INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 : Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione"

Transkrypt

1 P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 : Wydanie III Poprawione i uzupełnione WARSZAWA 1964

2

3 P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c j a G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ P O L S K I 1 : Wydanie III Poprawione i uzupełnione WARSZAWA 1964

4 K O M IT E T R E D A K C Y J N Y : M A PY H Y D R O G R A FIC ZN E J PO L SK I 1: R ajm u n d GALON, M ieczysław K LIM A SZ E W SK I, T eodor N A U M IE N K O I N S T R U K C J Ę O P R A C O W A L I: T adeusz CELM ER, R ajm u n d GALON, S tefan K A PSA, M ieczysław K LIM A SZ E W SK I, T eodor N A U M IEN K O, W an d a ST E PH A N, H elena W ERN ER-W IĘCKOW SK A, T adeusz W ILG A T, K ry sty n a W IT -JÓ Ż W IK D O D R U K U P R Z Y G O T O W A Ł A : K ry sty n a W IT -JÓ Ż W IK

5 SPIS TREŚC I str. I. W STĘP ZA G A D N IEN IA SZCZEG Ó ŁO W EJ M A PY HYDRO G R A FIC Z N E J PO L SK I... 7 II. M ETODYKA B ADAN H Y D R O G R A F IC Z N Y C H...17 A. P rzygotow anie do p racy t e r e n o w e j W y p o s a ż e n i e P rzy g o to w an ie n a u k o w e...19 B. P ra c a w t e r e n i e O gólny to k p racy w t e r e n i e B ad an ie zjaw isk i procesów hydrograficznych a) S pływ pow ierzchniow y i w s ią k a n i e b) M o kradła i w ody s t o j ą c e c) W ody p o d z i e m n e d) N a tu ra ln e w ypływ y w ód p o d z ie m n y c h...50 e) Sieć r z e c z n a...58 III. O PRA C O W A N IE W Y N IK Ó W Z D JĘ C IA A. O pracow anie m ateriałó w d o k u m e n t a c y jn y c h...75 B. C h arak te ry sty k a h y d ro g raficzn a...81 Spis załączników poza tek stem 1. Z naki u m ow ne i o b ja śn ie n ia d la M apy H ydrograficznej P olski 1: F o rm u larze do d o k u m en tacji 3. A tlas roślin ch arak tery sty czn y ch d la m o k rad eł i zb io rn i ków zarastający ch 3

6 IIHCTPyKIJHH K nm P O rp A cm H E C K O ft KAPTE IIOJILIIM b MacmTaCSe 1: COflEPJKAHHE I. BCTYTIJIEHHE BOnPOCLI noflpobhoft rh flpo rpa O H H ECK O ft KAPTLI n O J I t n i H... 7 II. METOUHKA rh UPOrPAOHHECKHX HCCJIEftOBAHIlft Cip. A. IIoAroTOBKa k nonebhm paóotam opya;oBaHHe H a y H H a a n o ^ r o T O B K a...19 B. IIojieBbie paóotm m n ń x o a nojiebh X p a ó o T H ccjiea O B ah n e r H A p o rp a $ H H eck n x ABJieHHń h n p o ije c c o B. 26 a) IIOBepXHOCTHHft CTOK H B IIH T b IB a H H e ) fiojiota H CTOflHHe B O A b l...30 b ) Il0A3eMHHe b o a h...37 r) EcTecTBeHHHe h c to k h noa3emhbix b o a...50 A) P eh H aa cet b...58 III. PA3PAB0TKA PE3TJIŁTATOB ( T B E M K H A. PaspaóO T K a AOKyMeHTapHOHHbix M atepnajio B...75 B. rh Aporpa$HHecicaH xapaktepncthka...81 nepeaeh b BHeieKCTOBHX npunoacehhh 1. y CJIOBHHe 3H ak H H OObflCHeHHfl A M THApOrpa^HHeCKOft K apt bl IIoirbniH 1 : BnaHKH a m AOKyMeHTapHH 3. A T jiac pact eh H ft, xap ak T ep H b ix a m 6 o bo t h s a p a c T a io m H x BOAOeMOB 4

7 IN STRU C TIO N TO TH E H Y D R O G R A PH IC M A P O F PO LA N D on th e scale of 1: I n d e x Page I. IN TRO D U C TIO N PR O B LEM S O F TH E D ETA ILED HYDRO- G R A PH IC M A P OF P O L A N D... 7 II. M ETH O D S O F H Y D RO G R A PH IC R E S E A R C H A. P re p a ra tio n of field in v e s tig a tio n s In stru m e n ts and m a p s Scientific p re p a ra tio n 19 B. F ield i n v e s t i g a t i o n G en eral course of field w o r k Investig atio n of h y d ro g rap h ic p h enom ena an d processes 26 a. S urface flow an d i n f i l t r a t i o n...26 b. M arshes an d sta g n a n t w a t e r c. U n d erground w a t e r...37 d. N a tu ra l outflo w of u n d erg ro u n d w a t e r...50 e. R i v e r - n e t III. W O RK ON T H E RESU LTS O F FIE L D IN V E ST IG A T IO N A. W ork on docu m en tary d a t a B. H ydro g rap h ic c h a r a c t e r i s t i c s A p p en d ix n ot enclosed in th e te x t 1. K ey an d ex p lan a tio n to th e H ydrographic M ap of P o lan d 1: D o cum entary fo rm u lary 3. A tlas of p la n ts c h aracteristic of m arsh es an d overgrow n w a te r reserv o irs 5

8

9 I. W S T Ę P Z A G A D N IE N IA S Z C Z E G Ó Ł O W E J M A P Y H Y D R O G R A F IC Z N E J P O L S K I W ykonanie M apy H ydrograficznej P o lsk i n a p o d staw ie zdjęcia h y d ro g raficzn eg o przeprow adzonego w teren ie, zaproponow ałem w roku 1950, w okresie przygotow ań do I K ongresu N auki P olskiej. N a ty m K ongresie zostało ono u znane za jed n o z głów nych zadań geografii polskiej. Do re a lizacji tego zad an ia przystępow ały kolejno w latach 1951 do 1953 ośrodki u n iw e rsy te c k ie w K rak o w ie i Łodzi, P oznaniu, T o ru n iu i W arszaw ie, w L u b lin ie i W rocław iu. Od 1954 r. w y k onyw anie Szczegółow ej M apy H y d rograficznej P olski (1:50 000) m ieści się w p la n ie n au k o w o -b ad aw czym In sty tu tu G eografii P olskiej A kadem ii N auk. B ad ania są planow ane, zlecane i koordynow ane przez dw a Z akłady In sty tu tu G eografii PA N : Z a k ład G eom orfologii i H y d rografii G ór i W yżyn w K rak o w ie (kierow nik M. K lim aszew sk i oraz K. W it-jó źw ik i Z. Z iem ońska), o rg an izu jący b adan ia n a te ry to riu m Polski P ołudniow ej, oraz Z ak ład G eom orfologii i H y d ro g rafii N iżu w T o ru n iu (kierow nik: R. G alon oraz T. C elm er), o rg anizu jący b ad an ia n a te ry to riu m P olski P ółnocnej. W k arto w a n iu b io rą udział p raco w n icy obu Z ak ładów o ra z w spółpracow nicy z k a te d r uniw ersyteckich K rak o w a, L ublina, W arszaw y, T orunia, P o zn an ia i Łodzi. W ram ach zlecen ia są opracow yw ane ark u sze m ap w skali 1: o raz tek sty o b jaśniające. Z d jęcia hydrograficzne, któ ry ch re z u lta te m są m ap y hydrograficzne, w y k o n y w an e są w g In stru k c ji do o p raco w an ia Szczegółow ej M apy H y d ro g raficzn ej P o lsk i. P ierw sza z roku 1951 b y ła raczej w ykazem obiektów i zjaw isk hydrograficznych, k tó re należało kartow ać. W n astęp n ej, w ydanej w roku 1954 został przed staw io n y to k oraz m etody b a d a ń h y drograficznych. D w a dalsze w y d an ia (1958, 1959) zostały poszerzone w iadom ościam i o m etodach bad ań i zaleceniam i, dotyczącym i opraco w y w an ia m ateriałó w dokum en tacy jn y ch. W obecnym, o statn im w ydaniu, znacznie poszerzonym, zostały w y k o rzy stan e uw agi poczynione przez praco w n ik ó w In sty tu tu G eog rafii PA N oraz przed staw icieli In sty tu tu G ospodarki W odnej, C entralnego U rzędu G ospodarki W odnej, Z arząd u T opograficznego S ztab u G eneralnego, In s ty tu tu G eologicznego, In sty tu tu H ydrologiczno-m eteorologicznego, In sty- 7

10 tu tu M elioracji i U żytków Z ielonych oraz ośrodków uniw ersy teck ich w L u b lin ie i W arszaw ie. S zata graficzna m apy została zap ro jek to w an a przez Z arząd T opograficzny S ztab u G eneralnego W.P. o raz Z akłady G eom orfologii i H ydrografii IG PA N w K rak ow ie i T oruniu. Z n aki i o b ja śn ie n ia do m apy zostały w y d an e w osobnym załączniku do n iniejszej in stru k cji. P ró b n y ark u sz m ap y hydrograficznej w now ym ujęciu, o pracow ano g raficznie w Z arządzie T opograficznym. In s tru k c ją p o sługują się też studenci geografii w ram ach p ra k ty k o raz zb ierający m ateriały do p rac m agisterskich z zak resu h y drografii. Z m eto dą k arto w an ia hydrograficznego zaznajom iły się setki geografów w Polsce. Ś w iadczą o tym, liczne opraco w an ia a ta k ż e całk o w ite w yczerpanie trzech w ydań In s tru k c ji. O statnio zain tereso w ały się k arto w an iem h y drograficznym ośrodki geograficzne w e F ran cji, B elgii i R um unii, zostało też ono w prow adzone do p ro g ram u K om isji G eom orfologii S tosow anej M iędzynarodow ej U nii G eograficznej, w któ rej ra m a c h m ieści się ju ż P odkom isja K a rto w a n ia G eom orfologicznego. Szczegółow a M apa H ydrograficzna P o lsk i je st pierw szym tego ro d zaju opracow aniem w E u ro p ie i zapew ne n a św iecie. W toku p rac n ad Szczegółow ą M apą H ydrograficzną P o lsk i zaznaczyły się w y raźn ie dw a etapy. W okresie pierw szym h y d ro g rafo w ie ograniczali się do re je stro w a n ia i opisyw ania zjaw isk i obiektów w odnych, nanoszonych przy pom ocy sy g n atu r n a m apy w skali 1: lub 1: W ty m o k resie h y drografow ie nie m ieli jeszcze jasn o sprecyzow anej p ro b lem aty k i b ad ań i raczej zam ierzali pom agać hydrologom i hydrogeologom w zak resie in w en tary z acji zasobów w odnych. O kazało się jed n ak, że hydrologow ie stu d io w an ie zagadnień w odnych ograniczali głów nie do rzek a hydrogeologow ie do podziem ia, że w oda k tó ra jest jednym z elem entów środow iska geograficznego n ie je st an i przez jed n y ch ani przez d rugich ro zp atry w an a n a tle i w pow iązaniu z innym i elem entam i tego środow iska. To doprow adziło do etap u drugiego, w k tó ry m p rzed hydro g rafam i postaw iono jak o głów ny cel i zadanie: poznanie obiegu wody w poszczególnych dorzeczach na tle i w powiązaniu z inymi elementami środowika geograficznego, zatem śledzenie i ro zp atry w an ie poszczególnych faz obiegu w ody n a tle i w pow iązan iu z budow ą geologiczną, z u k ształto w an iem teren u, sto su n k am i glebow ym i, klim atycznym i, florystycznym i i ekonom icznym i. Zasady zdjęcia hydrograficznego Do ta k określonego celu zm ierzają hydro g rafo w ie m iędzy in n y m i przez w ykonyw anie zdjęcia hydrograficznego Polski. Z djęcie hydrograficzne, którego re zultatem je st M apa H ydrograficzna P o lsk i polega n a nanoszeniu w czasie b ad ań teren o w y ch n a m apę topo 8

11 graficzn ą w skali 1: za pom ocą ustalo n y ch sy g n atu r, w szystkich z ja w isk i obiektów w odnych, stw ierdzonych n a b ad an y m teren ie, po ich u p rzednim opisie, pom ierzeniu i genetycznym zaklasyfikow aniu. Polega ono n a rejestro w an iu i lokalizow aniu n a m apie topograficznej m ożliw ie w szystkich przejaw ó w obiegu w ody p rzy rów noczesnym śledzeniu p o w iązań ze środow iskiem geograficznym. H ydrograf, p rzep ro w ad zający te b a d a n ia m usi stale zdaw ać sobie spraw ę, ja k ą fu n k cję sp ełn iają poszczególne zjaw isk a w odne w obiegu w ody n a b ad an y m obszarze. Jego zad an iem je st po p ro stu śledzenie i rejestro w an ie w te re n ie w szystkich przejaw ó w obiegu w ody od chw ili gdy ona spada w postaci opadu aż do chw ili w y p aro w an ia lu b odpływ u z badanego dorzecza. O ilości o padu a w ięc ilości w ody w prow adzonej do obiegu w d an y m dorzeczu in fo rm u je m eteorolog. Do zad ań h y d ro g rafa należy b ad an ie w a ru n ków w siąk an ia w ody, jej p aro w an ia, g ro m ad zen ia się w zb io rn ik ach pow ierzchniow ych i podziem nych, w y p ły w an ia w postaci źródeł w reszcie spływ a n ia i odpły w an ia podziem nego o raz pow ierzchniow ego w postaci cieków. W zw iązku z ty m hydrograf, w ram ach zdjęcia hydrograficznego, pow inien obserw ow ać, rejestro w ać, m ierzyć i lokalizow ać te w szy stk ie zjaw isk a i obiekty w odne, k tó re u m ożliw iają p o znanie przebiegu rozm iarów r e t e n cji podziemnej (zbiorniki w odne podziem ne), retencji powierzchniowej (tereny podm okłe, jeziora, staw y) oraz spływu powierzchniowego i linijnego (spadki teren u, cieki). B ad an ia teren o w e są w y konyw ane w o kresie le tn im i o g ran iczają się p rzew ażn ie do jednorazow ych pom iarów i ob serw acji np. w ydajności źródeł, głębokości w y stęp o w an ia zw ierciad ła w ody, objętości p rzepływ u itp. Poszczególne arkusze m apy H ydrograficznej p rz ed staw iają zatem stosunki h ydro g raficzn e ch arak tery sty czn e i w łaściw e d la czasokresu, w k tó ry m zostały zaobserw ow ane. D latego n a m ap ach będących rezu ltatem zdjęcia jest zaznaczony czasokres badań. To u m ożliw ia n aw iązy w an ie je d n o ra zow ych ale dato w an y ch spostrzeżeń i p o m iarów do ciągu system atycznych, codziennych spostrzeżeń i pom iarów dokonyw anych przez stacje opadow e, w odow skazow e oraz sta c je pom iarów w ód gru n to w y ch P aństw ow rego In sty tu tu H ydrologiczno-m eteorologicznego. Sieć tych stacji je st jeszcze n ied o stateczn a i d la uzy sk an ia pow iązań trz e b a nieraz w ychodzić poza g ra nice badanego obszaru. T akie p o w iązanie obserw acji jednorazow ych z ciągam i o b serw acyjnym i p o zw ala n a zorien to w an ie się czy stosunki h y d ro graficzne, stw ierdzone w czasokresie b ad ań są ch arak tery sty czn e d la o k resu o opadach i w o dostanach w ysokich, śred n ich czy niskich. B rak system aty cznych pom iarów i obserw acji każdego k arto w an eg o zjaw isk a i to dokonyw anych w ciągu dłuższego okresu czasu je s t n iew ątp liw ie dużym b rak ie m i bardzo obniża w arto ść m apy. S taram y się tem u p rzynajm n iej częściowo zaradzić przez w y k o rzy sty w an ie m ateriałó w, zeb ran y ch n a stacjach P IH M oraz przez zb ieran ie in fo rm acji u ludności 9

12 m iejscow ej, np. o zm ian ach w ydajności źródeł, w ahaniach stan u w ody w stu d n iach, jezio rach i rzekach, o stałości cieków, zasięgu pow odzi i te re nów podm okłych, zlodzeniu rzek itp. Treść Mapy H ydrograficznej M apa H ydrograficzna Polski w y k o n y w an a je s t n a podkładzie m ap y to pograficznej w skali 1 : , na któ rej p rzy pom ocy sy g n atu r p o w ierzchniow ych przed staw io n e są sto su n k i litologiczne ze szczególnym uw zględnieniem przepuszczalności u tw o ró w pow ierzchniow ych. N a ty m tle orograficzno-litologicznym p rzed staw io n e je st w y stęp o w an ie pierwszego poziomu w ód podziem nych (hydroizobaty w zględnie strefy w y stęp o w an ia w ód podziem nych o zróżnicow anej głębokości do zw ierciad ła w ody), a n astęp n ie w szystkie zjawiska i obiekty wód powierzchniowych (stojących i płynących) oraz w szelkie o biekty gospodarki wodnej przy pom ocy um ow nych sy gnatur, zestaw ionych w załączonej tab eli znaków. T ak sk o n stru o w an a M apa H y d ro g raficzn a in fo rm u je o w a ru n k a c h in filtra c ji, o rozm ieszczeniu, położeniu i głębokości zaleg an ia płytszych zb io r n ików w ody podziem nej, o w ypływ ie w ód podziem nych n a pow ierzchnię w postaci źródeł, w ycieków, w ysięków i m łak o ra z o ilości w ody w y p ły w ającej w b ad an y m o kresie z p o d ziem ia p oprzez oznaczanie w y dajności źródeł, o w ielkości i ro d zaju re te n c ji pow ierzchniow ej (m okradła, zb io rn ik i w odne) w reszcie o fo rm ach i k ieru n k ach o d pływ u pow ierzchniow ego (cieki stałe, periodyczne, epizodyczne, działy w odne), o zasięgu w ód pow odziow ych i zanieczyszczeniu rzek o ra z o p rzejaw ach gospodarki w odnej. Te in fo rm ac je p o su w ają znacznie znajom ość stosunków h y drograficznych naszego k raju. M apa H y d ro g raficzn a P olski o p raco w y w an a i w y d aw ana arkuszam i jest m apą podstaw ow ą. N a p o d staw ie tej m ap y oraz całego zebranego m a te ria łu są w y k o n y w an e mapy pochodne ja k : m ap a zbiorników w ód podziem nych, m apa zw ierciad ła w ody podziem nej (przy pom ocy hydroizohips), m ap a przepływ ów, m ap a odpływ u jednostkow ego, m ap a zanieczyszczenia cieków, m ap a regionów h y d rograficznych i inne. T e m apy są załączn ik am i do ob jaśn ień, opracow yw anych d la każdego arkusza. Objaśnienia poszczególnych ark u szy z a w ie ra ją c h a ra k te ry sty k ę w szystkich elem entów środow iska geograficznego (budow a, rzeźba, gleby, roślinność, klim at), w p ły w ający ch n a sto su n k i w odne oraz d o k ład n ą ch a ra k te ry sty k ę h y d ro g raficzn ą opracow anego obszaru (w ody podziem ne, w ody pow ierzchniow e, w odostany, przepływ y, ty p y cieków, obszary podm okłe i zbiorniki pow ierzchniow e, sto su n ek w ód podziem nych do pow ierzchniow ych itp.). O b jaśn ien ia zam yka podział n a regiony hydro g raficzn e i ich d o k ład n a ch arak tery sty k a. 10

13 O b jaśn ien ia są opracow yw ane w o p arciu n ie ty lk o o m ap ę h y d ro g raficzną, ale rów nież n a podstaw ie w szelkich w iadom ości zeb ran y ch w te re nie, k tó re n a m ap ie n ie zostały uw zględnione (np. dan e o zasobności zbiorn ik ó w podziem nych i pow ierzchniow ych, o w o d o stan ach i ich w ahaniach, p rzepływ ach, term ice, zlodzeniu, chem iźm ie, spadkach, tra n sp o rc ie ru m o w isk a itp.) a tak że danych uzyskanych z PIH M i in n y ch in sty tu cji oraz lite ra tu ry. Teoretyczna i praktyczna w artość Mapy H ydrograficznej Polski M apa h y d ro g raficzn a posuw a znacznie naprzód znajom ość stosunków hyd ro g raficzn y ch w k ra ju. D aje o n a lokalizację i re je stra c ję w szystkich zjaw isk w odnych, toteż stanow i podstaw ę w szelkich b ad ań n ad obiegiem w o dy. P rz e d sta w ia o n a je d n a k nie tylko rozm ieszczenie poszczególnych z ja w isk i obiektów ale tak że ich w zajem n y stosunek oraz sto su n ek do innych elem en tó w środow iska geograficznego do u k ształto w an ia i budow y geologicznej. Z ary so w u je dalszą p ro b lem aty k ę a n a w e t częściow o ją nieraz rozw iązuje. P ozw ala też n a w cale d o k ład n ą c h a ra k te ry sty k ę hydro g raficzn ą przedstaw ionego obszaru i jego regionalizację. T ak i je s t zakres treści n ie tylko objaśnień ale ta k ż e w ielu prac magisterskich, w y k onanych w oparciu o zdjęcie h y d ro g raficzn e i d a ne h y d ro m etry c zn e PIH M oraz d o b rą znajom ość poszczególnych elem entów środow iska geograficznego, u m o żliw iającą śledzenie pow iązań m iędzy z ja w iskam i w odnym i a w aru n k am i przyrodniczym i. Jeszcze in n y je s t zakres monografii hydrograficznych re p rezen tacy jn y ch regionów w Polsce. W ty ch o p raco w an iach m onograficznych, będących rezu ltatem nie tylko k a rto w a n ia hydrograficznego ale k ilk u letn ich b ad ań terenow ych, połączonych z w ielk ą ilością sp ecjaln y ch pom iaró w h y drom etrycznych, p rzed staw ian y jest obieg wody w powiązaniu z warunkami środowiska geograficznego nieraz bardzo zróżnicow anego. S tw ierd zan e są też p ew n e praw idłow ości obiegu w ody w o b szarach o różnej rzeźbie i różnej b u dow ie (c. 8, 50). M apa h y d ro g raficzn a m a rów nocześnie duże znaczenie praktyczne. In fo rm u je o rozm ieszczeniu i głębokości zalegan ia zbiorników w ody podziem nej, o grubości w arstw y suchej, o rozm ieszczeniu i c h a ra k terze źródeł (w ydajności), o rozm ieszczeniu i ro d zaju zb io rn ik ó w w ód p o w ierzchniow ych, te re n ó w podm okłych i zalew anych, o przebiegu i c h a ra k terze cieków, u m ożliw ia w yznaczanie obszarów n ad w y żek i deficytów w odnych. O rie n tu je zate m i in fo rm u je o tych w szystkich danych, k tó re są szczególnie w ażn e d la rolnictw a, leśnictw a, przem ysłu, gospodarki kom u nalnej itd., N a p o d staw ie poszczególnych ark u szy m apy h y d rograficznej m ogą być w ykonyw ane m apy bonitacyjne, in fo rm u jące o rozm ieszczeniu obszarów 11

14 o różnej p rzydatności z p u n k tu w id zen ia sto su n k ó w hydrograficznych dla poszczególnych dziedzin gospodarki. W artość te j Mapy polega w reszcie n a tym, że zachęca i zm usza geografów, którzy podjęli się jej w ykonan ia do b a d a ń terenow ych, do stu d io w an ia w ody w przyrodzie, do kom pleksow ego ro zp atry w an ia obiegu w ody. G eografow ie polscy poprzez w y k onyw anie szczegółow ych m ap n ie tylko h ydro g raficzn y ch ale tak że m ap geom orfologicznych i klim atologicznych zm ierzają, podobnie ja k geologow ie (m apa geologiczna), gleboznaw cy (m a p a pedologiczna), botanicy (m apa florystyczna) do lepszego p oznania poszczególnych elem entów środow iska geograficznego, um ożliw iającego śledzen ie w zajem nych pow iązań m iędzy nim i oraz p raw id ło w ą analizę i ocenę w a ru n k ó w środow iska geograficznego z gospodarczego p u n k tu w idzenia. M. K lim a szew ski LITERATURA A. M etodyka badań hydrograficznych 1. C elm er T., K lim a sze w sk i M., P ietkiew icz S., S tep h a n W., W ern er-w ięcko w ska H., W ilgat T., W it K., In s tru k c ja do zd jęc ia hydrograficznego Polski. D ok u m en tacja G eogr. z. 3, 1958 i z. 4, D ynow ski-b alcer J., Z ad an ia i m etody b ad ań hydrograficznych. G eog rafia w Szkole, t. X, z. 5, K lim a szew ski M., P ietkiew icz S., W ięcko w ska H., W it K., In s tru k c ja do opracow ania szczegółow ej m apy h y drograficznej Polski. W arszaw a 1954 (w ydanie pow ielone). 4. K lim a sze w sk i M., T he detailed h y d ro g rap h ical m ap of P oland. P rzeg l. G eogr. t. X X V III, suppl., K lim a szew ski M., Z ag ad n ien ia m apy h y drograficznej Polski. D okum enta c ja G eogr. z. 3, K olago C., Z adanie m ap hydrograficznych. G o spodarka W odna, n r 4, P ietkiew icz S., Z p ro b lem aty k i h ydrograficznej m apy Polski. P rzeg ląd G eofiz. t. V /X III, z. 2, W ern er-w ięcko w ska H., Z ad an ia i m etody geograficznego b a d a n ia w ód gruntow ych. Przegl. G eogr. t.x X V I, z. 2, W ern er-w ięcko w ska H., Z ag ad n ien ia m etodyczne m apy pły tkich w ód gruntow ych. Gosp. W odna n r 6,

15 10. W ilg a t T., O w odzie i jej geograficznym b ad an iu. C zasopism o C eogr. t. X X X II, z. 2, W ilg a t T., D orobek polskiej h y drografii. Przegl. G eograf, t. X XXV, z. 3, B. Spraw ozdania z w ykonyw ania zdjęcia hydrograficznego Polski 1. G alon R., K o n feren cja nau k o w a pośw ięcona m apie geom orfologicznej i h y d ro g raficzn ej Niżu. Przegl. G eogr. t. X X X III, z. 4, K. M., K o n feren cja w sp raw ie m apy geom orfologicznej i h y d ro g raficznej P olski, K rak ó w IV Przegl. G eogr. t. X X V I, z. 4, K o n d ra cki J., P osiedzenie K om isji dla m apy m orfologicznej i h y d ro graficznej P olski. P oznań 4.VI Przegl. G eogr. t. X X IV, z. 3, K o n d ra cki J., K o n feren cja W SN PT G w sp raw ie m ap y m orfologicznej i m ap y h y d rograficznej Polski. K rak ó w V P rzegl. Geogr. t. X X IV, z. 3, S. L., S p raw o zd an ie z posiedzenia K om isji m apy m orfologicznej i hydro g raficzn ej Polski w O siecznej w dniach V Przegl. Geogr. t. X X V II, z. 1, C. W ykaz prac napisanych na podstaw ie m ateriałów zebranych w ramach zdjęcia hydrograficznego Polski. 1. B o rejko W., P ro b lem aty k a h y d ro g raficzn a n a ark u szu P oznań Północ, D o k u m en tac ja G eogr. z. 6, C elm er T., U w agi o stosunkach w odnych okolic m ia sta T orunia. Dok u m e n ta c ja G eogr. z. 4, C hurska Z., W ybrane zag ad n ien ia hydro g raficzn e n a a rk u szu C zernikow o. D o k u m en tacja G eogr. z. 6, D yn o w ska I., C h arak te ry sty k a hydro g raficzn a dorzecza D łubni. Dok u m e n ta c ja G eogr., z. 4, D ynow ska I., P ró b a analizy działu w odnego. P rzegl. G eogr. t. X X X I, z. 3 4, D yn o w ska I., C irculation of G ro u n d W ater in an A rea b u ilt of C re ta ceous M arl E xem p lified by th e B asin of th e U p p er S zren iaw a R iver. B ull. A cad. Pol. des Sci. Ser. Sci. geol.-geogr. vol. X I. No 1, D yn o w ska I., S tosunki hydro g raficzn e oraz zag ad n ien ia ochrony w ód zachodniej części W yżyny M iechow skiej. O chrona P rzyrody. Roczn. X X IX, D yn o w ska I., O bieg w ody w obszarze w yżynnym zbudow anym z m arglu kredow ego n a p rzykładzie dorzecza G órnej Szreniaw y. Z eszyty N aukow e U niw. Jagiell., P race G eogr., z. 9,

16 9. D ynow ska I., T he W a te r B alance of a h igland A rea of C retaceous M arls illu stra te d by th e E xam ple of th e U pper S zren iaw a R iv er B asin. G eog ra p h ia Polonica, vol. 2, D yn o w ski I., Z b ad ań hydrograficznych zlew ni B iałej i C zarnej W isełki. Czasop. G eogr. T. X X X II, z. 1, D yn o w ski J., K w ie k M., C h arak te ry sty k a h y d ro g raficzn a zlew ni B u- dzisza. Z eszyty N aukow e U niw. Jagiell. P ra c e G eogr. z. 7, G a u d yn -T la łka A., C h arak te ry sty k a h y d ro g raficzn a dorzecza B ędków - ki, B olechów ki, K o bylanki i K luczw ody (W yżyna K rakow ska). Z eszyty n aukow e U niw. Jag iell. P race G eogr. z. 7, G alon R., W stępna w iadom ość o o p racow aniu dotyczącym z a n ik a n ia jezior w Polsce. P rzegl. G eogr. t. X X V I, z. 2, a. G alon R., H ydrological R esearch fo r th e R egional Econom y. G eo g rap h ia Polonica. Vol. 3, K a lin o w ska K., Z an ik an ie jezior polodow cow ych w Polsce. P rzegl. G eogr. t. X X X III, z. 3, K o n d ra cki J., M ik u lsk i Z., H y d ro g rafia dorzecza K ru ty n i. P race G eogr. IG PA N, K o n d ra cki J., S zo sta k M., Z arys geom orfologiczny i hydrograficzny je zior okolic W ęgorzew a. R oczniki N auk. R oln. t. 77-B -l, K o sm o w ska D., S tu d ia n ad geom orfologią i h y d ro g rafią dorzecza g ó r nej O patów ki. D okum en tacja G eogr. z. 6, K o sm o w ska D., H y d ro g rap h ic D ifferen tiatio n of th e N o rth -E astern P a rt of th e S andom ierz U plands. B ull. A cad. Pol. Sci., Ser. Sci. G eol.-geogr. vol. X I, No 3, K o sm o w ska D., D bjaśn ien ią do m apy h y d rograficznej 1: a rk u s z M A O żarów. D okum entacja G eogr. z. 2, 1963 (do użytku słu ż bow ego). 20. K o w a lska A., W ah an ia zw ierciadła górnego horyzontu w ody podziem nej. P rzegl. G eogr. t. X X X IV, z. 2, K ryg o w ski B., U w agi o zw iązku jezio r niziny W ielkopolskiej z w o d a m i gruntow ym i. P rzegl. G eogr. t. X X V I, z. 2, K ry g o w sk i B., O zan ik u górnej w ody gru n to w ej w okolicy K onina. B ad an ia Fizj. n ad P olską Zach., t. V, K ry g o w sk i B., W ody podziem ne N iziny W ielkopolsko-k ujaw skiej. P ro b lem y w odne W ielkopolski. P oznań L eś-r ogoż A., C h arak te ry sty k a h y d ro g raficzn a G órnośląskiego O kręgu P rzem ysłow ego. K om. d la S p raw G O P. B iul. n r 64, 1962 (do uży tk u służbow ego). 25. M a k sy m iu k Z., S tosunki w odne w ysoczyzny goniądzkiej. D okum entac ja G eogr. z. 6, M u ra w ski T., M apa h y d ro g raficzn a d la w ojew ództw a bydgoskiego. P rzegl. G eogr. t. X X X III, z. 4,

17 27. P opraw a B., P ro b lem aty k a h y d ro g raficzna n a ark u szu K ostrzyn. Dok u m e n ta c ja G eogr. z. 6, P y d ziń ski B., S tosunki w odne w górnej części dorzecza Soły. P race G eogr. W SP w K rakow ie, z. 10, S zo sta k M., C h arak te ry sty k a m orfologiczna i h y d ro g raficzn a p o łudniow ej części R ynny M ikołajskiej. D o k u m en tacja G eogr. z. 2, T ch ó rzew ska -C zeka lo w a B., P o ró w n an ie w aru n k ó w i w yników zdjęcia hydrograficznego z dw u okresów. P rzegl. G eogr. t. X X X IV, z. 3, W ar sza T., P ro b lem aty k a h y d ro g raficzn a n a ark u szu Sady. D okum enta c ja G eogr., z. 6, W ern er-w ięcko w ska H., O bszary bezodpływ ow e M azow sza. Przegl. G eogr. t. X X III, W ern er-w ięcko w ska H., Z w iązek działów w ód podziem nych z rzeźbą, budow ą geologiczną i k lim atem o raz ich strefow ość. P rzegl. G eogr. t. X X IV, z. 4, W ern er-w ięcko w ska H., S trefow ość geograficzna pierw szego horyzontu w ód podziem nych. Przegl. G eogr. t. X X X II, z. 1 2, W ern er-w ię cko w ska H., O diagnozie c h a ra k te ru działów w ód podziem nych. Przegl. G eofiz. t. V I/X IV, z. 4, W ięcko w ska H., T ypy w ystęp o w an ia górnych horyzontów w ody podziem nej w Polsce. Czas G eogr. T. X X X IV, W ilgat T., S tosunki geom orfologiczne i hydro g raficzn e w strefie k an a łu W ieprz-k rzna. P rzegl. G eogr. t. X X IX, z. 2, W ilg a t T., P ro b lem y hydro g raficzn e W yżyny L ubelskiej. Czas. Geogr.. t. X X IX, z. 4, W ilg a t T., Z b ad ań n ad w odam i podziem nym i W yżyny L ubelskiej. A n n ales UM SC, Sec. B, t. X II, W it K., C h a ra k te ry sty k a h y d ro g raficzn a R egionu P odtatrzańskiego. Dok u m e n ta c ja G eogr. z. 2, W it-j ó ź w ik K., R egiony h y d rograficzne G órnośląskiego O kręgu P rz e m ysłow ego. K o m itet d la S p ra w G O P. B iul. n r 64, 1962 (do użytku służbow ego). 42. W it K., Z iem o ń ska Z., S tosunki hydro g raficzn e T atr. P rzew o d n ik V I O gólnopolskiego Z jazdu PT G K raków, W it K., Z iem o ń ska Z., O b jaśn ien ia do M apy H ydrograficznej P olski 1: a rk u sz M B. D ok u m en tacja Geogr., z. 5, W it K., Z ie m o ń ska Z., H y d ro g rafia T a tr Z achodnich. O b jaśn ien ia do M apy H ydrograficznej T atry Z ach o d n ie 1 :50 000, K raków, W it K., Z iem o ń ska Z., H ydro g rafia T a tr P olskich. T a trz ańsk i P a rk N a rodow y, K raków

18 46. W o jciech o w ski K., H y drographical C h aracteristics of th e Loess A rea n e a r G rabow iec. A nnales UMCS, Sec. B, t. XV, Z iem o ń ska Z., Z w iązek tem p e ra tu ry źródeł m orenow ych z w ysokością ich w y stęp o w an ia n a północnych stokach T a tr Z achodnich. P rzegl. G eogr. t. X X X II, z. 3, Z iem o ń ska Z., T he W ate r C irculation in th e C zarny D unajec B asin. B ull, A cad. Pol. Sci. Ser. geol.-geogr. Vol. X I, N o 4, Z iem o ń ska Z., T he W ater B alance in high m o u n tain R egion illu s tra te d by th e E xam ple of W estern T a tra M ountains. G eographia P olonica. Vol. 2, Z iem o ń ska Z., O bieg w ody w górnej części dorzecza C zarnego D unajca. P race G eograficzne (przygotow ana do druku). 16

19 II. M ETO D Y K A B ADAŃ H YD RO GRA FICZN Y CH A. PR ZY G O T O W A N IE DO PR A C Y TER EN O W EJ 1. Wyposażenie P rzed rozpoczęciem p ra c teren o w y ch k a rtu ją c y pow inien zaopatrzyć się: a) w d o k um enty, b) m apy, c) m a te ria ły piśm ienne, d) in stru m e n ty i p rzyrządy, p o trzeb n e do w y k o n y w ania obserw acji i pom iarów oraz e) uzyskać adresy o b serw ato ró w sta c ji PIH M. a) Dokumenty P o dstaw o w y m dokum en tem je st zarządzenia o w y k o n yw aniu b ad ań terenow ych, w y staw io n e przez In s ty tu t G eografii PA N (w zględnie R e k to ra t uczelni). Z aśw iadczenie należy ostem plow ać: W D yrekcji L asów P ań stw o w y ch lub w odnośnych N adleśnictw ach, co u łatw i p o ru szan ie się n a obszarach zalesionych i zapew ni opiekę te re now ych placów ek leśn ictw a (gajów ek, leśniczów ek) oraz w W ojskow ych K om endach G arnizonów w w ypadku, gdy n a obszarze o b jęty m b ad an ia m i z n a jd u ją się o biekty w ojskow e. b) Mapy m ap y topo graficzne: w skali 1:25 000, m apy litologiczne i glebow e w dostępnej podziałce, c) Materiały piśmienne d ziennik obserw acji w tw a rd e j okładce, ołów ki, kred k i, tusze, piórka, lin ijk a m ilim etro w a, kom p let fo rm u larzy do opisów i pom iarów, d) Instrumenty i przyrządy busola, k lizy m etr lu b poziom przeziernikow y, a lty m e tr (dla teren ó w górskich), n iw elato r kieszonkow y, sap erk a, 17

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEWIN BRZESKI NA LATA 2010 2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEWIN BRZESKI NA LATA 2010 2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEWIN BRZESKI NA LATA 2010 2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 Lew in Brzeski 2010 ul. Niemodlińska 79, pok. 22, 23 45-864 Opole tel./fax. 77 454-07-10,

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY ASTRONOMII PTA. TOM I o ROK 1953 CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU W IEDZY ASTRONOMICZNEJ

POSTĘPY ASTRONOMII PTA. TOM I o ROK 1953 CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU W IEDZY ASTRONOMICZNEJ POSTĘPY ASTRONOMII i CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU W IEDZY ASTRONOMICZNEJ TOM I o ROK 1953 i PTA i 1 9 5 3 POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE POSTĘPY ASTRONOMII KWARTALNIK TO M I o ZESZY T 1 /

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU

NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU O k r e s p o t r y d e n c k i P io t r U r b a ń s k i NATURA 1 ŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU O k r e s p o t r y d e n c k i S t u d i a o t e k s t a c h

Bardziej szczegółowo

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I PROCESY ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNO- -MARKETINGOWEGO

SYSTEMY I PROCESY ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNO- -MARKETINGOWEGO SYSTEMY I PROCESY ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNO- -MARKETINGOWEGO Aspekt efektywnościowy pod redakcją Piotra Blaika S ystem y i p rocesy zarząd zan ia logistyczn o-m ark etin gow ego A spekt efek tyw n ościow

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI

REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI / t i yuj&vrtu' INSTYTUT GEOGRAFII P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K PRACE GEOGRAFICZNE NR 43 MARIA IRENA MILESKA REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI STAN OBECNY I POTENCJALNE WARUNKI ROZWOJU PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY ASTRONOMII CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ TOM IV ZESZYT 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

POSTĘPY ASTRONOMII CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ TOM IV ZESZYT 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE POSTĘPY ASTRONOMII CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ TOM IV ZESZYT 2 1 9 5 6 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE SPIS TREŚCI ZESZYTU 2 A R TY K U ŁY S. P io tr o w s k i, Składowa pyłow

Bardziej szczegółowo

Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony

Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony Lublin 1999 Towarzystwo Naukowe K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Recenzenci Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz

Bardziej szczegółowo