WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH"

Transkrypt

1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH DOTYCZY: DOFINANSOWANIA ZATRUDNIENIA WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU ORAZ DOFINANSOWANIA ZAKUPU USŁUG WSPARCIA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO U PRZEDSIĘBIORCY Nr rejestracyjny wniosku (wypełnia NCBiR) Data wpłynięcia Podpis A. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Wniosek o dofinansowanie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu do wykonania zadań związanych z: badaniami naukowymi pracami rozwojowymi działalnością innowacyjną 1 (* należy zaznaczyć właściwe pola) Czy Wnioskodawca będzie korzystał z dofinansowania zakupu usług wsparcia innowacji? tak nie zakupu usług wsparcia innowacji dotyczących: korzystania z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury, pozyskiwania informacji z banków danych, korzystania z bibliotek technicznych, badań rynku dla potrzeb nowego produktu, uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z norma krajową lub ponadnarodową (* należy zaznaczyć właściwe pola) B. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE REALIZOWNYM U WNIOSKODAWCY 2. Tytuł Projektu 2 3. Akronim 4. Obszar (y) naukowe (wg OECD + dyscyplina szczegółowa) Dział (y) gospodarki (wg NACE ) 1 Działalność innowacyjna według Podręcznika Oslo to wszelkie działania (przedsięwzięcia) o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji. 2 Projekt realizowany u przedsiębiorcy powinien służyć komercjalizacji technologii i obejmować zadania związane z wykonaniem badań naukowych lub prac rozwojowych lub z działalnością innowacyjną, do których wykonania Wnioskodawca zatrudni Wysoko wykwalifikowany personel wywodzący się z organizacji badawczej (komponent obowiązkowy) oraz dokona zakupów usług innowacyjnych (komponent opcjonalny), korzystając z dofinansowania w ramach Programu KadTech. 1

2 Słowa kluczowe (min.3) 5. Planowany okres realizacji Projektu (w miesiącach/ data rozpoczęcia dd/mm/rr data zakończenia dd/mm/rr) 5a Planowany okres dofinansowania Projektu (w miesiącach/ data rozpoczęcia dd/mm/rr data zakończenia dd/mm/rr) 3 6. Planowane nakłady łączne (kwalifikowane i niekwalifikowane) Źródło Nakłady na realizację Projektu (100%*-całkowity koszt realizacji projektu) wysokość w zł % udział w sumie ogółem Nakłady na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu wysokość w zł % udział w sumie ogółem w tym: Nakłady na zakup usług wsparcia innowacji (jeśli dotyczy) wysokość w zł % udział w sumie ogółem Pozostałe nakłady na Projekt wysokość w zł a. Środki NCBiR max 50% max 75% b. Środki Wnioskodawcy c. Suma środków ogółem c=a+b 100%* 100% 100% 6a d. Wnioskowane dofinansowanie (= 4+6) zł 7. Krótki opis Projektu Należy w zwięzły sposób (max. 200 słów) przedstawiać istotę Projektu oraz uzasadnić wysokość wnioskowanego dofinansowania na zatrudnienie personelu oraz zakup usług wsparcia innowacji (jeśli dotyczy). C. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY dane teleadresowe i organizacyjne przedsiębiorcy 8. Nazwa i adres Wnioskodawcy, telefon, fax, , www 9. Wielkość i status Wnioskodawcy 10. Branża działalności 11. Typ/profil działalności Przedsiębiorstwo 4 : mikro małe średnie 8a 9a Skrócona nazwa Czy Wnioskodawca posiada status centrum badawczo rozwojowego 5 tak nie 3 Okres dofinansowania nie może przekroczyć kolejnych 3 lat. 4 Definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2. Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z ) 5 Centrum badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730) 2

3 12. Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja) 13. NIP, REGON, KRS 14. Nazwa banku, nr rachunku 15. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, ) D. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY dotyczące doświadczenia w zakresie realizacji projektów prowadzących do opracowania i/lub wdrożenia innowacyjnych produktów/procesów, 16. Wykaz projektów obejmujących zadania związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi lub działalnością innowacyjną, dofinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków innych instytucji finansujących - realizowanych aktualnie oraz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a także informacje o złożonych wnioskach. Rodzaj (P- projekt W-wniosek Tytuł Źródło finansowania Całkowita wartość [zł] Wartość dofinansowania [zł] Okres realizacji projektu (od do dd/mm/rr) Charakter udziału i rola w realizacji projektu 17. Wykaz jednostek naukowych i innych podmiotów, z którymi współpracował Wnioskodawca w zakresie realizacji projektów (nazwa jednostki naukowej, rodzaj i zakres współpracy, osiągnięte rezultaty). Nazwa jednostki Rodzaj i zakres współpracy Osiągnięte rezultaty E. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY dotyczące posiadanego potencjału kadrowego oraz infrastruktury naukowo badawczej i technicznej (posiadanej lub dostępnej) 18. Kadra Liczba pracowników ogółem w tym, realizujących projekt w tym, wspierających wykonanie zadań przez nowo zatrudniony, wysoko wykwalifikowany personel 19. Infrastruktura naukowobadawcza i techniczna Wykaz specjalistycznego sprzętu (aparatury), który będzie wykorzystywany przy realizacji projektu, w tym wykonywaniu zadań przez nowo zatrudniony, wysoko wykwalifikowany personel. Numer zadania 6 F. OPIS PROJEKTU REALIZOWANEGO U WNIOSKODAWCY 20. CELE, OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU I OCZEKIWANYCH WYNIKÓW PROJEKTU Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks. do 5 stron A4 standardowego maszynopisu 7 6 Nr zadania podać zgodnie z harmonogramem Projektu (Załącznik nr 1 do wniosku) 7 Standardowa strona maszynopisu A4 zawiera 1800 znaków 3

4 a) Innowacyjność celu(ów) projektu realizowanego u przedsiębiorcy (Należy jasno określić cel(e) projektu; opisać nowoczesność proponowanych rozwiązań w odniesieniu do stanu techniki w obszarze dot. projektu; określić znaczenie spodziewanych rezultatów realizacji projektu dla rozwoju technologicznego konkurencyjności m.in. wskazać, w jakim stopniu wdrożenie wyników projektu zmieni sytuację przedsiębiorstwa względem konkurentów na rynku? [np. czy umożliwi zdobycie nowych rynków, w tym rynków zagranicznych?]) b) Poziom innowacyjności wyników projektu (Należy wskazać czy realizacja Projektu prowadzi do powstania nowego produktu/procesu, czy ulepszenia istniejącego; jeśli jest to ulepszenie jak znaczące jest to ulepszenie w stosunku do aktualnie stosowanego rozwiązania; określić, czy proponowane rozwiązanie jest nowością/ulepszeniem w skali przedsiębiorstwa/ kraju, czy w skali globalnej; czy potencjał rynkowy dla planowanej innowacji technologicznej, uzasadnia realizację Projektu ) c) Ocena zdolności patentowej i czystości patentowej oczekiwanych wyników realizacji Projektu (jeśli dotyczy). d) Ogólna charakterystyka projektu (podać zgodnie z harmonogramem załącznik nr 1 do wniosku) (Należy podać krótki opis zadań niezbędnych do realizacji Projektu, ze wskazaniem zadań, które będą wykonywane przez nowo zatrudniony, wysoko wykwalifikowany personel, a także ze wskazaniem nabywanych usług wsparcia innowacji (jeśli dotyczy) 21. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ DO WYKONYWANIA PRZEZ NOWO ZATRUDNIONY, WYSOKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL Informacje należy podać dla każdego zadania oddzielnie. Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks. do 5 strony A4 standardowego maszynopisu 7. Tytuł zadania: a) Cel zadania b) Charakterystyka prac w ramach zadania c) Wymagania dotyczące kwalifikacji wykonawcy zadania d) Wymagany sprzęt/aparatura do realizacji zadania e) Ryzyko, które może wystąpić w trakcie realizacji zadania Rodzaj zadania 8 Numer zadania 6 Uzasadnienie zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowany personel do wykonania zadania a) Opisać znaczenie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu dla zapewnienia realizacji celu(ów) Projektu b) Opisać sposób wyboru wysoko wykwalifikowanego personelu dla zapewnienia dopasowania kompetencji nowo zatrudnionych pracowników do wymagań dla wykonania zadań c) Opisać stanowiska pracy dla nowo zatrudnianego wysoko wykwalifikowanego personelu d) Opisać planowane zasady zapewnienia współpracy nowo zatrudnionego personelu z innymi pracownikami przedsiębiorstwa zaangażowanymi w realizację Projektu 22. OPIS PLANOWANYCH ZAKUPÓW USŁUG WSPARCIA INNOWACJI Informacje należy podać dla każdego zakupu usługi wsparcia innowacji oddzielnie. Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami, maks. do 3 stron A4 standardowego maszynopisu 7. Tytuł zadania, do którego realizacji odnosi się zakup usługi wsparcia innowacji. a) Cel zakupu usługi wsparcia innowacji b) Opis (specyfikacja) przedmiotu usługi wsparcia innowacji (np. rodzaj specjalistycznej aparatury nienależącej do przedsiębiorstwa i zakres badań wykonywanych przy jej wykorzystaniu, rodzaj, zakres badań rynkowych, czy też badań związanych z testowaniem, oznaczaniem wyrobu) c) Wymagania dotyczące kompetencji i doświadczenia usługodawcy d) Ryzyko, które może wystąpić w trakcie realizacji usługi wsparcia innowacji Kategoria usługi 9 Numer zadania 6 8 Rodzaj zadań (oznaczenia) zadania wykonywane przez wysoko wykwalifikowany personel, związane z badaniami naukowymi (podstawowymi BP, badaniami przemysłowymi BPRZEM), pracami rozwojowymi (PROZ) lub zadania związane z działalnością innowacyjną (DINNO); podać zgodnie z harmonogramem Projektu (Załącznik nr 1 do wniosku) 9 Kategoria usługi wsparcia innowacji objętych dofinansowaniem w ramach Programu KadTech: korzystanie z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury (KLAB), korzystanie z bibliotek technicznych (KBT), pozyskanie informacji z banków danych (KBD), badania rynku dla innowacyjnego produktu/usług (KBR), uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową (CERT); podać zgodnie z harmonogramem projektu (Załącznik nr 1 do wniosku). 4

5 Uzasadnienie zapotrzebowania na zakup usług wsparcia innowacji a) Opisać w jaki sposób zakup usług wsparcia innowacji wpłynie na osiągnięcie celów komercyjnych Projektu b) Opisać sposób wyboru dostawcy usługi wsparcia innowacji, której zakup planuje przedsiębiorstwo 23. OPIS PLANOWANEGO WDROŻENIA WYNIKÓW PROJEKTU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks. do 5 stron A4 standardowego maszynopisu 7 Opis możliwości komercjalizacji wyników badań uzyskanych w ramach zrealizowanego Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do oceny potencjału komercjalizacyjnego zrealizowanego Projektu a) Opisać planowane nowe/ulepszone cechy produktu lub nowe/zwiększone osiągi technologiczne b) Określić spodziewany popyt na produkt/proces będący wynikiem wykonania Projektu c) Określić źródła przewagi konkurencyjnej wynikające z wdrożenia wyników Projektu d) Oszacować ryzyko i wskazać bariery wejścia nowego/ulepszonego produktu na rynek e) Przedstawić koncepcję, określić plan i etapy komercjalizacji wyników realizacji Projektu Opis posiadanych przez Wnioskodawcę zdolności do wdrożenia wyników Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania wyników Projektu we własnej działalności gospodarczej a) Doświadczenie w komercjalizacji wyników badań i wdrażaniu innowacji technologicznych b) Charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (Należy podać wskaźnik zyskowności majątku, jako iloraz zysku netto i wartości aktywów ogółem, w ostatnich 3 latach - dla każdego roku osobno). c) Zdolność techniczna, organizacyjna i kadrowa do realizacji wdrożenia (Należy podać dostępne zasoby kadrowe oraz materialne (pomieszczenia, maszyny, aparatura, etc.) lub plan ich uzyskania - zatrudnienia/zakupu/wynajęcia, w tym informacje o źródłach ich finansowania). G. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU U WNIOSKODAWCY 24. Załącznik nr 1 do wniosku Podział projektu na zadania, z wyszczególnieniem: a) Planowanych zadań związanych z wykonaniem badań naukowych lub prac rozwojowych lub działalnością innowacyjną 1, do których realizacji zatrudniony zostanie wysoko wykwalifikowany personel. (Należy podać czas i terminy realizacji zadań, rodzaje zadań oraz wskazać (imię i nazwisko) wykonawców tychże zadań). b) Planowanych zakupów usług wsparcia innowacji; Należy podać rodzaje nabywanych usług oraz czas i terminy realizacji usług. 25. Harmonogram projektu w formie graficznej, ze wskazaniem zadań wykonywanych przez wysoko wykwalifikowany personel (imię i nazwisko wykonawcy). H. KOSZTORYS ZADAŃ W PROJEKCIE REALIZOWNYCH Z DOFINANSOWANIEM 26. Załącznik nr 2 do wniosku Kosztorys zadań z dofinansowaniem realizowanych w ramach Projektu, w rozbiciu na rodzaje kosztów kwalifikowanych (Załącznik 2.1) oraz wartość dofinansowania przez NCBiR w latach (Załącznik 2.2), ze wskazaniem: a) kosztów/wartości dofinansowania zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu Rodzaje zadań należy podać tak jak w harmonogramie Projektu. b) kosztów/wartości dofinansowania zakupu usług wsparcia innowacji Kategorie usług wsparcia innowacji należy podać tak jak w harmonogramie Projektu. 27. Krótkie uzasadnienie pozycji kosztów związanych z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu Zakres informacji zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami, maks. 1 strona A4 standardowego maszynopisu. 5

