Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013"

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu Na podstawie art. 23, art. 24 w związku z art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zarządza się co nastepuje: W Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu wprowadzonym zarządzeniem nr 22/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii z dnia 26 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) W rozdziale VII w 22 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1) Szpital: w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne: a) Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym: 1. Odziałem Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym kieruje Ordynator, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym realizuje zadania: 1) leczenie systemowe wszystkich nowotworów litych oraz niektórych nowotworów układu chłonnego, 2) leczenie powikłań po leczeniu systemowym, 3) skojarzone leczenie radio-chemioterapia niektórych nowotworów litych, 4) uczestnictwo w badaniach klinicznych, b) Oddział Chirurgii Onkologicznej: 1. Oddziałem Chirurgii Onkologicznej kieruje Ordynator, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Oddział Chirurgii Onkologicznej realizuje procedury: 1) operacyjno-lecznicze chorych, prowadzi przygotowanie pacjentów do operacji, 2) nadzorowanie w przebiegu pooperacyjnym, zapewnia rehabilitację pooperacyjną, zabezpiecza potrzeby duchowe (kapelan) i psychologiczne (psycholog kliniczny, psychoonkolog), 3) prowadzi profilaktykę zatorowo-zakrzepową, przeciw odleżynową, antybiotykową. 3. Oddział Chirurgii Onkologicznej realizuje zadania leczenia chirurgicznego; a) chirurgia gruczołu piersiowego etap diagnostyki poszerzonej tj. oznaczanie niepalpacyjnych zmian kotwiczką, usuwanie zmian z oceną radiologiczną śródoperacyjną, leczenie oszczędzające z oceną węzła wartownika, leczenie standardowe raka piersi (amputacja gruczołu z równoczesnym usuwaniem zawartości tłuszczowo-chłonnej dołu pachowego), 1

2 wykonuje się rekonstrukcje piersi z tkanek własnych i przez użycie wszczepów syntetycznych, prowadzona jest dobra rehabilitacja bezpośrednio po zabiegu operacyjnym przez zespół dwóch magistrów fizjoterapii, b) chirurgia przewodu pokarmowego: operacje raka przełyku, raka żołądka, operacje nowotworów wątroby, operacje nowotworów trzustki, operacje nowotworów colo-rectum, c) operacje blokowe w tym: chirurgiczne usuwanie przerzutów z wątroby, i niszczenie ich termoablacją, d) chirurgii nowotworów skóry i tkanek miękkich: czerniak ze standardową oceną węzła wartownika, nowotwory skóry z pełną onkoplastyką, nowotwory z zakresu twarzy i warg z pełną jednoczasową rekonstrukcją. 4. Oddział współpracuje w leczeniu mięsaków tkanek miękkich i kości z Instytutem Onkologii w Warszawie. c) Blok Operacyjny: 1. Blokiem Operacyjnym kieruje Ordynator Chirurgii Onkologicznej bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Blok Operacyjny dysponuje pododdziałem pooperacyjnym, składającym się z pięciu łóżek wyposażonych w możliwości oddziału intensywnej terapii (kardiomonitory, respiratory, defibrylatory z pełną gamą leków farmakologicznych. Pododdział operacyjny jest zabezpieczony przez trzech specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. 3. Trzy sale operacyjne zapewniają komfortowe warunki wykonywania operacji. Oprócz dwóch nowoczesnych wielozadaniowych sal operacyjnych stworzono po modernizacji trzecią salę endoskopową. Sala ta będzie dedykowana również do zabiegów laparoskopowych (diagnostyka i operacje). 4. Pod Blokiem Operacyjnym znajduje się dobrze urządzona i wyposażona sterylizatornia połączona z Blokiem systemem wind, ściśle odgraniczając transport narzędzi i materiałów na tzw. drogi czyste i brudne. 5. Nadzór epidemiologiczny nad Sterylizatrnią, Blokiem Operacyjnym pełni specjalista do spraw epidemiologii. d) Centralna Sterylizatornia: 1. Pracą Centralnej Sterylizatorni nadzoruje Pielęgniarka koordynująca Blokiem Operacyjnym. 2. Centralna Sterylizatornia jest wydzieloną jednostką szpitala, która ma za zadanie przygotowywać narzędzia chirurgiczne i materiały medyczne w sposób gwarantujący personelowi i pacjentom bezpieczeństwo ich użycia. e) Izba Przyjęć: 1. Izbą Przyjęć kieruje Dyrektor. 2. Izba Przyjęć realizuje zadania: przyjmowania pacjentów na oddziały Centrum w trybie planowym oraz pilnym według przyjętych procedur. f) Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej: 1. Odziałem Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej kieruje Ordynator, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej realizuje zadania: 2

3 1) radioterapii u kobiet chorych na nowotwory złośliwe zwłaszcza na nowotwory narządu rodnego, 2) chemioterapii jako metody samodzielnej w przypadku nowotworów narządu rodnego i jako elementu leczenia skojarzonego z radioterapią w nowotworach ginekologicznych i innych nowotworach u kobiet, 3) hormonoterapii nowotworów, 4) brachyterapii głównie w lokalizacji ginekologicznej, 5) badań klinicznych i populacyjnych. g) Oddział Radioterapii : 1. Oddziałem Radioterapii kieruje Ordynator bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Oddział Radioterapii realizuje zadania: w ramach leczenia stacjonarnego prowadzona jest radioterapia samodzielnie lub radioterapia w skojarzeniu z leczeniem cytostatykami lub leczeniem hormonalnym. h) Zakład Radioterapii : 1. Zakładem Radioterapii kieruje Kierownik Zakładu Radioterapii, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Zakład Radioterapii realizuje zadania: leczenie pacjentów z chorobą nowotworową hospitalizowanych w Centrum i ambulatoryjnych przy pomocy wiązek promieniowania jonizującego w warunkach teleterapii i brachyterapii. 3. Do zadań Kierownika Zakładu Radioterapii należy w szczególności: 1) odpowiadanie za sprawne funkcjonowanie Zakładu Radioterapii pod względem medycznym, administracyjnym i ekonomicznym, 2) czuwanie nad prawidłowym tokiem pracy, nadzorowanie pod względem fachowym i etycznym pracy podległego personelu, dbanie o dyscyplinę pracy, 3) wspólnie z ordynatorami Oddziału Radioterapii, Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej decydowanie o sposobie leczenia i ponoszenie odpowiedzialności za właściwe leczenie chorych zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej, 4) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych oraz nad przestrzeganiem przez personel przepisów bhp i p.poż, stosowaniem się do zaleceń Inspektora Ochrony Radiologicznej i przestrzeganiem przez personel zasad postępowania w razie awarii aparatury terapeutycznej, 5) nadzorowanie pod względem fachowym i etycznym pracy podległego personelu, 6) udzielanie informacji osobiście lub przez wyznaczonego asystenta rodzinie lub opiekunom o stanie zdrowia chorego uwzględniając w tym zakresie życzenia pacjenta, 7) dbanie o właściwy stan aparatury poprzez nadzór nad pracą osób kontrolujących jej stan, 8) dbanie o dyscyplinę pracy, 9) odpowiadanie za wykorzystanie i stan aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, 10) monitorowanie, ocenianie i analizowanie jakości leczenia, 11) dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników, 12) kierowanie pracą lekarzy specjalizujących się w Zakładzie, 13) organizowanie prawidłowego przepływu informacji o pacjencie w ramach zespołu diagnostycznego, 3

4 14) dbanie i przestrzeganie praw pacjenta przez podległy personel oraz stosowanie się do obowiązujących regulaminów, zarządzeń i instrukcji, 15) dbanie, aby dokumentacja pacjenta oraz Zakładu Radioterapii była prowadzona dokładnie, terminowo, zgodnie z przebiegiem choroby, leczeniem chorego oraz wymogami statystyki medycznej, 16) w zakresie administracyjno-ekonomicznym uczestniczenie w programowaniu wyposażenia Zakładu, 17) dbanie o właściwe warunki pracy podległego personelu o stan sanitarno higieniczny oraz zaopatrzenie Zakładu w sprzęt niezbędny do właściwego funkcjonowania. i) Apteka Szpitalna : 1. Apteką Szpitalną kieruje Kierownik Apteki Szpitalnej, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Apteka Szpitalna realizuje zadania: 1) analizuje zapotrzebowanie na leki i artykuły sanitarne, sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne oraz sporządza plany zaopatrzenia w tym zakresie, 2) zaopatruje oddziały szpitalne w leki i środki opatrunkowe, 3) przygotowuje leki recepturowe, cytostatyczne i suplementuje worki do żywienia pozajelitowego zgodnie z prawem farmaceutycznym 4) prowadzi kontrolę jakościową, ilościową i wartościową leków nabywanych, 5) współpracuje z Zespołem Zakażeń Szpitalnych i Komitetem Terapeutycznym, 6) analizuje koszty leków stosowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach racjonalnej gospodarki lekami, 7) przeprowadza okresowe kontrole apteczek oddziałowych w zakresie prawidłowego przechowywania leków, stanu zapasów oraz terminów ważności leków, 8) utrzymuje ścisłą współpracę z innymi medycznymi komórkami Centrum, 9) utrzymuje w stanie należytej użyteczności i bezpieczeństwa wyposażenia apteki, urządzeń i aparatury, 10)nadzoruje, prawidłowe i terminowe prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i statystyki aptecznej. 3. Do zadań Kierownika Apteki Szpitalnej należy w szczególności: 1) czuwanie nad prawidłowością realizacji umów przetargowych w zakresie zaopatrzenia w leki i materiały medyczne, 2) prowadzenie przychodów i rozchodów leków opioidowych, 3) realizowanie zadań w oparciu o obowiązujące akty prawne (prawo farmaceutyczne, regulaminy wewnętrzne, statut), 4) czuwanie nad płynnością informacji o wstrzymaniu i wycofaniu leków w oparciu o komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego (współpraca z oddziałami), 5) przestrzeganie, aby zapasy leków i artykułów sanitarnych przechowywane były w sposób właściwy, nie ulegały przeterminowaniu a ich stan był zgodny z potrzebami, 6) współpraca z oddziałami w zakresie prowadzonych badań klinicznych, 7) w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym i Izbą Aptekarską, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu farmacji onkologicznej (udział w sympozjach, zjazdach i szkoleniach), 8) zapewnienie fachowego nadzoru nad edukacją personelu przebywającego na stażu zawodowym, 4

5 9) nadzór nad prawidłowością pracy całego personelu apteki, w ramach wyznaczonych zadań. 2) W rozdziale VII w 22 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2) Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna: 1. Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną kieruje Dyrektor, a poszczególnymi poradniami ordynatorzy oddziałów, 2. Przychodnia wykonuje usługi w zakresie ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w następujących poradniach: 1) poradnia chirurgii onkologicznej, 2) poradnia dla chorych ze stomią, 3) poradnia profilaktyki chorób piersi, 4) poradnia leczenia bólu, 5) poradnia onkologii ogólnej, 6) poradnia onkologii ginekologicznej, 7) poradnia chemioterapii, 8) poradnia genetyki, 9) poradnia radioterapii, 10) poradnia laryngologiczna-konsultacyjna, 11) poradnia profilaktyki chorób nowotworowych, 12) pracownia endoskopii, 13) poradnia medycyny pracy, 14) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej. 3. Do zadań Poradni Onkologicznych należy: 1) udzielanie porad lekarskich pacjentom zarejestrowanym do poradni, 2) planowanie diagnostyki w celu ustalenia rozpoznania, 3) planowanie leczenia w tym skierowania do oddziału szpitalnego, 4) kontrola pacjentów po leczeniu, 5) konsultacje pacjentów z innych szpitali, 6) wykonywanie zabiegów i badań diagnostycznych, 7) orzekanie o niezdolności do pracy, wystawianie wniosków, zaświadczeń i recept, 8) identyfikowanie rodzin wysokiego ryzyka zachorowania, poprzez prowadzenie badań genetycznych oraz obejmowanie ich ukierunkowaną opieką. 4. Do zadań Pracowni Endoskopii należy: 1) wykonywanie badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, 2) wykonywanie zabiegów diagnostycznych oraz leczniczych w znieczuleniu ogólnym lub bez znieczulenia ogólnego. 5. Pracę Poradni koordynuje Pielęgniarka Koordynująca Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną poprzez: 1) organizowanie i realizację w ramach przychodni kompleksowych świadczeń pielęgniarskich, położniczych i innych wypełnianych przez podległy personel na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, 2) stwarzanie warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania zadań w przychodni, 3) właściwe organizowanie pracy pielęgniarek/położnych, przeprowadzanie oceny personelu, 4) systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, 5

6 5) przestrzeganie, aby zapasy leków i artykułów sanitarnych przechowywane były w sposób właściwy, nie ulegały przeterminowaniu, a stan zapasów był zgodny z potrzebami, 6) odpowiadanie za stan administracyjno-gospodarczy przychodni, uczestniczenie w programowaniu powierzonymi środkami, dbanie o stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń przychodni. 6. Poradnia Medycyny Pracy: 1. Poradnią Medycyny Pracy kieruje lekarz medycyny we współpracy ze starszą pielęgniarką służby medycyny pracy bezpośrednio podlegli Dyrektorowi. 2. Poradnia Medycyny Pracy realizuje zadania: 1) ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w Opolskim Centrum Onkologii związanych z warunkami pracy i sposobem jej wykonywania, 2) ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez: rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawcy i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem, 3. Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez: a) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, b) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, c) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, d) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, e) wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą, f)monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, g) wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka, h) prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy, i) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, 4. Prowadzenia dokumentacji medycznej osób objętych zakresem jej działania, 5. Prowadzenia dokumentacji medycznej obejmuje przez pielęgniarkę wykonującą zadania służby medycyny pracy, 6. Zachowania w tajemnicy zawodowej i służbowej danych zawartych w dokumentacji medycznej. Dane te mogą być udostępnione wyłącznie pracownikom wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka medycyny pracy oraz podmiotom określonym w odrębnych przepisach, 7. Sprawowania opieki profilaktycznej nad pracownikami innych zakładów pracy po zawarciu stosownej umowy cywilno-prawnej. 8. Sprawowania bezpośredniego nadzoru w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 7. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej: 6

7 1. Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej kieruje Kierownik Diagnostyki Laboratoryjnej bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej realizuje zadania: 1) wykonuje badania laboratoryjne, 2) nadzoruje etap przedlaboratoryjny, 3) wykonuje kontrolę jakości badań wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnych, 4) bierze udział w badaniach klinicznych prowadzonych na oddziałach, 5) prowadzi szkolenia dla personelu medycznego, 6) prowadzi statystykę ilości wykonywanych badań. 3. Do zadań Kierownika Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej należy w szczególności: 1) odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie Pracowni pod względem merytorycznym i jej rozwoju, 2) czuwanie nad prawidłowym tokiem pracy, nadzorowanie pracy personelu oraz dbanie o dyscyplinę pracy, 3) monitorowanie i ocenianie jakości pracy poprzez analizę: wyników zewnętrznej kontroli jakości badań, informacji od lekarzy, reklamacji wyników badań, 4) dbanie o właściwy stan aparatury diagnostycznej i racjonalne wykorzystanie sprzętu i odczynników, 5) czuwanie nad dokumentacją Pracowni, aby była prowadzona dokładnie, terminowo i zgodnie z przyjętymi wymogami, 6) nadzorowanie i przestrzeganie przez podległy personel obowiązujących regulaminów, 7) uczestniczenie w programowaniu wyposażenia w sprzęt, artykuły sanitarne i zaopatrzenia w odczynniki. 3) W rozdziale VII w 22 ust. 1 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: 3) Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1. Zakładem Diagnostyki Obrazowej kieruje Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej realizuje zadania: 1) wykonywania badań podstawowych w pracowni tomografii komputerowej, 2) wykonywania badań w pracowni RTG, 3) wykonywania badań w pracowni mammografii, 4) wykonywania badań w pracowni USG, 5) wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej oraz gruboigłowej różnych narządów pod kontrolą USG, TK, i MMG, 6) wykonywania USG DOPPLER, 7) wykonywania drenaży dróg żółciowych. 3. Do zadań Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy w szczególności: 1) odpowiadanie za sprawne funkcjonowanie zakładu pod względem medycznym, administracyjnym i gospodarczym, właściwe wykonywanie zabiegów radiologicznych, 2) odpowiadanie za właściwe wykorzystanie i stan aparatury diagnostycznej, 3) odpowiadanie za wykonywane w zakładzie badania diagnostyczne, czuwanie nad terminowym wydawaniem wyników badań, 4) nadzorowanie okresowych kontroli i konserwacji aparatury i urządzeń w zakładzie, 5) prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług Zakładu, 6) nadzorowanie i zwracanie szczególnej uwagi, aby podległy mu personel był przeszkolony z przepisami bhp i p.poż., 7

8 7) odpowiadanie za wykonanie badań okresowych i stosowanie środków ochronnych przez podległy personel. 4) W rozdziale VII w 22 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 5) Sekcja Kadr i Organizacji : 1. Sekcją Kadr i Organizacji kieruje Dyrektor, 2. Pracownicy zatrudnieni w Sekcji bezpośrednio podlegają Dyrektorowi. 3. Sekcja Kadr i Organizacji realizuje zadania: 1) prowadzenia spraw kadrowych Centrum, 2) dotyczące praw i obowiązków pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz kodeksu pracy, 3) prowadzenia ewidencji pracowniczej Centrum, 4) obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 5) wykonania kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników Centrum w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy, 6) prowadzenia dokumentacji planu szkoleń, urlopów oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum, 7) kompletowania, przechowywania i archiwizowania dokumentów kadrowych, 8) opracowania wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń Dyrektora Centrum), gromadzenia ich i udostępniania pracownikom. 5) W rozdziale VII 23 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Do obowiązków Naczelnej Pielęgniarki w szczególności należy: 1) zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i położniczej w szpitalu i w przychodni planowanie zasobów i zatrudnienia potrzebnego do właściwej realizacji świadczeń, 2) opracowanie norm zatrudnienia z uwzględnieniem obowiązującego prawa i aktualnej sytuacji Centrum, 3) opracowanie i wdrażanie programów zapewniających oczekiwaną jakość realizowanych świadczeń pielęgniarskich i położniczych z uwzględnieniem celów i zadań Centrum oraz celów i funkcji pielęgniarstwa, 4) opracowanie i opiniowanie standardów pracy pielęgniarek i położnych, instrukcji i procedur regulujących świadczenie usług przez podległy personel, 5) opracowanie struktury organizacyjnej podległego personelu, 6) planowanie wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt, narzędzia i środki niezbędne do realizacji opieki oraz ochrony pracowników, 7) współudział w wyborze właściwego sprzętu medycznego służącego do realizacji zadań przez podległy personel, 8) opracowanie i aktualizacja systemu oceniania i motywowania pracowników oraz przepływu informacji, 9) współdziałanie w kształtowaniu strategii wynagradzania pracowników, 10)dokonywanie systematycznej oceny jakości realizowanych świadczeń, przestrzegania standardów opieki, 11)nadzór nad przebiegiem adaptacji zawodowej młodych pracowników, 12)opracowanie strategii pozyskiwania, kariery i rozwoju podległych pracowników, 13)współuczestnictwo w organizacji opieki zdrowotno profilaktycznej nad pracownikami, 14)dostosowanie bieżącej działalności do obserwowanych i przewidywanych trendów zmian na rynku usługobiorców zbieranie i analizowanie danych. 2. Do obowiązków Specjalisty do spraw Epidemiologii należy w szczególności: 8

9 1) wspólnie z Komitetem i Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych realizowanie programu zapobiegania i kontroli zakażeń, 2) opracowanie i uczestniczenie w realizacji planów kontroli higieny szpitalnej i szkoleń personelu, ustalanie formy i metod szkoleń oraz dokumentowanie prowadzonych działań, 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zakażeń szpitalnych dla pacjentów i personelu, 4) uczestniczenie w planowaniu opieki nad pacjentami z zakażeniami szpitalnymi w zakresie pielęgnacji, zasad i sposobów izolacji pacjentów, 5) uczestniczenie w opracowaniu zapotrzebowań i specyfikacji przetargowych w zakresie mającym wpływ na stan sanitarny szpitala, 6) współuczestniczenie w wypracowywaniu oraz monitorowaniu wdrażania i przestrzegania zasad postępowania w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń, 7) wspólnie z lekarzem medycyny pracy określa i analizuje ryzyko zakażeń personelu szpitala, 8) branie udziału w profilaktyce i promocji zdrowia, 9) opracowanie i składanie okresowych sprawozdań i analiz z zakresu programu kontroli i monitorowania zakażeń przełożonym i służbom kontrolującym. 3. Do obowiązków Inspektora Ochrony Radiologicznej należy w szczególności: 1) nadzór nad przestrzeganiem przez komórki organizacyjne, warunków zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, na promieniowanie jonizujące, 2) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, 3) nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 4) opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi komórki organizacyjnej, 5) współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) współpraca z osobami wdrażającymi program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, 7) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień, 8) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub inne przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem jonizującym, 9) nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne. 4. Do zadań Psychologa Klinicznego należy w szczególności: 1) psychoedukacja osób hospitalizowanych, 2) wsparcie psychologiczne dla pacjentów, 3) wsparcie psychologiczne i psychoedukacja dla członków rodzin pacjenta, 9

10 4) interwencja kryzysowa doraźna pomoc psychologiczna mająca na celu łagodzenie stresu m. in. po diagnozie, przed i po zabiegu operacyjnym, 5) prowadzenie treningów relaksacyjnych, muzykoterapii, terapii kreatywnej, 6) współudział w procesie informowania pacjenta w zakresie konsekwencji choroby nowotworowej dla funkcjonowania pacjenta zwłaszcza psychospołecznego, 7) towarzyszenie pacjentowi na różnych etapach zmagania się z chorobą nowotworową, 8) prowadzenie rozmów i indywidualnej terapii psychologicznej, 9) współpraca z personelem lekarskim, pielęgniarskim rehabilitacyjnym zgodnie z holistycznym podejściem do leczenia choroby nowotworowej, 10) wspieranie personelu szpitala w radzeniu sobie ze stresem zawodowym, 11) szkolenia dla personelu z zakresu psychoonkologii, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, 12) diagnoza psychologiczna pacjenta poprzez wywiad psychologiczny oraz badania testowe w kierunku ustalenia poziomu sprawności intelektualnej, weryfikacji podejrzeń o występowaniu organicznych mikrouszkodzeń czy oceny sfery osobowości lub zaburzeń psychicznych, 13) działalność w obszarze promocji zdrowia poprzez udział w programach profilaktycznych oraz programach badawczych. 5. Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Higieny Pracy i p. poż realizuje zadania: 1) przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 2) bieżącego informowania Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 3) sporządzania i przedstawiania Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 4) opracowywania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) udziału w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji, 6) udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, 7) zgłaszania wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, 8) przedstawiania Dyrektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, 9) udziału w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 10) opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 10

11 11) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 12) prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 13) doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 15) doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 16) współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, 17) współpracy z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami, 18) współpracy z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach, 19) współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 20) współdziałania ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: a) podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, b) podejmowaniu przez pracodawcę przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy, 21) udziału w pracach, powołanej przez Dyrektora, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, 22) inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 23) przeprowadza systematyczne kontrole ilościowe i jakościowe sprzętu p.poż i dróg ewakuacyjnych, 24) aktualizuje pełną dokumentację p.poż. w obiekcie, 25) nadzór terminów konserwacji sprzętu, 26) kontroli stosowania się do postanowień instrukcji bezpieczeństwa p.poż. przez pracowników OCO, 27) sporządzanie protokołów pokontrolnych z propozycją naprawy niedociągnięć. 6. Stanowisko - ds. obronnych i OC realizuje zadania: 1) prowadzenia spraw związanych z rekomendowaniem określonych pracowników-żołnierzy rezerwy od obowiązków pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 11

12 2) przestrzegania zasad opracowania, przesyłania i przechowywania materiałów niejawnych na stanowisku pracy, związane z planistyczno-organizacyjnokadrowym i materiałowym przygotowaniem szpitala do działania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w sytuacjach nadzwyczajnych okresu pokoju, 3) opracowywania i uaktualniania planów dotyczących przekształcania organizacyjnego szpitala na okres W, 4) gromadzenia aktów prawnych dotyczących problematyki obronnej i OC oraz zapoznawanie z ich treścią osoby funkcyjne odpowiedzialne za realizację zadań obronnych Centrum, 5) powoływania i uruchamiania stałego dyżuru w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 6) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i wojskowej w zakresie wykonywanych obowiązków, 7) w zakresie zadań obrony cywilnej i ich logistycznego zabezpieczenia, 8) opracowywania projektów sprawozdań do organów urzędowych dotyczących realizacji i stanu przygotowań obronnych i OC, 9) przygotowywania projektów zarządzeń i poleceń dyrektora związanych z realizacją zadań obronnych i OC, 7. Stanowisko - Pełnomocnika ds. akredytacji realizuje zadania: 1) koordynuje działania związane z utrzymaniem, monitorowaniem, i doskonaleniem osiągniętego w Centrum poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych opracowanych przez Ośrodek Akredytacyjny zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 418 z późn. zm.) : a) wskazuje obszary doskonalenia jakości opieki nad pacjentem, b) koordynuje i monitoruje wskaźniki jakości w tym, badania satysfakcji pacjentów, badania satysfakcji personelu, przestrzegania przyjętych standardów i procedur, prowadzonych analiz działalności klinicznej, c) podejmuje działania w zakresie rozwoju świadomości pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu, d) uczestniczy w przeglądach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących spełnienia standardów akredytacyjnych, inicjuje działania korygujące i zapobiegawcze, e) udostępnia dokumenty do przeglądu akredytacyjnego, f) nadzoruje zapisy wymaganych standardami akredytacyjnymi, g) podnosi kwalifikacje w zakresie czynności przewidzianych dla pełnomocnika. 8. Stanowisko - Pełnomocnika ds. informacji niejawnych realizuje zadania: 1) zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, 2) zapewnia ochronę informacji niejawnych w Centrum, 3) opracowuje plan ochrony jednostki organizacyjnej i nadzoruje jego realizację, 4) okresowo kontroluje ewidencję, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, 5) szkoli pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, 6) wydaje zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, 7) współpracuje z właściwymi jednostkami i służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 8) przeprowadza postępowania sprawdzającego ZWYKŁE na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej w odniesieniu do pracowników Opolskiego Centrum Onkologii zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach 12

13 związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, 9) wydaje poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową. 9. Stanowisko - Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością realizuje zadania: 1) wdraża, utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością, rozpowszechnia założenia Systemu Zarządzania Jakością wśród pracowników Opolskiego Centrum Onkologii, 2) analizuje realizację celów z poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazuje wyniki analiz w trakcie przeglądów zarządzania, 3) dokumentuje przebieg i rezultaty przeglądów, opracowuje raporty oraz raportuje wyniki audytu kierownictwu, 4) opracowuje i aktualizuje Księgi Systemu Zarządzania Jakością oraz procedur Systemu Zarządzania Jakością pod kątem zgodności z założeniami PN-EN ISO 9001:2008, 5) opracowuje plany audytów i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi, 6) powiadamia Kierowników komórek organizacyjnych objętych audytem o terminie audytu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 7) dokumentuje wyniki audytów i działań korygujących lub zapobiegawczych, 8) reprezentuje Centrum w sprawach dotyczących Systemu Zarządzania Jakością. 10. Stanowisko - Radcy Prawnego realizuje zadania: Do zadań radcy prawnego należy wykonywanie czynności określonych w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz.65 z późn. zm.), a w szczególności: 1) wykonywania czynności o charakterze konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym bezpośrednio dyrektorowi Centrum, 2) udzielania porad prawnych i opinii prawnej kierownikom komórek organizacyjnych, 3) reprezentowania Centrum na zewnątrz, w sprawach spornych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz urzędami, 4) uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, 5) nadzorowania legalizacji należności Centrum oraz opiniowanie zawieranych umów, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, 6) opiniowania umów, regulaminów, instrukcji i zarządzeń oraz aktów normatywnych, 7) informowania Dyrektora o uchybieniach w działalności komórek organizacyjnych Centrum. 11. Stanowisko - specjalisty do spraw kontroli realizuje zadania: 1) opracowania regulaminu kontroli zarządczej w Centrum, 2) prowadzenia i bieżącego aktualizowania wykazu procedur kontroli zarządczej, 3) przeprowadzania kontroli realizacji procedur kontroli zarządczej w Centrum na podstawie rocznych planów kontroli, przeprowadzania kontroli doraźnych, 4) opracowania i przedkładania Dyrektorowi Centrum wniosków pokontrolnych zawierających ocenę efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli oraz propozycji dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wprowadzenia usprawnień, 5) koordynowania i realizacji działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Centrum, dokumentowania procesu realizacji zarządzania ryzykiem, 6) koordynowania przebiegu procesu samooceny kontroli zarządczej, 13

14 7) opracowywania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Centrum za okresy, 8) sporządzania sprawozdań rocznych i składania ich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w terminach określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 9) wspomagania Dyrektora Centrum w efektywnym zarządzaniu Centrum, 10)usprawnienia funkcjonowania jednostki i poprawie racjonalności wykorzystania środków publicznych. 12. Stanowisko dietetyka realizuje zadania: 1) planowania jadłospisów dla pacjentów w zależności od stanu zdrowia, zasad dietetycznych i nawyków żywieniowych, 2) nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń i urządzeń, które mają kontakt z żywnością, 3) prowadzenia kontroli posiłków pod względem ilościowym i jakościowym, 4) nadzór nad sporządzaniem diet specjalnych i sporządzanie diet wymagających dokładności wagowej, kalorycznej i jakościowej, 5) nadzoru nad estetyką podawanych posiłków, 6) propagowania zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów-edukacja pacjentów i ich rodzin, 7) opracowywania wskazówek dietetycznych dla pacjentów wypisywanych do domu, 8) różnicowania diet i stosowanie ich w żywieniu chorych, 9) uczestniczenia w realizacji leczenia żywieniowego, 10)organizowania wydawania potraw w oddziałach szpitalnych, 11)prowadzenia dokumentacji medycznej, 12)przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 13)prowadzenia edukacji żywieniowej z zakresu żywienia. 6) W rozdziale X 42 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Pacjent przebywający na leczeniu ma obowiązek: 1) przy zgłoszeniu do leczenia szpitalnego, poddać się badaniu przez lekarza dyżurnego oddziału, 2) oddać do magazynu szpitalnego na podstawie protokołu przekazania odzieży i obuwia oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze; nie dokonanie tych czynności zwalnia szpital od odpowiedzialności w tym zakresie, 3) przy przyjęciu do szpitala, poddać się niezbędnym zabiegom sanitarnohigienicznym, 4) pozostawać na terenie szpitala, z wyjątkiem wyjść koniecznych w celu wykonania badań, konsultacji, itp., zleconych przez lekarza prowadzącego, lub otrzymania specjalnych zezwoleń wydanych przez ordynatora oddziału lub jego zastępcę, 5) stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek, 6) przyjmować leki i poddawać się zabiegom wyłącznie na zlecenie lekarza leczącego, lekarza dyżurnego, bądź innego wyznaczonego lekarza, pozostającego w dyspozycji szpitala, 7) przebywać w przeznaczonej dla niego sali, zwłaszcza w porze obchodów lekarskich, w porze dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków, 8) spożywać posiłki i napoje zalecone przez lekarza leczącego bądź pielęgniarkę oraz żywność i napoje przyniesione spoza szpitala wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza lub pielęgniarki, 9) spożywać posiłki w porach i miejscach określonych przez personel oddziału, 10)korzystać ze wskazanego łóżka przez personel oddziału, 14

15 11)przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych i spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w obrębie oddziału i terenu szpitala, 12)przestrzegać higieny osobistej, 13)posiadać przedmioty do higieny osobistej; pacjent chodzący korzysta z łazienek oddziałowych, pacjent obłożnie chory pozostaje w sali i dokonuje toalety sam lub przy pomocy personelu szpitalnego, 14)posiadać antypoślizgowe obuwie pod prysznic, 15)dbać o utrzymanie właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia, 16)ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z winy pacjenta, 17)zachować kulturalny i życzliwy stosunek do innych chorych i personelu szpitala, 18) akceptować zakaz obsługiwania samowolnie aparatury i urządzeń stanowiących wyposażenie szpitala, 19)przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od do 6 00, 20)niezwłoczne poinformować lekarza o nieszczęśliwym wypadku, do którego doszło podczas pobytu w Szpitalu, 21)zapoznać się z zakresem swoich praw i obowiązków, i odpowiednio je stosować, 2. W przypadku rażącego naruszenia porządku obowiązującego w oddziale, pacjent może zostać z niego wypisany, jeżeli stan jego zdrowia będzie na to pozwalał. 7) W rozdziale XIV 53 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Skargi i wnioski są rozpatrywane przez Dyrektora. 2. Skargi i wnioski dotyczące organizowania i wykonywania świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych Centrum przyjmuje Dyrektor w każdy poniedziałek w godzinach od do Skargi i wnioski od osób niepełnosprawnych przyjmuje Dyrektor w pokoju nr 11 (parter), po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie Dyrektora pokój nr 7, tel: Pracownicy powinni obsługiwać interesantów bez niepotrzebnej zwłoki, uprzejmie i szybko udzielić im wyczerpujących wyjaśnień i załatwić sprawy w sposób wnikliwy i bezstronny. 5. Informacje udzielane interesantom nie mogą naruszać przepisów ochronie tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej. 6. Organizowanie w Centrum narad, odpraw i konferencji z udziałem pracowników nie może utrudniać normalnego toku pracy Centrum i przyjmowania interesantów. 7. Skargi dotyczące Dyrektora winny być kierowane do Marszałka Województwa Opolskiego. 8) Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 1 do załącznika niniejszego zarządzenia. 9) Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 2 do załącznika niniejszego zarządzenia. 10) Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 3 do załącznika niniejszego zarządzenia. 11) Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 4 do załącznika niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 15

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 13/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 13/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 13/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W RADOMIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) Na podstawie art. 237 11 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR Zielona Góra, 20.11.2007r. DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR na stanowisko STARSZEGO INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Miejskim Przedszkolu Nr 19 przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.230.2.2014 Nowy Targ, dnia 05.12.2014 roku Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nasz znak: MCSiR.230.1.2014 Nowy Targ, dnia 16.06.2014 roku Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb Miejskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2004 Projekt z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego Uchwała Nr XVII/230/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro

FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro Opole, dnia 8 grudnia 2015 SMA.321.9.2015 FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Straż Miejska ul. Wł. Reymonta 47

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/404/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/404/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/404/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. I. Charakterystyka Oddziału 1. Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego działa

Bardziej szczegółowo

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r.

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Kodeks pracy; Nadzór nad prawem pracy i BHP Art. 18(5) 1. Społeczną kontrolę przestrzegania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO CKR SP. Z O.O.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO CKR SP. Z O.O. I. Pacjent ma prawo do: 1. pełnej informacji o możliwościach przeprowadzania zabiegu operacyjnego w Oddziale Chirurgii CKR Sp. z o.o.; 2. pełnej informacji o niezbędnych wymogach formalnych wynikających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 sierpnia 2014 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 274 ZARZĄDZENIE Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2013 Dyrektora WSOZ z dnia 27.11.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK

REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 NZOZ Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek działa na podstawie: Statutu Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU Załącznik do OPZ nr 1 RADA NAUKOWA DYREKTOR Schemat organizacyjny Kierownictwa im. Marii Skłodowskiej-Curie Kolegium Badań Podstawowych Kolegium Kliniczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r.

Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r. Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy:

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy: Regulamin Porządkowy Pododdziału Rehabilitacji Dziennej I. Charakterystyka Pododdziału 1. Pododdział Rehabilitacji Dziennej jest wydzieloną częścią Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo