Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013"

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu Na podstawie art. 23, art. 24 w związku z art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zarządza się co nastepuje: W Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu wprowadzonym zarządzeniem nr 22/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii z dnia 26 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) W rozdziale VII w 22 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1) Szpital: w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne: a) Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym: 1. Odziałem Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym kieruje Ordynator, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym realizuje zadania: 1) leczenie systemowe wszystkich nowotworów litych oraz niektórych nowotworów układu chłonnego, 2) leczenie powikłań po leczeniu systemowym, 3) skojarzone leczenie radio-chemioterapia niektórych nowotworów litych, 4) uczestnictwo w badaniach klinicznych, b) Oddział Chirurgii Onkologicznej: 1. Oddziałem Chirurgii Onkologicznej kieruje Ordynator, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Oddział Chirurgii Onkologicznej realizuje procedury: 1) operacyjno-lecznicze chorych, prowadzi przygotowanie pacjentów do operacji, 2) nadzorowanie w przebiegu pooperacyjnym, zapewnia rehabilitację pooperacyjną, zabezpiecza potrzeby duchowe (kapelan) i psychologiczne (psycholog kliniczny, psychoonkolog), 3) prowadzi profilaktykę zatorowo-zakrzepową, przeciw odleżynową, antybiotykową. 3. Oddział Chirurgii Onkologicznej realizuje zadania leczenia chirurgicznego; a) chirurgia gruczołu piersiowego etap diagnostyki poszerzonej tj. oznaczanie niepalpacyjnych zmian kotwiczką, usuwanie zmian z oceną radiologiczną śródoperacyjną, leczenie oszczędzające z oceną węzła wartownika, leczenie standardowe raka piersi (amputacja gruczołu z równoczesnym usuwaniem zawartości tłuszczowo-chłonnej dołu pachowego), 1

2 wykonuje się rekonstrukcje piersi z tkanek własnych i przez użycie wszczepów syntetycznych, prowadzona jest dobra rehabilitacja bezpośrednio po zabiegu operacyjnym przez zespół dwóch magistrów fizjoterapii, b) chirurgia przewodu pokarmowego: operacje raka przełyku, raka żołądka, operacje nowotworów wątroby, operacje nowotworów trzustki, operacje nowotworów colo-rectum, c) operacje blokowe w tym: chirurgiczne usuwanie przerzutów z wątroby, i niszczenie ich termoablacją, d) chirurgii nowotworów skóry i tkanek miękkich: czerniak ze standardową oceną węzła wartownika, nowotwory skóry z pełną onkoplastyką, nowotwory z zakresu twarzy i warg z pełną jednoczasową rekonstrukcją. 4. Oddział współpracuje w leczeniu mięsaków tkanek miękkich i kości z Instytutem Onkologii w Warszawie. c) Blok Operacyjny: 1. Blokiem Operacyjnym kieruje Ordynator Chirurgii Onkologicznej bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Blok Operacyjny dysponuje pododdziałem pooperacyjnym, składającym się z pięciu łóżek wyposażonych w możliwości oddziału intensywnej terapii (kardiomonitory, respiratory, defibrylatory z pełną gamą leków farmakologicznych. Pododdział operacyjny jest zabezpieczony przez trzech specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. 3. Trzy sale operacyjne zapewniają komfortowe warunki wykonywania operacji. Oprócz dwóch nowoczesnych wielozadaniowych sal operacyjnych stworzono po modernizacji trzecią salę endoskopową. Sala ta będzie dedykowana również do zabiegów laparoskopowych (diagnostyka i operacje). 4. Pod Blokiem Operacyjnym znajduje się dobrze urządzona i wyposażona sterylizatornia połączona z Blokiem systemem wind, ściśle odgraniczając transport narzędzi i materiałów na tzw. drogi czyste i brudne. 5. Nadzór epidemiologiczny nad Sterylizatrnią, Blokiem Operacyjnym pełni specjalista do spraw epidemiologii. d) Centralna Sterylizatornia: 1. Pracą Centralnej Sterylizatorni nadzoruje Pielęgniarka koordynująca Blokiem Operacyjnym. 2. Centralna Sterylizatornia jest wydzieloną jednostką szpitala, która ma za zadanie przygotowywać narzędzia chirurgiczne i materiały medyczne w sposób gwarantujący personelowi i pacjentom bezpieczeństwo ich użycia. e) Izba Przyjęć: 1. Izbą Przyjęć kieruje Dyrektor. 2. Izba Przyjęć realizuje zadania: przyjmowania pacjentów na oddziały Centrum w trybie planowym oraz pilnym według przyjętych procedur. f) Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej: 1. Odziałem Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej kieruje Ordynator, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej realizuje zadania: 2

3 1) radioterapii u kobiet chorych na nowotwory złośliwe zwłaszcza na nowotwory narządu rodnego, 2) chemioterapii jako metody samodzielnej w przypadku nowotworów narządu rodnego i jako elementu leczenia skojarzonego z radioterapią w nowotworach ginekologicznych i innych nowotworach u kobiet, 3) hormonoterapii nowotworów, 4) brachyterapii głównie w lokalizacji ginekologicznej, 5) badań klinicznych i populacyjnych. g) Oddział Radioterapii : 1. Oddziałem Radioterapii kieruje Ordynator bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Oddział Radioterapii realizuje zadania: w ramach leczenia stacjonarnego prowadzona jest radioterapia samodzielnie lub radioterapia w skojarzeniu z leczeniem cytostatykami lub leczeniem hormonalnym. h) Zakład Radioterapii : 1. Zakładem Radioterapii kieruje Kierownik Zakładu Radioterapii, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Zakład Radioterapii realizuje zadania: leczenie pacjentów z chorobą nowotworową hospitalizowanych w Centrum i ambulatoryjnych przy pomocy wiązek promieniowania jonizującego w warunkach teleterapii i brachyterapii. 3. Do zadań Kierownika Zakładu Radioterapii należy w szczególności: 1) odpowiadanie za sprawne funkcjonowanie Zakładu Radioterapii pod względem medycznym, administracyjnym i ekonomicznym, 2) czuwanie nad prawidłowym tokiem pracy, nadzorowanie pod względem fachowym i etycznym pracy podległego personelu, dbanie o dyscyplinę pracy, 3) wspólnie z ordynatorami Oddziału Radioterapii, Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej decydowanie o sposobie leczenia i ponoszenie odpowiedzialności za właściwe leczenie chorych zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej, 4) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych oraz nad przestrzeganiem przez personel przepisów bhp i p.poż, stosowaniem się do zaleceń Inspektora Ochrony Radiologicznej i przestrzeganiem przez personel zasad postępowania w razie awarii aparatury terapeutycznej, 5) nadzorowanie pod względem fachowym i etycznym pracy podległego personelu, 6) udzielanie informacji osobiście lub przez wyznaczonego asystenta rodzinie lub opiekunom o stanie zdrowia chorego uwzględniając w tym zakresie życzenia pacjenta, 7) dbanie o właściwy stan aparatury poprzez nadzór nad pracą osób kontrolujących jej stan, 8) dbanie o dyscyplinę pracy, 9) odpowiadanie za wykorzystanie i stan aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, 10) monitorowanie, ocenianie i analizowanie jakości leczenia, 11) dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników, 12) kierowanie pracą lekarzy specjalizujących się w Zakładzie, 13) organizowanie prawidłowego przepływu informacji o pacjencie w ramach zespołu diagnostycznego, 3

4 14) dbanie i przestrzeganie praw pacjenta przez podległy personel oraz stosowanie się do obowiązujących regulaminów, zarządzeń i instrukcji, 15) dbanie, aby dokumentacja pacjenta oraz Zakładu Radioterapii była prowadzona dokładnie, terminowo, zgodnie z przebiegiem choroby, leczeniem chorego oraz wymogami statystyki medycznej, 16) w zakresie administracyjno-ekonomicznym uczestniczenie w programowaniu wyposażenia Zakładu, 17) dbanie o właściwe warunki pracy podległego personelu o stan sanitarno higieniczny oraz zaopatrzenie Zakładu w sprzęt niezbędny do właściwego funkcjonowania. i) Apteka Szpitalna : 1. Apteką Szpitalną kieruje Kierownik Apteki Szpitalnej, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Apteka Szpitalna realizuje zadania: 1) analizuje zapotrzebowanie na leki i artykuły sanitarne, sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne oraz sporządza plany zaopatrzenia w tym zakresie, 2) zaopatruje oddziały szpitalne w leki i środki opatrunkowe, 3) przygotowuje leki recepturowe, cytostatyczne i suplementuje worki do żywienia pozajelitowego zgodnie z prawem farmaceutycznym 4) prowadzi kontrolę jakościową, ilościową i wartościową leków nabywanych, 5) współpracuje z Zespołem Zakażeń Szpitalnych i Komitetem Terapeutycznym, 6) analizuje koszty leków stosowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach racjonalnej gospodarki lekami, 7) przeprowadza okresowe kontrole apteczek oddziałowych w zakresie prawidłowego przechowywania leków, stanu zapasów oraz terminów ważności leków, 8) utrzymuje ścisłą współpracę z innymi medycznymi komórkami Centrum, 9) utrzymuje w stanie należytej użyteczności i bezpieczeństwa wyposażenia apteki, urządzeń i aparatury, 10)nadzoruje, prawidłowe i terminowe prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i statystyki aptecznej. 3. Do zadań Kierownika Apteki Szpitalnej należy w szczególności: 1) czuwanie nad prawidłowością realizacji umów przetargowych w zakresie zaopatrzenia w leki i materiały medyczne, 2) prowadzenie przychodów i rozchodów leków opioidowych, 3) realizowanie zadań w oparciu o obowiązujące akty prawne (prawo farmaceutyczne, regulaminy wewnętrzne, statut), 4) czuwanie nad płynnością informacji o wstrzymaniu i wycofaniu leków w oparciu o komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego (współpraca z oddziałami), 5) przestrzeganie, aby zapasy leków i artykułów sanitarnych przechowywane były w sposób właściwy, nie ulegały przeterminowaniu a ich stan był zgodny z potrzebami, 6) współpraca z oddziałami w zakresie prowadzonych badań klinicznych, 7) w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym i Izbą Aptekarską, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu farmacji onkologicznej (udział w sympozjach, zjazdach i szkoleniach), 8) zapewnienie fachowego nadzoru nad edukacją personelu przebywającego na stażu zawodowym, 4

5 9) nadzór nad prawidłowością pracy całego personelu apteki, w ramach wyznaczonych zadań. 2) W rozdziale VII w 22 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2) Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna: 1. Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną kieruje Dyrektor, a poszczególnymi poradniami ordynatorzy oddziałów, 2. Przychodnia wykonuje usługi w zakresie ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w następujących poradniach: 1) poradnia chirurgii onkologicznej, 2) poradnia dla chorych ze stomią, 3) poradnia profilaktyki chorób piersi, 4) poradnia leczenia bólu, 5) poradnia onkologii ogólnej, 6) poradnia onkologii ginekologicznej, 7) poradnia chemioterapii, 8) poradnia genetyki, 9) poradnia radioterapii, 10) poradnia laryngologiczna-konsultacyjna, 11) poradnia profilaktyki chorób nowotworowych, 12) pracownia endoskopii, 13) poradnia medycyny pracy, 14) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej. 3. Do zadań Poradni Onkologicznych należy: 1) udzielanie porad lekarskich pacjentom zarejestrowanym do poradni, 2) planowanie diagnostyki w celu ustalenia rozpoznania, 3) planowanie leczenia w tym skierowania do oddziału szpitalnego, 4) kontrola pacjentów po leczeniu, 5) konsultacje pacjentów z innych szpitali, 6) wykonywanie zabiegów i badań diagnostycznych, 7) orzekanie o niezdolności do pracy, wystawianie wniosków, zaświadczeń i recept, 8) identyfikowanie rodzin wysokiego ryzyka zachorowania, poprzez prowadzenie badań genetycznych oraz obejmowanie ich ukierunkowaną opieką. 4. Do zadań Pracowni Endoskopii należy: 1) wykonywanie badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, 2) wykonywanie zabiegów diagnostycznych oraz leczniczych w znieczuleniu ogólnym lub bez znieczulenia ogólnego. 5. Pracę Poradni koordynuje Pielęgniarka Koordynująca Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną poprzez: 1) organizowanie i realizację w ramach przychodni kompleksowych świadczeń pielęgniarskich, położniczych i innych wypełnianych przez podległy personel na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, 2) stwarzanie warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania zadań w przychodni, 3) właściwe organizowanie pracy pielęgniarek/położnych, przeprowadzanie oceny personelu, 4) systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, 5

6 5) przestrzeganie, aby zapasy leków i artykułów sanitarnych przechowywane były w sposób właściwy, nie ulegały przeterminowaniu, a stan zapasów był zgodny z potrzebami, 6) odpowiadanie za stan administracyjno-gospodarczy przychodni, uczestniczenie w programowaniu powierzonymi środkami, dbanie o stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń przychodni. 6. Poradnia Medycyny Pracy: 1. Poradnią Medycyny Pracy kieruje lekarz medycyny we współpracy ze starszą pielęgniarką służby medycyny pracy bezpośrednio podlegli Dyrektorowi. 2. Poradnia Medycyny Pracy realizuje zadania: 1) ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w Opolskim Centrum Onkologii związanych z warunkami pracy i sposobem jej wykonywania, 2) ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez: rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawcy i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem, 3. Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez: a) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, b) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, c) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, d) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, e) wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą, f)monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, g) wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka, h) prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy, i) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, 4. Prowadzenia dokumentacji medycznej osób objętych zakresem jej działania, 5. Prowadzenia dokumentacji medycznej obejmuje przez pielęgniarkę wykonującą zadania służby medycyny pracy, 6. Zachowania w tajemnicy zawodowej i służbowej danych zawartych w dokumentacji medycznej. Dane te mogą być udostępnione wyłącznie pracownikom wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka medycyny pracy oraz podmiotom określonym w odrębnych przepisach, 7. Sprawowania opieki profilaktycznej nad pracownikami innych zakładów pracy po zawarciu stosownej umowy cywilno-prawnej. 8. Sprawowania bezpośredniego nadzoru w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 7. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej: 6

7 1. Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej kieruje Kierownik Diagnostyki Laboratoryjnej bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej realizuje zadania: 1) wykonuje badania laboratoryjne, 2) nadzoruje etap przedlaboratoryjny, 3) wykonuje kontrolę jakości badań wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnych, 4) bierze udział w badaniach klinicznych prowadzonych na oddziałach, 5) prowadzi szkolenia dla personelu medycznego, 6) prowadzi statystykę ilości wykonywanych badań. 3. Do zadań Kierownika Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej należy w szczególności: 1) odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie Pracowni pod względem merytorycznym i jej rozwoju, 2) czuwanie nad prawidłowym tokiem pracy, nadzorowanie pracy personelu oraz dbanie o dyscyplinę pracy, 3) monitorowanie i ocenianie jakości pracy poprzez analizę: wyników zewnętrznej kontroli jakości badań, informacji od lekarzy, reklamacji wyników badań, 4) dbanie o właściwy stan aparatury diagnostycznej i racjonalne wykorzystanie sprzętu i odczynników, 5) czuwanie nad dokumentacją Pracowni, aby była prowadzona dokładnie, terminowo i zgodnie z przyjętymi wymogami, 6) nadzorowanie i przestrzeganie przez podległy personel obowiązujących regulaminów, 7) uczestniczenie w programowaniu wyposażenia w sprzęt, artykuły sanitarne i zaopatrzenia w odczynniki. 3) W rozdziale VII w 22 ust. 1 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: 3) Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1. Zakładem Diagnostyki Obrazowej kieruje Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej realizuje zadania: 1) wykonywania badań podstawowych w pracowni tomografii komputerowej, 2) wykonywania badań w pracowni RTG, 3) wykonywania badań w pracowni mammografii, 4) wykonywania badań w pracowni USG, 5) wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej oraz gruboigłowej różnych narządów pod kontrolą USG, TK, i MMG, 6) wykonywania USG DOPPLER, 7) wykonywania drenaży dróg żółciowych. 3. Do zadań Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy w szczególności: 1) odpowiadanie za sprawne funkcjonowanie zakładu pod względem medycznym, administracyjnym i gospodarczym, właściwe wykonywanie zabiegów radiologicznych, 2) odpowiadanie za właściwe wykorzystanie i stan aparatury diagnostycznej, 3) odpowiadanie za wykonywane w zakładzie badania diagnostyczne, czuwanie nad terminowym wydawaniem wyników badań, 4) nadzorowanie okresowych kontroli i konserwacji aparatury i urządzeń w zakładzie, 5) prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług Zakładu, 6) nadzorowanie i zwracanie szczególnej uwagi, aby podległy mu personel był przeszkolony z przepisami bhp i p.poż., 7

8 7) odpowiadanie za wykonanie badań okresowych i stosowanie środków ochronnych przez podległy personel. 4) W rozdziale VII w 22 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 5) Sekcja Kadr i Organizacji : 1. Sekcją Kadr i Organizacji kieruje Dyrektor, 2. Pracownicy zatrudnieni w Sekcji bezpośrednio podlegają Dyrektorowi. 3. Sekcja Kadr i Organizacji realizuje zadania: 1) prowadzenia spraw kadrowych Centrum, 2) dotyczące praw i obowiązków pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz kodeksu pracy, 3) prowadzenia ewidencji pracowniczej Centrum, 4) obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 5) wykonania kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników Centrum w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy, 6) prowadzenia dokumentacji planu szkoleń, urlopów oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum, 7) kompletowania, przechowywania i archiwizowania dokumentów kadrowych, 8) opracowania wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń Dyrektora Centrum), gromadzenia ich i udostępniania pracownikom. 5) W rozdziale VII 23 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Do obowiązków Naczelnej Pielęgniarki w szczególności należy: 1) zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i położniczej w szpitalu i w przychodni planowanie zasobów i zatrudnienia potrzebnego do właściwej realizacji świadczeń, 2) opracowanie norm zatrudnienia z uwzględnieniem obowiązującego prawa i aktualnej sytuacji Centrum, 3) opracowanie i wdrażanie programów zapewniających oczekiwaną jakość realizowanych świadczeń pielęgniarskich i położniczych z uwzględnieniem celów i zadań Centrum oraz celów i funkcji pielęgniarstwa, 4) opracowanie i opiniowanie standardów pracy pielęgniarek i położnych, instrukcji i procedur regulujących świadczenie usług przez podległy personel, 5) opracowanie struktury organizacyjnej podległego personelu, 6) planowanie wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt, narzędzia i środki niezbędne do realizacji opieki oraz ochrony pracowników, 7) współudział w wyborze właściwego sprzętu medycznego służącego do realizacji zadań przez podległy personel, 8) opracowanie i aktualizacja systemu oceniania i motywowania pracowników oraz przepływu informacji, 9) współdziałanie w kształtowaniu strategii wynagradzania pracowników, 10)dokonywanie systematycznej oceny jakości realizowanych świadczeń, przestrzegania standardów opieki, 11)nadzór nad przebiegiem adaptacji zawodowej młodych pracowników, 12)opracowanie strategii pozyskiwania, kariery i rozwoju podległych pracowników, 13)współuczestnictwo w organizacji opieki zdrowotno profilaktycznej nad pracownikami, 14)dostosowanie bieżącej działalności do obserwowanych i przewidywanych trendów zmian na rynku usługobiorców zbieranie i analizowanie danych. 2. Do obowiązków Specjalisty do spraw Epidemiologii należy w szczególności: 8

9 1) wspólnie z Komitetem i Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych realizowanie programu zapobiegania i kontroli zakażeń, 2) opracowanie i uczestniczenie w realizacji planów kontroli higieny szpitalnej i szkoleń personelu, ustalanie formy i metod szkoleń oraz dokumentowanie prowadzonych działań, 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zakażeń szpitalnych dla pacjentów i personelu, 4) uczestniczenie w planowaniu opieki nad pacjentami z zakażeniami szpitalnymi w zakresie pielęgnacji, zasad i sposobów izolacji pacjentów, 5) uczestniczenie w opracowaniu zapotrzebowań i specyfikacji przetargowych w zakresie mającym wpływ na stan sanitarny szpitala, 6) współuczestniczenie w wypracowywaniu oraz monitorowaniu wdrażania i przestrzegania zasad postępowania w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń, 7) wspólnie z lekarzem medycyny pracy określa i analizuje ryzyko zakażeń personelu szpitala, 8) branie udziału w profilaktyce i promocji zdrowia, 9) opracowanie i składanie okresowych sprawozdań i analiz z zakresu programu kontroli i monitorowania zakażeń przełożonym i służbom kontrolującym. 3. Do obowiązków Inspektora Ochrony Radiologicznej należy w szczególności: 1) nadzór nad przestrzeganiem przez komórki organizacyjne, warunków zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, na promieniowanie jonizujące, 2) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, 3) nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 4) opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi komórki organizacyjnej, 5) współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) współpraca z osobami wdrażającymi program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, 7) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień, 8) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub inne przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem jonizującym, 9) nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne. 4. Do zadań Psychologa Klinicznego należy w szczególności: 1) psychoedukacja osób hospitalizowanych, 2) wsparcie psychologiczne dla pacjentów, 3) wsparcie psychologiczne i psychoedukacja dla członków rodzin pacjenta, 9

10 4) interwencja kryzysowa doraźna pomoc psychologiczna mająca na celu łagodzenie stresu m. in. po diagnozie, przed i po zabiegu operacyjnym, 5) prowadzenie treningów relaksacyjnych, muzykoterapii, terapii kreatywnej, 6) współudział w procesie informowania pacjenta w zakresie konsekwencji choroby nowotworowej dla funkcjonowania pacjenta zwłaszcza psychospołecznego, 7) towarzyszenie pacjentowi na różnych etapach zmagania się z chorobą nowotworową, 8) prowadzenie rozmów i indywidualnej terapii psychologicznej, 9) współpraca z personelem lekarskim, pielęgniarskim rehabilitacyjnym zgodnie z holistycznym podejściem do leczenia choroby nowotworowej, 10) wspieranie personelu szpitala w radzeniu sobie ze stresem zawodowym, 11) szkolenia dla personelu z zakresu psychoonkologii, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, 12) diagnoza psychologiczna pacjenta poprzez wywiad psychologiczny oraz badania testowe w kierunku ustalenia poziomu sprawności intelektualnej, weryfikacji podejrzeń o występowaniu organicznych mikrouszkodzeń czy oceny sfery osobowości lub zaburzeń psychicznych, 13) działalność w obszarze promocji zdrowia poprzez udział w programach profilaktycznych oraz programach badawczych. 5. Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Higieny Pracy i p. poż realizuje zadania: 1) przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 2) bieżącego informowania Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 3) sporządzania i przedstawiania Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 4) opracowywania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) udziału w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji, 6) udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, 7) zgłaszania wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, 8) przedstawiania Dyrektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, 9) udziału w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 10) opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 10

11 11) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 12) prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 13) doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 15) doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 16) współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, 17) współpracy z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami, 18) współpracy z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach, 19) współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 20) współdziałania ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: a) podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, b) podejmowaniu przez pracodawcę przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy, 21) udziału w pracach, powołanej przez Dyrektora, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, 22) inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 23) przeprowadza systematyczne kontrole ilościowe i jakościowe sprzętu p.poż i dróg ewakuacyjnych, 24) aktualizuje pełną dokumentację p.poż. w obiekcie, 25) nadzór terminów konserwacji sprzętu, 26) kontroli stosowania się do postanowień instrukcji bezpieczeństwa p.poż. przez pracowników OCO, 27) sporządzanie protokołów pokontrolnych z propozycją naprawy niedociągnięć. 6. Stanowisko - ds. obronnych i OC realizuje zadania: 1) prowadzenia spraw związanych z rekomendowaniem określonych pracowników-żołnierzy rezerwy od obowiązków pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 11

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia 05.05.2014r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia 05.05.2014r. Oddziałów Psychiatrycznych, Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie, Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 1) Oddziały (OP) podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Oddziałami zarządzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo