycznych, kształtujących i sumatywnych. Badania diagnostyczne mają na celu dokonanie oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w początkowej fazie kształcenia. Badania kształtujące prowadzone w trakcie realizacji programu mają na celu dostarczanie bieżących informacji o efektywności procesu nauczania - uczenia się. Informacje uzyskiwane w wyniku badań pozwalają na dokonywanie korekt w procesie nauczania. Badania sumatywne powinny być prowadzone po zakończeniu realizacji programów jednostek modułowych. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych, wdrażać do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą sprawdzianów ustnych, pisemnych i praktycznych, testów osiągnięć szkolnych oraz obserwacji pracy ucznia podczas realizacji zadań. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych wymaga od nauczyciela określenia kryteriów oceny, opracowania testów, arkuszy obserwacji i arkuszy oceny postępów uczniów. W trosce o jakość kształcenia konieczne są systematyczne działania szkoły, polegające na: organizowaniu zaplecza technicznego i dydaktycznego, pozyskiwaniu nowych środków dydaktycznych, opracowywaniu obudowy dydaktycznej programu nauczania, współpracy z placówkami związanymi z kierunkiem kształcenia w celu aktualizacji treści programowych oraz dostosowania się do wymagań rynku pracy, doskonaleniu nauczycieli w zakresie kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania pakietów edukacyjnych. 15

16 Środki dydaktyczne, niezbędne do realizacji modułowego procesu kształcenia, powinny stanowić: pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, techniczne środki kształcenia, dydaktyczne środki pracy. Pracownie powinny być wyposażone w środki dydaktyczne, określone w programach jednostek modułowych. Orientacyjna liczba godzin na realizację programu podana w tabelach wykazu jednostek modułowych może ulegać zmianie w zależności od stosowanych przez nauczyciela metod i środków dydaktycznych. W zintegrowanym procesie kształcenia modułowego nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Programy modułów i jednostek modułowych należy realizować w różnych formach organizacyjnych, dostosowanych do treści i metod kształcenia. Formy organizacyjne pracy uczniów powinny zapewnić osiągnięcie przez nich założonych celów kształcenia. Programy jednostek modułowych powinny być realizowane w pracowniach ćwiczeń praktycznych, a także - w ramach współpracy z pracodawcami - w wybranych biurach podróży. Przy stanowiskach ćwiczeniowych należy stworzyć odpowiednie warunki, umożliwiające przyswajanie wiedzy związanej z realizacją zadań. Wskazane jest, aby zajęcia były prowadzone w zespołach 2-4 osobowych w grupach do 16 osób, a także indywidualnie. Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie według modułowego programu nauczania powinna posiadać odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczne i dydaktyczne. Pracownię ćwiczeń symulacyjnych, w której powinien być realizowany proces dydaktyczny, należy wyposażyć w: indywidualne stanowiska ćwiczeń praktycznych, wyposażone w niezbędne narzędzia, sprzęt i urządzenia, w szczególności komputery z oprogramowaniem użytkowym, podłączone do Internetu, stanowiska pracy uczniów, dostosowane do różnych form organizacyjnych (praca grupowa, praca indywidualna), stanowisko pracy nauczyciela wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny, stanowiska wyposażone w urządzenia biurowe, w szczególności kserokopiarkę, fax, wewnętrzną linię telefoniczną, słowniki, wzory pism służbowych, bibliotekę podręczną odpowiadającą potrzebom samodzielnego i grupowego uczenia się, a także foldery reklamowe, katalogi biur podróży, rozkłady jazdy różnych środków transportu, atlasy samochodowe Polski, Europy i mapy fizyczne Polski, Europy, świata, również w formie elektronicznej, 16

17 magazyn podstawowych i pomocniczych materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, drukarek, kopiarek, znormalizowanych druków i formularzy. Wskazane jest, żeby uczestnicy kształcenia modułowego mieli możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy, poznali organizację pracy na poszczególnych stanowiskach, specyfikę pracy indywidualnej i zespołowej, warunki przechowywania materiałów eksploatacyjnych, nośników informacji, metody konserwacji sprzętu do prac biurowych i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Program jednostek modułowych zawierających treści z zakresu języka obcego zawodowego, należy realizować w pracowni przystosowanej do nauki języków, posiadającej indywidualne stanowiska do ćwiczeń i wyposażonej w urządzenia audiowizualne. Praktyka powinna być realizowana w wybranych biurach podróży o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Zadaniem szkoły jest wyszukiwanie odpowiednich biur podróży oraz prowadzenie negocjacji dotyczących warunków realizacji praktyk zawodowych. Szkoła powinna przygotować uczniów do praktyki zawodowej. Należy poinformować uczniów o zasadach odbywania praktyki, dyscyplinie pracy, wizerunku praktykanta, kulturze obsługi klientów, kryteriach oceniania, a także o sposobie prowadzenia dziennika praktyki zawodowej. Przed praktyką uczeń powinien otrzymać: skierowanie na praktykę, dziennik praktyki zawodowej, program praktyki zawodowej oraz regulamin praktyki opracowany przez szkołę. W terminie jednego tygodnia po zakończeniu praktyk, uczeń zobowiązany jest do oddania dziennika praktyk kierownikowi szkolenia praktycznego w szkole. 17

18 II. Plany nauczania PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik obsługi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I-IV Semestry I-IV Forma stacjonarna 1. Działalność usługowa Podstawy turystyki Walory i atrakcje turystyczne Usługi turystyczne Produkty turystyczne Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie Forma zaoczna 18

19 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik obsługi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: liceum profilowane o profilu wywodzącym się z tej samej, co zawód dziedziny gospodarki Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w rocznym okresie nauczania Semestry I-II Semestry I-II Forma stacjonarna 1. Podstawy turystyki Walory i atrakcje turystyczne Usługi turystyczne Produkty turystyczne Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie Forma zaoczna 19

20 III. Moduły kształcenia w zawodzie Moduł 341[05].O1 Działalność usługowa 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań ergonomii, zapobiegać zagrożeniom w pracy, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta, komunikować się z klientem, postępować zgodnie z przyjętymi systemami wartości etycznych, korzystać z aktów prawnych, stosować przepisy ochrony konsumenta, stosować normy jakościowe świadczenia usług, oceniać jakość usług, planować działania marketingowe, korzystać z instrumentów marketingowych, przeprowadzać określone badania marketingowe, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, archiwizować dokumenty urzędowe, korzystać z urządzeń biurowych. 2. Wykaz jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej 341[05].O [05].O [05].O1.03 Orientacyjna liczba Nazwa jednostki modułowej godzin na realizację Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 60 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 78 Stosowanie prawa w działalności usługowej [05].O1.04 Ocena jakości świadczonych usług [05].O1.05 Prowadzenie marketingu usług [05].O1.06 Prowadzenie korespondencji biurowej 80 Razem

21 3. Schemat układu jednostek modułowych 341[05].O1 Działalność usługowa 341[05].O1.01 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 341[05].O1.02 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 341[05].O1.03 Stosowanie prawa w działalności usługowej 341[05].O1.04 Ocena jakości świadczonych usług 341[05].O1.05 Prowadzenie marketingu usług 341[05].O1.06 Prowadzenie korespondencji biurowej Realizację programu należy rozpocząć od jednostki modułowej 341[05].O Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i kontynuować według kolejności przedstawionej na schemacie. 21

22 4. Literatura Albin K.: Reklama, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000 Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999 Bangs D.G.: Plan marketingowy. PWE, Warszawa 1999 Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Fleberg SJA, Warszawa 1999 Barlow J., Mǿller C.: Reklamacja, czyli prezent. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Bierach A.: Sztuka czytania z twarzy. Wyd. ASTRUM, Wrocław 1997 Bierach A.J.: Mowa ciała kluczem do sukcesu. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2001 Birkenbihl V.F.: Vademecum psychologii społecznej. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000 Bloos J.: Marketing praktyczny. Buyar Marketing, Warszawa 1992 Bonstingl J.J.: Szkoły jakości. Wprowadzenie do TQM w edukacji, CODN, Warszawa 1999 Brocki M.: Język ciała w ujęciu antropologicznym. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2001 Bryś J.: Podstawy biurowości. Format-AB, Warszawa 1999 Buchfelder M. A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999 Bułhak A.: Obsługa komputera. Help, Warszawa 1997 Corman D.Mc.: Sztuka sprzedaży. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000 Czarnecki A., Korsak R.: Planowanie mediów w kampaniach reklamowych. PWE, Warszawa 2001 Dahlgaard J.J.,Kristensen K. Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000 Daszkowska M.: Usługi - produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998 Denisson D., Tobey L.: Podręcznik reklamy. M & A Communications, Lublin 1994 Dmowski S., Rudnicki S.: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza - Część ogólna. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001 Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999 Duliniec E. Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 Foxall G.R., Goldsmith R.E.: Psychologia konsumenta dla menadżera marketingu. PWN, Warszawa 1998 Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2001 Geffroy G.K.: Clienting - jedyne co przeszkadza to klient. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 522[02]/T-4, SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK KSIĘGARSTWA 522[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 341[07] /T-4, SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07] Zatwierdzam Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 421[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 421[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 421[01]/T-4, SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 421[01] Zatwierdzam Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Izabela Gorczak. mgr Jadwiga Pupkiewicz. mgr inż. Małgorzata Tkaczyk. Recenzenci: mgr Liona Kwiatkowska. mgr Joanna Orłowska

Autorzy: mgr inż. Izabela Gorczak. mgr Jadwiga Pupkiewicz. mgr inż. Małgorzata Tkaczyk. Recenzenci: mgr Liona Kwiatkowska. mgr Joanna Orłowska Autorzy: mgr inż. Izabela Gorczak mgr Jadwiga Pupkiewicz mgr inż. Małgorzata Tkaczyk Recenzenci: mgr Liona Kwiatkowska mgr Joanna Orłowska Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 2 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Małgorzata Sołtysiak mgr Izabela Suligowska Magdalena Suligowska mgr Katarzyna Kołodziejska mgr Hanna Całuń

Autorzy: mgr Małgorzata Sołtysiak mgr Izabela Suligowska Magdalena Suligowska mgr Katarzyna Kołodziejska mgr Hanna Całuń Autorzy: mgr Małgorzata Sołtysiak mgr Izabela Suligowska Magdalena Suligowska mgr Katarzyna Kołodziejska mgr Hanna Całuń Recenzenci: mgr Zuzanna Sumirska mgr Danuta Matuszewska Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Halina Limanówka mgr inż. Małgorzata Piecyk mgr inż. Urszula Raś mgr inż. Wioletta Skuratowicz

Autorzy: mgr inż. Halina Limanówka mgr inż. Małgorzata Piecyk mgr inż. Urszula Raś mgr inż. Wioletta Skuratowicz Autorzy: mgr inż. Halina Limanówka mgr inż. Małgorzata Piecyk mgr inż. Urszula Raś mgr inż. Wioletta Skuratowicz Recenzenci: mgr inż. Bogusława Pęciak mgr inż. Ewa Superczyńska Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 514[02]/T-4,SP-2, SP-1/ MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Joanna Dylewska-Grzelakowska mgr Joanna Gręda inż. Elżbieta Tuszyńska. Recenzenci: Urszula Dudzińska Małgorzata Polkowska

Autorzy: Joanna Dylewska-Grzelakowska mgr Joanna Gręda inż. Elżbieta Tuszyńska. Recenzenci: Urszula Dudzińska Małgorzata Polkowska Autorzy: Joanna Dylewska-Grzelakowska mgr Joanna Gręda inż. Elżbieta Tuszyńska Recenzenci: Urszula Dudzińska Małgorzata Polkowska Opracowanie redakcyjne: mgr Bożena Stadnicka-Graboś 2 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINSTRACJI

TECHNIK ADMINSTRACJI TECHNIK ADMINSTRACJI Symbol zawodu 334306 PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń ( słuchacz) powinien umieć : określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 2. Statut szkoły. 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ; symbol 341203

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr BoŜena Miazek mgr Agnieszka Mikina mgr Małgorzata Sienna. Recenzenci: mgr Anna Czarlińska-WęŜyk mgr Janina Rosiak

Autorzy: mgr BoŜena Miazek mgr Agnieszka Mikina mgr Małgorzata Sienna. Recenzenci: mgr Anna Czarlińska-WęŜyk mgr Janina Rosiak Autorzy: mgr BoŜena Miazek mgr Agnieszka Mikina mgr Małgorzata Sienna Recenzenci: mgr Anna Czarlińska-WęŜyk mgr Janina Rosiak Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Korekta merytoryczna: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Anna Dudek-Janiszewska

Anna Dudek-Janiszewska Anna Dudek-Janiszewska Cechy osobowościowe absolwenta mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonywania zadań zawodowych 1. Towarzyskość 2. Aktywność 3. Asertywność Cechy absolwenta 4. Silna potrzeba

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 RAKTYKA ZAWOOWA ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK OSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 1. Informacje o zawodzie nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 Technik obsługi turystycznej organizuje

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal)

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Dział/ Zagadnienia Liczba godzin Konieczne Podstawowe Wymagania Rozszerzone Dopełniające Wykraczające

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

P B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. -

P B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. - : B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. - B rzestrzeganie regulaminów wewnętrznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Organizowanie stanowiska pracy.

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik ekonomista

Zawód: technik ekonomista Zawód: technik ekonomista W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk 1. Cele kształcenia charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Marcin Cylwik mgr Dorota Fetings mgr inż. Halina Limanówka mgr inż. Edyta Wach

Autorzy: mgr inż. Marcin Cylwik mgr Dorota Fetings mgr inż. Halina Limanówka mgr inż. Edyta Wach Autorzy: mgr inż. Marcin Cylwik mgr Dorota Fetings mgr inż. Halina Limanówka mgr inż. Edyta Wach Recenzenci: mgr inż. Magdalena Kaźmierczak mgr inż. Ewa Superczyńska Opracowanie redakcyjne: mgr Edyta Kozieł

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

1. Praktyki zawodowe. 9.2. Praktyki zawodowe w II semestrze. 9.1. Praktyki zawodowe w I semestrze

1. Praktyki zawodowe. 9.2. Praktyki zawodowe w II semestrze. 9.1. Praktyki zawodowe w I semestrze 1. Praktyki zawodowe 9.1. Praktyki zawodowe w I semestrze 9.2. Praktyki zawodowe w II semestrze 9.1. Praktyki zawodowe w I semestrze Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Zajęcia praktyczne praktycznej

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo