Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)"

Transkrypt

1

2 L.p. Tytuł rozporządzenia Podstawa prawna do wydania Istota, przyczyny i potrzeba wprowadzenia planowanych rozwiązań Osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Art. 7 ust. 3 Art. 66 ust. 5 Potrzeba obszernej nowelizacji wszystkich czterech załączników rozporządzenia wynika z opinii i wniosków ogólnopolskiego środowiska osób bezpośrednio zajmujących się zarządzaniem ruchem, budownictwem drogowym, inżynierią ruchu oraz urzędów marszałkowskich. Implementacja dyrektyw: 2005/27/WE i 2007/38/WE, dostosowanie do regulaminu EKG ONZ Nr 48 Grzegorz Mucha Jerzy Król Tina Lewandowska 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury rejestracji i oznaczania pojazdów Art. 76 pkt 1 lit. a Zmiana wymagań dla tablic rejestracyjnych Łukasz Mucha 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów Art. 76 ust 1 pkt 2 Zmiana wysokości opłat związku ze zwiększeniem obowiązków nałożonych na organy rejestrujące Barbara Plak Nowicka Łukasz Mucha 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wydawania uprawnień do kierowania pojazdami Art. 100 ust. 1 pkt 2 Integracja systemu Kierowca z systemem CEPiK pozostawienie baz lokalnych Janusz Szymański 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Art. 115 ust. 1 pkt 1-4 Korekta zasad szkolenia i egzaminowania w związku z zgłaszanymi uwagami w tym zakresie Tomasz Piętka

3 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wysokości opłat i stawek wynagradzania za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach Art. 115 ust. 2 Zmiana wysokości opłat związku ze zwiększeniem obowiązków nałożonych na organy wydające uprawnienia do kierowania pojazdami Janusz Szymański Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu Art. 30 Wprowadzenie nowych wzorów certyfikatów dla pojazdów przez Międzynarodowe Forum Transportu ITF Krzysztof Lewczak 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych Art. 42 ust. 7 Potrzeba planowanej zmiany rozporządzenia wynika z ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - zgodnie, z którą przepisy dotyczące stawki opłaty uzależnionej od liczby osi oraz emisji spalin pojazdu wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Iwona Wirant Departament Dróg i Autostrad 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na inspektorów Inspekcji Transportu Art. 76 ust. 1 pkt 4 Nowelizacja rozporządzenia pozwoli na doprecyzowanie sposobu i warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na inspektorów Inspekcji Transportu. Główny Inspektorat Transportu we współpracy z Departamentem Transportu 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców Art. 89 ust. 5 pkt 5 Wydanie projektowanego rozporządzenia zapewni wykonanie obowiązków państwa członkowskiego UE, określonych w dyrektywie 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599. Główny Inspektor Transportu we współpracy z Departamentem Transportu

4 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej Art. 17a ust. 11 Wypełnienie zapisów ustawy z dnia 24 października 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 35 Rozporządzenie określa warunki dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 24 października 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym, w szczególności dotyczące: Waldemar Niedziela Departament Kolejnictwa Marek Sapalski Departament Kolejnictwa zakresu usług objętych opłatą podstawową za korzystanie z infrastruktury kolejowej, stosowania minimalnej stawki jednostkowej opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej Rozporządzenie zwiększy przejrzystość procedur stosowanych przy udostępnianiu infrastruktury kolejowej, upraszcza zasady rozliczania kosztów działalności przewoźników i konkurencyjności transportu kolejowego. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie składników aktywów trwałych Art. 40 ust. 3 Wypełnienie zapisów ustawy z dnia 24 października 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. Rozporządzenie wprowadza nowe rozwiązania dotyczące dysponowania aktywami trwałymi przez PKP S.A. Kamil Wilde Departament Kolejnictwa

5 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie opłaty lotniczej 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wymagań dla lądowisk 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie licencjonowania personelu lotniczego 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów i warunków zapewniania służb informacji lotniczej Art. 25 Art. 63 Art. 93 ust. 4 Art. 99 ust. 6 Art. 103 ust. 4 Weryfikację dotychczasowego cennika opłat i dostosowania go do nowego systemu finansowania władzy lotniczej w Polsce. Dostosowanie przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej lotnisk do przepisów międzynarodowych, w szczególności do: 1) norm Załącznika 14 do Konwencji Chicagowskiej, 2) wymogów określonych w innych dokumentach ICAO wydanych na podstawie Załącznika 14. Dostosowanie wymogów w zakresie ogrodzenia lotniska do określonych m. in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2320/2002 liberalizacja przepisów dotyczących wymagań dla lądowisk w zakresie tworzenia planu ratowniczego lądowiska, a także w zakresie użytkowania lądowisk oraz ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej Uzupełnienie obowiązującego rozporządzenia o regulacje dotyczące wynagradzania egzaminatorów państwowych, a tym samy pełne wypełnienie upoważnienia ustawowego Rozporządzenie ma na celu wykonanie postanowień części Q załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 3922/1991, wdraża częściowo dyrektywę 2000/79/WE Art. 112 ust. 1 Dostosowanie przepisów rozporządzenia do Załącznika 1 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Uwzględnia również wymagania dyrektywy 2006/23/WE Art. 132 pkt 1 Wdrożenie do polskiego porządku prawnego norm i zalecanych metod postępowania określonych w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Karolina Bonarska Piotr Sękowski Piotr Sękowski Karolina Bonarska Marcin Szczygieł Karolina Bonarska Magdalena Słok-Wódkowska 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie map lotniczych Art. 132 pkt 2 Wdrożenie do polskiego porządku prawnego norm i zalecanych metod postępowania określonych w Załączniku 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Magdalena Słok-Wódkowska

6 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wypadków i incydentów lotniczych Art. 139 Wejście w życie rozporządzeń 1321/2007/WE i 1330/2007WE, oraz obowiązek wprowadzenia w życie Dobrowolnego Systemu Powiadamiania o Zdarzeniach Lotniczych nałożony w Załączniku 13 Konwencji Piotr Sękowski Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury książki obiektu budowlanego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Art. 64 ust. 4 Minister Infrastruktury zobowiązał się do przygotowania w porozumieniu z Ministrem Gospodarki rozporządzenia uzupełniającego, regulującego szczegółowo kwestie kontroli efektywności energetycznej kotłów opalanych paliwem nieodnawialnym oraz urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji. Art. 82b ust. 4 Art. 88a ust. 6 Uzupełnienie transpozycji dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz zapewnienie całościowego jej wdrożenia Określenie warunków dla unifikacji kontroli i weryfikacji obowiązku kontroli efektywności energetycznej urządzeń. Określenie warunków monitorowania systemu kontroli kotłów i urządzeń klimatyzacyjnych. Wprowadzenie elektronicznej formy rejestru związane jest z wdrażaniem projektu e-nadzór, który w pierwszym etapie, zapewni bezpośredni przekaz danych on-line między organami szczebla wojewódzkiego, a organem centralnym. Znacznie szersze niż dotychczas udostępnienie informacji zawartych w prowadzonych centralnych rejestrach osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Anna Sas-Micuń Departament Rynku Budowlanego i Techniki Monika Majewska Departament Rynku Budowlanego i Techniki Monika Majewska Departament Rynku Budowlanego i Techniki

7 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie weryfikacji audytu energetycznego i audytu remontowego Art. 18 ust. 1 Art. 18 ust. 2 Istotą rozporządzenia jest: - określenie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego oraz określenie algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, - określenie zakresu i parametrów technicznych i ekonomicznych optymalnie do wybranego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, - przedstawienie algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego oraz audytu remontowego, opracowań określających zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne optymalne do wybranego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz remontowego; opracowania te będą Stanowic podstawę przyznania premii termiomodernizacyjnej lub remontowej, - określenie warunków jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące weryfikacje audytów. Istotą rozporządzenia jest określenie: - szczegółowych zasad i trybu weryfikacji audytu energetycznego oraz remontowego w celu zapewnienia prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu audytu, a także racjonalności wskazanych rodzajów usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych, - warunków jakim powinny podlegać podmioty wykonujące weryfikację audytów w celu zapewnienia wysokiej jakości i możliwości i możliwości odpowiedniej weryfikacji audytów energetycznych i remontowych. Anna Sas-Micuń Departament Rynku Budowlanego i Techniki Anna Sas-Micuń Departament Rynku Budowlanego i Techniki Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844) 29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie Art. 19 W chwili obecnej w trakcie prac parlamentarnych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu Cezary Nowicki Departament Strategii

8 lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy* tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Wprowadzenie projektowanych zmian wymaga jednocześnie wydania nowego rozporządzenia do ustawy. Z uwagi na wiosenny termin składania wniosków o finansowe wsparcie (marzec 2009 r.) nowe przepisy wykonawcze powinny wejść w życie do końca lutego 2009 r. Budownictwa i Mieszkalnictwa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej* Art. 191 ust. 8 Zmiana upoważnienia do wydania rozporządzenia zaproponowana w art. 19 pkt 1 projektu ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. Hanna Skóra Departament Gospodarki Nieruchomościami 31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami* Art. 196 ust. 3 pkt 1 Wprowadzenie przepisem art. 19 pkt 2 projektu ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych nowego upoważnienia dla ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzenia. Obecnie materia ta jest regulowana komunikatem ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Paweł Duciak Jolanta Mierzejewsk Departament Gospodarki Nieruchomościami 32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń i seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych* Art. 196 ust. 3 pkt 2 Wprowadzenie przepisem art. 19 pkt 2 projektu ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych nowego upoważnienia dla ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzenia. Obecnie materia ta jest regulowana komunikatem Ministra Infrastruktury. Paweł Duciak Departament Gospodarki Nieruchomościami 33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości* 34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nadawania uprawnień i licencji zawodowych w Art. 197 pkt 6 Art. 197 pkt 1-5 Zmiana upoważnienia do wydania rozporządzenia zaproponowana w art. 19 pkt 3 projektu ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z potrzeby uwzględnienia wniosków wynikających z blisko rocznych doświadczeń w stosowaniu przepisów ww. rozporządzenia Paweł Duciak Departament Gospodarki Nieruchomościami Bogusława Załęska Departament Gospodarki Nieruchomościami

9 dziedzinie gospodarowania nieruchomościami przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, Państwową Komisję Kwalifikacyjną, organizacje zawodowe będące organizatorami praktyki zawodowej oraz przez kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień lub licencji zawodowych. Zawarte w projekcie zmiany mają na celu w głównej mierze doprecyzowanie oraz uściślenie obowiązujących przepisów. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) 35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów 36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury planu numeracji krajowej dla publicznych sieciach telefonicznych 37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego 38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystania zasobów numeracji 39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania* 40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej eksploatowanej lub Art. 120 Art. 126 ust. 12 pkt 1 Art.144 ust. 3 Art. 184 ust. 4 Art. 180c ust. 2 Art. 180f ust. 3 Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z konieczności wprowadzenia lepiej dostosowanej do mechanizmów rynkowych procedury dysponowania częstotliwościami, jaką jest przetarg, w ramach którego przeprowadzana jest aukcja. Zmiany związane z wprowadzeniem okresów przejściowych spowodowanych zmianą schematów wybierania Wdrożenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie harmonizacji częstotliwości W planie numeracji krajowej ulega zmianie format numeru strefowego AUS z czterocyfrowego na pięciocyfrowy, w związku z tym konieczne jest odpowiednie dostosowanie opłat Transpozycja przepisów dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności. Regulacja niniejsza zapewni uzyskanie danych niezbędnych do realizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie Waldemar Werwiński Departament Telekomunikacji Bogdan Szlubowski Departament Telekomunikacji Waldemar Werwiński Departament Telekomunikacji Bogdan Szlubowski Departament Telekomunikacji Ryszard Piwowarczyk Departament Spraw Obronnych Ryszard Piwowarczyk Departament Spraw Obronnych

10 używanej przez przedsiębiorcę, niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa* 41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych* Art. 180g ust. 3 przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. nr 180, poz. 1855), zgodnie z którymi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje analizy możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie ich wykorzystania na potrzeby obronne państwa oraz zapewnia utworzenie bazy danych o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, niezbędnej do przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności. Transpozycja do polskiego prawa przepisów Dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE, a w szczególności art. 10 tej Dyrektywy, nakładającego na państwa członkowskie obowiązek przekazywania corocznie Komisji Europejskiej statystyki na temat zatrzymywania danych generowanych lub przetwarzanych w ramach świadczenia ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępniania sieci komunikacji publicznej. Ryszard Piwowarczyk Departament Spraw Obronnych Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) 42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punku odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu 43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji dotyczących ochrony żeglugi i portów Art. 17 pkt 2 Art. 28 ust. 2 Wydanie przedmiotowego rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 17 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi szczegółowe zadania i sposobu działania punku odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu Wydanie przedmiotowego rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zwartej w art. 28 ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi procedury w zakresie przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich. Wojciech Zdanowicz Wojciech Zdanowicz

11 44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów Art. 37 Projekt rozporządzenia odnosi się do wszystkich podmiotów i organów biorących udział w przekazywaniu i przetwarzaniu danych niejawnych z zakresu ochrony żeglugi i portów morskich. W tworzeniu projektowanego rozporządzenia oparto się na istniejących przepisach z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zwartej w art. 37 ww. ustawy, zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi sposób przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów oraz wysokość wynagrodzenia ekspertów. Celem rozporządzenia jest stworzenie przejrzystych sposobów weryfikacji i prowadzenia prób efektywności. Wojciech Zdanowicz Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. nr 109, poz. 1156, z późn. zm.) 45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego Art. 14 ust. 3 Nowelizacja rozporządzenia wynikająca ze zmiany delegacji ustawowej dokonanej poprzez ustawę z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich Wojciech Zdanowicz 46. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy Art. 19 ust. 10a Nowelizacja rozporządzenia wynikająca ze zmiany delegacji ustawowej dokonanej poprzez ustawę z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich Wojciech Zdanowicz Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) 47. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wymagań dla wyposażenia morskiego Art. 5 ust. 2 Zmiana rozporządzenia wiąże się z koniecznością implementacji postanowień dyrektywy 2008/67/WE zmieniającej dyrektywę 96/98/WE w sprawie wyposażenia morskiego Wojciech Zdanowicz Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.) 48. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury szczegółowego trybu wydawania dyplomów, Art. 22 ust. 8 Zmian rozporządzenia ma na celu uszczegółowienie procedury dotyczącej wydawania dyplomów w trybie wymiany dokumentów kwalifikacyjnych, w tym Krzysztof Zieliński, Bartosz Dziurla

12 świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych wystawionych przed wejściem w życie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z późn. zm.) 49. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury przekazywani informacji o odpadach znajdujących się na statku Art. 10 ust. 3 Wdrożenie postanowień dyrektywy Komisji 2007/71/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku Andrzej Przybylski Departament Bezpieczeństwa Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z późn. zm.) 50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich Art. 11 ust. 2 Rozporządzenie określi tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji wymaganych od pracowników zatrudnionych w izbach morskich oraz tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników Agnieszka Kotas Departament Bezpieczeństwa Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) 51. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej 52. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej 53. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wspólnotowych wymagań technicznych dla wyposażenia statków żeglugi śródlądowej* 54. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich* 55. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru, sposobu i trybu wydawania wspólnotowego świadectwa zdolności Art. 12 Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia konieczna jest z uwagi na aktualizację stawek za umundurowanie pracowników urzędów żeglugi śródlądowej Art. 37 ust. 1 i art. 72 ust. 2 Przedłużenie terminu wymiany dokumentów kwalifikacyjnych kapitana żeglugi śródlądowej klasy A i B oraz harmonizacja przepisów w kontekście wejścia Polski do Art. 27 ust. 2 Art. 29 ust. 2 Art. 33 ust. 2 UE Krzysztof Zieliński

13 żeglugowej* 56. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie składu i kwalifikacji komisji inspekcyjnych, sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych oraz czynności pomiarowych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat i sposobu ich uiszczania za czynności inspekcyjne oraz pomiarowe* 57. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie upoważniania podmiotów do wykonywania czynności z zakresu inspekcji technicznych oraz czynności pomiarowych* 58. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru, szczegółowych warunków oraz sposobu wydawania tymczasowego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej* Art. 36 ust. 3 Art. 37 ust. 3 Art. 41 ust Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków* Art. 41a ust. 6 pkt Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla statków w zakresie wyposażenia, budowy, stałych urządzeń, właściwości manewrowych oraz dotyczących ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem* Art. 41a ust. 6 pkt Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji* Art. 41a ust. 8

14 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.) 61. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi* 62. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku* Art. 271g Art. 277 Delegacja dodana w opracowywanej nowelizacji Kodeksu morskiego. Celem przedmiotowego rozporządzenie jest określenie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów oraz wzór certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. Delegacja zmieniana w opracowywanej nowelizacji Kodeksu morskiego. Celem przedmiotowego rozporządzenie jest określenie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów oraz wzór certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku. Dorota Lost Siemińska Morskiego i Śródlądowej Dorota Lost Siemińska Morskiego i Śródlądowej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, z późn. zm.) 63. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej art. 5 ust. 2a Celem nowelizacji rozporządzenia jest aktualizacja wykazów składników infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Projekt rozporządzenia aktualizuje wykazy akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej tj. na koniec III kwartału 2004 r. Wojciech Pańta Morskiego i Śródlądowej Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) 64. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Art. 45 ust. 1 pkt 2 Celem wprowadzenia do porządku prawnego rozporządzenia jest dokonanie częściowych zmian w przebiegu obecnie obowiązującej granicy portu pozwalając na zachowanie możliwości rozwojowych portu oraz likwidację istniejących rozbieżności między granicą terytorialną portu, a odcinkami granic działek ewidencyjnych, wydzielonych w latach 1963 Teresa Wrześniewska Morskiego i Śródlądowej

15 1990 (bez uwzględnienia granicy portu), oraz nawiązuje do aktualnej numeracji ewidencyjnej działek. 65. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenia w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku Art. 45 ust. 1 pkt 2 Celem wprowadzenia do porządku prawnego rozporządzenia jest aktualizacja i dostosowanie granic portu do stanu zgodnego z aktualnym stanem władania ujawnionym w ewidencji gruntów. jak również uchwalonymi nowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdańska a zatem o zmianie przeznaczenia niektórych terenów. Teresa Wrześniewska Morskiego i Śródlądowej 66. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu Art. 45 ust. 1 pkt 2 Celem wprowadzenia do porządku prawnego rozporządzenia jest uwzględnienie zmian jakie zaszły na terenach położonych w obszarze portu oraz zmiany regulacji prawnych dotyczących polityki przestrzenn4ej miasta Elbląg Teresa Wrześniewska Morskiego i Śródlądowej Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z późn. zm.) 67. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym Art. 13 Projekt rozporządzenia jest wykonaniem delegacji ustawowej, która upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego wzory stosownych dokumentów niezbędnych przy opodatkowaniu podatkiem tonażowym. Małgorzata Lewandowska Morskiego i Śródlądowej * Rozporządzenie, którego termin wydania jest uzależniony od uchwalenia ustawy zawierającej lub zmieniającej delegację do jego wydania lub podpisania ustawy przez Prezydenta RP

akt objęty tekstem jednolitym tekstem jednolitym

akt objęty tekstem jednolitym tekstem jednolitym Zestawienie ch aktów wykonawczych (stan na 30.08.2015) do Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze (t.j. Dz. U. 2013. poz. 1458) Tekst pierwotny Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 Adres publikacyjny Status Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Wykaz prac legislacyjnych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie [na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport, łączność.

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze M.P. 2012 nr 0 poz. 71 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

w I p ó ł r o c z u 2 0 1 1 r.

w I p ó ł r o c z u 2 0 1 1 r. Zatwierdzam Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury P R O G R A M P R A C L E G I S L A C Y J N Y C H M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y w I p ó ł r o c z u 2 0 1 1 r. P R O J E K T Y R O Z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia 15 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 72 6316 Poz. 462 Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Dziennik Ustaw Nr 53 4798 Poz. 314 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R A C L E G I S L A C Y J N Y C H M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y w I I p ó ł r o c z u r.

P R O G R A M P R A C L E G I S L A C Y J N Y C H M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y w I I p ó ł r o c z u r. Zatwierdzam Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury P R O G R A M P R A C L E G I S L A C Y J N Y C H M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y w I I p ó ł r o c z u 2 0 1 1 r. P R O J E K T Y R O

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Akty prawne Przegląd

Akty prawne Przegląd PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH ustanowionych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów)

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY PRZEDMIOT ZMIAN 21.01.2013 Zmiany dotyczą

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1089) stanowi wykonanie delegacji zawartej

Bardziej szczegółowo

9. POLITYKA TRANSPORTOWA

9. POLITYKA TRANSPORTOWA 9. POLITYKA TRANSPORTOWA Data przedłożenia stanowiska negocjacyjnego UE: Data otwarcia negocjacji: Data tymczasowego zamknięcia negocjacji: 15 lipca 1999 12 listopada 1999 - PRIORYTET 9.1: DOSTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184) Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 184) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa o efektywności energetycznej, zwana w dalszej części opinii ustawą,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II

Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II Nowe akty prawne Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Ustawa o systemie oceny budynków Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-31-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Akty prawne przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r.

Akty prawne przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r. Przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Ustawa z dnia 9

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Projekt z dnia 15.07.2011r. USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy. UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego, obowiązującej wszystkich pracowników, uzasadnione jest także faktem, że osoby te wykonują takie same lub

minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego, obowiązującej wszystkich pracowników, uzasadnione jest także faktem, że osoby te wykonują takie same lub UZASADNIENIE Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786), zwane dalej rozporządzeniem, zostało wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego[2])

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego[2]) Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/539,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-admini stracji-z-dnia-2006-r-zmienia.html Wygenerowano: Wtorek, 27 września 2016, 06:41

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 03.12.2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia... 2012 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN

I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN REGULAMIN nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

3w1 czyli Ustawa o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych

3w1 czyli Ustawa o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych 16 maja 2009r. 3w1 czyli Ustawa o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych DGSA zostało zaproszone do wyrażenie opinii w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych do Projektu Aktualizacji Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej L.p Treść uwagi Zgłaszający

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim nowelizacja: art. 176 Kodeksu pracy w kierunku prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) wprowadza zmiany mające na celu usprawnienie i uproszczenie funkcjonowania krajowego systemu ekozarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 DECYZJA NR 2/2004 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 8 kwietnia 2015 roku Alert prawny Zmiany w wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. poz. 376) Z dniem 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU L.p. Tytuł projektu rozporządzenia wraz z podstawą prawną Istota rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia oraz przyczyna i potrzeba ich

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 217 15286 Poz. 1431 1431 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na

Bardziej szczegółowo

9951/16 ADD 1 pas/krk.zm 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 pas/krk.zm 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 czerwca 2016 r. (OR. en) 9951/16 ADD 1 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (TRANSPORT, TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232. obwieszczenie prezesa rady ministrów. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232. obwieszczenie prezesa rady ministrów. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232 obwieszczenie prezesa rady ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2009 r.

Wykaz aktów prawnych 2009 r. Wykaz aktów prawnych 2009 r. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 19 grudzień 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie weryfikacji szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego budynku dotyczącej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 153/28 16.6.2017 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1013 z dnia 30 marca 2017 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Projekt z dnia 16 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 733 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 733 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 733 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH ustanowionych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. (wykaz obejmuje akty normatywne dotyczące elektryki lub z nią związane) 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne systemu szkolenia pilotów w Polsce

Podstawy prawne systemu szkolenia pilotów w Polsce Podstawy prawne systemu szkolenia pilotów w Polsce teraźniejszość i przyszłość. Opracował: Tomasz Grzegorczyk Urząd Lotnictwa Cywilnego 2012 07 25 1 Wprowadzenie Podstawy prawne: źródła prawa i przepisy

Bardziej szczegółowo

POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH

POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH Dr Magdalena Adamowicz Katedra Prawa Morskiego WPiA walka z pożarem Czas + szybkość reagowania

Bardziej szczegółowo

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244)

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) I. Cel i przedmiot ustawy Podatek tonażowy jest instytucją prawną, która miała

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017 Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 9 marca 2017 Do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 1) kontrola przestrzegania i stosowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 784 Warszawa, 1 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Stanisław Bogucki Anna Dumas Sławomir Presnarowicz Krzysztof Winiarski. Opłata skarbowa KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW

Stanisław Bogucki Anna Dumas Sławomir Presnarowicz Krzysztof Winiarski. Opłata skarbowa KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW Stanisław Bogucki Anna Dumas Sławomir Presnarowicz Krzysztof Winiarski Opłata skarbowa KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW Stan prawny na dzieñ 1 stycznia 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Godziny otwarcia: poniedziałek piątek w godz. 730 1530 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek piątek w godz. 800-1500

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (art. 1 projektu ustawy):

UZASADNIENIE. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (art. 1 projektu ustawy): UZASADNIENIE Proponowane rozwiązania uzupełniają oraz zmieniają istniejące regulacje ustawowe zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

I. USTAWY I ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW USTAW. Lp. Blok tematyczny Tytuł Istota projektu Cel szczegółowy 2: 1. poprawa sposobu organizacji i

I. USTAWY I ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW USTAW. Lp. Blok tematyczny Tytuł Istota projektu Cel szczegółowy 2: 1. poprawa sposobu organizacji i ZAŁĄCZNIK Działania legislacyjne podejmowane w 2013 roku, przyczyniające się do realizacji celów Strategii rozwoju transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.) 1 I. USTAWY I ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW USTAW

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r.

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw 5 maj 2015 roku mgr inż. Artur Łazicki Menadżer ds. Kluczowych Klientów, Efektywność

Bardziej szczegółowo