WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH"

Transkrypt

1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH DOTYCZY: DOFINANSOWANIA ZATRUDNIENIA WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU ORAZ DOFINANSOWANIA ZAKUPU USŁUG WSPARCIA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO U PRZEDSIĘBIORCY Nr rejestracyjny wniosku (wypełnia NCBiR) Data wpłynięcia Podpis A. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Wniosek o dofinansowanie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu do wykonania zadań związanych z: badaniami naukowymi pracami rozwojowymi działalnością innowacyjną 1 (* należy zaznaczyć właściwe pola) Czy Wnioskodawca będzie korzystał z dofinansowania zakupu usług wsparcia innowacji? tak nie zakupu usług wsparcia innowacji dotyczących: korzystania z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury, pozyskiwania informacji z banków danych, korzystania z bibliotek technicznych, badań rynku dla potrzeb nowego produktu, uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z norma krajową lub ponadnarodową (* należy zaznaczyć właściwe pola) B. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE REALIZOWNYM U WNIOSKODAWCY 2. Tytuł Projektu 2 3. Akronim 4. Obszar (y) naukowe (wg OECD + dyscyplina szczegółowa) Dział (y) gospodarki (wg NACE ) 1 Działalność innowacyjna według Podręcznika Oslo to wszelkie działania (przedsięwzięcia) o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji. 2 Projekt realizowany u przedsiębiorcy powinien służyć komercjalizacji technologii i obejmować zadania związane z wykonaniem badań naukowych lub prac rozwojowych lub z działalnością innowacyjną, do których wykonania Wnioskodawca zatrudni Wysoko wykwalifikowany personel wywodzący się z organizacji badawczej (komponent obowiązkowy) oraz dokona zakupów usług innowacyjnych (komponent opcjonalny), korzystając z dofinansowania w ramach Programu KadTech. 1

2 Słowa kluczowe (min.3) 5. Planowany okres realizacji Projektu (w miesiącach/ data rozpoczęcia dd/mm/rr data zakończenia dd/mm/rr) 5a Planowany okres dofinansowania Projektu (w miesiącach/ data rozpoczęcia dd/mm/rr data zakończenia dd/mm/rr) 3 6. Planowane nakłady łączne (kwalifikowane i niekwalifikowane) Źródło Nakłady na realizację Projektu (100%*-całkowity koszt realizacji projektu) wysokość w zł % udział w sumie ogółem Nakłady na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu wysokość w zł % udział w sumie ogółem w tym: Nakłady na zakup usług wsparcia innowacji (jeśli dotyczy) wysokość w zł % udział w sumie ogółem Pozostałe nakłady na Projekt wysokość w zł a. Środki NCBiR max 50% max 75% b. Środki Wnioskodawcy c. Suma środków ogółem c=a+b 100%* 100% 100% 6a d. Wnioskowane dofinansowanie (= 4+6) zł 7. Krótki opis Projektu Należy w zwięzły sposób (max. 200 słów) przedstawiać istotę Projektu oraz uzasadnić wysokość wnioskowanego dofinansowania na zatrudnienie personelu oraz zakup usług wsparcia innowacji (jeśli dotyczy). C. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY dane teleadresowe i organizacyjne przedsiębiorcy 8. Nazwa i adres Wnioskodawcy, telefon, fax, , www 9. Wielkość i status Wnioskodawcy 10. Branża działalności 11. Typ/profil działalności Przedsiębiorstwo 4 : mikro małe średnie 8a 9a Skrócona nazwa Czy Wnioskodawca posiada status centrum badawczo rozwojowego 5 tak nie 3 Okres dofinansowania nie może przekroczyć kolejnych 3 lat. 4 Definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2. Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z ) 5 Centrum badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730) 2

3 12. Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja) 13. NIP, REGON, KRS 14. Nazwa banku, nr rachunku 15. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, ) D. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY dotyczące doświadczenia w zakresie realizacji projektów prowadzących do opracowania i/lub wdrożenia innowacyjnych produktów/procesów, 16. Wykaz projektów obejmujących zadania związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi lub działalnością innowacyjną, dofinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków innych instytucji finansujących - realizowanych aktualnie oraz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a także informacje o złożonych wnioskach. Rodzaj (P- projekt W-wniosek Tytuł Źródło finansowania Całkowita wartość [zł] Wartość dofinansowania [zł] Okres realizacji projektu (od do dd/mm/rr) Charakter udziału i rola w realizacji projektu 17. Wykaz jednostek naukowych i innych podmiotów, z którymi współpracował Wnioskodawca w zakresie realizacji projektów (nazwa jednostki naukowej, rodzaj i zakres współpracy, osiągnięte rezultaty). Nazwa jednostki Rodzaj i zakres współpracy Osiągnięte rezultaty E. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY dotyczące posiadanego potencjału kadrowego oraz infrastruktury naukowo badawczej i technicznej (posiadanej lub dostępnej) 18. Kadra Liczba pracowników ogółem w tym, realizujących projekt w tym, wspierających wykonanie zadań przez nowo zatrudniony, wysoko wykwalifikowany personel 19. Infrastruktura naukowobadawcza i techniczna Wykaz specjalistycznego sprzętu (aparatury), który będzie wykorzystywany przy realizacji projektu, w tym wykonywaniu zadań przez nowo zatrudniony, wysoko wykwalifikowany personel. Numer zadania 6 F. OPIS PROJEKTU REALIZOWANEGO U WNIOSKODAWCY 20. CELE, OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU I OCZEKIWANYCH WYNIKÓW PROJEKTU Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks. do 5 stron A4 standardowego maszynopisu 7 6 Nr zadania podać zgodnie z harmonogramem Projektu (Załącznik nr 1 do wniosku) 7 Standardowa strona maszynopisu A4 zawiera 1800 znaków 3

4 a) Innowacyjność celu(ów) projektu realizowanego u przedsiębiorcy (Należy jasno określić cel(e) projektu; opisać nowoczesność proponowanych rozwiązań w odniesieniu do stanu techniki w obszarze dot. projektu; określić znaczenie spodziewanych rezultatów realizacji projektu dla rozwoju technologicznego konkurencyjności m.in. wskazać, w jakim stopniu wdrożenie wyników projektu zmieni sytuację przedsiębiorstwa względem konkurentów na rynku? [np. czy umożliwi zdobycie nowych rynków, w tym rynków zagranicznych?]) b) Poziom innowacyjności wyników projektu (Należy wskazać czy realizacja Projektu prowadzi do powstania nowego produktu/procesu, czy ulepszenia istniejącego; jeśli jest to ulepszenie jak znaczące jest to ulepszenie w stosunku do aktualnie stosowanego rozwiązania; określić, czy proponowane rozwiązanie jest nowością/ulepszeniem w skali przedsiębiorstwa/ kraju, czy w skali globalnej; czy potencjał rynkowy dla planowanej innowacji technologicznej, uzasadnia realizację Projektu ) c) Ocena zdolności patentowej i czystości patentowej oczekiwanych wyników realizacji Projektu (jeśli dotyczy). d) Ogólna charakterystyka projektu (podać zgodnie z harmonogramem załącznik nr 1 do wniosku) (Należy podać krótki opis zadań niezbędnych do realizacji Projektu, ze wskazaniem zadań, które będą wykonywane przez nowo zatrudniony, wysoko wykwalifikowany personel, a także ze wskazaniem nabywanych usług wsparcia innowacji (jeśli dotyczy) 21. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ DO WYKONYWANIA PRZEZ NOWO ZATRUDNIONY, WYSOKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL Informacje należy podać dla każdego zadania oddzielnie. Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks. do 5 strony A4 standardowego maszynopisu 7. Tytuł zadania: a) Cel zadania b) Charakterystyka prac w ramach zadania c) Wymagania dotyczące kwalifikacji wykonawcy zadania d) Wymagany sprzęt/aparatura do realizacji zadania e) Ryzyko, które może wystąpić w trakcie realizacji zadania Rodzaj zadania 8 Numer zadania 6 Uzasadnienie zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowany personel do wykonania zadania a) Opisać znaczenie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu dla zapewnienia realizacji celu(ów) Projektu b) Opisać sposób wyboru wysoko wykwalifikowanego personelu dla zapewnienia dopasowania kompetencji nowo zatrudnionych pracowników do wymagań dla wykonania zadań c) Opisać stanowiska pracy dla nowo zatrudnianego wysoko wykwalifikowanego personelu d) Opisać planowane zasady zapewnienia współpracy nowo zatrudnionego personelu z innymi pracownikami przedsiębiorstwa zaangażowanymi w realizację Projektu 22. OPIS PLANOWANYCH ZAKUPÓW USŁUG WSPARCIA INNOWACJI Informacje należy podać dla każdego zakupu usługi wsparcia innowacji oddzielnie. Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami, maks. do 3 stron A4 standardowego maszynopisu 7. Tytuł zadania, do którego realizacji odnosi się zakup usługi wsparcia innowacji. a) Cel zakupu usługi wsparcia innowacji b) Opis (specyfikacja) przedmiotu usługi wsparcia innowacji (np. rodzaj specjalistycznej aparatury nienależącej do przedsiębiorstwa i zakres badań wykonywanych przy jej wykorzystaniu, rodzaj, zakres badań rynkowych, czy też badań związanych z testowaniem, oznaczaniem wyrobu) c) Wymagania dotyczące kompetencji i doświadczenia usługodawcy d) Ryzyko, które może wystąpić w trakcie realizacji usługi wsparcia innowacji Kategoria usługi 9 Numer zadania 6 8 Rodzaj zadań (oznaczenia) zadania wykonywane przez wysoko wykwalifikowany personel, związane z badaniami naukowymi (podstawowymi BP, badaniami przemysłowymi BPRZEM), pracami rozwojowymi (PROZ) lub zadania związane z działalnością innowacyjną (DINNO); podać zgodnie z harmonogramem Projektu (Załącznik nr 1 do wniosku) 9 Kategoria usługi wsparcia innowacji objętych dofinansowaniem w ramach Programu KadTech: korzystanie z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury (KLAB), korzystanie z bibliotek technicznych (KBT), pozyskanie informacji z banków danych (KBD), badania rynku dla innowacyjnego produktu/usług (KBR), uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową (CERT); podać zgodnie z harmonogramem projektu (Załącznik nr 1 do wniosku). 4

5 Uzasadnienie zapotrzebowania na zakup usług wsparcia innowacji a) Opisać w jaki sposób zakup usług wsparcia innowacji wpłynie na osiągnięcie celów komercyjnych Projektu b) Opisać sposób wyboru dostawcy usługi wsparcia innowacji, której zakup planuje przedsiębiorstwo 23. OPIS PLANOWANEGO WDROŻENIA WYNIKÓW PROJEKTU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks. do 5 stron A4 standardowego maszynopisu 7 Opis możliwości komercjalizacji wyników badań uzyskanych w ramach zrealizowanego Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do oceny potencjału komercjalizacyjnego zrealizowanego Projektu a) Opisać planowane nowe/ulepszone cechy produktu lub nowe/zwiększone osiągi technologiczne b) Określić spodziewany popyt na produkt/proces będący wynikiem wykonania Projektu c) Określić źródła przewagi konkurencyjnej wynikające z wdrożenia wyników Projektu d) Oszacować ryzyko i wskazać bariery wejścia nowego/ulepszonego produktu na rynek e) Przedstawić koncepcję, określić plan i etapy komercjalizacji wyników realizacji Projektu Opis posiadanych przez Wnioskodawcę zdolności do wdrożenia wyników Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania wyników Projektu we własnej działalności gospodarczej a) Doświadczenie w komercjalizacji wyników badań i wdrażaniu innowacji technologicznych b) Charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (Należy podać wskaźnik zyskowności majątku, jako iloraz zysku netto i wartości aktywów ogółem, w ostatnich 3 latach - dla każdego roku osobno). c) Zdolność techniczna, organizacyjna i kadrowa do realizacji wdrożenia (Należy podać dostępne zasoby kadrowe oraz materialne (pomieszczenia, maszyny, aparatura, etc.) lub plan ich uzyskania - zatrudnienia/zakupu/wynajęcia, w tym informacje o źródłach ich finansowania). G. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU U WNIOSKODAWCY 24. Załącznik nr 1 do wniosku Podział projektu na zadania, z wyszczególnieniem: a) Planowanych zadań związanych z wykonaniem badań naukowych lub prac rozwojowych lub działalnością innowacyjną 1, do których realizacji zatrudniony zostanie wysoko wykwalifikowany personel. (Należy podać czas i terminy realizacji zadań, rodzaje zadań oraz wskazać (imię i nazwisko) wykonawców tychże zadań). b) Planowanych zakupów usług wsparcia innowacji; Należy podać rodzaje nabywanych usług oraz czas i terminy realizacji usług. 25. Harmonogram projektu w formie graficznej, ze wskazaniem zadań wykonywanych przez wysoko wykwalifikowany personel (imię i nazwisko wykonawcy). H. KOSZTORYS ZADAŃ W PROJEKCIE REALIZOWNYCH Z DOFINANSOWANIEM 26. Załącznik nr 2 do wniosku Kosztorys zadań z dofinansowaniem realizowanych w ramach Projektu, w rozbiciu na rodzaje kosztów kwalifikowanych (Załącznik 2.1) oraz wartość dofinansowania przez NCBiR w latach (Załącznik 2.2), ze wskazaniem: a) kosztów/wartości dofinansowania zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu Rodzaje zadań należy podać tak jak w harmonogramie Projektu. b) kosztów/wartości dofinansowania zakupu usług wsparcia innowacji Kategorie usług wsparcia innowacji należy podać tak jak w harmonogramie Projektu. 27. Krótkie uzasadnienie pozycji kosztów związanych z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu Zakres informacji zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami, maks. 1 strona A4 standardowego maszynopisu. 5

6 Koszty zatrudnienia: - liczba planowanych osobomiesięcy zatrudnienia poszczególnych osób wysoko wykwalifikowanego personelu (1 osobomiesiąc ekwiwalent zatrudnienia 1 osoby na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy) - informacja na temat miesięcznych stawek wynagrodzenia u przedsiębiorcy, w odniesieniu do stawek dla nowo zatrudnionego, wysoko wykwalifikowanego personelu. 28. Krótkie uzasadnienie pozycji kosztorysów zakupu usług wsparcia innowacji Zakres informacji zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami, maks. 1 strona A4 standardowego maszynopisu. Koszty zakupów usług wsparcia innowacji - informacja na temat średniej rynkowej wartości zakupu usługi wsparcia innowacji (zakupy mogą być dokonywane po cenach komercyjnych, a w przypadku, gdy usługodawca działa na zasadach niekomercyjnych po cenach odzwierciedlających pełne koszty usług oraz uzasadnioną marżę handlową.) I. INFORMACJE O NOWO ZATRUDNIANYM WYSOKO WYKWALIFIKOWANYM PERSONELU Należy wypełnić odrębne strony dla poszczególnych osób nowo zatrudnianego wysoko wykwalifikowanego personelu (oznaczenie In, gdzie n- liczba nowo zatrudnionych osób) 29. Imię i nazwisko 30. Tytuł zawodowy 30a Stopień lub tytuł naukowy 31. Adres do korespondencji 32. Telefon kontaktowy a PESEL (nr paszportu / nr karty stałego pobytu) 34. stanowisko Zatrudnienie stałe w organizacji badawczej nazwa organizacji badawczej adres 35. Zatrudnienie czasowe u przedsiębiorcy stanowisko charakter udziału w realizacji Projektu Kierownik zespołu Członek zespołu Samodzielny pracownik 36. Informacja o zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat badaniach naukowych lub pracach rozwojowych lub działaniach innowacyjnych, ze wskazaniem kwalifikacji i doświadczeń zbieżnych z wymaganiami dla wykonania zadań w ramach Projektu u przedsiębiorcy. Numer Zadania Informacja o osiągnięciach w pracy zawodowej, ze wskazaniem zdobytych doświadczeń w komercjalizacji wyników badań Informacje należy odnieść do okresu zatrudnienia, zajmowanego stanowiska oraz podać nazwę instytucji zatrudniającej. Opisać do 5 najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub z zakresu wdrożeń (maks. 3 zdania/osiągnięcie), w tym: a) opracowane nowe technologie, innowacyjne produkty b) wdrożenie do produkcji c) sprzedaż patentu lub licencji, inne d) wykaz najważniejszych publikacji w ciągu ostatnich 3 lat maks. 5 pozycji, podać miejsce i datę publikacji 38. Wykaz projektów o charakterze naukowo badawczym, dofinansowanych przez budżet państwa lub inne instytucje finansujące badania naukowe lub prace rozwojowe lub działalność innowacyjną 1 (w tym UE), aktualnie realizowanych oraz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a także informacja o złożonych wnioskach. Instytucja finansująca/ Tytuł projektu/numer Całkowita wartość Wartość dofinansowania Charakter udziału w realizacji 6

7 J. OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU PRZEDKŁADANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 39. Załączniki poświadczające sytuację przedsiębiorstwa: Zał. 3a) 10 Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, sporządzone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej; Zał. 3b) 11 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; Zał. 3c) 11 Statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie; Zał. 3d) 11 Oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych; Zał. 3e) 11 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; Zał. 3f) 11 Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię albo kopię ostatniej deklaracji o wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku, gdy Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku; Zał. 3g) 11 Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT Załącznik dotyczący zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu: Zał. 4 Oświadczenie wysoko wykwalifikowanego pracownika dotyczące zgody na udział w projekcie Załączniki poświadczające kompetencje i doświadczenie wysoko wykwalifikowanego personelu: Zał. 5a) Kopia dyplomu poświadczającego uzyskane wyższe wykształcenie; Zał. 5b) Dokumenty poświadczające 5-letnie doświadczenie zawodowe pracownika; Zał. 5c) Dokumenty (zaświadczenie) poświadczające 2-letni okres zatrudnienia pracownika w organizacji badawczej, wystawione przez tę organizację badawczą; Zał. 5d) Kopie dodatkowych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe. 40 Oświadczam, że zawarłem porozumienie z... (nazwa organizacji badawczej) w sprawie oddelegowania do realizacji zadań w ramach Projektu (tytuł naukowy, imię i nazwisko) Należy wypełnić odrębne oświadczenia w sprawie każdego oddelegowanego pracownika.(oznaczenia: 40n, gdzie n- liczba oświadczeń dot. porozumień w sprawie zatrudnienia poszczególnych osób wysoko wykwalifikowanego personelu) 41. Oświadczam, że zapewnię warunki i posiadam środki na należyte wykonanie zadań w ramach Projektu, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku do Programu KadTech, a w szczególności na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu do wykonania zadań związanych z realizacją badań naukowych, prac rozwojowych lub z działalnością innowacyjną w ramach Projektu. W przypadku przyznania dofinansowania, zobowiązuję się do zatrudnienia osób wskazanych we wniosku, a także do sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowością wydatkowania środków finansowych. 42. Oświadczam, że zapewnię warunki i posiadam środki na zakup usług wsparcia innowacji, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku do Programu KadTech. W przypadku przyznania dofinansowania, zobowiązuję się do dokonania wyboru oferty na świadczenie usług wsparcia innowacji zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2005, Nr 153, poz. 1503) lub ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.). Zobowiązuję się do przedstawienia Centrum do weryfikacji dokumentów poświadczających wybór najkorzystniejszej oferty. 43. Oświadczam, że zadania w ramach projektu obejmują badania: z udziałem ludzi, w szczególności badania kliniczne, wymagających przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, 10 Na etapie przygotowywania Umowy z Centrum o dofinansowanie w ramach Programu KadTech, Wnioskodawca, jako przyszły Beneficjent, będzie zobowiązany do złożenia aktualnych zaświadczeń z właściwych urzędów, dotyczących oświadczeń załączonych do wniosku o dofinansowanie ( zał. 3a, zał. 3d, zał. 3e) oraz dostarczyć aktualne dokumenty, o ile informacje w nich zawarte uległy zmianie w stosunku do złożonych z wnioskiem (zał. 3b, 3c, 3f, 3g). 7

8 nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną, nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów i przedstawiam niezbędne opinie i zaświadczenia od odpowiednich komisji lub zaświadczenia o zgodności tych badań z odpowiednimi przepisami prawnymi. (Załączniki) 44. Oświadczam, że zobowiązuję się do wdrożenia, do 2 lat po zakończeniu projektu, wyników realizacji projektu w postaci... (*niepotrzebne skreślić). (nazwa nowego produkt /ulepszonego produktu (*)/ nowej technologii/ulepszonej technologii(* 45. Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą przygotowany wniosek nie narusza praw osób trzecich. 46. Oświadczam, że nie ubiegam się o dofinansowanie objęte niniejszym wnioskiem w innej instytucji. 47. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej. 48. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym i nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego. 49 Oświadczam, że podmiot, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 50. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia w ramach Programu KadTech nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych). 51. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenia prawne. 52. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji oraz udostępnianie danych osobowych na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez Centrum (zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U nr 133 poz. 883 z późn. zm.). M. PODPISY (złożenie podpisu pod wnioskiem równoznaczne jest ze złożeniem wymaganych oświadczeń w części J) Pieczęć Wnioskodawcy Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy Imię i nazwisko Data i podpis 8

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 249 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo