Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14]"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 322 [14] / T,SP / MEN /2007 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007

2 Autorzy : lek. wet. Janusz Mazur lek. wet. Maria Szarowska lek. wet. Jakub Luboradzki Recenzenci : dr hab. Teresa Malinowska prof. dr hab. Jan Twardoń Opracowanie redakcyjne : mgr Anna Wojciechowska 1

3 Spis treści I. Plany nauczania 3 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 5 1. Anatomia i fizjologia zwierząt 5 2. Chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących Diagnostyka chorób zwierząt Choroby zwierząt Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego Rozród zwierząt Usługi weterynaryjne Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa 84 2

4 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Czteroletnie technikum Zawód : technik weterynarii 322 [14] Podbudowa programowa : gimnazjum Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Semestry I-VIII Klasy I-IV Forma stacjonarna 1. Anatomia i fizjologia zwierząt Chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących Diagnostyka chorób zwierząt Choroby zwierząt Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego Rozród zwierząt Usługi weterynaryjne Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 8 tygodni Forma zaoczna 3

5 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód : technik weterynarii 322 [14] Podbudowa programowa : szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I-IV Klasy I-II Forma stacjonarna 1. Anatomia i fizjologia zwierząt Chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących Diagnostyka chorób zwierząt Choroby zwierząt Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego Rozród zwierząt Usługi weterynaryjne Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 8 tygodni Forma zaoczna 4

6 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: zastosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas kontaktu z żywym zwierzęciem, materiałem rzeźnym i materiałem prosektoryjnym, posłużyć się podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, scharakteryzować budowę i określić czynności komórek oraz tkanek występujących w organizmie zwierzęcym, wyjaśnić pojęcia: narząd, układ organizmu zwierzęcego, rozróżnić układy organizmu zwierzęcego, scharakteryzować budowę i określić czynności układu kostnego zwierząt, określić położenie kości szkieletu u różnych gatunków zwierząt, rozróżnić kości szkieletu poszczególnych gatunków zwierząt, scharakteryzować połączenia kości szkieletu, scharakteryzować budowę i określić czynności układu mięśniowego zwierząt, rozróżnić narządy układu powłokowego zwierząt, scharakteryzować budowę skóry i jej pochodnych, określić czynności skóry i jej znaczenie w termoregulacji, rozróżnić narządy układu oddechowego, scharakteryzować budowę i określić czynności układu oddechowego zwierząt, rozróżnić płuca poszczególnych gatunków zwierząt, scharakteryzować budowę i określić czynności układu krążenia zwierząt, scharakteryzować budowę i określić czynności narządów układu krwionośnego, scharakteryzować budowę i funkcję układu krwiotwórczego, scharakteryzować budowę i określić czynności układu chłonnego, scharakteryzować budowę i określić czynności układu pokarmowego, rozróżnić narządy układu pokarmowego u poszczególnych gatunków zwierząt, określić różnice w budowie i czynnościach układu pokarmowego różnych gatunków zwierząt, 5

7 rozróżnić narządy układu wydalniczego u poszczególnych gatunków zwierząt, określić różnice w budowie układu wydalniczego samców i samic, scharakteryzować proces wytwarzania i oddawania moczu, scharakteryzować budowę i czynność układu dokrewnego, rozróżnić gruczoły dokrewne i określić ich topografię, wyjaśnić rolę hormonów w procesach fizjologicznych organizmu, scharakteryzować budowę i czynności układu nerwowego, rozróżnić narządy układu nerwowego zwierząt, scharakteryzować budowę i czynności narządów zmysłów, scharakteryzować budowę i czynności układu rozrodczego, wskazać części i okolice topograficzne ciała zwierzęcia, określić położenie narządów znajdujących się w klatce piersiowej, jamie brzusznej i jamie miednicznej u poszczególnych gatunków zwierząt, określić przebieg ważniejszych naczyń i nerwów głowy, szyi i kończyn, określić rozmieszczenie węzłów chłonnych u poszczególnych gatunków zwierząt, wyjaśnić mechanizm podstawowych procesów fizjologicznych, porównać budowę anatomiczną ptaka i ssaka. Materiał nauczania 1. Wiadomości wstępne Podstawowe pojęcia z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt. Zakres, zadania i znaczenie wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt w procesie kształcenia technika weterynarii. 2. Komórki i tkanki Budowa i czynności życiowe komórki zwierzęcej. Rodzaje podziałów komórek zwierzęcych. Pojęcie tkanki i podział tkanek. Budowa i czynności tkanek: nabłonkowej, łącznej, chrzęstnej, kostnej, mięśniowej i nerwowej. Pojęcie narządu i układu organizmu. Układy występujące w organizmie zwierząt. Ćwiczenia Zapoznawanie się z budową i obsługą mikroskopu. Obserwowanie mikroskopowej budowy komórek zwierzęcych. Analizowanie schematów podziałów komórek zwierzęcych. Obserwowanie mikroskopowej budowy tkanek zwierzęcych. Obserwowanie mikroskopowej budowy narządów zwierzęcych. 6

8 3. Układ kostny Budowa i funkcje szkieletu zwierząt. Kość jako narząd rodzaje kości, rzeźba kości. Makroskopowa i mikroskopowa budowa kości. Skład chemiczny i właściwości fizyczne kości. Szpik kostny i jego rola. Podział kośćca zwierząt. Charakterystyka i opis kości tułowia. Opis kości czaszki z uwzględnieniem różnic gatunkowych. Kościec kończyn przednich. Kościec kończyn tylnych. Różnice gatunkowe w budowie szkieletu zwierząt. Połączenia kości szkieletu. Połączenia pełne kości. Budowa stawu. Charakterystyka stawów kończyny przedniej i tylnej oraz innych stawów szkieletu zwierzęcego. Budowa szkieletu ptaka. Ćwiczenia Analizowanie makroskopowej budowy kości na przekroju podłużnym i poprzecznym. Obserwowanie mikroskopowej budowy kości. Określanie położenia kości szkieletu zwierząt. Rozpoznawanie i porównywanie kości tułowia różnych gatunków zwierząt na podstawie szkieletów oraz pojedynczych kości. Rozpoznawanie i porównywanie kości kończyny przedniej i tylnej różnych gatunków zwierząt na podstawie szkieletów oraz pojedynczych kości. Rozpoznawanie pojedynczych kości różnych gatunków zwierząt. Porównywanie budowy czaszek różnych gatunków zwierząt. Preparowanie stawu kolanowego i charakteryzowanie budowy połączeń jamowych na przykładzie wypreparowanego stawu. Porównywanie budowy szkieletu ssaka i ptaka. 4. Układ mięśniowy Budowa makroskopowa i mikroskopowa mięśni zwierząt. Budowa i rodzaje mięśni szkieletowych. Narządy pomocnicze mięśni. Grupy mięśniowe ich położenie i funkcje: mięśnie wyrazowe i żuciowe głowy, mięśnie szyi, mięśnie tułowia, mięśnie kończyn. Budowa układu mięśniowego ptaka. Fizjologia mięśni szkieletowych: mechanizm skurczu, rodzaje skurczów mięśni, procesy fizyczne i chemiczne w czasie skurczu i rozkurczu mięśnia, zmęczenie mięśni. Ćwiczenia Obserwowanie mikroskopowej budowy tkanki mięśniowej. Charakteryzowanie makroskopowej budowy mięśnia szkieletowego na preparacie mokrym. Określanie położenia grup mięśniowych i poszczególnych mięśni na żywym zwierzęciu lub modelu. 7

9 Preparowanie na zwierzęcym materiale prosektoryjnym ważniejszych grup mięśniowych i określanie ich położenia, budowy i funkcji. 5. Układ powłokowy Czynności układu powłokowego zwierząt. Narządy budujące układ powłokowy u zwierząt. Budowa makroskopowa i mikroskopowa skóry. Budowa narządów pochodnych skóry: włosów, gruczołów skórnych, rogów, zakończeń palcowych kopyt, racic, pazurów. Budowa i czynności układu powłokowego ptaka. Fizjologia układu powłokowego: mechanizm regulacji ciepłoty wewnętrznej ciała zwierząt, parametry prawidłowej temperatury wewnętrznej u poszczególnych gatunków zwierząt, sposoby wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Ćwiczenia Określanie mikroskopowej budowy skóry. Określanie mikroskopowej budowy włosa. Określanie cech morfologicznych skóry żywych zwierząt. Preparowanie i analizowanie budowy narządu palcowego konia. Preparowanie i analizowanie budowy narządu palcowego bydła. Preparowanie i analizowanie budowy rogów. Charakteryzowanie budowy układu powłokowego ptaka. 6. Układ oddechowy Budowa i funkcje układu oddechowego. Narządy budujące układ oddechowy. Budowa i czynności kolejnych odcinków układu oddechowego: jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli. Budowa i cechy gatunkowe płuc. Budowa i rola opłucnej. Budowa i czynności układu oddechowego ptaka. Fizjologia oddychania: mechanizm wdechu i wydechu, częstość oddechów. Pojemność życiowa i całkowita płuc. Skład powietrza wdychanego i wydychanego. Wymiana gazowa w płucach. Mechanizmy regulujące oddychanie. Ćwiczenia Określanie budowy mikroskopowej płuc. Preparowanie i analizowanie budowy układu oddechowego na materiale prosektoryjnym lub rzeźnym określonego gatunku zwierzęcia. Preparowanie płuc poszczególnych gatunków zwierząt i wskazywanie różnic gatunkowych. Określanie budowy układu oddechowego ptaka na materiale rzeźnym. Badanie liczby oddechów na minutę u zwierzęcia w czasie spoczynku i po wysiłku. 8

10 7. Układ krążenia Podstawowe wiadomości o układzie krążenia: podział na układ krwionośny i układ chłonny, czynności poszczególnych układów, narządy budujące układ krwionośny i układ chłonny. Budowa serca. Biologiczne właściwości mięśnia sercowego automatyzm i metabolizm. Rodzaje i budowa ścian naczyń krwionośnych. Naczynia tętnicze i żylne dużego obiegu krwi. Naczynia tętnicze i żylne małego obiegu krwi. Przebieg naczyń krwionośnych. Krew: funkcje krwi, skład, osocze, elementy morfotyczne. Proces krzepnięcia krwi i jego znaczenie. Grupy krwi u zwierząt. Mechanizmy obronne krwi. Budowa narządów krwiotwórczych. Fizjologia krążenia krwi: czynności i praca serca, przepływ krwi w tętnicach i żyłach, regulacja procesu krążenia krwi w organizmie. Budowa i funkcje układu chłonnego: chłonka skład, krążenie w naczyniach chłonnych, narządy chłonne węzły chłonne, śledziona, grasica, migdałki, grudki i płytki chłonne. Topografia węzłów chłonnych u zwierząt. Budowa i funkcje układu krążenia u ptaka. Ćwiczenia: Preparowanie serca zwierząt na materiale prosektoryjnym i określanie jego budowy. Określanie budowy i funkcjonowania układu bodźcowo-przewodzącego serca z wykorzystaniem tablic i atlasów anatomicznych. Analizowanie przebiegu naczyń małego i dużego obiegu krwi na modelu serca, schematach i ilustracjach w atlasach anatomicznych. Analizowanie przebiegu naczyń tętniczych głowy i kończyn przedstawionych na schematach i ilustracjach w atlasach anatomicznych. Analizowanie przebiegu naczyń żylnych głowy, szyi i kończyn na modelach, schematach i ilustracjach w atlasach anatomicznych. Określanie wyglądu elementów morfotycznych krwi w preparatach rozmazu krwi. Badanie liczby tętna na minutę u poszczególnych gatunków zwierząt. Określanie różnic gatunkowych w budowie śledziony u zwierząt gospodarskich na materiale rzeźnym i na podstawie atlasów anatomicznych. Określanie budowy makroskopowej węzła chłonnego na materiale rzeźnym. Określanie położenia węzłów chłonnych dostępnych do badania klinicznego na żywym zwierzęciu lub modelach zwierząt. Określanie położenia węzłów chłonnych w narządach wewnętrznych na materiale rzeźnym. 9

11 8. Układ pokarmowy Podstawowe wiadomości o układzie pokarmowym zwierząt: czynności układu pokarmowego, narządy budujące układ pokarmowy u zwierząt przeżuwających i monogastrycznych. Podział przewodu pokarmowego na odcinki i narządy związane z układem pokarmowym. Jama gębowa - budowa i funkcje narządów. Zęby: budowa, rodzaje i cechy szczególne u różnych gatunków zwierząt, wzory uzębienia. Budowa języka. Budowa gardła - droga pokarmowa i oddechowa. Budowa i przebieg przełyku. Budowa żołądków jednokomorowych. Budowa żołądka wielokomorowego. Budowa jelita cienkiego. Budowa jelita grubego u poszczególnych gatunków zwierząt. Budowa i funkcje gruczołów zaściennych: ślinianek, wątroby, trzustki. Fizjologia trawienia i wchłaniania: rodzaje trawienia, przebieg procesu trawienia w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego z uwzględnieniem różnic gatunkowych. Rola żółci, soku trzustkowego i jelitowego w procesie trawienia. Wchłanianie składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym. Kał: skład, proces formowania i wydalania. Budowa i funkcje układu pokarmowego ptaka. Ćwiczenia: Analizowanie budowy układu pokarmowego dowolnego gatunku zwierzęcia na materiale prosektoryjnym, rzeźnym lub na modelach. Rozpoznawanie uzębienia zwierząt na modelach czaszek i żuchwach zwierząt. Określanie wieku konia na podstawie stanu uzębienia czaszki i żuchwy. Analizowanie budowy narządów jamy gębowej zwierząt na preparatach i modelach zwierząt. Analizowanie budowy żołądków u zwierząt na materiale rzeźnym i modelach anatomicznych. Analizowanie budowy jelita cienkiego i jelita grubego u poszczególnych gatunków zwierząt domowych, na materiale rzeźnym. Rozpoznawanie narządów układu pokarmowego poszczególnych gatunków zwierząt na modelach anatomicznych. Określanie mikroskopowej budowy: ściany jelita cienkiego, wątroby, trzustki, ślinianki. Badanie skurczów żwacza i ocenianie siły skurczu żwacza. Badanie cech fizycznych kału poszczególnych gatunków zwierząt. Określanie budowy układu pokarmowego ptaka na materiale prosektoryjnym. 10

12 9. Układ wydalniczy Funkcje układu wydalniczego w organizmie zwierzęcym. Narządy budujące układ wydalniczy. Budowa i typy nerek u poszczególnych gatunków zwierząt. Budowa makroskopowa i mikroskopowa nerek. Budowa i czynności narządów wyprowadzających mocz: miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa. Różnice w budowie układu wydalniczego u samców i samic. Fizjologia układu moczowego: proces powstawania moczu, właściwości fizyczne i skład chemiczny moczu u poszczególnych gatunków zwierząt, regulacja czynności nerek, mechanizm oddawania moczu. Budowa i funkcje układu wydalniczego i rozrodczego u ptaka. Ćwiczenia: Określanie budowy makroskopowej nerek u poszczególnych gatunków zwierząt na podstawie materiału rzeźnego. Określanie budowy mikroskopowej nerek na podstawie preparatów. Określanie budowy dróg wyprowadzających mocz wybranego gatunku zwierzęcia, na materiale rzeźnym i na podstawie atlasów anatomicznych. Porównywanie właściwości fizycznych moczu u poszczególnych gatunków zwierząt. Porównywanie budowy układu wydalniczego ptaka i ssaka na modelach anatomicznych i schematach. 10. Układ dokrewny Czynności układu dokrewnego w organizmie zwierzęcym. Narządy budujące układ dokrewny. Rodzaje hormonów i mechanizm ich działania w organizmie. Budowa i czynności gruczołów dokrewnych: przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca, przytarczyce, nadnercza, część dokrewna trzustki, część dokrewna gruczołów płciowych. Ćwiczenia: Określanie położenia gruczołów dokrewnych na żywym zwierzęciu lub modelu. Określanie budowy makroskopowej gruczołów dokrewnych na preparatach mokrych lub rycinach. Analizowanie budowy mikroskopowej gruczołów dokrewnych. Analizowanie mechanizmów regulacji neurohormonalnej procesów życiowych organizmu na podstawie schematów. 11

13 11. Układ nerwowy Czynności układu nerwowego. Narządy budujące układ nerwowy. Budowa tkanki nerwowej. Podstawowe pojęcia: ośrodek nerwowy, splot, zwój, włókno nerwowe, nerw, receptor. Podział układu nerwowego na: ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy oraz układ nerwowy somatyczny i wegetatywny. Budowa układu nerwowego ośrodkowego: budowa rdzenia kręgowego i mózgowia. Budowa układu nerwowego obwodowego: budowa nerwów rdzeniowych i nerwów czaszkowych. Budowa układu nerwowego wegetatywnego. Fizjologia układu nerwowego: odruch i łuk odruchowy, rodzaje odruchów i ich znaczenie, funkcje rdzenia kręgowego i poszczególnych części mózgowia, czynności układu nerwowego wegetatywnego, budowa i przewodzenie w synapsie. Typy układu nerwowego warunkujące zachowanie się zwierząt. Budowa i czynności narządów zmysłów: pojęcie i rodzaje receptorów, receptory skóry, narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd węchu, narząd smaku. Budowa i czynności układu nerwowego i narządów zmysłów ptaka. Ćwiczenia: Określanie budowy mózgowia i rdzenia kręgowego na zwierzęcym materiale prosektoryjnym. Analizowanie przebiegu nerwów obwodowych głowy na podstawie atlasów anatomii topograficznej. Określanie i analizowanie przebiegu nerwów kończyny przedniej i tylnej na anatomicznych modelach zwierząt. Obserwowanie odruchów u zwierzęcia i analizowanie ich znaczenia praktycznego. Określanie budowy oka u zwierząt, na preparatach mokrych lub modelu anatomicznym. Określanie budowy narządu słuchu i równowagi u zwierząt na modelach anatomicznych. 12. Anatomia topograficzna zwierząt Pojęcie anatomii topograficznej i jej znaczenie w praktyce weterynaryjnej. Ogólna budowa ciała zwierzęcia. Płaszczyzny i osie ciała zwierząt, kierunki i położenie. Podział ciała zwierząt na części: głowę, szyję, tułów, kończyny. Podział poszczególnych części ciała na okolice topograficzne. Topografia ważniejszych naczyń i nerwów w poszczególnych okolicach ciała zwierząt : głowie, szyi, kończynach. Topografia narządów klatki piersiowej: serca i płuc. Topografia narządów jamy brzusznej i jamy miednicznej u poszczególnych gatunków zwierząt. Topografia węzłów chłonnych dostępnych do badania klinicznego. 12

14 Ćwiczenia: Określanie okolic topograficznych ciała zwierząt na żywym zwierzęciu lub modelach anatomicznych zwierząt. Wykreślanie i nanoszenie rzutów narządów znajdujących się w jamie klatki piersiowej na powierzchnię skóry na modelu lub żywym zwierzęciu. Wykreślanie i nanoszenie rzutów narządów znajdujących się w jamie brzusznej na powierzchnię skóry na modelu lub żywym zwierzęciu. Wykreślanie na powierzchni skóry przebiegu dużych naczyń krwionośnych i nerwów na modelu zwierzęcia. Określanie położenia węzłów chłonnych dostępnych do badania klinicznego na modelu anatomicznym krowy. Środki dydaktyczne Atlasy anatomiczne zwierząt. Szkielety zwierząt: krowy, konia, świni, owcy, psa, kota, ptaka. Zestawy pojedynczych kości poszczególnych gatunków zwierząt. Czaszki poszczególnych gatunków zwierząt. Modele uzębienia poszczególnych gatunków zwierząt. Preparaty suche: połączenia pełne i jamowe kości, kopyta, racice, pazury, rogi. Preparaty mokre narządów zwierząt. Modele anatomiczne składane budowy poszczególnych gatunków zwierząt. Modele anatomiczne narządów zwierząt. Tablice poglądowe przedstawiające budowę układów i narządów zwierząt. Schematy procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierząt. Mikroskopy. Preparaty mikroskopowe tkanek i narządów. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Anatomia i fizjologia zwierząt obejmuje treści z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Celem jego realizacji jest wyposażenie uczniów w wiedzę o funkcjonowaniu organizmu zwierzęcego oraz zależnościach zachodzących pomiędzy układami i narządami. W trakcie realizacji treści programu należy uświadomić uczniom, że opanowana wiedza z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt jest podstawą do zrozumienia treści i kształtowania umiejętności podczas realizacji programów pozostałych przedmiotów zawodowych. Wskazane jest stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, wykładu problemowego, pogadanki, opisu, 13

15 pokazu z objaśnieniem, metody projektów i metody sytuacyjnej oraz ćwiczeń praktycznych. Z uwagi na specyfikę treści programowych przedmiotu oraz przestrzeganie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ćwiczenia powinny być realizowane w pracowni anatomii zwierząt w grupach do 15 osób, w 2-3 osobowych zespołach. Do realizacji ćwiczeń należy wykorzystać zwierzęcy materiał prosektoryjny, rzeźny oraz żywe zwierzęta. W trakcie realizacji programu należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnianie narządów i układów ciała zwierząt, określanie budowy anatomicznej zwierząt, charakteryzowanie podstawowych procesów fizjologicznych. Umiejętnością trudną do opanowania przez uczniów jest rozróżnianie narządów u poszczególnych gatunków zwierząt, dlatego zajęcia z anatomii porównawczej powinny być realizowane na materiale prosektoryjnym, rzeźnym lub modelach anatomicznych. Należy dokładnie omówić budowę i znaczenie tkanek zwierzęcych. Ułatwi to realizację treści programowych dotyczących budowy narządów i układów organizmu zwierząt. Podczas realizacji treści dotyczących budowy i czynności układów organizmu zwierząt szczególną uwagę należy zwrócić na budowę układów organizmu zwierzęcego i określanie różnic w budowie układów poszczególnych gatunków zwierząt, zwłaszcza układu pokarmowego i układu oddechowego oraz rozróżnianie czynności poszczególnych narządów i układów. Nauczyciel powinien kształtować umiejętności uczniów dotyczące podziału ciała zwierzęcia na części i okolice topograficzne, określania położenia narządów wewnętrznych, oraz określenia położenia narządów podczas ogólnego badania klinicznego zwierzęcia. Podczas realizacji tych treści należy wykorzystać modele zwierząt oraz żywe zwierzęta. W trakcie realizacji programu przedmiotu należy kształtować postawy uczniów takie jak: odpowiedzialność, cierpliwość i wytrwałość oraz życzliwy stosunek do zwierząt. 14

16 Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Orientacyjna liczba godzin 1 Wiadomości wstępne 2 2 Komórki i tkanki 8 3 Układ kostny 24 4 Układ mięśniowy 18 5 Układ powłokowy 14 6 Układ oddechowy 14 7 Układ krążenia 28 8 Układ pokarmowy 28 9 Układ wydalniczy Układ dokrewny 9 11 Układ nerwowy i narządy zmysłów Anatomia topograficzna zwierząt 30 Razem 210 Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić zmiany, mające na celu dostosowanie realizacji programu do potrzeb edukacyjnych. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić przez cały czas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Systematyczna ewaluacja osiągnięć uczniów powinna dostarczyć nauczycielowi informacji o zakresie i poziomie opanowania wiadomości i umiejętności określonych w programie przedmiotu. Osiągnięcia uczniów można ocenić na podstawie: sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, ukierunkowanej obserwacji pracy uczniów podczas realizacji zadań, wykonanych projektów. Podczas kontroli i oceny dokonywanej w formie ustnej, należy zwracać uwagę na operowanie zdobytą wiedzą, merytoryczną jakość wypowiedzi, właściwe posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii i fizjologii. Sprawdziany pisemne powinny dotyczyć umiejętności rozpoznawania narządów i układów ciała zwierząt na podstawie opisów ich budowy, charakteryzowania czynności poszczególnych narządów i układów ciała 15

17 oraz wyjaśniania mechanizmu podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierząt. Umiejętności praktyczne należy sprawdzać podczas obserwacji czynności uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń praktycznych na modelach lub materiale prosektoryjnym. Podczas wykonywania przez ucznia zadań praktycznych należy oceniać: poprawność wykonania zadania oraz przestrzeganie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace projektowe należy oceniać biorąc pod uwagę: planowanie i organizację pracy, wykonany projekt oraz jego prezentację. Tematyka prac projektowych może dotyczyć sporządzenia szkieletu lub jego części z wypreparowanych kości zwierzęcia oraz wykonania modelu określonego układu organizmu zwierzęcego. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich, stosowanych przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia oraz wykonane projekty. 16

18 Literatura Akajewski A.: Anatomia zwierząt domowych. T. I, II. PZWRiL, Warszawa 1994 Bobek S.: Ćwiczenia z zakresu fizjologii zwierząt. AR, Kraków 1991 Janowicz K.: Zarys anatomii zwierząt domowych. Wyd. ART., Olsztyn 1999 Kobryń H.: Kompendium z anatomii topograficznej zwierząt domowych. SGGW, Warszawa 1996 Kobryń H., Kobryńczuk F.: Anatomia zwierząt. T. 3. PWN, Warszawa 2006 Krysiak K., Świeżyński K.: Anatomia zwierząt. PWN, Warszawa 2004 Krzymowski T., Przała J.: Fizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 2005 Kuryszko J. Zarzycki J.: Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 2000 Langenfeld M.S.: Anatomia kury. PWN, Warszawa Kraków 1992 Loeffer K.: Anatomia i fizjologia zwierząt domowych. PZWL, Warszawa Lutnicki W.: Zarys osteologii zwierząt domowych, PWN, Warszawa Milart Z.: Anatomia topograficzna zwierząt domowych. PWRiL, Warszawa 1998 Milart Z.: Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne. PWRiL, Warszawa 2002 Pilarski W., Koźniewski S.: Anatomia i fizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 1988 Popesco P.: Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych. PWRiL, Warszawa 1995 Przepolewska M., Kobryń H., Bartyzel B., Szara T.: Zarys anatomii zwierząt domowych Roskosz T.: Elementy anatomii zwierząt gospodarskich. PWRiL, Warszawa 1997 Sawicki W.: Histologia. PZWL, Warszawa 1993 Sotowska-Brochocka J.: Fizjologia zwierząt zagadnienia wybrane. UW, Warszawa 2001 Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 17

19 CHÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: scharakteryzować procesy przemiany materii, przemiany białkowe, węglowodanowe i tłuszczowe w organizmie zwierzęcym, ocenić wpływ żywienia na zdrowie oraz produkcyjność zwierząt, określić skład chemiczny, strawność oraz kaloryczność pasz, określić normy składników pasz dla zwierząt, wyjaśnić zasady stosowania pasz leczniczych, dodatków paszowych oraz konieczność zachowania okresu karencji, ocenić wpływ paszy złej jakości oraz jej zanieczyszczeń na organizm zwierzęcy, scharakteryzować sposoby przechowywania, uszlachetniania i przyrządzania pasz do skarmiania, ocenić skutki stosowania niezbilansowanych dawek pokarmowych, określić stan ilościowy i jakościowy pogłowia bydła, określić cechy budowy bydła, porównać żywienie poszczególnych grup produkcyjnych zwierząt, scharakteryzować użytkowanie mleczne oraz mięsne bydła, scharakteryzować rodzaje pomieszczeń dla bydła i ich wyposażenie, wyjaśnić znaczenie chowu i sposoby użytkowania owiec i kóz, porównać zasady żywienia owiec i kóz, określić zasady wychowu jagniąt przed i po odsadzeniu od matek, określić rodzaje pomieszczeń i warunki higieniczne w owczarni, wyjaśnić znaczenie gospodarcze chowu trzody chlewnej, ocenić pokrój trzody chlewnej, określić zasady prawidłowego żywienia trzody chlewnej, ustalić normowanie i dawkowanie pasz dla poszczególnych grup trzody chlewnej, ocenić efekty ekonomiczne tuczu, oraz czynniki wpływające na jego tempo, ocenić rodzaje pomieszczeń i warunki higieniczne w chlewni, wyjaśnić znaczenie chowu drobiu, wyjaśnić zasady użytkowania rozpłodowego kur, dokonać analizy systemów użytkowania kur, określić przebieg nieśności kur i obliczyć mierniki nieśności, scharakteryzować systemy żywienia kur, wyjaśnić zasady wychowu, żywienia i pielęgnacji kurcząt, wyjaśnić zasady produkcji brojlerów, 18

20 ocenić rodzaje pomieszczeń i warunki higieniczne w kurniku, porównać sposoby użytkowania i żywienia kaczek, gęsi i indyków, określić zasady chowu strusi, ustalić zasady żywienia, normowania i dawkowania pasz dla koni, wyjaśnić zasady ujeżdżania i pracy z końmi, ocenić warunki higieniczne w stajni, wyjaśnić znaczenie hodowli psów i kotów, określić zasady żywienia i pielęgnacji psów i kotów, wyjaśnić znaczenie hodowli pszczół i jej wpływ na środowisko, scharakteryzować skład rodziny pszczelej, budowę i rodzaje uli, określić pożytki pszczele oraz zasady dokarmiania pszczół, wyjaśnić zasady chowu jedwabników, wyjaśnić znaczenie chowu zwierząt futerkowych, wyjaśnić zasady rozrodu, żywienia oraz utrzymania królików i nutrii wyjaśnić zasady rozrodu, żywienia, oraz utrzymania lisów i norek, scharakteryzować rodzaje pomieszczeń dla zwierząt futerkowych, wyjaśnić znaczenie hodowli ryb i zasady wychowu ryb hodowlanych, określić zasady rozrodu, żywienia i utrzymania zwierząt laboratoryjnych, wyjaśnić znaczenie gospodarcze łowiectwa, scharakteryzować formy ochrony zwierząt łownych, wyjaśnić znaczenie genetyki dla potrzeb hodowli zwierząt, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu genetyki, wyjaśnić I i II prawo Mendla, określić wpływ różnych czynników na cechy ilościowe i jakościowe zwierząt hodowlanych, wyjaśnić zjawisko sprzężenia cech, scharakteryzować rodzaje, przyczyny i skutki różnych mutacji, określić genetyczne podstawy selekcji w hodowli zwierząt, określić różnicę selekcyjną i postęp hodowlany, wyjaśnić cel i zadania pracy hodowlanej, określić różnice w określaniu płci u ptaków i ssaków, określić cechy użytkowe zwierząt hodowlanych oraz metody selekcji, wyjaśnić znaczenie higieny zwierząt, opisać właściwości gleby wpływające na zdrowie oraz produkcyjność zwierząt, scharakteryzować wpływ czynników klimatycznych na organizm zwierzęcy, określić wymagania zoohigieniczne dotyczące mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich, określić zasady pojenia zwierząt oraz czynniki wpływające na jakość wody, określić zasady transportu zwierząt, 19

21 zastosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obchodzenia się z różnymi gatunkami zwierząt gospodarskich oraz planowania prac w gospodarstwie. Materiał nauczania 1. Żywienie zwierząt Przemiana materii i energii. Przemiany białka w organizmie. Przemiany węglowodanów w organizmie. Przemiany tłuszczowe w organizmie. Wartość kaloryczna składników pokarmowych. Dobowe zapotrzebowanie energetyczne zwierząt w różnym wieku. Wpływ żywienia na zdrowotność i produkcyjność zwierząt. Charakterystyka składników pasz. Strawność pasz. Rola poszczególnych składników pokarmowych. Procesy przemiany materii. Rola składników mineralnych i witamin oraz skutki ich niedoboru i nadmiaru. Typy pasz. Wartość pokarmowa i normy spożycia poszczególnych pasz. Metody utrwalania pasz. Cele i zasady stosowania dodatków żywieniowych oraz pasz leczniczych. Okres karencji pasz. Rola wody w organizmie. Sposoby przechowywania, uszlachetniania i przyrządzania pasz. Szkodliwość stosowania pasz złej jakości oraz pasz zanieczyszczonych. Kontrola i ocena jakości pasz. Ćwiczenia: Analizowanie schematu przemian metabolicznych w organizmie zwierząt. Analizowanie schematów przemian białkowych. Analizowanie schematów przemian węglowodanowych. Analizowanie schematów przemian tłuszczowych. Rozpoznawanie rodzajów pasz. Określanie strawności paszy na wybranym przykładzie. Posługiwanie się tablicami wartości pokarmowej pasz. 2.Chów bydła Rodzaje pomieszczeń dla bydła oraz ich wyposażenie. Warunki zoohigieniczne w oborze. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obchodzenia się ze zwierzętami. Zabiegi pielęgnacyjne. Ilościowy i jakościowy stan pogłowia bydła. Cechy budowy ciała mające wpływ na użytkowość zwierząt. Typy ras bydła hodowlanego. Rozród bydła. Opieka nad ciężarną krową. Żywienie i pielęgnacja cieląt, jałówek i młodych buhajów. Normy i dawki pasz dla krów. Żywienie bydła w zależności od okresu fizjologicznego i pory roku. Użytkowanie mięsne i mleczne bydła. Efekty ekonomiczne chowu bydła mlecznego i mięsnego. 20

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII Załącznik nr 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII SYMBOL CYFROWY 322[14] I. OPIS ZAWODU W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) charakteryzować budowę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII Załącznik nr 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII SYMBOL CYFROWY 322[14] I. OPIS ZAWODU W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) charakteryzować budowę

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla i użytkowanie koni Katedra Biotechnologii Zwierząt 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne Chów i hodowla zwierząt gospodarskich klasa I technikum weterynaryjnego opracowała: Alicja Gyurkovich dział programowy: Znaczenie produkcji zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec. Spis treści

Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec. Spis treści Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Znaczenie gospodarcze chowu kur Rozdział 2. Charakterystyka rodów kur uŝytkowanych w kraju pod względem cech fizjologicznych,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum technik weterynarii 324002 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum technik weterynarii 324002 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik weterynarii; symbol 324002 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt Hodowla Małych Przeżuwaczy

Bardziej szczegółowo

Tematy i zakres treści. Przedmiot: Chów i uŝytkowanie koni. Klasa 3TR. Nr programu: 321(05)/T-4,TU/SP MENiS 2005.02.03

Tematy i zakres treści. Przedmiot: Chów i uŝytkowanie koni. Klasa 3TR. Nr programu: 321(05)/T-4,TU/SP MENiS 2005.02.03 Tematy i zakres treści Przedmiot: Chów i uŝytkowanie koni Klasa 3TR Nr programu: 321(05)/T-4,TU/SP MENiS 2005.02.03 Dział moduł Temat Zakres treści Uwarunkowania chowu koni cechy uŝytkowości koni 1.Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

Podstawy anatomii, wykłady

Podstawy anatomii, wykłady Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Nauk Przyrodniczych Zakład: Anatomii i Antropologii Podstawy anatomii, wykłady Osoby prowadzące przedmiot: Barbara Duda, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Zarys anatomii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot:

Bardziej szczegółowo

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik weterynarii 322[14]

I.1.1. Technik weterynarii 322[14] I.1.1. Technik weterynarii 322[14] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 322 Przystąpiło łącznie: 368 przystąpiło: 354 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 334 (97,2%) zdało: 193 (52,6%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. FIZJOLOGIA ZWIERZĄT ANIMAL PHYSIOLOGY Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Waldemar Szaroma Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Dr Agnieszka Greń Dr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria. (rok rozpoczęcia 2012/2013)

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria. (rok rozpoczęcia 2012/2013) Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria PRZEDMIOT (rok rozpoczęcia 2012/201) Rok I Semestr 1. 0 420 125 295 Anatomia zwierząt I 8 105 0 75 Biofizyka 0 15 15 Biologia komórki

Bardziej szczegółowo

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach...

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach... SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zarys historii embriologii................ 16 2. Układ rozrodczy................... 26 Układ rozrodczy męski.................. 26 Narządy rozrodcze wewnętrzne...............

Bardziej szczegółowo

Produkcja zwierzęca. Cz. III. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki. Spis treści

Produkcja zwierzęca. Cz. III. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki. Spis treści Produkcja zwierzęca. Cz. III. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki Spis treści Część I. Owce Rozdział 1. Znaczenie gospodarcze produkcji owczarskiej 1.1. Produkcja owczarska na świecie 1.2. Produkcja

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum

Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum Informacje do zadań 1. i 2. A C D B Schemat przedstawia szkielet kończyny górnej. Zadanie 1. (0 2) Podaj nazwy kości oznaczonych literami

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Rodzaj przedmiotu Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. 2 SPIS TREŚCI

Księgarnia PWN: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. 2 SPIS TREŚCI Księgarnia PWN: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW........................................ 12 PRZEDMOWA............................................ 15 1. ŻYWIENIE BYDŁA...................................

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA. b. umiejętności:

FIZJOLOGIA. b. umiejętności: FIZJOLOGIA 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Fizjologia 1.2.Forma przedmiotu: Wykłady, ćwiczenia 1.3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład PODSTAWY FIZJOLOGII CZŁOWIEKA Basics Human Physiology Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla nowego programu studiów. PRZEDMIOT ECTS Wykłady Ćwiczenia. Rok I Semestr

Plan zajęć dla nowego programu studiów. PRZEDMIOT ECTS Wykłady Ćwiczenia. Rok I Semestr Plan zajęć dla nowego programu studiów PRZEDMIOT ECTS Wykłady Ćwiczenia Rok I Semestr 1. 28 122 295 Anatomia zwierząt 8 30 75 zaliczenie Biofizyka 2 15 15 Biologia komórki 3 15 15 Chemia 3 15 30 Histologia

Bardziej szczegółowo

Dział badań serologicznych i diagnostyki TSE. lek. wet. Małgorzata Waśkowiak. Dział badań mikrobiologicznych i

Dział badań serologicznych i diagnostyki TSE. lek. wet. Małgorzata Waśkowiak. Dział badań mikrobiologicznych i Pracownia w Lesz Nr akredytacji AB 807 64-00 Leszno ul. Święciechowska 50 Tel./fax. (65) 520-64-98,529-58-0 zhw.leszno@wiw.poznan.pl bse.leszno@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Lesz Dział badań serologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Anatomia, Kinezjologia. Anatomia topograficzna. mgr E. Kamińska 2 ECTS F-1-K-AT-06 studia

Anatomia, Kinezjologia. Anatomia topograficzna. mgr E. Kamińska 2 ECTS F-1-K-AT-06 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10.

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10. KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. Podstawowe mianownictwo anatomiczne

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014S Pozycja planu: A2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014S Pozycja planu: A2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014 Pozycja planu: A2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Sabina Wójcik Katowice, dnia 14.10.2003 r. Szkoła Podstawowa nr21 ul. Malczewskiego 1 40 748 Katowice TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Instrukcja dla ucznia W górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Anatomia. Dr n. med. Jarosław Zawiliński

Anatomia. Dr n. med. Jarosław Zawiliński 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu Anatomia 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Dr n. med. Jarosław Zawiliński 4. Nazwa modułu: Nauki

Bardziej szczegółowo

Tytuł Hodowla zwierząt tom 1 Praca zbiorowa. Rok wydania 1996 Liczba stron 479. Okładka ISBN Spis treści

Tytuł Hodowla zwierząt tom 1 Praca zbiorowa. Rok wydania 1996 Liczba stron 479. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Hodowla zwierząt tom 1 Autor Praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1996 Liczba stron 479 Wymiary 165x235mm Okładka miękka ISBN 83-0901630-1 Spis treści CZĘŚĆ A PODSTAWY ANATOMII l FIZJOLOGII ZWIERZĄT

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Czy serce świni może potencjalnie pełnić funkcję serca w ciele człowieka?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: FIZJOTERAPIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej Według przedmiotowego programu nauczania 314207 KOWEZIU na podbudowie gimnazjum opracował:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Temat: Budowa czynności układu wydalniczego

Scenariusz lekcji. Temat: Budowa czynności układu wydalniczego Scenariusz lekcji Temat: Budowa czynności układu wydalniczego I. Część ogólna: Data: marzec Imię i nazwisko nauczyciela / szkoła: Justyna Józefowicz / Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim Przedmiot: biologia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. FIZJOLOGIA UKŁADU RUCHU kierunek Odnowa biologiczna PHYSIOLOGY OF THE MOVEMENT Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Zofia Goc Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Jest to test przeznaczony dla klas II gimnazjum z tematu: Układ wydalniczy. Publikuję go celem dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Jest to test przeznaczony dla klas II gimnazjum z tematu: Układ wydalniczy. Publikuję go celem dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Literka.pl Układ wydalniczy Data dodania: 2011-06-13 21:44:58 Autor: Iwona Ewa Wiśniewska Jest to test przeznaczony dla klas II gimnazjum z tematu: Układ wydalniczy. Publikuję go celem dzielenia się doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik weterynarii 324002 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W II KLASIE GIMNAZJUM

PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W II KLASIE GIMNAZJUM PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W II KLASIE GIMNAZJUM Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących działu ODDYCHANIE. Zakres treści programowych: narządy budujące układ oddechowy, fazy oddychania, mechanizm

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Poznanie szczegółowe układów anatomicznych człowieka. Ukazanie anatomii jako podstawy do nauki patologii i chirurgii

Zaawansowany. Poznanie szczegółowe układów anatomicznych człowieka. Ukazanie anatomii jako podstawy do nauki patologii i chirurgii Kierunek PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy Wymagania wstępne Zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Metody badania i leczenia psów i kotów

Metody badania i leczenia psów i kotów Metody badania i leczenia psów i kotów Spis treści Część Metody badania Ogólne badanie kliniczne Unieruchomienie pacjenta Pobieranie krwi Pobranie krwi Ŝylnej Pobieranie krwi tętniczej Postępowanie z próbką

Bardziej szczegółowo

e-mail: leszekporowski@wp.pl

e-mail: leszekporowski@wp.pl Kod przedmiotu: PLPILAIOZKO-L-1p3-2014 Pozycja planu: A3 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia I 2 Kierunek studiów Kosmetologia 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne SEMESTR IV

Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne SEMESTR IV Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne Zakres rozszerzony Obowiązujący podręcznik: Biologia na czasie 1, Biologia na czasie 2, Podręczniki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia Kod przedmiotu FII_03_SS_2012

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2 Dział programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Podstawowe badania obrazowe Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Prawidłowe myślenie lekarskie Zebranie podstawowych danych (badanie podmiotowe i przedmiotowe)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia pracy i wypoczynku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Biologia I Biology I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: II podstawowy, moduł 3 I stopnia Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Pszczelarz; symbol: 612302 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Podstawy żywienia człowieka Przedmiotowy system oceniania Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE ORGANIZMU CZŁOWIEKA. ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I D z i a ł : O R G A N I Z M C Z Ł O W I E K A poziomy organizacji organizmu układy narządów człowieka. klasyfikuje człowieka jako przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny)

słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Program autorski zajęć dla jednostki 322[17].O1.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr biol. Krzysztof P. Krasucki k.krasucki@wum.edu.pl liczba

Bardziej szczegółowo

Policealna Szkoła dla Dorosłych TECHNIK WETERYNARII CKD,,PROMOTOR rok: 2 sem. III jesień 2011/12 HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Policealna Szkoła dla Dorosłych TECHNIK WETERYNARII CKD,,PROMOTOR rok: 2 sem. III jesień 2011/12 HARMONOGRAM ZJAZDÓW Policealna Szkoła dla Dorosłych TECHNIK WETERYNARII CKD,,PROMOTOR rok: 2 sem. III jesień 2011/12 HARMONOGRAM ZJAZDÓW 1. 03, 04 września 2011 2. 17, 18 września 2011 3. 24, 25 września 2011 4. 22, 23 października

Bardziej szczegółowo

Fizjologia. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 45/60h 27/36h 3,5 Praca własna studenta: 105h 145h 3,5. udział w wykładach 9 x 3 h

Fizjologia. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 45/60h 27/36h 3,5 Praca własna studenta: 105h 145h 3,5. udział w wykładach 9 x 3 h Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ I, II i III: RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń umie wymienić niektóre czynności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł Hodowla zwierząt Tom 2 Praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1996 Liczba stron 450. Okładka ISBN

Tytuł Hodowla zwierząt Tom 2 Praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1996 Liczba stron 450. Okładka ISBN Tytuł Hodowla zwierząt Tom 2 Autor Praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1996 Liczba stron 450 Wymiary 165x235mm Okładka miękka ISBN 83-09-01660-3 Spis treści CZĘŚĆ A HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ... 11 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna.

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna. Zajęcia praktyczne w klasie II TR w roku szkolnym 2014/15 Moduł, dział, Temat: Zapoznanie z programem nauczania z PSO oraz z standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe BHP, normy żywieniowe,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01]

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 425 Przystąpiło łącznie: 408 przystąpiło: 385 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 379 (98,4%) zdało: 172 (42,9%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

K.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

K.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.1.. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Kosmetologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Technik rolnik Semestr II-160 godz. -4 tygodnie Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: przygotować pole do orki, dobrać

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik przedmiotu:

Bardziej szczegółowo