PLAN FINANSOWY SP ZOZ PULAWY NA 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN FINANSOWY SP ZOZ PULAWY NA 2012 ROK"

Transkrypt

1 4- STAROSTWO POWIATOWE w Piilawach L.dz. -V PLAN FINANSOWY SP ZOZ PULAWY NA ROK PUtAWY, KWIECIEN ROK

2 uctdv. zatozenia DO PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ PULAWY NA ROK Rachunek zyskow i strat A. Przychody operacyjne Przychody z dziatalnosci operacyjnej na rok zostaty zaplanowane w wysokosci 79 4 zt co stanowi 99 4zl witjcej niz w roku tj.,4%.. Plan przychodow w zakresie dziaialnosci medycznej na rzecz ubezpieczonych opiera si$ na zaiozeniach pehiego wykorzystania wartosci dotychczas zawartych kontraktow z NFZ, oraz planowanych przychodow na rok. Wartosc przychodow z tego tytuju wynosi z\g nizej wymienionych zakresow: Wartosc wzrostu przychodu w zakresie,,lecznictwa Szpitalnego" - do kwoty 44 7 zt. Wyliczenie wzrostu przychodow na,,lecznictwo Szpitalne" o kwot$ 7 zl zostaio oparte na zwi^kszeniu wartosci swiadczen o nielimitowane procedury kardiologii inwazyjnej. kontrakt roczny w zakresie,,rehabihtacja" o wartosci 7 zt kontrakt roczny w zakresie,,zakted Opiekunczo-Leczniczy" o wartosci z* kontrakt roczny w zakresie,,ratownictwo Medyczne" o wartosci 79 zt Planowane przychody roczne w zakresie..chemioterapii" o wartosci 94zl: kontrakt roczny w zakresie,,ambuiatoryjna Opieka Specjalistyczna" o wartosci 77 9 zt kontrakt w zakresie,,ambulatoryjne Swiadczenia Diagnostyczne KosztocWonne" 47 4 zh kontrakt roczny w zakresie,,pieki Psychiatrycznej" o wartosci 4 9 T\ Planowan 4 7 zi kontrakt roczny w zakresie ((Programy Profilaktyczne"o wartosci 7 7 z\ Przychody z* Przychody w zakresie,,pieka nocna i swi^teczna oraz Transport sanitarny" o wartosci 7 9 zj

3 . Przychody operacyjne medyczne poza kontraktem oraz niemedyczne uje_to w wysokosci uwzgl^dniajacej przychody uzyskane w roku ubieglym oraz ocen$ mozliwosci ksztajtowania si$ tych przychodow w roku. W zwiazku z tym przewiduje si$ zwi^kszenie przychodow operacyjnych poza kontraktem (A.II.) o kwot^zuj.,7%. Zawarta umowa z Wojewodzkim Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie na swiadczenie ustug zdrowotnych przez dyspozytorow medycznych w r na kwote^ zl. W r umowa zawarta na okres II polrocza w wysokosci z\ W zwiazku z ogioszonym konkursem ofert przez Urzad Miasta w Pufawach na realizacj^,,programu profilaktyki zakazeri pneumokokowych wsrod dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puiawy w r." SP ZOZ w Pulawach ziozyi ofert^ w tym zakresie na kwote^ 4 T\, czyli o T.\j niz w roku. Ponadto planowane jest zwi^kszenie przychodow z tytulu czynszu w umowie dzierzawy powierzchni dla potrzeb Pracowni Hemodynamicznej na wartosc ok. zl w skali roku. B. Koszty operacyjne Koszty dziaialnosci operacyjne) na rok zostaly zaplanowane w wysokosci 7 44 zj stanowi to wartosc o 7 zt wi^ksza^ w porownaniu z rokiem ubiegtym, tj. o,% wi^cej. Koszty zuzycia materiatow i energii (B.I.) zakladamy ogolne zwi^kszenie kosztow o kwotq 9 zl zl. tj. o, % wi^cej niz w roku ubiegfym.. Planujemy zwi^kszenie kosztow w zwiqzku ze wzrostem cen o wskaznik inflacji o w pozycjach: (B.I.I] sprz^t medyczny, (B..)drobny sprz^t medyczny, (B.I.) jednorazowy sprz^t medyczny, (B.I.7) Materiaiy wszczepienne, (B.I.ll] materiary p^dne, (B.I.] materialy do utrzymania czystosci, (B.I.)materiaiy do prania, (B.I.9] artykuly zywnosciowe, (B.I.] leki (B.I. ] materiaty opatrunkowe.. Wzrost kosztow w pozycji meble medyczne (B.I.] o 47,% w stosunku do ubiegjego roku o wartosc 49 w zwi^zku z przyj^ciem darowizny z Niemiec na oddziai chirurgii ogolnej w postaci iozek szpitalnych, szafek przylozkowych, stojakow do kroplowek. Kwota ta miaia znaczqcy wpfyw na wzrost kosztow w porownaniu z rokiem ubiegrym. Kwota ta zostala zrownowazona z przychodami z tytuiu darowizn rzeczowych.. Wzrost planowanych kosztow w poz. bielizna i posciel (B.I.4) o 4,7% o wartosc 99 i\ zwiqzku z uzupetnieniem zuzytej bielizny. 4. Wzrost planowanych kosztow w pozycji sprz^t komputerowy (B.I.) o wartosc 7 zi o,% w zwi^zku z planowanym zakupem drukarek i urzqdzeri wielofunkcyjnych - sprz^t ten jest wyeksploatowany.. Wzrost planowanych kosztow w poz. krew (B.I.4)o 7 zj tj. % wi^cej w zwiazku ze wzrostem cen skladnikow krwi.. Wzrost kosztow odczynnikow o 9 zt. tj. o % wi^cej niz w roku ubieglym z powodu wzrostu cen.. Wzrost planowanych kosztow o % zwiqzku ze wzrostem cen w zakresie energii elektrycznej (B.I.) o 74 rt, Gazu (B.I..] o ^\ energii cieplnej (B.I.) o 7 97 ^\ zuzycie wody (B.I.4) o 4 i\.

4 Koszty usjug obcych (B.II.): zakiadamy ogolne zwi^kszenie kosztow o kwote_ z\ tj. o,4% wi^cej niz w roku ubiegiym z powodu:. Wzrostu cen na wywoz sciekow zakladamy wzrost cen o 74 zl tj. % wi^cej niz w roku ubieglym.. Podpisanie nowej urnowy na dzierzaw^ karetek spowoduje wzrost kosztow z tytuiu usiug najmu i dzierzawy poz. [B.II.) o 4 7 zl tj.,% wie^cej niz w roku ubiegtym.. Zaktedamy wzrost wydatkow w zakresie zakupu procedur medycznych (B.II..] o kwote tj. o wi^cej, w zwiazku ze wzrostem cen za badania 4. Wzrost kosztow w poz. (B.II.b.) koszty podwykonawcy z zakresu kardiologii inwazyjnej o 4 47zl. tj. o7,% wi^cej, wartosc tych usjug jest scisle powi^zana z przychodami w w/w zakresie.. Zakiadamy wzrost kosztow kontraktow lekarskich (B.II.] o zl. tj. o% wi^cej niz w roku ubiegtym w zwiazku z podwyzk^ zawartych kontraktow z lekarzami w zakresie zespotow ratownictwa medycznego.. Wzrost kosztow dotyczqcych wdrazania programow komputerowych (B.II.4) o kwot^ 7 tj.,% w zwiazku z planowanym podpisaniem umowy serwisowej z Info -Medic^ dot. programow,,cz^sci bialej i szarej" Wynagrodzenia (B.IV.) oraz Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia (B.V.): Zaplanowano zmniejszenie kosztow wynagrodzen o kwot(? zh tj. o,%. w stosunku do roku ubieglego vv tym: Koszty wynagrodzen ze stosunku pracy w zwiazku z redukcjq etatow w roku zmniejszyty si^ w roku o kwote_ 9 zi W II poiroczu r planuje si^ wyplat^ wynagrodzen w kwocie o ok. zt z tytulu wzrostu kontraktow z NFZ za lata - w nawi^zaniu do postanowien art. 9a ustawy o ZOZ i art. ustawy o zmianie ustawy o ZOZ. Roznica na minus wynosi zl tj.,%. W zakresie ubezpieczen spoiecznych i innych swiadczen zaplanowano zwi^kszenie kosztu w kwocie 4 4 T.\. 7,% w tym: W sktedkach na ubezpieczenie spoleczne zwi^kszono koszt ogoiem o 4 zj z powodu zwi^kszenia skladki na Ubezpieczenia rentowe o pkt. od miesi^ca lutego r. Odziez ochronna i robocza (B.V.7) zaktadamy wzrost kosztow w zwiqzku z zakupem w III kwartale odziezy ochronnej dla pracownikow. Amortyzacja - zwi^kszenie kosztow amortyzacji o z\.,7% w stosunku do ubieglego roku w zwiazku z uj^ciem w planie inwestycyjnym zakupu aparatury i sprz^tu medycznego oraz zadan inwestycyjnych. PozostaJe koszty - wzrost kosztow ubezpieczen OC i majqtkowych o 4 44 zt tj. o 4,% w zwiazku z podpisan^ umowq na rok. C. Pozostate przychody operacyjne i Pozostate koszty operacyjne Pozostale przychody operacyjne i pozostale koszty operacyjne uj^to w wysokosci uwzgl^dniaj^cej przychody i koszty roku oraz ocene_ mozliwosci ksztaltowania si^ tych kosztow w roku biez^cym. Pozostale przychody operacyjne zwif^kszono o przychody z zakresu srodkow z UE,dotacji i darowizn. Pozostate koszty operacyjne mniejsze niz w ubiegtym roku w zwiazku z zaksi^gowaniem wr nadwykonah na Iqczna kwot^ zh

5 D. Przychody finansowe i Koszty finansowe Przychody i koszty finansowe uje_to w wysokosci szacunkowej, bior^c pod uwagq ksztajtowanie si$ tych przychodowi kosztowwroku oraz splat odsetekz tytulu otrzymanych kredytow bankowych. Planowany wynik finansowy na koniec roku po uwzgl^dnieniu w/w zatozeri, pozwoli na uzyskanie zysku na poziomie 9 79 z\. Puiawy dnia, 4 kwiecien r. Sporzqdzi^: p.o. Kierownik Dziaiu Ekonomicznego SPZOZ v,- Putawadi mgr Anfrp, G^zegorzak GLWNY KSII^GOWY Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdltnfptbjqj w Pulawach Sa:Tind7.iehiy Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotncj w Pulawacb 4- Puie\\7, ul. Bcma 'i'ol. -4'-9, fax -9- TU-Kon 4^7, PKP Z, NIP 7'--M ZCA DYKEKTOfeA ) V p ^ K T O II S.i.'i'nH.'.i^in.-ro Pituliczrt^jO Zi.'.'.flt.ijL c-,:\.'- Lj/^v>n'-!'"-ii ^/j^^c ids. Ekqoapncznyc^ rf^ m^ ^^^ ^^ mgr Wojciech Tarlowski

6 y 'umiczny Xakkl Upieki Zdrowotnq \ Pulawach ^4- Pulawy, ul. Bema?«\ailSS&(felN^SwWftSP ZOZ PUtAWY NA ROK (w zl) Lp A Ib 4 9 II H I Wyszczego In i e n i e Przychody z dziatalnosci opera cyjnej KontraktzNFZ.ecznictwo szpitalne nielimitowane procedury kardiologii inwazyjnej ^ehabilitacja lecznicza ZaMad opiekuiiczo-leczniczy Ratownictwo medyczne Chemioterapia Ambulatoryjne swiadczenia specjalistyczne Amb. swiadczenia specj. kosztochtonne 'sychiatria 'rogramy iekowe 'rogramy profilaktyczne 'odstawowa opieka zdrowotna Opieka nocna i sw./transport sanitarny 'rzychody operacyjne poza kontraktem )ziala!nosc medyczna poza kontraktem Ustugi pogotowia Leczenie szpitalne Optata za pobyt w ZOL Badania ambulatoryjne - osoby fizyczne Badania ambulatoryjne - osoby prawne Pacjenci z krajow UE Badania kliniczne Programy zdrowotne u dzieci Pacjenci z obcych POZ (platne przez NFZ) Nocna i Swiqteczna Ambulatoryjna Opieka Piel. Pacjenci 7. poza listy zadeklarowanych pacjentow (ptatne przez NFil) Drace dyspozytorow medycznych Dzialalnosc pozostala Czynsze Obiady pracownicze Ustugi hotelowe Trans porty Wplaty za telefony Pranie Pozostata sprzedaz usiug Sprzedaz towarow Zmiana stanu produktow Koszty dzialalnosci operacyjnej Zuzycie materialow i energii Sprzet medyczny Meble medyczne Sprzet gospodarczy i biurowy Bielizna i posciel Drobny sprz^t medyczny Jednorazowy sprz^t medyczny Materialy wszczepienne - endoprocezy, siatki chirurg., soczewki,gips Sprzet kornputerowy Mat. do konserwacji sprz^tu techn. i gosp. Mat. do konserwacji sprze.tu medycznego Materiaty p^dne Materiatydo utrzymania czystosci Materiafy do prania Materiaty biurowe Druki Recepty Prenumeraty Pozostale materiary gospodarcze Artykuty zywnosciowe Leki Materialy opatrunkowe Tien medyczny Krew Wykonanic Plan i Zmiana wartosciowa (knl.4-kol.) Zmiana procentowa (kol.s/kol.),4%,% -,% 9,% 4,4% -7,% -,% 4,% 9,%,%.%,% -44,9% -,4%,%,7%,%,%,%,%,%,%,% 4,7%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% -,%,4%,% 47,%,% 4,7%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%

7 Odczynniki Szkla i materiafy laboratoryjne Klisze RTG Opakowania - apteka Opakowania - kuchnia Opakowania - bar inergia elektryczna Caz inergia cieplna Zuzycie wody Jslugi obce lemonty biezace pomieszczeri >Iaprawy i konserwacja sprzetu medycznego Japrawy i konserwacja sprzetu gospodarczego Jslugi transportowe Poczta i telekomunikacja Wywoz nieczystosci Wywoz sciekow Jtylizacja Za dozor mienia 'ozostale uslugi materialne Jslugi najmu i dzierzawy Zakup procedur medycznych ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,4%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% b (oszty podwykonawcy z zakresu kardiologii inwazyjnej Kontrakty lekarzy 4 (oszty wdrozenia programow komputerowych Oplaty bankowe 'ozostafe ustugi niematerialne III Podatki i oplaty 'odatekod nieruchomosd Optata na PFRON Opfaty skarbowe i administracyjne 4 Optaty s^dowe i notarialne IV ivynagrodzenia Wynagrodzenie ze stosunku pracy Wynagrodzenia z umow zlecenia Wynagrodzenia z umow o dzielo V Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia Sktadka emerytalna Skladka rentowa Sktadka wypadkowa 4 :undusz Pracy Skladka emerytur pomostowych Odpis na ZFSS 7 Odziez ochronna i robocza Szkolenia pracownikow 9 Swiadczenia BMP VI Amortyzacja VII Pozostale koszty Koszty podrozy sluzbowych pracownikow Ryczatty samochodowe Ubezpieczenia OC i majatkowe 4 Koszty przygot projektow UE Renta - Falkowski VIII Wartosc sprzedanych towarow c Zysk/strata ze sprzedazy D Pozostale przychody operacyjne E Pozostate koszty operacyjne F Zysk/strata z dzialalnosci operacyjnej G Przychody finansowe H Koszty finansowe I Zysk/strata z dzialalnosci Zyski nadzwyczajne K Straty nadzwyczajne L Zysk/strata (brutto) M Podatek dochodowy N Zysk/strata (netto) S Putawy,dnj44kwiecieri Z-CA DYRFlWT">R a - T> "" /nik Dzfoiu tkononiiun&y^ GLOWNT KSlSGOWY ^ is Efcnti ' t?" I ^' ^ ; t '^poyzq<lzv' 9^p«k?zffl$rfeii w Pv>»wach A S K TV ^f^^fyfa&lf Wojciedi 7.%,%,%.%,%,%,%,%,%,% -,% -,%,%,% 7,% -,9,% 44,% -,% -,%,% -,% 4,4%,%,%,7% 44,%.%,% 4,%.%,%,% - 9,4% -,% -7,% 47,%,% -,9%,%,% -,9%,% -,9%

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 13 CZERWCA 2012 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 13 CZERWCA 2012 ROKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 13 czerwca 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA 2011 ROK KSAWERÓW, DNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 15 do Uchwaly

Zalacznik nr 15 do Uchwaly - I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2006. wedlug stanu ksiegowego na dzien 23.02.2007 r.. Zalacznik nr 15 do Uchwaly Wykonanie na Plan na 2006 rok 31.12.2006 rok 1. PRZYCHODY Przychody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Plan kont 2011. strona 1 z 30

Plan kont 2011. strona 1 z 30 BO01 BO zespołu 1 PKZP BOZNP BO ZNP 00000- aktywa trwale 010000 grunty 010010 grunty w wieczystym uzytkowaniu 010100 budynki administracyjne i dydaktyczne 010200 budowle 010300 kotly i maszyny energetyczne

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM 3 2.1. Zmiana nazwy, 3 2.2. KapitaJzaktadowy i

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking

Bardziej szczegółowo