6 Koszty zatrudnienia: - liczba planowanych osobomiesięcy zatrudnienia poszczególnych osób wysoko wykwalifikowanego personelu (1 osobomiesiąc ekwiwalent zatrudnienia 1 osoby na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy) - informacja na temat miesięcznych stawek wynagrodzenia u przedsiębiorcy, w odniesieniu do stawek dla nowo zatrudnionego, wysoko wykwalifikowanego personelu. 28. Krótkie uzasadnienie pozycji kosztorysów zakupu usług wsparcia innowacji Zakres informacji zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami, maks. 1 strona A4 standardowego maszynopisu. Koszty zakupów usług wsparcia innowacji - informacja na temat średniej rynkowej wartości zakupu usługi wsparcia innowacji (zakupy mogą być dokonywane po cenach komercyjnych, a w przypadku, gdy usługodawca działa na zasadach niekomercyjnych po cenach odzwierciedlających pełne koszty usług oraz uzasadnioną marżę handlową.) I. INFORMACJE O NOWO ZATRUDNIANYM WYSOKO WYKWALIFIKOWANYM PERSONELU Należy wypełnić odrębne strony dla poszczególnych osób nowo zatrudnianego wysoko wykwalifikowanego personelu (oznaczenie In, gdzie n- liczba nowo zatrudnionych osób) 29. Imię i nazwisko 30. Tytuł zawodowy 30a Stopień lub tytuł naukowy 31. Adres do korespondencji 32. Telefon kontaktowy a PESEL (nr paszportu / nr karty stałego pobytu) 34. stanowisko Zatrudnienie stałe w organizacji badawczej nazwa organizacji badawczej adres 35. Zatrudnienie czasowe u przedsiębiorcy stanowisko charakter udziału w realizacji Projektu Kierownik zespołu Członek zespołu Samodzielny pracownik 36. Informacja o zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat badaniach naukowych lub pracach rozwojowych lub działaniach innowacyjnych, ze wskazaniem kwalifikacji i doświadczeń zbieżnych z wymaganiami dla wykonania zadań w ramach Projektu u przedsiębiorcy. Numer Zadania Informacja o osiągnięciach w pracy zawodowej, ze wskazaniem zdobytych doświadczeń w komercjalizacji wyników badań Informacje należy odnieść do okresu zatrudnienia, zajmowanego stanowiska oraz podać nazwę instytucji zatrudniającej. Opisać do 5 najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub z zakresu wdrożeń (maks. 3 zdania/osiągnięcie), w tym: a) opracowane nowe technologie, innowacyjne produkty b) wdrożenie do produkcji c) sprzedaż patentu lub licencji, inne d) wykaz najważniejszych publikacji w ciągu ostatnich 3 lat maks. 5 pozycji, podać miejsce i datę publikacji 38. Wykaz projektów o charakterze naukowo badawczym, dofinansowanych przez budżet państwa lub inne instytucje finansujące badania naukowe lub prace rozwojowe lub działalność innowacyjną 1 (w tym UE), aktualnie realizowanych oraz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a także informacja o złożonych wnioskach. Instytucja finansująca/ Tytuł projektu/numer Całkowita wartość Wartość dofinansowania Charakter udziału w realizacji 6

7 J. OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU PRZEDKŁADANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 39. Załączniki poświadczające sytuację przedsiębiorstwa: Zał. 3a) 10 Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, sporządzone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej; Zał. 3b) 11 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; Zał. 3c) 11 Statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie; Zał. 3d) 11 Oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych; Zał. 3e) 11 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; Zał. 3f) 11 Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię albo kopię ostatniej deklaracji o wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku, gdy Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku; Zał. 3g) 11 Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT Załącznik dotyczący zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu: Zał. 4 Oświadczenie wysoko wykwalifikowanego pracownika dotyczące zgody na udział w projekcie Załączniki poświadczające kompetencje i doświadczenie wysoko wykwalifikowanego personelu: Zał. 5a) Kopia dyplomu poświadczającego uzyskane wyższe wykształcenie; Zał. 5b) Dokumenty poświadczające 5-letnie doświadczenie zawodowe pracownika; Zał. 5c) Dokumenty (zaświadczenie) poświadczające 2-letni okres zatrudnienia pracownika w organizacji badawczej, wystawione przez tę organizację badawczą; Zał. 5d) Kopie dodatkowych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe. 40 Oświadczam, że zawarłem porozumienie z... (nazwa organizacji badawczej) w sprawie oddelegowania do realizacji zadań w ramach Projektu (tytuł naukowy, imię i nazwisko) Należy wypełnić odrębne oświadczenia w sprawie każdego oddelegowanego pracownika.(oznaczenia: 40n, gdzie n- liczba oświadczeń dot. porozumień w sprawie zatrudnienia poszczególnych osób wysoko wykwalifikowanego personelu) 41. Oświadczam, że zapewnię warunki i posiadam środki na należyte wykonanie zadań w ramach Projektu, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku do Programu KadTech, a w szczególności na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu do wykonania zadań związanych z realizacją badań naukowych, prac rozwojowych lub z działalnością innowacyjną w ramach Projektu. W przypadku przyznania dofinansowania, zobowiązuję się do zatrudnienia osób wskazanych we wniosku, a także do sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowością wydatkowania środków finansowych. 42. Oświadczam, że zapewnię warunki i posiadam środki na zakup usług wsparcia innowacji, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku do Programu KadTech. W przypadku przyznania dofinansowania, zobowiązuję się do dokonania wyboru oferty na świadczenie usług wsparcia innowacji zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2005, Nr 153, poz. 1503) lub ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.). Zobowiązuję się do przedstawienia Centrum do weryfikacji dokumentów poświadczających wybór najkorzystniejszej oferty. 43. Oświadczam, że zadania w ramach projektu obejmują badania: z udziałem ludzi, w szczególności badania kliniczne, wymagających przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, 10 Na etapie przygotowywania Umowy z Centrum o dofinansowanie w ramach Programu KadTech, Wnioskodawca, jako przyszły Beneficjent, będzie zobowiązany do złożenia aktualnych zaświadczeń z właściwych urzędów, dotyczących oświadczeń załączonych do wniosku o dofinansowanie ( zał. 3a, zał. 3d, zał. 3e) oraz dostarczyć aktualne dokumenty, o ile informacje w nich zawarte uległy zmianie w stosunku do złożonych z wnioskiem (zał. 3b, 3c, 3f, 3g). 7

8 nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną, nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów i przedstawiam niezbędne opinie i zaświadczenia od odpowiednich komisji lub zaświadczenia o zgodności tych badań z odpowiednimi przepisami prawnymi. (Załączniki) 44. Oświadczam, że zobowiązuję się do wdrożenia, do 2 lat po zakończeniu projektu, wyników realizacji projektu w postaci... (*niepotrzebne skreślić). (nazwa nowego produkt /ulepszonego produktu (*)/ nowej technologii/ulepszonej technologii(* 45. Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą przygotowany wniosek nie narusza praw osób trzecich. 46. Oświadczam, że nie ubiegam się o dofinansowanie objęte niniejszym wnioskiem w innej instytucji. 47. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej. 48. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym i nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego. 49 Oświadczam, że podmiot, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 50. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia w ramach Programu KadTech nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych). 51. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenia prawne. 52. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji oraz udostępnianie danych osobowych na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez Centrum (zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U nr 133 poz. 883 z późn. zm.). M. PODPISY (złożenie podpisu pod wnioskiem równoznaczne jest ze złożeniem wymaganych oświadczeń w części J) Pieczęć Wnioskodawcy Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy Imię i nazwisko Data i podpis 8

RAPORT OKRESOWY (PÓŁROCZNY/ROCZNY)* NR z realizacji projektu pt.

RAPORT OKRESOWY (PÓŁROCZNY/ROCZNY)* NR z realizacji projektu pt. RAPORT OKRESOWY (PÓŁROCZNY/ROCZNY)* NR z realizacji projektu pt. w ramach Programu KadTech ZA OKRES OD DO 1. DANE BENEFICJENTA Nazwa Przedsiębiorstwa Adres Telefon Fax 2. DANE O PROJEKCIE Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech

REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech 1. Słownik pojęć 2. Przeznaczenie i warunki dofinansowania 3. Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków o dofinansowanie 4. Procedura konkursowa 5. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BROTECH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BROTECH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BROTECH DOTYCZY: DOFINANSOWANIA ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH WSPIERAJĄCYCH KOMERCJALIZACJĘ WYNIKÓW BADAŃ I TRANSFER TECHNOLOGII Nr rejestracyjny wniosku (wypełnia

Bardziej szczegółowo

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU Pieczęć NCBiR i data wpłynięcia wniosku... Numer wniosku /numer nadany przez system elektroniczny NCBiR/ /np.: 01/L-2/10/.. Podpis osoby rejestrującej wniosek WNIOSEK O FINANSOWANIE w ramach Programu LIDER

Bardziej szczegółowo

RID-I/10. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie

RID-I/10. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Gdzie: Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) RID-I/10 10 - oznacza numer kolejny wniosku złożonego w I Konkursie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

W N I O S E K. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Formularz Wniosku z załącznikami

Załącznik nr 2. Formularz Wniosku z załącznikami Załącznik nr 2 Formularz Wniosku z załącznikami METRYKA PROJEKTU 1 Tytuł projektu 2 Imię i nazwisko Kierownika Projektu 3 Planowany okres realizacji w miesiącach 4 Wnioskowana wysokość finansowania 5 Jednostka

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ

... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ . Nazwa spółdzielni socjalnej.. Miejscowość; data Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) Data złożenia wniosku w Generatorze Wniosków (wskazana przez Generator

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu Dokumenty wymagane od 1. Oświadczenie (łączne) o:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH A. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Wniosek dotyczy Ścieżka: wybór z listy: ścieżka A ścieżka B Obszar: wybór z listy: Nauki chemiczne

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu Dokumenty wymagane od 1. Oświadczenie (łączne) o:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku pełnego. Załącznik nr 4 do Regulaminu: TANGO 2. Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków)

Wzór wniosku pełnego. Załącznik nr 4 do Regulaminu: TANGO 2. Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) Załącznik nr 4 do Regulaminu: TANGO 2 Wzór wniosku pełnego Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) Data złożenia wniosku w Generatorze Wniosków (wskazana przez Generator Wniosków) A.

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Data wpływu wniosku do PUP Kolejny nr w rejestrze... WNIOSKODAWCA... (Nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, pieczęć) Adres......... Nr Regon... Nr NIP... Nr telefonu... Nr PESEL.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A /pieczęć firmowa pracodawcy/ pieczęć wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu Dokumenty wymagane od 1. Oświadczenie (łączne) o:

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie. ... /imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/ ... Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ul. Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz

Zgłoszenie. ... /imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/ ... Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ul. Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz Załącznik nr 1 Zgłoszenie Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku nieruchomości na warunkach określonych uchwałą nr... z dnia... w sprawie ulg w podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1718/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK...... Pieczęć organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

Przedsi wzi cie IniTech ustanowione rozporz

Przedsi wzi cie IniTech ustanowione rozporz Przedsięwzięcie IniTech Działania NCBiR na rzecz komercjalizacji wyników badań i wspierania innowacyjności polskiej gospodarki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR E - DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. DANE PRACODAWCY 1. Pełna nazwa...............

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. DANE PRACODAWCY 1. Pełna nazwa............... (Pieczątka pracodawcy) Załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Łęczyca, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor W N I O S E K O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Dyrektor W N I O S E K O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe

Bardziej szczegółowo

Data wpływu. Nr sprawy...

Data wpływu. Nr sprawy... Data wpływu. Nr sprawy... (wypełnia PCPR) (wypełnia PCPR) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu kultury rekreacji i turystyki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ... Międzychód, dn.... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na zasadach określonych w art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ....., dn....... Pieczątka wnioskodawcy STAROSTA GRODZISKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Daleka 11A 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17. w kwocie brutto:... zł, słownie:

POWIATOWY URZĄD PRACY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17. w kwocie brutto:... zł, słownie: ... (pieczęć wnioskodawcy) Siemianowice Śląskie, dn... (pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17 WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Część A: Dane i informacje o wnioskodawcy. 1) Imię... Nazwisko... Nr sprawy:.. Data wpływu:... 1. Nazwa i adres siedziby wnioskodawcy: Pełna nazwa:

Część A: Dane i informacje o wnioskodawcy. 1) Imię... Nazwisko... Nr sprawy:.. Data wpływu:... 1. Nazwa i adres siedziby wnioskodawcy: Pełna nazwa: Nr sprawy:.. Data wpływu:.... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (wniosek należy

Bardziej szczegółowo

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby...

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby... ...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (miejscowość, data) W N I O S E K o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A /pieczęć firmowa pracodawcy/ Pieczęć Firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A WNIOSEK o zawarcie umowy dotyczącej refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Załącznik nr 3 Metryka projektu nr. w ramach programu GO_GLOBAL.PL

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UCZESTNICTWO

WNIOSEK O UCZESTNICTWO WNIOSEK O UCZESTNICTWO Załącznik nr 1 do Regulaminu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w wyjeździe zagranicznym, Organizatorem którego jest Województwo

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji /pieczątka Wnioskodawcy/ Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Olkuszu w dniu... nr... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Data wpływu. Nr sprawy... (wypełnia PCPR) (wypełnia PCPR) dla: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

P O D G L Ą D W N I O S K U

P O D G L Ą D W N I O S K U MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego . (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) znak sprawy: CI.5....2014 W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR D - LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH ADRES KORESPONDENCYJNY PROJEKTODAWCY: Nazwa... miejscowość... województwo...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie, dnia..

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie, dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie Nr.. (wypełnia pracownik PUP) Siemianowice Śląskie, dnia.. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia

Bardziej szczegółowo

A.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY. 1. Pełna nazwa pracodawcy... ...

A.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY. 1. Pełna nazwa pracodawcy... ... POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

... ... ... ... ... ... 4. Oznaczenie formy organizacyjno-prawnej działalności.. 5. Data rozpoczęcia działalności... 6. PKD (przeważające)...

... ... ... ... ... ... 4. Oznaczenie formy organizacyjno-prawnej działalności.. 5. Data rozpoczęcia działalności... 6. PKD (przeważające)... ... (pieczęć podmiotu) Warszawa, dnia. r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m.st. Warszawy WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

W N I O S E K. o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 1 do umowy pieczęć firmowa Pracodawcy W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Nr rejestracyjny wniosku data wpływu wniosku

Nr rejestracyjny wniosku data wpływu wniosku Nr rejestracyjny wniosku data wpływu wniosku... (pieczęć) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

III. Osoba bezpośrednio współpracująca z Powiatowym Urzędem Pracy

III. Osoba bezpośrednio współpracująca z Powiatowym Urzędem Pracy .... Nazwa spółdzielni socjalnej Miejscowość Data. znak sprawy Starosta Łomżyński Powiatowy Urząd Pracy w Łomży WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek. data wpływu kompletnego wniosku ( dzień, miesiąc, rok )

... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek. data wpływu kompletnego wniosku ( dzień, miesiąc, rok ) .................................................... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku ( dzień, miesiąc, rok ) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1) W przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest osobą fizyczną należy wypełnić wszystkie części za wyjątkiem F.1.

1) W przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest osobą fizyczną należy wypełnić wszystkie części za wyjątkiem F.1. Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI TEGO PROJEKTU dla którego

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE. ... pieczęć firmowa pracodawcy

I. DANE WNIOSKODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE. ... pieczęć firmowa pracodawcy ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY (DLA INSTYTUCJI)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY (DLA INSTYTUCJI) ... PCPR.III.7011..2015r. Data wpływu wniosku do PCPR w Łowiczu WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY (DLA INSTYTUCJI) I.Dane na temat podmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa. ... 2. Adres siedziby ... ... telefon... Fax.. ... 3. NIP... REGON... KRS. 4. Nazwa banku i nr konta... ... ... ... ...

1. Nazwa. ... 2. Adres siedziby ... ... telefon... Fax..  ... 3. NIP... REGON... KRS. 4. Nazwa banku i nr konta... ... ... ... ... ... miejscowość i data... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU WNIOSEK o zawarcie umowy o refundacje przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych (pieczątka firmowa Pracodawcy) (miejscowość, data) WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych 1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU Podstawa prawna: 1) art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBYWATEL I PRAWO VI KONKURS GRANTOWY FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ

PROGRAM OBYWATEL I PRAWO VI KONKURS GRANTOWY FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ PROGRAM OBYWATEL I PRAWO VI KONKURS GRANTOWY FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ Nazwa organizacji aplikującej Tytuł projektu (maks. 12 słów) SKRÓCONY OPIS PROJEKTU maks. ½ strony 1 1. METRYCZKA ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UMOśLIWIENIA OSOBOM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ..... Pieczątka zakładu pracy Miejscowość Data Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD):

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD): POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 fax: (82) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Włodawa, dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola)

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY Miejscowość, dnia STAROSTA POWIATU KUTNOWSKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UL. WYSZYŃSKIEGO 99-00 KUTNO Pieczęć firmowa WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K

... pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy lub Przedsiębiorcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK DLA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr posesji. Powiat Gmina Województwo Nr telefonu, Nr faxu, e-mail

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr posesji. Powiat Gmina Województwo Nr telefonu, Nr faxu, e-mail ... / Pieczątka Wnioskodawcy / W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Część A:

Bardziej szczegółowo

... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) W N I O S E K

... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) W N I O S E K ... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim W N I O S E K o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 Lwówek Śl, dnia pieczęć firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul Budowlanych 1 WNIOSEK o zawarcie umowy przewidującej jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności...

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności... .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm wniosek o finansowanie projektu 1.1 Numer konkursu zdefiniowany dla konkursu 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ...... 2013 r. (pieczęć firmowa wnioskodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK O REFUNDACJĘ Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy) WNIOSEK o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach bonu

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm.

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm. 1....... (miejscowość, data)... (pieczęć firmo wa Spółdzielni Socjalnej ) Prezydent Miasta Szczecin Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo