Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Prezydent Miasta Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 Do wiadomości: Anna Budziło Tarnobrzeg POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Organ władzy regionalnej lub lokalnej Sprawy gospodarcze i finansowe Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Bankowa obsługa budżetu Miasta Tarnobrzeg oraz jednostek organizacyjnych miasta. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 6 Główne miejsce świadczenia usług Gmina Tarnobrzeg. Kod NUTS PL326 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1/13

2 2/13 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Tarnobrzeg oraz podległych mu jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) obejmujące: otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i 24 rachunków pomocniczych budżetu miasta, otwarcie i prowadzenie 5 rachunków bieżących i pomocniczych powiatowych służb inspekcji i straży, otwarcie i prowadzenie 100 rachunków bieżących i pomocniczych miejskich jednostek i zakładów budżetowych, możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, realizację poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku prowadzącym rachunki. Średnia ilość przelewów w miesiącu wynosi (w tym: przelewy elektroniczne 2 026, przelewy papierowe 225). realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach. Średnia ilość przelewów w miesiącu do innych banków wynosi (w tym: przelewy elektroniczne 5 018, przelewy papierowe 558). przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego. Średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki wynosi PLN miesięcznie. przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta), dokonywanie wypłat gotówkowych. Średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków wynosi PLN miesięcznie. potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy) zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Stan salda będzie potwierdzany na koniec każdego dnia roboczego (tzn. od poniedziałku do piątku przyjęto 21 dni roboczych w miesiącu), uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu Overnight, możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych, zapewnienie systemu bankowości internetowej w Urzędzie Miasta oraz podległych jednostkach organizacyjnych. W/w system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto system musi umożliwiać w szczególności: a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach, c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontahentów i innych danych ewidencyjnych, d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lata) oraz prowadzić w tym okresie archiwum, e) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewów masowych, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych, f) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed realizacją, g) potwierdzanie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej), 2/13

3 3/13 II.1.6) II.1.7) h) dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta do sald rachunków bankowych oraz dokonywanych operacji podległych jednostek organizacyjnych miasta poprzez system, i) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo księgowym Zamawiającego do systemu bankowości internetowej, wg formatu wynikającego z systemu finansowo księgowego, j) eksport danych z systemu bankowości internetowej do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemu finansowo księgowego, k) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, l) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, m) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), inne stosownie do potrzeb. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym jest mowa o: 1. prowizji należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości), 2. opłacie należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności. Wykonawca nie będzie pobierał: 1. innych niż określone w poz. 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2. prowizji od kwoty przelewu określonej w poz. 3 i 4 formularza ofertowego, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego, 3. prowizji ani opłat za przelewy elektroniczne, 4. innych niż określone w poz. 5 formularza ofertowego opłat z tytułu wpłaty gotówkowej dokonywanej przez Zamawiającego, 5. prowizji ani opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta), 6. innych niż określone w poz. 6 formularza ofertowego opłat za wypłaty gotówkowe z rachunku Zamawiającego na rzecz Zamawiającego, 7. innych niż określone w poz. 7 formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku (wyciągu bankowego) w formie papierowej, 8. prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku wyciągiem w systemie bankowości internetowej, 9. opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie tego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu; Jednym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego z tytułu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym jest wysokość oprocentowania od wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w pkt VII pdpkt C SIWZ. 10. innych niż określone w poz. 8 i 9 formularza ofertowego prowizji ani opłat, 11. opłat za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, 12. opłat i prowizji związanych z obrotem czekowym, 13. opłat i prowizji za wynajmowanie skrytek sejfowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Uwaga: Wykonawca winien posiadać Oddział lub Ekspozyturę na terenie miasta Tarnobrzeg lub w ciągu 3 miesięcy od wygrania przetargu otworzy Oddział lub Ekspozyturę na terenie miasta Tarnobrzeg. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) 3/13

4 4/13 II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Tarnobrzeg oraz podległych mu jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) obejmujące: otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i 24 rachunków pomocniczych budżetu miasta, otwarcie i prowadzenie 5 rachunków bieżących i pomocniczych powiatowych służb inspekcji i straży, otwarcie i prowadzenie 100 rachunków bieżących i pomocniczych miejskich jednostek i zakładów budżetowych, możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, realizację poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku prowadzącym rachunki. Średnia ilość przelewów w miesiącu wynosi (w tym: przelewy elektroniczne 2.026, przelewy papierowe 225). realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach. Średnia ilość przelewów w miesiącu do innych banków wynosi (w tym: przelewy elektroniczne 5.018, przelewy papierowe 558). przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego. Średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki wynosi PLN miesięcznie. przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta), dokonywanie wypłat gotówkowych. Średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków wynosi PLN miesięcznie. potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy) zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Stan salda będzie potwierdzany na koniec każdego dnia roboczego (tzn. od poniedziałku do piątku przyjęto 21 dni roboczych w miesiącu), uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu OVERNIGHT, możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych, zapewnienie systemu bankowości internetowej w Urzędzie Miasta oraz podległych jednostkach organizacyjnych. W/w system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto system musi umożliwiać w szczególności: a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach, c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontahentów i innych danych ewidencyjnych, d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie 4/13

5 5/13 obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lata) oraz prowadzić w tym okresie archiwum, e) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewów masowych, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych, f) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed realizacją, g) potwierdzanie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej), h) dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta do sald rachunków bankowych oraz dokonywanych operacji podległych jednostek organizacyjnych miasta poprzez system, i) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo księgowym Zamawiającego do systemu bankowości internetowej, wg formatu wynikającego z systemu finansowo księgowego, j) eksport danych z systemu bankowości internetowej do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemu finansowo księgowego, k) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, l) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, m) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), inne stosownie do potrzeb. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym jest mowa o: 1. prowizji należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości), 2. opłacie należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności. Wykonawca nie będzie pobierał: 1. innych niż określone w poz. 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2. prowizji od kwoty przelewu określonej w poz. 3 i 4 formularza ofertowego, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego, 3. prowizji ani opłat za przelewy elektroniczne, 4. innych niż określone w poz. 5 formularza ofertowego opłat z tytułu wpłaty gotówkowej dokonywanej przez Zamawiającego, 5. prowizji ani opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta), 6. innych niż określone w poz. 6 formularza ofertowego opłat za wypłaty gotówkowe z rachunku Zamawiającego na rzecz Zamawiającego, 7. innych niż określone w poz. 7 formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku (wyciągu bankowego) w formie papierowej, 8. prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku wyciągiem w systemie bankowości internetowej, 9. opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie tego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu; Jednym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego z tytułu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym jest wysokość oprocentowania od wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w pkt VII pdpkt C SIWZ. 10. innych niż określone w poz. 8 i 9 formularza ofertowego prowizji ani opłat, 11. opłat za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, 12. opłat i prowizji związanych z obrotem czekowym, 5/13

6 6/13 II.2.2) II.3) 13. opłat i prowizji za wynajmowanie skrytek sejfowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Uwaga: Wykonawca winien posiadać Oddział lub Ekspozyturę na terenie miasta Tarnobrzeg lub w ciągu 3 miesięcy od wygrania przetargu otworzy Oddział lub Ekspozyturę na terenie miasta Tarnobrzeg. Bez VAT ,00 PLN Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Rozpoczęcie Zakończenie SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 6/13

7 7/13 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. 2. podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do SIWZ), b) koncesje, zezwolenia, licencje - zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie przepisami ustawy z dnia r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ) b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 7/13

8 8/13 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Wykonawca, który wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winien przedłożyć informację o której mowa w pkt VI.1 e) dotyczącą tych podmiotów. 5. Wykonawca, który wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt VI.2 SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5,6 i 7, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8/13

9 9/13 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 12. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt. V.1. 4) SIWZ warunku. 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. V.1 SIWZ muszą spełniać łącznie. 15. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a. oświadczenie wymienione w pkt. VI.2 lit.a SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt. VI.2. lit. b - f, albo odpowiadające im określone w pkt. VI SIWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę b. oświadczenie wymienione w pkt. VI.1. lit a SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców c. dokumenty wymienione w pkt. VI.1. lit. b SIWZ powinien złożyć dowolny/dowolni wykonawca/y spośród wykonawców składających wspólna ofertę. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia 9/13

10 10/13 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. cena. Waga kryterium oprocentowania lokat. Waga oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym. Waga 12 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą BF Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejsce Urzad Miasta Tarnobrzeg ul. Kościuszki Tarnobrzeg pok Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) VI.3) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH INFORMACJE DODATKOWE 1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7, Tarnobrzeg. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 12: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, Tarnobrzeg oraz opatrzone nazwą zamówienia: Bankową obsługę budżetu Miasta Tarnobrzeg oraz jednostek organizacyjnych miasta. otwierać przed r. godz. 13: Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie 10/13

11 11/13 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie Wycofanie. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Kościuszki 32, pok Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie oferentów przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. 11/13

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274411-2011:text:pl:html PL-Katowice: Ekrany i konsole komputerowe 2011/S 166-274411 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: usługę windykacji należności wynikających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo