INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 : Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione"

Transkrypt

1 P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 : Wydanie III Poprawione i uzupełnione WARSZAWA 1964

2

3 P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c j a G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ P O L S K I 1 : Wydanie III Poprawione i uzupełnione WARSZAWA 1964

4 K O M IT E T R E D A K C Y J N Y : M A PY H Y D R O G R A FIC ZN E J PO L SK I 1: R ajm u n d GALON, M ieczysław K LIM A SZ E W SK I, T eodor N A U M IE N K O I N S T R U K C J Ę O P R A C O W A L I: T adeusz CELM ER, R ajm u n d GALON, S tefan K A PSA, M ieczysław K LIM A SZ E W SK I, T eodor N A U M IEN K O, W an d a ST E PH A N, H elena W ERN ER-W IĘCKOW SK A, T adeusz W ILG A T, K ry sty n a W IT -JÓ Ż W IK D O D R U K U P R Z Y G O T O W A Ł A : K ry sty n a W IT -JÓ Ż W IK

5 SPIS TREŚC I str. I. W STĘP ZA G A D N IEN IA SZCZEG Ó ŁO W EJ M A PY HYDRO G R A FIC Z N E J PO L SK I... 7 II. M ETODYKA B ADAN H Y D R O G R A F IC Z N Y C H...17 A. P rzygotow anie do p racy t e r e n o w e j W y p o s a ż e n i e P rzy g o to w an ie n a u k o w e...19 B. P ra c a w t e r e n i e O gólny to k p racy w t e r e n i e B ad an ie zjaw isk i procesów hydrograficznych a) S pływ pow ierzchniow y i w s ią k a n i e b) M o kradła i w ody s t o j ą c e c) W ody p o d z i e m n e d) N a tu ra ln e w ypływ y w ód p o d z ie m n y c h...50 e) Sieć r z e c z n a...58 III. O PRA C O W A N IE W Y N IK Ó W Z D JĘ C IA A. O pracow anie m ateriałó w d o k u m e n t a c y jn y c h...75 B. C h arak te ry sty k a h y d ro g raficzn a...81 Spis załączników poza tek stem 1. Z naki u m ow ne i o b ja śn ie n ia d la M apy H ydrograficznej P olski 1: F o rm u larze do d o k u m en tacji 3. A tlas roślin ch arak tery sty czn y ch d la m o k rad eł i zb io rn i ków zarastający ch 3

6 IIHCTPyKIJHH K nm P O rp A cm H E C K O ft KAPTE IIOJILIIM b MacmTaCSe 1: COflEPJKAHHE I. BCTYTIJIEHHE BOnPOCLI noflpobhoft rh flpo rpa O H H ECK O ft KAPTLI n O J I t n i H... 7 II. METOUHKA rh UPOrPAOHHECKHX HCCJIEftOBAHIlft Cip. A. IIoAroTOBKa k nonebhm paóotam opya;oBaHHe H a y H H a a n o ^ r o T O B K a...19 B. IIojieBbie paóotm m n ń x o a nojiebh X p a ó o T H ccjiea O B ah n e r H A p o rp a $ H H eck n x ABJieHHń h n p o ije c c o B. 26 a) IIOBepXHOCTHHft CTOK H B IIH T b IB a H H e ) fiojiota H CTOflHHe B O A b l...30 b ) Il0A3eMHHe b o a h...37 r) EcTecTBeHHHe h c to k h noa3emhbix b o a...50 A) P eh H aa cet b...58 III. PA3PAB0TKA PE3TJIŁTATOB ( T B E M K H A. PaspaóO T K a AOKyMeHTapHOHHbix M atepnajio B...75 B. rh Aporpa$HHecicaH xapaktepncthka...81 nepeaeh b BHeieKCTOBHX npunoacehhh 1. y CJIOBHHe 3H ak H H OObflCHeHHfl A M THApOrpa^HHeCKOft K apt bl IIoirbniH 1 : BnaHKH a m AOKyMeHTapHH 3. A T jiac pact eh H ft, xap ak T ep H b ix a m 6 o bo t h s a p a c T a io m H x BOAOeMOB 4

7 IN STRU C TIO N TO TH E H Y D R O G R A PH IC M A P O F PO LA N D on th e scale of 1: I n d e x Page I. IN TRO D U C TIO N PR O B LEM S O F TH E D ETA ILED HYDRO- G R A PH IC M A P OF P O L A N D... 7 II. M ETH O D S O F H Y D RO G R A PH IC R E S E A R C H A. P re p a ra tio n of field in v e s tig a tio n s In stru m e n ts and m a p s Scientific p re p a ra tio n 19 B. F ield i n v e s t i g a t i o n G en eral course of field w o r k Investig atio n of h y d ro g rap h ic p h enom ena an d processes 26 a. S urface flow an d i n f i l t r a t i o n...26 b. M arshes an d sta g n a n t w a t e r c. U n d erground w a t e r...37 d. N a tu ra l outflo w of u n d erg ro u n d w a t e r...50 e. R i v e r - n e t III. W O RK ON T H E RESU LTS O F FIE L D IN V E ST IG A T IO N A. W ork on docu m en tary d a t a B. H ydro g rap h ic c h a r a c t e r i s t i c s A p p en d ix n ot enclosed in th e te x t 1. K ey an d ex p lan a tio n to th e H ydrographic M ap of P o lan d 1: D o cum entary fo rm u lary 3. A tlas of p la n ts c h aracteristic of m arsh es an d overgrow n w a te r reserv o irs 5

8

9 I. W S T Ę P Z A G A D N IE N IA S Z C Z E G Ó Ł O W E J M A P Y H Y D R O G R A F IC Z N E J P O L S K I W ykonanie M apy H ydrograficznej P o lsk i n a p o d staw ie zdjęcia h y d ro g raficzn eg o przeprow adzonego w teren ie, zaproponow ałem w roku 1950, w okresie przygotow ań do I K ongresu N auki P olskiej. N a ty m K ongresie zostało ono u znane za jed n o z głów nych zadań geografii polskiej. Do re a lizacji tego zad an ia przystępow ały kolejno w latach 1951 do 1953 ośrodki u n iw e rsy te c k ie w K rak o w ie i Łodzi, P oznaniu, T o ru n iu i W arszaw ie, w L u b lin ie i W rocław iu. Od 1954 r. w y k onyw anie Szczegółow ej M apy H y d rograficznej P olski (1:50 000) m ieści się w p la n ie n au k o w o -b ad aw czym In sty tu tu G eografii P olskiej A kadem ii N auk. B ad ania są planow ane, zlecane i koordynow ane przez dw a Z akłady In sty tu tu G eografii PA N : Z a k ład G eom orfologii i H y d rografii G ór i W yżyn w K rak o w ie (kierow nik M. K lim aszew sk i oraz K. W it-jó źw ik i Z. Z iem ońska), o rg an izu jący b adan ia n a te ry to riu m Polski P ołudniow ej, oraz Z ak ład G eom orfologii i H y d ro g rafii N iżu w T o ru n iu (kierow nik: R. G alon oraz T. C elm er), o rg anizu jący b ad an ia n a te ry to riu m P olski P ółnocnej. W k arto w a n iu b io rą udział p raco w n icy obu Z ak ładów o ra z w spółpracow nicy z k a te d r uniw ersyteckich K rak o w a, L ublina, W arszaw y, T orunia, P o zn an ia i Łodzi. W ram ach zlecen ia są opracow yw ane ark u sze m ap w skali 1: o raz tek sty o b jaśniające. Z d jęcia hydrograficzne, któ ry ch re z u lta te m są m ap y hydrograficzne, w y k o n y w an e są w g In stru k c ji do o p raco w an ia Szczegółow ej M apy H y d ro g raficzn ej P o lsk i. P ierw sza z roku 1951 b y ła raczej w ykazem obiektów i zjaw isk hydrograficznych, k tó re należało kartow ać. W n astęp n ej, w ydanej w roku 1954 został przed staw io n y to k oraz m etody b a d a ń h y drograficznych. D w a dalsze w y d an ia (1958, 1959) zostały poszerzone w iadom ościam i o m etodach bad ań i zaleceniam i, dotyczącym i opraco w y w an ia m ateriałó w dokum en tacy jn y ch. W obecnym, o statn im w ydaniu, znacznie poszerzonym, zostały w y k o rzy stan e uw agi poczynione przez praco w n ik ó w In sty tu tu G eog rafii PA N oraz przed staw icieli In sty tu tu G ospodarki W odnej, C entralnego U rzędu G ospodarki W odnej, Z arząd u T opograficznego S ztab u G eneralnego, In s ty tu tu G eologicznego, In sty tu tu H ydrologiczno-m eteorologicznego, In sty- 7

10 tu tu M elioracji i U żytków Z ielonych oraz ośrodków uniw ersy teck ich w L u b lin ie i W arszaw ie. S zata graficzna m apy została zap ro jek to w an a przez Z arząd T opograficzny S ztab u G eneralnego W.P. o raz Z akłady G eom orfologii i H ydrografii IG PA N w K rak ow ie i T oruniu. Z n aki i o b ja śn ie n ia do m apy zostały w y d an e w osobnym załączniku do n iniejszej in stru k cji. P ró b n y ark u sz m ap y hydrograficznej w now ym ujęciu, o pracow ano g raficznie w Z arządzie T opograficznym. In s tru k c ją p o sługują się też studenci geografii w ram ach p ra k ty k o raz zb ierający m ateriały do p rac m agisterskich z zak resu h y drografii. Z m eto dą k arto w an ia hydrograficznego zaznajom iły się setki geografów w Polsce. Ś w iadczą o tym, liczne opraco w an ia a ta k ż e całk o w ite w yczerpanie trzech w ydań In s tru k c ji. O statnio zain tereso w ały się k arto w an iem h y drograficznym ośrodki geograficzne w e F ran cji, B elgii i R um unii, zostało też ono w prow adzone do p ro g ram u K om isji G eom orfologii S tosow anej M iędzynarodow ej U nii G eograficznej, w któ rej ra m a c h m ieści się ju ż P odkom isja K a rto w a n ia G eom orfologicznego. Szczegółow a M apa H ydrograficzna P o lsk i je st pierw szym tego ro d zaju opracow aniem w E u ro p ie i zapew ne n a św iecie. W toku p rac n ad Szczegółow ą M apą H ydrograficzną P o lsk i zaznaczyły się w y raźn ie dw a etapy. W okresie pierw szym h y d ro g rafo w ie ograniczali się do re je stro w a n ia i opisyw ania zjaw isk i obiektów w odnych, nanoszonych przy pom ocy sy g n atu r n a m apy w skali 1: lub 1: W ty m o k resie h y drografow ie nie m ieli jeszcze jasn o sprecyzow anej p ro b lem aty k i b ad ań i raczej zam ierzali pom agać hydrologom i hydrogeologom w zak resie in w en tary z acji zasobów w odnych. O kazało się jed n ak, że hydrologow ie stu d io w an ie zagadnień w odnych ograniczali głów nie do rzek a hydrogeologow ie do podziem ia, że w oda k tó ra jest jednym z elem entów środow iska geograficznego n ie je st an i przez jed n y ch ani przez d rugich ro zp atry w an a n a tle i w pow iązaniu z innym i elem entam i tego środow iska. To doprow adziło do etap u drugiego, w k tó ry m p rzed hydro g rafam i postaw iono jak o głów ny cel i zadanie: poznanie obiegu wody w poszczególnych dorzeczach na tle i w powiązaniu z inymi elementami środowika geograficznego, zatem śledzenie i ro zp atry w an ie poszczególnych faz obiegu w ody n a tle i w pow iązan iu z budow ą geologiczną, z u k ształto w an iem teren u, sto su n k am i glebow ym i, klim atycznym i, florystycznym i i ekonom icznym i. Zasady zdjęcia hydrograficznego Do ta k określonego celu zm ierzają hydro g rafo w ie m iędzy in n y m i przez w ykonyw anie zdjęcia hydrograficznego Polski. Z djęcie hydrograficzne, którego re zultatem je st M apa H ydrograficzna P o lsk i polega n a nanoszeniu w czasie b ad ań teren o w y ch n a m apę topo 8

11 graficzn ą w skali 1: za pom ocą ustalo n y ch sy g n atu r, w szystkich z ja w isk i obiektów w odnych, stw ierdzonych n a b ad an y m teren ie, po ich u p rzednim opisie, pom ierzeniu i genetycznym zaklasyfikow aniu. Polega ono n a rejestro w an iu i lokalizow aniu n a m apie topograficznej m ożliw ie w szystkich przejaw ó w obiegu w ody p rzy rów noczesnym śledzeniu p o w iązań ze środow iskiem geograficznym. H ydrograf, p rzep ro w ad zający te b a d a n ia m usi stale zdaw ać sobie spraw ę, ja k ą fu n k cję sp ełn iają poszczególne zjaw isk a w odne w obiegu w ody n a b ad an y m obszarze. Jego zad an iem je st po p ro stu śledzenie i rejestro w an ie w te re n ie w szystkich przejaw ó w obiegu w ody od chw ili gdy ona spada w postaci opadu aż do chw ili w y p aro w an ia lu b odpływ u z badanego dorzecza. O ilości o padu a w ięc ilości w ody w prow adzonej do obiegu w d an y m dorzeczu in fo rm u je m eteorolog. Do zad ań h y d ro g rafa należy b ad an ie w a ru n ków w siąk an ia w ody, jej p aro w an ia, g ro m ad zen ia się w zb io rn ik ach pow ierzchniow ych i podziem nych, w y p ły w an ia w postaci źródeł w reszcie spływ a n ia i odpły w an ia podziem nego o raz pow ierzchniow ego w postaci cieków. W zw iązku z ty m hydrograf, w ram ach zdjęcia hydrograficznego, pow inien obserw ow ać, rejestro w ać, m ierzyć i lokalizow ać te w szy stk ie zjaw isk a i obiekty w odne, k tó re u m ożliw iają p o znanie przebiegu rozm iarów r e t e n cji podziemnej (zbiorniki w odne podziem ne), retencji powierzchniowej (tereny podm okłe, jeziora, staw y) oraz spływu powierzchniowego i linijnego (spadki teren u, cieki). B ad an ia teren o w e są w y konyw ane w o kresie le tn im i o g ran iczają się p rzew ażn ie do jednorazow ych pom iarów i ob serw acji np. w ydajności źródeł, głębokości w y stęp o w an ia zw ierciad ła w ody, objętości p rzepływ u itp. Poszczególne arkusze m apy H ydrograficznej p rz ed staw iają zatem stosunki h ydro g raficzn e ch arak tery sty czn e i w łaściw e d la czasokresu, w k tó ry m zostały zaobserw ow ane. D latego n a m ap ach będących rezu ltatem zdjęcia jest zaznaczony czasokres badań. To u m ożliw ia n aw iązy w an ie je d n o ra zow ych ale dato w an y ch spostrzeżeń i p o m iarów do ciągu system atycznych, codziennych spostrzeżeń i pom iarów dokonyw anych przez stacje opadow e, w odow skazow e oraz sta c je pom iarów w ód gru n to w y ch P aństw ow rego In sty tu tu H ydrologiczno-m eteorologicznego. Sieć tych stacji je st jeszcze n ied o stateczn a i d la uzy sk an ia pow iązań trz e b a nieraz w ychodzić poza g ra nice badanego obszaru. T akie p o w iązanie obserw acji jednorazow ych z ciągam i o b serw acyjnym i p o zw ala n a zorien to w an ie się czy stosunki h y d ro graficzne, stw ierdzone w czasokresie b ad ań są ch arak tery sty czn e d la o k resu o opadach i w o dostanach w ysokich, śred n ich czy niskich. B rak system aty cznych pom iarów i obserw acji każdego k arto w an eg o zjaw isk a i to dokonyw anych w ciągu dłuższego okresu czasu je s t n iew ątp liw ie dużym b rak ie m i bardzo obniża w arto ść m apy. S taram y się tem u p rzynajm n iej częściowo zaradzić przez w y k o rzy sty w an ie m ateriałó w, zeb ran y ch n a stacjach P IH M oraz przez zb ieran ie in fo rm acji u ludności 9

12 m iejscow ej, np. o zm ian ach w ydajności źródeł, w ahaniach stan u w ody w stu d n iach, jezio rach i rzekach, o stałości cieków, zasięgu pow odzi i te re nów podm okłych, zlodzeniu rzek itp. Treść Mapy H ydrograficznej M apa H ydrograficzna Polski w y k o n y w an a je s t n a podkładzie m ap y to pograficznej w skali 1 : , na któ rej p rzy pom ocy sy g n atu r p o w ierzchniow ych przed staw io n e są sto su n k i litologiczne ze szczególnym uw zględnieniem przepuszczalności u tw o ró w pow ierzchniow ych. N a ty m tle orograficzno-litologicznym p rzed staw io n e je st w y stęp o w an ie pierwszego poziomu w ód podziem nych (hydroizobaty w zględnie strefy w y stęp o w an ia w ód podziem nych o zróżnicow anej głębokości do zw ierciad ła w ody), a n astęp n ie w szystkie zjawiska i obiekty wód powierzchniowych (stojących i płynących) oraz w szelkie o biekty gospodarki wodnej przy pom ocy um ow nych sy gnatur, zestaw ionych w załączonej tab eli znaków. T ak sk o n stru o w an a M apa H y d ro g raficzn a in fo rm u je o w a ru n k a c h in filtra c ji, o rozm ieszczeniu, położeniu i głębokości zaleg an ia płytszych zb io r n ików w ody podziem nej, o w ypływ ie w ód podziem nych n a pow ierzchnię w postaci źródeł, w ycieków, w ysięków i m łak o ra z o ilości w ody w y p ły w ającej w b ad an y m o kresie z p o d ziem ia p oprzez oznaczanie w y dajności źródeł, o w ielkości i ro d zaju re te n c ji pow ierzchniow ej (m okradła, zb io rn ik i w odne) w reszcie o fo rm ach i k ieru n k ach o d pływ u pow ierzchniow ego (cieki stałe, periodyczne, epizodyczne, działy w odne), o zasięgu w ód pow odziow ych i zanieczyszczeniu rzek o ra z o p rzejaw ach gospodarki w odnej. Te in fo rm ac je p o su w ają znacznie znajom ość stosunków h y drograficznych naszego k raju. M apa H y d ro g raficzn a P olski o p raco w y w an a i w y d aw ana arkuszam i jest m apą podstaw ow ą. N a p o d staw ie tej m ap y oraz całego zebranego m a te ria łu są w y k o n y w an e mapy pochodne ja k : m ap a zbiorników w ód podziem nych, m apa zw ierciad ła w ody podziem nej (przy pom ocy hydroizohips), m ap a przepływ ów, m ap a odpływ u jednostkow ego, m ap a zanieczyszczenia cieków, m ap a regionów h y d rograficznych i inne. T e m apy są załączn ik am i do ob jaśn ień, opracow yw anych d la każdego arkusza. Objaśnienia poszczególnych ark u szy z a w ie ra ją c h a ra k te ry sty k ę w szystkich elem entów środow iska geograficznego (budow a, rzeźba, gleby, roślinność, klim at), w p ły w ający ch n a sto su n k i w odne oraz d o k ład n ą ch a ra k te ry sty k ę h y d ro g raficzn ą opracow anego obszaru (w ody podziem ne, w ody pow ierzchniow e, w odostany, przepływ y, ty p y cieków, obszary podm okłe i zbiorniki pow ierzchniow e, sto su n ek w ód podziem nych do pow ierzchniow ych itp.). O b jaśn ien ia zam yka podział n a regiony hydro g raficzn e i ich d o k ład n a ch arak tery sty k a. 10

13 O b jaśn ien ia są opracow yw ane w o p arciu n ie ty lk o o m ap ę h y d ro g raficzną, ale rów nież n a podstaw ie w szelkich w iadom ości zeb ran y ch w te re nie, k tó re n a m ap ie n ie zostały uw zględnione (np. dan e o zasobności zbiorn ik ó w podziem nych i pow ierzchniow ych, o w o d o stan ach i ich w ahaniach, p rzepływ ach, term ice, zlodzeniu, chem iźm ie, spadkach, tra n sp o rc ie ru m o w isk a itp.) a tak że danych uzyskanych z PIH M i in n y ch in sty tu cji oraz lite ra tu ry. Teoretyczna i praktyczna w artość Mapy H ydrograficznej Polski M apa h y d ro g raficzn a posuw a znacznie naprzód znajom ość stosunków hyd ro g raficzn y ch w k ra ju. D aje o n a lokalizację i re je stra c ję w szystkich zjaw isk w odnych, toteż stanow i podstaw ę w szelkich b ad ań n ad obiegiem w o dy. P rz e d sta w ia o n a je d n a k nie tylko rozm ieszczenie poszczególnych z ja w isk i obiektów ale tak że ich w zajem n y stosunek oraz sto su n ek do innych elem en tó w środow iska geograficznego do u k ształto w an ia i budow y geologicznej. Z ary so w u je dalszą p ro b lem aty k ę a n a w e t częściow o ją nieraz rozw iązuje. P ozw ala też n a w cale d o k ład n ą c h a ra k te ry sty k ę hydro g raficzn ą przedstaw ionego obszaru i jego regionalizację. T ak i je s t zakres treści n ie tylko objaśnień ale ta k ż e w ielu prac magisterskich, w y k onanych w oparciu o zdjęcie h y d ro g raficzn e i d a ne h y d ro m etry c zn e PIH M oraz d o b rą znajom ość poszczególnych elem entów środow iska geograficznego, u m o żliw iającą śledzenie pow iązań m iędzy z ja w iskam i w odnym i a w aru n k am i przyrodniczym i. Jeszcze in n y je s t zakres monografii hydrograficznych re p rezen tacy jn y ch regionów w Polsce. W ty ch o p raco w an iach m onograficznych, będących rezu ltatem nie tylko k a rto w a n ia hydrograficznego ale k ilk u letn ich b ad ań terenow ych, połączonych z w ielk ą ilością sp ecjaln y ch pom iaró w h y drom etrycznych, p rzed staw ian y jest obieg wody w powiązaniu z warunkami środowiska geograficznego nieraz bardzo zróżnicow anego. S tw ierd zan e są też p ew n e praw idłow ości obiegu w ody w o b szarach o różnej rzeźbie i różnej b u dow ie (c. 8, 50). M apa h y d ro g raficzn a m a rów nocześnie duże znaczenie praktyczne. In fo rm u je o rozm ieszczeniu i głębokości zalegan ia zbiorników w ody podziem nej, o grubości w arstw y suchej, o rozm ieszczeniu i c h a ra k terze źródeł (w ydajności), o rozm ieszczeniu i ro d zaju zb io rn ik ó w w ód p o w ierzchniow ych, te re n ó w podm okłych i zalew anych, o przebiegu i c h a ra k terze cieków, u m ożliw ia w yznaczanie obszarów n ad w y żek i deficytów w odnych. O rie n tu je zate m i in fo rm u je o tych w szystkich danych, k tó re są szczególnie w ażn e d la rolnictw a, leśnictw a, przem ysłu, gospodarki kom u nalnej itd., N a p o d staw ie poszczególnych ark u szy m apy h y d rograficznej m ogą być w ykonyw ane m apy bonitacyjne, in fo rm u jące o rozm ieszczeniu obszarów 11

14 o różnej p rzydatności z p u n k tu w id zen ia sto su n k ó w hydrograficznych dla poszczególnych dziedzin gospodarki. W artość te j Mapy polega w reszcie n a tym, że zachęca i zm usza geografów, którzy podjęli się jej w ykonan ia do b a d a ń terenow ych, do stu d io w an ia w ody w przyrodzie, do kom pleksow ego ro zp atry w an ia obiegu w ody. G eografow ie polscy poprzez w y k onyw anie szczegółow ych m ap n ie tylko h ydro g raficzn y ch ale tak że m ap geom orfologicznych i klim atologicznych zm ierzają, podobnie ja k geologow ie (m apa geologiczna), gleboznaw cy (m a p a pedologiczna), botanicy (m apa florystyczna) do lepszego p oznania poszczególnych elem entów środow iska geograficznego, um ożliw iającego śledzen ie w zajem nych pow iązań m iędzy nim i oraz p raw id ło w ą analizę i ocenę w a ru n k ó w środow iska geograficznego z gospodarczego p u n k tu w idzenia. M. K lim a szew ski LITERATURA A. M etodyka badań hydrograficznych 1. C elm er T., K lim a sze w sk i M., P ietkiew icz S., S tep h a n W., W ern er-w ięcko w ska H., W ilgat T., W it K., In s tru k c ja do zd jęc ia hydrograficznego Polski. D ok u m en tacja G eogr. z. 3, 1958 i z. 4, D ynow ski-b alcer J., Z ad an ia i m etody b ad ań hydrograficznych. G eog rafia w Szkole, t. X, z. 5, K lim a szew ski M., P ietkiew icz S., W ięcko w ska H., W it K., In s tru k c ja do opracow ania szczegółow ej m apy h y drograficznej Polski. W arszaw a 1954 (w ydanie pow ielone). 4. K lim a sze w sk i M., T he detailed h y d ro g rap h ical m ap of P oland. P rzeg l. G eogr. t. X X V III, suppl., K lim a szew ski M., Z ag ad n ien ia m apy h y drograficznej Polski. D okum enta c ja G eogr. z. 3, K olago C., Z adanie m ap hydrograficznych. G o spodarka W odna, n r 4, P ietkiew icz S., Z p ro b lem aty k i h ydrograficznej m apy Polski. P rzeg ląd G eofiz. t. V /X III, z. 2, W ern er-w ięcko w ska H., Z ad an ia i m etody geograficznego b a d a n ia w ód gruntow ych. Przegl. G eogr. t.x X V I, z. 2, W ern er-w ięcko w ska H., Z ag ad n ien ia m etodyczne m apy pły tkich w ód gruntow ych. Gosp. W odna n r 6,

15 10. W ilg a t T., O w odzie i jej geograficznym b ad an iu. C zasopism o C eogr. t. X X X II, z. 2, W ilg a t T., D orobek polskiej h y drografii. Przegl. G eograf, t. X XXV, z. 3, B. Spraw ozdania z w ykonyw ania zdjęcia hydrograficznego Polski 1. G alon R., K o n feren cja nau k o w a pośw ięcona m apie geom orfologicznej i h y d ro g raficzn ej Niżu. Przegl. G eogr. t. X X X III, z. 4, K. M., K o n feren cja w sp raw ie m apy geom orfologicznej i h y d ro g raficznej P olski, K rak ó w IV Przegl. G eogr. t. X X V I, z. 4, K o n d ra cki J., P osiedzenie K om isji dla m apy m orfologicznej i h y d ro graficznej P olski. P oznań 4.VI Przegl. G eogr. t. X X IV, z. 3, K o n d ra cki J., K o n feren cja W SN PT G w sp raw ie m ap y m orfologicznej i m ap y h y d rograficznej Polski. K rak ó w V P rzegl. Geogr. t. X X IV, z. 3, S. L., S p raw o zd an ie z posiedzenia K om isji m apy m orfologicznej i hydro g raficzn ej Polski w O siecznej w dniach V Przegl. Geogr. t. X X V II, z. 1, C. W ykaz prac napisanych na podstaw ie m ateriałów zebranych w ramach zdjęcia hydrograficznego Polski. 1. B o rejko W., P ro b lem aty k a h y d ro g raficzn a n a ark u szu P oznań Północ, D o k u m en tac ja G eogr. z. 6, C elm er T., U w agi o stosunkach w odnych okolic m ia sta T orunia. Dok u m e n ta c ja G eogr. z. 4, C hurska Z., W ybrane zag ad n ien ia hydro g raficzn e n a a rk u szu C zernikow o. D o k u m en tacja G eogr. z. 6, D yn o w ska I., C h arak te ry sty k a hydro g raficzn a dorzecza D łubni. Dok u m e n ta c ja G eogr., z. 4, D ynow ska I., P ró b a analizy działu w odnego. P rzegl. G eogr. t. X X X I, z. 3 4, D yn o w ska I., C irculation of G ro u n d W ater in an A rea b u ilt of C re ta ceous M arl E xem p lified by th e B asin of th e U p p er S zren iaw a R iver. B ull. A cad. Pol. des Sci. Ser. Sci. geol.-geogr. vol. X I. No 1, D yn o w ska I., S tosunki hydro g raficzn e oraz zag ad n ien ia ochrony w ód zachodniej części W yżyny M iechow skiej. O chrona P rzyrody. Roczn. X X IX, D yn o w ska I., O bieg w ody w obszarze w yżynnym zbudow anym z m arglu kredow ego n a p rzykładzie dorzecza G órnej Szreniaw y. Z eszyty N aukow e U niw. Jagiell., P race G eogr., z. 9,

16 9. D ynow ska I., T he W a te r B alance of a h igland A rea of C retaceous M arls illu stra te d by th e E xam ple of th e U pper S zren iaw a R iv er B asin. G eog ra p h ia Polonica, vol. 2, D yn o w ski I., Z b ad ań hydrograficznych zlew ni B iałej i C zarnej W isełki. Czasop. G eogr. T. X X X II, z. 1, D yn o w ski J., K w ie k M., C h arak te ry sty k a h y d ro g raficzn a zlew ni B u- dzisza. Z eszyty N aukow e U niw. Jagiell. P ra c e G eogr. z. 7, G a u d yn -T la łka A., C h arak te ry sty k a h y d ro g raficzn a dorzecza B ędków - ki, B olechów ki, K o bylanki i K luczw ody (W yżyna K rakow ska). Z eszyty n aukow e U niw. Jag iell. P race G eogr. z. 7, G alon R., W stępna w iadom ość o o p racow aniu dotyczącym z a n ik a n ia jezior w Polsce. P rzegl. G eogr. t. X X V I, z. 2, a. G alon R., H ydrological R esearch fo r th e R egional Econom y. G eo g rap h ia Polonica. Vol. 3, K a lin o w ska K., Z an ik an ie jezior polodow cow ych w Polsce. P rzegl. G eogr. t. X X X III, z. 3, K o n d ra cki J., M ik u lsk i Z., H y d ro g rafia dorzecza K ru ty n i. P race G eogr. IG PA N, K o n d ra cki J., S zo sta k M., Z arys geom orfologiczny i hydrograficzny je zior okolic W ęgorzew a. R oczniki N auk. R oln. t. 77-B -l, K o sm o w ska D., S tu d ia n ad geom orfologią i h y d ro g rafią dorzecza g ó r nej O patów ki. D okum en tacja G eogr. z. 6, K o sm o w ska D., H y d ro g rap h ic D ifferen tiatio n of th e N o rth -E astern P a rt of th e S andom ierz U plands. B ull. A cad. Pol. Sci., Ser. Sci. G eol.-geogr. vol. X I, No 3, K o sm o w ska D., D bjaśn ien ią do m apy h y d rograficznej 1: a rk u s z M A O żarów. D okum entacja G eogr. z. 2, 1963 (do użytku słu ż bow ego). 20. K o w a lska A., W ah an ia zw ierciadła górnego horyzontu w ody podziem nej. P rzegl. G eogr. t. X X X IV, z. 2, K ryg o w ski B., U w agi o zw iązku jezio r niziny W ielkopolskiej z w o d a m i gruntow ym i. P rzegl. G eogr. t. X X V I, z. 2, K ry g o w sk i B., O zan ik u górnej w ody gru n to w ej w okolicy K onina. B ad an ia Fizj. n ad P olską Zach., t. V, K ry g o w sk i B., W ody podziem ne N iziny W ielkopolsko-k ujaw skiej. P ro b lem y w odne W ielkopolski. P oznań L eś-r ogoż A., C h arak te ry sty k a h y d ro g raficzn a G órnośląskiego O kręgu P rzem ysłow ego. K om. d la S p raw G O P. B iul. n r 64, 1962 (do uży tk u służbow ego). 25. M a k sy m iu k Z., S tosunki w odne w ysoczyzny goniądzkiej. D okum entac ja G eogr. z. 6, M u ra w ski T., M apa h y d ro g raficzn a d la w ojew ództw a bydgoskiego. P rzegl. G eogr. t. X X X III, z. 4,

17 27. P opraw a B., P ro b lem aty k a h y d ro g raficzna n a ark u szu K ostrzyn. Dok u m e n ta c ja G eogr. z. 6, P y d ziń ski B., S tosunki w odne w górnej części dorzecza Soły. P race G eogr. W SP w K rakow ie, z. 10, S zo sta k M., C h arak te ry sty k a m orfologiczna i h y d ro g raficzn a p o łudniow ej części R ynny M ikołajskiej. D o k u m en tacja G eogr. z. 2, T ch ó rzew ska -C zeka lo w a B., P o ró w n an ie w aru n k ó w i w yników zdjęcia hydrograficznego z dw u okresów. P rzegl. G eogr. t. X X X IV, z. 3, W ar sza T., P ro b lem aty k a h y d ro g raficzn a n a ark u szu Sady. D okum enta c ja G eogr., z. 6, W ern er-w ięcko w ska H., O bszary bezodpływ ow e M azow sza. Przegl. G eogr. t. X X III, W ern er-w ięcko w ska H., Z w iązek działów w ód podziem nych z rzeźbą, budow ą geologiczną i k lim atem o raz ich strefow ość. P rzegl. G eogr. t. X X IV, z. 4, W ern er-w ięcko w ska H., S trefow ość geograficzna pierw szego horyzontu w ód podziem nych. Przegl. G eogr. t. X X X II, z. 1 2, W ern er-w ię cko w ska H., O diagnozie c h a ra k te ru działów w ód podziem nych. Przegl. G eofiz. t. V I/X IV, z. 4, W ięcko w ska H., T ypy w ystęp o w an ia górnych horyzontów w ody podziem nej w Polsce. Czas G eogr. T. X X X IV, W ilgat T., S tosunki geom orfologiczne i hydro g raficzn e w strefie k an a łu W ieprz-k rzna. P rzegl. G eogr. t. X X IX, z. 2, W ilg a t T., P ro b lem y hydro g raficzn e W yżyny L ubelskiej. Czas. Geogr.. t. X X IX, z. 4, W ilg a t T., Z b ad ań n ad w odam i podziem nym i W yżyny L ubelskiej. A n n ales UM SC, Sec. B, t. X II, W it K., C h a ra k te ry sty k a h y d ro g raficzn a R egionu P odtatrzańskiego. Dok u m e n ta c ja G eogr. z. 2, W it-j ó ź w ik K., R egiony h y d rograficzne G órnośląskiego O kręgu P rz e m ysłow ego. K o m itet d la S p ra w G O P. B iul. n r 64, 1962 (do użytku służbow ego). 42. W it K., Z iem o ń ska Z., S tosunki hydro g raficzn e T atr. P rzew o d n ik V I O gólnopolskiego Z jazdu PT G K raków, W it K., Z iem o ń ska Z., O b jaśn ien ia do M apy H ydrograficznej P olski 1: a rk u sz M B. D ok u m en tacja Geogr., z. 5, W it K., Z ie m o ń ska Z., H y d ro g rafia T a tr Z achodnich. O b jaśn ien ia do M apy H ydrograficznej T atry Z ach o d n ie 1 :50 000, K raków, W it K., Z iem o ń ska Z., H ydro g rafia T a tr P olskich. T a trz ańsk i P a rk N a rodow y, K raków

18 46. W o jciech o w ski K., H y drographical C h aracteristics of th e Loess A rea n e a r G rabow iec. A nnales UMCS, Sec. B, t. XV, Z iem o ń ska Z., Z w iązek tem p e ra tu ry źródeł m orenow ych z w ysokością ich w y stęp o w an ia n a północnych stokach T a tr Z achodnich. P rzegl. G eogr. t. X X X II, z. 3, Z iem o ń ska Z., T he W ate r C irculation in th e C zarny D unajec B asin. B ull, A cad. Pol. Sci. Ser. geol.-geogr. Vol. X I, N o 4, Z iem o ń ska Z., T he W ater B alance in high m o u n tain R egion illu s tra te d by th e E xam ple of W estern T a tra M ountains. G eographia P olonica. Vol. 2, Z iem o ń ska Z., O bieg w ody w górnej części dorzecza C zarnego D unajca. P race G eograficzne (przygotow ana do druku). 16

19 II. M ETO D Y K A B ADAŃ H YD RO GRA FICZN Y CH A. PR ZY G O T O W A N IE DO PR A C Y TER EN O W EJ 1. Wyposażenie P rzed rozpoczęciem p ra c teren o w y ch k a rtu ją c y pow inien zaopatrzyć się: a) w d o k um enty, b) m apy, c) m a te ria ły piśm ienne, d) in stru m e n ty i p rzyrządy, p o trzeb n e do w y k o n y w ania obserw acji i pom iarów oraz e) uzyskać adresy o b serw ato ró w sta c ji PIH M. a) Dokumenty P o dstaw o w y m dokum en tem je st zarządzenia o w y k o n yw aniu b ad ań terenow ych, w y staw io n e przez In s ty tu t G eografii PA N (w zględnie R e k to ra t uczelni). Z aśw iadczenie należy ostem plow ać: W D yrekcji L asów P ań stw o w y ch lub w odnośnych N adleśnictw ach, co u łatw i p o ru szan ie się n a obszarach zalesionych i zapew ni opiekę te re now ych placów ek leśn ictw a (gajów ek, leśniczów ek) oraz w W ojskow ych K om endach G arnizonów w w ypadku, gdy n a obszarze o b jęty m b ad an ia m i z n a jd u ją się o biekty w ojskow e. b) Mapy m ap y topo graficzne: w skali 1:25 000, m apy litologiczne i glebow e w dostępnej podziałce, c) Materiały piśmienne d ziennik obserw acji w tw a rd e j okładce, ołów ki, kred k i, tusze, piórka, lin ijk a m ilim etro w a, kom p let fo rm u larzy do opisów i pom iarów, d) Instrumenty i przyrządy busola, k lizy m etr lu b poziom przeziernikow y, a lty m e tr (dla teren ó w górskich), n iw elato r kieszonkow y, sap erk a, 17

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni

Charakterystyka zlewni Charakterystyka zlewni Zlewnia, dorzecze, bifurkacja Występujące na powierzchni lądów wody powierzchniowe: źródła, cieki, zbiorniki wodne, bagna stanowią siec wodną. Siec ta tworzy system wodny, ujęty

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

CEGŁA NORMALNA POLSKA

CEGŁA NORMALNA POLSKA CZESŁAW DOMANIEWSKI ARCHITEKT PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ CEGŁA NORMALNA POLSKA WYMIARÓW 27X13X6 CM. v OBOWIĄZUJĄCA Z MOCY POSTANOW IENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 15 LIPCA ROKU

Bardziej szczegółowo

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20 Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty Palestra 8/10(82), 14-20 1964 14 Janusz Szwaja N r 10 (82) B rak je st w p.o.p.c. odpow iedniego przepisu. P o trzeb a jego w y n ik a z zasad ro z ra c h u

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31 Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Palestra 8/10(82), 20-31 1964 20 Andrzej Rembieli±ski N r 10 (82) 127 k.z. P rzep isy te ag o d n ie tr a k tu j osobû

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GEOGRAFII PRZEMYSŁU

ZAGADNIENIA GEOGRAFII PRZEMYSŁU DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA ZESZYT 6 ZAGADNIENIA GEOGRAFII PRZEMYSŁU Opracowali: H. MALARECKA SIMBIEROWICZ, J. GRZESZCZAK WYKAZ ZESZYTÓW PRZEGLĄDU ZAGRANICZNEJ LITERATURY GEOGRAFICZNEJ 1 9 61 za ostatnie

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Maria Romanow-Broniarek "Fiłosofskije problemy teoreticzeskoj biologii", G.A. Jugaj, Moskwa 1976 : [recenzja]

Maria Romanow-Broniarek Fiłosofskije problemy teoreticzeskoj biologii, G.A. Jugaj, Moskwa 1976 : [recenzja] Maria Romanow-Broniarek "Fiłosofskije problemy teoreticzeskoj biologii", G.A. Jugaj, Moskwa 1976 : [recenzja] Studia Philosophiae Christianae 15/1, 209-213 1979 nej m onografii p o b u d zają czytelnik

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

REJONIZACJA SŁUŻBY ZDROWIA A DOSTĘPNOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH

REJONIZACJA SŁUŻBY ZDROWIA A DOSTĘPNOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY SAMORZĄD TERYTORIALNY 15 Mirosław Grochowski REJONIZACJA SŁUŻBY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach WÓJT GMINY ROJEWO 88-111 Rojewo woj. kujaw sko-pom orskie R B.II.6220.3.2012 R ojew o, 3.04.2012r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach N a podstaw ie art. 71, ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989 Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* ŹRÓDŁA GROMADZENIA ŚROOKÓW PIENIĘŻNYCH NA WKŁAD MIESZKANIOWY W LATACH 1970-1986

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku Protokół dodatkowy Nr 1 z dnia 6 marca 1975 roku do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w kółkach rolniczych i spółdzielniach kółek rolniczych z dnia 23 grudnia 1974 r. Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Studia Prawnoustrojowe nr 24, 233-242 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 A gnieszka M alarew icz-jakubów

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ D R P-X.40320.3.2015.M P W ed ług rozdzielnika Uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/proiektv-aktow-prawnych/proiektv-rozporzadzen-izarzadzen/rynek-pracy/

Bardziej szczegółowo

T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r.

T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r. T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r. Studia Philosophiae Christianae 6/2, 290-293 1970 290 M A

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

Grad, Leszek Sesja naukowa z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 576-579

Grad, Leszek Sesja naukowa z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 576-579 Grad, Leszek Sesja naukowa z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 576-579 1967 KRONIKA NAUKOWA WOJEWÓDZTWA OLSZTYŃSKIEGO LE SZ E K G RAD S E S JA N

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY P O L S K A A K A D E M I A N A U K I N S T Y T U T G E O G R A F I I I P R Z E S T R Z E N N E G O Z A G O S P O D A R O W A N I A ZESPÓL KOORDYNACYJNY PRODLEMU MIĘDZYRESORTOWEGO PODSTAW Y PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2

ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2 55 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W O P O L U Do u ż y tk u służbow ego % z. N r.... ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2 O pole G

Bardziej szczegółowo

El bieta Zêbek, Beata Szwejkowska Stan i trendy rozwoju w zakresie produkcji i wykorzystania funkcjonalnej w kontekœcie prawnym

El bieta Zêbek, Beata Szwejkowska Stan i trendy rozwoju w zakresie produkcji i wykorzystania funkcjonalnej w kontekœcie prawnym El bieta Zêbek, Beata Szwejkowska Stan i trendy rozwoju w zakresie produkcji i wykorzystania funkcjonalnej w kontekœcie prawnym Studia Prawnoustrojowe nr 24, 207-220 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P O ŁĄ C Z E Ń K O LE JO W Y C H Z R E P U B LIK Ą F

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie promocj. Planowanie mediów. (c) Maciej Wasiak Razem slajdów: 69

Zarz dzanie promocj. Planowanie mediów. (c) Maciej Wasiak Razem slajdów: 69 Zarz dzanie promocj Planowanie mediów 1 Wymogi kampanii reklamowej: Charakterystyka odbiorców procesu komunikacji Cele komunikacyjne Cechy przekazu Założenia dotyczące zasięgu, częstotliwości oraz ciągłości

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

STUDIA INFORM ATIC A

STUDIA INFORM ATIC A STUDIA INFORM ATIC A Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA Quarterly Volume 23, Number 1 (47) Andrzej KWIECIEŃ ANALIZA PRZEPŁYW U INFORM ACJI W KOM PUTEROW YCH SIECIACH PRZEM

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD LOTNICZY MIESIĘCZNIK

PRZEGLĄD LOTNICZY MIESIĘCZNIK PRZEGLĄD LOTNICZY MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ DOWÓDZTWO LOTNICTWA F ra g m e n t p o m n ik a ku czci M arszałk a Jó zefa P iłsu d sk ieg o n a lo tn isk u O kęcie. W NARODZIE NA PIERW SZYM MIEJSCU ARMIA.

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe KI N ESI OT A P ING Andrzej Markowski Wstęp...6 U k ła d m ię ś n io w y i k o s tn y c z ło w ie k a...1 0 S ło w n ik... 1 2 Historia i rozwój

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja]

Sz. W. Ślaga Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta, P.E. Siwokon, Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja] Studia Philosophiae Christianae 5/2, 231-235 1969

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo