Copyright for Polish Translation and Edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2015 All rights reserved

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright for Polish Translation and Edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2015 All rights reserved"

Transkrypt

1

2

3 Seria: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA Tytuł oryginału: Substance Abuse Treatment and the Stages of Change. Selecting and Planning Interventions. Second Edition Copyright 2013 The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. Copyright for Polish Translation and Edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2015 All rights reserved Redaktor naukowy dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała Projekt okładki Marcin Bruchnalski Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

4 Dla Marissy Lyn, Cary i Anny Jerry ego, Keitha, Daniela, Heather oraz Cali Ann, Collina i Angie

5 O autorach Dr Gerard J. Connors jest pracownikiem naukowym i byłym dyrektorem Uniwersytetu w Instytucie Badań nad Uzależnieniami w Buffalo. Prowadzone przez niego badania kliniczne dotyczą między innymi leczenia zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, dopasowywania terapii do pacjenta, wczesnych interwencji u osób silnie uzależnionych od alkoholu, roli zespołów terapeutycznych w leczeniu uzależnień oraz analizy rezultatów terapii. Dr Connors jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów, rozdziałów książek oraz publikacji dotyczących alkoholizmu i zachowań nałogowych. Dr Carlo C. DiClemente jest przewodniczącym zespołu badań i profesorem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Maryland w Baltimore County (UMBC) oraz dyrektorem MDQuit Tobacco Resource Center oraz Center for Community Collaboration na tymże uniwersytecie. Jest współtwórcą modelu etapów zmian oraz autorem wielu publikacji naukowych na temat roli motywacji i zmian zachowania w przypadku różnych problemów zdrowotnych i nałogów. Dr DiClemente został uhonorowany nagrodami Fundacji Roberta Wooda Johnsona dla Innowatorów w zakresie Zwalczania Nadużywania Substancji Psychoaktywnych (Innovators Combating Substance Abuse Award) oraz McGovern Award Amerykańskiego Towarzystwa Leczenia Uzależnień (American Society of Addiction Medicine). Dr Mary Marden Velasquez jest profesorem, prodziekanem Wydziału Badań, dyrektorem Center for Social Work Research oraz dyrektorem Health Behavior Research and Training Institute w School of Social Work na Uniwersytecie Texas w Austin. Jej prace dotyczą między in-

6 O autorach 7 nymi rozwoju interwencji w takich obszarach jak terapia Płodowego Zespołu Alkoholowego, nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, grupowa terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych, zapobieganie wirusowi HIV oraz rzucanie palenia. Dr Velasquez jest autorem wielu artykułów i rozdziałów książek na temat terapii krótkoterminowych mających na celu zachęcenie do rozpoczęcia leczenia i zmiany zachowań. Jest także członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. Dr Dennis M. Donovan jest dyrektorem Alcohol and Drug Abuse Institute oraz profesorem na Wydziale Psychiatrii i Nauk Społecznych Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Waszyngtonie. Opublikował ponad 200 prac, w tym pięć książek dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków. Pełnił funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Psychologów ds. Zachowań Uzależniających (Society of Psychologists in Addictive Behaviors). Jest członkiem Oddziału 28 (Psychopharmacology and Substance Abuse) oraz Oddziału 50 (Society of Addiction Psychology) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

7 Spis treści Rozdział 1. Tło i przegląd zagadnień Rozdział 2. Etapy zmian Rozdział 3. Metody oceny Rozdział 4. Planowanie terapii Rozdział 5. Terapia indywidualna Rozdział 6. Terapia grupowa Rozdział 7. Terapia par i udział rodziny w leczeniu Rozdział 8. Grupy osób o szczególnych potrzebach. Przypadki kobiet uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i osób popełniających przestępstwa drogowe pod wpływem substancji psychoaktywnych Rozdział 9. Nawrót Rozdział 10. Środowiska sprzyjające interwencjom Rozdział 11. Uwagi końcowe i kierunki rozwoju Bibliografia Indeks

8 ROZDZIAŁ 1 TŁO I PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ Spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków * jest dziś powszechnym zjawiskiem społecznym, które często wiąże się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, psychologicznymi i społecznymi (Galanter i Kleber 2008). Jak zaznaczamy nieco później w tym rozdziale, ponoszone przez społeczeństwo koszty finansowe tych zjawisk są bardzo wysokie, a stopień ludzkiego cierpienia z nimi związany jest ogromny. Z tych powodów pokłada się nadzieję w terapii jako jednej z dróg zmiany nawyków zażywania substancji psychoaktywnych przez pojedyncze osoby oraz rozwiązywania towarzyszących temu problemów. Niniejsza książka jest praktycznym podręcznikiem leczenia zaburzeń wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków u osób dorosłych, opartym na najnowszych teoriach i badaniach naukowych. Jej pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie, w którym podkreślamy, jak powszechne jest zażywanie narkotyków, oraz przedstawiamy związane z tym konsekwencje. Następnie opisujemy sposoby identyfikacji wzorców spożywania alkoholu i zażywania narkotyków, które są charakterystyczne dla osób biorących udział w specjalistycznych programach leczenia. Dostrzegamy też, że w terapii uzależnień od alkoholu * Terminy alkohol i narkotyki oraz narkotyki są w tej książce traktowane jako pojęcia równoważne. Używanie sformułowania alkohol i narkotyki jest zbędne, ponieważ alkohol jest narkotykiem. Mimo to ze względu na sposób, w jaki są przedstawiane wyniki badań naukowych i klinicznych oraz informacje zawarte w literaturze dotyczącej tej dziedziny, czasem rozróżniamy terminy alkohol i narkotyki. Należy również podkreślić, że alkohol i substancje psychoaktywne są najczęściej postrzegane przez społeczeństwo jako dwa zupełnie odrębne pojęcia.

9 14 Etapy zmiany w terapii uzależnień i narkotyków zwraca się obecnie dużą uwagę na pilną potrzebę zmiany wzorców zażywania substancji psychoaktywnych, które są szkodliwe zarówno dla poszczególnych osób, jak i całego społeczeństwa. Dlatego przedstawiamy model etapów zmian konceptualne podejście do zmiany zachowań, które w znacznym stopniu wpłynęło na leczenie osób nadużywających substancji psychoaktywnych i stanowi centralny punkt odniesienia dla informacji zawartych w tej książce. SPOŻYWANIE ALKOHOLU I ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW Niniejsza książka jest poświęcona nadmiernemu spożywaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, które zakłócają normalne funkcjonowanie. Przyjrzenie się wzorcom zażywania narkotyków przez pojedynczą osobę w szerszym kontekście społecznym pomaga je zrozumieć. Przydatnych informacji na ten temat dostarczają badania krajowe na temat zażywania alkoholu i narkotyków, przeprowadzane cyklicznie przez kilka ostatnich dziesięcioleci w USA *. W ramach Narodowych Badań na temat Zażywania Narkotyków i Zdrowia z 2010 roku (Substance Abuse and Mental Health Services Administration 2011) dane dotyczące zażywania narkotyków w Stanach Zjednoczonych zostały zebrane wśród osób należących do cywilnej, niezinstytucjonalizowanej ludności USA w wieku od 12 lat. Prezentują one między innymi ogólny poziom zażywania różnych narkotyków, w tym spożywania alkoholu i palenia papierosów, w okresach poprzedzających badanie o rok i o miesiąc. Termin zażywanie oznacza w tym przypadku to, że ankietowana osoba przyjęła konkretną substancję przynajmniej raz w danym okresie (zwykle w ciągu ostatnich 30 dni lub ostatniego roku poprzedzającego przeprowadzenie badania). Niektóre z wyników tej ankiety zasługują na szczególną uwagę. Na pierwszym miejscu listy zażywanych substan- * Na potrzeby tego fragmentu wykorzystujemy dane z narodowej ankiety na temat zażywania narkotyków i zdrowia z 2010 r. (Substance Abuse and Mental Health Services Administration 2011). Została ona wypełniona przez ponad osób w wieku od 12 lat, należących do cywilnej, niezinstytucjonalizowanej ludności USA. Chociaż w próbie tej znalazły się osoby mieszkające w takich miejscach jak przytułki, miejsca tymczasowego zamieszkania czy akademiki, nie było w niej osób przebywających w więzieniach ani też pełniących czynną służbę wojskową. Ogólnokrajowe ankiety przeprowadzane w gospodarstwach domowych dają najlepszy obraz częstotliwości i ilości zażywania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych przez obywateli USA.

10 1. Tło i przegląd zagadnień 15 cji znalazł się alkohol (spożywany w ciągu poprzedzającego ankietę roku przez 66% osób), drugie, odległe miejsce zajęły papierosy (27% badanych). Marihuana i haszysz (12% badanych) uplasowały się najwyżej na liście substancji nielegalnych. Powyższe dane procentowe są identyczne zarówno dla substancji zażywanych w poprzedzającym ankietę miesiącu, jak i roku. W przypadku substancji nielegalnych (kategorii obejmującej marihuanę/haszysz, kokainę w tym krak heroinę, substancje halucynogenne, substancje wziewne lub leki na receptę stosowane niezgodnie z zaleceniami) 8,9% badanych zażywało je obecnie (tj. w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem). Najczęściej branym narkotykiem w tym przedziale czasowym była marihuana (6,9% badanych). Wyniki dotyczące innych substancji nielegalnych, obecnie zażywanych przez ankietowanych, były znacznie niższe: 2,7% z nich zażywało niezgodnie z zaleceniami leki psychoterapeutyczne wydawane na receptę, a mniej niż 1% kokainę (0,6%), substancje halucynogenne (0,5%) oraz metaamfetaminę (0,2%). Wyniki procentowe nie zawsze jednak oddają rzeczywistą liczbę osób, o których mowa. Na przykład zażywanie niezgodnie z zaleceniami leków psychoterapeutycznych wydawanych na receptę przez 2,7% badanych odpowiada siedmiu milionom osób w Stanach Zjednoczonych. Część ankiety dotycząca spożywania alkoholu pokazała, że nieco ponad połowa (52%) badanych w wieku 12 lat lub starszych piła alkohol w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem, co odpowiada szacunkowej liczbie 131,3 miliona ludzi. Prawie jedna czwarta badanych (23,1%) odnotowała upijanie się (rozumiane jako wypijanie pięciu lub więcej napojów alkoholowych przynajmniej raz podczas miesiąca poprzedzającego badanie). Dzięki ankiecie zebrano też ważne informacje na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, uzależnienia od nich oraz metod leczenia. W 2010 roku około 8,7% ludności USA zakwalifikowało się do grupy osób nadużywających substancji psychoaktywnych lub od nich uzależnionych w roku wcześniejszym na podstawie kryteriów określonych w czwartym wydaniu Podręcznika Diagnostyki i Statystyki Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z 1994 roku (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association 1994). Ponad dwie trzecie tych osób (67,8%) nadużywało alkoholu lub było od niego uzależnionych, ale nie od narkotyków. Pozostałe zostały sklasyfikowane jako

11 16 Etapy zmiany w terapii uzależnień osoby nadużywające zarówno alkoholu, jak i narkotyków lub uzależnione od tych substancji (13,1%) albo jako nadużywające wyłącznie narkotyków bądź uzależnione od nich (19,0%). Najpowszechniej nadużywanym narkotykiem w ciągu ostatniego roku przed badaniem była marihuana, a tuż za nią uplasowały się leki przeciwbólowe i kokaina. W odniesieniu do leczenia oszacowano, że 9,3% badanych (co odpowiada 23,5 milionom osób) wymagało leczenia z powodu zażywania narkotyków lub alkoholu. Tylko 2,6 miliona z 23,1 miliona osób, które potrzebowały pomocy, rzeczywiście ją otrzymywało (co odpowiada 1% badanych w ogóle i 11,2% osób wymagających leczenia). Oznacza to, że w 2009 roku przeważająca większość osób zaliczanych do grupy wymagającej leczenia z powodu zażywania narkotyków lub alkoholu nie otrzymała odpowiedniej pomocy. Warto zauważyć, że wśród wymagających leczenia, ale go nieotrzymujących tylko 5% zgłosiło taką potrzebę. Dane pozyskane z krajowych badań dotyczących zażywania narkotyków i zdrowia dają klinicystom najlepszą płaszczyznę odniesienia, pozwalającą na dokładniejszą ocenę i interpretację poziomu zażywania substancji psychoaktywnych przez ich klientów *. Jakość interpretacji tych danych rośnie, kiedy zwracamy uwagę na różnice w poszczególnych podgrupach. W związku z tym wzorzec zażywania substancji psychoaktywnych przez każdego z klientów najlepiej jest rozpatrywać na tle jego podgrupy zdefiniowanej przez takie cechy jak wiek lub płeć. Na tej samej zasadzie można też brać pod uwagę inne cechy danej osoby, na przykład socjodemograficzne (takie jak lata edukacji). Problem zażywania substancji psychoaktywnych występuje u osób należących do wszystkich warstw i grup społecznych i żadnej z nich nie można określić mianem typowego uzależnionego. Niemniej jednak znajomość norm zażywania substancji psychoaktywnych w podgrupie, do której zalicza się klient, może pomóc w określeniu celów leczenia i przewidzeniu potencjalnych przeszkód, a także czynników wspierających go w osiągnięciu i podtrzymaniu zmiany. * Specjaliści leczenia zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych stosują terminy pacjent i klient w stosunku do osób zgłaszających się na leczenie z pewną niekonsekwencją. Często wybór jednego z tych pojęć zależy od miejsca, w którym odbywa się leczenie osoby podejmujące terapię w zamkniętych ośrodkach szpitalnych są częściej nazywane pacjentami, a osoby leczące się w ośrodkach środowiskowych w systemie ambulatoryjnym klientami. W niniejszej książce terminy pacjent i klient są używane zamiennie i określają osoby leczące się z uzależnień od substancji psychoaktywnych.

12 Bibliografia Addiction Research Foundation (1993). Directory of client outcome measures for addictions treatment programs. Toronto: Author. Agency for Health Care Policy and Research (1996). Clinical practice guideline for smoking cessation. AHCPR Guideline Number 18. Washington, DC: Author. Agrawal A., Lynskey M.T. (2006). The genetic epidemiology of cannabis use, abuse and dependence. Addiction, 101, s Agrawal A., Lynskey M.T. (2008). Are there genetic influences on addiction? Evidence from family, adoption and twin studies. Addiction, 103, s Ahijevych K., Wewers M.E. (1992). Processes of change across five stages of smoking cessation. Addictive Behaviors, 17, s Allan C.A., Cooke D.J. (1985). Stressful life events and alcohol misuse in women: A critical review. Journal of Studies on Alcohol, 46, s Allen J.C., Columbus M. (red.) (1995). Assessing alcohol problems. Rockville, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Allen J.P., Litten R.Z. (1992). Techniques to enhance compliance with disulfiram. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 16, s Allen J.P., Sillanaukee P., Strid N., Litten R.Z. (2003). Biomarkers of heavy drinking, [w:] J.P. Allen, V. Wilson (red.), Assessing alcohol problems: A guide for clinicians and researchers (wyd. 2, s ). Bethesda, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Allen J.P., Wilson V. (red.) (2003). Assessing alcohol problems: A guide for clinicians and researchers (wyd. 2). Bethesda, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alvanzo A.A., Storr C.L., La Flair L., Green K.M., Wagner F.A., Crum R.M. (2011). Race/ethnicity and sex differences in progression from drinking initiation to the development of alcohol dependence. Drug and Alcohol Dependence, 118, s American College of Surgeons (2006). Resources for optimal care of the injured patient. Chicago: Author. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wyd. 4). Washington, DC: Author. Amrhein P.C., Miller W.R., Yahne C.E., Palmer M., Fulcher L. (2003). Client commitment language during motivational interviewing predicts drug use outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, s

13 362 Bibliografia Anderson C.M., Stewart S. (1983). Mastering resistance: A practical guide to family therapy. New York: Guilford Press. Anderson D.J. (1981). The psychopathology of denial. Minneapolis: Hazelden. Annis H.M. (1982a). Inventory of Drinking Situations. Toronto: Addiction Research Foundation. Annis H.M. (1982b). Situational Confidence Questionnaire. Toronto: Addiction Research Foundation. Annis H.M. (1986). A relapse prevention model for treatment of alcoholics, [w:] W. Miller, R.N. Heather (red.), Treating addictive behaviors (s ). New York: Plenum Press. Annis H.M. (1987). Situational Confidence Questionnaire (SCQ-39). Toronto: Addiction Research Foundation. Annis H.M., Graham J.M. (1988). Situational Confidence Questionnaire (SCQ- -39) user s guide. Toronto: Addiction Research Foundation. Annis H.M., Graham J.M. (1995). Profile types on the Inventory of Drinking Situations: Implications for relapse prevention counseling. Psychology of Addictive Behaviors, 9, s Annis H.M., Graham J.M., Davis C.S. (1987). Inventory of Drinking Situations (IDS) user s guide. Toronto: Addiction Research Foundation. Annis H.M., Martin G. (1985). Drug-Taking Confidence Questionnaire. Toronto: Addiction Research Foundation. Annis H.M., Martin G. (1993a). The Inventory of Drug-Taking Situations. Toronto: Addiction Research Foundation. Annis H.M., Martin G. (1993b). The Drug-Taking Confidence Questionnaire. Toronto: Addiction Research Foundation. Annis H.M., Ogborne A.C. (1983). The temporal stability of alcoholism treatment outcome results. Tekst nieopublikowany. Addiction Research Foundation, Toronto. Annis H.M., Schober R., Kelly E. (1996). Matching addiction outpatient counseling to client readiness for change: The role of structured relapse prevention counseling. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 4, s Annis H.M., Turner N.E., Sklar S.M. (1997). Inventory of Drug-Taking Situations: User s guide. Toronto: Addiction Research Foundation. Anton R.F., Lieber C., Tabakoff C., CDTect Study Group (2002). Carbohydrate deficient transferrin (CDT) and gamma glutamyltransferase for the detection and monitoring of alcoholics. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 26, s Anton R.F., Litten R.Z., Allen J.P. (1995). Biological assessment of alcohol consumption, [w:] J.P. Allen, M. Columbus (red.), Assessing alcohol problems (s ). Rockville, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Anton R.F., O Malley S.S., Ciraulo D.A., Cisler R.A., Couper D., Donovan D.M. et al. (2006). Combined pharmacotherapies and behavioral interventions for alcohol dependence: The COMBINE Study: A randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 295, s Apodaca T.R., Schermer C.R. (2003). Readiness to change alcohol use after trauma. Journal of Trauma, Injury, Infection, and Critical Care, 54, s Armor D., Polich J., Stambul H. (1978). Alcoholism and treatment. New York: Wiley.

14 Bibliografia 363 Ashley O.S., Marsden M.E., Brady T.M. (2003). Effectiveness of substance abuse treatment programming for women: A review. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 29, s Azrin N.H. (1976). Improvements in the community-reinforcement approach to alcoholism. Behaviour Research and Therapy, 14, s Babor T.F. (1993). Alcohol and drug use history, patterns, and problems, [w:] B.J. Rounsaville, F.M. Tims, A.M. Horton, B.J. Sowder (red.), Diagnostic source book on drug abuse research and treatment (s ). Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse. Babor T.F., Higgins-Biddle J.C. (2000). Alcohol screening and brief intervention: Dis-semination strategies for medical practice and public health. Addiction, 95, s Babor T.F., Higgins-Biddle J.C. (2001). Brief intervention for hazardous and harmful drinking: A manual for use in primary care. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Babor T.F., McRee B.G., Kassebaum P.A., Grimaldi P.L., Ahmed K., Bray J. (2007). Screening, brief intervention, and referral to treatment (SBIRT): Toward a public health approach to the management of substance abuse. Substance Abuse, 28, s Backinger C.L., Thorton-Bullock A., Miner C., Orleans C.T., Siener K., DiClemente C.C. et al. (2010). Building consumer demand for tobacco-cessation products and services. American Journal of Preventive Medicine, 38, S307 S311. Baer J.S., Peterson P.L., Wells E.A. (2004). Rationale and design of a brief substance use intervention for homeless adolescents. Addiction Research and Theory, 12, s Bailey K.A., Baker A.L., Webster R.A., Lewin T.J. (2004). Pilot randomized controlled trial of a brief alcohol intervention group for adolescents. Drug and Alcohol Review, 23, s Balgopal P.R., Hull R.F. (1973). Keeping secrets: Group resistance for patients and therapists. Psychotherapy: Theory, Research, and Practice, 10, s Ballesteros J., Duffy J.C., Querejeta I., Ariño J., González-Pinto A. (2004). Efficacy of brief interventions for hazardous drinkers in primary care: Systematic review and meta-analyses. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 28, s Bandura A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, s Bandura A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; wyd. pol. Teoria społecznego uczenia się, przeł. J. Kowalczewska, J. Radzicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bandura A. (1997). The anatomy of stages of change (artykuł wstępny). American Journal of Health Promotion, 12, s Barber J.G., Gilbertson R. (1997). Unilateral interventions for women living with heavy drinkers. Social Work, 42, s Barnett N.P., Lebeau-Craven R., O Leary T.A., Colby S.M., Woolard R., Rohsenow D.J. et al. (2002). Predictors of motivation to change after medical treatment for drinking-related events in adolescents. Psychology of Addictive Behaviors, 16, s

15 364 Bibliografia Barrie K. (1991). Motivational counseling in groups, [w:] R. Davidson, S. Rollnick, I. MacEwan (red.), Counseling problem drinkers (s ). London: Tavistock/Routledge. Barry K.L. (1999). Brief interventions and brief therapies for substance abuse (Treatment Improvement Protocol Series, No. 34, DHHS Publication No. [SMA] ). Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Basu D., Ball S.A., Feinn R., Gelernter J., Kranzler H.R. (2004). Typologies of drug dependence: Comparative validity of a multivariate and four univariate models. Drug and Alcohol Dependence, 73, s Baumberg B. (2006). The global economic burden of alcohol: A review. Drug and Alcohol Review, 25, s Beckman L.J. (1984). Treatment needs of women alcoholics. Alcoholism Treatment Quarterly, 1, s Beckman L.J. (1994). Treatment needs of women with alcohol problems. Alcohol Health and Research World, 18, s Beckman L.J., Amaro H. (1986). Personal and social difficulties faced by women and men entering alcoholism treatment. Journal of Studies on Alcohol, 47, s Beitman B.D., Beck N.C., Deuser W., Carter C., Davidson J., Maddock R. (1994). Patient stages of change predicts outcome in a panic disorder medication trial. Anxiety, 1, s Belding M., Iguchi M., Lamb R.J. (1996). Stages of change in methadone maintenance: Assessing the convergent validity of two measures. Psychology of Addictive Behaviors, 10, s Belding M.A., Iguchi M.Y., Lamb R.J. (1997). Stages and processes of change as predictors of drug use among methadone maintenance patients. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 5, s Bellack A.S., DiClemente C.C. (1999). Treating substance abuse among patients with schizophrenia. Psychiatric Services, 50, s Benishek L.A., Kirby K.C., Dugosh K.L. (2011). Prevalence and frequency of problems of concerned family members with a substance-using loved one. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 37, s Berg I.K., Miller S.D. (1992). Working with the problem drinker: A solution-focused approach. New York: Norton; wyd. pol. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu: pomaganie osobom z problemem alkoholowym, przeł. M. Pawlikowska. Galaktyka, Łódź Bernstein J., Bernstein E., Tassiopoulos K., Heeren T., Levenson S., Hingson R. (2005). Brief motivational intervention at a clinic visit reduces cocaine and heroin use. Drug and Alcohol Dependence, 77, s Bertholet N., Horton N.J., Saitz R. (2009). Improvements in readiness to change and drinking in primary care patients with unhealthy alcohol use: A prospective study. BMC Public Health, 9, s Beutler L.E., Clarkin J.F. (1990). Systematic treatment selection. New York: Brunner/Mazel. Bien T., Miller W., Boroughs J. (1993). Motivational interviewing with alcohol outpatients. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 21, s Biener L., Abrams D.B. (1991). The Contemplation Ladder: Validation of a measure of readiness to consider smoking cessation. Health Psychology, 10, s

16 Bibliografia 365 Bierut L.J., Dinwiddie S.H., Begleiter H., Crowe R.R., Hesselbrock V., Nurnberger J.I. Jr. et al. (1998). Familial transmission of substance dependence: Alcohol, marijuana, cocaine, and habitual smoking. Archives of General Psychiatry, 55, s Birke S.A., Edelmann R.J., Davis P.E. (1990). An analysis of the abstinence violation effect in a sample of illicit drug users. British Journal of Addiction, 85, s Bischof G., Rumpf H.J., Hapke U., Meyer C., John U. (2001). Factors influencing remission from alcohol dependence without formal help in a representative population sample. Addiction, 96, s Bland R.C., Newman S.C., Orn H. (1997). Help-seeking for psychiatric disorders. Canadian Journal of Psychiatry, 42, s Blume A.W., Morera O.F., Garcia de la Cruz B. (2005). Assessment of addictive behaviors in ethnic-minority populations, [w:] D.M. Donovan, G.A. Marlatt (red.), Assessment of addictive behaviors (wyd. 2, s ). New York: Guilford Press. Blume A.W., Resor M.R., Kantin A.V. (2009). Addiction treatment disparities among ethnic and sexual minority populations, [w:] P.M. Miller (red.), Evidence-based addiction treatment (s ). San Diego: Elsevier; wyd. pol. Terapia uzależnień: metody oparte na dowodach naukowych, przeł. E. Józefowicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Bolton J.M., Robinson J., Sareen J. (2009). Self-medication of mood disorders with alcohol and drugs in the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Journal of Affective Disorders, 115, s Booth P.G., Dale B., Ansari J. (1984). Problem drinkers goal choice and treatment outcome: A preliminary study. Addictive Behaviors, 9, s Bowen A., Trotter R. (1995). HIV risk in intravenous drug users and crack cocaine smokers: Predicting stage of change for condom use. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, s Bradley K.A., Boyd-Wickize J., Powel S.H., Burman M.L. (1998). Alcohol screening questionnaires in women: A critical review. Journal of the American Medical Association, 280, s Bradley K.A., Bush K.R., Epler A.J., Dobie D.J., Davis T.M., Sporleder J.L. et al. (2003). Two brief alcohol-screening tests from the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Validation in a female Veterans Affairs patient population. Archives of Internal Medicine, 163, s Bradley K.A., DeBenedetti A.F., Volk R.J., Williams E.C., Frank D., Kivlahan D.R. (2007). AUDIT-C as a brief screen for alcohol misuse in primary care. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 31, s Brady K.T., Randall C.L. (1999). Gender differences in substance use disorders. Psychiatric Clinics of North America, 22, s Brady K.T., Verduin M.L., Tolliver B.K. (2007). Treatment of patients comorbid for addiction and other psychiatric disorders. Current Psychiatry Reports, 9, s Breslin F.C., Sobell L.C., Sobell M.B., Agrawal S. (2000). A comparison of a brief and long version of the Situational Confidence Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 38, s Brook D.W. (2008). Group therapy, [w:] M. Galanter, H.D. Kleber (red.), The American Psychiatric Publishing textbook of substance abuse treatment (wyd. 4, s ). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

17 Indeks Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), krótkie interwencje 316 abstynencja a wpadka 145 AASE czynniki prognozujące 288 dzielenie się informacjami na temat 177 grupy AA/terapia ABCT 237 heterogeniczność pod względem poziomu jako cel terapii 128, , 136 jako wyznacznik etapu zmiany 149 Kalendarz Oceny Ilości Wypitego Alkoholu 105 koszty leczenia 211 na podstawie skali URICA prognozowanie nakłanianie do 165, 222, nawrót po długim okresie 167 (zob. także nawroty; zapobieganie nawrotom) Program PARC i u kobiet zapobieganie nawrotom 35 Addiction Research Foundation 109 afirmacja 63, 63, 66, 131 alkoholizm, ryzyko rozwoju 207 amfetaminy zażywanie, przykład osoby analiza funkcjonalna 161 analiza moczu Anonimowi Alkoholicy (AA); zob. także Grupy samopomocowe kobiety z wykorzystaniem ABCT 237 ARISE zob. program ARISE badania kosztów chorób 17 badania krwi badanie COMBINE, wyniki 327 badanie STARRS 321 Bandura Albert 324 Behawioralna Terapia Małżeństw (BMT) kontrakty trzeźwości 232 nagradzanie pożądanych zachowań 229 bezdomność, powszechność biologiczne metody oceny analiza moczu badanie krwi test wydychanego powietrza cele terapii czynności terapeutyczne dobrze sformułowane identyfikacja i porządkowanie osiągalność wspólne opracowywanie , zindywidualizowane (zob. także terapia indywidualna) cele zmiany, konkretne zachowania docelowe 21 cele zob. cele terapii choroba rodzinna, nadużywanie substancji psychoaktywnych jako choroby, spożywanie alkoholu 17 ciąża rzucanie palenia zagrożona płodowym zespołem alkoholowym, krótkie interwencje

18 412 Indeks czynniki genetyczne, wpływające na nadużywanie alkoholu/narkotyków czynniki środowiskowe, wpływające na spożywanie alkoholu/zażywanie narkotyków czynniki zatrzymujące klientów na etapie prekontemplacji 31, 61 dialog motywujący 22 a tradycyjne podejścia 153 dostosowany do potrzeb terapii grupowej gotowość na zmianę 301 osoby popełniające przestępstwa drogowe w stanie upośledzonej uwagi potrzeba dodatkowych badań na temat 357 strategie 159 techniki efekt złamania abstynencji a własna skuteczność 282 a zapobieganie nawrotom 281 etap działania 15 16, a etap podtrzymania 53 badania dotyczące cechy kojarzone z 23 definicja 47 krótkie interwencje 308 ocena okres trwania 50 problemy kliniczne 65, 66 przykład przykład osoby Skala SOCRATES 76 Skala URICA 73 terapia grupowa 196 terapia indywidualna u kobiet właściwości 47 zasadnicze zadania 140 etap kontemplacji 19, analiza przypadku cechy kojarzone 23 charakterystyka 36, 37 krótkie interwencje 307 narzędzia oceny na 82, okres trwania osoby nieustannie rozważające zmianę plan terapii podstawowe zadania 140, 140 problemy kliniczne przykład Skala SOCRATES 76 Skala URICA 73 terapia grupowa terapia indywidualna u kobiet etap podtrzymania 15, analiza przypadku cechy kojarzone 23 ocena na problemy kliniczne 20, 66 Skala SOCRATES 76 Skala URICA 73 terapia grupowa 197 terapia indywidualna terapia małżeństw/par/zaangażowanie rodziny u kobiet w porównaniu z etapem działania właściwości 53, 54 wpadka a nawrót 53 zadania zasadnicze zadania 140 zerwanie kontaktu 167 etap prekontemplacji 19, badania dotyczące cechy kojarzone 23 czynniki zatrzymujące klientów 31 krótkie interwencje na 307 narzędzia oceny 82, negatywne strategie 22 problemy kliniczne przykład osoby 36, 38 Skala SOCRATES 76 Skala URICA i 73 terapia grupowa terapia indywidualna , 155 terapia tradycyjna 152 w terapii indywidualnej niewskazane strategie 156 zadania i strategie 155 właściwości 31, 32 zasadnicze zadania 140 etap przygotowania 20 21, analiza przypadku cechy kojarzone 23 krótkie interwencje 308

19 Indeks 413 narzędzia oceny 82, problemy kliniczne Skala SOCRATES 76 terapia grupowa terapia indywidualna podczas właściwości 43 wzmacnianie zobowiązania zasadnicze zadania 140, 140 etapy zmian a proces ciągły charakter 348 czynniki wpływające na 330 definicja 30 działania zob. etap działania identyfikacja 69 kontemplacji zob. etap kontemplacji ocena zob. ocena, etap zmian klienta płynność granic 337 podtrzymania zob. etap podtrzymania pomiar 71 72; zob. także narzędzia oceny prekontemplacja zob. etap prekontemplacji problemy kliniczne na etapach działania i podtrzymania na etapach prekontemplacji, kontemplacji i przygotowania procesy zmian kojarzone 34, 252 przygotowania zob. etap przygotowania rozwój samodzielna identyfikacja klienta ułatwianie przechodzenia do kolejnych w porównaniu z teorią etapów, jako cech 343 wyniki wyraźne zadania 337 farmakoterapia istotne kwestie dotyczące na etapie podtrzymania 168 formularz bilansu decyzyjnego 157 głodu i utraty kontroli model nawrotu 279 gotowość na zmianę krótkie interwencje osoby popełniające przestępstwa drogowe w stanie upośledzonej uwagi 262 pewność siebie 357 projektu MATCH analiza przykładowa podziałka oceny 309 zaangażowanie rodziny grupa dla kobiet wychodzących z nałogu (Women s Recovery Group) 255 grupy motywujące 178 grupy osób o szczególnych potrzebach ; zob. także osoby kierowane na leczenie na mocy wyroków sądowych kobiety nadużywające substancji psychoaktywnych: definicja 244 rodzaje 245 grupy psychoedukacyjne 177 grupy psychoterapeutyczne grupy rozwijające umiejętności 177 grupy samopomocowe skierowania 170 terapia grupowa zapobieganie nawrotom 236 grupy wsparcia 177 interakcja osoba sytuacja w modelu nawrotu 279 interwencja Instytutu Johnsona interwencje Engagement-Primary 212 interwencje motywujące interwencje podwójnego przeznaczenia (dual-purpose) 213 interwencje; zob. także specjalne interwencje ARISE CRAFT Instytutu Johnsona jednostronna terapia rodzinna krótkie zob. krótkie interwencje Inwentarz Sytuacji Związanych z Piciem (IDS) 114, 117 Inwentarz Sytuacji Związanych z Zażywaniem Narkotyków (IDTS) 114, 117 Jednostronna terapia rodzinna

20 414 Indeks Język Chęci, Umiejętności, Przyczyn i Potrzeb (DARN) 150 język podtrzymania w porównaniu z oporem 63 język zmiany180 Kalendarz Oceny Ilości Wypitego Alkoholu (TLFB) kierowane samoleczenie 181 klient/ci różnorodność 137 zadania kobiety dla trzeźwości 258 kobiety nadużywające substancji psychoaktywnych i brak wsparcia ze strony otoczenia , 253 następstwa zażywania substancji psychoaktywnych nieidentyfikowane przypadki obszary wymagające interwencji podtrzymanie zmiany, nawroty problemy zdrowotne przechodzenie z etapu kontemplacji do etapu działania przyczyny zażywania substancji psychoaktywnych stygmatyzacja/napiętnowanie 249 terapia wyłącznie dla kobiet w porównaniu z terapią mieszaną utrudnienia w podejmowaniu leczenia w porównaniu z uzależnionymi mężczyznami konfrontacja, opór wobec 152 kontrakty behawioralne behawioralne w opiece po leczeniu trzeźwości kontrakty behawioralne w opiece po leczeniu kontrakty trzeźwości kontrola bodźców podsumowanie 23 techniki wzmacniające 188 krajowa ankieta na temat zażywania narkotyków i zdrowia (2010) (National Survey on Drug Use and Health) 14 Krajowy Instytut Walki z Nadużywaniem Alkoholu i Alkoholizmem USA (NIAAA), zalecenia 304 krak zob. zażywanie kokainy Krótki Kwestionariusz Radzenia sobie w Sytuacjach Ryzykownych 116 krótkie interwencje dostosowane do poziomu gotowości na zmianę konstruowanie przykłady w ośrodkach pomocy doraźnej w ośrodkach służby zdrowia w placówkach dla bezdomnych w placówkach pomocy społecznej i środowiskowej wśród kobiet zagrożonych zajściem w ciążę, w której płód jest wystawiony na działanie alkoholu wśród mężczyzn zagrożonych zakażeniem HIV zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia 304 Kwestionariusz Gotowości do Zmiany (RTCQ) 71 opis osoby popełniające przestępstwa drogowe w stanie upośledzonej uwagi 262 Kwestionariusz Procesów Zmian (Processes of Change Questionnaire) 82, 83 Kwestionariusz Radzenia sobie w Sytuacjach Ryzykownych (SCQ) , 289 Kwestionariusz Radzenia sobie z Zażywaniem Narkotyków (Drug-Taking Confidence Questionnaire) 117, 289 Kwestionariusz Wzorców Picia (Drinking Patterns Questionnaire) 119 leki wydawane na receptę, niezgodne z zaleceniami zażywanie 14, 16 leki zob. farmakoterapia listy korzyści i strat 156

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu P R A C E O R Y G I N A L N E Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 2, 119 136 2013, Instytut Psychiatrii i Neurologii Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Bohdan T. Woronowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Kierownik Ośrodka: dr med. Bohdan T. Woronowicz ALCOHOL

Bardziej szczegółowo

Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu

Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 215 227 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu

Bardziej szczegółowo

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and education use, including for instruction at the authors institution

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Seria: ENCHIRIDION Redaktor naukowy dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM Recenzenci dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL Projekt okładki Jadwiga Burek Tytuł oryginału Research

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dialog Motywujący metoda skutecznego pomagania

Dialog Motywujący metoda skutecznego pomagania Z okazji 5-lecia istnienia Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej wraz z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza na

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Metadon w uzaleznieniu od opiatów

Metadon w uzaleznieniu od opiatów Metadon w uzaleznieniu od opiatów W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na 20

Bardziej szczegółowo

This publication of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is

This publication of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is Legal Informacja noticeprawna This publication of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Recenzent Barbara Woynarowska. Projekt okładki Ewa Beniak-Haremska. Redaktor Beata Królicka. Skład PM LOGO

Recenzent Barbara Woynarowska. Projekt okładki Ewa Beniak-Haremska. Redaktor Beata Królicka. Skład PM LOGO Komitet Redakcyjny Sławomir Kaczmarek (przewodniczący) Zygmunt Babiński, Katarzyna Domańska, Grzegorz Kłosowski Andrzej Prószyński, Marlena Winnicka, Jacek Woźny Ewa Zwolińska, Grażyna Jarzyna (sekretarz)

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rachel l, Agnieszka Turkot 2

Wojciech Rachel l, Agnieszka Turkot 2 Psychoterapia 1 (172) 2015 strony: 59-71 Jak pomóc opiekunom pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera? How can we help caregivers of patients with Alzheimer s dementia? Wojciech Rachel l, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 2, nr 4, 202 209 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1732 9841 Tomasz Wyrzykowski 1, Andrzej Kokoszka 2 1 Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR w Warszawie, Instytut Analizy

Bardziej szczegółowo

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jagoda Latkowska Partnerzy Redakcja: Dominika Cieślikowska Skład: Grzegorz Zaraska Zdjęcie na okładce: 123RF Wydawca: Fundacja Praesterno 00-023 Warszawa Ul. Widok 22 lokal 30 www.profnet.org.pl www.praesterno.pl

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa między romantyzmem a pozytywizmem próba integracji podejść

Psychiatria środowiskowa między romantyzmem a pozytywizmem próba integracji podejść Psychiatria P R A C A P O G L Ą D O W A tom 10, nr 3 4, XX XX Copyright 2013 Via Medica ISSN 1732 9841 Katarzyna Prot-Klinger Katedra Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Wydział Stosowanych Nauk

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA Studia z psychologii w KUL. Tom 13 red.: P. Francuz, W. Otrębski Lublin: Wyd. KUL 2006 s. 99-119 Anna Wołpiuk-Ochocińska Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych Instytut Psychologii KUL UZALEŻNIENIE

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zdrowie-Trzeźwość dla: biblioteka@wshtwp.pl. Spis treści

Fundacja Zdrowie-Trzeźwość dla: biblioteka@wshtwp.pl. Spis treści Fundacja Zdrowie-Trzeźwość dla: biblioteka@wshtwp.pl Z pewnością pracownicy placówek odwykowych szczególnie zwrócą uwagę na dwa teksty w tym numerze. Pierwszy dotyczy standardów i certyfkowania placówek

Bardziej szczegółowo

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autorzy prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz dr n. med. mgr (ekon.) Dominik Golicki prof. dr hab. med. Janusz Heitzman prof. dr hab. med. Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU Barbara Purandare SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment

Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):95-104 artykuł poglądowy opinion article Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment Joanna

Bardziej szczegółowo

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y p o d y p l o m i e k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y 2 0 1 2 n r 1 c z e r w i e c Zaburzenia seksualne w uzależnieniach narkotykowych Sexual Disorders in Drug Addiction Sławomir Jakima

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało drugą edycję kampanii Narkotyki? Na co mi to, tym razem przebiegającą pod hasłem Odleć z nami, nie z narkotykami!.

Bardziej szczegółowo

Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia The problem of the Interent addcition among physiotherapy students

Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia The problem of the Interent addcition among physiotherapy students Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Bogdan Wieczorek, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo